Anda di halaman 1dari 3

Potyka u Ai-yang-cheng

Zprva kapitna J. B. Jardinehoze dne 12. ervence 1904

Bojit jsem navtvil v noci ped tokem a dva dny po jeho skonen. Japonsk obrann
linie vedla nap dolm a oprala se vlevo o kopce na jihu a vpravo o kopce na severu. dol je
relativn ploch a zemdlsky vyuvan. Nachz se zde nkolik osamocench domk a strom.
Na obou stranch dol jsou kopce prmrn 300 stop vysok. Svahy kopc nejsou pli pkr,
jsou tu a tam perueny roklemi a porostl kovm. Na vych kopcch se nachz vt mnostv
vegetace. Mezi tlem pozice a vesnic Ai-yang-cheng protk jeden z ptok eky Ai. Vodn tok lze
snadno pebrodit. Japonci jej pemostili. Pozice byla zhruba jednu mli dlouh. Dv dlosteleck
baterie byly umstny na vbku kopce. Jedna baterie byla na kopci, na severn stran. Baterie byly
soust zkopov linie.
Pi prohldce postaven jsem zjistil nsledujc. Dlosteleck baterie byly rozmstny velice
dobe. Jejich stavebn proveden bylo, jak je u japonc zvykem, tak vten. Monosti palby do
dol byly velice dobr. Pro dla byly pipraveny dobr stupov cesty, kter byly, krom seku o
dlce 30 yard pmo za dly, skryty ped zraky neptele. Stavebn proveden zkop a jejich
rozmstn v ternu bylo rovn vborn. Zkop C, kter probhal v rovin bylo mono ostelovat
z kopc D a E. pedprse zkopu byla tm v jedn rovin s okolnm ternem. Zkop byl
skvle zamaskovn rotm. Ped zkopy bylo ponechno, kvli maskovn, nkolik strom. Nkter
z nich sice brnili vstelu, ale tato nevhoda byla vyvena lepm maskovnm. V pedn stn
zkopu byly vyhloubeny kryty. Jak je patrno z mapy, pobl msta oznaenho jako F bylo
mono vst palbu ze dvou vkovch rovn. Bylo vak naprosto vyloueno, e by neptel na
takov postaven provedl frontln tok pes ploch a oteven tern.
Ped bateri A byl steleck zkop peruen. Svah zde byl toti mrn a dlostelectvo by
mohlo palbou ohrozit vlastn jednotky. Steleck zkopy mly stejn proveden jako ty, kter byly
vybudovny 5 mil odsud, u Feng-huang-cheng. Podlo zde bylo pro budovn zkop vhodn.
Stromov zseky byly vybudovny pouze na severnm kdle a to ve vzdlenosti 300 yard ped
zkopy. Ze steleckch zkop vedly do tlu spojovac zkopy. Palebn podmnky byly velmi
dobr, obzvlt v centrln sti postaven. Pouze ped zkopem C byl dostel krtk. Kopec E
je vy ne D a D je vy ne C. Dla mla z tchto mst dobr vstel. Zkopy nebyly
opateny stlnami. Byly vak vten zamaskovny vegetac.
Nejbli rusk jednotky se nachzely u Sai-ma-chi, co je cca 16 mil od Feng-huang-cheng.
22. ervna, v 10 hodin dopoledne, zatoili rusov v sle 2000 nu (kozci, pchota, 4 dla) na
pedsunut postaven (1 batalion pedsunut 2 mle ped hlavn obrann postaven). toka
pedchzela dlosteleck pprava. Japonsk sly vedly boj na zdrenou a pomalu se stahovaly na
hlavn obrann postaven. Nejkrat dosaen vzdlenost mezi obma bojujcmi stranami byla 300
yard. Ped druhou hodinou odpoledne kozci a rusk dla objevili u chrmu u Hei-lao-shih. Rusk
pchota zaala okamit postupovat nap dolm. st jednotek postupovala na zalesnn kopec
E. Rusk dla rozmstn u chrmu staila vyplit pouze nkolik ran. Brzy byly jejich obsluhy
zahnny do krytu palbou japonskch dl. Japont dlostelci mli dostatek asu na to, aby si do
map zaznaili vztan body. Odpoledne se rut dlostelci nkolikrt pokusili zapojit do akce.
Japonci jim v tom vak pokad zabrnili. Kozci od Hei-lao-shih dle nepostupovali. Rusk
pchot se na plni podailo doshnout Wang-chia-pu-tzu. Dle u se vak nedostala. Nejkrat
vzdlenost, na jakou se rusov dokzali piblit k japonskm dlm, byla 950 yard. V 5 hodin
odpoledne rusov pod palbou sv dla sthli. Toho dne zahjila palbu pouze st japonskch dl.
Krtce po dlostelcch zaala ustupovat i pchota. Kolem 18:30 palba utichla. Japonci ustupujc
rusy nepronsledovali.

Je velmi obtn pochopit, pro rusov toili s takovm potem mu a takovm


zpsobem. Jejich tok nebyl promylen, nemli pln, jak zatoit na poetn silnjho a velmi
dobe opevnnho neptele. tok trval od 10 do 18:30 hod. Kolem 15 hod u rusov mli mt
dobr pehled o rozmstn a sle protivnkovch jednotek. Obrann postaven bylo relativn krtk
a nejsilnj piblin uprosted. Obvykle jsou toky na takov postaven smrovny na kdla. st
jednotek pak ve neptelsk sly v jeho stedu. Frontln tok na 3x silnjho neptele v silnch
obrannch postavench vak byl ji od zatku odsouzen k nezdaru.
Velitel tbu generla Sasakiho se vyjdil, e s pronsledovnm neptele se ji od zatku
nepotalo. Zd se, e rusov jsou mnohem lep obrnci ne tonci. Rusov pili o 42 mu. Z
toho 22 tl bylo nalezeno japonci na bojiti. Japonci mli 11 rannch.

Japonsk obrann postaven u Ai-yang-cheng

Autor: Ing. Vladimr Polek


Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz
E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz
Pouit prameny a literatura:
Russso-Japanese war, Reports from British officers attached to the Japanese and Russian forces in
the field, Vol. I, London, 1908