Anda di halaman 1dari 12

KEPUTUSAN

KWARTIRNASIONALGERAKANPRAMUKA
NOMOR:178TAHUN1979

TENTANG
PETUNJUKPENYELENGGARAANUPACARADIDALAMGERAKANPRAMUKA

KetuaKwartirNasionalGerakanPramuka,
Menimbang
:1.bahwakegiatanupacaradalamGerakanPramukamerupakansalahsatualat
pendidikanuntukmembiasakanselaluberbuatdengantertibdanmenanamkanrasa
cintatanahair,disiplin,gotongronyong,rasatanggungjawabdantakwakepadaTuhan
YangMahaesa
2.bahwakegiatanupacaradalamGerakanPramukabelumdiatursecaraseragam,
sehinggabelumdapatberfungsisebagaialatpendidikanyangberdayagunadantepat
guna
3.bahwaberkenaandenganituperluditetapkanPetunjukPenyelenggaraanUpacara
dalamGerakanPramuka.
Mengingat
:1.KeputusanMusyawarahNasionalGerakanPramukaTahun1978,diBukittinggi,
SumateraBarat.
2.AnggaranRumahTanggaGerakanPramukaPasal26,tentangpelantikan,pengukuhan
danperestuan.
Memperhatikan:1.KeputusankeputusanRapatKwartirNasionaltanggal17September1979.
2.KeputusankeputusanRapatKwartirNasionalHariantanggal14September1979.
3.SaransarandariStafKwartirNasional.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
Pertama
:BerlakunyaPetunjukPenyelenggaraanUpacaradalamGerakanPramukasepertitertera
dalamlampiransuratkeputusanini.
Kedua
:MenginstruksikankepadasemuajajaranGerakanPramukamenyebarlusakankeputusan
ini,agarupacaraupacaradalamlingkunganGerakanPramukadapatdilaksanakan
dengansebaikbaiknya.
Ketiga
:Keputusaninimulaiberlakusejaktanggalditetapkan.
Keempat
:Apabilaternyatadikelakkemudianhariadakekeliruandalamkeputusanini,makaakan
diadakanpembetulanseperlunya.

DitetapkandiJakarta
Padatanggal27Oktober1979
KwartirNasionalGerakanPramuka,
Ketua,

LetjenTNI(Purn)Mashudi.

LAMPIRAN
KEPUTUSANKWARTIRNASIONALGERAKANPRAMUKA
NOMOR:178TAHUN1979

TENTANG
PETUNJUKPENYELENGGARAANUPACARADALAMGERAKANPRAMUKA

BABI
PENDAHULUAN

Pt.1.Umum
GerakanPramukasebagaisuatuwadahpendidikannonformaldilingkunganketiga,wajib
mengarahkandanmengatursemuatindakandanlangkahnyaseuaidengantujuanpendidikan
khususnyatujuandansasaranGerakanPramuka,sehinggausahatersebutmerupakanproses
pendidikanyangmeningkatdanberkesinambungan.
a.Usahayangmerupakanprosespendidikanyangmeningkatdanberkelanjutanitusalahsatu
diantaranyaadalahkegiatanupacarauntukmelatihdisiplin,patuh,tenggangrasa,atnggung
jawab,kesadarannasionaldanketakwaankepadaTuhanYangMahaesa.
b.Agarkegiatanupacaratersebutberfungsisecaratepatgunadanberdayaguna,diperlukan
penataran/pengaturansesuaidenganprinsipprinsipdasarmetodikpendidikankepramukaan
yangpelaksanaannyadisesuaikandengankeadaandankemampuandisatuanmasingmasing.
Pt.2.MaksuddanTujuan
a.Maksudpetunjukpenyelenggaraaniniadalahmemberipedomandanpengarahankepadasemua
anggotaGerakanPramukadalampenyelenggaraanupacara.
b.Tujuanpetunjukpenyelenggaraaniniadalahuntukmenertibkan,memperlancardan
mengembangkanpelaksanaanupacaradalamGerakanPramukasehinggatercabai
keseragaman.
Pt.3.RuangLingkup
PetunjukPenyelenggaraaninimeliputi:
a.Pendahuluan.
b.Pengertian
c.Tujuandansasaran.
d.Pokokpokokupacaradanjenisnya.
e.UpacaraUmumdalamGerakanPramuka
f.UpacaradisatuanPramukaSiaga.
g.UpacaradisatuanPramukaPenggalang.
h.UpacaradisatuanPramukaPenegak.
i.UpacaradisatuanPramukaPandega.
j.VariasidanpengembanganupacaradisatuanPramuka.
k.Penutup.

BABII
PENGERTIAN
Pt.4.Pengertian
a.Upacaraadalahserangkaianperbuatanyangditatadalamsuatuketentuanperaturanyangwajib
dilaksanakandengankhidmat,sehinggamerupakankegiatanyangteraturdantertib,untuk
memberntuksuatutradisidanbudipekertiyangbaik.
b.UpacaraUmumyaituupacarayangdilakukanuntukkegiatantertentudenganmenggunakan
peraturanyangberlakusecaraumum.
c.UpacaraPembukaanLatihandanUpacaraPenutupanLatihanyaituupacarayangdilakukan
dalamrangkamelaksanakanusahamemulaidanmengakhirisuatupertemuandilingkungan
GerakanPramuka.
d.UpacaraPelantikanyaitu:
1)upacarayangdilakukandalamrangkaperesmianseorangcalonmenjadianggotaGerakan
Pramuka,sesuaidenganketentuanyangberlaku.
2)upacarayangdilakukandalamrangkapengangkatanpemegangjabatantertentudalamsatuan.
e.UpacaraKenaikanTingkat,yaituupacarayangdilakukandalamrangkapengesahankenaikan
tingkatkecakapanumumyangdicapaiolehseoranganggotaGerakanPramukasesuaidengan
syaratkecakapanumumyangberlaku.
f.UpacaraPindahGolongan,yaituupacarayangdilakukandalamrangkapemindahananggotadari
satugolongankegolonganlainyanglebihtinggidalamusiasesuaidenganketentuanyang

berlaku.
g.UpacaraMeninggalkanAmbalan/Racana,yaituupacarayangdilakukandalamrangkamengantar
PramukaPenegakdan/atauPramukaPandegauntukterjunkemasyarakatdanberbaktisecara
langsungsesuaidenganbidangnya.
h.PembinaUpacaraadalahPembinadalamupacarayangmenerimapenghormatan,mengesahkan
pelaksanaanupacaradanmerupakanpimpinantertinggidalamupacaraitu.
i.PengaturUpacara(Protokol)adalahpetugasyangmenyusundanmengaturpelaksanaantertib
acaradalamupacara,yangberkewajibanmengendalikanjalannyaupacara.
j.PemimpinUpacaraadalahpetugasyangmemimpinbarisanpesertaupacara.
k.PembawaAcaraadalahpetugasyangmembacatertibacaradalamsuatuupacara.
l.PesertaUpacaraadalahsatuansatuanyangberadadibawahpimpinanPemimpinUpacara.
m.PetugasUpacaraadalahorangorangyangmenunaikantugastertentudalamsuatuupacara
misalnya:pengibarbendera,pembacaDasadarma,pemimpinlagu,danlainlain.

BABIII
TUJUANDANSASARANUPACARA
Pt.5.
Tujuanupacaradalam

GerakanPramukaadalahmembentukmanusiayangberbudipekertiluhur
sehinggamenjadiwarganegaraIndonesiayangberpancasilasepertitercantumdalamAnggaran
DasarGerakanPramuka.
Pt.6.
SasaranupacaradalamGerakanParmuka,adalahagarsetiapPramuka:
a.memilikirasacintakepadatanahair,bangsadanagama
b.memilikirasatanggungjawabdandisiplinpribadi
c.selalutertibdidalamhidupseharihari
d.memilikijiwagotongroyongdanpercayakepadaoranglain
e.dapatmemimpindandipimpin
f.dapatmelaksanakanupacaradengankhidmatdantertib
g.meningkatkanketakwaannyakepadaTuhanYangMahaesa

BABIV
POKOKPOKOKUPACARADANJENISNYA
Pt.7.PokokpokokUpacaraGerakanPramuka
SemuaupacaradalamGerakanPramukamengandungunsureunsurpokoksebagaiberikut:
a.Bentukbarisanyangdigunakanolehpesertaupacaraselaludisesuaikandenganperkembangan
jiwapesertadidik.
1)BentukbarisanupacaradisatuanPramukaSiagaadalahlingkaran,karenaperhatiandan
perkembanganjiwanyamasihterpusatpadaorangtua/Pembina.
2)BentukbarisanupacaradisatuanPramukaPenggalangadalahbentukangkare,karena
perhatiandanperkembanganjiwanyatelahmulaiterbuka.
3)BentukbarisanupacaradisatuanPramukaPenegakdanPramukaPandegaadalahbersaf,
karenaperhatiandanperkembanganjiwanyasudahterbukaluas.
4)Jikapesertaupacaraituterdiridariduagolonganataulebih,makabentukbarisanyang
digunakanditentukanolehpimpinanupacaraataupengaturupacarasesuaidengankeadaan
setempat.
b.PenghormatankepadaBenderaSangMerahPutihdilakukan:
1)padawaktupengibarandanpenurunan(penyimpanan)SangMerahPutih
2)padawaktuSangMerahPutihdibawamasukataukeluarruangupacara.
c.Pembacaankodekehormatandalambentukketentuanmoralbudipekerti:
1)untukPramukaSiaga,Dwidarma
2)untukPramukaPenggalang,PramukaPenegakdanPramukaPandega,Dasadarma.
d.PadawaktupembacaanDwidarmadanDasadarma,paraPramukatidakmelakukan
penghormatan,tetapipenghormatandilakukanpadasaatpengucapanDwisatyaatauTrisatya.
KewajibanberdoakepadaTuhanYangMahaesa(denganmenundukkankepala)agarselalu
mendapatrakhmatdanhidayahdalamsegalakegiatan.
e.Rangkaianseluruhupacaradilakukandalamsuasanakhidmatdanbersungguhsungguh.
Pt.8.PokokpokokUpacara
SenuaupacaradalamGerakanPramukamengandungunsureunsurpokoksebagaiberikut:
a.PadaupacaradiluarGerakanPramuka,pelaksanaannyadisesuaikandenganketentuandan
peraturanyangdisusunolehpenyelenggaranya.
b.DalampelaksanaanupacaradalamGerakanPramukaharusada:
1)pengibaranSangMerahPutih,
2)pembacaanPancasila

3)pembacaanKodeKehormatanPramuka,dan
4)doa
Pt.9.JenisUpacara
a.MacamupacaradalamGerakanPramukaadalah:
1)UpacaraUmum.
2)UpacaraPembukaan/PenutupanLatihan.
3)UpacaraPelantikan.
4)UpacaraKenaikan.
5)UpacaraPindahGolongan.
6)UpacaraMeninggalkanAmbalan/Racana.
b.TempatUpacaraadalah:
1)didalamruangan,dan
2)diluar/lapangan.

BABV
UPACARAUMUMDALAMGERAKANPRAMUKA
Pt.10.Petugasdalamupacara
Untukmelaksanakantiapupacaraditentukanpetugaspetugasberikut:
a.PembinaUpacara,
b.PemimpinUpacara,
c.PengaturUpacara,
d.PembawaAcara,
e.PengibarBendera,
f.Petugaspetugaslain.
Pt.11.PembinaUpacara
PembinaUpacaraberhak:
a.menerimapenghormatandaripesertaupacarayangdipimpinolehPemimpinUpacara
b.merobahdanmengesahkanrencanaacaraupacarayangdiserasikandengansituasidankonsisi
c.melaksanakanacarayangditentukan
d.nelimpahkanwewenangnyakepadaPemimpinUpacara.
Pt.12.PemimpinUpacara
PemimpinUpacaraberkewajiban:
a.memimpinpesertaupacarauntukmemberikanpenghormatankepadaPembinaUpacara
b.mengaturketertibanpesertaupacara
c.mempertanggungjawabkantugasnyakepadaPembinaUpacara.
Pt.13.PengaturUpacara
PengaturUpacaraberkewajiban:
a.menyusunrencanapelaksanaanupacarasertamengendalikanjalannyaupacara
b.mengajukanrencanapelaksanaanupacarauntukmendapatkanpengesahandariPembina
Upacaradanmemberikanpenjeleasanseperlunya
c.mempertanggungjawabkantugasnyakepadaPembinaUpacara.
Pt.14.PembawaAcara
Pembawaacaraberkewajiban:
a.membacaacaraupacara
b.dalamkeadaanterpaksadapatmengambilkebijaksanaandenganpersetujuandariPengatur
Upacara
c.mempertanggungjawabkantugasnyakepadaPengaturUpacara.
Pt.15.PengibarBendera
PengibarBenderaberkewajibanmengibarkandanmenurunkanbenderaSangMerahPutih,sesuai
denganketentuan.
Pt.16.Petugaslain
Petugaslainberkewajibanmelaksanakantugastugasyangtidakdikerjakanolehpetugaspetugasdi
atas.
Pt.17.UpacarapengibaranSangMerahPutih
a.Urutanacaraditentutakanmenurutkeperluandandisesuaikandenganmaksuddantujuan
upacara.
b.PedomanupacarapengibaranbenderaSangMerahPutih:
1)PasukanpesertaupacaradisiapkanolehPemimpinUpacara.
2)PembinaUpacaramenempatkandiriditempatyangditentukan.
3)PenghormatanpasukankepadaPembinaUpacaradipimpinolehPemimpinUpacara.
4)LaporanPemimpinUpacarakepadaPembinaUpacarabahwaupacarasiapdimulai.

5)PetugaspengibarbenderaSangMerahPutihmajuketiangbenderadanmengikatkanbendera
dengantalidansetelahbenderadirentangkan,salahseorangpetugasmengatakan:Bendera
siap.
6)PemimpinUpacaramemberiabaaba:KepadaSangMerahPutih..hormatgrak,dan
semuapesertaupacaramemberihormat,sampaibenderatibadipuncaktiang.Pengibaran
benderaitudapatdiiringidenganlaguIndonesiaRayaolehkorpsmusikataukelompokvocal.
7)Setelahbenderasampaidipuncaktiang,PemimpinUpacaramenyerukanabaaba:Tegak..
grak.
8)PetugasBenderamengikatkantaliketiangbendera,kemudianmundurtigalangkah,memberi
hormatkepadabenderaSangMerahPutihdankembaliketempatsemula.
9)MengheningkanciptadanberdoadipimpinolehPembinaUpacara.
10)PembacaanteksPancasila.
11)AmanatPembinaUpacara.
12)LaporanPemimpinUpacarakepadaPembinaUpacaravahwaupacarapengibaranbendera
telahdilaksanakan.
13)PenghormatanpasukanpesertaupacarakepadaPembinaUpacaradipimpinolehPemimpin
Upacara.
14)PembinaUpacarameninggalkantempatupacara.
15)PasukanpesertaupacaradibubarkanolehPemimpinUpacara.
Pt.18.Petugasdalamupacara
a.PasukanpesertaupacaradisiapkanolehPemimpinUpacara.
b.PembinaUpacaramenempatkandiriditempatyangditentukan.
c.PenghormatanpasukankepadaPembinaUpacaradipimpinolehPemimpinUpacara.
d.LaporanPemimpinUpacarakepadaPembinaUpacarabahwaupacara
penurunan/penyimpananSangMerahPutihsiapdimulai.
e.PetugaspengibarbenderaSangMerahPutihmajuketiangbenderadanmemberihormat
kepadaSangMerahPutih.
f.Kemudianpetugasmelepastali,dansetelahselesaimengatakan:Benderasiap.
g.PemimpinUpacaramemberiabaaba:KepadaSangMerahPutih..hormatgrak,dan
semuapesertaupacaramemberihormat,sampaibenderatibadibatasbawah.
h.PemimpinUpacaramenyerukanabaaba:Tegak..grak,kemudianpetugasmelepas
benderadaritalilalumelipatnyadanselanjutnyadibawaketempatsemula(tidakbalikkanan).
i.BerdoadipimpinolehPembinaUpacara.
j.LaporanPemimpinUpacarakepadaPembinaUpacaravahwaupacarapengibaranbendera
telahdilaksanakan.
k.PenghormatanpasukanpesertaupacarakepadaPembinaUpacaradipimpinolehPemimpin
Upacara.
l.PembinaUpacarameninggalkantempatupacara.
m.PasukanpesertaupacaradibubarkanolehPemimpinUpacara.
Pt.19.BenderaSetengahTiang
a.Dalamkeadaanberkabung,SangMerahPutihdikibarkansetengahtiang,denganjalan
menaikkannyakepuncaktianglebihdahulu,kemudianditurunkansampaisetengahtiang.
b.Penurunanbenderayangberkibarsetengahtiangdilakukandenganmenaikkannyakepuncak
tianglebihdahulu,kemudianditurunkan.
Pt.20.Laporan
Pelaksanaanlaporandiatursebagaiberikut:
a.Pesertaupacaradalamkeadaansikapsempurna.
b.PemimpinUpacaramajumenghadapPembinaUpacara,menghormatlalumenyampaikanlaporan
tentangkeadaanpesertaupacara.
c.SelesailaporanPemimpinUpacaratanpamenghormat,kembaliketempatsemula.
d.LaporanpenutupdilaksanakanolehPemimpinUpacaradenganmajumenghadapPembina
Upacara,langsunglaportanpamenghormatlebihdahulu.Selesailaporan,memberihormat
kemudiankembaliketempat.
Pt.21.Mengheningkanciptadanberdoa
a.MengehningkanciptadanberdoadipimpinolehPembinaUpacaradenganmenundukkankepala
dalamkeadaansiap.
b.Tutupkepalatetapdipakai.
c.Sikappadawaktuberdoasesuaidenganketentuanagamadankepercayaanmasingmasing.
d.Mengheningkanciptadanberdoadapatdiiringiolehkorpmusik/sangkakala/genderang.
Pt.22.AcaraPelengkap
Jikadalamupacarapenurunan/penyimpananbenderadiadakanaubade(lagulagusanjungan)dan

atraksi,lagulagutersebutdinyanyikansesudahPembinaUpacaraberadadimimbarlain.
BABVI
UPACARADIPERINDUKANPRAMUKASIAGA
Pt.23.MacamupacaradiPerindukanSiaga
MacamupacaradiPerindukanSiagameliputi:
a.UpacaraPembukaanLatihan
b.UpacaraPenutupanLatihan
c.UpacaraPelantikan
d.UpacaraKenaikan
e.UpacaraPemberianTandaKecakapanKhusus
f.UpacaraPindahkeGolonganPenggalang.
Pt.24.UpacaraPembukaanLatihanPerindukanSiaga
UpacaraPembukaanLatihanPerindukanSiagaadalahsebagaiberikut:
a.Pemeriksaankebersihandankerapihananggota.
b.Memilihbarungterbaikuntukmemimpinupacara
c.Barungterbaikmenyiapkanperlengkapanupacara
d.PemimpinUpacaramemanggilanggotaperindukan,untukmembentuklingkaranbesar
mengelilingistandarbendera.
e.1)PembinaUpacara(PembinaSiaga)dijemputolehPemimpinUpacaradanmengambiltempatdi
tengahlingkaranmenghadapbenderadanpintuupacara.
2)ParaPembantuPembinaSiagamasuklingkaranupacara.
f.PemimpinUpacaramengambilbenderauntukdikibarkan.
g.Padawaktubenderasampaidipintuupacara,semuaanggotaperindukanmemberihormathingga
selesai.
h.PembinaUpacara(PembinaSiaga)membacaPancasiladitirukanolehsemuaanggota.
i.PemimpinUpacaramembacaDwidarmadiikutiolehsemuaanggotaperindukan.
j.PemimpinUpacarakembalikebarungnya.
k.PembinaUpacara(PembinaSiaga)mengumumkanhalhalyangperludiketahuiolehanggota
perindukan.
l.PembinaUpacara(PembinaSiaga)mengucapkandoayangdiikutiolehanggotaperindukan.
Pt.25.UpacaraPenutupanLatihanPerindukanSiaga
UpacaraPenutupanLatihanPerindukanSiagaadalahsebagaiberikut:
a.Barungterbaikmenyiapkanperlengkapanupacara.
b.PemimpinUpacaramemanggilanggotaperindukan,untukmembentuklingkaranbesar
mengelilingistandarbendera.
c.1)PembinaUpacara(PembinaSiaga)dijemputolehPemimpinUpacaradanmengambiltempatdi
tengahlingkaranmenghadapbenderadanpintuupacara.
2)ParaPembantuPembinaSiagamasuklingkaranupacara.
3)PemimpinUpacaramengambiltempatdidekatbenderamenghadapPembinaSiaga.
d.1)PemimpinUpacaramemberihormatkepadaSangMerahPutih,kemudianmembawanya
keluartempatupacara(tidakbalikkanan).
2)PadawaktuSangMerahPutihdibawakeluar,semuaanggotaperindukanmemberihormat
sampaikepintuupacara.
3)PemimpinUpacaramenggulungdanmeletakkanbenderaditempatyangditentukan,kemudian
kembalikebarungnya.
k.PengumumandanpesanPembinaUpacara(PembinaSiaga).
l.PembinaUpacara(PembinaSiaga)mengucapkandoayangdiikutiolehanggotaperindukan.
g.Barisandibubarkan,anggotaperindukanmintadirikepadaparaPembinadenganbersalaman.
Pt.26.UpacaraPelantikanCalonSiagamenjadiSiagaMula
UpacaraPelantikanCalonSiagamenjadiSiagaMulaadalahsebagaiberikut:
a.CalonAnggotaSiagayangakandilantikdiantarolehPemimpinBarungnya.
b.ParaSiagayangsudahdilantikmajusatulangkah.
c.TanyajawabtentangsyaratkecakapanumumSiagaMulaantaraPembinaSiagadancalonSiaga.
d.UcapanjanjiDwisatyadituntunPembinadenganmemegangSangMerahPutihditiangbendera
bersamaperindukanyangtelahdilantikmemberihormat.
e.Penyematantandatandadiiringinasehatpembina.
f.PenghormatankepadaSiagayangbarudilantikdilanjutkanpemberianselamat,kemudiankembali
ketempatmasingmasing.
g.PembinaSiagamengucapkandoayangdiikutianggotaperindukan.
h.Pemimpinbarungmenjemputanggotanyayangtelahdilantik.
i.Barisandibubarkan.

j.Pelantikansebaiknyadiadakanpadaharilatihanbiasadandilaksanakansesudahupacara
pembukaanlatihan.
Pt.27.UpacaraKenaikanTingkatdariSiagaMulakeSiagaBantuataudariSiagaBantukeSiagaTata
UpacaraKenaikanTingkatdariSiagaMulakeSiagaBantuataudariSiagaBantukeSiagaTata
adalahsebagaiberikut:
a.SiagayangakannaiktingkatmengambiltempatberhadapandenganPembinaSiaga.
b.Tanyajawabtentangsyaratkecakapanumumyangtelahdipenuhi.
c.PadaucapanjanjiDwisatyadengancarasepertipadapelantikananggotayangtelahdilantik
menghormat.
d.Pelepasantandakecakapanumumyanglamadanpenyematantandakecakapanumumyang
baru,diiringinasehatpembina.
e.PenghormatankepadaSiagayangbarunaiktingkatdilanjutkanpemberianselamat,dipimpinoleh
PemimpinBarungUtama(Sulung),kemudiankembaliketempatmasingmasing.
f.Siagayangnaiktingkatkembalikebarungnya.
g.PembinaSiagamengucapkandoayangdiikutianggotaperindukan.
h.Barisandibubarkanditeruskandengankegiatanacaralatihan.
Pt.28.UpacaraPemberianTandaKecakapanKhususkepadaPramukaSiaga
UpacaraPemberianTandaKecakapanKhususkepadaSiagayangtelahmemenuhisyaratdilakukan
dalamrangkaianUpacaraPembukaanLatihanadalahsebagaiberikut:
a.Siagayangakanmenerimatandakecakapankhususmengambiltempatberhadapandengan
PembinaSiaga.
b.TanyajawabtentangsyaratkecakapankhususantaraPembinadenganSiagayangakan
menerimatandakecakapankhusus.
c.PenyematantandakecakapankhususolehPembinadiiringinasehatsecukupnyadanpemberian
suratketerangan.
d.PembinaSiagamengucapkandoayangdiikutianggotaperindukan.
e.Anggotaperindukanmemberikanucapanselamat,kemudiankembalikebarungmasingmasing
diteruskandenganacaralatihan.
Pt.29.UpacaraPindahkeGolonganPenggalang
PramukaSiagayangsudahberumur11tahunharusdipindahkankegolonganPramukaPenggalang
dengantatacarasebagaiberikut:
a.DiPerindukanSiaga,dalamrangkaianUpacaraPembukaanLatihan.
1)PramukaSiagayangakanpindahgolonganmengambiltempatberhadapandenganPembina.
2)PenjelasanPembinabahwaPramukaSiagapindahkegolonganPramukaPenggalangbukan
karenakecakapannyatetapikarenausianya.
3)PesanPembinakepadaanggotaperindukanyangakanpindah.
4)PramukaSiagayangakanpindahmintadirikepadatemanseperindukan.
5)PembinamengantarSiagayangakanpindahkePasukanPenggalangyangsudahdisiapkan
sebelumnya.
b.DiPasukanPenggalangdalamrangkaianUpacaraPembukaanLatihan.
1)PenyerahanSiagadariPembinaSiagakepadaPembinaPenggalang.
2)PenerimaananggotabaruolehPembinaPenggalang,sesuaidengankebiasaanyangberlakudi
pasukantersebut.
3)PembinaSiagakembalikeperindukannyaunutkmeneruskanacaralatihan.
4)Anggotabarudiperkenalkankepadasemuaanggotapasukan,kemudiandiserahkankepada
reguyangsudahsiapmenerimanya.
5)Ucapanselamatdatangdarisemuaanggotapasukandilanjutkandenganacaralatihan.

BABVII
UPACARADISATUANPRAMUKAPENGGALANG
Pt.30.MacamupacaradiPasukanPenggalang
MacamupacaradiPasukanPenggalangmeliputi:
a.UpacaraPembukaanLatihan
b.UpacaraPenutupanLatihan
c.UpacaraPelantikan
d.UpacaraKenaikanTingkat
e.UpacaraPemberianTandaKecakapanKhusus
f.UpacaraPindahkeGolonganPenggalang.
Pt.31.UpacaraPembukaanLatihanPasukanPenggalang
UpacaraPembukaanLatihanPasukanPenggalangadalahsebagaiberikut:
a.PemeriksaankebersihandankerapihananggotaolehPratama.

b.Regupetugasmenyiapkanperlengkapanupacara
c.Pratamamengumpulkananggotanyauntukmembentukangkaredihadapantiangbendera.
d.Pratamamencekpetugaspetugasupacara,sesudahbereslalumenjemputPembinaPenggalang.
e.PembinaUpacara(PembinaPenggalang)mengambiltempatdihadapanpasukan,paraPembantu
PembinaberadadibelakangPembinaUpacara(PembinaPenggalang)dalambentukbersaf.
f.Sesudahmemimpinpenghormatan,PratamamenyerahkanpasukankepadaPembinaUpacara
(PembinaPenggalang)kemudiankembalikeregunya.
g.PengibaranSangMerahPutiholehpetugas.
h.PembinaUpacara(PembinaPenggalang)membacaPancasiladitirukanolehanggotapasukan.
i.PembacaanDasaidarma.
j.KatapengantarPembinaUpacara(PembinaPenggalang)tentangtemalatihandansebagainya.
k.PembinaUpacara(PembinaPenggalang)memimpindoamenurutagamadankepercayaan
masingmasing.
l.PasukandiserahkankepadaPratamauntukmelanjutkanacara.
m.PratamamemimpinpenghormatanpasukankepadaPembinaUpacara(PembinaPenggalang).
n.1)PembinaUpacara(PembinaPenggalang)mengucapkanterimakasihkepadapara
pembantunyaterussiapmelaksanakanlatihan.
2)Pratamamembubarkanbarisan,terussiapmengikutikegiatanlatihan.
Pt.32.UpacaraPenutupanLatihanPasukanPenggalang
JalannyaUpacaraPenutupanLatihanPeasukanPenggalangadalahsebagaiberikut:
a.Kerapihansetiapanggota.
b.Pratamamemanggilanggotapasukanuntukmembentukformasiangkaremenghadapbendera.
c.PembinaPenggalangdijemputPratamakemudianmengambiltempatdihadapanpasukandiikuti
olehparaPembantuPembina.
d.SesudahmempimpinpenghormatanPratamamenyerahkanpasukankepadaPembinaUpacara,
kemudiankembalikeregunya.
e.PetugasbenderamenurunkanSangMerahPutihuntukdisimpan,PembinaUpacaramemimpin
penghormatannya.
f.Pengumumantentangregupetugasupacarauntuklatihanyangakandatang,dilanjutkandengan
penyerahanpasukankepadaPratama.
g.PembinaUpacaramemimpinberdoa.
h.1)PratamamajusatulangkahlalumemimpinpenghormatankepadaPembinaUpacarakemudian
membubarkanbarisan.
2)PembinaPenggalangmengucapkanterimakasihkepadaparapembantunyaterusbubar.
Pt.33.UpacaraPelantikanCalonPenggalangmenjadiPenggalangRamu
UpacaraPelantikanCalonPenggalangmenjadiPenggalangRamudilaksanakansebagaiberikut:
a.SetelahacaraberdoaCalonPenggalangyangakandilantikdiantarolehPemimpinRegunyake
hadapanPembinaPenggalangkemudianpengantarkembalikeregunya.
b.Penggalangyangsudahdilantikmajusatulangkah.
c.TanyajawabtentangSyaratKecakapanUmumPenggalangRamuantaraPembinaPenggalang
dancalonyangakandilantik.
d.CalonyangakandilantikberdoadiikutianggotapasukandipimpinolehPembinaPenggalang.
e.SangMerahPutihdibawapetugaskesebelahkanandepandariPembinaPenggalang.Waktu
SangMerahPutihmasukketempatupacaraanggotapasukanmenghormatdipimpinoleh
Pratama.
f.1)CalonsecarasukarelamengucapkanjanjiTrisatyadengantangankanannyamemegangujung
SangMerahPutihditempelkandidadakiritepatdenganjantungnya.
2)PadawaktuucapanjanjianggotapasukanmenghormatdipimpinolehPratama.
g.PenyematantandatandadisertainasehatdariPembinaPenggalang.
h.PratamamajusatulangkahlalumemimpinpenghormatankepadaPenggalangyangbarudilantik,
diteruskanpemberianucapanselamatdarianggotapasukan.
i.Pemimpinregumenjemputanggotanyayangbarudilantik.
j.PembinamenyerahkanpasukankepadaPratamauntukmeneruskanacaralatihan.
k.PratamamemimpinpenghormatanpasukankepadaPembinaPenggalang,kemudian
membubarkanbarisan.
Pt.34.UpacaraKenaikanTingkatdariPenggalangRamukePenggalangRakitataudariPenggalang
RakitkePenggalangTerap
UpacaraKenaikanTingkatdariPenggalangRamukePenggalangRakitataudariPenggalangRakit
kePenggalangTerapdilaksanakansebagaiberikut:
a.DilakukanserangkaidenganUpacaraPembukaanLatihan.
b.PenggalangyangakannaiktingkatmengambiltempatberhadapandenganPembinaPenggalang.

c.PenggalangRakitdanatauPenggalangTerapmajuselangkah.
d.Tanyajawabtentangsyaratkecakapanumumyangtelahdiselesaikan,antaraPembinadan
Penggalangyangakannaiktingkat.
e.PetugasbenderamembawaSangMerahPutihkesebelahkanandepandariPembina
Penggalang.WaktuSangMerahPutihmemasukitempatupacaraanggotapasukanmenghormat
dipimpinPratamaataupetugas.
f.1)PenggalangyangakannaiktingkatmengulangucapanjanjiTrisatyadituntunPembina
PenggalangdengantangankanannyamemegangujungSangMerahPutihditempelkandi
dadakiritepatdenganjantungnya.
2)PadawaktuTrisatyadiucapkan,anggotapasukanmemberihormatdipimpinolehPratamaatau
petugas.
g.Pelepasantandakecakapanumumlamadanpenyematantandakecakapanumumbaru,diiringi
nasehatpembina.
h.PenghormatanpasukankepadaPenggalangyangbarunaiktingkatdipimpinPratamaatau
petugas,dilanjutkanpemberianselamatdarianggotapasukan,kemudiankembaliketempat
masingmasingtermasukPenggalangyangnaiktingkat.
i.PembinaPenggalangmemimpinberdoasesuaidenganagamadankepercayaanmasingmasing.
j.PembinaUpacara(PembinaPenggalang)menyerahkanpasukankepadaPratamauntuk
meneruskanacaralatihan.
k.PratamamajusatulangkahlalumemimpinpenghormatanpasukankepadaPembinaUpacara
(PembinaPenggalang)kemudianmembubarkanbarisan.
l.PembinaPenggalangmengucapklanterimakasihkepadaparapembantunyaditeruskandengan
acaralatihan.
Pt.35.UpacaraPemberianTandaKecakapanKhususkepadaPramukaPenggalang
KepadaPenggalangyangtelahmemenuhisyaratkecakapankhususdalamrangkaianUpacara
PembukaanLatihandengancarasebagaiberikut:
a.Penggalangyangakanmenerimatandakecakapankhususmengambiltempatberhadapan
denganPembinaUpacara(PembinaPenggalang).
b.ParaPenggalangyangtelahmemilikiandakecakapankhususmajusatulangkah.
cTanyajawabtentangsyaratkecakapankhususantaraPembinaPenggalangdenganPenggalang
yangakanmenerimatandaitu.
dPenyematantandakecakapankhususolehPembinaUpacara(PembinaPenggalang)disertai
nasehatseperlunyadanpemberiansuratketerangan.
ePratamaataupetugasmemimpinpenghormatankepadaPenggalangyangmenerimatanda
kecakapankhusus,dilanjutkandenganpemberianselamatolehanggotapasukan,kemudian
semuakembaliketempat.
f.PembinaUpacara(PembinaPenggalang)menyerahkanPasukankepadaPratamauntuk
meneruskanacara.
g.1)PratamamajusatulangkahlalumemimpinpenghormatankepadaPembinaUpacara.
2)PembinaPenggalangmengucapkanterimakasihkepadaparapembantunyadilanjutkandengan
acaralatihan.
3)Pratamamembubarkanbarisan.
Pt.36.UpacaraPindahkeGolonganPenggalang
BagiPramukaPenggalangyangtelahberumur16tahundanharusdipindahkankegolongan
PramukaPenegakdengantatacarasebagaiberikut:
a.DilaksanakandalamrangkaianUpacaraPembukaanLatihanPasukanPenggalangdanUpacara
PembukaanLatihanAmbalanPenegak.
b.PenggalangyangakanpindahgolonganmengambiltempatberhadapandenganPembina
Upacara(PembinaPenggalang).
c.NasehatdanpenjelasanPembinaUpacara(PembinaPenggalang)bahwakepindahannyabukan
karenakecakapannya,melainkankarenausiadanperkembanganjiwanya
d.Penggalangyangakanpindahgolonganmintadirikepadaanggotapasukannya.
e.PembinaUpacara(PembinaPenggalang)mengantarPenggalangyangbersangkutankeAmbalan
Penegak.
f.SerahterimaanggotaantaraPembinaPenggalangdanPembinaPenegak.
g.PembinaPenggalangkembalikepasukanuntukmelanjutkanacaralatihannya.
h.Acarapenerimaananggotadiambalandisesuaikandenganadatyangberlakudiambalanitu.
i.Anggotabarudiserahkankepadasanggayangakanmenerimanya.
j.PembinaPenegakmenyerahkankembaliambalankepadaPradanauntukmeneruskanacara
latihannya.

BABVIII
UPACARADISATUANPRAMUKAPENEGAK
Pt.37.MacamupacaradiAmbalanPenegak
MacamupacaradidalamAmbalanPenegakmeliputi:
a.UpacaraPembukaanLatihan
b.UpacaraPenutupanLatihan
c.UpacaraPenerimaanTamu
d.UpacaraPenerimaanCalon
e.UpacaraPelantikan
f.UpacaraKenaikanTingkat
g.UpacaraPemberianTandaKecakapanKhusus
h.UpacaraPindahkeGolongankeRacanaPandega
i.UpacaraPelepasan.
Pt.38.UpacaraPembukaanLatihanAmbalanPenegak
UpacaraPembukaanLatihandiAmbalanPenegakdiatursebagaiberikut:
a.Kerapihansetiapanggotaambalan.
b.SanggaKerjamenyiapkanperlengkapanupacara
c.Pradanamengumpulkananggotaambalandalambentukbarisanbersaf.
d.LaporanPemimpinSangakepadaPradana.
e.PadawaktuPemimpinSanggameninggalkantempat,WakilPemimpinSanggapindahketempat
PemimpinSangga.
f.ParaPemimpinSanggasesudahlaporanmengambiltempatdisebelahkananbarisan.
g.PradanamenjemputPembinadanmengantarnyakesebelahkananparapemimpinSangga.
h.Pradanamengambiltempatdidepanbarisan,sesuaidenganadatambalanyangberlaku.
i.PetugasbenderamengibarkanSangMerahPutih,Pradanamemimpinpenghormatannya.
j.PembacaanDasaidarmaolehpetugas.
k.PembinaPenegakatauPembinaUpacaramembacaPancasiladiikutiolehanggotaambalan.
l.PengumumandariPradana/Pembina.
m.Pradanamemimpindoasesuaidenganagamadankepercayaanmasingmasing.
n.BarisandibubarkanolehPradanadilanjutkandenganacaralatihan.
Pt.39.UpacaraPenutupanLatihanPasukanPenggalang
JalannyaUpacaraPenutupanLatihanPeasukanPenggalangadalahsebagaiberikut:
a.Kerapihansetiapanggotaambalan.
b.Pradanamengumpulkananggotaambalandalambentukbarisanbersaf.
c.1)PemimpinSanggamengambiltempatdisebelahkananbarisan.
2)WakilPemimpinSanggapindahketempatPemimpinSangga.
d.PradanamenjemputPembinaPenegakdanmengantarkannyakesebelahkananbarisan.
e.Pradanamengambiltempatdidepanbarisansesuaidenganadatambalanyangberlaku.
f.PetugasbenderamenurunkanSangMerahPutihuntukdisimpan.
g.Pembacaanrenunganatausandiambalanolehpetugas.
h.Pengumumantentangsanggakerjauntuklatihanyangakandatang,danlainlain.
i.Pradanamemimpinberdoasesuaiagamadankepercayaanmasingmasing.
j.LaporanPradanakepadaPembinaPenegak.
k.Pradanamembubarkanbarisan.
Pt.40.UpacaraPenerimaanTamu
UpacaraPenerimaanTamuAmbalanPenegakdilaksanakandalamrangkaianUpacaraPembukaan
Latihan,denganjalansebagaiberikut:
a.TamuAmbalanmengambiltempatdikiriPradanaatauPembina.
b.PradanaatauPembinamemperkenalkantamukepadaanggotaAmbalan.
c.PradanaatauPembinamemberikesempatankepadatamuuntukmengikutikegiatanambalan.
d.Barisandibubarkan,dilanjutkandenganacaralatihan.
Pt.41.UpacaraPenerimaanCalonPenegak
UpacaraPenerimaanCalonPenegakdiAmbalandilaksanakansesudahUpacaraPembukaan
Latihan,denganjalansebagaiberikut:
a.Pradanamengumpulkananggotaambalan.
b.Tamuambalanberadaditepatyangtelahditentukan.
c.PenegakBantara/Laksanayangsudahditentukanmenyiapkanpertanyaan.
d.Tamuambalandijemputolehpetugasuntukdihadapkankepadaambalan.
e.PengantarkataPradanaatauPembina.
f.TanyajawabtentangkeadaanpribaditamuyangakanditerimasebagaicalonPenegak.
g.Petugasmengajaktamumeninggalkantempat.

h.Ambalanbermusyawarahuntukmenentukanpenerimaancalon.
i.Tamudipanggiluntukmendengarkankeputusanpenerimaannyadiambalan.
j.Ucapanselamatdarianggotaambalandilanjutkandenganacaralatihan.
Pt.42.UpacaraPelantikanCalonPenegakmenjadiPenegakBantara
UpacaraPelantikanCalonPenegakmenjadiPenegakBantara,tidakbolehdihadiriCalonPenegak
lainnya.Pelaksanaannyadiatursebagaiberikut:
a.SanggaKerjamenyiapkanperlengkapanupacara.
b.CalonPenegakyangakandilantikdiantarolehpendampingkanandanpendampingkirike
hadapanPembinaPenegak.
c.Pembinamintapenjelasankepadapendampingkanandanpendampingkirimengenaiwatakdan
kecakapancalon.
d.Pendampingkanandanpendampingkirikembalikesangganya.
e.SangMerahPutihdibawapetugaskesebelahkanandepanPembina,anggotaambalan
menghormatdipimpinolehPradama/Petugas.
f.TanyajawabtentangSyaratKecakapanUmumantaraPembinadancalon.
g.Pembinamemipindoasesuaidenganagamadankepercayaanmasingmasing.
h.Penyematantandatandadisertaipesanseperlunya.
i.UcapanjanjiTrisatyadituntunolehPembinaPenegal,denganjalanmemegangujungSang
MerahPutihdengantangankananyangditempelkandidadakiritepatdenganjantungnya.
KemudiandisusuldenganpenyematanTandaPenegakBantaraolehcalonPenegaksendiri.
j.PenghormatanambalankepadaPenegakBantarayangbarudilantik.
k.Ucapanselamatdarianggotaambalan.
l.PendampingkanandanpendampingkirimenjemputPenegakBantarayangselesaidilantikuntuk
kembalikesangganya.
Pt.43.UpacaraKenaikanTingkatdariPenegakBantaramenjadiPenegakLaksana
UpacaraKenaikanTingkatdariPenegakBantaramenjadiPenegakLaksanadilakukansebagai
berikut:
a.PradanaatauPembinaPenegakmengumpulkananggotaambalan.
b.PenegakBantarayangakannaiktingkatdiantarolehpendampingnyakehadapanPembina
Penegak.
c.Pembinamintapernyataanpendampingmengenaiperkembanganwatakdankecakapanyang
bersangkutan.
d.Parapendampingkembaliketempat.
e.TanyajawabtentangsyaratkecakapanumumyangtelahdiselesaikanantaraPembinadan
PenegakBantarayangakannaiktingkat.
f.SangMerahPutihdibawaolehpetugaskesebelahkanandepanPembinaPenegak.WaktuSang
MerahPutihmemasukitempatupacaraanggotaambalanmenghormatdipimpinPradamaatau
petugas.
g.PembinamemberikanbenderaSangMerahPutihkepadaPenegakyangbersangkutan.
h.PembinamelepasTandaPenegakBantaradisertaipesanseperlunya.
i.TandaPenegakLaksanadipasangsendiriolehPenegakyangbersangkutan.
j.PenegakBantarayangnaiktingkatmengulangjanjiTrisatyadituntunPembinamemegangujung
SangMerahPutihdengantangankanannyaditempelkandidadakiritepatpadajantungnya
k.Pembinamemimpindoamenurutagamadankeperayaanmasingmasing.
l.Ucapanselamatdarianggotaambalan.
m.PembinamenyerahkanambalankepadaPradamauntukmeneruskanacara.
Pt.44.UpacaraPemberianTandaKecakapanKhususkepadaPramukaPenegak
UpacarapemberianTandaKecakapanKhususkepadaPenegakyangtelahmemenuhisyarat
dilakukandalamrangkaianUpacaraPembukaan/PenutupanLatihandenganjalansebagaiberikut:
a.PenegakyangakanmenerimatandakecakapankhususdipangggilkedepanPembina.
b.Tanyajawabtentangsyaratkecakapankhususyangtelahdipenuhi.
c.PenyematantandakecakapankhususdanpenyerahansuratketeranganolehPembina.
d.Ucapanselamatdarianggotaambalan.
f.PembinamenyerahkanAmbalankepadaPradamauntukmeneruskanacara.
Pt.45.UpacaraPindahGolongandariAmbalanPenegakkeRacanaPandega
UpacarapindahgolongandariAmbalanPenegakkeRacanaPandegadilakukansebagaiberikut:
a.Pradana/PembinaPenegakmengumpulkananggotaambalandalambentukbarisanbersaf.
b.PenegakyangakanpindahgolongandipanggilkehadapanPembinaPenegak.
c.PenjelasanPembinabahwakepindahannyabukankarenakecakapannya,melainkankarena
usianya
d.Penegakyangakanpindahmintadirikepadaanggotaambalan.

e.PembinamenyerahkanPenegakyangbersangkutankepadaPembinaRacanaPandega.
f.PembinaRacanaPandegamenerimanyasesuaidenganadatracanayangberlaku.
Pt.46.UpacaraPelepasanPenegakyangakanterjunkemasyarakat
UpacaraPelepasanPenegakyangakanterjunkemasyarakatdilakukandalambentukinformal,di
luarpertemuanrutin.
a.DilaksanakanolehSanggaKerja/Panita.
b.Acaraupacarameliputi:
1)PenjelasanPembina.
2)Penegakyangbersangkutanmintadiri.
3)Sambutanwakilanggotaambalan.
4)KataPelepasanPembinaPenegakdanpenyerahansuratketerangan.
5)PemberiankenangankepadaPenegakyangakanmeninggalkanambalan.
6)BerdoadipimpinolehPembinaPenegak.
7)RamahTamahdiakhiridenganmembentukrantaipersaudaraan.
c.Tempatdanwaktutidakterikat.

BABIX
UPACARADISATUANPRAMUKAPANDEGA
Pt.47.
UpacaradisatuanPramukaPandegadilaksanakansesuaidenganaspirasiPandegaatasdasar
ketentuanketentuanupacarayangberlakuuntukAmbalanPenegak.

BABX
KEANEKARAGAMAN
Pt.48.
MengingatbahwaupacaradisatuanPramukaitubersifatsertabertujuanpendidikandanagartidak
membosankananggota,parapembinahendaknyadapatmembuatberbagaikeanekaragamandan
mengembangkantataupacaramenurutkeadaansetempat.
Pt.49.
Keanekaragamandanpengembangantersebuttidakdibenarkanmengurangiisiprinsipprinsipyang
tercantumdalampetunjukpenyelenggaraaninisertaterjaminkekhidmatannya.
Pt.50.
UpacaralainyangtidakdiaturdalampetunjukinidiserahkankepadakebijaksanaanparaPembina.

BABX
PENUTUP
Pt.51.
Upacaraupacarayengbelumdiaturdalampetunjukpenyelenggaraaniniakanditentukan
kemudian..

Jakarta,27Oktober1979.
KwartirNasionalGerakanPramuka,
Ketua,
LetjenTNI(Purn)Mashudi.

Anda mungkin juga menyukai