Anda di halaman 1dari 4

PKE 3033E KURIKULUM DAN PEDAGOGI KESIHATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN


Mata Pelajaran

: Pendidikan Kesihatan.

Standard Kandungan

: 1.4

Standard Pembelajaran : 1.4.1


Kemahiran

: Kesihatan Diri dan Reproduktif.

Tarikh

: 10 April 2015.

Masa

: 11.30 pagi 12.00 tengahari.

Tahun

: 5 Bestari.

Bilangan Murid

: 30 orang.

Pengalaman sedia ada


bahan yang

: Murid pernah melihat dan menggunakan produk atau

mengandungi bahan psikoaktif.


Hasil Pembelajaran
Psikomotor
psikoaktif

: Pada akhir PdP murid dapat ;


: Murid dapat mengenali dengan betul jenis-jenis bahan

Kognitif

: i) Menerangkan jenis atau bahan inhalan.


ii) Menerangkan perlakuan dan perbuatan yang

dikategorikan
penyalahgunaan bahan inhalan.
Afektif
serta bahan

: Merasa selamat dan yakin semasa mengendalikan produk


yang dikategori sebagai inhalan.

Penerapan nilai
sekeliling serta aspek

: Tanggungjawab terhadap diri sendiri dan komuniti di

kasih sayang.
KBKK
: Menjana
mengandungi bahan

idea

(bagaimana

mengendali

produk

yang

psikoaktif dengan selamat.


Penggabungjalinan : Membezakan bahan inhalan atau bukan inhalan (sains)
BBM
: Buku teks, bahan daripada you tube, google wikipidea,
produk-produk yang
mengandungi bahan psikoaktif dan projektor.

PPG AMBILAN KHAS (II) MAC 2014 PJ/PK 1

PKE 3033E KURIKULUM DAN PEDAGOGI KESIHATAN

Bahagian/
Masa

Isi Pelajaran

Set induksi

Berkomunikasi
murid-murid
pengenalan
tajuk pelajaran

( 5 minit)

Perkembang
an
Langkah 1
( 15 minit)

Aktiviti pengajaran
& Pembelajaran

Catatan/
Strategi

dengan
dan
kepada

Murid
akan
ditanya
secara
spontan
dengan
soalan berkenaan
kelas sebelumnya
kemudian
menanyakan
tentang
bahan
inhalan
untuk
mendapatkan
respond
tentang
tajuk pelajaran

Kemahiran
komunikasi
visual ruang

Memaparkan
definisi
sebenar apakah yang
dimaksudkan
inhalan
melalui
projektor
menggunakan aplikasi
Wikipedia.

Murid mengetahui
aplikasi
yang
boleh digunakan
untuk
mendapatkan
maklumat
(Wikipedia).

Kemahiran
menjawab.

Murid
kemudiannya
diminta untuk membaca
maklumat
yang
diberikan
melalui
aplikasi Wikipedia.
Guru
kemudiannya
menerangkan
dengan
secara terperinci serta
mengaitkan
dengan
gambar
yang
dipaparkan
melalui
aplikasi google image
beraitan
bahan
dan
produk
yang
dikategorikan
sebagai
inhalan.

PPG AMBILAN KHAS (II) MAC 2014 PJ/PK 2

Membimbing
bacaan
murid
serta
membetulkan
sebutan
pada
istilah sains .
Murid
di
soal
mengenai
persamaan bahanbahan
yang
terdapat dirumah
dengan
gambar
yang dipaparkan.
Guru
menerangkan
bahan
inhalan
yang tidak dikenali

Alat/

dan

Strategi
dan
menerangkan.
Aplikasi
teknik
psikologi berbalik
bagi
menasihati
murid
untuk
menghindarkan
diri
daripada
terjerumus
terhadap
aktiviti
penagihan
inhalan.
Nilai:
Keyakinan diri dan
motivasi kendiri.
SPPI: Tutorial

PKE 3033E KURIKULUM DAN PEDAGOGI KESIHATAN

Langkah 2
( 5 minit)

Video
pengakuan
seorang bekas penagih
inhalan
ditayangkan
kepada murid melalui
aplikasi you tube agar
murid dapat memahami
lebih
jelas
tentang
perlakuan
yang
dikatakan
sebagai
penyalahgunaan inhalan

oleh murid.

Memberi
peluang
kepada murid secara
amali
untuk
mempraktikan
teknik
dan
kaedah
mengendalikan
bahan
inhalan secara betul dan
selamat.

Murid
diminta
agar
berada
dalam kedudukan
yang betul dan
selamat
dalam
mengendalikan
bahan
inhalan
melalui bimbingan
guru.

Menanyakan
pengalaman
murid
dan
komuniti
disekeliling yang
melakukan
penyalahgunaan
inhalan.
Guru
menerangkan
tabiat pelaku di
dalam video serta
kesan
yang
berlaku sekiranya
murid
bertindak
menyalahgunakan
bahan inhlan ini.

Murid ditanyakan
mengenai
kesan
terhadap
diri
sendiri
selepas
melalui
proses
mengendalikan
bahan inhalan.
Guru
akan
menjelas
dan
menerangkan
risiko
sekiranya
kaedah dan teknik
PPG AMBILAN KHAS (II) MAC 2014 PJ/PK 3

BBM:
i) Bahan inhalan;
- minyak petrol.
- cat.
- pen marker.
- pen cat marker.
- pemadam cecair.
- penyegar udara.
ii) Pebaris kayu
-menetapkan jarak
murid dan bahan
inhalan.

SPPI: Latih tubi

PKE 3033E KURIKULUM DAN PEDAGOGI KESIHATAN

pengendalian
bahan
inhalan
tidak dilaksankan
secara betul.

Penutup
( 5 minit)

Guru akan
rumusan
peneguhan.

membuat
dan

Membuka
peluang
kepada murid untuk
mengemukan
soalan
sekiranya
terdapat
sebarang perkara yang
kurang faham.

Murid
akan
diberikan
peneguhan
daripada guru;

Kemahiran
mendengar
menyoal.

Cara
mengenali
bahan inhalan.

SPPI: Latih tubi

Teknik dan kaedah


pengendalian
bahan
inhalan
dengan betul.
Kesan
jangka
panjang
dan
pendek sekiranya
membabitkan diri
dengan
aktiviti
penyalahgunaan
bahan inhalan.
Murid bertanyakan
soalan
balik
bahagian
yang
kurang faham.

Refleksi

PPG AMBILAN KHAS (II) MAC 2014 PJ/PK 4

dan