Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(BAHASA MELAYU TAHUN 6)


Tarikh
Hari
Masa
Kelas
Bil Murid
Mata Pelajaran
Tema
Topik/ Tajuk
Hasil Pembelajaran

Objektif

Pengetahuan sedia ada


Sistem bahasa

Pengisian Kurikulum

: 4 April 2015
: Khamis
: 9.00-10.00 pagi
: Tahun 6 Bakri
: 30 Orang
: Bahasa Melayu
: Sentiasa Berhemat, Semua Selamat
: Kemalangan Jalan Raya Yang Pernah saya
Saksikan (Penulisan)
: 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar,
dibaca atau dialami.
Aras 2
(i)
Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh
penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan intonasi
yang baik.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Aras 3
(i)
Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk
membina teks berkaitan sesuatu tajuk.
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini pelajar dapat:
i.
Menceritakan dua daripada tiga peristiwa tentang
Kemalangan Jalan Raya Yang Pernah Disaksikan.
ii.
Menulis sebuah karangan tentang Kemalangan Jalan
Raya Yang Pernah Disaksikan dengan format yang
betul.
: Pelajar biasa mendengar atau melihat tragedi kemalangan sama
ada melalui media cetak, elektronik atau pengalaman sendiri.
i.
Tatabahasa : kata nama, ayat majmuk,
ii.
Kosa kata - dahsyat, mengerikan, menyayat hati,
tragedi, lampu isyarat, kecuaian, kesabaran,
i.
Ilmu PKJR/ Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/
Kajian Tempatan/
ii.
Nilai Berhati-hati, menurut peraturan,
iii.
KBT- Kontekstual mengaplikasi, merumus
iv. Pendekatan pengajaran berpusatkan murid

Media Pengajaran

: Media (kad situasi), Kad Manila, Marker Pen, Video, Laptop


dan LCD.

Langkah/M
asa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Set Induksi
(5 Minit)

Mencungkil
pengetahuan
sedia
ada
melalui
soal
jawab

Melibatkan pelajar
secara aktif

Pelajar ditayangkan keratan akhbar berita


kemalangan jalan raya melalui perisian power
point.
Pelajar disoal berkaitan dengan akhbar tersebut.
Guru bertanya kepada pelajar tentang pengalaman
melihat kejadian ngeri (kemalangan jalan raya)
Pelajar bercerita tentang kejadian kemalangan
yang pernah mereka lihat.(individu)
Guru
mengaitkan
berita
dengan
tajuk
pembelajaran pada hari ini.

Catatan

KBmembuat
gambaran
mental
KBMenjana
Idea

KPKemahiran
Interperso
nal
Pembelajar
an
berpusatka
n pelajar
Langkah 1
(10 Minit)

Tayangan klip
video(kemalan
gan)

-Pembelajaran yang
2. interaksi
melibatkan
sosial dan komunikasi
dua hala
- Meningkatkan
kemahiran berfikir
aras tinggi

Pelajar menonton klip video kemalangan jalan


raya.
Guru mengajukan soalan:
i.
Apa sebenarnya yang berlaku dalam tayangan klip
video yang dipertontonkan sebentar tadi?
ii.
Di mana kejadian itu berlaku?
iii.
Bila kejadian itu berlaku?
iv. Siapa yang terlibat dalam kemalangan tersebut?
v. Apa yang terjadi akibat kemalangan tersebut?
vi.
Bagaimanakah
keadaan
mangsa
kemalangan tersebut?
vii.
Pernahkah anda melihat kejadian ini ketika anda
sedang berjalan kaki atau berada dalam
kenderaan?

KBT
-menjana
idea
menganali
sis
- merumus
Teknik
Penyoalan

Pelajar akan memberi reaksi ke atas soalan-soalan


yang diajukan.
Beberapa orang pelajar dipilih secara individu
untuk menjawab soalan berkaitan dengan video.
Pengelolaan
kaedah kumpulan
mengikut
kebolehan dan
minat pelajar

Langkah 2
(15 Minit)

Gambar
rangsangan
(Punca Punca
Kemalangan
Jalan Raya)

Merangka
karangan
bertajuk:

Kemalangan
menggalakkan
murid
Jalan
Raya
membina
ilmu
dan
Yang
Pernah
mewujudkan suasana
SayadiSaksikan.
kerjasama
kalangan
murid secara koperatif

Guru menayangkan beberapa keping gambar


kemalangan ngeri melalui perisian power point.
Pelajar memberi pendapat terhadap gambar yang
dilihat.
Pelajar membentuk 5 kumpulan mengikut
kecerdasan pelbagai.
Pelajar diminta menyenaraikan isi/rangka
karangan pada peta pelbagai alir (peta i-think)
yang diberikan dalam kumpulan masing-masing.
Setiap wakil kumpulan diedarkan kad taiso bagi
membuat undian untuk menentukan bahagian
kerangka karangan yang perlu dibincangkan
dalam kumpulan
Pendahuluan
- masa, tarikh, hari, tempat
Isi karangan 1
- Keadaan Jalan raya
Isi karangan 2
- Kecuaian pemandu
Isi karangan 3
- Kerosakan jalan raya
Isi karangn 4
- Kelemahan penguatkuasa
Penutup
- kesan/pengajaran

Setiap kumpulan perlu menyatakan ayat isi, ayat


huraian, ayat contoh dan kesimpulan bagi setiap
perenggan yang ingin dirangka.

KBT:
Menjana
idea

Kemahiran
belajar
cara
belajar
Pembelajar
an
berpusatka
n pelajar
Pembelajar
an
koperatif
Thinkpair share

Langkah 3
(10 Minit)

Melaporkan
hasil
kerja
kumpulan

Setiap
kumpulan
bersedia
memulakan
perbincangan dan menyiapkan tugasan dalam
tempoh masa yang dinyatakan.

Seorang ketua dilantik dalam kumpulan untuk


membentangkan hasil kerja mereka.
Rakan-rakan sekelas akan memberi pendapat
terhadap pembentangan yang dijalankan dan
tepukan atas usaha kerja sama dari kumpulan
kerana berjaya menyiapkan tugasan yang
diberikan dengan baik.

-Melibatkan pelajar
secara aktif dan tidak
pasif
- Guru merupakan
pemimpin yang
memandu murid

Langkah 4
(15 Minit)

Menulis
karangan yang
panjangnya
tidak kurang
daripada 80
patah
Strategi P&P lebih
perkataan.
mengutamakan
pencapaian
objektif
pembelajaran
pelajar

KBT;
-mengenal
pasti idea
utama

mengumpu
l
maklumat

Pelajar diminta menulis karangan berdasarkan Kemahiran


kerangka karangan yang telah dihasilkan oleh Berfikir
kumpulan masing-masing.
-membuat
Pelajar menulis karangan secara individu
gambaran
mental
Catatan:
Pelajar yang lambat diberi peluang untuk menyiapkan
karangan di rumah.(Kerja rumah)

Penutup
(5 Minit)

Menyanyi lagu
Kesalamatan di
Jalan Raya

Merumus isi
pelajaran
Pelajar dapat
memberikan
pendapat dan
membuat rumusan
sendiri

Pelajar di minta berdiri dan menyanyi lagu Peneguhan


Keselamatan di Jalan Raya.
Pelajar menyanyi dengan penuh bersemangat.
Guru meminta pelajar untuk menyatakan dan
merumus isi pelajaran yang dipelajari.