Anda di halaman 1dari 12

Pernyataan Profesional

Sebelum Program Pengalaman Berasaskan Sekolah


Program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program
untuk pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran
Malaysia. Program ini bertujuan untuk memberi kefahaman awal kepada pelajar
tentang alam persekolahan dari perspektif seorang guru. Ia juga memberi peluang
kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan
guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi serta
berinteraksi dengan komuniti sekolah. Pelajar juga berpeluang memahami
bagaimana guru mengajar dan mengurus tugasnya, murid belajar serta pengurus
sekolah mengurus dan mentadbir sekolah.
Program PBS ini dijalankan di sekolah rendah yang dipilih sendiri oleh guru
pelatih masing-masing. Program PBS ini dijalankan supaya guru pelatih dapt
mencari maklumat berdasarkan tugasan yang telah diberikan oleh pihak institut
masing-masing disamping membiasakan diri mereka dengan suasana di sekolah
serta melengkapkan bahan-bahan untuk tugasan kerja kursus yang berkaitan. Fokus
utama tugasan menerangkan segala tindakan yang perlu diambil, memberikan
tunjuk ajar untuk melaksanakan aktiviti dan membantu dalam penyediaan penilaian
dan laporan akhir.
Tujuan tugasan yang telah diberikan adalah supaya guru pelatih:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah.


Menghayati kerjaya sebagai seorang guru.
Memeroleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah.
Mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid.
Memahami pengurusan dan strategi pengajaran dan pembelajaran.
Membina kemahiran interaksi dengan murid, guru dan kakitangan sekolah.
Mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah, iklim pengajaran serta

pembelajaran dan budaya sekolah.


h) Membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis
dan analitikal.
i) Membina sikap positif terhadap profesion keguruan.
j) Membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru.
k) Mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa
sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan.

Oleh itu, saya telah memilih sekolah lama saya yang berada di daerah
Klang, Selangor iaitu Sekolah Kebangsaan Sungai Binjai . Saya memilih sekolah
tersebut untuk menjalani PBS saya kerana saya pernah belajar di sekolah ini pada
tahun 2000 hingga 2006. Selain itu, sekolah ini juga antara yang terdekat dengan
rumah saya dan ini mempermudahkan perjalanan saya untuk pergi dan balik.
Sebelum memulakan PBS di sekolah tersebut, saya mendapatkan maklumat
sekolah terlebih dahulu seperti alamat lengkap, nombor telefon serta alamat e-mel
sekolah untuk rujukan pihak insitut.
Setiap pelaksanaan tugasan memerlukan perancangan yang rapi agar
tugasan dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Pada dasarnya, saya
telah menyediakan draf awal untuk setiap perkara yang akan dilakukan sebelum
bermulanya PBS. Misalnya menyediakan topik-topik yang ingin dipertanyakan
apabila mengadakan sesi temubual dan sebagainya.
Dalam pada itu, setiap perkara yang akan dilakukan sepanjang PBS
disediakan dengan laporan refleksi yang akan direkodkan selepas sahaja selesai
melakukan sesuatu perkara tersebut. Ini bertujuan untuk motivasi diri dan membaiki
kelemahan yang terdapat dalam diri ketika melakukan sesuatu perkara.

Kontrak Aktiviti
Semasa menjalankan PBS selama seminggu, saya telah melaksanakan
beberapa aktiviti yang telah dirancang dan berpandukan senarai semak tugasan
2

yang telah disediakan. Saya telah belajar untuk berinteraksi dengan komuniti di
sekolah sepanjang PBS ini. Berikut adalah tindakan yang telah saya lakukan
sepanjang tempoh PBS di SK Sungai Binjai.

Bil

Tarikh

Tindakan

1.

1 April 2013

Menghadiri perhimpunan mingguan sekolah.


Melapor diri pada Guru Besar.
Guru Besar mengenalkan saya kepada guru
pembimbing sementara. (PK1 menghadiri

mesyuarat di luar sekolah.)


Mendapatkan maklumat umum daripada guru

pembimbing.
Meminjam
buku

pengurusan

sekolah

daripada guru pembimbing untuk dijadikan

2.

2 April 2013

rujukan.
Meninjau

keseluruhan.
Memulangkan

sekolah.
Melapor diri dengan Guru Penolong Kanan

1(GPK 1).
Mengadakan sesi temubual pendek bersama

GPK 1.
GPK 1 mengenalkan saya kepada Ketua

keadaan

P&P sekolah

semula

buku

secara

pengurusan

Panitia Bahasa Inggeris dan dibawa ke Bilik

Guru.
Menemuramah seorang guru.
Mengumpul makumat sekolah:
Sejarah
Visi dan Misi
Kemudahan
Memantau sesi P&P yang dijalankan di kelas

Tahun 4.
Mengambil gambar persekitaran sekolah.
Menemuramah GPK 1 dan GPK HEM.
Mengambil
gambar
kemudahan
yang

disediakan disekolah.
Memantau sesi P&P yang dijalankan di kelas

3.

4.

3 April 2013

4 April 2013

5.

5 April 2013

tahun 6.
Meninjau keadaan di dapur sekolah.
Menyemak
bahan-bahan
yang

diperolehi.
Memulangkan semula bahan-bahan rujukan

yang telah dipinjam.


Mendapatkan tandatangan Guru Besar untuk

telah

pengesahan kehadiran sepanjang tempoh


-

PBS.
Mendapatkan

Perkembangan Pelajar daripada Guru Besar.


Mengucapkan terima kasih kepada pihak

borang

Penilaian

sekolah atas kerjasama yang telah diberikan.

Penilaian Dan Laporan


Setelah

menjalani

PBS

selama

seminggu

di

sekolah,

saya

mula

melaksanakan tugasan yang diberikan iaitu Pernyataan Profesional. Tugasan ini


memerlukan gabungan dapatan yang terperinci untuk menyiapkan laporan PBS
yang telah dilaksanakan berdasarkan senarai semak yang telah disediakan.
Setiap aktiviti yang saya telah jalankan sepanjang tempoh PBS tersebut telah
direkodkan dan dianalisis. Agak sukar bagi saya untuk menggabungkan hasil
dapatan saya kerana ia merupakan kali pertama bagi saya dalam menjalankan
aktiviti sedemikian serta dalam menguruskan hasil dapatan yang begitu banyak
seorang diri. Walaubagaimanapun, masalah tersebut selesai dengan serta merta
4

setelah saya berbincang dengan rakan-rakan saya serta bertanya kepada


pensyarah yang berkaitan.
Berikut merupakan tindakan yang saya ambil setelah saya selesai
menjalankan

Program

Pengalaman

Berasaskan

Sekolah

sebelum

arikh

penghantaran.
Bil.
1.

Tarikh
15 April 2013

2.

16 April 2013

Tindakan
Mengumpul semua dapatan untuk diasingkan

mengikut keperluan tugasan.


Menaip teks temuramah yang diperoleh.
Memilih gambar-gambar yang diperlukan

sebagai rujukan.
Menaip draf dan mengumpulkan rekod-rekod

kolaborasi.
- Menggunting pernyataan gambar.
- Menyediakan muka depan tugasan.
- Menyemak kembali kekurangan pada tugasan.
- Memperbetulkan kesalahan yang dikenalpasti.
18 April 2013
- Menyediakan folio.
- Mencetak tugasan yang telah siap.
- Meneliti hasil tugasan.
19 April 2013
- Menghantar tugasan.
Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan

3.

17 April 2013

4.
5.

Pemerhatian
Melalui pemerhatian yang telah saya lakukan semasa berada di SK Sungai
Binjai, saya telah mengambil gambar-gambar yang berkaitan sebagai instrumen
pelengkap tugasan.
Rujuk bahagian Lampiran.

Temu Bual
Bagi mendapatkan pandangan dan maklumat yang berkaitan dengan
tugasan, saya turut menemu bual beberapa orang kakitangan sekolah. Temu bual
tersebut telah saya catatkan dalam borang kolaborasi yang telah disediakan.
Rujuk bahagian Kolaborasi
5

Senarai Semak
Saya mendapatkan bahan-bahan dan melengkapkan data yang diperlukan
berdasarkan kepada senarai semak yang telah disediakan. Melalui senarai semak
tersebut, saya dapat mencari instrumen yang diperlukan dengan lebih teliti dan
teratur.
Rujuk bahagian Senarai Semak

Kolaborasi

Untuk tujuan kolaborasi, saya telah mencatatkan rekod kolaborasi bersama


beberapa orang kakitangan sekolah ke dalam boring kolaborasi yang disediakan
berserta tandatangan pengesahan. Saya berpendapat bahawa, kolaborasi adalah
penting untuk mendapatkan maklumat yang kita perlukan di samping meningkatkan
kemahiran berkomunikasi dengan orang lain dan juga meningkatkan keyakinan diri
ketika berinteraksi pada PBS akan datang
Rujuk Lampiran Kolaborasi pada muka surat sebelah.

Ilmu Pengetahuan Baru


Pemerhatian
Melalui pemerhatian yang telah saya jalankan, saya mendapat pengalaman
tentang suasana dan juga budaya di sekolah terbabit. Saya dapat perhatikan
bahawa suasana di sekeliling sekolah yang penuh dengan peluang utuk murid-murid
menerima ilmu amat sesuai sekali disebabkan sifat murid-murid yang masih
berkembang serta menanam sifat ingin tahu ke dalam diri mereka untuk belajar lagi.
Selain itu, saya juga dapat membandingkan bahawa pengurusan yang lebih
sempurna membawa kepada kecemerlangan yang lebih besar berbanding
pengurusan yang lemah ataupun yang pasif. Ini dapat dilihat berdasarkan kepada
pengurusan sekolah yang terdahulu yang mana proses perkembangan dalam
beberapa aspek agak lambat berbanding pengurusan yang ada sekarang.
Dari segi disiplin pula, saya amat berpuas hati dengan keadaan disiplin yang
tinggi dalam kalangan pelajar di SK Sungai Binjai. Para pelajar menunjukkan nilai
7

kerjasama dan sikap hormat yang tinggi kerana perkara ini amat ditekankan oleh
pihak sekolah. Sebagai contoh, pelajar bukan sahaja mengucap selamat kepada
guru selepas tamat waktu sekolah, malah ada juga yang turut memberi salam serta
mencium tangan guru. Ini merupakan satu budaya yang perlu ditekankan dan
diteruskan bagi membentuk modal insan yang cemerlang.

Pengalaman di Bilik Darjah


Saya berpeluang untuk memasuki kelas dan memantau guru mengajar
sepanjang saya menjalani PBS. Saya mengambil peluang ini untuk mengambil nota
mengenai cara guru itu mengajar dan sama ada ia boleh membantu saya untuk
mengajar pada masa akan datang.
Di samping itu, saya berasa seronok kerana begitu tertarik dengan suasana
bilik darjah yang begitu menarik dan unik. Saya dapat merasakan bahawa keadaan
kelas yang tenang dan bersih menjadikan pelajar lebih bersemangat dan selesa
serta dapat menumpukan sepenuh perhatian mereka ketika sesi P&P.
Tidak kurang juga terdapat pelajar yang sedikit nakal terutamanya pelajar
Tahun 4 yang suka membuat bising dan mengganggu sesi P&P. Ini menjadi
tanggungjawab guru untuk membuat teguran kepada pelajar supaya tidak
mengulanginya lagi. Guru menegur mereka dengan cara yang lembut supaya pelajar
tidak hilang minat untuk belajar.

Seterusnya, saya mendapati setiap kelas tidak mempunyai kemudahan ICT


seperti Pemancar LCD. Dengan kekurangan ini, murid-murid kehilangan minat untuk
belajar kerana mereka menganggap cara mengajar yang tradisional bosan dan tidak
cukup menarik bagi mereka.

Refleksi
Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar-pelajar dibimbing untuk menaakul,
memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri.
Amalan

refleksi

ini

membolehkan

pelajar

menghayati

dan

meningkatkan

profesionalisme keguruan secara efektif.


Melalui refleksi, saya dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap
tugasan yang dilaksanakan. Selain itu, saya juga dapat menjadikan refleksi sebagai
asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara
berterusan. Di samping itu, saya akan mampu memperkembangkan keupayaan celik
akal bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan.
Secara langsung juga, refleksi dapat meningkatkan kualiti insan guru yang
mempunyai ilmu professional keguruan yang tinggi.
Rujuk Amalan Refleksi di muka surat sebelah.

Laporan Akhir
Alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat menyempurnakan tugasan yang
perlu dilaksanakan sepanjang menjalani Program Pengalaman Berasaskan Sekolah
iaitu menyediakan portfolio sebagai koleksi dokumen yang memberi gambaran
mengenai seorang profesional dari segi pengetahuan , kemahiran, pengalaman,
kelayakan serta maklumat dan pencapaian.
Pada 1 hingga 5 April 2013, saya telah menjalani Program Pengalaman
Berasaskan Sekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Binjai, Klang, Selangor yang
merupakan sekolah lama saya menuntut ilmu semasa peringkat sekolah rendah.
Pada mulanya, saya berasa amat takut dan gementar tetapi pada masa yang sama
teruja untuk menjejakkan kaki saya ke sekolah itu semula. Apabila saya melangkah
kaki saya ke sekolah berkenaan, saya berasa amat terkejut kerana tidak terdapat
perubahan yang banyak sejak saya meninggalkan sekolah itu. Hanya sebuah blok
bangunan yang baru telah dibangunkan serta persekitaran sekolah yang lebih
menarik dan cantik.
10

Sepanjang tempoh PBS, saya tidak melepaskan peluang untuk mengambil


gambar setiap sudut bahagian sekolah, membuat catatan penting ketika menemu
bual pihak pengurusan sekolah dan mengumpul data yang penting untuk
dimasukkan ke dalam portfolio. Saya sangat berpuas hati dengan kerjasama yang
telah diberikan oleh pihak sekolah. Selain itu, saya juga turut sempat untuk
memerhati kelas ketika sesi Pembelajaran dan Pengajaran.
Terdapat banyak kelebihan dan kekuatan yang telah saya lihat di sekolah ini
termasuk usaha-usaha setiap guru dalam memastikan sekolah sentiasa menjadi
antara sekolah yang terbaik di daerah ini. SK Sungai Binjai telah banyak mencapai
kejayaan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.pencapaian ini bukan sahaja
dalam bidang kokurikulum, malah dalam bidang akademik juga. Perkara ini telah
saya perhatikan sejak saya masih bersekolah disini lagi. Kerjasama antara guruguru dan murid-murid adalah kunci kejayaan kepada pencapaian ini.

Pernyataan Selepas PBS


Program Pengalaman Berasaskan Sekolah saya yang pertama telah saya
jalankan di SK Sungai Binjai pada 1 hingga 5 April 2013. Matlamat yang saya ingin
capai telah berjaya dijalankan. Sepanjang PBS ini, saya telah mendapat banyak ilmu
dan pengalaman yang berguna pada saya apabila saya berkhidmat sebagai seorang
guru kelak.
Saya telah menjalankan pemerhatian dari pelbagai segi antaranya termasuk
aktiviti, sekitar dan kawasan sekolah. Selepas pemerhatian, saya mendapati bahawa
setiap kelas tidak dilengkapi dengan kemudahan ICT seperti projektor untuk
dijadikan alatan bantuan ketika mengajar. Setelah saya bertanya dengan guru-guru,
saya mendapat tahu bahawa untuk menggunakan kelengkapan tersebut, guru boleh
menggunakannya di makmal komputer.
Sepanjang menjalani PBS ini, kefahaman saya tentang kerjaya sebagai
seorang guru semakin bertambah kerana sebelum ini saya sangkakan bahawa
tugas seorang guru merupakan tugas yang mudah dan tidak mencabar. Namun
11

selepas menjalani PBS, saya dapati terdapat banyak perkara yang perlu saya
pelajari terutamanya cara untuk melaksanakan proses P&P yang baik sekaligus
dapat merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

12