Anda di halaman 1dari 11
Nama; Anggre Nowiestan tetas Ake Nim +0615 040 to92 av 5 ( Keame ) foramen sirat- fat bahar Keamue | Jawaban = Faoum Fedspar pant > tin] Rumus AleD> - 28102 2x0 | Kip. AhO>- 6502 S10, nas Paste Yeorasic Ropaie jute Tancce * | Power mdehcr | Beene = es Toor ra eet Git pA tembaxaco | fangat can lebue fda cue 4 Idak meiebur fadn Subu torngg, api baksbarn (1400°C) Yerurean ahan- hahan ulema fembentuk Keim dan gelarean fangansy manny masing | favoaban: Bahan utama fembentuk Keram Aan fungiinya adaih 2 lempung (clay mera) = Parelaan kandungan tammn yar member kan hipat mg beredn panna kemampuan wn Abenrute tampa muda ania era fusihivins 2 kemampuan untuk aiebur Feldspar 2 Fbagai yember spat puns dalam founugs foamnre Par ava fhm Seagal vahan pengicat And begun Umm Wenn kan Hemmpentur pemba karan, 3 Jamsean Peiveaann Kernrmik put Aengan poten 2 daunban : Pebedaannya adoiah ¥ Kernmie putn adalah nama umum yang Avbtuean nto sens Nedux ‘eran Yang Wasanya veiwama Putin dan mempunyar tearur CYanngan) halus- Keramie im Aibuat daw bthan dasar arpung datas teapinn Am $uKs dalam uminh belman Yang Apanasian pada suru euuup tinggr ( t200- 1600°) < dalam fanur Cin) - v Pootien + Keramik finginan hanluen dengan giasir KIM fy, tanan tehadap Abas tarda tinguat mabinum . Ata yang Amand dengan fefrauton dan 60 tomo Gawaban + MaKior Iherapanan Sunt ynkan yang tahan tetkadap sub tngg, YANG baventux bam dan vubK, Gedanguan tquswion menus vm mattint Adnink bahan anouganie yang Hdak weleich atau metevur pada Suhu ting, alam Induetrs , Muon meupacan banan ameyamk Aniam —vonsiruK peminian Yang Amjwacen yntuk MemanaiKan , mem ranar Ala melerur Vaban, tontonnya Adalah anion femen talon ap) aration Alamine tinga1 anim tabi ara 6c MqiaKion magne Feftanson Ebon (etauton onsida Maton arm minke erautor,_anerna, Jeinsnan Jung tomar tam herman 3 (bya) minh Javan: imps ena Adash fehgai beran deoras yey ah , foupunson dna S0-Stey Pra, ferabotan tumah tangan , Peimaran Indust. indus kavdavann bermerer, aye reaps emai Koen untu fenggunaan Av bang kimie , Aitakat diidang Lamp ‘cere hurts fone enais adainh —& Hemayn + emer + pee Bav 6 (cous dan kata) nanan Jvedaan antarn gees dan kacn dan $91 Yahan boku, roses pom buatan dam kegunnannra Bahan bau :> Geas : Site Kara > Par Wao Nno fa) mgo $esdsper bo, Fou babs Star tho Kewie geram ansen tripksda uit Pres Pomtuaian => Gee = % Payapan than » yn AlakuKan fenggiingan « Pengevakcan Jahan bmw fora pemisaran dnsi jergotormen Vv feterucan bahen + yamtu bahan baw homagen cayat dan Amacue an ke furnate vrsuhy $500" hinggn mencaur. ¥ ermbenturan. rine dengan Caen pits Sstom Mupan » fee tian , aneaing, peibaian bene Kenta soy Petebuian ¥ fombennaxan dan peneeiakan esaasar ge uate cava Kata © Vita umbut we Aes Karu Soda alka sitin vo gees tar bacn soda gamping ve guas sta ‘Kata impat vy geia vor kata dprosiinat we geia Jumbat aca Khwws v geins 6use Set kata Y¥ gelas dranslueens ° gam cs 2), Gebaikan maring- maung > binioh geias yang Agunanan pada ndusin rrumad b Javaban Pade midusm MAS Unbeaten $0105 alunnixouneat v Jens Wresneat @e1as neta bon lavage Ast mara 3) ferwinan maung. Mating 3° fenton Kata yang digunaKan pada Mdusta Freman | Jawa: Pada manin > v Fate mon Kata keramn kata Anti pola pada cman > Vv Kate mya Kain phe banca pant 4° selmuan poses pombunian kata anti pelura Jawae : Kate vestta lapsan- Iapsannya haus dtukur dan Aystong tele dabute, kkarone memorong Kata ani pelus seteinh pisses Prlapisan éangal tidak mungien Hata yang teiah Abiapkan Aitewa Kewangan Khitue Untuk AbenbKan kata dan Iapiéan- lapéannya Aisisun —Kemudian Aimaunnan ke dalana Fantong Yakum: $4teiah thus Kantong Yur teers Kan dibenxan Panes Aan teKaran yang ‘nag Gampai Kata dan lapisan keveepar menyans. yensvan frees Fembuatan hotel 2 Jausaba prves fembuatan tote adnan: v Kasum kaivonay , ¢edmm anona , Jasir silica + Bho bahar kina Jainnya Aimasunnan Kedalave Hngku jembataran (furnace) Metra tahan- yahan Aniam furnace qada Suku 400°C. ¥ tengumpankan has teburan Kedalam ¢eraKan y Aslam tetaxan, levuran Aiitp Aengan Angin bevteKanan brag, Sehingga tauan aca menemper Jada ttaxan sehinaga membentuc yetol Yang Annginwan vy Kemudin mankukan femanasan ulang Untuk Menghilang Han tegangan dan teqarqan Gaar wembentun voto t Bap 7 ( 4emen ) ffirscan fusunan oma semen dwar: fusunan kama temen doinh vy Baty Kapur (Cato) pada umumnya tercampur Maco; dan Wgsdq . Bate Kapur yong bak alain Jembuertan semen merminns kadar a + 5% Aan ferbusia femen menggunaran bat kapur GehanyaK + 81% w fasn shen [6iDe) fomalan mum kadar 410s hematoma wana fair Sinan, Aemann vewsiang radar 50, + Semann Hiwarna mera atau anv, Aoaninu bemmanin mudah menggumpar Katona kadar antyn yore tingn’ asi f1iea yang hak untw yemvuaran semen Adaiah dergan Kaden 50, + 9% dan |snqqunaan fai sea Anlam pombuatan semen sevesai +49 v fara hat (4% - Mats. 2¥20) fanah ut yang balk untuk pembuatan semen adalah yong meme: Vadar ar 20% , Kade 610s 446% dan penggunaan tomar vad dalaiy Jenburtan Aten 44% vy fas best (fers) Prado wmumnyy Yeeampus Aengan Silz Aan Tos debwgai unpuvhes hyn tadaw Yang tou Aniam fembuatan femen Yaiu tesbs +t 75% - 8%. Pada fenggiingan Akhir Aigunakan gypsum éebanyar 3-5 % lola Pembuatan bemen- fenggunasn jusir bes, dain Jembuatan Gemen 4ebrear 1%. 1 if 2 fetaacan sya je dan ke Janabar Silat FR Aan Koma semen adaiahs > Aigak yuk => wv Vehan bechanr anus yang es arakan 24m wv mempunyar —¢— Atara 3~ 3/15 ar/em? Aitar toma > ¥ Kehamyan bulian « mempeng asus pour hava, warty fergixaran menads semanin tama sia burn sone seman kasar v konmienn, Herganiung pada tar antaa semen dan air Getta Kehaiuian Aan Kewepatan bidras, v WAKtU fongikatan, Wants yang AyClukan Semen unbuk mengerr, ¥ fanas Wnidran, Yai panes Yang teed dani cme betones, Aengen ae © Kewtunan ew reneeatan 1% Kexutan . fenguaianiya dengan wi iekan, tare dan lentur 4 Selnsnan —fenagoiongyan omen | Mitaban Aum Aapas Augnougkan wienjad > Yai 1. Gomen how biden adalah gowngan semen yang Mdnk apm engines Aan wengecns Adniam air, trap Aapat mnengeras Atudaia- Cmte > Kapur. 2. Semen Hdonk Oolorgan emen yang Aapat mengerar Aaiam air- Contrharn doin Kapur tnauhs Semen posrelean . Femen teemk , Semen Alam Gemen wiland , Semen putth « Semen alumina. 4 JeasKan pom buatan femes peuiand dan semen pozzclan | 1 ‘Tawaban, + 01s pemmsaian Semen potiand bahan dasamya adalah caranens , Augihiocaviareeus -dan argiia ceous. 4ecain udahnya, Kandungan semen pomand adnan Kapur, Sista, dan Amina - kehga bahan dtcampur dan Atbanar pada Sabu W560 °C dan menyads Kiinker. Kemudian Abalucican Fampas halus 40h babii. Drasanya dtambaban Siu Kaki 2-406 tehaga Peagontror ‘Naki fergixatan. bahan tambahan iain kadang Aambarkan pun Antu membentux semen agar mmudah menqerat. Kemadian Amatuxnan Aniam Fantong dengan veins 40.9 Slap Kantong roses Jernvuatan Semen fe22e0an, femen bidiwm Yong terdiii dari campuran yang homegen antare femen oand dungan poraivan haus, yang Apredurs dengan Mengginng Kinker femen goiiand dan por2viean becsama- sama Aimana Kadat [orteI¢An & % - 40% wantin Geman powtland PeszeIaan fevutican genis- gene semen porttand | Saworan, : hye tipe Semen periiand adalah v tpe 1 ( ordinary poitiand Cement) v tre ( Wirderate heat peitiand tement) v tire @ (high eany Strength portland eoment) ¥ He (New hen pomana ermens) ¥ Me 7 {hue suiphoned cement) & feimskan fetredaan Proves basa dan Poses kenny pada fembuntan semen | Jowavan: vv froses Basal, Yada poses bash, sebeom Aibanar berhan Atcampur Aengan ae dan Aigiing hinggn berupa —bubur haus In0%es basah umumnyn Allakukan 3iKA yang Avolah menspavan bahan -bahan lunak seperh Kapur dan lempung. bubs halus yang dihacixan 4elanurnya dimasunxan Kedalam oven berbenruie Sindee yang Apaeang mang (Kn) - Suu kiln gedinit demi sedrnat At hanks dan Aiputar dengan teceratan tatente. Bahar akan Mengaiarn feubahan seaiesr dem Sedint Akibal naiknya 4uhu, {ada Sabu 100°C Al muiar menguar - Pada subu 860°C Coz Aiepnshan - fada suhu taogee « berlaasung pemuinan yerpaduan aadarah jembakoan, Amana akan teiventun Kunner yang tern’ dan denyavn Falsium AKA dan False Aluminal Hunter deveerur deianyainya Atcinginkan ¢ Kemudian Athoucean menjadi bulw hains dan Aitambah dengan bahar s¥psum Pres keting Press ini Aigunaran untux fens batuan yang teh reins » Misaikan untuk —battenpur gens Shale. pada proses ini bahan Aitampur Ann duguing dalam Keadaar Keng menaai bubule kame» Gelmpatnyn, bahan jeserut Amasuickan Ke dain fain dan proves Gelanyutnyn fama dengan proses Vasah . Dalam fabnkan pene, semen Yostiand Aigirg Aaiam Filing binggn haws dan Altambah bevenpa bahan tambahan Bae 8 ( Bahan Gauan Induste ) Jeiaskan kianipean aha gaan indus vecdasaikan dumbenya dan henxan conroh magng- masing | Bedesem sumbna » Lapras Yanan galian Induitn ,adainh Bet pag hakaitan dengan baru fedimen + (onroh: Bahu gam mg * argu vy Bot yang briana dengan baty vuikani , conten: Belong vw Pel ang verrentan dengan Initen pluton, Atam dan basa conten + geann | w Bel yang betkatan Aengan endayan ‘esidu r Iedakan, conten > Batu empeng, kuatsa, Prev dan inban v Bor yang beikanan dengan proses hidwthermal , Cont. kacnn + tate ¥ BO! omg beucaunn Amgan batwan malar, centoh + Kalit y Kuan, Jeaskan ora mendagarhan B6I Iawatan bats puna | Bare puniam Arprich dari Aergan cata fenambangan . ferambangan) Jada punsprya adaiah untuk mengbasiKxan Hok- viok baty puniam aii d4tOn Yang ada aeaums Wenran yan, telah AitentaKan unhiK db feyaran enh ianut dalam tabapan pengaahan Keqatan tm thay menyad, Y kegaian jewinpan v Kegan poauka + yam penambangan daecah Yang telah Abiapean menjadi vbor- blok baty puaiam unrux srap Aipioves At pengeinhan - 3. felasnan ata mendapatcan bahar galian iadwini kaolin | bs Jawab : Facun dapat Aipetoeh dengan caca ~ ¥ tambang teibuxa 1% tambang sempot ¥ tambang dalam Man tambang tethuka . penqupasan lapizan penutup Anpat ailakuian Aérgan vienggunawan feniaran 4eAnhana maupun mekanis spat Scraper, bundover AN Gedargean iapisan kaon digah dengan menggunaran excavator Bye bncichoe atau power Shovel. wemudian dimual Ke Anam tuk dan Aangkut ke pabuk pengoiahan - pada tarmbang semper. bettlah penguacan (apsan penurup , mdapan Faoun Aicempror Aengan menagunnuan money « Kaci penyem ~ Poran’ tabentat lampur fang vernndian Ajempn ke tempar fengovihan Juncan $egunann bate pualam dan kacun daar widest uma | Jawav Hegunaan, vate pualam: @ bahan bak fembuaran cad vy Bahan yang tidak mengandung impunhes Apakar dalam indutho gent pubs, korame ‘equnaan Kaoun + y Kaban fembuatnn Kenn, Kelas Karey, Push Ann car vy Paban wmruatan giatur- VY dtoagp: sume: 5102 untuk jembuatan Fatans m7 S02 v Fema bahar fengin (iter) dan Paapis [ Center)