Anda di halaman 1dari 17

PANDUAN MODEL GROW

Sejarah Model GROW:


Antara model coaching terbaik yang diperkenalkan oleh John Whitmore seawal 1980an.Boleh
diguna untuk penyelesaian pelbagai bentuk masalah. Hanya
memerlukan kemahiran interpersonal yang baik untuk kesan yang efektif
Goal : Sasaran
Klien menetapkan apa yang hendak dicapai
Mestilah spesifik, boleh diukur, dicapai, relevan dan bertentu masa
Sasaran mestilah sesuatu yang klien benar-benar hendak capai bukan sepatutnya capai
Sasaran yang mempunyai perkataan better, less atau improved adalah sasaran yang tidak
jelas.
Reality : Realiti
Status semasa apa yang telah disasarkan
Pernyataan realiti sepatutnya sejelas mungkin. Contohnya sasaran GPS 2013
ialah 1.00, realitinya apakah GPS pada tahun 2012?
Boleh melibatkan kemahiran, pengetahuan dan sumber yang klien ada untuk
mencapai sasaran. Contohnya, tahap kemahiran guru/murid yang ada untuk
mencapai sasaran GPS 1.00
Obstacles : Halangan
Senaraikan faktor yang menghalang klien untuk mencapai sasaran
Coach dan klien hendaklah mengenal pasti halangan tertentu yang
menghentikan klien untuk bergerak mencapai sasaran
Halangan boleh disebabkan oleh orang lain, faktor dalaman klien atau
mungkin kekurangan sumber masa, kewangan, kemahiran dan sokongan
Option : Pilihan
Senaraikan pilihan yang ada untuk mengatasi setiap halangan
Jika halangan telah dikenal pasti dan jelas, maka tentulah mudah mencari
jalan melepasinya
Halangan perlu diatasi satu persatu
Contohnya, jika kemahiran guru menjadi satu halangan untuk mencapai GPS
1.00, apakah option yang ada untuk mengatasinya.
Will or Wrap Up Or What Next
Coach dan klien bersetuju untuk menyenaraikan tindakan seterusnya
Setiap option/pilihan dibuat tindakan seterusnya satu persatu
Klien hendaklah menyelesaikan tindakan tersebut dalam tempoh tertentu
Coach hendaklah sentiasa membantu dan menyokong klien melaksanakat
tindakan seterusnya
Rumusan :
Pengguna boleh mendapatkan Aplikasi Model GROW Versi 3.0 melalui Pegawai Penguruan
Kualiti (PPDQ) di daerah masing-masning atau menghubungi Unit Konsultasi Kepimpinan
Sekolah di Jabatan Pendidikan Johor.

CARTA ALIR PENGGUNAAN MODEL GROW

Buka fail GROW Ver3 - Buku


Kerja.xlsx
Klik sheet DATA ASAS
Masukkan Nama Sekolah di cell
E4.
DATA ASAS: Pilih kolum Peperiksaan Awam yang
ditawarkan di sekolah anda (UPSR/PMR/SPM) dan
masukkan data:
TOV (Peperiksaan Akhir Tahun 2012)
ETR 2013
AR1 (Ujian 1 2013)
AR2 (Peperiksaan Pertengahan tahun 2013)
AR3 (Peperiksaan Perubaan 2013
Sila tambah mata pelajaran di Jadual TOV.
GOAL SETTING: Klik sheet GOAL. Pilih SATU jadual
sahaja mengikut gabungan Peperiksaan Awam yang
ditawarkan dan masukkan data di ruang kuning. Sila
pastikan GPS 2013 sama dengan GPS bagi ETR 2013
(DATA ASAS).
REALITY CHECKING: Klik sheet TREND CALON.
Masukkan purata tiga tahun GPS bagi Peperiksaan
Percubaan dan Peperiksaan UPSR/PMR/SPM/STPM di
ruang kuning.
REALITY CHECKING: Pilih dan klik sheet TREND
UPSR/TREND PMR/TREND SPM mengikut
peperiksaan yang ditawarkan.
Masukkan purata tiga tahun GPMP setiap mata
pelajaran bagi Peperiksaan Percubaan dan
Peperiksaan UPSR/PMR/SPM di ruang kuning.
OPTION - PENJAJARAN SEMULA MENUJU
SASARAN UPSR: Sediakan senarai calon
mengikut ranking bagi setiap mata pelajaran
berasaskan keputusan Peperiksaan Pertengahan
Tahun 2013 (AR2).
Pilih dan klik sheet OPTION UPSR/OPTION
PMR/OPTION SPM mengikut peperiksaan di sekolah
anda.
Masukkan bilangan mengikut gred bagi mencapai
sasaran GPMP setiap mata pelajaran dan GPS
dalam Peperiksaan Percubaan (AR3).
Tamat

MANUAL PENGGUNAAN MODEL GROW VERSI 4.0


Untuk menggunakan Model GROW sekolah perlu menyediakan data
1. GPS (Gred purata Sekolah) dan GPMP(Gred purata Matapelajaran) peperiksaan
percubaan sekolah 5 tahun terakhir
2. GPS dan GPMP pepriksaan awam (UPSR/PMR/SPM DAN STPM) 5 tahun terakhir
2

3. Keputusan peperiksaan tahun 5/tingkatan 2 dan tingkatan 4 tahun sebelum.

Panduan Penggunaan Model GROW:


1. Buka paparan Buku Kerja Model GROW seperti ditunjukkan.
1.1.
1.2.

Masukan Kod Sekolah, Tahun Penilaian dan nama Sekolah.


Pilih Sekolah rendah atau menengah untuk ke paparan seterusnya.

2. Selepas memilih sekolah rendah atau menengah paparan seterusnya seperti


ditunjukkan.Bagi tujuan latihan kita akan menggunakan data sekolah rendah .

3. Mulakan dengan memilih data asas dan suatu paparan baru akan ditunjukkan yang

mengandungi TOV, ETR, AR1, AR2, AR3 serta rumusan.

4. Klik pada petak kecil TOV dan isikan maklumat yang diperlukan untuk menentukan TOV
iaitu dengan mengisi bilangan calon yang menduduki peperiksaan akhir tahun lepas.
Bagi tujuan ini data calon perlu dibersihkan terlebih dahulu dengan mempastikan
bilangan calon tahun lalu sama dengan bilangan calon yang akan menduduki
peperiksaan tahun ini. Hanya isikan maklumat di petak kuning sahaja.

5. Selepas mengisi maklumat TOV klik pada ETR dan isikan maklumat ETR seperti
dipaparan.

6. Bagi data AR1, AR2 dan AR3 data hanya perlu disi selepas keputusan peperiksaan
Percubaan 1, Percubaan 2 dan Percubaan 3 diperolehi.

7.

7.

Selepas mengisi data TOV dan ETR pilih dan klik pada ikon G. Paparan baru mengenai
Goal Setting akan ditunjukkan. Isikan maklumat pada petak kuning mengenai
keputusan peperiksaan sebenar UPSR dan sasaran UPSR beberapa tahun kehadapan.
( Tahun akan ditunjukkan bila mana pihak sekolah membuat setting awal di muka
hadapan). Pihak sekolah juga diminta mengisi markah SKPM mengikut tahun penilaian
untuk membolehkan sistem memberikan skor komposit dan band sekolah.

8. Selepas G pilih ikon R iaitu Reality Checking. Pada bahagian ini terdapat dua
komponen utama iaitu TREND dan POTENSI. Pilih dan klik ikon TREND. Pihak
sekolah diminta mengisi maklumat GPS peperiksaan percubaan dan GPS UPSR
sebenar 5 tahun terakhir untuk dipenuhkan termasuk GPMP bagi setiap matapelajaran.
Sistem akan menjana nilai purata pencapaian peperiksaan percubaan dan peperiksaan
sebenar yang kemudian akan digunakan untuk memberi gambaran potensi calun
berasaskan analisis trend.

9. Untuk menentukan potensi calon mengikut matapelajaran, data percubaan dan


peperiksaan sebenar UPSR selama 5 tahun mesti diperolehi. Melalui data ini suatu nilai
purata boleh dicari seperti ditunjukkan dalam Jadual di bawah.
10. Menggunakan konsep perkadaran nisbah suatu anggaran potensi calon mengikut
matapelajaran boleh ditentukan seperti mana formula yang ditunjukkan dalam Jadual
Analisis Trend Potensi Calon. Perbezaan nilai GPS yang diingini dengan nilai GPS
potensi memberikan nilai Jurang Potensi yang menggambarkan usaha-usaha yang
perlu ditambah oleh panitia untuk memastikan Keputusan sebenar dan keputuasn
seterusnya ( AR1, AR2, AR3) dapat di capai.

11. Selepas mengisi data di paparan TREND klik pada ikon POTENSI. Suatu paparan akan
ditunjukan di mana sistem telah generate maklumat yang menunjukkan potensi sebenar
calon pada tahun penilaian. Pihak sekolah boleh membuat penjajaran semula sekiranya
potensi calon lebih tinggi dari sasaran GPS yang di tetapkan sebelumnya. Proses yang
sama boleh diulang selepas sekolah mendapat keputusan peperiksaan percubaan AR1,
AR2 dan AR3.

Jika Purata GPS Percubaan UPSR


Dan Purata GPS Peperiksaan sebenar UPSR
Jika TOV UPSR 2014
Dan GPS Potensi Calun 2014
Maka :

=
X
=
Y
=
A
=
B

=(AxY)/X

Jurang Potensi : Ditukar kepada nilai peratus yang membawa maksud


usaha yang perlu dilakukan/ ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang
diinginkan.
Contoh : 0.25 x100% = 25%.
Jika sebelumnya ada 100 soalan latihan seminggu, maka tahun ini perlu
ditambah menjadi 125 soalan seminggu.

12.

S
e
8

lepas membuat analisis dan penjajaran semuala sasaran pihak sekolah boleh
menyemak kedudukan program sekolah yang disediakan atau mencari pendekatan
baru untuk memperbaiki prestasi pencapaian sekolah termasuk matapelajaran yang
menjadi faktor kritikal.

13. Pilih ikon O dan skrin akan memaparkan maklumat GPS matapelajaran dengan nilai
TOV, ETR dan AR. Juga kolum Obstacle dan Option ditunjukkan. Isikan maklumat yang
difikirkan sesuai berdasarkan perbincangan antara panitia mengenai isu utama yang di
hadapi dan cadangan penyelesaiannya.

10

Untuk sekolah menengah Model GROW kurang praktikal kerana melibatkan nilai GPS PMR
yang telah digantikan dengan Nilai Gred atau band prestasi murid. Begitu juga dengan data
PNGK untuk tingkatan 6 .Walau bagaimana pun untuk tujuan penambahbaikan sekolah model
ini boleh di ubah jika perlu.

11

12

13

Analisis Jurang / Masalah


Bil

Jurang / Masalah / Isu

Prestasi / Realiti Semasa

Sasaran hasil dalam tempoh 100


hari

14

Pelan Tindakan

Sasaran dalam
tempoh 100 hari
Program

Pihak
bertanggungjawab
JPN

PPD

Sek

Tarikh
Mula

Tarikh
Tamat

Kos/Sumber (RM)
OS21000

OS29000

Jumlah

15

16

Pelan Operasi
Sasaran dalam tempoh 100 hari
Bil

Bil

Program

Kaedah / Langkah-langkah
pelaksanaan

Pihak bertanggungjawab
JPN
PPD
Sek

Tarikh
Mula

Tarikh
Tamat

Kos/Sumber
(RM)

Pihak bertanggungjawab

Tarikh
Mula

Tarikh
Tamat

Hasil/Impak

JPN

PPD

Sek

17