Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnia-Nya dan keizinan-Nya dapat juga


saya menyiapkan Kerja Kursus Bahasa Melayu ini dengan jayanya. Saya juga
bersyukur kepada Allah S.W.T. kerana telah memberi kekuatan dan ketabahan kepada
semua

pihak

yang

terlibat

dalam

menjayakan

tugasan

yang

telah

dipertanggungjawabkan kepada saya sama ada secara langsung atau tidak langsung.
Jutaaan terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah pembimbing saya, Encik
Nazri yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan tugasan
kerja kursus ini dalam masa yang ditetapkan. Walaupun beliau sibuk dengan komitmen
lain, beliau tidak putus-putus mengikuti perkembangan penghasilan tuigasan ini.
Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan
sekelas yang selalu membantu dalam menjadikan tugasan ini lebih baik. Dengan kajian
dan kefahaman atas tajuk tugasan yang diberi, secara tidak langsung telah memberikan
saya ilmu pengetahuan mengenai sukatan Bahasa Melayu. Dari tugasan ini juga saya
dapat mempelajari serta memahami dengan lebih mendalam berkaitan sukatan Bahasa
Melayu sekolah rendah.
Akhir kata seribu kemaafan dipohon sekiranya terdapat kekurangan dalam
tugasan kerja kursus ini. Saya berharap tugasan yang dihasilkan ini dapat memberi
maklumat yang berguna serta panduan kepada generasi akan datang.
Sekian terima kasih