Anda di halaman 1dari 18

1.

PENGENALAN
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) ialah satu dokumen rasmi yang amat

signifikan untuk pembangunan negara dan dalam masa sama mampu melahirkan pelajar
bersahsiah terpuji serta berkeperibadian tinggi. Dokumen ini penting ke arah gerakan ke
hadapan menerusi pendekatan secara inklusif dan komited melalui transformasi pembelajaran.
PPPM lahir selepas proses pencernaan daripada pelbagai pihak dan merupakan rangka yang
terhasil dengan begitu teliti, tuntas, menyeluruh serta mencakupi semua lapisan masyarakat. Ia
dibangunkan dengan tiga objektif khusus iaitu memahami prestasi dan cabaran semasa sistem
pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan,
meningkatkan kualiti, merapatkan jurang pencapaian, mengukuhkan perpaduan dalam
kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem, mewujudkan visi dan aspirasi yang
jelas untuk setiap murid serta sistem pendidikan secara keseluruhan dalam tempoh 13 tahun
dan menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan
penting dalam Kementerian Pendidikan bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi
masyarakat.
Dalam pada untuk kita bersaing dengan kemajuan dunia, sektor pendidikan haruslah
seimbang dengan perkembangan abad ke 21. Kemajuan teknologi dan juga keupayaan pelajar
harus digunakan dengan sebaik mungkin bagi mengoptimumkan penghasilan kemenjadian
murid yang tinggi dalam kalangan pelajar Malaysia. Kurikulum bagi abad ke 21 perlu dibentuk
supaya relevan dan koheran dengan keadaan pada masa itu dan boleh memenuhi matlamatmatlamat yang ditentukan. Garis panduan tentang bentuk, isi dan pelaksanaan kurikulum itu
pastinya ditentukan oleh senario yang dapat dilihat dari aliran pembangunan dan kemajuan
teknologi. Perancangan kurikulum abad ke 21 juga mestilah bersifat futuristik, fleksibel dan
dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara
Malaysia. Warganegara Malaysia bagi abad ke 21 mestilah dapat menangani cabaran yang
akan dibawa arus oleh globalisasi, ledakan ilmu dan maklumat. Warganegara juga berupaya
merancang masa depan mereka dan mampu membuat pilihan yang bijak dan tepat sesuai
dengan budaya dan nilai-nilai semasa.
Oleh yang demikan, untuk mencapai cita-cita tersebut. para guru memainkan peranan
penting dalam melaksanakan reka bentuk pengajaran yang mengikut keadaan semasa.
Seseorang guru harus mengetahui aspek reka bentuk pengajaran kerana tanpa perancangan
yang lengkap dan sistematik, seseorang guru tidak dapat mencapai keberkesanan dalam
1

pengajaran terutamanya dalam proses pemilihan dan pengaplikasian media pengajaran.


Terdapat banyak model reka bentuk pengajaran tetapi keseluruhannya mengandungi beberapa
aspek asas seperti mana yang terdapat dalam keenam-enam langkah Model ASSURE.
Justeru itu, pentingnya guru memahami dan mempelajari model ASSURE agar
pengajaran dan pembelajaran dapat memenuhi hasrat Kementerian Pelajaran melahirakan
generasi yang berilmu pengetahuan dan dapat bersaing seiring dengan kemajuan teknologi.
Dalam bahagian yang seterusnya, penulis telah mereka bentuk satu sesi pengajaran dan
pembelajaran menggunakan model ASSURE dengan mengaplikasikan pengajaran abad ke21.

2.0

Model ASSURE
Model ASSURE dapat membantu guru merancangan pengajaran yang dapat

memanfaatkan penggunaan media. Model ASSURE memberi fokus kepada perancangan


pengajaran pembelajaran berasaskan media dalam bilik darjah. Model ini dapat membantu guru
merancangan pengajaran berasaskan media dalam bilik darjah masing-masing. Aplikasi model
Assure mengandungi enam langkah yang dapat menjamin kejayaan. Enam langkah tersebut
ialah

Analyse

Learners (Analisis

Pelajar),

State

Objectives

(Nyatakan

objektif/hasil

pembelajaran), Select methods, media and materials ( Pilih kaedah, media dan bahan sumber),
Utilize

media

and

materials (Guna

media

dan

bahan

sumber),

Require

learner

participation (Libatkan pelajar dalam pembelajaran) dan Evaluate and revise (Nilai dan semak
semula)

2.1 Analisis Pelajar


Menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar.adalah penting untuk membantu kita
merancang pengajaran pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Pelajar dapat dianalisis
berdasarkan aspek-aspek seperti ciri-ciri umum pelajar, pengetahuan dan pengalaman
sedia ada serta gaya belajar masing-masing
Ciri umum pelajar termasuklah umur, tahun, kelas, aliran, jantina, penempatan, daerah,
kawasan, budaya dan seumpamanya. Pemilihan kaedah, sumber dan bahan dapat
disesuaikan dengan jenis pelajar yang dikenal pasti. Pelajar yang lemah dalam penguasaan

bahasanya dapat dibantu pembelajarannya melalui penggunaan gambar, bahan konkrit dan
aktiviti tanpa media cetak.
Setiap pelajar juga mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Analisis pengetahuan
dan pengalaman sedia ada pelajar dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang
bermanfaat kepada pelajar. Guru boleh mengenal pasti pengetahuan sedia ada pelajar
melalui ujian praunit yang akan dipelajarinya, mengkaji pencapaian pembelajaran unit
terlebih dahulu dan mengadakan sesi soal jawab di dalam kelas. Apabila guru ada
maklumat tentang pengetahuan dan pengalaman pelajar tentang topik yang akan dipelajari,
mudahlah bagi guru untuk memilih pengisian sumber pembelajaran dan kaedah yang
sesuai yang akan digunakan.
Selain itu, pelajar juga mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri. Gaya
pembelajaran individu merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu
itu menguasai pembelajaran. Pengetahuan tentang gaya pembelajaran pelajar dapat
membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Model Dunn dan
Dunn, model Honey dan Mumford, dan model Mutiple Intelligence Gadner adalah beberapa
contoh model gaya pembelajaran pelajar. Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara
individu memproses maklumat, membentuk persepsi merupakan faktor motivasi dan tingkah
laku belajar.

2.2 Nyatakan Objektif dan Hasil Pembelajaran


Objektif pengajaran dan pembelajaran perlu dinyatakan secara jelas. Ini adalah sebagai
hala tuju pengajaran dan pembelajaran. Penekanan kepada apa yang pelajar boleh buat
selepas menjalani proses pembelajaran. Oleh itu objektif mestilah spesifik. Pernyataan
objektif dapat membantu guru memilih media dan kaedah penyampaian yang sesuai.
Dengan itu guru dapat menentukan langkah aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru
tidak mungkin dapat menilai pencapaian pelajar tanpa menyatakan objektif terlebih dahulu.
Dalam hal ini, pernyataan objektif yang baik mengandungi empat kriteria berikut iaitu
siapakah yang hendak dicapai? (Kumpulan sasar), apakah yang hendak dicapai? (apakah
bentuk pelakuan baru), bagaimana hendak dicapai? (apakah syarat pelakuan) dan apakah
tahap pencapaian minimum? (standard pencapaian)

Kumpulan sasar yang dimaksudkan ialah pelajar. Pembelajaran akan berlaku sekiranya
pelajar terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran sama ada secara mental ataupun fizikal.
Apakah yang hendak dicapai adalah merujuk kepada pelajar itu sendiri. Tingkah laku yang
dinyatakan dalam objektif pengajaran dan pembelajaran hendaklah yang dapat dilihat dan
diukur pencapaiannya. Tingkah laku ini juga hendaklah yang wajar dan berasaskan situasi
sebenar. Antara perkataan yang sesuai digunakan ialah melakar, menamakan, meramal,
membaca, menjawab, melukis, menilai, melabel serta menjelas.
Pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran hendaklah termasuk syarat
bagaimana tingkah laku baharu yang dapat diperhatikan. Penyataan syarat pencapaian
objektif ini dapat membantu guru menyediakan suasana, langkah pengajaran dan
pembelajaran. Situasi atau syarat pelakuan pula bermaksud penyataan pencapaian syarat
objektif dapat membantu guru menyediakan suasana, langkah-langkah pembelajaran dan
media yang sesuai. Manakala standard pencapaian pula merujuk kepada darjah
pencapaian minimum atau standard pencapaian merujuk kepada darjah ketepatan, kualiti
atau kuantiti tingkah laku, tempoh masa yang ditetapkan dan sebagainya. Penyataan
pengukuran pencapaian ini akan membolehkan guru menyediakan tindak susulan bagi
membantu pelajar yang belum mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dalam
bentuk aktiviti pemulihan dan juga aktiviti pengayaan. Penulisan tahap pencapaian boleh
dibuat dalam bentuk kualitatif atau kuantatif. Contoh penulisan objektif pengajaran dan
pembelajaran adalah seperti berikut :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat :

melabel nama negeri-negeri yang diketuai oleh sultan pada lakaran peta
Malaysia sekurang-kurannya 7 dari 9 negeri dengan betul.

Menamakan secara lisan sekurang-kurangnya tujuh negeri di Malaysia yang


mempunyai sultan.

2.3 Pemilihan Kaedah, Media dan Bahan Sumber


Setiap perancangan pengajaran yang baik akan memerlukan pemilihan media, kaedah
dan bahan sumber dibuat secara sistematik dan terancang. Proses pemilihan tersebut
merangkumi aspek-aspek seperti membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai
dengan objektif yang hendak dicapai, memilih format media yang sesuai dengan kaedah

yang dipilih serta memilih, mengubah suai atau mereka bentuk bahan sumber
pembelajaran.
Menurut Mc Alpine & Wetson (1994) dipetik oleh Heinich et al (1999), untuk memilih
bahan sumber yang sesuai soalan-soalan berikut perlu ditanya. Adakah bahan ini menepati
kurikulum?, adakah is ipelajaran menepati kurikulum?, adakah laras bahasanya jelas?,
adakah bahan ini menarik dan dapat memotivasikan pelajar?, adakah bahan ini dapat
menarik pengelibatan pelajar?, adakah bahan ini berkualiti?, adakah bukti yang
menunjukkan bahan ini berkesan?, adakah bahan ini bebas daripada iklan dan
kecenderungan memihak? serta adakah ada panduan pengguna?. Memilih bahan sumber
sedia ada yang menepati kriteria dan objektif pengajaran dan pembelajaran juga dapat
menjimatkan masa.

2.4. Gunakan Media dan Bahan Sumber


Langkah seterusnya ialah bagaimana media dan bahan sumber pengajaran dan
pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh guru dan pelajar. Bagi memastikan kejayaan
penggunaan media dan bahan, sumber tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru.
Semak, pratonton dan kaji bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas. Guru
hendaklah mengkaji, menyemak dan menonton bahan sumber yang telah dipilih sebelum
digunakan. Ini dapat membantu guru memastikan bahan tersebut benar-benar sesuai
dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menyediakan bahan untuk
penggunaan pembelajaran di dalam kelas. Guru juga perlu memastikan persekitaran yang
sesuai untuk pembelajaran dan menyediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar.

2.5 Libatkan Pelajar Dalam Pembelajaran


Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir secara aktif akan
perubahan tingkah laku yang kekal. Ini disokong oleh semua teori pembelajaran seperti teori
behavioris dan juga teori kognitif. Pengalaman rasa berjaya pelajar akan dapat
mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. Latihan dalam bentuk
perbincangan, latih tubi, latihan bertulis, permainan bahasa dan sebagainya dapat terus
mengekalkan pengelibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran.

Penyediaan media dan bahan sumber yang sesuai sebenarnya dapat membantu dan
mengekalkan pengelibatan pelajar dalam proses belajar, gambar foto, slaid gambar bersiri,
dan video dapat mencetuskan perbincangan dalam kumpulan serta dapat menjana idea dan
juga aktiviti penyelesaian masalah.

2.6 Nilai dan Semak Semula


Ini merupakan langkah terakhir dalam Model Assure. Sebenarnya langkah ini
menyentuh dua aspek penilaian iaitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran.
Penilaian seharusnya dibuat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran untuk
memastikan pemilihan objektif, media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar.

3.0

APLIKASI MODEL ASSURE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3.1

Menganalisis pelajar
Reka bentuk pengajaran bilik darjah melibatkan tugas guru merancang, memilih

dan menilai media pengajaran. Bagi melaksanakan tugas ini, guru boleh menggunakan
Model ASSURE dalam rancangan pengajaran harian dengan mengaplikasikan
pembelajaran abad ke-21. Tugasan ini akan menghuraikan bagaimana mereka bentuk
pengajaran Bahasa Melayu berdasarkan Model ASSURE dengan mengaplikasikan
pembelajaran abad ke-21. Penulis telah mereka bentuk rancangan pengajaran harian
untuk pelajar tahun 2. Tema bagi pengajaran ini ialah Alam Sekitar yang bertajuk
Berkelah di Sungai. Standard kandungan bagi tajuk ini ialah 3.3 iaitu membina dan
menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Manakala standard pembelajaran pula
ialah 3.3.3 iaitu membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul
berdasarkan soalan.
Melalui pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, menganalisis setiap
pelajar sebelum bermulanya sesuatu pengajaran adalah sangat penting kerana tahap
pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar di dalam kelas adalah berbezabeza. Selain itu, setiap pelajar juga mempunyai minat dan bakat yang pelbagai dan
6

setiap satunya mempunyai keistimewaan tersendiri. Oleh itu, guru perlu meletakkan
minat pelajar sebagai keutamaan dan pengajaran haruslah berpusatkan murid. Guru
juga perlu mengambil kira gaya pembelajaran setiap muridnya. Setiap pelajar
mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri. Gaya pembelajaran individu merujuk
kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu itu menguasai
pembelajaran. Antara gaya pembelajaran yang boleh digunakan ialah Model Multiple
Intelligence Gardner.
Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Gardner (2000) mendasari dua prinsip asas iaitu
manusia

mempunyai

kecerdasan

yang

pelbagai

dan

semua

orang

dapat

mengembangkan kesemua kecerdasan ini ke satu tahap yang kompeten. Menurut


Gardner, kecerdasan tidak boleh diwarisi semata-mata dan kecerdasan boleh
dipengaruhi oleh budaya, persekitaran, peluang pendidikan, makanan, suasana
pembelajaran dan lain-lain. Justeru itu, guru harus bijak dalam pemilhan kaedah,
media, dan bahan sumber pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan jenis
pelajar yang ingin diajar. Bagi kumpulan yang mempunyai latar belakangnya pelbagai
(heterogeneous), guru bolehlah menggunakan satu aktiviti, tayangan video, laporan
akhbar dan sebagainya sebagai rangsangan atau advance organizer untuk aktiviti
perbincangan kumpulan atau analisis kajian.
Bersesuaian dengan sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah direka bentuk
oleh penulis ini, bagi permulaan kelas guru menarik perhatian pelajar melalui literasi
media iaitu tayangan klip video mengenai suasana perkelahan di Sungai Congkak.
Setelah selesai menonton tayangan video tersebut, guru menggunakan kemahiran
berkomunikasi dan berkolaborasi dengan bertanyakan pendapat murid tentang
keadaan suasana perkelahan di dalam video berkenaan. Aktiviti soal jawab di dalam
kelas memainkan peranan yang amat penting untuk menguji kafahaman pelajar dan
merangsang pemikiran kreatif dan kritis. Aktiviti soal jawab ini haruslah melibatkan
semua pelajar dengan bertanyakan soalan secara rawak dan individu. Sekiranya
terdapat pelajar yang kurang aktif, guru boleh merendahkan aras soalan dengan
bertanyakan tentang pengalaman sedia ada pelajar tersebut. Dengan adanya beberapa
kaedah penyoalan daripada guru, pelajar dapat menjawab soalan yang diajukan
mengikut tahap penguasaan serta kefahaman mereka. Oleh hal demikian menganalisis
pelajar penting kerana pengajaran yang mengikut pengetahuan, minat pelajar dan gaya

pembelajaran pelajar dapat membantu mereka menguasai dan memahami isi pelajaran
yang akan disampaikan oleh guru.

3.2

Nyatakan Objektif dan Hasil Pengajaran


Pernyataan objektif atau hasil pembelajaran adalah penting sebagai hala tuju

pengajaran dan pembelajaran. Objektif pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk ini
adalah amat jelas dan spesifik iaitu pada akhir pengajaran, murid dapat membina dan
menulis 3 daripada 4 jawapan dalam bentuk ayat berdasarkan soalan yang diberi dan
membaca petikan teks yang diberi dengan sebutan yang betul dan lancar. Sebelum
menyatakan sesuatu objektif pengajaran, guru perlu menitikberatkan beberapa kriteria
antaranya ialah mengenal pasti kumpulan sasaran, bentuk tingkah laku baharu,
situasi atau syarat perlakuan serta darjah tahap pencapaian minimum perlakuan.
Siapa yang terlibat untuk mencapai objektif pengajaran pembelajaran perlu
dikenal pasti dan ditetapkan. Fokus penulisan objektif ialah pembelajaran bukan
pengajaran. Kumpulan sasaran yang dimaksudkan ialah pelajar itu sendiri.
Pembelajaran akan berlaku sekiranya pelajar terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran
sama ada secara mental atau pun fizikal. Melalui sesi pengajaran dan pembelajaran
yang direka bentuk oleh penulis, guru telah mengaplikasikan pembelajaran abad ke 21
dengan

melakukan

transformasi

pedagogi

melalui

penggunaan

teknologi

pembelajaran terkini iaitu Frog VLE yang telah direka khas untuk memudahkan tugas
guru mengajar. Ia akan membantu guru mengajar dengan kaedah yang lebih
menyeronokkan. Melalui Frog VLE, murid diminta membuat latihan yang disediakan
dengan membina dan melengkapkan ayat-ayat berpandukan isi teks yang telah
dipaparkan di skrin putih. Aktiviti yang berikutnya ialah secara kumpulan, murid
dibimbing untuk mengenal pasti beberapa kata hubung dan kata sendi nama yang
dipetik daripada teks yang telah dimuat naik oleh guru sebelum bermulanya pengajaran
pada hari tu.
Secara tidak langsung aktiviti seperti ini akan menggalakkan murid terlibat
secara aktif dan memberi kelainan kepada mereka dalam mempelajari ilmu baharu.
Dengan penggunaan literasi teknologi maklumat dan komunikasi objektif sesebuah
pembelajaran lebih mudah tercapai kerana sudah menjadi lumrah kehidupan kanakkanak amat menyukai teknologi maklumat. Dengan penggunaan teknologi maklumat
8

pelajar dapat mengakses dan meneroka ilmu pengetahuan mengikut keperluan


pembelajaran. Guru memberi peluang kepada pelajar menggunakan komputer untuk
menjawab latihan yang diberi. Secara tidak langsung guru dapat menerapkan elemen
fleksibiliti dan mempunyai keupayaan menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan.
Dalam mereka bentuk pengajaran ini, penulis juga mengambil kira bentuk
tingkah laku baharu yang hendak dibina dan dibentuk dalam diri pelajar. Apakah yang
hendak dicapai telah dijelaskan secara spesifik di dalam objektif pengajaran dan
pembelajaran ini melalui tingkah laku pelajar yang dapat dilihat dan diukur. Oleh itu,
pemillihan istilah membina dan membaca amatlah sesuai digunakan kerana pada akhir
sesi pengajaran guru akan memastikan setiap murid dapat membina ayat dengan betul
dan tepat dan seterusnya dapat menulis jawapan yang betul dalam bentuk ayat
berdasarkan soalan yang diberi. Di samping itu, murid juga dapat membaca teks yang
diberi dengan sebutan yang betul dan lancar. Apabila murid dapat menguasai sesuatu
ilmu baharu yang diajar oleh guru, maka objektif pengajaran pada hari itu tercapai
dengan jayanya.
Penulis juga mengenal pasti apakah syarat perlakuan? Bagaimanakah tingkah
laku itu hendak dibuat? dan Dalam situasi yang bagaimanakah tingkah laku itu dibuat?.
Oleh itu, guru menggunakan alat bantu mengajar seperti komputer untuk membantu
proses pengajaran agar berjalan dengan lancar serta mengikut situasi atau syarat
perlakuan yang dikehendaki. Guru telah mereka bentuk satu tapak pembelajaran yang
menarik yang mengandungi bahan-bahan pengajaran seperti maklumat mengenai
aktiviti perkelahan di sungai, klip video dan artikel yang menarik, aktiviti berkumpulan
dan soalan-soalan latihan untuk menguji tahap kafahaman murid. Melalui aktiviti yang
diadakan seperti ini, penulis yakin murid dapat menguasai kemahiran yang diajar oleh
guru iaitu membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat berdasarkan soalan yang
diberi dan mengenal pasti beberapa kata hubung dan kata sendi nama yang terdapat
dalam petikan.
Dalam pernyataan objektif juga, guru perlu menilai tahap pencapaian minimum
atau standard pencapaian bagi memperakui bahawa sudah berlaku perubahan tingkah
laku kepada setiap murid. Pernyataan pengukuran tahap pencapaian murid akan
membolehkan guru menyediakan tindakan susulan bagi membantu pelajar yang belum
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti pemulihan dan
sebaliknya pengukuhan dan pengayaan bagi yang sudah menguasai pembelajaran.
9

Penulisan kriteria kuantitatif boleh ditulis dalam bentuk peratusan, nilai angka atau skor
mentah. Contoh yang terdapat pada pengajaran dan pembelajaran ini ialah murid dapat
membina dan menulis 3 daripada 4 jawapan dalam bentuk ayat lengkap berdasarkan
soalan yang diberi. Sekiranya pelajar dapat menulis jawapan tersebut dengan betul dan
tepat, maka pembelajaran pada hari itu telah dikuasai oleh pelajar sepenuhnya.
Dengan memenuhi keempat-empat kriteria yang disebutkan tadi, guru dapat
mencapai objektif yang diinginkan manakala murid pula dapat menguasai kemahiran
yang diajar pada hari itu. Namun demikian, tugas guru ialah perlu memantau aktiviti
pelajar agar tidak ada yang mengambil kesempatan dengan melakukan aktiviti yang
tidak berkaitan dengan isi pelajaran. Pembelajaran aktif bermaksud penglibatan pelajar
dalam setiap aktiviti sama ada dalam perbincangan bersama rakan atau bersama guru.
Galakkan pelajar untuk memberi pendapat dalam perbincangan agar perbincangan lebih
menarik dan mampu menjana idea yang kreatif dan inovatif. Dengan adanya objektif
pengajaran yang jelas dan nyata, hasil pengajaran mudah dicapai dan menepati elemen
pengajaran abad ke -21.

3.3

Pemilihan Kaedah Media dan Bahan Sumber.


Setiap perancangan pengajaran yang baik akan memerlukan pemilihan media,

kaedah, dan bahan sumber dibuat secara sistematis dan terancang. Bersesuaian
dengan latar belakang pelajar yang pelbagai, gabungan beberapa teknik adalah lebih
berkesan. Penulis telah mereka bentuk satu sesi pengajaran yang menggunakan
format media seperti gambar, petikan, audio, grafik, dan tayangan komputer
multimedia. Guru akan

mendapatkan sumber-sumber seperti gambar perkelahan,

petikan mengenai aktiviti perkelahan dan sebagainya di Frog store. Dengan


menggunakan sumber-sumber tersebut pembelajaran berasaskan kolaboratif melalui
ICT serta perkongsian maklumat dapat diaplikasikan oleh guru.
Di samping itu, guru juga menggunakan kaedah simulasi melalui aktiviti
lakonan murid ketika berada di kawasan perkelahan. Guru akan memberi beberapa
situasi dan murid akan melakonkan watak-watak mengikut peranan masing-masing.
Melalui aktiviti ini, kemahiran berucap dengan tatabahasa yang betul dapat di latih
dalam kalangan pelajar serta murid dapat menyerlahkan bakat-bakat terpendam yang
ada dalam diri setiap daripada mereka. Guru juga harus bijak memilih bahan sumber
10

yang ingin digunakan bagi menyampaikan isi pelajaran yang menjadi fokus
pembelajaran.
Melalui sesi pengajaran dan pembelajaran ini, penulis telah memilih bahan
sumber sedia ada seperti gambar dan petikan teks mengenai aktiviti perkelahan,
mengubah suai dan mereka bentuk bahan sumber sedia ada seperti klip video
perkelahan dan membuat kelainan dengan menghasilkan lembaran kerja yang diubah
suai menjadi lebih menarik seperti kad jemputan dan tiket kapal terbang. Pemilihan
bahan sumber yang pelbagai dapat menarik minat murid untuk memberi tumpuan
sepenuhnya terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung.

3.4

Gunakan Media dan Bahan Sumber


Langkah seterusnya ialah mereka bentuk penggunaan media dan bahan sumber

menerusi pengajaran dan pembelajaran. Media dan bahan sumber haruslah


dimanfaatkan oleh guru dan murid. Oleh itu penulis telah mengkaji, menyemak dan
mengubah suai bahan sebelum digunakan di dalam kelas. Sebagai contoh, klip video
yang ingin ditayangkan perlulah menepati kehendak tajuk iaitu perkelahan di sungai.
Video-video yang berkaitan dengan aktiviti perkelahan telah disunting dan digabungkan
menjadi sebuah klip video yang menarik yang mempunyai gaya persembahan yang
pelbagai dari segi audio, grafik, animasi, tulisan dan muzik yang sesuai dengan minat
murid. Kerja-kerja penyuntingan video ini menjadi mudah dengan adanya teknologi
terkini serta dapat merealisasikan pembelajaran abad ke21.
Media dan bahan sumber dapat membantu dalam menjalankan aktiviti
pembelajaran murid. Contohnya, melalui gambar-gambar yang dipaparkan, secara
berkumpulan murid perlu membina 5 ayat berdasarkan aktiviti yang terdapat pada
gambar tersebut. Aktiviti sedemikian dapat melatih pemikiran kritis murid dalam
menyelesaikan tugas yang diberi. Setelah berkolaborasi dan berkomunikasi
bersama ahli kumpulan, setiap kumpulan perlu membentangkan hasil yang mereka
dapat. Tugas guru adalah membuat pembetulan pada ayat yang salah dan membuat
refleksi terhadap pembentangan setiap kumpulan. Dalam melaksanakan aktiviti
berkumpulan guru perlu menitikberatkan susun atur bilik darjah iaitu susun atur kerusi

11

dalam bulatan kecil untuk perbincangan kumpulan. Menurut Ausubel, pelajar boleh
disediakan untuk menerima maklumat baharu dengan membuka minda mereka dengan
advance organizer iaitu memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan isi
pelajaran yang akan dipelajari.
Bagi menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid, guru hendaklah
menguasai pelbagai kaedah dan teknik penyampaian agar dapat menjadi pengajar yang
baik. Semasa penyampaian isi pelajaran, bagi sesi pengajaran dan pembelajaran ini
guru menggunakan media teknologi maklumat web 2.0 dari pelbagai sumber untuk
menarik perhatian pelajar kepada penyampaiannya. Startegi berpusatkan murid diguna
pakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini manakala guru berperanan
sebagai pengurus dan fasilitator sahaja. Kaedah ini juga dikenali sebagai kelas
terbalik flip class. Apabila murid terlibat secara langsung, pembelajaran menjadi lebih
berkesan.
3.5

Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran


Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir secara

aktif

akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. Ini disokong oleh

semua teori pembelajaran baik teori behavioris mahupun teori kognitif. Melalui sesi
pengajaran dan pembelajaran ini, guru melibatkan murid melalui aktiviti permainan
bahasa menggunakan i-Think iaitu proses pemikiran membanding beza. Guru
memberi arahan dan secara berkumpulan murid diminta menghasilkan peta i-Think di
atas kertas besar dan membuat banding beza antara kata hubung dan kata sendi nama
yang terdapat pada petikan teks yang disedikan oleh guru. Setelah selesai
perbincangan, setiap kumpulan perlu menghantar wakil untuk membentangkan hasil
kerja kepada rakan kelas dan guru. Pengalaman rasa berjaya pelajar akan dapat
mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. Lantaran itu, guru
hendaklah memberikan maklum balas secara langsung sebaik sahaja murid
menunjukkan kejayaan.
Melalui sesi pengajaran dan pembelajaran ini, guru telah melibatkan pelajar
dengan pelbagai aktiviti pada setiap langkah. Sebagai contoh, pelajar terlibat secara
aktif melalui aktiviti perbincangan, menjawab soalan latihan, lakonan dan sebagainya.
Penglibatan aktif pelajar dalam pembelajaran mampu memberi impak yang lebih

12

berkesan dalam diri setiap pelajar dan seterusnya dapat membentuk tingkah laku
baharu.

3.6

Nilai dan Semak Semula


Langkah yang terakhir ialah membuat penilaian dan menyemak semula

perancangan. Seperti kebiasaannya, setiap perancangan perlulah dinilai dan


disemak semula untuk mengenal pasti sama ada pengajaran dan pembelajaran
yang direka bentuk ini dapat mencapai objektif atau pun tidak. Di samping itu, guru
juga perlu menilai sama ada kaedah dan bahan sumber yang digunakan
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan tahap
penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran. Jika sebaliknya, guru boleh
mengubah teknik, memudahkan bahasa atau mengambil tindakan alternatif lain.
Melalui aktiviti di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, guru dapat
membuat penilaian secara formal melalui lembaran kerja yang disediakan oleh
guru dan ujian tahap penguasaan murid. Penilaian informal pula melalui hasil
kerja

murid,

pemerhatian

guru

dalam

setiap

aktiviti

perbincangan

dan

pembentangan kumpulan dan soal jawab berkaitan dengan klip video perkelahan
tersebut. Perlakuan pembelajaran pelajar sebenarnya memberikan maklum balas
tentang pencapaian objektif, perancangan pengajaran guru, pemilihan kaedah, media
dan bahan sumber. Penilaian pengajaran boleh dibuat setelah selesai proses
pengajaran dan pembelajaran melalui amalan refleksi. Guru perlu menilai semula
perancangan dan pelaksanaan pengajaran untuk melihat setakat mana perancangannya
berjaya. Melalui proses refleksi, guru perlu melihat semula perancangan pengajaran,
tindak balas murid terhadap aktiviti pembelajaran, pencapaian objektif dan sebagainya.
Di samping itu, guru juga perlu membuat tindakan susulan dengan menyediakan
latihan pengukuhan dan pengayaan kepada pelajar yang telah menguasai dan sesi
pemulihan bagi pelajar yang masih belum menguasai sebarang kemahiran yang
diajar.

4.0

KEBERKESANAN

TEKNOLOGI

MAKLUMAT

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

13

DAN

MEDIA TERKINI

DALAM

Teknologi maklumat dan media pada masa kini telah digunakan secara global dan
revolusi ini telah meresap ke dalam sistem pendidikan di negara kita agar dapat mengharungi
cabaran serta mencapai matlamat Lebuhraya Multimedia (MSC) dan Wawasan 2020,
inisiatif untuk mengintegrasikan teknologi maklumat dan media terkini dalam pengajaran dan
pembelajaran adalah tepat pada masanya. Teknologi maklumat dan media terkini dalam
pengajaran dan pembelajaran diguna pakai sebagai media pengajaran mengikut aspek
pengajaran guru (guru menggunakan ICT) dan aspek pembelajaran murid. Seperti yang
dikemukakan oleh Gagne dan Briggs bahawa secara implisit media pengajaran meliputi alat
yang berupa fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari
antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, grafik, televisyen, filem, slide power point,
gambar dan komputer (Arsyad, 2002).
Dalam konteks pembelajaran, penggunaan

teknologi

maklumat

dan

media

terkini dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai tutorial, penerokaan,
aplikasi dan komunikasi. Dalam konteks pengajaran pula teknologi maklumat dan media
terkini digunakan sebagai tutor dan alat demonstrasi. Berdasarkan reka bentuk pengajaran
dan pembelajaran yang dihasilkan oleh penulis. Guru menggunakan teknologi maklumat dan
media terkini kerana mempunyai kelebihan menggabungkan visual realistik dengan teks dan
suara dan berupaya membenarkan pelajar menggunakannya dalam apa juga cara. Melalui
penggunaan alat teknologi dan paparan media terkini beberapa perubahan dan
pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran telah berlaku. Antaranya ialah perubahan
fokus daripada pengajaran berpusatkan guru kepada pengajaran berpusatkan murid. Dalam hal
ini pelajar menjadi fokus kepada aktiviti pembelajaran yang berorientasikan kepada proses
penerokaan dan penemuan berdasarkan kepada teori konstruktivisme.
Pengenalan kepada teknologi maklumat dan media terkini seperti Frog VLE,
Blendspace, Edmodo, Google Plus, Power Point dan lain-lain yang juga dikenali sebagai
teknologi Web 2.0 telah membawa kepada perubahan sikap yang positif dalam kalangan
pelajar. Ini kerana perisian-perisian tersebut menyediakan peluang yang luas dalam aktiviti
pembelajaran berbanding dengan kaedah tradisional. Melalui penggunaannya, pelajar boleh
menimba ilmu pengetahuan serta contoh-contoh yang praktikal. Contohnya, segala maklumat
berkaitan dengan isi pelajaran dapat dimuat turun untuk kegunaan pembelajaran mereka. Oleh
itu, kemudahan hipermedia dan multimedia telah memudahkan pendekatan dan kaedah belajar
yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sekiranya menggunakan kaedah tradisional. Teknologi
maklumat dan media terkini dapat menyediakan kaedah pengajaran dengan memberi
14

penekanan kepada penciptaan dan penerokaan ilmu secara aktif selain daripada
menerima ilmu secara sehala sahaja. Penggunaan teknologi Web 2.0 juga mampu
meningkatkan potensi pelajar untuk belajar dan menguasai sesuatu topik dengan mudah.
Selain itu, teknologi juga berkeupayaan meningkatkan potensi terhadap penglibatan
pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui kajian Project Tomorrow,
teknologi berpotensi mengaktifkan penglibatan pelajar dan meningkatkan potensi dalam diri
pelajar (Anon, 2011)
Holmes (1999), memberikan pandangan bahawa penggunaan teknologi dalam
pengajaran dan pembelajaran memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam
mengaplikasikan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar.
Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru
menggabungkan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang penting dalam
mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi
berhubung dengan teknologi. Penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran bahasa
melayu dapat membantu mengatasi kelemahan murid dalam menguasai kemahiran
bahasa dan tatabahasa yang diajar secara tradisional serta penglibatan guru dalam
penggunaan komputer secara lebih produktif. Guru harus mengintegrasi kemahiran teknologi
dan peluang pembelajaran secara konstruktivis untuk melihat keberkesanan penggunaan
teknologi. Penggabungan teknologi maklumat dan media terkini dalam pengajaran dan
pembelajaran memerlukan kemahiran dan komitmen guru secara tekal dan berfokus.
Justeru itu, peranan guru dalam mengaplikasikan teknologi maklumat dan media
terkini melibatkan semua peringkat proses pembelajaran bermula dari persediaan
sebelum pengajaran, semasa dan penilaian selepas sesi pengajaran dan pembelajaran.
Kegagalan guru dalam membuat perancangan yang teliti akan merugikan pelajar dan
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran kurang berkesan. Di peringkat awal proses
pengajaran guru perlu menyediakan bahan bantu mengajar dan kaedah penilaian sebelum
masuk mengajar. Oleh itu, guru boleh menggunakan teknologi dan bahan media sebagai bahan
bantu mengajar. Ketika menyampaikan isi kandungan pelajaran, peringkat interaktif berlaku
sekiranya guru menyediakan peluang dan ruang kepada murid untuk berinteraksi dan yang
paling penting dalam tugas seorang guru adalah penyediaan bahan media terutama dalam
menjalankan aktiviti. Aktiviti yang dijalankan ini perlulah memberangsangkan dengan pemilihan
bahan media yang menarik, berkesan dan bersesuaian dengan tahap murud dan berkaitan

15

dengan isi pelajaran serta pengetahuan sedia ada mereka. Kesannya, pelajar akan lebih
bersedia, aktif dan seronok dalam meneruskan aktiviti pembelajaran mereka.
Seterusnya, penggunaan teknologi berasaskan web dalam pendidikan mendorong
kepada anjakan paradigma peranan guru dan pelajar. Selain daripada berperananan sebagai
penyampai maklumat, guru kini berperanan sebagai perangcang strategi kepada aktiviti
pengajaran dan pembelajaran berasaskan web sebagai fasilitator. Manakala pelajar bukan
sahaja menjadi penerima maklumat daripada guru semata-mata tetapi pelajar kini boleh
menjadi penyumbang aktif kepada pelbagai maklumat. Ciri -ciri Web 2.0 boleh diintegrasikan
dalam pendidikan melalui pelbagai aktiviti yang merangkumi penghasilan dokumen, membuat
penyuntingan, penyebaran maklumat, penilaian, kritikan dan maklumbalas. Disamping itu,
peranan pelajar sebagai penyelidik, penulis dan pemberi khidmat sokongan membantu dalam
meningkatkan pencapaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Antara kelebihan penggunaan Web 2.0 terhadap pelajar ialah pelajar dijadikan
sebagai penyumbang kandungan. Hal ini kerana, keupayaan untuk mencipta serta
memanipulasi maklumat seperti yang terdapat dalam Wiki, blog dan podcast membolehkan
pelajar untuk memanipulasi maklumat yang dipaparkan, membekalkan maklumat tambahan dan
seterusnya menyebarkannya kepada orang lain. Dengan kaedah ini secara tidak langsung
pelajar itu sendiri telah mengalami proses pembelajaran kendiri dan juga membekalkan
maklumat kepada masyarakat sejagat. Selain itu, pelajar juga dijadikan sebagai
penyumbang aktiviti pembelajaran dua hala. Dengan menerusi web khususnya melalui
ruang forum, pelajar boleh melakukan aktiviti tambahan seperti perkongsian idea, bahan dan
sebagainya. Penggunaan ruang forum maya yang terancang, aktif dan kreatif menyokong
kepada pembentukan telaga ilmu dalam sesuatu bidang. Teknologi dinamik ini dapat
menghasilkan aktiviti pembelajaran dua hala atau lebih kepada maya (virtual) dan aktif. Pelajar
juga boleh menjadi pengkritik melalui penggunaan web 2.0. Dengan menggunakan aplikasi
web 2.0, pelajar boleh menyumbang idea sebagai pengkritik. Sebagai contoh kenyataan akhbar
atau teks ucapan boleh dijadikan bahan kritikan. Guru berperanan menyediakan bahan untuk
membuat kritikan. Dalam hal ini, guru perlu bijak menilai bahan yang bersesuaian untuk
dijadikan bahan kritikan. Kritikan dengan sokongan dari kajian literature akan menyumbang
kepada penjanaan ilmu dan kemahiran pelajar kepada tajuk atau bidang tersebut. Aktiviti ini
menggalakkan pelajar kepada penerokaan ilmu yang berkaitan dengan bahan atau subjek yang
hendak dikritik disamping bijak berhujah mengenai sesuatu isu.

16

Di samping itu, penggunaan teknologi Web 2.0 yang diaplikasikan dalam pendidikan
juga mempunyai potensi yang besar untuk menyokong dan meningkatkan mutu
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Melalui penggunaan aplikasi tersebut, pelajar
tidak sekadar mengakses Internet untuk mendapatkan maklumat bahkan mereka juga dapat
membina pengetahuan melalui interaksi

sosial.

Kebanyakan kajian

yang dijalankan

menunjukkan pengintegrasian teknologi Web 2.0 seperti blog dan wiki di dalam persekitaran
pembelajaran

berkesan

untuk

meningkatkan

kepuasan

pelajar,

meningkatkan

kualiti

pembelajaran serta mewujudkan interaksi sosial diantara pelajar dan pendidik.


Sebagai contoh penggunaan blog dalam pembelajaran. Blog mudah untuk dibina dan
diselenggara berbanding dengan teknologi yang lain dan lebih mudah untuk memaparkan
semua jenis sumber maklumat seperti teks, imej, video, dan sebagainya ke internet. Dengan
penggunaan blog, dapat memberi pelajar maklumat terkini mengenai bahan pembelajaran
mereka serta dapat menjadikan pembelajaran lebih sama rata, bukan secara hierarki, dan guru
bertindak sebagai titik kawalan, bukan sebagai satu-satunya sumber maklumat dan tafsiran.
Selain itu, ia dapat membina pemikiran kritis dan juga cara-cara yang sesuai untuk
mengutarakan pemikiran tersebut dalam bentuk tulisan melalui penggunaan ruang komen dan
bentuk maklum balas yang lain serta dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk bergiat aktif
dalam proses pembelajaran kerana menulis blog sangat menyeronokkan dan menarik.
Sebagai penutup, penggunaan teknologi maklumat dan media terkini juga
berfungsi untuk menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang bersistematik dan
dapat mempelbagaikan teknik dan kaedah yang terkini serta dapat menjana dan
menghasilkan objektif pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Terdapat
banyak kelebihan penggunaan teknologi maklumat dan media terkini yang merangkumi
pelbagai aspek antaranya ialah dapat menjadikan pengajaran lebih terancang, dapat
melibatkan pelbagai deria, memperkayakan pengalaman murid, memperluaskan batasan
komunikasi, dapat merangsang pembelajaran individu, dapat memberi keseronokan belajar dan
murid akan lebih bermotivasi. Selain itu, teknologi dan media terkini dapat memberi sumber
maklumat tambahan kepada guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Teknologi juga dapat membantu membentuk gambaran yang betul dalam fikiran murid serta
menguat dan mengekalkan daya ingatan, menghubungkan yang abstrak kepada konkrit,
memberikan gambaran dan peristiwa di luar bilik darjah ke dalam bilik darjah, menjimatkan
masa guru dan murid, membantu murid membentuk konsep dengan lebih mudah serta jelas
dan mempelbagaikan aktiviti pengajaran pembelajaran di dalam kelas.
17

18

Anda mungkin juga menyukai