Anda di halaman 1dari 27

Mata Pelajaran

: Kemahiran Hidup Asas ( Perkebunan )

Kelas

: 5 Adil

Masa

: 60 minit

Bilangan murid

: 6 orang

Tajuk

: 1. Keselamatan

Standard Kandungan

: 1.2

Standard Pembelajaran

: 1.2.1 Menyenaraikan alatan dan bahan yang terdapat dalam

Memahami kegunaan peti pertolongan cemas


peti pertolongan cemas

Objektif

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:


Kumpulan 1: Menyenaraikan 3 daripada 5 alatan yang
terdapat dalam peti pertolongan cemas
(4 orang)
Kumpulan 2: Memadankan sekurang-kurangnya 2 daripada 5
gambar peralatan dengan alatan dan bahan
sebenar (2 orang)

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

1. Murid melihat tayangan slaid gambar

EMK:

orang luka dijari.

Teknologi

2. Bersoaljawab dengan murid


Cadangan soalan:
a. Apakah yang kamu lihat dalam slaid
Set Induksi

gambar tersebut?

b. Kenapakah jarinya luka?


c. Apakah yang patut dilakukan?

3. Guru mengaitkan aktiviti di atas


dengan pembelajaran pada hari ini.

CATATAN

Maklumat
Laptop

dan

Slaid

Komunikasi

gambar

Kemahiran

power point

Berfikir

LANGKAH

AKTIVITI

CATATAN

Peti

EMK :

bahan yang terdapat di dalam peti

pertolongan

Kemahiran

pertolongan cemas

cemas,

Berfikir, Nilai

gunting,

Murni

1. Murid di minta memerhatikan alatan dan

2. Murid mengenal 5 alatan dan bahan


pertolongan cemas yang ditunjukkan
Langkah 1

BBB

3. Murid menyebut alatan dan bahan

penampal
luka

pertolongan cemas yang ditunjukkan oleh

(plaster),

guru

kapas, pita
pelekat,
larutan
antiseptik

Langkah 2

1. Murid diberikan 2 sampul surat berwarna.

Sampul

EMK :

2. Murid di minta mencantum kad gambar

surat

Kemahiran

alatan dan bahan yang diberi.

berwarna

berfikir, Nilai

Kumpulan 1 : Kad cantuman bersaiz kecil

yang

Murni

Kumpulan 2 : Kad cantuman bersaiz besar

terdapat kad

3. Murid menamakan alatan dan bahan yang

cantuman

telah berjaya di cantum.


4. Guru memberi token kepada kumpulan yang
berjaya mencantum semua kad yang diberi
dengan betul.

1. Murid mendengar penerangan guru tentang


lembaran kerja diberi.
Langkah 3

2. Murid menyenaraikan nama alatan dan


bahan dalam peti pertolongan cemas untuk
pengukuhan.

Lembaran

EMK : Nilai

kerja

Murni

LANGKAH

AKTIVITI
1. Murid membantu guru menyimpan alatan
dan bahan ke dalam peti pertolongan

Penutup

cemas.
2. Guru merumuskan pembelajaran pada

BBB

Peti
pertolongan

CATATAN
EMK:
Nilai Murni

cemas

hari ini.

Penilaian P&P :

Refleksi

: ..

Tajuk

: 1.

Keselamatan

Standard Kandungan

: 1.2

Standard Pembelajaran : 1.2.1

Memahami kegunaan peti pertolongan cemas


Menyenaraikan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti
pertolongan cemas

SENARAI SEMAK
Nama : __________________________________
Kelas : ______________
Tarikh : ______________
Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan
kebolehan murid.
BIL

ALATAN DAN BAHAN

1.
2.
3.
4.

PERTOLONGAN CEMAS
Mengenalpasti kapas
Mengenalpasti gunting
Mengenalpasti pita pelekat
Mengenalpasti penampal

5.

luka (plaster)
Mengenalpasti pelarut

MENGUASAI

BELUM

CATATAN

MENGUASAI

antiseptik
Refleksi :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tandatangan Guru :
....................................................
(

Tajuk

: 1.

Keselamatan

Standard Kandungan

: 1.2

Memahami kegunaan peti pertolongan cemas

Standard Pembelajaran : 1.2.1

Menyenaraikan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti

pertolongan cemas

KAD GAMBAR SEBENAR

Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

: 1.
Keselamatan
: 1.2
Memahami kegunaan peti pertolongan cemas
: 1.2.1 Menyenaraikan alatan dan bahan yang terdapat dalam
pertolongan cemas.

Lembaran Kerja
Nama :

Tarikh:

Arahan: Tuliskan nama alatan dan bahan pertolongan cemas berdasarkan gambar.

Gunting

Pisau

Larutan
antiseptik

Penampal
luka
Kapas

Pita pelekat

Tajuk

: 1.

Keselamatan

Standard Kandungan

: 1.2

Memahami
kegunaan peti pertolongan cemas

Standard Pembelajaran : 1.2.1

Menyenaraikan alatan dan bahan yang terdapat dalam peti

pertolongan cemas.

Kumpulan 2
Permainan Kad Cantum

Tajuk

: 1.

Keselamatan

Standard Kandungan

: 1.2

Memahami kegunaan peti pertolongan cemas

Standard Pembelajaran : 1.2.1

Menyenaraikan alatan dan bahan yang terdapat dalam peti

pertolongan cemas.

Kumpulan 1
Permainan Kad Cantum

Mata pelajaran

: Kemahiran Hidup Asas ( Perkebunan )

Kelas

: 5 hijau

Masa

: 60 minit

Bilangan Murid

: 6 Orang

Tajuk

: 3. Alatan Berkebun

Standard Kandungan

: 3.1

Standard Pembelajaran

: 3.1.2 Menyatakan fungsi alatan berkebun

Mengetahui alatan berkebun


i. Cangkul
ii. Pongkes

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid


dapat menyatakan 2 fungsi cangkul dan 2 fungsi
pongkes dengan betul.

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN
EMK:

1. Guru menayangkan video aktiviti gotong-

Teknologi

royong.

Maklumat &

http://www.youtube.com/watch?v=X9jPVgufCDI

Komunikasi,
Kemahiran

2. Bersoal jawab dengan murid.

Set Induksi
(5 minit)

Cadangan soalan:

Komputer

Berfikir,

a.

Apakah aktiviti yang kamu lihat

riba, Video

Kemahiran

aktiviti gotong-

Menaakul

b.

dalam video tersebut?


Apakah alatan yang digunakan

c.

di dalam video tersebut?


Apakah kebaikan yang diperoleh

royong
Jangkaan
Jawapan:

daripada aktiviti gotong-royong?

a. Gotongroyong
b. Cangkul dan

3. Guru mengaitkan aktiviti di atas dengan


pembelajaran pada hari ini.
Langkah 1

1.

Murid mendengar cerita yang

(10 minit)

disampaikan guru.
Contoh: Pak Dolah seorang petani
2.
Murid melihat kad gambar yang
ditunjukkan oleh guru.
3.
Murid melihat kad perkataan fungsi
4.

alatan.
Murid menceritakan semula cerita yang
disampaikan oleh guru sambil
memadankan kad.

pongkes
Kad cerita,
Gambar

EMK: Kemahiran

sebenar, kad

berfikir,

perkataan

Nilai Murni

LANGKAH

AKTIVITI

1.

Langkah 2
(10 minit)

2.

Murid ditunjukkan slaid gambar tentang


fungsi alatan.
Murid diberi penerangan tentang fungsi

BBB

Gambar
sebenar

EMK:

Laptop

Berfikir,

setiap alatan berkebun.


Slaid gambar
fungsi alatan
1. Murid memerhati gambar alatan yang
ditunjukkan oleh guru.
2. Murid klik pada gambar yang

kebun
Kad gambar

alatan dengan betul.

(15 minit)

Kemahiran
Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi
EMK :

cangkul dan

Kemahiran

pongkes

Berfikir,

bersesuaian dengan fungsi alatan.


3. Murid dibimbing untuk menyatakan fungsi
Langkah 3

CATATAN

Teknologi
Kad gambar

Maklumat dan

daun kering,

Komunikasi

batu kecil,
batas
tanaman dan
tanah
1. Murid mendengar penerangan tentang

Langkah 4
( 15 minit)

lembaran kerja yang diberi


2. Murid menulis fungsi alatan berkebun
berdasarkan gambar dan kad perkataan.
1. Guru bersoaljawab dengan murid.
Contoh soalan:

Penutup

i) Apakah alatan ini?


ii) Apakah fungsi alatan ini?

Lembaran
kerja

EMK:

Kemahiran
Kad gambar
berfikir, Nilai
Kad perkataan Murni
Gambar
alatan kebun

EMK:

Cangkul,
pongkes

Berfikir,

Kemahiran
Nilai Murni

2. Guru merumuskan pembelajaran pada hari


ini.
Penilaian P&P :

Refleksi

Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

: 3. Alatan Berkebun
: 3.1
Mengetahui alatan berkebun
: 3.1.2 Menyatakan fungsi alatan berkebun
i.
Cangkul
ii.
Pongkes

SENARAI SEMAK
Nama : __________________________________
Kelas : _____________
Tarikh : _____________
Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan
kebolehan murid.
BIL
1.

FUNGSI ALATAN

MENGUASAI

KEBUN
Menyatakan fungsi

BELUM

CATATAN

MENGUASAI

cangkul untuk membuat


2.

batas
Menyatakan fungsi
cangkul untuk

3.

menggembur
Menyatakan fungsi
pongkes untuk

4.

mengangkat daun
Menyatakan fungsi
pongkes untuk
mengangkat tanah

Refleksi :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tandatangan Guru :
.............................................
(

Tajuk

: 3. Alatan Berkebun

Standard Kandungan

: 3.1

Standard Pembelajaran

: 3.1.2 Menyatakan fungsi alatan berkebun

Mengetahui alatan berkebun


i.
ii.

Cangkul
Pongkes

Pak Dolah seorang petani.


Setiap hari dia membawa cangkul dan
pongkes ke kebun.
Pak Dolah menggunakan cangkul untuk
membuat batas.
Pak Dolah menggunakan cangkul untuk
menggembur tanah.
Pak Dolah menggunakan pongkes untuk
mengangkat daun kering dan tanah.

Membuat batas

Mengangkat batu

Menggembur tanah

Mengangkat tanah

Tajuk

: 3. Alatan Berkebun

Standard Kandungan

: 3.1

Standard Pembelajaran

: 3.1.2 Menyatakan fungsi alatan berkebun

Mengetahui alatan berkebun


i.
ii.

Cangkul
Pongkes

KAD GAMBAR SEBENAR

Tajuk

: 3. Alatan Berkebun

Standard Kandungan

: 3.1

Standard Pembelajaran

: 3.1.2 Menyatakan fungsi alatan berkebun

Mengetahui alatan berkebun


i.
ii.

Cangkul
Pongkes

Nyatakan alatan berkebun di bawah dan fungsinya.

1.

Nama : _____________________
Fungsi : ______________________
______________________
______________________
______________________

2.

Nama : _____________________
Fungsi : ______________________
______________________
______________________
______________________

Tajuk

: 3. Alatan Berkebun

Standard Kandungan

: 3.1

Standard Pembelajaran

: 3.1.2 Menyatakan fungsi alatan berkebun

Mengetahui alatan berkebun


i.
ii.

Kad Gambar

Cangkul
Pongkes

Mata pelajaran

: Kemahiran Hidup Asas ( Perkebunan )

Kelas

: 5 hijau

Masa

: 60 minit

Bilangan Murid

: 6 Orang

Tajuk

: 3. Alatan Berkebun

Standard Kandungan

: 3.2

Standard Pembelajaran

: 3.2.1 Menggunakan alatan berkebun dengan selamat

Mengaplikasikan penggunaan alatan berkebun


i.
ii.

Objektif Pembelajaran

Cangkul
Pongkes

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:


Menggunakan cangkul dan pongkes dengan betul dan
selamat.

LANGKAH
Set Induksi

AKTIVITI

1. Guru masuk ke kelas dalam keadaan


cedera, contoh di bahagian kepalanya

BBB
Kain

EMK :

anduh

Kreativiti
dan Inovasi,

berbalut dan berdarah (lakonan).

2. Bersoal jawab dengan murid.


Murid : Kenapa dengan kepala cikgu?
Guru : Cikgu cedera terkena alatan semasa

CATATAN

Pita
pelekat

Kemahiran
Berfikir,

berkebun.
Murid : Apakah alatan itu?
Guru : Cangkul

3. Guru memaklumkan bahawa kecederaan


tadi cuma lakonan sahaja.
4. Guru mengaitkan lakonan tadi dengan
pengajaran hari ini.

Nilai Murni

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN
EMK :

Guru membawa murid ke kebun sekolah.

1. Guru menunjukkan 2 batang cangkul dalam


kedudukan berlainan dan berbincang.

Alatan

Kemahiran

kebun

Berfikir

maujud

i) Mata cangkul ke bawah


ii) Mata cangkul ke atas

Bersoal jawab dengan murid.


a) Manakah kedudukan cangkul yang
selamat?
b) Mana satukah pongkes yang sesuai
digunakan?

Mata
cangkul
ke bawah.

Langkah 1

Mata
cangkul
ke atas

Pongkes
elok

Pongkes
rosak
Cangkul,

Langkah 2

pongkes,

EMK :

kedudukan dan keadaan alatan yang

sarung

Kemahiran

selamat dan tidak selamat.

tangan,

Berfikir

Contoh :

topi,

1. Guru menerangkan cara mengenalpasti

LANGKAH

AKTIVITI
Cangkul

BBB

CATATAN

Tinggi mata cangkul


tidak melebihi paras
kepala semasa
penggunaan.

Pongkes Tidak mengangkut


benda yang berat.
-

apron, but

Memegang dalam
keadaan selesa /
mengikut kesesuaian
pengguna.

Langkah 3

1. Guru menunjuk cara menggunakan cangkul

Cangkul,

EMK : Nilai

dan pongkes dengan cara yang selamat

pongkes,

Murni

2. Murid menunjuk semula cara menggunakan

sarung

cangkul dan pongkes seperti yang

tangan,

ditunjukkan dengan bimbingan guru.

topi,
apron, but

1. Guru menunjuk cara menggunakan cangkul


dan pongkes dengan betul dan selamat.
Langkah 4

2. Murid melakukan aktiviti yang ditunjukkan

Cangkul,

EMK :

pongkes,

Pendidikan

sarung

Alam

tangan,

Sekitar

oleh guru secara individu dengan

topi,

bimbingan.

apron,

Nilai Murni

kasut but

1. Murid membersihkan alatan dan


menyimpan kembali di tempat yang betul.
Penutup

2. Guru merumuskan pembelajaran pada hari


ini.

Cangkul,

EMK : Nilai

pongkes,

Murni

sarung
tangan,
topi,
apron, but

Penilaian P&P :

Refleksi

Tajuk

: 3.

Alatan Berkebun

Standard Kandungan

: 3.2

Mengaplikasikan penggunaan alatan berkebun

Standard Pembelajaran : 3.2.1

Menggunakan alatan berkebun dengan selamat


i. Cangkul
ii. Pongkes

SENARAI SEMAK
Nama :_____________________________________
Kelas :_________________

Tarikh :_________________

Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan


kebolehan murid.

BIL
1.
2.
3.
4.

ALATAN

MENGUASAI

BELUM
MENGUASAI

CATATAN

Mengenalpasti kedudukan cangkul


yang selamat
Mengenalpasti keadaan pongkes
yang selamat
Menggunakan cangkul dengan betul
dan selamat
Menggunakan pongkes dengan
betul dan selamat

Refleksi :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Tandatangan Guru:
...................................................
(

Mata Pelajaran

: Kemahiran Hidup Asas ( Perkebunan )

Kelas

: 5 Adil

Masa

: 60 minit

Bilangan murid

: 6 orang

Tajuk

: 4. Penyediaan bahan tanaman

Standard Kandungan

: 4.1

Standard Pembelajaran

: 4.1.1 Menyediakan medium penanaman

Objektif

Mengetahui medium perkebunan


i.

tanah lom

(nisbah 3)

ii.

baja organik (nisbah 2)

iii.

pasir

(nisbah 1)

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran,


4 daripada 6 orang murid dapat menyediakan medium
penanaman dengan nisbah betul.

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

Murid berada di tapak perkebunan:

CATATAN
EMK: Pendidikan

1. Murid melihat pelbagai jenis umbi

Alam Sekitar

tanaman.
2. Bersoaljawab dengan murid.

Kemahiran

Cadangan soalan:

berfikir

a. Namakan umbi yang kamu


pegang tadi?
Set Induksi

b. Bagaimanakah tanaman ini


ditanam?
c. Apakah yang diperlukan untuk
menanam tanaman ini?
3. Guru mengaitkan aktiviti di atas
dengan pembelajaran pada hari
ini.

Langkah 1

1. Guru memperkenalkan medium

Sarung tangan,
but,
umbi tanaman,

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

penanaman yang dipamerkan di

EMK: Pendidikan

atas tanah ( Tanah lom, baja

Baldi kecil,

Alam Sekitar,

organik dan pasir ).

Sudip tangan,

Kemahiran

Sarung tangan,

Berfikir

2. Murid mengenal pasti dan


menamakan medium penanaman.

3. Murid diperkenalkan alatan untuk


menyukat medium penanaman.

But, Pasir,
Tanah Lom,
Baja Organik
EMK:

1. Guru membuat demontrasi cara


menyukat medium penanaman

Pendidikan Alam

menggunakan baldi kecil dan

Sekitar,

sudip tangan dengan betul.

Nilai murni

2. Murid turut ditunjukkan sukatan

Langkah 2

CATATAN

Baldi kecil,

medium penanaman mengikut

Pasir, Tanah

Nota:

nisbah yang betul iaitu 3:2:1.

Lom, Baja

Nisbah medium

Organik, Sudip

penanaman

penanaman menggunakan baldi

tangan, But,

3:2:1

kecil mengikut nisbah yang telah

Sarung tangan

3. Murid menyediakan medium

Tanah loam = 3

ditetapkan dengan bimbingan.


3

Baja organik =2
2

Pasir = 1

1. Murid ditunjukkan cara


mencampur dan menggaul
medium penanaman dengan
Langkah 3

betul.

2. Murid melakukan aktiviti


mencampur dan menggaul
medium penanaman dengan

Sarung tangan,
Sudip tangan,
But, Baldi kecil,
Medium

EMK: Pendidikan
Alam Sekitar ,
Kemahiran
Berfikir

penanaman

betul.
Langkah 4
Sarung tangan,

EMK:

dan meratakan medium yang

Sudip tangan,

Pendidikan Alam

telah digaul ke dalam beg

But, Medium

Sekitar

politena.

penanaman,

1. Murid ditunjukkan cara memasuk

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

2. Murid memasuk dan meratakan

Kemahiran
Berfikir

medium yang telah digaul ke


dalam beg politena.
3. Bersoaljawab dengan murid.

CATATAN

beg politena

Keusahawanan

Cadangan soalan:
a) Di manakah kita boleh perolehi
tanah campuran ini?
1. Murid membersihkan dan
Penutup

menyimpan alatan yang telah

Sarung tangan,

EMK:

digunakan.

Sudip tangan,

Nilai Murni

2. Murid membersihkan tangan.

But, Baldi kecil,

3. Guru merumuskan pembelajaran

Sabun, Air,

pada hari ini.

Tuala tangan

Penilaian P&P :

Refleksi

Tajuk

: 4.

Penyediaan bahan tanaman

Standard Kandungan

: 4.1

Mengetahui medium perkebunan

Standard Pembelajaran : 4.1.1

Menyediakan medium penanaman


i. tanah lom

( nisbah 3 )

ii. baja organik ( nisbah 2 )


iii. pasir

( nisbah 1 )

SENARAI SEMAK
Nama :_____________________________________
Kelas :_________________

Tarikh :_________________

Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai


berdasarkan kebolehan murid.

BIL

AKTIVITI

MENGUASAI

BELUM
MENGUASAI

CATATAN

Menamakan medium penanaman:


1.

2.
3.
4.
5.

i.
ii.
iii.

tanah lom
( nisbah 3 )
baja organik ( nisbah 2 )
pasir
( nisbah 1 )
Menamakan alatan menyukat

i.
baldi kecil
Menyukat medium penanaman
mengikut nisbah yang betul
Mencampur dan menggaul medium
penanaman dengan betul
Memasuk dan meratakan medium
penanaman ke dalam beg politena

Refleksi :
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tandatangan Guru:
...................................................
(

Mata pelajaran

: Kemahiran Hidup Asas ( Perkebunan )

Kelas

: 5 Hijau

Masa

: 60 minit

Bilangan murid

: 6 Orang

Tajuk

: 5. Penanaman

Standard Kandungan

: 5.2

Standard Pembelajaran

: 5.2.1 Menyediakan batas tanaman

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat :

Mengaplikasikan proses penanaman

menyediakan sekurang-kurangnya dua batas dengan betul.

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Murid berada di kebun dengan berpakaian

EMK :

lengkap (pakaian kebun) .

Kemahiran

1.

Berfikir,

Murid ditunjukkan dengan


kepingan kerepek dan memakannya.

2.

Pendidikan

Bersoal jawab dengan murid.

Alam Sekitar

( Cadangan Soalan )

Set Induksi

a) Bagaimanakah kerepek ini


diperbuat ?
b) Di manakah ubi kayu boleh

Kerepek ubi

ditanam ?
3.

Guru mengaitkan aktivit di atas

dengan pembelajaran hari ini.


1. Murid dibahagikan kepada 2

EMK :

kumpulan.
2. Murid ditunjukkan batas tanaman
Langkah 1

yang telah siap.


3. Guru menerangkan peralatan kebun
yang sesuai untuk membina batas

Kemahiran
Sarung tangan,
cangkul, apron,
but

Berfikir,
Pendidikan
Alam Sekitar,
Nilai Murni

dan langkah-langkah
keselamatannya.
3. Tunjuk cara menggembur tanah
menggunakan cangkul dengan
Langkah 2

kaedah yang betul dan selamat.


4. Setiap kumpulan diminta
menggembur tanah dengan

EMK :
Cangkul, sarung
tangan, but,
apron, sudip
tangan

Kemahiran
Berfikir,
Pendidikan
Alam Sekitar,
Nilai Murni

bimbingan guru.
Langkah 3
1. Membuat demontrasi cara dan
kaedah membina batas dengan betul.

Sarung tangan,

EMK:

apron, but dan

Pendidikan

cangkul

Alam Sekitar,

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN
Nilai murni

2. Setiap kumpulan murid diminta


membina batas seperti ditunjukkan

Kaedah yang

oleh guru.

betul :
Lebar=
120cm
Tinggi batas=
15cm hingga
20cm
Jarak antara
batas= 45cm
EMK:
Nilai murni

1. Setiap kumpulan diberi borang


penilaian hasil kerja membina

Penghargaan :

batas.
2. Murid membersihkan dan
Penutup

menyimpan alatan yang telah

Borang penilaian
murid

digunakan.
3. Guru membuat rumusan
berpandukan borang penilaian.

Kumpulan
yang
menjalankan
aktiviti dengan
kaedah yang
betul diberikan
token.

Penilaian P&P :

Refleksi

Tajuk

: 5.

Penanaman

Standard Kandungan

: 5.2

Mengaplikasi proses penanaman

Standard Pembelajaran : 5.2.1

Menyediakan batas tanaman


BORANG PENILAIAN

Nama kumpulan :_______________________________


Kelas :_________________

Tarikh :_________________

Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan yang bersesuaian berdasarkan kebolehan kumpulan


yang dinilai.

BIL
1.

Menguasai

AKTIVITI

Tidak
Menguasai

CATATAN

Menamakan alatan untuk membina


batas

2.

Menggembur tanah

3.

Membina batas dengan cara yang betul

4.

Membersihkan alatan perkebunan

5.

Menyimpan alatan perkebunan

Refleksi guru:
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Tandatangan Guru:
...................................................
(