Anda di halaman 1dari 38

1

MINGGU

TEMA / TAJUK
Tema:
Aktiviti Keluarga

1-2
12/1/15
23/1/15

HARI 1

1.2
Mendengar,
mengecam
dan
Tajuk:
menyebut
Berkhema
bunyi bahasa,
h di Laman iaitu abjad,
Idaman
suku kata,
Mencari
perkataan,
Maklumat
frasa dan
Ekspedisi
ayat dengan
Berakit
betul
Diariku
Kenangkenangan
1.2.6
Hidupan di Mendengar,
dalam
memahami
Hutan
dan
menyebut
Cadangan
jenis-jenis
Aktiviti
ayat dengan
Bahagian A: (ms
struktur
5)
binaan yang
Bahagian B:
betul dan
Catatan Harian
tepat
(ms 4)
Bahagian C: -

HARI 2

HARI 3

HARI 4

2.2 Membaca
dan
memahami
perkataan,
frasa dan
ayat
daripada
pelbagai
sumber
dengan
sebutan
yang betul.

3.2 Menulis
huruf, suku
kata,
perkataan,
frasa dan
ayat secara
mekanis
dengan
betul dan
kemas.

4.1
Menyebut
dan
memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

2.2.3
Membaca
dan
memahami
ayat yang
mengandung
i perkataan
berimbuhan
apitan
daripada
pelbagai
sumber
dengan
sebutan
yang betul.

3.2.6
Menulis
ayat dalam
perenggan
secara
mekanis
dengan
betul dan
kemas.

4.1.1
Menyebut
dan
memahami
lirik lagu
yang
mengandun
gi nilai dan
pengajaran
yang
dipersemba
hkan
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

PENGISIAN
KURIKULUM
5.1
Sistem Bahasa
Memahami
o Kata Ganti
dan
Nama Tunjuk
menggunak o Imbuhan
an golongan
apitan
kata dengan o Kata
nama
betul
am konkrit
mengikut
konteks.
EMK
o Pendidikan
Alam Sekitar
HARI 5

5.1.1
Memahami
dan
menggunak
an kata
nama am
konkrit dan
penjodoh
bilangan
dengan
betul
mengikut
konteks.

Nilai
o Kasih Sayang
Strategi PdP
KP
o Konstektual
o Bacaan
Intensif
o Interpersonal
o Verbal
Linguistik
KB
o Menghubung
kait
o Menjana idea
o Mengkategori

MINGG
U

TEMA / TAJUK
Tema:
Aktiviti Keluarga

3-4
26/1/156/2/15

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.3
Mendengar,
memahami
dan memberi
respons
terhadap
sesuatu
arahan,
soalan
dan
pesanan yang
didengar
dengan betul.

2.3
Membaca
kuat
pelbagai
bahan
bacaan
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul.

3.2 Menulis
huruf, suku
kata,
perkataan,
frasa
dan
ayat secara
mekanis
dengan
betul
dan
kemas.

4.1
Menyebut
dan
memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

5.1
Memahami
dan
menggunak
an
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks.

2.3.1
Membaca
pelbagai
bahan yang
mengandun
gi pelbagai
jenis
ayat
secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul.

3.2.7
Menulis
ayat
majmuk
secara
mekanis
dalam
bentuk
tulisan
berangkai
dengan
betul
dan
kemas

Tajuk:
Seronoknya
Membaca
Ruang
Bacaan
Keluarga
Menjejak
Maklumat
Mari
Membaca
Perpustakaa 1.3.1
n Raja Tun Mendengar,
Uda
memahami
dan
Cadangan
memberikan
Aktiviti
respons yang
Bahagian A: (ms
sesuai secara
10)
lisan
atau
Bahagian B: gerak
laku
Bahagian C: terhadap
arahan
berdasarkan
ayat perintah
dengan betul.

4.1.2
Memahami
dan
menghasilk
an lirik lagu
yang
mengandun
gi nilai dan
pengajaran
secara
berpandu
dan
disampaika
n
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

5.1.1
Memahami
dan
menggunak
an kata
nama am
konkrit dan
penjodoh
bilangan
dengan
betul
mengikut
konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Penjodoh
Bilangan
o Peribahasa
o Ayat perintah
o Ayat majmuk
EMK
o Sejarah
Nilai
o Kerajinan
o Kerjasama
Strategi PdP
KP
o Konstektual
o Muzik
o Visual Ruang
o BCB
(Bacaan Intesif)
o Interpersonal
KB
o Mengecam
o Menghubungk
ait
o Menjana idea

MING
GU

TEMA / TAJUK
Tema:
Aktiviti Keluarga

5-6
9/2/15
20/2/1
5

HARI 1

1.3
Mendengar,
memahami
dan
Tajuk:
memberi
Melancong
respons
dengan
terhadap
Keluarga
sesuatu
Percutian di arahan,
Pulau
soalan dan
Mutiara
pesanan
Cenderama yang
ta
didengar
Melancong
dengan
ke
Pulau betul.
Langkawi
1.3.1
Aktiviti
Mendengar,
Riadah
memahami
dan
Cadangan
memberikan
Aktiviti
respons
Bahagian A: (ms
yang sesuai
19)
secara lisan
Bahagian B:
atau gerak
Catatan Harian
laku
(ms 16 & 17)
terhadap
Dialog (ms 18)
arahan
Bahagian C: berdasarkan
ayat
perintah
dengan
betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Nama
Khas Tak
Hidup
o Kata Adjektif
o Ayat Majmuk
Berbilang
Subjek
o Mengujarkan
Ayat
EMK
o Sejarah
Nilai
o Kasih Sayang
o Baik Hati

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

2.3
Membaca
kuat
pelbagai
bahan
bacaan
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul

3.3
Membina
dan
menulis
perkataan
,
frasa
dan ayat
dengan
betul.

4.2
Mengujarka
n
bahasa
yang indah
dan
mengguna
kan bahasa
badan
secara
kreatif
semasa
bercerita
secara
didik hibur.

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks.

2.3.2
Membaca
pelbagai
bahan
yang
mengandu
ngi
ayat
tunggal
dan
ayat
majmuk
berbilang
subjek
secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan

3.3.3
Membina
dan
menulis
jawapan
pemaham
an
berdasark
an soalan
yang
bertumpu
dan
bercapah
dengan
betul.

4.2.1
Mengujarka
n
ayat
yang
gramatis
dengan
sebutan
yang betul
dan
intonasi
yang jelas
serta
susunan
idea yang
tepat
semasa
bercerita

5.1.2
Memahami Strategi PdP
dan
KP
mengguna
o Kinestetik
kan
kata
o BCB(Bacaan
nama khas
Intensif)
tak hidup
o Verbal
dengan
Linguistik
betul
o Konstektual
mengikut
o Menghubung
konteks.
kait
o PM-Bacaan
KB
o Membuat
gambaran
mental
o Mengenal
4

yang jelas
dan
intonasi
yang betul.

secara
didik hibur.

o
o

pasti
Menghubung
kait
Menjana idea

MING
GU

7-8
23/2/1
5
6/3/15

TEMA / TAJUK

HARI 1

Tema:
1.3
Amalan Kesihatan Mendeng
dan Kebersihan
ar,
memaha
Tajuk:
mi
dan
Amalan
memberi
Hidup Sihat respons
Merancang
terhadap
Masa
sesuatu
Belajar
arahan,
Penjagaan
soalan
Kesihatan
dan
Fikiran Sihat pesanan
Wajah Ceria yang
didengar
Cadangan
dengan
Aktiviti
betul.
Bahagian A: 1.3.2
Bahagian B:
Mendeng
Ucapan (ms 24)
ar,
Tindakan (ms 31)
memaha
Bahagian C: mi
dan
memberik
an
respons
terhadap
soalan
tanpa
kata
tanya
secara
lisan
dengan
betul

HARI 2

HARI 3

2.4
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan untuk
memberikan
respons
dengan
betul

3.4
Menulis
imlak
dengan
tepat

2.4.1
Membaca
dan
memahami
maklumat
untuk
mengenal
pasti
idea
utama dan
idea
sampingan
dalam
pelbagai
bahan bagi
membuat
ramalan
dengan
tepat.

3.4.1
Menulis
perkataa
n
berimbuh
an
pinjaman
dengan
ejaan
yang
tepat
secara
imlak.

HARI 4

HARI 5

4.1
Menyebut
dan
memaham
i unsur
seni dalam
lagu
melalui
nyanyian
secara
didik hibur.

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

4.1.2
Memahami
dan
menghasil
kan
lirik
lagu yang
mengandu
ngi
nilai
dan
pengajara
n
secara
berpandu
dan
disampaik
an melalui
nyanyian
secara
didik hibur.

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Ganti Nama
Tunjuk
o Kata tanya
o Imbuhan
pinjaman
o Imlak
EMK
o Pendidikan
Kesihatan
Nilai
o Kerajinan
o Kebersihan
Fizikal
Mental.

dan

5.1.3
Strategi PdP
Memahami KP
dan
o BCB-Mendengar
mengguna
dengan cepat
kan
kata
o Muzik
ganti nama
o Meramal
tunjuk
o Konstektualdengan
mengalami
betul
o Verbal Linguistik
mengikut
KB
konteks.
o Menghubungkait
o Menganalisis
o Mengecam
o Menjana idea

MINGG
U

TEMA / TAJUK
Tema:
Amalan
Kesihatan
Kebersihan

9-10
9/3/15
27/3/15

HARI 1

1.3
Mendengar,
dan memahami
dan
memberi
respons
Tajuk
terhadap
Bersih
sesuatu
dan Sihat
arahan,
Kempen
soalan dan
Tandas
pesanan
Sekolahku yang
Bersih
didengar
Habitat
dengan
Bersih
betul.
dan
Selamat
Langkah
Penyediaa 1.3.3
n
Mendengar,
Makanan
memahami
dan
Cadangan
memberikan
Aktiviti
respons
Bahagian A: dengan
Bahagian B:
menyampai
Tindakan (ms
kan
36)
pesanan
Cerita (ms 37)
yang betul
Bahagian C: (ms mengikut
36)
urutan.

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

2.4
Membaca
dan
memaham
i
maklumat
yang
tersurat
dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
memberik
an respons
dengan
betul
2.4.2
Membaca
dan
memaham
i
maklumat
daripada
bahan
untuk
menjana
idea
dengan
betul.

3.3
Membina
dan
menulis
perkataan
,
frasa
dan ayat
dengan
betul.

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

3.3.4
Membina
kerangka
untuk
menulis
pelbagai
jenis
karangan
dengan
betul.

5.1.4
Memahami
dan
mengguna
kan
kata
kerja pasif
dengan
betul
mengikut
konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Hubung
Pancangan
Keterangan
o Kata Kerja Pasif
o Kata adjektif
EMK
Nilai
o Berdikari
o Kebersihan
Fizikal
Mental

dan

Strategi PdP
KP
o Konstruktivisme
o KonstektualMengaplikasi
o Memindah
maklumat

5.1.6
Memahami
dan
mengguna
kan
kata
hubung
pancangan KB
keterangan
o
dengan
o
betul
mengikut
o
konteks.
o
o

Membuat urutan
Membuat
andaian
Menganalisis
Menjana idea
Menganalisis
7

MING
GU

11-12
30/3/1
5
10/4/1
5

TEMA / TAJUK

HARI 1

Tema:
1.4 Bertutur,
Amalan Kesihatan berbual dan
dan Kebersihan
menyatakan
permintaan
tentang
Tajuk
sesuatu
Pendidikan
perkara
Kesihatan
daripada
Penjagaan
pelbagai
Gigi
sumber
Sengatan
dalam situasi
Serangga
formal dan
Makanan
tidak formal
Seimbang
secara
Kenali
bertatasusila
Kuman
1.4.1
Cadangan
Bertutur
Aktiviti
tentang
Bahagian A: ( ms
sesuatu
35)
perkara
Bahagian B:
daripada
Fakta ( ms 49)
pelbagai
Bahagian C: sumber
dengan
menggunaka
n ayat yang
gramatis
dalam situasi
formal dan
tidak formal
secara
bertatasusila.

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

2.2
Membaca
dan
memaham
i
perkataan,
frasa dan
ayat
daripada
pelbagai
sumber
dengan
sebutan
yang
betul.

3.5
Mencat
at
maklum
at yang
betul
tentang
sesuatu
perkara
daripad
a
pelbaga
i
sumber.

3.9 Menulis
ulasan
tentang
pelbagai
bahan
sastera
dan bukan
sastera
yang
didengar,
ditonton
atau
dibaca
dengan
betul.

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

2.2.3
Membaca
dan
memaham
i ayat
yang
mengandu
ngi
perkataan
berimbuha
n apitan
daripada
pelbagai
sumber
dengan
sebutan
yang
betul.

3.5.2
Mencat
at
maklum
at yang
betul
mengik
ut
urutan
untuk
membu
at carta
daripad
a
pelbaga
i
sumber.

3.9.1
Menulis
ulasan
tentang
bahan
bukan
sastera
yang
didengar,
ditonton
atau
dibaca
dengan
jelas dan
mengguna
kan bahasa
yang
gramatis.

5.1.5
Memahami
dan
mengguna
kan kata
adjektif
dan kata
penguat
dengan
betul
mengikut
konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Adjektif
o Kata Penguat
o Kata kerja
o Imbuhan apitan
EMK
o Pendidikan
Kesihatan
o Sains
dan
Teknologi
Nilai
o Kebersihan
Fizikal dan
Mental
Strategi PnP
KP
o BCB (Bacaan
intensif)
o Interpersonal
o Konstruktivisme
o Menghubungkait
o Mencatat nota
o KontekstualMenghubungkait
KB
o Menghubungkait
o Mengecam
o Menaakul
o Menyusun
mengikut urutan
o Mengitlak
o Memadankan

MINGG
U

TEMA / TAJUK
Tema:
Sentiasa Selamat

13-14
13/4/15
24/4/15

HARI 1

1.4
Bertutur,
berbual
Tajuk:
dan
Datukku
menyatak
Tokoh Silat
an
Biar Lambat permintaa
Asal
n tentang
Selamat
sesuatu
Keselamata perkara
n
daripada
Penggunaan pelbagai
Lif
sumber
Berjalan
dalam
dengan
situasi
Berwaspada formal dan
Mari,
tidak
Selamatkan formal
Mereka
secara
bertatasus
Cadangan
ila
Aktiviti
1.4.2
Bahagian A: Berbual
Bahagian B:
tentang
Autobiografi ( ms
sesuatu
44)
perkara
Bahagian C: ( ms
mengguna
45)
kan kata
gelaran
yang
sesuai
dalam

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

2.5
Membaca,
memahami
dan
menaakul
untuk
memindah
kan
maklumat
yang
terdapat
dalam
pelbagai
bahan
dengan
betul.

3.4 Menulis
imlak dengan
tepat

5.1
Memahami
dan
menggunak
an golongan
kata dengan
betul
mengikut
konteks

5.1
Memahami
dan
menggunak
an golongan
kata dengan
betul
mengikut
konteks

2.5.1
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat
dan
tersirat
daripada
bahan

3.4.2 Menulis
frasa dan
ayat yang
ada
perkataaan
berimbuhan
pinjaman
dengan ejaan
dan tanda
baca yang
tepat secara

5.1.2
Memahami
dan
menggunak
an kata
nama khas
tak hidup
dengan
betul
mengikut
konteks.

5.1.5
Memahami
dan
menggunak
an kata
adjektif dan
kata
penguat
dengan
betul
mengikut

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Nama
Khas Tak
Hidup
o Kata Adjektif
o Kata Penguat
o Kata gelaran
o Imbuhan
pinjaman
EMK
o Sains dan
Teknologi
o Nilai
o Keberanian
o Rasional
Strategi PnP
KP
o BCBMendengar
aktif-Bacaan
intensif
o Interpersonal
o Konstruktivis
me
menghubungkait
o Kontekstual
Menghubungkait
KB
o Menghubung
10

situasi
tidak
formal
secara
bertatasus
ila

MINGG
TEMA / TAJUK
U
15-16 Tema:
Sentiasa
27/4/1 Selamat
5
6/5/15 Tajuk:
Sediakan
Payung
Sebelum
Hujan
Laporan
Ceramah
Menangani
Kebakaran
Kembara
dengan
Selamat
Ingat Pesan
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A: Bahagian B:
Cerita ( ms 49)
Catatan Harian
(ms 50)

prosa
dengan
betul.

HARI 1

HARI 2

1.4
Bertutur,
berbual dan
menyataka
n
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dalam
situasi
formal dan
tidak formal
secara
bertatasusil
a
1.4.3
Berbual
tentang
sesuatu
perkara
menggunak
an
kata

2.5
Membaca,
memahami
dan
menaakul
untuk
memindahk
an
maklumat
yang
terdapat
dalam
pelbagai
bahan
dengan
betul.

2.5.2
Membaca,
memahami
dan
menaakul
maklumat
yang

imlak.

konteks.
o
o
o

kait
Menganalisis
Mengecam
memadankan

PENGISIAN
KURIKULUM
3.3
4.4
5.1
Sistem Bahasa
Membina Melafazkan
Memahami
o Kata Hubung
dan
dan
dan
Pancangan
menulis
memahami
menggunak
Keterangan
perkataa puisi dengan an golongan
o Kata ganti
n, frasa intonasi
kata dengan
nama diri orang
dan ayat yang betul betul
o Kata kerja
dengan
menggunak
mengikut
EMK
betul.
an
bahasa konteks
o Pendidikan
yang indah
Alam Sekitar
secara didik
Nilai
hibur.
o Rasional
o Semangat
Bermasyarakat
Strategi PnP
KP
o BCB-Bacaan
Intensif
o Konstektual
3.3.4
4.4.1
5.1.6
-Memindahkan
Membina Mendeklama Memahami
maklumat
kerangka sikan sajak dan
-Mengaplikasi
untuk
dengan
menggunak
o Konstruktivisme
menulis
sebutan dan an
kata
o Verbal
pelbagai
intonasi
hubung
Linguistik
jenis
yang betul pancangan
KB
HARI 3

HARI 4

HARI 5

11

Bahagian C:
(ms 51)

MING
GU

ganti nama
diri
orang
dan
kata
ganti nama
diri
tanya
dengan
betul dalam
situasi
formal dan
tidak formal
secara
bertatasusil
a.

TEMA / TAJUK
Tema:
Sentiasa Selamat

17-18
11/5/1
5
22/5/1
5

Tajuk:
Beringat
Sebelum
Kena
Langkah
Keselamatan
dalam Acara
Lompatan
Keselamatan
Wang
Kelab
Keselamatan
Jalan Raya
Latihan
Keselamatan
di Sekolah
Bijak

tersurat
karangan
dan tersirat dengan
daripada
betul.
bahan
prosa
dengan
betul.

dan
jelas
secara didik
hibur serta
memahami
maksud
sajak
tersebut.

keterangan
dengan
betul
mengikut
konteks.

o
o
o
o
o

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.4 Bertutur,
berbual dan
menyatakan
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber dalam
situasi formal
dan tidak
formal secara
bertatasusila

2.5
Membaca,
memaham
i dan
menaakul
untuk
memindah
kan
maklumat
yang
terdapat
dalam
pelbagai
bahan
dengan
betul.

3.6
Menulis
untuk
menyamp
aikan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
dengan
menggun
akan
bahasa
yang
santun.

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyataka
n
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dalam
situasi
formal dan
tidak
formal
secara
bertatasusil
a

5.1
Memaham
i dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

Mengenal pasti
Menaakul
Membuat
urutan
Menghubungkai
t
Menganalisis

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Bantu
EMK
o Peraturan
Sosiobudaya
Nilai
o Keberanian
Strategi PnP
KP
o Interpersonal
o Konstektualmemindah
maklumat
o Verbal
Linguistik
KB
o Menghubungk
12

Bertindak
Cadangan Aktiviti
Bahagian A: (ms
60)
Bahagian B:
Laporan (ms 56)
Bahagian C: (ms
57)

MING
GU

TEMA / TAJUK
Tema:
Masyarakat
Penyayang

19-20
25/5/1
5
19/6/1
5

Tajuk:
Program
Khidmat
Masyarak
at
Generasi
Negara
Karnival
Kokurikulu
m di
Sekolah

1.4.3 Berbual
tentang
sesuatu
perkara
menggunakan
kata ganti
nama diri
orang dan kata
ganti nama diri
tanya dengan
betul dalam
situasi formal
dan tidak
formal secara
bertatasusila.

2.5.3
Membaca,
memaham
i dan
menaakul
bahan
prosa
untuk
memindah
kan
maklumat
kepada
bentuk
puisi
dengan
betul.

3.6.2
Menulis
untuk
menyamp
aikan
maklumat
berbentuk
surat,
laporan
dan cerita
dengan
jelas
serta
menggun
akan
bahasa
yang
santun.

HARI 1

HARI 2

HARI 3

1.5
Bercerita
dan
menceritak
an sesuatu
perkara
semula
dengan
tepat
mengguna
kan
sebutan
yang jelas
dan
intonasi

2.6
Membaca
pelbagai
bahan
sastera
dan bukan
sastera
yang
sesuai bagi
memupuk
minat
membaca.

3.3
Membin
a dan
menulis
perkata
an,
frasa
dan
ayat
dengan
betul.

1.4.4
Menyataka
n
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
dengan
menggunak
an kata dan
bahasa
badan yang
sesuai
dalam
situasi
tidak
formal
secara
bertatasusil
a.

HARI 4
4.1
Menyebut
dan
memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

5.1.7
Memaham
i dan
mengguna
kan kata
bantu,
kata
perintah
dan kata
pemeri
dengan
betul
mengikut
konteks.

HARI 5
5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

o
o

ait
Menaakul
Menjana idea

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Perintah
o Ayat tunggal dan
ayat majmuk
EMK
o Pendidikan Alam
Sekitar
o Keusahawanan
TMK
o Peta i-think (peta
buih)
Nilai
o Kasih Sayang
13

Saya
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A: (ms
62)
Bahagian B:
Surat Kiriman
Tidak Rasmi
(ms 64)
Bahagian C: -

yang betul.
1.5.1
Bercerita
sesuatu
perkara
dengan
tepat,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul
mengguna
kan
ayat
yang
mengandu
ngi
wacana.

2.6.1
Membaca
dan
memahami
pelbagai
bahan
sastera
yang
sesuai
untuk
meningkat
kan
daya
berfikir
secara
kreatif.

3.3.4
Membin
a
kerangk
a untuk
menulis
pelbagai
jenis
karanga
n
dengan
betul.

4.1.1
Menyebut
dan
memahami
lirik
lagu
yang
mengandung
i nilai dan
pengajaran
yang
dipersembah
kan melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

o Semangat
bermasyarakat
5.1.7
Memahami
Strategi P&P
dan
mengguna KP
o Verbal Linguistik
kan
kata
o Konstektual
bantu, kata
perintah
o Muzik
dan
kata
o Kinestetik
pemeri
KB
dengan
o Menghubungkaitkan
betul
o Membuat gambaran
mengikut
mental
konteks.
o Menjana idea
o Menganalisis
o Menyesuaikan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


30/5/2015 - 14/6/2015

MINGG
U

TEMA / TAJUK
Tema:
Masyarakat
Penyayang

21-22
22/6/15
-

Tajuk:
Khidmat
Rakan
Sebaya
Sayangi
Warga

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.5
Bercerita
dan
menceritak
an sesuatu
perkara
semula
dengan
tepat
menggunak

2.6
Membaca
pelbagai
bahan
sastera
dan
bukan
sastera
yang
sesuai

3.6 Menulis
untuk
menyampaik
an maklumat
tentang
sesuatu
perkara
dengan
menggunaka
n bahasa

5.1
Memahami
dan
menggunak
an
golongan
kata
dengan
betul
mengikut

5.1
Memahami
dan
menggunak
an
golongan
kata
dengan
betul
mengikut

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Pemeri
o Kata kerja
o Ayat tunggal dan
ayat majmuk
EMK
o Peraturan
Sosiobudaya
14

03/07/1
5

Sekolah
Terima Kasih
Rakanku
Peranan
dan
Tanggung
jawab
Doktor Muda
Program
Kerjaya SK
Seri Impian
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A:Bahagian B:
Cerita (ms 70)
Bahagian C:-

an sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul.
1.5.2
Menceritak
an sesuatu
perkara
yang dilihat
dan
yang
ditonton
dengan
tepat,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul
menggunak
an
ayat
yang
mengandun
gi wacana.

bagi
yang santun.
memupu
k minat
membaca

konteks

2.6.2
Membaca
dan
memaha
mi
pelbagai
bahan
bukan
sastera
untuk
mengena
l
pasti
nilai
murni.

5.1.7
Memahami
dan
menggunak
an
kata
bantu, kata
perintah
dan
kata
pemeri
dengan
betul
mengikut
konteks.

3.6.2
Menulis
untuk
menyampaik
an maklumat
berbentuk
surat,
laporan dan
cerita
dengan jelas
serta
menggunaka
n
bahasa
yang santun.

konteks
Nilai
o Kerjasama
o Kebersihan Fizikal
dan Mental
5.1.4
Strategi P&P
Memahami
dan
menggunak KP
o Verbal Linguistik
an
kata
kerja pasif
o Bacaan Intensif
dengan
o Konstektual
betul
o Konstruktivisme
mengikut
KB
konteks.
o Menilai
o Menjana idea
o Menganalisis
o Menghubungkaitka
n

15

MINGG
U

TEMA / TAJUK
Tema:
Masyarakat
Penyayang

23-24
06/07/1
5
17/7/15

Tajuk:
Skuad
Prihatin
Aku
Perabot
Sekolah
Cara
Menjaga
Kemudaha
n Awam
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A:
(ms 72
Bahagian B:
Cerita (ms 79)
Bahagian C: -

HARI 1
1.6
Berbicara
untuk
menyampaik
an maklumat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
tepat secara
bertatasusila
.
1.6.1
Berbicara
untuk
mendapatka
n maklumat
yang tersirat
dengan
tepat
tentang
sesuatu
perkara
secara
bertatasusila

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

2.2
Membaca
dan
memahami
perkataan,
frasa dan
ayat
daripada
pelbagai
sumber
dengan
sebutan
yang betul.

3.6 Menulis
untuk
menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
dengan
menggunak
an bahasa
yang
santun.

4.2
Mengujarkan
bahasa yang
indah
dan
menggunaka
n
bahasa
badan secara
kreatif
semasa
bercerita
secara didik
hibur.

5.2
Memahami
dan
menggunaka
n
pembentuka
n kata yang
sesuai dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

2.2.3
Membaca
dan
memahami
ayat yang
mengandun
gi perkataan
berimbuhan
apitan
daripada
pelbagai
sumber
dengan
sebutan
yang betul.

3.6.1
Menulis
untuk
menyampai
kan
maklumat
yang betul
dengan
menggunak
an
idea
utama dan
idea
sampingan
serta
menegaska
n
kesantunan
berbahasa.

4.2.2
Mengujarkan
idea yang
tepat
menggunaka
n bahasa
yang indah
dan ayat
yang
gramatis
serta bahasa
badan yang
sesuai
semasa
bercerita
secara didik
hibur

5.2.1
Memahami
danmenggun
akan
imbuhan
akhiran an,
-kan,
-i,
imbuhan
apitan pada
kata
kerja,
kata
nama
dan
kata
adjektif serta
imbuhan
pinjaman
dengan betul
dalam

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Imbuhan
Akhiran
o Imbuhan
Apitan
o Ayat aktif dan
ayat pasif
EMK
o Peraturan
Sosiobudaya
o Pendidikan
Alam Sekitar
Nilai
o Kerjasama
o Kebersihan
Fizikal dan
Mental
o Kasih Sayang
Strategi P&P
KP
o Verbal
Linguistik
o Bacaan
Intensif
o Konstruktivis
me
o Konstektual
KB
o Menghubungk
aitkan
o Membuat
gambaran
mental
o Menjanakan
16

pelbagai
situasi.

idea

17

MINGGU

TEMA / TAJUK
Tema:
Kenali
Warisan
Bangsa

25-26
20/7/15
31/7/15

Tajuk:
Irama
Warisan
Tumbuk
Kalang
Warisan
Bangsa
Dondang
Sayang
Pengalaman
manis dalam
Majlis
Perkahwinan
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A:Bahagian B:
Cerita (ms 85)
Bahagian C: -

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.6
Berbicara
untuk
menyampaik
an
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
tepat secara
bertatasusila
.

2.3
Membaca
kuat
pelbagai
bahan
bacaan
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul.

3.7
Menghasilk
an
penulisan
kreatif
dalam
pelbagai
genre
dengan
betul.

4.1 Menyebut
dan
memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

5.2
Memahami
dan
menggunaka
n
pembentuka
n kata yang
sesuai
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

1.6.2
Menyampaik
an
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
media cetak
dalam
bentuk
pengumuma
n dengan
menggunak
an ayat
yang
gramatis

2.3.1
Membaca
pelbagai
bahan
yang
mengandu
ngi
pelbagai
jenis ayat
secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Imbuhan
Apitan
o Peribahasa
EMK
o Patriotisme
o Peraturan
Sosobuday
a
Nilai
o Mengharga
i
Strategi P&P

3.7.1
Menghasilk
an rangka
pendahulu
an, isi dan
penutup
dalam
penulisan
kreatif
dengan
betul.

4.1.1
Menyebut
dan
memahami
lirik lagu
yang
mengandungi
nilai dan
pengajaran
yang
dipersembah
kan melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

5.2.1
Memahami
dan
menggunaka
n imbuhan
akhiran an,
-kan, -i,
imbuhan
apitan pada
kata kerja,
kata nama
dan kata
adjektif
serta
imbuhan
pinjaman
dengan

KP
o
o
PM
o
o

Konstektua
l
Konstruktiv
isme
Main
peranan
Bacaan

KB
o
o
o

Mensintesi
s
Mengenal
pasti
Menganalis
is
18

secara
bertatasusila

MINGG
U

TEMA /
TAJUK
Tema:
Kenali
Warisan
Bangsa

27
03/08/1
5
07/08/1
5

Tajuk:
Serupa
tetapi
Berbeza
Tepak Sirih
atau Puan
Gula Enau
atau Gula
Kabung
Tanjak,

yang betul.

betul dalam
pelbagai
situasi.

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.6 Berbicara
untuk
menyampaika
n maklumat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan tepat
secara
bertatasusila.
1.6.1
Berbicara

2.3 Membaca
kuat pelbagai
bahan bacaan
dengan
lancar,
sebutan yang
jelas
dan
intonasi yang
betul

3.8
Mengedit
dan
memurnik
an hasil
penulisan
dengan
betul.

4.4
Melafazkan
dan
memahami
puisi dengan
intonasi yang
betul
menggunaka
n bahasa
yang indah
secara didik
hibur.

2.3.2
Membaca

3.8.2
Mengedit

5.2
Memahami
dan
menggunak
an
pembentuka
n kata yang
sesuai
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.
5.2.1
Memahami

4.4.2
Membina

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Imbuhan
Apitan
o Ayat tunggal
dan ayat
majmuk
o Kata adjektif
EMK
o Peraturan
Sosiobudaya
o Keusahawan
an
Nilai
o Semangat
19

Tengkolok
atau
Destar
Pesta
Mengacak
atau Pesta
Mengagau
Ikan
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A:Bahagian B:
Cerita (ms
90)
Bahagian C:-

untuk
mendapatkan
maklumat
yang tersirat
dengan tepat
tentang
sesuatu
perkara
secara
bertatasusila.

pelbagai
bahan
yang
mengandungi
ayat tunggal
dan
ayat
majmuk
berbilang
subjek secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan yang
jelas
dan
intonasi yang
betul.

dan
memurnik
an
hasil
penulisan
daripada
aspek
ejaan,
tanda
baca,
pengguna
an
kata,
imbuhan
dan
struktur
ayat.

dan
memahami
sajak secara
terkawal dan
mendeklama
sikannya
dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul
dan
jelas secara
didik hibur.

dan
menggunak
an imbuhan
akhiran an,
-kan, -i,
imbuhan
apitan pada
kata kerja,
kata nama
dan kata
adjektif
serta
imbuhan
pinjaman
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi.

Bermasyarak
at
Strategi P&P
KP
o
o
KB
o
o
o
o
o
BCB
o

MING
GU

TEMA / TAJUK
Tema:
Kenali
Warisan
Bangsa

28
10/8/1
5
-

Tajuk:
Unik dan
Kreatif
Pencak
Silat

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.7
Berbincang
dan
mengemuka
kan
pendapat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai

2.4
Membaca
dan
memaham
i
maklumat
yang
tersurat
dan
tersirat
daripada

3.7
Menghasilk
an
penulisan
kreatif
dalam
pelbagai
genre
dengan
betul.

3.9 Menulis
ulasan
tentang
palbagai
bahan
sastera
dan bukan
sastera
yang
didengar,
ditonton

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

Verbal
Linguistik
Bacaan
Intensif
Mengitlak
Mengenal
pasti
Menganalisis
Menjanakan
idea
Mengecam
Bacaan
intensif

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Adjektif
o Kata Penguat
o Kata Ganda
Separa
o Imbuhan
Apitan
EMK
o Peraturan
20

Warisan
Budaya
Seni
Ukiran
Kayu
Kaum
Iban
Beca
Permaina
n Catur
Cina
Penglipur
Lara
Awang
Batil

14/8/1
5

Cadangan
Aktiviti
Bahagian A: Bahagian B:
Autobiografi
(ms 95)
Bahagian C:
( ms 96)

MING
GU

sumber
secara
bertatasusil
a.

pelbagai
bahan
untuk
memberik
an respons
dengan
betul
1.7.2
2.4.1
Berbincang
Membaca
dan
dan
mengemuka memaham
kan
i
pendapat
maklumat
tentang
untuk
sesuatu
mengenal
perkara
pasti idea
daripada
utama dan
pelbagai
idea
sumber
sampinga
dengan
n
dalam
menggunak
pelbagai
an
ayat bahan
yang
bagi
gramatis
membuat
secara
ramalan
bertatasusil
dengan
a.
tepat.

TEMA / TAJUK
Tema:
Pertanian dan
Penternakan
Tajuk:

atau
dibaca
dengan
betul.

Sosiobudaya
Kreativiti dan
Inovasi

Nilai
o Patriotisme
3.7.2
Menghasilk
an
penulisan
kreatif
berbentuk
imaginatif
dan
deskriptif
dengan
betul.

3.9.1
Menulis
ulasan
tentang
bahan
bukan
sastera
yang
didengar,
ditonton
atau
dibaca
dengan
jelas
dan
mengguna
kan bahasa
yang
gramatis.

5.1.5
Memahami
dan
mengguna
kan kata
adjektif
dan kata
penguat
dengan
betul
mengikut
konteks.

Strategi P&P
KP
o
o
o
KB
o
o
o
o
PAK
o

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.3
Mendengar,
memahami
dan
memberi

2.4
Membaca
dan
memaham
i

3.5
Mencatat
makluma
t yang
betul

4.3
Mengujark
an bahasa
yang
indah dan

5.2
Memaha
mi dan
menggun
akan

KMD- Meramal
BCB Bacaan
Intensif
Konstruktivisme
Menjanakan
idea
Menaakul
Mengumpul dan
mengelas
Mengecam
Mengakses

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Majmuk
o Ayat perintah

21

Kemajuan
Pertanian
Petai
Belalang
Rumput
Hiasan
Penanaman
Halia
29
17/8/1
5
21/8/1
5

MING
GU

Cadangan
Aktiviti
Bahagian A: Bahagian B:
Dialog (ms 102)
Cerita (ms 102)
Autobiografi (ms
106)
Bahagian C: -

TEMA / TAJUK
Tema:

respons
terhadap
sesuatu
arahan,
soalan dan
pesanan
yang
didengar
dengan
betul.

1.3.1
Mendengar,
memahami
dan
memberika
n
respons
yang sesuai
secara lisan
atau gerak
laku
terhadap
arahan
berdasarka
n
ayat
perintah
dengan
betul.

HARI 1
1.3

maklumat
yang
tersurat
dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
memberik
an respons
dengan
betul
2.4.2
Membaca
dan
memaham
i
maklumat
daripada
bahan
untuk
menjana
idea
dengan
betul.

tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber.

HARI 2

HARI 3

2.4

3.5.2
Mencatat
makluma
t yang
betul
mengikut
urutan
untuk
membua
t carta
daripada
pelbagai
sumber.

3.7

mengguna
kan
bahasa
badan
yang
kreatif
melalui
lakonan
secara
didik hibur.

4.3.2
Mengujark
an dialog
yang
dihasilkan
daripada
bahan
ransangan
untuk
menyamp
aikan nilai
dan
pengajara
n dengan
bahasa
badan
yang
sesuai.

HARI 4
4.3

pembent
ukan kata
yang
sesuai
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

EMK
o Pendidikan
Alam Sekitar
o Keusahawanan
TMK
o i-think ( Peta
pokok)
Nilai
o Kegigihan

Strategi P&P
5.2.3
Memaha
KP
mi
dan
o BCB - Bacaan
menggun
Intensif
akan kata
o Konstruktivisme
majmuk
o Konstektual
bentuk
yang
KB
telah
o Menjanakan
mantap
idea
dengan
o Menyusun
betul
urutan
dalam
o Mengenal pasti
pelbagai
situasi.

HARI 5
5.3

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
22

Pertanian dan
Penternakan

30
24/8/1
5
28/8/1
5

Tajuk:
Kambing
Tenusu
Bioteknologi
Burung Unta
Penternakan
Ayam Piru
Cerita Rusa
Baja Organik
Cacing
Cadangan Aktiviti
Bahagian A: Bahagian B:
Cerita (ms 108 &
ms109)
Autobiografi (ms
108 & ms 109)
Bahagian C: (ms
111)

Mendeng
ar,
memaha
mi dan
memberi
respons
terhadap
sesuatu
arahan,
soalan
dan
pesanan
yang
didengar
dengan
betul.

Membaca
dan
memaham
i
maklumat
yang
tersurat
dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
memberik
an respons
dengan
betul
1.3.2
2.4.3
Mendeng
Membaca
ar,
dan
memaha
memaham
mi
dan i
memberik maklumat
an
yang
respons
tersurat
terhadap
dan
soalan
tersirat
tanpa
dengan
kata
tepat
tanya
daripada
secara
pelbagai
lisan
bahan
dengan
untuk
betul.
membuat
penilaian
dengan
betul.

Menghasilk
an
penulisan
kreatif
dalam
pelbagai
genre
dengan
betul.

Mengujarka
n bahasa
yang indah
dan
menggunak
an bahasa
badan yang
kreatif
melalui
lakonan
secara didik
hibur.

Memaha
mi dan
membin
a ayat
yang
betul
dalam
pelbagai
situasi.

Ayat Tunggal dan


ayat majmuk

EMK
o Sains dan Teknologi
o Keusahawanan
Nilai
o Kerajinan
Strategi P&P
KP

3.7.2
Menghasilk
an
penulisan
kreatif
berbentuk
imaginatif
dan
deskriptif
dengan
betul.

4.3.2
Mengujarka
n
dialog
yang
dihasilkan
daripada
bahan
ransangan
untuk
menyampai
kan
nilai
dan
pengajaran
dengan
bahasa
badan yang
sesuai.

o
o
o
o

5.3.1
Memaha
mi
dan
membin
KB
a
ayat
o
tunggal
dengan
o
perluasa
o
n subjek
o
dan
predikat
yang
betul
dalam
pelbagai
situasi.

Interpersonal
Konstruktivisme
Verbal Linguistik
BCB-Bacaan
intensif
Menghubungkaitka
n
Menilai
Menjanakan idea
Mengumpul dan
mengelas

23

MINGGU

31
01/09/15
04/09/15

TEMA /
TAJUK
Tema:
Pertanian
dan
Penternakan
Tajuk:
Ikan
Harua
n
Penaw
ar
Luka
Kacan
g
Tanah
Pelbag
ai
Rasa
Tiram
Mutiar
a
Indah
di
Mata
Cadangan
Aktiviti
Bahagian B:
Dialog (ms
117)
Autobiografi
(ms 118)
S.Kiriman
Tidak Rasmi

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.4 Bertutur,
berbual dan
menyatakan
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dalam situasi
formal dan
tidak formal
secara
bertatasusila

2.5
Membac
a,
memaha
mi dan
menaaku
l untuk
meminda
hkan
makluma
t yang
terdapat
dalam
pelbagai
bahan
dengan
betul.
2.5.1
Membac
a dan
memaha
mi
makluma
t yang
tersurat
dan
tersirat
daripada
bahan
prosa
dengan
betul.

3.3
Membina
dan
menulis
perkataan
,
frasa
dan ayat
dengan
betul.

5.3
Memaha
mi dan
membin
a ayat
yang
betul
dalam
pelbagai
situasi.

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

1.4.1
Bertutur
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
menggunaka
n ayat yang
gramatis
dalam situasi
formal dan
tidak formal
secara
bertatasusila.

3.3.3
Membina
dan
menulis
jawapan
pemaham
an
berdasark
an soalan
yang
bertumpu
dan
bercapah
dengan
betul.

5.3.1
Memaha
mi
dan
membin
a
ayat
tunggal
dengan
perluasa
n subjek
dan
predikat
yang
betul
dalam
pelbagai
situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Bantu
o Kata Perintah
o Kata Pemeri
o Ayat Tunggal
EMK
o Keusahawanan
o Pendidikan Alam
Sekitar
o Kreativiti dan
inovasi
TMK
o i-think
-peta pokok
-peta buih
Nilai
o Kegigihan

5.1.7
Memahami
dan
mengguna Strategi P&P
kan
kata
bantu, kata KP
perintah
o BCB-Bacaan
dan
kata
Intensif
pemeri
o Interpersonal
dengan
o Kontekstual
betul
mengikut
KB
konteks.
o Mengitlak
o Menghubungkaitka
n
o Mengsintesis
24

( ms 118)
Cerita (ms
119 & ms
120)

MINGG
U

TEMA / TAJUK
Tema:
Potret Malaysia

32
07/09/1
5
11/09/1
5

Tajuk:
Pekerti Mulia
Amalan Kita
Guru
Penyayang
Cara-cara
Menghormati
Guru
Tanggungjawa
b Seorang
Murid
Pelancaran
Kempen Budi
Bahasa
Cadangan Akitiviti
Bahagian A: (ms
124)
Bahagian B:
Biografi Tokoh(ms
121)
Cerita (ms 122 & ms
125)

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyataka
n
permintaa
n tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dalam
situasi
formal dan
tidak
formal
secara
bertatasusi
la
1.4.2
Berbual
tentang
sesuatu
perkara

2.5
Membaca,
memahami
dan
menaakul
untuk
memindah
kan
maklumat
yang
terdapat
dalam
pelbagai
bahan
dengan
betul.

3.3
Membin
a dan
menulis
perkata
an,
frasa
dan
ayat
dengan
betul.

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

5.3
Memaha
mi dan
membin
a ayat
yang
betul
dalam
pelbagai
situasi.

Menganalisis

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Ayat Aktif
o Kata penguat
o Kata adjektif
o Ayat tunggal
dan ayat
majmuk
Nilai
o HormatMenghormati
o Kerjasama
o Kasih Sayang
Strategi P&P
KP
o
o

2.5.2
Membaca,
memahami
dan
menaakul

3.3.4
Membin
a
kerangk
a untuk

5.1.5
Memahami
dan
mengguna
kan kata

o
5.3.2
o
Memaha
mi dan
membin
KB
a
ayat
o

Konstektual
BCB- Bacaan
Imbasan
Konstruktivisme
Verbal
Linguistik
Menjana idea
25

Dialog(ms 122 & ms


124)
Ucapan (ms 123)
S. Kiriman Rasmi (ms
122)
Laporan (ms 122)
Bahagian C: (ms
121)

MINGG
U

33
14/09/1
5
18/09/1
5

mengguna
kan kata
gelaran
yang
sesuai
dalam
situasi
tidak
formal
secara
bertatasusi
la

maklumat
yang
tersurat
dan
tersirat
daripada
bahan
prosa
dengan
betul.

menulis
pelbagai
jenis
karanga
n
dengan
betul.

adjektif
dan kata
penguat
dengan
betul
mengikut
konteks.

aktif dan
ayat
pasif
dengan
betul
dalam
pelbagai
situasi.

TEMA / TAJUK

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

Tema:
Ekonomi
Berwawasan
Tajuk:
Sumber
Pendapata
n
Peluang
Pekerjaan
di Kuala
Lumpur
Nota
Amirul
Pekerjaan
Sebagai
Sumber
Pendapata
n

1.5
Bercerita
dan
menceritak
an sesuatu
perkara
semula
dengan
tepat
menggunak
an sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul.
1.5.1
Bercerita
sesuatu

2.6
Membaca
pelbagai
bahan
sastera
dan
bukan
sastera
yang
sesuai
bagi
memupuk
minat
membaca

3.5
Mencatat
makluma
t yang
betul
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber.

5.1
Memahami
dan
menggunak
an
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

5.2
Memahami
dan
menggunak
an
pembentuk
an kata
yang sesuai
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

2.6.2
Membaca
dan

3.5.2
Mencatat
makluma

5.1.3
Memahami
dan

5.2.2
Memahami
dan

o
o

Mensintesis
Mengecam

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Ganti
Nama Tunjuk
o Kata Ganda
Separa
EMK
o Keusahawanan
Nilai
o Kerajinan
Strategi PnP
KP
o Verbal
Linguistik
o Konstektual
26

Cadangan
Aktiviti
Bahagian A: (ms
141, 145 & 146)
Bahagian B:
Cerita (ms 142 &
144)
Bahagian C: ( ms
143 & 144)

perkara
dengan
tepat,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul
menggunak
an
ayat
yang
mengandu
ngi
wacana.

memaha
mi
pelbagai
bahan
bukan
sastera
untuk
mengenal
pasti nilai
murni.

t yang
betul
mengikut
urutan
untuk
membuat
carta
daripada
pelbagai
sumber.

menggunak
an
kata
ganti nama
tunjuk
dengan
betul
mengikut
konteks.

menggunak
o
an
kata
ganda
KB
separa
o
dengan
betul dalam
pelbagai
o
situasi
o

BCB-Membuat
Rujukan

Membanding
dan
membezakan
Mengecam
Menyusun
urutan
o Menjana idea
o Kontekstual
menghubungk
ait
o BCB
-Bacaan
imbasan
-Mencatat nota
-Membuat
rujukan

27

MINGG
U

34
28/09/1
5
02/10/1
5

TEMA / TAJUK

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

Tema:
Ekonomi
Berwawasan
Tajuk:
Pengusah
a
Berwawas
an
Usaha
Tangga
Kejayaan
Pengusah
a Muda
Jika Aku
Pereka
Perisian

1.5
Bercerita
dan
mencerita
kan
sesuatu
perkara
semula
dengan
tepat
mengguna
kan
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang
betul.
1.5.2
Menceritak
an sesuatu
perkara
yang
dilihat dan
yang
ditonton
dengan
tepat,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul
mengguna
kan
ayat

2.3
Membaca
kuat
pelbagai
bahan
bacaan
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul

2.6
Membaca
pelbagai
bahan
sastera
dan bukan
sastera
yang
sesuai
bagi
memupuk
minat
membaca.

3.6 Menulis
untuk
menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
dengan
menggunak
an bahasa
yang
santun.

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

2.3.2
Membaca
pelbagai
bahan
yang
mengandu
ngi
ayat
tunggal
dan ayat
majmuk
berbilang
subjek
secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan

2.6.1
Membaca
dan
memaham
i pelbagai
bahan
sastera
yang
sesuai
untuk
meningkat
kan daya
berfikir
secara
kreatif.

3.6.1
Menulis
untuk
menyampai
kan
maklumat
yang betul
dengan
menggunak
an idea
utama dan
idea
sampingan
serta
menegaska
n
kesantunan

Cadangan
Aktiviti
Bahagian A: (ms
147)
Bahagian B:
Cerita (ms 147 &
150)
Autobiografi (ms
149)
Dialog (ms 148)
Surat Tidak
Rasmi (ms 151)

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Hubung
Pancangan
Keterangan
o Ayat Aktif
o Ayat Pasif
o Frasa
o Ayat Tunggal
Peluasan
Subjek
EMK
o Keusahawanan
o TMK
Nilai
o Kerajinan
o Kasih Sayang

Strategi PnP
5.1.6
KP
Memahami
o Konstruktivism
dan
e
mengguna
o KMD
kan
kata
o Verbal
hubung
Linguistik
pancangan
KB
keteranga
o Menjana idea
n dengan
o Mengecam
betul
o Menaakul
mengikut
o PM- bacaan
konteks.
o KMDMenggunakan
imaginasi dan
kreativiti
o Konstruktivisme
28

yang
mengandu
ngi
wacana.

MING
GU

TEMA / TAJUK
Tema:
Ekonomi
Berwawasan

35
05/10/
15
09/10/
15

Tajuk:
Mengurus
Wang
Bengkel Bijak
Menguruskan
Wang
Perkhidmatan
Prabayar
Pengurusan
Wang
Berhemat
Cadangan Aktiviti
Bahagian A: (ms
153)
Bahagian B:
Berita (ms 155)
Laporan (ms 157)
Bahagian C: (ms
156)

yang jelas
dan
intonasi
yang
betul.

berbahasa.

mengembangk
an idea

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.6
Berbicara
untuk
menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusil
a.
1.6.1
Berbicara
untuk
mendapatk
an
maklumat
yang
tersirat
dengan

2.3
Membaca
kuat
pelbagai
bahan
bacaan
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang
betul.

3.6 Menulis
untuk
menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
dengan
menggunak
an bahasa
yang
santun.

3.9 Menulis
ulasan
tentang
palbagai
bahan
sastera
dan bukan
sastera
yang
didengar,
ditonton
atau
dibaca
dengan
betul.

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

2.3.1
Membaca
pelbagai
bahan
yang
mengandu
ngi
pelbagai
jenis ayat

3.6.2
Menulis
untuk
menyampai
kan
maklumat
berbentuk
surat,
laporan dan

3.9.1
Menulis
ulasan
tentang
bahan
bukan
sastera
yang
didengar,

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Bantu
o Ayat Pasif
o Ayat Aktif
EMK
o Keusahawanan
o Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi
Nilai
o Berdikari

Strategi PnP
KP
o BCB5.1.7
Perbincangan /
Memahami
Bacaan Imbasan
dan
/ Bacaan
mengguna
Luncuran
kan
kata
o Konstruktivisme
bantu, kata
perintah
KB
dan
kata
o Mengitlak
pemeri
o KP29

tepat
tentang
sesuatu
perkara
secara
bertatasusil
a.

MINGG
U

36
12/19/1
5
16/10/1
5

secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang
betul.

cerita
dengan
jelas serta
menggunak
an bahasa
yang
santun.

ditonton
atau
dibaca
dengan
jelas
dan
mengguna
kan bahasa
yang
gramatis.

dengan
betul
mengikut
konteks.

TEMA / TAJUK

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

Tema:
Bumi Indah
Rakyat Bertuah

1.6
Berbicara
untuk
menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
tepat secara
bertatasusil
a.
1.6.2
Menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu

2.3
Membaca
kuat
pelbagai
bahan
bacaan
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul

3.6 Menulis
untuk
menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
dengan
menggunak
an bahasa
yang
santun.

5.2
Memahami
dan
mengguna
kan
pembentuk
an kata
yang
sesuai
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

5.2
Memahami
dan
menggunak
an
pembentuk
an kata
yang sesuai
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

5.2.1
Memahami
dan
mengguna
kan
imbuhan

5.2.1
Memahami
dan
menggunak
an imbuhan
akhiran

Tajuk:
Manusia
dan Alam
Sekitar
Manusia
Penjaga
Alam
Sayangi
Alam
Kita
Manusia
dan Alam
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A: Bahagian B:

2.3.2
Membaca
pelbagai
bahan
yang
mengandu

3.6.2
Menulis
untuk
menyampai
kan
maklumat

Interpersonal
KonstruktivismeMenilai dan
Mentaksir

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Ayat Tunggal
dan Ayat
Majmuk
Imbuhan
Apitan
o Imbuhan
Pinjaman
o Kata Seru
o Kata Ganda
o Kata Nama
Khas
EMK
o Pendidikan
Alam Sekitar
o Patriotisme
o Sains
Nilai
o Kesyukuran
Strategi PnP
30

Laporan (ms
162 & 166)
Bahagian C:
(ms 161 & 163)

perkara
daripada
media cetak
dalam
bentuk
pengumum
an dengan
menggunak
an
ayat
yang
gramatis
secara
bertatasusil
a

ngi
ayat
tunggal
dan ayat
majmuk
berbilang
subjek
secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang
betul.

berbentuk
surat,
laporan dan
cerita
dengan
jelas serta
menggunak
an bahasa
yang
santun.

akhiran
an, -kan, -i,
imbuhan
apitan
pada kata
kerja, kata
nama dan
kata
adjektif
serta
imbuhan
pinjaman
dengan
betul
dalam
pelbagai
situasi.

an, -kan, -i,


imbuhan
apitan pada
kata kerja,
kata nama
dan kata
adjektif
serta
imbuhan
pinjaman
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi.

KP
o
KB

o
o
o
o
o
o
o

Verbal
Linguistik
Interpersonal
Mengecam
Menjana idea
Mensintesis
Membuat
inferens
PM- Bacaan
BCB
Bacaan
Intensif

31

MINGG
U

TEMA / TAJUK
Tema:
Bumi Indah
Rakyat Bertuah

37
19/10/1
5
23/10/1
5

Tajuk:
Lestarikan
Alam Kita
Jimatkan
Tenaga
Elektrik
Aku
Sebagai
Penapis
Air
Kitar
Semula
Minyak
Masak
Teksi
Berkuasa
Gas Asli
Cecair
Rumah
Lindungan
Tanaman
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A:
(ms178)
Bahagian B:
Keperihalan
(ms169)
Autobiografi
(ms170)
Imaginatif(ms
175)

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Ganda
Separa
Berimbuhan
o Kata Hubung
Pancangan
Keterangan
o Kata Seru
o Kata Majmuk
EMK
o Sains
o Pendidikan
Alam Sekitar
o Kreativiti dan
inovasi
Nilai
o Sayangi alam
sekitar
Strategi PnP
KP
o Interpersonal
o Konstruktivisme

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.6
Berbicara
untuk
menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusil
a.

2.4
Membaca
dan
memaham
i
maklumat
yang
tersurat
dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
memberik
an respons
dengan
betul
2.4.3
Membaca
dan
memaham
i
maklumat
yang
tersurat
dan
tersirat
dengan
tepat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
membuat

3.7
Menghasil
kan
penulisan
kreatif
dalam
pelbagai
genre
dengan
betul.

5.2
Memahami
dan
mengguna
kan
pembentu
kan kata
yang
sesuai
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

3.7.1
Menghasil
kan
rangka
pendahul
uan,
isi
dan
penutup
dalam
penulisan
kreatif
dengan
betul.

5.2.2
Memahami
dan
mengguna
kan
kata
ganda
separa
dengan
betul
dalam
pelbagai
situasi

5.1.6
Memahami
dan
mengguna
kan
kata
hubung
KB
pancangan
o
keteranga
o
n dengan
o
betul
o
mengikut
o
konteks.

1.6.1
Berbicara
untuk
mendapatk
an
maklumat
yang
tersirat
dengan
tepat
tentang
sesuatu
perkara
secara
bertatasusil
a.

Mensintesis
Menjana idea
Mengecam
Memahami
Kontekstual
memindah
maklumat
- mengaplikasi

32

Ucapan (ms
176)
Dialog (ms 176)
Bahagian C:-

MINGG
U

38
26/10/1
5
30/10/1
5

TEMA /
TAJUK
Tema:
Bumi Indah
Rakyat
Bertuah
Tajuk:
Sayangi
Alam
Sekitar
Selamat
kan
Pokok
Hari
Tanpa
Beg
Plastik
Tasik
Impiank
u
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A: Bahagian B:
Cerita (ms
175)
Bahagian C:
(ms 178)

penilaian
dengan
betul.

HARI 1

HARI 2

HARI 3

1.7
Berbincang
dan
mengemukak
an pendapat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
secara
bertatasusila.
1.7.2
Berbincang
dan
mengemukak
an pendapat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
menggunakan
ayat
yang
gramatis
secara

2.5
Membaca,
memaham
i dan
menaakul
untuk
memindah
kan
maklumat

3.7
Menghasil
kan
penulisan
kreatif
dalam
pelbagai
genre
dengan
betul.

2.5.1
Membaca
dan
memaham
i
maklumat
yang
tersurat
dan
tersirat
daripada
bahan
prosa
dengan
betul.

3.7.2
Menghasil
kan
penulisan
kreatif
berbentuk
imaginatif
dan
deskriptif
dengan
betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
4.4
5.2
Sistem Bahasa
Melafazkan
Memahami
o Kata
dan
dan
Majmuk
memahami
menggunak
Bentuk
puisi dengan
an
Mantap
intonasi yang pembentuk
o Kata
betul
an kata
Adjektif
menggunaka yang sesuai
o Kata Kerja
n bahasa
dalam
o Kata Nama
yang indah
pelbagai
o Imbuhan
secara didik
situasi
EMK
hibur.
dengan
o Pendidikan
betul.
Alam
4.4.2
5.2.3
Sekitar
Membina dan Memahami
o Kreativiti
memahami
dan
dan Inovasi
sajak secara menggunak Nilai
terkawal dan an
kata
o Menghargai
mendeklama majmuk
alam sekitar
sikannya
bentuk
Strategi PnP
dengan
yang telah KP
sebutan dan mantap
o BCB
intonasi yang dengan
Perbincanga
betul
dan betul dalam
n
jelas secara pelbagai
o Bacaan
didik hibur.
situasi.
Luncuran
KB
o Merumus
HARI 4

HARI 5

33

bertatasusila.

o
o
o
o

MINGG
U

TEMA / TAJUK
Tema:
Meneroka Sains
dan Teknologi

39
02/11/1
5
06/11/1
5

Tajuk:
Sains dalam
Kehidupan
Kenali Alam
Kita
Pentingnya
Tenaga
Elektrik
Pencetak
Mini
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A: ( ms
180)
Bahagian B:
Dialog (ms 183)
Bahagian C: (ms
183)

Menaakul
Menjana
idea
Mengecam
BCB
Perbincanga
n
-Bacaan
Intensif

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Kata Hubung
Pancangan
Keterangan
o Kata Adjektif
o Kata
Penguat

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.6
Berbicara
untuk
menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
tepat secara
bertatasusil
a.
1.6.1
Berbicara
untuk
mendapatka
n maklumat
yang
tersirat
dengan

2.5
Membaca,
memahami
dan
menaakul
untuk
memindahk
an
maklumat
yang
terdapat
dalam
pelbagai
bahan
dengan
betul.
2.5.2
Membaca,
memahami
dan
menaakul
maklumat
yang
tersurat

3.5
Mencata
t
makluma
t yang
betul
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber.

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

5.1
Memahami
dan
mengguna
kan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut
konteks

3.5.2
Mencata
t
makluma
t yang
betul
mengiku
t urutan

5.1.5
Memahami
dan
mengguna
kan kata
adjektif
dan kata
penguat

Nilai
5.1.6
o Keberanian
Memahami
dan
Strategi PnP
mengguna
KP
kan
kata
o KMDhubung
Meramalkan
pancangan
o BCB Bacaan
keterangan
Intensif

EMK
o Sains
o Teknologi
Maklumat
dan
Komunikasi

34

tepat
tentang
sesuatu
perkara
secara
bertatasusil
a.

MINGG
U

TEMA / TAJUK
Tema:
Meneroka Sains
dan Teknologi

40
09/11/1
5
13/11/1
5

Tajuk:
Teknologi
Semakin
Canggih
Televisyen
Pintar
Mesin
Juruwang
Automatik
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A: Bahagian B:
Deskriptif (ms
187)
Bahagian C:-

dan tersirat
daripada
bahan
prosa
dengan
betul.

untuk
membua
t carta
daripada
pelbagai
sumber.

dengan
betul
mengikut
konteks.

dengan
betul
mengikut
konteks.

KB
o
o
o

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

1.6
Berbicara
untuk
menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusil
a.
1.6.2
Menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara

2.5
Membaca,
memahami
dan
menaakul
untuk
memindah
kan
maklumat
yang
terdapat
dalam
pelbagai
bahan
dengan
betul.

3.7
Menghasil
kan
penulisan
kreatif
dalam
pelbagai
genre
dengan
betul.

4.3
Mengujarka
n bahasa
yang indah
dan
menggunak
an bahasa
badan yang
kreatif
melalui
lakonan
secara didik
hibur.

5.3
Memaha
mi dan
membin
a ayat
yang
betul
dalam
pelbagai
situasi.

2.5.3
Membaca,
memahami
dan
menaakul
bahan
prosa

3.7.2
Menghasil
kan
penulisan
kreatif
berbentuk
imaginatif

Mensintesis
Menjana
idea
KMD
Meramal

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Ayat tunggal
peluasan
subjek dan
predikat
EMK
o Kreativiti dan
Inovasi
Nilai
o Gigih
o bersyukur

Strategi PnP
KP
4.3.2
5.3.1
o Interpersonal
Mengujarka Memaha
o Konstruktivism
n
dialog mi dan
e
yang
membin
dihasilkan
a
ayat
mengembangk
daripada
tunggal
an idea
bahan
dengan
35

daripada
media
cetak
dalam
bentuk
pengumum
an dengan
menggunak
an
ayat
yang
gramatis
secara
bertatasusil
a

MINGG
U

41
16/11/1
5
20/11/1
5

untuk
memindah
kan
maklumat
kepada
bentuk
puisi
dengan
betul.

dan
deskriptif
dengan
betul.

ransangan
untuk
menyampai
kan
nilai
dan
pengajaran
dengan
bahasa
badan yang
sesuai.

perluasa
o
n subjek
dan
o
predikat
yang
betul
dalam
KB
pelbagai
o
situasi
o
o

TEMA / TAJUK

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

Tema:
Meneroka Sains
dan Teknologi

1.7
Berbincang
dan
mengemuka
kan
pendapat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
secara
bertatasusil
a.

2.6
Membac
a
pelbagai
bahan
sastera
dan
bukan
sastera
yang
sesuai
bagi
memupu
k minat
membac
a
2.6.2

3.9
Menulis
ulasan
tentang
palbagai
bahan
sastera
dan bukan
sastera
yang
didengar,
ditonton
atau
dibaca
dengan
betul.
3.9.1

4.3
Mengujarka
n bahasa
yang indah
dan
menggunak
an bahasa
badan yang
kreatif
melalui
lakonan
secara didik
hibur.

5.2 Memahami
dan
menggunakan
pembentukan
kata yang
sesuai dalam
pelbagai
situasi dengan
betul.

4.3.2

5.2.1

Tajuk:
Bijak
Mencipta
Alat
Pembaka
ran
Sampah
Kerusi
Roda
Ubah
Alih
Alat

1.7.2

BCBPerbincangan
Kontekstual
memindahkan
maklumat
Mengecam
Mereka cipta
Menganalisis

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
o Imbuhan Apitan
o Ayat Seruan
o Ayat Tanya
EMK
o Pendidikan Alam
Sekitar
TMK
o Peta i-think
(peta buih
berganda)
Nilai
o Kasih Sayang
Strategi PnP
36

Penukar
Tayar
NuttyNotty
Cadangan
Aktiviti
Bahagian A:
( ms 194)
Bahagian B:
Dialog (ms 192)
Keperihalan
(ms 192)
Bahagian C:-

Berbincang
dan
mengemuka
kan
pendapat
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
menggunak
an
ayat
yang
gramatis
secara
bertatasusil
a.

Membac
a
dan
memaha
mi
pelbagai
bahan
bukan
sastera
untuk
mengen
al pasti
nilai
murni.

Menulis
ulasan
tentang
bahan
bukan
sastera
yang
didengar,
ditonton
atau
dibaca
dengan
jelas
dan
mengguna
kan
bahasa
yang
gramatis.

Mengujarka
n
dialog
yang
dihasilkan
daripada
bahan
ransangan
untuk
menyampai
kan
nilai
dan
pengajaran
dengan
bahasa
badan yang
sesuai.

Memahami
dan
menggunakan
imbuhan
akhiran an,
-kan, -i,
imbuhan
apitan pada
kata kerja,
kata nama
dan kata
adjektif serta
imbuhan
pinjaman
dengan betul
dalam
pelbagai
situasi.

KP
BCBPerbincangan
o Konstruktivisme
mengembangkan
idea
-menilai
o Interpersonal
o

KB
o
o
o
o

Membandingkan
dan
membezakan
Membuat
inferens
Merumus
Menghubungkait

PETA I-THINK

37

38