Anda di halaman 1dari 10

KRL 3043 LATIHAN

ILMIAH

KRL 3043 LATIHAN ILMIAH

KANDUNGAN

 • 1.0 Pengenalan

2

 • 2.0 Hasil Pembelajaran Kursus

2

 • 3.0 Penilaian Kursus:

 • 3.1 Pemberatan penilaian kursus

2

 • 3.2 Agihan pemberatan kerja kursus

2

 • 4.0 Bentuk Kerja Kursus:

3

Skala Pemarkahan Kerja Kursus

 • 5.1 Skala pemarkahan proposal penyelidikan

8

i.

Muka depan tugasan

10

 • 1.0 PENGENALAN Kursus ini adalah kursus lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan sekolah rendah. Dalam kursus ini pelajar perlu menulis laporan lengkap hasil penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah

2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

 • 1 Menghasilkan laporan penulisan ilmiah.

 • 2 Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah rendah.

 • 3 Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia.

 • 4 Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah rendah sebagai bahan kajian.

3.0 PENILAIAN KURSUS

 • 3.1. Pemberatan

 
 

Kategori

Pemberatan

Kerja kursus

100%

JUMLAH

100%

 • 3.2. Agihan Pemberatan Kerja Kursus

 
 

Bentuk Kerja Kursus

Jenis

Jumlah (%)

Tugasan

Tugasan 1

Penulisan Tesis

80%

Tugasan 2

Forum atas talian

20%

JUMLAH

100%

 • 4.0 BENTUK KERJA KURSUS

Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menulis Kajian penyelidikan ini.

4.1 Tugasan 1 ( individu - Penulisan Kajian 80 %)

Tugasan

Arahan

Tarikh Akhir

%

 
 

1

Anda perlu menghantar

Minggu ke 4

15%

Penulisan

Deraf - Bab 1 + Bab 2 + Bab 3

Peringkat

pertama

Bab 1 – Pengenalan (minimum 1500 p.p)

 

Pendahuluan

Latar belakang kajian

Pernyataan masalah

Objektif kajian – maksimum 3

Soalan kajian – antara 2 – 4

Kepentingan kajian

Batasan kajian

Definisi pembolehubah

Rumusan

Bab 2 – Tinjauan literature (minimum 1500 p.p)

 

Pendahuluan

Teori dan konsep berkaitan

Kajian-kajian lepas

Rumusan

Bab 3 – Metodologi (minimum 800 p.p)

 

Pendahuluan

Rekabentuk kajian

Persampelan

Instrument kajian

Analisis data (deskriptif)

Rumusan

 

2. Anda perlu menghantar

Minggu ke 8

15%

Penulisan

Deraf - Bab 4 + Bab 5

peringkat

kedua

Bab 4 – Dapatan kajian (minimum 1500 p.p)

 

Pendahuluan

Analisis Dapatan kajian

Rumusan

Bab 5 – Perbincangan dan kesimpulan (minimum 800 p.p)

 

Pendahuluan

Perbincangan berdasarkan soalan

 

kajian

 

Cadangan kajian lanjutan

   

Penutup

   
 

3.Anda perlu menghantar

 

Minggu ke 12

50%

Penulisan

 

peringkat

Penulisan akhir kajian yang lengkap dan

ketiga

mengandungi

i.

Penghargaan

   

ii.

Abstrak BM

iii.

Abstrak BI

iv.

Isi kandungan

(10%)

v.

vi.

vii.

viii.

Senarai jadual Rujukan Lampiran Bahasa/persembahan

 • 1. Bab 1 (8%)

 • 2. Bab 2 (8%)

 
 • 3. Bab 3 (8%)

 • 4. Bab 4 (8%)

 • 5. Bab 5 (8%)

*** PENTING Pelajar wajib menghantar penulisan Kajian akhir. Pelajar yang tidak menghantar penulisan Kajian Akhir dikira gagal walaupun komponen lain dilengkapkan.

* PANDUAN UMUM PENULISAN KAJIAN

i.

Bilangan rujukan (minimum 10 ; tahun rujukan 2000 ke atas)

ii.

Bilangan patah perkataan minimum 6,000 tidak termasuk rujukan dan lampiran.

iii.

Format penulisan:

jenis font (times new roman, size 12)

jarak 1.5 ( 1.5 line)

margin

o

Top : 3cm

o

Bottom : 2.5 cm

o

Left : 2.5 cm

o

Right : 2.5

Format penulisan : APA edisi ke 6

iv.

Penulisan dalam format Ms word

4.2 Tugasan 2 ( Individu - Forum atas talian 20%)

FORUM

SOALAN FORUM

FORUM 1

1.Bincangkan faktor yang anda boleh gunakan sebagai panduan anda memilih satu isu yang boleh dijadikan

pemasalah kajian

 
 • 2. Tuliskan 2 persoalan kajian anda dan jelaskan

FORUM 2

apakah ujian yang akan anda gunakan untuk menjawab

persoalan tersebut.

 
 • 3. Bagaimana anda memastikan bahawa instrument

FORUM 3

yang anda gunakan dalam penyelidikan ini mempunyai keasahan dan kebolehpercayaan.

FORUM 4

 • 4. Apakah perbezaan analisis diskriptif dan analisis

deskriptif

FORUM 5

 • 5. Jelaskan mengapa anda perlu menulis implikasi dan sumbangan kajian dalam penulisan kajian

anda.

PERHATIAN

Segala perkara yang berkaitan kerja kursus MESTI merujuk dan mengikut arahan pensyarah kumpulan kuliah masing-masing.

5.0 RUBRIK PENILAIAN

Bil.

Komponen

Lemah

 

Sederhana

Cemerlang

Markah

1 – 5

Markah 6 – 10

Markah 11 – 15.

1.

Bab 1 + Bab 2 + Bab 3

Tajuk dan

Tajuk dan

 

(Word)

masalah

masalah

Tajuk dan

Tajuk yang sesuai

kajian yg sesuai

kajian tidak

kajian

masalah kajian

Masalah kajian yg jelas

sesuai, tidak

sesuai dan

sangat sesuai,

Objektif dan soalan

jelas dan

jelas

jelas dan terkini

Ulasan teori dan kajian

tidak terkini

dengan

dengan bidang

lampau

dengan

bidang

pendidikan

Kesesuaian rekabentuk

bidang

pendidikan

sekolah rendah

metodologi

pendidikan

sekolah

Objektif dan

Kaedah analisis data

sekolah

rendah

soalan kajian

Kesinambungan antara

rendah

Objektif dan

mengukur

elemen di atas

Objektif dan

soalan

dengan tepat.

 

soalan kajian

kajian

Teori dan kajian

mengukur

mengukur

lampau

dengan tidak

dengan

mencakupi isu

tepat.

tepat.

kajian

Teori dan

Teori dan

Metodologi dan

kajian lampau

kajian

analisis data

     

tidak

 

lampau

sesuai dan

mencakupi

kurang

tepat

isu kajian

mencakupi

Metodologi

isu kajian

dan analisis

Metodologi

data tidak

dan

sesuai dan

analisis

tidak tepat

data kurang

 

sesuai dan

kurang

tepat

2.

Bab 4 + Bab 5 (Word)

Analisis tidak

 

Analisis

Analisis

 

Analisis dapatan kajian

lengkap dan

 

kurang

sangat

Perbincangan

tidak jelas

lengkap dan

lengkap dan

berdasarkan soalan kajian

berdasarkan

kurang jelas

jelas

soalan kajian

berdasarkan

berdasarkan

   

Perbincangan

soalan kajian

soalan kajian

 

tidak lengkap

 

Perbincanga

Perbincangan

dan tidak

 

n kurang

sangat

jelas

lengkap dan

lengkap dan

 

kurang jelas

jelas

 

Bil.

Komponen

   

Lemah

 

Sederhana

Cemerlang

 
 

Markah

1 – 16

Markah1 6 – 31

Markah 31 – 50

3

Laporan akhir

   

Penulisan tidak

   

Penulisan

Penulisan lengkap

 

lengkap dan

kurang lengkap

mengikut format

 

tidak mengikut

dan tidak

yang telah

format yang telah

mengikut

ditetapkan

ditetapkan

format yang

 
 

telah ditetapkan

MUKA DEPAN

 

TUGASAN

 

Contoh.

 
 

PENGGUNAAN INTERNET DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN SATU

SABARIAH BINTI IBRAHIM

KIRKBY INTERNATIONAL COLLEGE

 

2014