Anda di halaman 1dari 47

SGDU 2113 –

Pengurusan Sumber Manusia


Dalam Pendidikan
N AN S U M B E R
PEMBAN G U
M A N U SI A

Azhar Bin Ahmad 201388


Mohd Tahir Bin Lokman 201397
Nazzir Hussain Bin Mydeen 201400
Kamalaselvi A/P Nadarajan 201391
1
Definisi Pembangunan
Sumber Manusia
Para pekerja adalah aset yang
paling berharga dalam sesuatu
organisasi. Tanpa sumbangan
para pekerja adalah mustahil
untuk mencapai matlamat dan
tujuan sesuatu organisasi
diwujudkan.

3
Manusia dan potensi mereka
adalah aset penting yang akan
memacu sesuatu organisasi
untuk mencapai objektif
penubuhannya.

4
Untuk mengoptimakan
keberkesanan sesuatu organisasi,
kemahiran dan kemampuan
potensi manusianya dari segi
kemahiran, masa dan bakat perlu
diuruskan dengan berkesan
untuk mencapai matlamat
organisasi.
5
Pembangunan Sumber Manusia
adalah pendekatan strategik dan
holistik dalam mengurus dan
membangunkan aset paling iaitu
para pekerja yang secara individu
dan secara kolektif menyumbang
ke arah mencapai matlamat
organisasi
6
Pembangunan Sumber Manusia
merangkumi
•perlantikkan pekerja
•membangunkan kemampuan dan
kemahiran mereka
•menggunakan perkhidmatan mereka
•membayar upah yang setimpal
dengan tugas mereka dan keperluan
organisasi.
7
Pembangunan Sumber Manusia
bukanlah satu objektif yang boleh
dinyatakan, malahan satu siri proses
berterusan yang tersusun, “ dengan
objektif pembelajaran yang tertentu.”
(Nadler,1984) Dalam konteks
kebangsaan, ia menjadi pendekatan
strategik terhadap hubung-kait antara
sektor kesihatan, pendidikan dan
pasaran kerja. 8
Fungsi Pembangunan
Sumber Manusia
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
diwujudkan di sesuatu organisasi adalah
untuk membantu organisasi tersebut
mencapai tujuan penubuhannya,
dengan menarik dan mengekalkan para
pekerja yang terbaik dan menguruskan
mereka dengan secara efektif
Kata kunci di sini adalah Pemadanan.
Pendekatan Pembangunan Sumber
Manusia berusaha memadankan antara
keperluan dan arah strategik organisasi
dengan pengurusan dan kebajikan para
pekerja yang efektif (Miller, 1989).
Kata kunci di sini adalah Pemadanan.
Pendekatan Pembangunan Sumber
Manusia berusaha memadankan antara
keperluan dan arah strategik organisasi
dengan pengurusan dan kebajikan para
pekerja yang efektif (Miller, 1989).
Hukum asas yang diguna-pakai adalah
manusia bukan mesin semata-mata. Oleh
yang demikian, kita perlu ada
pengawasan pelbagai disiplin terhadap
manusia di tempat kerja demi menjamin
kebajikan mereka terpelihara di samping
organisasi mendapat perkhidmatan
mereka.
Tugas Lazim Pembangunan
Sumber Manusia
• Pembangunan Organisasi,
memastikan wujudnya hubungan
antara unit dan dalam unit yang sihat
dan terbuka. Disamping
mengalakkan unit-unit dalam
organisasi memulakan dan
menguruskan perubahan positif

15
• Pembangunan Ekskutif , di mana
staf peringkat Ekskutif, Pengurusan
dan Penyelia diberi pendedahan
serta pengukuhan tugas dan
tanggungjawab mereka

16
• Pembangunan Pemimpin, Seminar
serta Kursus kepimpinan pelbagai
peringkat
• Pembangunan Kemahiran
Profesional, Pembangunan
Kemahiran yang Spesifik

17
• Pengurusan Ganjaran dan Pengiktirafan,
Mengenal pasti dan menentukan
penerima penghargaan di kalangan staf,
• Pemetaan Kompentensi, Pemetaan
Tahap Kecekapan staf merentasi
organisasi, dari peringkat tertinggi hingga
ke bawah

18
• Pengurusan Bakat, Mengenal-pasti
dan Menguruskan bakat di kalangan
staf untuk dibangunkan.
• Latihan dan Arahan Kerja Teknikal

19
• Pengintergrasian Staf Baru, di mana
para staf baru diperkenalkan kepada
organisasi dan diberi pendedahan
tentang peranan mereka dalam
konteks organisasi yang luas.
• Kempen Kesedaran Keselamatan
dan Kesihatan di tempat kerja

20
Tiga Komponen Utama dalam
Pembangunan Sumber Manusia
• Latihan dan Pembangunan, iaitu
mengenalpasti dan memastikan
melalui latihan yang terancang
membangunkan kecekapan yang
kritikal agar staf mampu
menjalankan tugasnya kini dan
tugas-tugas di masa depan.

22
• Pembangunan Karier, memastikan
wujud satu keselarian antara
perancangan dan perkembangan
karier individu dan kehendak serta
keperluan organisasi, untuk mencapai
padanan optima antara keperluan
individu dan keperluan organisasi.

23
• Pembangunan Organisasi,
memastikan wujudnya hubungan
antara unit dan dalam unit yang sihat
dan terbuka. Disamping
mengalakkan unit-unit dalam
organisasi memulakan dan
menguruskan perubahan positif.

24
Empat Bidang Kecekapan dalam
Pembangunan Sumber Manusia
Kecekapan Teknikal
a) Pemahaman dan Pembelajaran Dewasa
b) Pemahaman Teori dan Teknik Pembangunan Karier
c) Kemahiran Mengenali Kecekapan
d) Kemahiran Komputer
e) Kemahiran Sistem elektronik
f) Kemahiran Kajian
g) Kemahiran dan pengetahuan Fungsi
h) Kemahiran Praserana
i) Kemahiran Penyediaan Matlamat
j) Kemahiran menilai prestasi
k) Pemahaman Tajuk Perkara
l) Pemahaman Teori dan Teknik Latihan dan
Pembangunan 26
Kecekapan Perniagaan
a) Pemahaman Perniagaan
b) Kemahiran analisa kos - nilai
c) Kemahiran Membahagi kerja (Penurunan Kuasa)
d) Pemahaman Industri
e) Pemahaman Gelagat Organisasi
f) Teori dan Teknik pembangunan organisasi
g) Pemahaman Struktur Organisasi
h) Kemahiran Pengurusan Projek
i) Kemahiran Pengurusan Rekod

27
Kecekapan Interpersonal
a) Kemahiran Melatih
b) Kemahiran Memberi Maklum balas
c) Kemahiran Memproses secara kumpulan
d) Kemahiran Berunding
e) Kemahiran Membuat Persembahan
f) Kemahiran Menyoal
g) Kemahiran Membina Perhubungan
h) Kemahiran Menulis

28
Kecekapan Intelek
a) Kemahiran Mengecilkan dan meringkaskan Data
b) Kemahiran Mengkaji Maklumat
c) Intelek yang versatil
d) Kemahiran Membina Model
e) Kemahiran Pemerhatian
f) Pengetahuan Kendiri
g) Kemahiran Wawasan

29
Pembangunan Sumber Manusia
Dalam Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia juga
telah mengenalpasti keperluan dan telah
menubuhkan Bahagian Sumber Manusia
bagi mengurus sumber manusia melalui
sistem pengurusan yang berkualiti dalam
usaha berterusan mencapai matlamat
kecemerlangan Pendidikan Negara.
Bagi memartabatkan lagi profesion
keguruan, Salah satu teras dalam Pelan
Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)
iaitu Teras 5 ialah ’Memartabatkan
Profesion Keguruan’.
Teras 5 PIPP
• Fokus 1 : Menambahbaik Sistem Pemilihan
Calon Guru
• Fokus 2 : Memantapkan Latihan Perguruan
• Fokus 3 : Memantapkan Kerjaya Guru
• Fokus 4 : Menambahbaik Persekitaran Kerja
dan Kebajikan Guru
• Fokus 5 : Memantapkan Perancangan dan
Pengurusan Sumber Manusia.

33
Bahagian Sumber Manusia juga
menetapkan tahap kualiti perkhidmatan
mereka dengan berjanji akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha
untuk memenuhi Piagam pelanggan
seperti berikut :
1. Mengeluarkan surat tawaran guru terlatih dalm
tempoh satu bulan selepas dokumen lengkap diterima.

2. Memproses perakuan pemangkuan dan kenaikan


pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan untuk
laluan kenaikan pangkat secara hakiki dan cemerlang
untuk dikemukakan ke Lembaga Kenaikan Pangkat
Perkhidmatan Pelajaran dalam tempoh tiga (3) bulan dari
tarikh perakuan lengkap diterima.
3. Memproses perakuan kenaikan pangkat bagi Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan secara Time Based untuk
dikemukakan ke lembaga kenaikan Pangkat Perkhidmatan
Pelajaran dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh
perakuan lengkap diterima.

4. Menyediakan Kursus induksi untuk Pegawai dan


kakitangan Perkhidmatan Bukan Guru dalam tempoh
masa 1 hingga 3 tahun dari tarikh lantikan.
5. Menyediakan latihan dalam perkhidmatan untuk
Pegawai dan Kakitangan Bukan Guru di Bahagian Sumber
Manusia bagi memenuhi keperluan dasar latihan
sekurang-kurangnya 7 hari dalam setahun kepada
sekurang-kurangnya bagi 70 peratus pegawai yang
berkenaan.

6. Mengemukakan perakuan Kes-Kes Tatatertib kepada


Pengerusi Lembaga Tatatertib yang berkenaan dalam
tempoh dua (2) minggu dari tarikh dokumen lengkap
diterima.
7. Menyelesaikan kes-kes tatatertib dalam tempoh masa
tiga (3) bulan selepas Pengerusi Lembaga Tatatertib yang
berkenaan membuat penentuan kes dan dokumen
lengkap diterima.

8. Permohonan Pemantapan Perjawatan/Penstrukturan


semula Jabatan/Bahagian diperakukan kepada Jabatan
Perkhidmatan Awam dalam tempoh dua (2) bulan setelah
permohonan yang lengkap diterima.
9. Permohonan pertambahan jawatan melalui ABM
Perjawatan Tahunan diperakukan ke JPA selewat-lewatnya
pada bulan Julai setiap tahun.
Rumusan
Apabila bercakap tentang Pembangunan
Sumber Manusia, kita sedang bercakap
tentang mengurus dan menjaga kebajikan
organisma hidup yang kompleks bernama
manusia. Setiap seorang mempunyai cita-
cita, aspirasi dan keperluan yang unik pada
dirinya.
Oleh yang demikian, adalah mustahil
sesuatu skim atau rancangan yang 100%
standard diguna-pakai dalam Pengurusan
dan Pembangunan Sumber Manusia.
Pendekatan yang empati dengan
mengekalkan objektif organisasi adalah
perlu.
Berurusan dengan manusia haruslah dengan
sikap kemanusian, tidak terlalu terikat
dengan protokol, peraturan dan prosedur
semata-mata. Seseorang Pengurus
Pembangunan Sumber Manusia haruslah
memainkan pelbagai peranan dalam
menjalankan tugasnya iaitu mencari titik
pemadanan antara keperluan individu dan
objektif organisasi.
Dalam konteks institusi pendidikan, apabila
’end-product’ yang dihasilkan adalah para
pelajar yang menjadi masa depan negara,
pengurusan bijak para agen perubahan iaitu
para guru juga penting.
Seseorang Pemimpin Pendidikan di mana-
mana peringkat harus memikul
tanggungjawab sebagai Pengurus
Pembangunan Sumber Manusia yang
mampu mencari keseimbangan antara
kebajikan para guru dan keperluan masa
depan negara. Walaupun bersikap
kemanusian, masa depan negara iaitu para
pelajar harus menjadi prioriti.
Tuan Haji
Tuan Lebai,
Thank you
and Good bye

46
Azhar Bin Mohd Tahir Nazzir Hussain Kamalaselvi A/P
Ahmad Bin Lokman Bin Mydeen Nadarajan

Seribu Penghargaan
Sekian, En. Ramly Mohd Ali
Terima Semua kawan-kawan
Kasih 47