Anda di halaman 1dari 8

ALAT - ALAT

MUZIK
TRADISIONAL
MALAYSIA

KOMPANG
Kompangialahsejenisalatmuziktradisionalyang
palingpopularbagimasyarakatMelayu.Ia
tergolongdalamkumpulanalatmuzik
gendang.Kulitkompangbiasanyadiperbuat
daripadakulitKambing.Padakebiasaannya,
seuratrotanakandiselitdaribahagianbelakang
antarakulitdanbingkaikayubertujuan
menegangkanpermukaankompang,bertujuan
menguatkanbunyikompang.Kini,gelungplastik
turutdigunakan.Alatmuzikiniberasaldaridunia
ArabdandipercayaidibawamasukkeTanah
MelayusamaadaketikazamanKesultanan
MelakaolehpedagangIndiaMuslim,ataumelalui
Jawapadaabadke-13olehpedagangArab.

REBANA
Rebanaialahsejenisalatmuziktradisional
yangseringdimainkanbagimengiringilagulagubudaya.BagimasyarakatMelayudi
negeriPahang,permainanrebanasangat
popular,terutamanyadalamkalangan
pendudukdisekitarSungaiPahang.Tepukan
rebanaadalahbagimengiringilagu-lagu
tradisionalsepertiindong-indongdan
pelanduk-pelanduk.Selaindaripadarebana
bersaizbiasa,terdapatjugarebanabesar
yangdimainkanpadaharikeraianbagi
pertandinganmenghasilkanbunyidanirama
yangdikenalisebagaiRebanaubi.

ERH HU
Erh-Huadalahalatanbertalijenislutedibuat
dalamtigasaiz;kecil,sederhanadan
besar.Alatinidigunakansebagaialatsolo
untukhiburan,danjugadigunakandalam
orkestrauntukmengiringioperaCina.Erh-Hu
didirikantegappadaribapemainsemasadi
main.Talidigesekdengansebelahtangan
manakalajari-jaritanganlainnyamemetik
padatali-taliuntukmengeluarkanberbagai
pic,lantaidandigesekseperticello.

PIPA
Pipaadalahalatbertalimempunyai4tali
logam.Badandibuatdarikayu;dadanyabulat
danbelakangnyacembongtetapipermukaan
dadanyamendatar.Beberapakekudatitian
talidarikayudipasangpadapapanjari
sepertifret.Tali-talidiikatkepadahujung
bahagianbawahbadandanpada4pemulas
melarasdisisipapanjari.Bahagian
kepalanyaberukir.Pipadigunakandalam
orkestrauntukmengiringioperaCina;juga
sebagaialatsoloataumengiringinyanyian.

DHOLAK
Dholakataupundholakiialahsebuah
alatmuzikklasikalIndiaUtara
(Hindustan).Iadimaindengan
menggunakantanganandmudah
dipikulolehpemainya.Bunyiyang
dihasilkanolehdholakberasal
daripadahasilpukulantangankeatas
permukaanyangdiperbuatdaripada
kulithaiwan.Dholakbiasanya
digunakandalampenghasilanrentak
untuklagu-lagufilemdansebagainya.

VEENA
Alatbertalimempunyaiempattaliuntuk
melodidantigataliuntukdengung.Badan
dibuatdaripadakayu,dadanyabulatdan
belakangnyacembung.Kekudatitiantali
yangtinggidipasangditengahdadanya.
Bilahfretlogamdilekatkanpadapapanjari
denganmenggunakanlilinlebah.Tali
dipasangdiatasdaripadafret-fretdan
diikatpadapemulasmelaraspadasisi
leher,kepaladanlabuberukirdipasang
padahujungpenghabisanlehernya.
Dalamkepalaialahtempatmenyimpan
minyakkelapayangdigosokkanuntuk
melicinkanhujunghujungjaripemain.