Anda di halaman 1dari 25

PENDEMOKRASIAN

PENDIDIKAN
DAN
INTEGRASI
NASIONAL

Disediakan oleh:

Alawia hBt Ismail


Alice a/p Arulusamy
Azida Bt Aripin
Azizah Bt Yahya
Azlina Bt Osman
Che Rusnag Bt Safian
Fazilawati Bt Abdul Majid
Hadafila Bt Musa
PPG Sem 8 (PRA A , Ambilan Jun
2011)

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa

Bagaimana
Pendemokrasian
Dalam Pendidikan
Dapat
Diwujudkan
Integrasi Nasional
Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa

DEFINISI
PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
Pendemokrasian yang berasal daripada

perkataan demokrasi mempunyai beberapa


definisi dan membawa pengertian yang amat
luas.
Mengikut Kamus Dewan pendemokrasian
bermakna peluang, tindakan atau proses
manakala pendidikan bermaksud mendidik
dengan ilmu pengetahuan.

Pendemokrasian dapatlah dikonotasikan

sebagai prinsip-prinsip kesamarataan hak-hak


sosial setiap individu yang menganggotai
sesuatu masyarakat.
Manakala pendidikan pula yang dikaitkan

dengan satu usaha adalah merupakan satu


proses mendidik atau dididik (the act or
process of educating or being educated)
untuk memanusiakan manusia.

Pendemokrasian pendidikan bermaksud

memberi peluang-peluang yang sama untuk


semua kanak-kanak mendapatkan pendidikan.
Pendemokrasian pendidikan itu ditegakkan

atas beberapa prinsip antaranya setiap orang


adalah berhak ke atas pendidikan. Pendidikan
haruslah boleh dipelajari secara bebas, tanpa
sebarang sekatan-sekatan yang tertentu atau
setidak-tidaknya pada peringkat asas dan
peringkat dasar

KONSEP
PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

Pendemokrasian pendidikan dari segi


konsepnya adalah berkait rapat dengan peluang
serta mutu keseluruhan proses pendidikan dan
melibatkan di semua peringkat pendidikan.
Konsep pendidikan untuk semua bukanlah
sekadar meliputi peluang yang sama untuk
mendapat pendidikan semata-mata tetapi
pendemokrasian pendidikan yang dihajati
haruslah juga merangkumi peluang bagi semua
individu untuk mendapat pendidikan yang
berkualiti.

Dengan lain perkataan, tidak harus wujud

sebarang perbezaan dan diskriminasi di manamana peringkat masyarakat dari segi peluang
dan mutu dalam pelaksanaan sistem pendidikan
negara.
Oleh yang demikian, sistem pendidikan haruslah

memastikan tidak ada mana-mana golongan di


negara ini yang tercicir dari memperolehi peluang
untuk mendapat pendidikan yang bermutu
kerana jika keadaan sedemikian berlaku maka
kemajuan yang akan kita kecapi
pada tahun 2020 nanti pastinya
menjadi pincang.

KEPENTINGAN
PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
Secara umumnya, isu pendemokrasian pendidikan

adalah penting kepada semua lapisan masyarakat


baik mereka yang terlibat secara langsung mahupun
mereka yang berada di luar sistem pendidikan.
Kepada para pengurus pendidikan:
isu ini penting untuk dijadikan asas dan sandaran
dalam membuat perancangan. Para pengurus atau
pentadbir pendidikan perlu merancang
bagaimana matlamat yang telah ditetapkan
dapat dicapai.

Dalam hal ini matlamat pendidikan adalah

jelas iaitu mestilah berlandaskan kepada apa


yang terkandung di dalam Dasar Pendidikan
Kebangsaan dan apa yang tersirat di dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Perancangan dan penyelenggaraan sumber-

sumber secara berkesan dan saksama akan


memastikan agenda pendemokrasian
pendidikan diteruskan seadilnya dari segi
peluang dan pendidikan mutu di semua
peringkat pendidikan.

Kepada masyarakat umum :


isu ini penting dalam memberi kesedaran

tentang kepentingan dan keperluan


pendidikan terutamanya dalam aspek
pendemokrasian. Ini bertujuan untuk
meningkatkan keprihatinan mereka terhadap
perkembangan terkini dan seterusnya
menimbulkan minat terhadap pendidikan
secara amnya dan khususnya terhadap
pendidikan anak-anak mereka.

Isu ini juga penting kepada seluruh warga

pendidikan :
khususnya mereka yang berada di peringkat
akar umbi iaitu di sekolah-sekolah. Golongan
inilah sebenarnya merupakan barisan hadapan
di dalam menentukan kejayaan pelaksanaan
sesuatu perancangan.
Guru-guru haruslah sentiasa memahami bahawa
kewujudan mereka adalah bukan sekadar
mengajar tetapi yang utama ialah menyediakan
peluang kepada anak didik mereka untuk
menikmati pendidikan berkualiti tanpa mengira
batas-batas sosio-ekonomi, sempadansempadan geograf ataupun perbezaan politik.

KESAKSAMAAN PENDIDIKAN
KEPADA:
Murid
Murid
istimewa
istimewa

Murid
Murid
daripada
daripada
keluarga
keluarga
kurang
kurang
istimewa
istimewa

Sekolah
Sekolah
pedalaman
pedalaman
dan
dan kurang
kurang
enrolmen
enrolmen

Jantina
Jantina

Kelas
Kelas
bercantum
bercantum

Murid Istimewa :
Sistem pendidikan yang sedia ada tidak juga

melupakan atau mengabaikan kanak-kanak


daripada golongan istimewa.
Dengan lain perkataan, kanak-kanak daripada
golongan buta, cacat pendengaran dan bisu,
serta kanak-kanak down syndrome juga
berpeluang mendapat pendidikan di negara
ini.

Pihak kerajaan telah menambah bilangan

sekolah untuk murid istimewa.


Namun yang masih menjadi isu ialah kanak-

kanak golongan terpaksa mengikuti kurikulum


yang sama serta menduduki peperiksaan
awam yang setaraf dengan rakan rakan
mereka yang normal walaupun kemampuan
mereka adalah lebih rendah.

Jantina :
Kesaksamaan hak pendidikan kepada semua tidak kira
jantina
Contohnya pada zaman dahulu,pelajaran hanya
diutamakan kepada kaum lelaki sahaja sebaliknya
kaum wanita hanya terhad kepada aktiviti di rumah
sahaja.
Jadi,melalui kesaksamaan hak pendidikan tidak kira
jantina,lelaki dan perempuan bebas untuk menuntut
ilmu sama ada di sekolah,kolej,universiti dan
sebagainya

Kelas bercantum :
Kelas bercantum memfokuskan konsep

integrasi di dalam setiap kelas untuk


memupuk perpaduan kaum dalam kalangan
pelajar.
Dengan cara ini perpaduan kaum dapat
dieratkan lagi.
Wujudnya persaingan sihat antara pelajar
berbilang kaum.

Sekolah pedalaman dan


kurang enrolmen :
Pendemokrasian pendidikan memerlukan

pengagihan peruntukan kewangan dan


sumber secara adil dengan memberi tumpuan
khusus kepada kawasan luar bandar di
Semenanjung, kawasan pendalaman di Sabah
dan di Sarawak serta kawasan-kawasan yang
sesak dan miskin di bandar-bandar.

Melalui PIPP pihak kerajaan telah

menyalurkan sejumlah yang besar kepada


Kementerian Pelajaran untuk menaik taraf
sekolah-sekolah di kawasan pedalaman
khususnya di Sabah dan Sarawak.
Sekolah di pedalaman akan dilengkapi

dengan kemudahan asas seperti air bersih


dan elektrik.

Murid daripada
keluarga kurang istimewa :
Pihak kerajaan telah mengadakan pendidikan percuma

kepada murid daripada keluarga kurang istimewa.


Selain daripada pendidikan percuma atau tidak dikenakan

apa-apa bayaran, beberapa langkah sokongan yang lain


telah diwujudkan bertujuan memantapkan pelaksanaan
agenda pendemokrasian pendidikan dalam aspek ini,
Bantuan buku-buku teks melalui Skim Pinjaman Buku Teks
(SPBT), Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan
pemberian biasiswa oleh Kementerian Pendidikan atau
lain-lain agensi bagi mereka yang layak diadakan
bertujuan agar kemiskinan tidak dijadikan alasan untuk
seseorang itu tidak bersekolah.

PENDIDIKAN WAJIB
UNTUK SEMUA
(AKTA PENDIDIKAN 1996)

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan

bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara


yang berkaitan dengannya.
Akta Pendidikan 1996 (pindaan 2002) yang
memperuntukkan pendidikan wajib bagi
pendidikan rendah yang dilaksana secara
berperingkat mulai tahun satu pada 1 Januari
2003.
Lanjutan dari Akta 1962
Diwartakan pada 31 Disember 1997

Implikasi Pendidikan
Wajib:
Mengurangkan masalah 3M dalam kalangan

rakyat malaysia
Masyarakat lebih berilmu pengetahuan
Menaikkan taraf negara malaysia bagi
mencapai matlamat negara maju
Mengurangkan jurang pendidikan antara
masyarakat bandar dengan luar bandar.
Melahirkan rakyat yang dapat bersaing
di peringkat global.

TUJUAN AKTA PENDIDIKAN 1996


MEMPERLUASKAN SKOP PENDIDIKAN DARI PRA

SEKOLAH HINGGA TAHAP PENDIDIKAN TINGGI;


KERAJAAN DAN SAWASTA
MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN BAHASA KEBANGSAAN
SEBAGAI BAHASA PENGANTAR UTAMA
PENYELARASAN SEMUA JENIS KURIKULUM KATEGORI
SEKOLAH MELALUI KURIKULUM KEBANGSAAN
MENGGUNAKAN SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
YANG SAMA
PENDIDIKAN ISLAM DIPERLUASKAN UNTUK PELAJAR
ISLAM
MEMPERLUASKAN BIDANG KUASA MENTERI PENDIDIKAN
MEMPERTINGKATKAN PENDIDIKAN TEKNIKAL
MEMPERKUKUHLAN LATIHAN PERGURUAN
PENDIDIKAN SWASTA YANG LEBIH SISTEMATIK
MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN BAHASA SUKU KAUM

SISTEM
PENDIDKAN
KEBANGSAAN
SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN

TERDIRI DRPD INSTITUSI KERAJAAN,


BANTUAN KERAJAAN DAN SWASTA
BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI
BAHASA PENGANTAR UTAMA
KURIKULUM KEBANGSAAN UNTUK
SEMUA SEKOLAH
SEKLAH MENYEDIAKAN MURID BAGI
PEPERIKSAAN YANG DITETAPKAN

Sekian,
terima kasih
.