Anda di halaman 1dari 35

Kuliah 1&2-Minggu 1

BAB PERTAMA

Sains Pemikiran dan Etika


SGDN1043

BAHAGIAN I: FALSAFAH

MOHAMED IBRAHIM DAHAB

ALAM

FALSAFAH
Suatu

usaha
manusia untuk
memahami
Memahami
pengertian interaksi
Fenomena
dengan fenomena- yang Sebenar
Alam
fenomena alam yang
wujud.
Cara manusia
berperanan untuk
Peranan
mengendalikan
Pengendalian
dunia secara aman
Pengurusan
dan sejahtera.
3

FALSAFAH
akal

Mengenali dan memahami


falsafah adalah
tanggungjawab manusia yang
diaugerahkan akal untuk
menilai hikmah kehidupan.

Manusia dapat menggunakan


akal dengan betul dalam
berinteraksi dengan hati
untuk mengenal hakikat diri.

Falsafah
amanah

hikmah

Falsafah
Jiwa
Ruh
Akal

Hati

FALSAFAH
SEMANTIK

PRAKTIK

SEMANTIK
Bahasa Greek iaitu Philo dan Sophia.
Philo bererti cinta atau suka.
Sophia bermaksud pengetahuan hikmah
@ pengetahuan
Philosophia ialah cintakan kebijaksanaan
@ cintakan hikmah.
Ahli falsafah dipanggil philosopher dan
failasuf(di dalam Bahasa Arab).
6

PRAKTI
K

Berperanan

sebagai ilmu dasar atau


teori kepada lima ilmu-ilmu lain.
EPISTEMOLOGI

ESTETIKA

METAFIZIK

LOGIK

ETIKA

DEFINISI FALSAFAH
Plato

(427-347 SM) : ilmu pengetahuan


yang berminat mencapai kebenaran yang
asli.

Aristotle

(384-322 SM) : ilmu pengetahuan


yang meliputi kebenaran yang terkandung
dalam ilmu-ilmu metafizik, logika, retorika,
etika, politik, ekonomi dan lain-lain.

Al-Farabi

(870-950) : ilmu pengetahuan


alam maujud tentang hakikat yang sebenar.
8

Socrates

(469-399 SM) : kajian alam tabii


secara teori untuk mengenal diri sendiri.

Plato

(427-347 SM) dan Aristoteles (384322 SM) : kajian tentang perkara-perkara


azali dan abadi bagi mengharmonikan
kepercayaan mistik atau agama dengan
menggunakan akal untuk berfikir.

Plato

bergiat memahami kebenaran dan


kebaikan serta tanggapan yang lebih betul
dan pasti tentang Tuhan.

PANDANGAN AHLI FALSAFAH


Al-Kindi

(796-873) : tiga cabang iaitu sains fizik


(tingkat terendah), sains matematik (tingkat
pertengahan) dan sains ketuhanan (tingkat tertinggi).

Al-Farabi

: dua iaitu teori (meliputi matematik,fizik


dan metafizik) dan amali (etika atau akhlak).

Ibnu

Sina (980-1037) : teori dan amali seperti


pandangan al-Farabi.

Kedua-duanya

dihubungkan dengan Islam serta


kajian tentang kewujudan (hakikat wujud).
10

PERBEZAAN PANDANGAN

Al-Ghazali (10591111) mulanya juga


seorang ahli falsafah
yang sama seperti ahli
falsafah yang
sebelumnya tetapi
kemudiannya
mengecam ahli falsafah
yang tidak sealiran
dengannya sebagai
penyeleweng Islam
(digelar kafir Zindiq)dan
membezakannya
dengan Tasawuf yang
dilandasinya dengan
meletakkan akal di
bawah wahyu.

Ibnu Rusyd (1126-1198)


pula meletakkan falsafah
sebagai penyelidikan
tentang alam wujud dan
memandangnya sebagai
jalan untuk menemui
Maha Pencipta Segala
Ciptaan. Beliau
menentang hebat
pendirian al-Ghazali dan
berhujah bahawa falsafah
tidak bertentangan
dengan agama,malah
memantapkan,
mengukuhkan dan
menjelaskan hal-hal
11
agama.

SKOP FALSAFAH

Frost (1962) membahagikan falsafah


kepada 13 isu-isu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sifat alam semesta


Sifat Tuhan
Kedudukan manusia dlm alam semesta
Manusia dan negara
Manusia dan pendidikan
Konsep jahat dan baik
Nasib dan ikhtiar
Roh dan kematian
Minda dan jirim
Idea dan pemikiran
Tabii kewujudan
Isi sebenar sesuatu benda
Sifat Metafizik
12

BIDANG-BIDANG
FALSAFAH

Ontologi

Epistemolog
i

Aksiologi

13

BIDANG-BIDANG FALSAFAH
1. Ontologi / teori hakikat wujud

a)
hakikat Tuhan
( teologi/metafizik)
b)
hakikat alam semesta
(kosmologi)
c)
hakikat manusia (psikologi)
2. Epistemologi atau teori ilmu
3. Aksiologi atau teori nilai
a)
etika
b)
estetika(seni merasa

14

ESTETIKA

EMAK BANGUNLAH...........

15

FALSAFAH KHUSUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Falsafah Agama.
Falsafah ilmu sains.
Falsafah hukum.
Falsafah pendidikan.
Falsafah sejarah.
Falsafah politik.
Falsafah matematik.
16

1.
2.

3.
4.

PERSOALAN FALSAFAH DAN


AGAMA

Pengetahuan merujuk kepada hal-hal


biasa yang dimiliki oleh setiap orang.
Apabila pengetahuan menjadi tersusun
menurut kaedah dan sistem tertentu
maka ia meningkat menjadi ilmu atau
sains.
Falsafah berfungsi menyelesaikan
masalah yang asasi.
Peranan agama untuk menyelesaikan
masalah yang tidak dapat diselesaikan
oleh falsafah.
17

ALIRAN FALSAFAH
METAFIZIKA

MONTHIESME
KUANTITI

DUALISME
PLURALISME

KUALITI

TETAP

SPIRITUALISME

KEJADIAN
MEKANISME
TELEOLOGI

MATERIALISME

DETERMINISME
INDERMINISME
18

ALIRAN FALSAFAH

KUANTITI : Aliran Metafizik

Berkaitan hakikat yang ada di sebalik fizik.

Monothiesme
Ia adalah doktrin kepercayaan dalam hanya satu
Tuhan. Hakikat ini adalah asas bagi aliran unsurunsur yang lain.
Dualisme
Adalah pandangan bahawa dunia ini terdiri dua
entiti asas minda dan kira, atau roh dan kira.
Pluralisme
Pluralisme adalah aliran yang menunjukkan
bahawa elemen-elemen asas kebenaran atau
realiti yang banyak.
19

KUALITI
ALIRAN TETAP
Spiritualisme
Aliran yg berpendapat bahawa hakikat itu
bersifat roh.
Materialisme
Aliran yg berpendirian hakikat itu bersifat
material berkira.

20

ALIRAN KEJADIAN
Mekanisme
Kejadian
sendiri
akibat.

di dunia berlaku
mengikut
hukum

dengan
sebab

Teologi
Kejadian di dunia berlaku berhubungan
dengan kejadian yang lain bukan oleh
hukum sebab akibat.
21

Determinisme
Aliran yang mengajarkan bahawa
kemahuan manusia tidak bebas
dalam mengambil keputusan yang
penting tetapi sudah dikenalpasti
terlebih dahulu.

Indeterminisme
Aliran yang berpendirian bahawa
kemahuan manusia itu bebas dalam
erti yang seluas-luasnya.
22

ETIKA
JENIS
ETIKA
Naturalisme

Hedonism
e

Idealisme

Utilitarism
e

Vitalisme

Teologis
23

Naturalisme

Kebahagiaan manusia boleh diperolehi


(didapati) menurut asal fitrah manusia.

Hedonisme

Perbuatan amal moral manusia adalah


perbuatan yang khas untuk dinikmati
keseronokan.

Idealisme

Perbuatan manusia tidak terikat dengan


sebab-musabab tetapi tetapi oleh prinsipprinsip kerohanian.

24

Utilitarisme
Menilai baik dan buruk perbuatan manusia
ditinjau dari kecil dan besarnya manfaat .

Vitalisme
Menilai baik buruk perbuatan manusia
sebagai
ukuran daya hidup.

Teologis
Ukuran baik buruk perbuatan manusia
dinilai dengan perintah Tuhan.
25

SUMBER PENGETAHUAN

Golongan Pertama
Rasionalisme

Sumber pengetahuan manusia ialah fikiran,


rasional dan jiwa manusia.

Empirisme
Pengetahuan
manusia
berasal
daripada pengalaman manusia.
Kritisme
Pengetahuan manusia berasal dari
dunia luar dan dalam fikiran manusia.
26

Golongan Kedua
Realisme
Pengetahuan manusia ialah gambar
yang baik dan tepat daripada
kebenaran.

Idealisme
Pengetahuan diperolehi daripada
kejadian dalam jiwa manusia sedangkan
kenyataan yang diketahui manusia
semuanya terletak di luarnya.
27

Golongan
Ketiga
Eksistensialisme

Falsafah bertitik tolak pada manusia yg konkrit.

Pragmatisme

Benar dan salah suatu ucapan, dalil, teori-teori


semata2 bergantung kepada faedah yg
diperolehi kepada manusia untuk bertindak
dalam kehidupannya.

Fenomenologi

Hasrat untuk memahami perkara yg sebenar


dapat dicapai jika mengamati fenomena
realiti.
28

Positivisme

Falsafah yang membicarakan peristiwa positif.

Aliran Falsafah Hidup


Berfalsafah hanya mungkin jika akal dipadukan
dengan seluruh keperibadian yang berkaitan
dengan pemikiran yang menurut kehendak
hati dan iman.

29

FALSAFAH DAN SAINS


Ilmu
Pengetahuan
Falsafah

Sains

Definisi

falsafah bertumpukan kepada


hikmah atau pengetahuan.
Definisi sains yang berasal daripada
perkataan bahasa Latin, scientia ilmu.
30

EPISTEMOLOGI
Epistemologi ialah perbahasan tentang teoriteori pengetahuan.
Wahyu
Autoritarianisme Empirisisme

Intuisionisme
Rasionalisme
31

Wahyu
Wahyu merupakan sumber ilmu yang
diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi
dan rasul-Nya untuk disampaikan kepada
manusia melalui kitab-kitab-Nya.

Rasionalisme
Aliran rasinalisme berpendapat bahawa
sumber ilmu hanya diperolehi melalui akal
sahaja yang dapat menentukan kebenaran
dan kesahihannya.

32

Empirisisme

Aliran empirisisme mementingkan pengalaman


pancaindera atau deria sebagai sumber
pengetahuan dan kebenaran.

Autoritarianisme

Aliran ini mempercayai tentang pegangan yg


dibuat oleh sekelompok manusia yg dikenali
sebagai golongan yg berautoriti dalam
menentukan kebenaran sumber pengetahuan.
Intuisionisme
Aliran intuisionisme berpegang kepada
inspirasi
atau ilham yang bersifat ghaib atau subjektif
seperti animisme, dinamisme, mitos, magis.
33

LOGIK (mantiq)
Istilah "Logik" ertinya pemikiran yang
sistematik, bebabkan, bersuara, dan
ucapan dengan cara meyakinkan. Ilmu
yang menyiasat pemikiran manusia
melalui proses kebenaran & kuasa
analisis.
Atau
Istilah bermaksud pemikiran, pernyataan
dan pengucapan. Ilmu yang menyelidiki
kebenaran pemikiran manusia melalui
proses analisis dan kuasa pendalilan.
34

Kaedah Deduksi
bermaksud penyataan
yang bersifat
kesimpulan atau
rumusan umum kepada
penyataan bersifat
khusus.

Kaedah Induksi
bermaksud penyataan
yang khusus kepada
penyataan umum.

Sebagai contoh: Semua


sayur mengandungi
vitamin, vitamin baik
untuk kesihatan, Justeru
semua sayur baik untuk
kesihatan.

Sebagai contoh: Ali


adalah manusia, manusia
adalah sejenis haiwan
yang boleh berfikir, maka
Ali adalah haiwan yang
boleh berfikir.
35

Beri Nilai