Anda di halaman 1dari 2

KKN ALTERNATIF TAHAP II

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


SURAT KERJASAMA
Hal
: Surat Pengantar Kemitraan
Lamp. : 1 bendel proposal
Kepada
Kepala Sekolah SD Kuningan 02
Di Semarang
Dengan hormat
Sehubungan dengan usulan kegiatan KKN-Alternatif

dengan judul PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PAMAN SINGGIH


(PANDAI, MANDIRI,SEHAT, INDAH, UNGGUL, INTEREST, DAN HIDUP) BERBASIS
POSDAYA bertempat di Di Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara , saya yang
bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIM

: Ristasari Wulandari
: 4301411124

Jabatan

: Ketua KKN Alternatif tahap II

Instansi
Alamat

: Universitas Negeri Semarang


: Sekaran, Gunungpati Semarang

Bermaksud mengajukan kerjasama dalam bentuk kegiatan KKN alternatif yaitu G3CT (Gerakan Gosok
Gigi dan Cuci tangan ) dan Sex education untuk siswa dan orangtua / wali siswa di SD Kuningan 02
Semarang ,yang akan dilaksanakan pada :
1. G3CT (GERAKAN GOSOK GIGI DAN CUCI TANGAN )
Tanggal/hari
:
Tempat
:
2. Sex Education
Tanggal/hari
:
Tempat :

Demikian permohonan surat pengantar kesediaan kerjasama ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
Semarang, .
Ketua Pengusul

Ristasari Wulandari
NIM 4301411124