Anda di halaman 1dari 12

Sem 2 2014/15

PENILAIAN KURSUS

KRL3033
Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekola

FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA

KANDUNGAN
1.0

Pengenalan

2.0

Hasil Pembelajaran Kursus

3.0

Penilaian Kursus:
3.1 Pemberatan penilaian kursus
3.2 Agihan pemberatan kerja kursus

2
2

Bentuk Kerja Kursus:

4.0

Skala Pemarkahan Kerja Kursus


5.1 Skala pemarkahan proposal penyelidikan
i.

1.0

Cover tugasan kumpulan

PENGENALAN

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang
berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teoriteori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak.
Kemahiran-kemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sampel,
kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat
membina satu proposal penyelidikan yang kemas.
2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS


i.
Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan
sekolah rendah. (C3)
ii.
Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosedur kajian dan persampelan.
(C2, A2)
iii.
Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan
sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1)
iv.
Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan.
(C4, CT7)
v.
Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3)
vi.
Menghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)
vii.
pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas.
3.0 PENILAIAN KURSUS
3.1.

Pemberatan
Kategori

Pemberatan

Kerja kursus
Peperiksaan akhir
JUMLAH

3.2

60%
40%
100%

Agihan Pemberatan Kerja Kursus


Jenis Kerja
Kursus
Penyediaan
proposal
penyelidikan

No.
Tugasan
T1
T2

BAB 1
BAB 2

T3

BAB 1,2,3

Forum 1
Forum 2
Forum &
perbincangan atas
talian

Forum 3
Forum 4
Forum 5

Peperiksaan

Jenis
Tugasan

cth: Permasalahan
kajian.
Cth: Instrumen
kajian
Cth :Teori dan
model dalam
penyelidikan
Cth :Reka bentuk
penyelidikan
Cth :Analisis data

Peperiksaan Akhir
JUMLAH

Agihan
Markah
(Peratus)
15%
10%

Jumlah
(%)
40%

15%
4%
4%
4%

20%

4%
4%
40%

40%
100%

4.0 BENTUK DAN PERINCIAN KERJA KURSUS


Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang
sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.
4.1 Tugasan - PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN
BIL.

PENILAIAN

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN

TUGASAN 1

Tarikh : Minggu ke 5
(16.3. 22.3.2015 )

MARKAH

15 %

Bab 1 Pengenalan
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
T1vii.
viii.
ix.
x.

Pendahuluan
Latar belakang kajian
Pernyataan masalah
Kerangka Konseptual
Objektif kajian (min 3 objektif)
Soalan kajian (antara 3 5
persoalan)
Kepentingan kajian
Batasan kajian
Definisi operasional
Rumusan

Penghantaran: tapak tugasan


dalam MyGuru3
1. Tajuk penyelidikan
2. Daftar kandungan
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

BAB 1
Pendahuluan
Latarbelakang kajian
Pernyataan masalah
Kerangka Konseptual
Objektif kajian (maksimum 3
objektif)
Soalan kajian (antara 3 5
persoalan)
Kepentingan kajian
Batasan kajian
Definisi operasional
Rumusan

3. Rujukan
TUGASAN 2

Tarikh : Minggu ke 7
(30/3 5/ 4 / 2015)

Bab 2 Tinjauan literatur

Penghantaran: tapak tugasan


dalam MyGuru3

T2

Pendahuluan
Teori dan model yang
berkaitan
Kajian-kajian lepas yang
berkaitan dengan peboleh
ubah yang dikaji
Rumusan

10 %

1. Tajuk penyelidikan
2. Daftar kandungan
BAB 2
Termasuk:
i.
Pendahuluan
ii.
Teori dan model yang
berkaitan
iii.
Kajian-kajian lepas yang
berkaitan dengan
pembolehubah yang
dikaji
iv.
Rumusan

3. Rujukan
3

BIL.

PENILAIAN

TUGASAN 3
Bab 3 Metodologi

Pendahuluan
Rekabentuk kajian
Persampelan
kaji
Instrument kajian
Tatacara penumpulan dara
Tatacara penganalisissan
data (deskriptif)
Rumusan

T3

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN


Tarikh : Minggu ke 9
(20/3 26/ 4 / 2015)
Penghantaran: tapak tugasan
dalam MyGuru3

MARKAH

15%

# hantar semula bab1,2 dan 3


Hantar lengkap termasuk :
1. Tajuk penyelidikan
2. Daftar kandungan
BAB 1
i.
Pendahuluan
ii.
Latarbelakang kajian
iii.
Pernyataan masalah
iv.
Kerangka Konseptual
v.
Objektif kajian (maksimum 3
objektif)
vi.
Soalan kajian (antara 3 5
persoalan)
vii.
Kepentingan kajian
viii.
Batasan kajian
ix.
Definisi operasional
x.
Rumusan
BAB 2
i.
ii.
iii.
iv.

Pendahuluan
Teori dan model yang
berkaitan
Kajian-kajian lepas yang
berkaitan dengan
pembolehubah yang dikaji
Rumusan

BAB 3
Pendahuluan
Rekabentuk kajian
Populasi dan Persampelan
Instrument kajian
Kesahan instrumen
Kajian rintis
Tatacara pengumpulan data
Tatacara penganalisisan data
Rumusan
3. Rujukan
4. Instrumen yang akan digunakan
(lampiran)
Jumlah

Proposal lengkap

40%
4

* PANDUAN UMUM PENULISAN PROPOSAL


.
1. Tajuk kajian dan skop perlu berkaitan dengan ISU-ISU PENDIDIKAN di SEKOLAH
RENDAH pada masa kini.
2. Tugasan ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas
dalam penyelidikan ilmiah yang berkaitan.
3. Pelajar tidak dibenarkan menyediakan proposal berbentuk penyelidikan kajian
tindakan.
4. Rekabentuk kajian yang dicadangkan adalah seperti:
a. Tinjauan
b. Pemerhatian dalam bilik darjah.
c. Eksperimental
d. Dan lain-lain
5. Format penulisan
i.
ii.

Bilangan rujukan (minimum 15 ; tahun rujukan 2010 ke atas)


Bilangan patah perkataan minimum 5000 (Bab 1 : 2000 p.p; Bab 2: 2000

p.p; Bab 3: 1000 p.p) tidak termasuk rujukan dan lampiran .


o
o
o

iii.
Format penulisan:
jenis font (times new roman, size 12)
jarak 1.5 ( 1.5 line)
margin
Top : 3cm
Bottom : 2.5 cm
Left : 2.5 cm
Right : 2.5
Format penulisan : APA edisi ke 6
iv.
Penulisan dalam format Ms word

4.2 Tugasan 2. - FORUM ATAS TALIAN

i.
ii.
iii.
iv.

BIL.

F1

Soalan forum akan disediakan oleh pensyarah group E learning masingmasing.


Soalan forum adalah berkaitan dengan perkara-perkara penting dalam
penulisan proposal..
Pelajar dikehendaki memberi respon kepada soalan yang dikemukakan
pensyarah.
Pelajar juga perlu memberi respon jawapan kepada 3 pelajar yang lain.

SOALAN FORUM

TARIKH
PENGHANTARAN

MARKAH

Soalan forum 1 : ( pelajar respon soalan +


respon 3 jawapan pelajar lain)

Minggu 2- 3

4%

Minggu 4-5

4%

Minggu 6-7

4%

Minggu 8- 9

4%

Minggu 10- 11

4%

Contoh soalan:
Apakah ciri-ciri masalah kajian yang baik.
Bincangkan?

Soalan forum 2 : (pelajar respon soalan +


respon 3 jawapan pelajar lain)
F2

Contoh soalan
Berdasarkan proposal kajian anda, jelaskan
bagaimana kesahan dan kebolehpercayaan
instrumen soal selidik yang akan diguna
dalam kajian tersebut.
Soalan forum 3 : (pelajar respon soalan +
respon 3 jawapan pelajar lain)

F3

Contoh.
Bincangkan apakah langkah yang perlu
diambil untuk memastikan sumber literatur
yang baik dalam penyelidikan.
Soalan forum 4 : (pelajar respon soalan +
respon 3 jawapan pelajar lain)
Contoh soalan:

F4

Bezakan cara pengutipan data yang akan


digunakan oleh pengkaji kualitatif dan
pengkaji kuantitatif.

F5
Soalan forum 5 : (pelajar respon soalan +
respon 3 jawapan pelajar lain)

Contoh soalan:
Sekiranya cikgu Haikal ingin membuat
penyelidikan untuk membandingkan tahap
kesedaran murid tahun 6 menjaga alam
sekitar antara bandar dan luar bandar.
Jelaskan
1.
2.
3.
4.

Rekabentuk kajian
Bentuk instrumen yang boleh digunakan
Populasi dan sampel
Jenis analisis data boleh digunakan
untuk
mendapatkan
perbezaan
pelajar bandar dan luar bandar.

Jumlah

20%

4.3 Peperiksaan Akhir


BIL.
1

PENILAIAN
PEPERIKSAAN AKHIR

BENTUK SOALAN
40 SOALAN ANEKA PILIHAN
Masa : 1 Jam 15 minit

MARKAH
40%

5.0 RUBRIK PENILAIAN


Komponen

Lemah (1-5)

Sederhana (6-10)

Cemerlang (10-15)

Bab 1
Tajuk dan masalah
kajian tidak sesuai,
tidak jelas dan
BAB 1
tidak terkini
Pendahuluan
dengan bidang
Latarbelakang kajian
pendidikan sekolah
Pernyataan masalah
rendah

Kerangka Konseptual
Objektif dan soalan
Objektif kajian
kajian mengukur
(maksimum 3 objektif)
dengan tidak tepat.
Soalan kajian (antara
3 5 persoalan)
Tidak lengkap
Kepentingan kajian

Batasan kajian
Definisi operasional
Rumusan

Tajuk dan masalah Tajuk dan masalah


kajian sesuai dan
kajian sangat
jelas dengan
sesuai, jelas dan
bidang
terkini dengan
pendidikan
bidang pendidikan
sekolah rendah
sekolah rendah
Objektif dan soalan Objektif dan soalan
kajian mengukur
kajian mengukur
dengan tepat.
dengan tepat.
Merangkumi
Merangkumi semua
sebahagian tajuk
tajuk dalam bab 1
dalam bab 1

Komponen

Sederhana (4-6)

Tajuk penyelidikan
2. Daftar kandungan
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

1. Tajuk penyelidikan
2. Daftar kandungan
BAB 2
Termasuk:
i.
Pendahuluan
ii.
Teori dan
model yang
berkaitan
iii.
Kajian-kajian
lepas yang
berkaitan
dengan
pembolehuba
h yang dikaji
iv.
Rumusan

Lemah (1-3)

Teori dan kajian


lampau tidak
mencakupi isu
kajian

Teori dan kajian


lampau

Cemerlang (7-10)

Teori dan kajian


lampau mencakupi
isu kajian

3. Rujukan
Komponen

Lemah (1-5)

Sederhana (6-10)

Cemerlang (10-15)

BAB 1
Metodologi dan
Metodologi dan
Metodologi dan
i.
Pendahuluan
analisis data tidak
analisis data
analisis data
ii.
Latarbelakang
sesuai dan tidak
kurang sesuai
sesuai dan tepat
kajian
tepat.
dan kurang tepat Mengikut format dan
iii.
Pernyataan
Tidak mengikut
Mengikut format
lengkap
masalah
format dan tidak
tetapi kurang
iv.
Kerangka
lengkap.
lengkap
Konseptual
v.
Objektif kajian
(maksimum 3
objektif)
vi.
Soalan kajian

(antara 3 5
persoalan)
Kepentingan
kajian
Batasan kajian
Definisi
operasional
Rumusan

vii.
viii.
ix.
x.

BAB 2
xi.
xii.
xiii.

xiv.

Pendahuluan
Teori dan model
yang berkaitan
Kajian-kajian
lepas yang
berkaitan dengan
pembolehubah
yang dikaji
Rumusan

BAB 3
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.

Gre
d

Pendahuluan
Rekabentuk
kajian
Populasi dan
Persampelan
Instrument kajian
Kesahan
instrumen
Kajian rintis
Tatacara
pengumpulan
data
Tatacara
penganalisisan
data
Rumusan
Rujukan
IInstrumen yang
akan digunakan
(lampiran)

Kriteria E-Forum

Tahap perbincangan ilmiah , menyertakan contoh yang sesuai, bahan menarik &
kreatif, idea yang bernas,.

A-

Tahap perbincangan ilmiah , menyertakan contoh yang sesuai, bahan menarik &
kreatif, idea yang kurang bernas

B+

Tahap perbincangan ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan menarik
& kreatif, idea kurang bernas

Tahap perbincangan ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan kurang
menarik & kreatif, idea yang kurang bernas

B-

Tahap perbincangan ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan kurang
menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas

C+

Tahap perbincangan kurang ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan
kurang menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas

Tahap perbincangan tidak ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan
kurang menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas

C-

Tahap perbincangan tidak ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan
tidak menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas.

D/E

Tiada perbincangan, melewati tarikh akhir.

RIS

PEMARKAHAN

SEMESTER 1 SESI 2010/2011


10

KOD & NAMA KURSUS

KRL 3033
KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH
TAJUK

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA

NO. MATRIK

PROGRAM

PENSYARAH/PENYELIA: ____________________________________________

Tarikh:____________________________________

11