Anda di halaman 1dari 29

KEMAHIRAN PROSES

SAINS

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

KANDUNGAN

Pengenalan kepada
Sains
Sains Hayat
Sains Fizikal
Sains Bahan

INSAN
SEIMBANG

Bumi dan Sains


Angkasa
Teknologi dan
Kehidupan
lestari

KEMAHIRAN
Kemahiran Saintifik
Kemahiran Berfikir Kritis
dan Kreatif
Inovasi

SIKAP DAN NILAI


Sikap Saintifik dan Nilai
Murni

MEMERHATI

MENGELAS

MEMBUAT
INFERENS

MENGUKUR
DAN
MENGGUNAKAN
NOMBOR

BERKOMUNIKASI

MENDEFINISI
SECARA
OPERASI

MENGGUNAKAN
PERHUBUNGAN
RUANG DAN
MASA
MENTAFSIR
DATA

MERAMAL

MEMBUAT
HIPOTESIS

MENGAWAL
PEMBOLEHUBAH

MENGEKSPERIMEN

Kemahiran Proses Sains


Memerhati

Mengelas

Kemahiran Berfikir
Mencirikan
Membandingkan dan membezakan
Menghubungkaitkan
Mencirikan
Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan

Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan


Membandingkan dan membezakan
Membuat inferens

Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
Membuat inferens

Kemahiran Proses Sains


Meramal

Kemahiran Berfikir
Menghubungkaitkan
Membuat gambaran mental

Menggunakan perhubungan ruang


dan masa

Membuat urutan
Menyusun mengikut keutamaan

Mentafsirkan data

Membandingkan dan membezakan


Menganalisis
Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan
Menilai

Mendefinisi secara operasi

Menghubungkaitkan
Menganalogikan
Membuat gambaran mental
Menganalisis

Kemahiran Proses Sains


Mengawal pemboleh ubah

Kemahiran Berfikir
Mencirikan
Membandingkan dan membezakan
Menghubungkaitkan
Menganalisis

Membuat hipotesis

Mencirikan
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Menjanakan idea
Membuat hipotesis
Meramalkan
Mensintesiskan

Mengeksperimen
Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir


Semua kemahiran berfikir

Membolehkan murid mempersoalkan tentang


sesuatu perkara dan mencari jawapan secara
bersistem seperti amalan para saintis.
Merupakan satu proses mental yang
menggalakkan pemikiran kritis, kreatif, analitis
dan sistematik.
Penguasaan
KPS
bersama
dengan
pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin
keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.
Pengoperasian KPS dalam p&p merupakan
satu pendekatan pedagogi dalam menimbulkan
minat dan keseronokan murid untuk terlibat
secara aktif dalam p&p

Untuk membantu guru merealisasikan hasrat


yang tersurat di dalam DSK Sains.
Memberi penjelasan tentang KPS untuk
dijadikan panduan dalam merangka p&p
berorientasikan penguasaan KPS.
Guru boleh menggunakan modul ini sebagai
panduan mengikut kesesuaian p&p yang
hendak dijalankan.

Selepas menggunakan modul ini, guru dapat:


Memahami pengertian setiap kemahiran
proses sains.
Mengetahui ciri-ciri bagi setiap kemahiran
proses sains
Merangka strategi p&p yang berorientasikan
penguasaan kemahiran proses sains dengan
yakin supaya murid sedar kemahiran yang
sedang dikuasai.

10

Selepas menjalankan aktiviti yang terdapat


dalam modul ini, murid dapat:
Menguasai kemahiran proses sains.
Menyedari proses yang berlaku semasa
mereka menjalankan kemahiran proses sains.
Membuat penilaian kendiri tentang
pemahaman mereka terhadap kemahiran
proses sains yang mereka jalankan.
Mengaplikasi pengetahuan kemahiran proses
sains dalam situasi baru.

11

1.1 Petunjuk
Dalam bahagian ini, dinyatakan ciri-ciri yang
menentukan kemahiran proses itu dialami dan
dicapai oleh murid. Ia juga menjadi panduan
kepada guru untuk melihat sama ada mereka
menjalankan kemahiran yang dihasratkan
dengan betul.

12

1.2 Pelaksanaan
Dalam bahagian ini, disediakan contoh
rancangan pengajaran yang terperinci sebagai
panduan untuk guru melaksanakan p&p bagi
mencapai sesuatu kemahiran proses sains. Ini
membantu guru menyediakan rancangan
pengajaran harian mereka. Ia juga sebagai
panduan untuk guru merangka strategi p&p lain
yang berorientasikan penguasaan kemahiran
proses sains.

13

1.3 Lembaran
Dalam bahagian ini, Lembaran Penyiasatan dan
Lembaran
Kerja
disediakan.
Lembaran
Penyiasatan digunakan oleh murid semasa
menjalankan eksperimen atau aktiviti. Lembaran
Kerja disediakan untuk murid memantapkan dan
menguji kefahaman mereka terhadap kemahiran
proses sains yang diterapkan. Kedua-dua jenis
lembaran ini boleh digunakan sebagai instrumen
untuk menjalankan pentaksiran berasaskan
sekolah kerana ianya dibina berdasarkan
standard pembelajaran yang terdapat di dalam
dokumen standard kurikulum.
14

1.4 Penilaian Kendiri


Dalam
bahagian
ini,
satu
pernyataan
dikemukakan bagi membuat rumusan tentang
apa yang telah murid pelajari. Ia juga
merupakan refleksi kepada murid tentang
pembelajaran mereka pada hari itu.
Di akhir aktiviti yang dijalankan, murid sedar
kemahiran proses sains yang telah mereka
jalankan dan boleh membuat penilaian kendiri
tentang pembelajaran mereka pada hari itu.

15

1.5 Penilaian Kerja Amali


Dalam bahagian ini, disediakan konstruk
penilaian PEKA untuk tujuan penilaian PEKA
secara serentak selepas setiap kemahiran
proses sains itu dijalankan. Ini dapat membantu
guru dalam menjalankan PEKA.

16

Hands on KPS

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

17

ARAHAN AKTIVITI
Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan.
(maksimum 5 ahli)

Disediakan 5 stesen aktiviti, dimana setiap


kumpulan dikehendaki menjalankan
aktiviti yang disediakan dan mengenal
pasti KPS yang dominan pada setiap
stesen.(ditulis pada lembaran yang disediakan)
Setiap kumpulan mesti melalui kelima-lima
stesen mengikut masa yang ditetapkan.
SAI

Sebelum menjalankan
aktiviti
Lantik ketua kumpulan yang akan
bertindak sebagai guru.
Baca arahan secara keseluruhan pada
stesen tersebut.
Rancang penggunaan peralatan/bahan
yang disediakan secara maksimum.
Aktiviti yang dijalankan mestilah dilakukan
secara saintifik.
Semua kemahiran saintifik hendaklah
diaplikasikan semasa menjalankan aktiviti
SAI

PERBINCANGAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

20

Stesen 1:
Stesen 2:
Stesen 3:
Stesen 4:
Stesen 5:

21

Sebenarnya..

22

Stesen 1: Mentafsir data


oMengumpul pelbagai data melalui
pemerhatian untuk membuat pernyataan
tentang maksudnya.
oMengenal pasti pola atau corak yang
terdapat berdasarkan maklumat yang
diperoleh.
oMenyatakan hubungan di antara maklumat.
oMembuat ekstrapolasi berdasarkan data
yang dikumpulkan.

23

Stesen 2: Membuat Inferens


oMembuat pelbagai tafsiran yang mungkin
daripada satu pemerhatian.

24

Stesen 3: Perhubungan Ruang dan Masa


oMemerihalkan perubahan isipadu dengan
masa.
oMenyatakan hubungan antara perubahan
yang berlaku

25

Stesen 4: Mendefinisi secara operasi


oMembuat pernyataan apa yang dilakukan
dan apa yang diperhatikan.

26

Stesen 5: Mengeksperimen
oMencetus persoalan, memerhati, membuat
tindakan dan membentuk hipotesis.
oMengawal pemboleh ubah
oMenguji hipotesis dengan menjalankan
prosedur yang sistematik.
oMenentukan peralatan yang diperlukan bagi
sesuatu eksperimen.
oMerekod, menganalisis dan mentafsir data
oMelapor keputusan eksperimen yang telah
dijalankan.
27

RUMUSAN
AKTIVITI

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

28

Se

kian, T
eri

Ima Ka

sih

29

Anda mungkin juga menyukai