Anda di halaman 1dari 8

4/13/2015

Biografi Imam Ahmad bin Hambal

c Home

Penerbit

Artikel UlamaBiografiUlama BiografiImamAhmadbinHambal

EbookIslami

Do'adanDzikir

ResensiBukuIslam

OnlineEbook

Ulama

Artikel

>

Biografi Imam Ahmad bin Hambal

Penulis:alquransunnah
Dibaca:9877kali.

NasabdanKelahirannya

BeliauadalahAbuAbdillahAhmadbinMuhammadbinHanbalbinHilalbinAs

QasithbinMazinbinSyaibanbinDzuhlbinTsalabahadzDzuhliasySyaibaniy
Adnan.YangberartibertemunasabpuladengannabiIbrahim.
Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota
dilahirkan,tepatnyapadabulanRabiulAwwalmenurutpendapatyangpalingmasyhurtahun164H.

Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek

SarkhaspadamasapemeritahanBaniUmawiyyah,kemudianbergabungkedalambarisanpendukungBaniAbb
Disebutkanbahwadiadahulunyaadalahseorangpanglima.
http://www.alquran-sunnah.com/artikel/ulama/biografi-ulama/528-biografi-imam-ahmad-bin-hambal

1/8

4/13/2015

Biografi Imam Ahmad bin Hambal

MasaMenuntutIlmu

ImamAhmadtumbuhdewasasebagaiseoranganakyatim.Ibunya,Shafiyyah

mendidik dan membesarkan beliau. Untungnya, sang ayah meninggalkan un

tempatisendiri,sedangkanyangsebuahlagimerekasewakandenganhargay

syaikhnya, Imam Syafii, yang yatim dan miskin, tetapi tetap mempunyai sema
merekakepadakemajuandankemuliaan.

Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu,

dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta


qari,ahlihadits,parasufi,ahlibahasa,filosof,dansebagainya.

SetamatnyamenghafalAlqurandanmempelajariilmuilmubahasaArabdialKuttabsaatberumur14tahun,beli

dengan penuh azzam yang tinggi dan tidak mudah goyah. Sang ibu banyak membimbing dan memberi beliau
memperhatikan keadaan diri sendiri, terutama dalam masalah kesehatan. Tentang hal itu beliau pernah
(periwayatan)hadits,tetapiIbusegeramengambilpakaiankudanberkata,Bersabarlahdulu.Tunggusampaiad

Perhatian beliau saat itu memang tengah tertuju kepada keinginan mengambil hadits dari para perawinya. Bel
haditsadalahalQadhiAbuYusuf,murid/rekanImamAbuHanifah.

ImamAhmadtertarikuntukmenulishaditspadatahun179saatberumur16tahun.BeliauterusberadadikotaBa
186. Beliau melakukan mulazamah kepada syaikhnya, Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim alWasithiy hingga
beliaumengambilhaditsdariHasyimsekitartigaratusribuhaditslebih.
Pada tahun 186, beliau mulai melakukan perjalanan (mencari hadits) ke Bashrah lalu ke negeri Hijaz, Yama
mengambil ilmu darinya selama perjalanannya ke Hijaz dan selama tinggal di sana adalah Imam Syafii. Beliau
amatmemuliakandiribeliaudanterkadangmenjadikanbeliaurujukandalammengenalkeshahihansebuah

bin Uyainah, Ismail bin Ulayyah, Waki bin alJarrah, Yahya alQaththan, Yazid bin Harun, dan lainlain. Beliau

menggantikannyauntukkudenganSufyanbinUyainah.DansayatidaksempatpulabertemudenganHammadb

Demikianlah,beliauamatmenekunipencatatanhadits,danketekunannyaitumenyibukkannyadarihalhallains

berumur40tahun.Adaorangyangberkatakepadabeliau,WahaiAbuAbdillah,Andatelahmencapaisemuain
mahbarah(tempattinta)hinggakemaqbarah(kubur).Akuakantetapmenuntutilmusampaiakumasukliangk

hadits,memberifatwa,dankegiatankegiatanlainyangmemberimanfaatkepadakaummuslimin.Sementaraitu
hadits,fiqih,danlainnya.Adabanyakulamayangpernahmengambililmudaribeliau,diantaranyakeduaputrab
Atsram,danlainlain.

Beliaumenyusunkitabnyayangterkenal,alMusnad,dalamjangkawaktusekitarenampuluhtahundanitusud

hadits.Beliaujugamenyusunkitabtentangtafsir,tentangannasikhdanalmansukh,tentangtarikh,tentangyan
dalam Alquran. Beliau juga menyusun kitab alManasik ashShagir dan alKabir, kitab azZuhud, kitab
Zindiqah),kitabasShalah,kitabasSunnah,kitabalWarawaalIman,kitabalIlalwaarRijal,kitabalAsyribah
PujiandanPenghormatanUlamaLainKepadanya
http://www.alquran-sunnah.com/artikel/ulama/biografi-ulama/528-biografi-imam-ahmad-bin-hambal

2/8

4/13/2015

Biografi Imam Ahmad bin Hambal

ImamSyafiipernahmengusulkankepadaKhalifahHarunarRasyid,padaharihariakhirhidupkhalifahtersebu

AhmadmenolaknyadanberkatakepadaImamSyafii,Saya datang kepada Anda untuk mengambil ilmu dari A

Setelahitupadatahun195,ImamSyafiimengusulkanhalyangsamakepadaKhalifahalAmin,tetapilagilagiIma

Suatu hari, Imam Syafii masuk menemui Imam Ahmad dan berkata, Engkaulebih tahu tentang hadits dan per

tahulah aku. Insya Allah, jika (perawinya) dari Kufah atau Syam, aku akan pergi mendatanginya jika memang
karenamaumengembalikanilmukepadaahlinya.

Imam Syafii juga berkata, Akukeluar (meninggalkan) Bagdad, sementara itu tidak aku tinggalkan di kota ters
AhmadbinHanbal.

AbdulWahhabalWarraqberkata,AkutidakpernahmelihatorangyangsepertiAhmadbinHanbal.Orangoran

yangengkaupandangdiamelebihiyanglain?AlWarraqmenjawab,Diaseorangyangjikaditanyatentang60.0

kepadakami,atau,Telahdisampaikanhaditskepadakami.AhmadbinSyaibanberkata,Akutidakpernahm

lebihbesardaripadakepadaAhmadbinHanbal.Diaakanmendudukkanbeliaudisisinyajikamenyampaikanha

dengannya.Demikianlah,padahalsepertidiketahuibahwaHarunbinYazidadalahsalahseoranggurubeliaudan
KeteguhandiMasaPenuhCobaan

Telahmenjadikeniscayaanbahwakehidupanseorangmukmintidakakanlepasdariujiandancobaan,terlebih

ImamAhmadtermasukdiantaranya.BeliaumendapatkancobaandaritigaorangkhalifahBaniAbbasiyahselama
Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, dengan jelas tampak kecondongan khalifah yang berkuasa

kekuasaanmereka.KhalifahalMakmunmenjadikanorangorangPersiasebagaikekuatanpendukungnya,seda

demi sedikit kelemahan menggerogoti kekuasaan mereka. Pada masa itu dimulai penerjemahan ke dalam bah

dengansokongandanadaripenguasa.Akibatnya,dengancepatberbagai bentuk bidah merasuk menyebar ke


yangsesatmenyebarditengahtengahmereka,sepertiQadhariyah,Jahmyah,Asyariyah,Rafidhah,Mutazilah,
Kelompok Mutazilah, secara khusus, mendapat sokongan dari penguasa, terutama dari Khalifah alMakmun.

Makmununtukmembenarkandanmenyebarkanpendapatpendapatmereka,diantaranyapendapatyangmeng
pengingkaranitulah,padatahun212,KhalifahalMakmunkemudianmemaksakaummuslimin,khususnyaulama
Sebenarnya Harun arRasyid, khalifah sebelum alMakmun, telah menindak tegas pendapat tentang kemakh

menyatakanpendapatitusebagaimanadikisahkanolehMuhammadbinNuh,AkupernahmendengarHarunar

mengatakanbahwaAlquranitumakhluk.Merupakankewajibanku,jikaAllahmenguasakanorangitukepadaku

dilakukanolehseorangpun.TatkalaKhalifaharRasyidwafatdankekuasaanberalihketanganalAmin,kelomp

tetapialAminmenolaknya.BarukemudianketikakekhalifahanberpindahketanganalMakmun,merekamampum

UntukmemaksakaummusliminmenerimapendapatkemakhlukanAlquran,alMakmunsampaimengadakanujian

yang telah dipenjara, disiksa, dan bahkan dibunuhnya. Ujian itu sendiri telah menyibukkan pemerintah dan wa
pembicaraanmereka,baikdikotakotamaupundidesadesadinegeriIrakdanselainnya.Telahterjadiperdeb

merekayangmenolakpendapatkemakhlukanAlquran,termasukdiantaranyaImamAhmad.Beliautetapkonsiste
http://www.alquran-sunnah.com/artikel/ulama/biografi-ulama/528-biografi-imam-ahmad-bin-hambal

3/8

4/13/2015

Biografi Imam Ahmad bin Hambal

makhluk.

AlMakmunbahkansempatmemerintahkanbawahannyaagarmembawaImamAhmaddanMuhammadbinNuhke

Thursusdalamkeadaanterbelenggu.MuhammadbinNuhmeninggaldalamperjalanansebelumsampaikeThurs
sanakarenatelahsampaikabartentangkematianalMakmun(tahun218).DisebutkanbahwaImamAhmad

SepeninggalalMakmun,kekhalifahan berpindah ke tangan putranya, alMutashim. Dia telah mendapat wasiat

menguji orangorang dalam hal tersebut dan dia pun melaksanakannya. Imam Ahmad dikeluarkannya dari pe

MerekamendebatbeliautentangkemakhlukanAlquran,tetapibeliaumampumembantahnyadenganbantahany

sadarkandirilaludimasukkankembalikedalampenjaradanmendekamdisanaselamasekitar28bulanatau3
keadaankakiterbelenggu.

Selamaitupula,setiapharinyaalMutashimmengutusoranguntukmendebatbeliau,tetapijawabanbeliauteta

kepadabeliau.Diamengancamdanmemakimakibeliau,danmenyuruhbawahannyamencambuklebihkerasda
denganpenuhkesabarandanketeguhanbakgunungyangmenjulangdengankokohnya.
SakitdanWafatnya

Pada akhirnya, beliau dibebaskan dari penjara. Beliau dikembalikan ke rumah dalam keadaan tidak mampu be
kembalimenyampaikanpelajaranpelajarannyadimasjidsampaialMutashimwafat.

Selanjutnya, alWatsiq diangkat menjadi khalifah. Tidak berbeda dengan ayahnya, alMutashim, alWatsiq pun

menjalinkedekatandenganIbnuAbiDuaddankoncokonconya.Akibatnya,pendudukBagdadmerasakancoba

bersamaorangorang.Akhirnya,ImamAhmadbersembunyidirumahnya,tidakkeluardarinyabahkanuntukkelu
kuranglebihlimatahun,yaitusampaialWatsiqmeninggaltahun232.

Sesudah alWatsiq wafat, alMutawakkil naik menggantikannya. Selama dua tahun masa pemerintahannya, ujia

tahun234,diamenghentikanujiantersebut.Diamengumumkankeseluruhwilayahkerajaannyalaranganataspe

yangmelibatkan diri dalam hal itu. Dia juga memerintahkan kepada para ahli hadits untuk menyampaikan had

bergembirapundenganadanyapengumumanitu.Merekamemujimujikhalifahataskeputusannyaitudanmelu
dannamanyadisebutsebutbersamanamaAbuBakar,UmarbinalKhaththab,danUmarbinAbdulAziz.

Menjelang wafatnya, beliau jatuh sakit selama sembilan hari. Mendengar sakitnya, orangorang pun berdata

rumahnya, sampaisampai sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Akhirnya, pada permulaa

kepadarabbnyamenjemputajalyangtelahdientukankepadanya.Kaummusliminbersedihdengankepergianb

beratusan ribu orang. Ada yang mengatakan 700 ribu orang, ada pula yang mengatakan 800 ribu orang

menghadirinya. Semuanya menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi men

pernahberkataketikamasihsehat,Katakankepadaahlubidahbahwaperbedaanantarakamidankalianadala

DemikianlahgambaranringkasujianyangdilaluiolehImamAhmad.Terlihatbagaimanasikapagungbeliauyang

ikhlas. Beliau bersikap seperti itu justru ketika sebagian ulama lain berpaling dari kebenaran. Dan dengan k

madzhabAhlussunnahpundinisbatkankepadadirinyakarenabeliausabardanteguhdalammembelanya.Alib

telahmengokohkanagamainilewatduaoranglakilaki,tidakadayangketiganya.Yaitu,AbuBakarasShiddiqp
http://www.alquran-sunnah.com/artikel/ulama/biografi-ulama/528-biografi-imam-ahmad-bin-hambal

4/8

4/13/2015

Biografi Imam Ahmad bin Hambal

awalpemerintahannya),danAhmadbinHanbalpadaYaumulMihnah.
Sumber:www.muslim.or.id

ArtikelTerkaitLainya
MengenalAlFuqahaAsSabah(TujuhTokohUlamadariMadinah)119/04/201018:48
HukumMemeliharaJenggot22/03/201004:14
HukumMenerangiMakamMakamParawalidanBernadzarDiSana15/01/201017:05
ImamBukharirahimahullah19/12/200903:36
HukumOrangyangMeninggalkanShalat12/12/200905:47

ArtikelSesudahnya
BiografiSyaikhMuqbilRahimahullah08/12/201108:21

ArtikelSebelumnya
BiografiImamazZahabi05/02/201116:57
ImamAlBarbaharirahimahulloh25/01/201109:58
SyaikhAliBinHasanalHalabialAtsari30/11/201003:25
BiografiImamBukhari24/11/201018:39
Berkenalandengan4(Empat)Imam16/05/201016:00

RighttoCopy20082012AlQur'anSunnahSite|MenimbaIlmuSesuaidenganAlQur'an

Sebagianbesarartikeldisinimerupakantulisanoranglain,untukitusilakanmen

http://www.alquran-sunnah.com/artikel/ulama/biografi-ulama/528-biografi-imam-ahmad-bin-hambal

5/8

4/13/2015

Biografi Imam Ahmad bin Hambal

http://www.alquran-sunnah.com/artikel/ulama/biografi-ulama/528-biografi-imam-ahmad-bin-hambal

6/8

4/13/2015

Biografi Imam Ahmad bin Hambal

http://www.alquran-sunnah.com/artikel/ulama/biografi-ulama/528-biografi-imam-ahmad-bin-hambal

7/8

4/13/2015

Biografi Imam Ahmad bin Hambal

http://www.alquran-sunnah.com/artikel/ulama/biografi-ulama/528-biografi-imam-ahmad-bin-hambal

8/8