Anda di halaman 1dari 18

KURUS :

MURID DAN ALAM BELAJAR


NAMA PENSYARAH :
EN.AZIZI BIN Abd RAHMAN
TAJUK TUTORIAL:
KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGERTIAN
PRINSIP-PRINSIP
JENIS-JENIS

PENGERTIAN
PENGAJARAN
1. Satu cara untuk menyediakan pelajar
dengan pengetahuan dan kemahiran yang
diperlukan untuk berfungsi dengan baik.
2. Proses untuk menyampai dan
menyumbang idea-idea serta memudah
cara pembinaan ilmu, menentukan
standard dan menggalakkan kreativiti,
membantu seorang pelajar untuk belajar
dan mencabar pelajar ke arah pencapaian
potensi yang optimum.
Noriati A.Rashid
Boon Pong Ying

PEMBELAJARAN
1. Perubahan tingkah laku manusia yang agak kekal
akibat interaksi dengan persekitaran. (Noriati A.Rashid ,
Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad , 2012)
2. Proses bagaimana seorang kanak-kanak dapat cope
dengan keperluan survival kerana ia tumbuh dalam
persekitaran fizikal dan sosialnya (Zimbabwe
Intergrated Teacher Education Course , 2000)
3. Pembelajaran sebagai satu perubahan yang agak kekal
dan sesuatu yang berubah akibat daripada
pengalaman. (Unisec, Lockhart Dan Walters , 1990)
4. Pembelajaran berkait dengan pengalaman (Slavin,
2005)
5. Pembelajaran berlaku apabila pengalaman
menyebabkan suatu perubahan yang agak kekal dalam
pengetahuan atau tingkah laku seseorang. (Hill, 2002)

Prinsip prinsip pembelajaran

Perhatian dan Motivasi


Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan
belajar. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi,
terungkap bahawa tanpa adanya perhatian murid tak mungkin
belajar (Gage dan Berline, 1984: 335).
Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada murid apabila
bahan pembelajaran sesuai dengan keperluannya.
Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan
aktiviti seseorang. Motivasi mempunyai perhubungan erat
dengan emosi, minat, dan keperluan anak didik.
Motivasi yang datang dari dalam diri anak didik disebut
Motivasi Intrinsik,
Dan motivasi yang diakibatkan dari luar diri anak didik disebut
Motivasi Ekstrinsik.

Keaktifan

Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahawa anak


adalah makhluk yang aktif.
Anak mempunyai dorongan untuk membuat sesuatu,
mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri.
Guru di dalam interaksi edukatif diharapkan benar-benar
menerap aktiviti anak didik, iaitu belajar melalui bekerja
(learning by doing).
Melakukan aktiviti atau bekerja adalah bentuk pernyataan dari
anak didik bahawa pada hakikatnya belajar adalah perubahan
yang terjadi setelah melakukan aktiviti atau bekerja.

Keterlibatan langsung atau berpengalaman

Belajar adalah mengalami, belajar tidak boleh


dicurahkan kepada orang lain.

Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman


belajar, mengemukakan bahawa pembelajaran
yang paling baik adalah belajar melalui
pengalaman langsung.

Pengulangan
Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan
secara kerap adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi
daya.
Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada
pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap,
mengingat, mengkhayal, merasakan, berfikir, dan sebagainya.
Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut
akan berkembang

Tentangan
Teori medan (field theory) dari Kurt Lewin
mengemukakan bahawa murid, dalam situasi belajar
berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis.
Dalam situasi belajar, murid menghadapi suatu tujuan
yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat kekeliruan
untuk mempelajari bahan belajar, maka timbullah
motif untuk mengatasi kekeliruan itu.

Balikan Atau Penguatan


Prinsip belajar ini adalah yang berkaitan dengan
teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner.
Namun dorongan belajar menurut B.F.Skinner tidak
sahaja oleh penguatan yang menyenangkan tetapi
juga yang tidak menyenangkan. (Gage dan Berline,
1984:272).

Perbezaan individu
Murid merupakan individu yang unik dan tidak
ada dua orang yang sama jenis, setiap murid
memiliki perbezaan satu dengan yang lain.
Perbezaan itu terdapat pada perwatakan,
keperibadian dan sifat-sifatnya.
Perbezaan individu ini berpengaruh pada cara
dan hasil belajar murid.
Sebab itu, perbezaan individu perlu
diperhatikan oleh guru dalam kebolehan
individu terhadap pembelajaran.

Jenis jenis pembelajaran

Terima Kasih