Anda di halaman 1dari 14

PENGENALAN

Proses sosialisasi mempunyai hubungkait yang erat dengan proses pendidikan.


Pendidikan ialah

satu usaha sistematik yang dibuat oleh masyarakat untuk

menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya. Ia merupakan


satu proses untuk memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku
dalam diri manusia . Al-Farabi pula menggunakan pelbagai istilah untuk menerangkan
konsep pendidikan yang secara tak langsung merupakan peranan seorang guru.
Baginya tujuan pendidikan ialah untuk mendisiplin (ta dib), melatih (tahdhib),
membimbing (tasdid), mengajar (talim), mengasuh (tarbiya), dan menaksir (taqwim).
Tugas guru ialah untuk mendidik pelajar ke arah mencapai kebahagiaan dan
keseumpurnaan (bermoral tinggi) kerana manusia dicipta untuk tujuan ini.
Sosialisasi adalah satu konsep umum yang boleh ditakrifkan sebagai satu proses
dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan
dan bertindak . Menurut Kamus Dewan Edisi keempat sosialisasi membawa maksud
usaha untuk memindahkan hak milik seseorang menjadi milik negara atau proses
mendidik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan suasana, sikap, nilai dan norma
yang

dapat diterima dalam masyarakat . Manakala Mohd. Salleh Lebar (1998)

mentakrifkan sosialisasi ialah proses interaksi sosial yang membolehkan manusia


memperolehi personaliti atau sakhsiah dan belajar cara hidup masyarakatnya. Proses
ini berlaku secara berterusan dan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran
personaliti merangkumi pemikiran, tahap emosi, daya kesedaran diri, konsepsi dan lainlain lagi. Selain itu, sosialisasi boleh didefinisikan sebagai interaksi antara manusia
sama ada verbal atau non verbal. Apabila manusia melakukan tugasan bersama,
sekalipun tanpa interaksi, ia juga dianggap sebagai proses sosialisasi.
Menurut Ishak Ramly (2005), pemasyarakatan atau sosialiasi adalah proses
kanak-kanak diajar dengan nilai sosial yang baik dan sempurna seperti penerapan nilainilai murni masyarakat Malaysia pada semua kanak-kanak sekolah. Ini dilakukan
secara formal dan terancang melalui proses pengajaran dan pembelajaran.
1

Sosialisasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seorang anak dalam


kehidupan untuk berkomunikasi secara efektif. Selain itu, ia juga memberikan
keterampilan yang diperlukan seseorang yang mempunyai tugas dalam masyarakat.
Proses sosialisasi ini dapat menanamkan nilai-nilai kepercayaan kepada seseorang
yang mempunyai tugas dalam masyarakat. Sosialisasi yang betul dapat membentuk
keperibadian yang unggul dalam diri seseorang.
Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi . Agen
sosialisasi merupakan individu , kumpulan atau organisasi yang mempengaruhi tingkah
laku dan diri seseorang. Kanak-kanak sejak kecil lagi telah dikelilingi oleh agenagen sosialisasi termasuklah ibu bapa, pengasuh dari tadika dan juga dari keluarga
yang terdekat. Apabila mereka di bangku sekolah, agen sosialisasi telah bertambah
banyak seperti guru dan warga sekolah, rakan sebaya dan persatuan yang mereka
ceburi.
Guru sebagai agen sosialisasi akan berfungsi dimana kewujudan sekolah
sebagai medium sosialisasi antara lain adalah untuk mengenali dan mengembangkan
karakteristik

diri

(bakat,

minat

dan

kemampuan),

melestarikan

kebudayaan,

merangsang peranan demokrasi melalui pengajaran ketrampilan berbicara dan


pengembangan kemampuan berfikir kritis, kreatif, rasional dan objektif, dan untuk
mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri anak-anak.
Aspirasi pula mengikut kamus dewan edisi ke empat membawa maksud
keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu . Aspirasi negara
sepertimana yang dizahirkan dalam wawasan 2020 dan falsafah pendidikan
kebangsaan adalah seiring untuk membentuk warganegara yang menguasai ilmu dan
kemahiran tinggi,menjunjung nilai budaya bangsa ,memiliki semangat patriotisme utuh
dan mempunyai daya saing yang tinggi . Dengan itu semua guru disekolah harus sedar
mereka sebenarnya memikul satu akuantabiliti yang besar

untuk merealisasikan

aspirasi negara sebagai pembina insan berprestasi tinggi.

2. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU SEBAGAI AGEN SOSIALISASI


Guru yang berkualiti merupakan tonggak kepada kemajuan dan kegemilangan
pendidikan.Berdasarkan PIPP melalui teras keduanya yang bertujuan membangunkan modal
insan dan berpengetahuan serta berkemahiran dalam menghayati nilai nilai murni , bermoral
serta bersikap positif .Sehubungan dengan itu tugas guru dewasa ini bukan sahaja mengajar
tulis baca sepertimana persepsi sesetengah masyarakat tetapi tugas guru adalah lebih besar
daripada itu .Peranan dan tanggungjawab guru antara lain sebagai agen sosialisasi dimana
ianya adalah seiring dengan kehendak Falsafah Pendidikan yang menjurus ke arah mencirikan
insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri ciri seperti percaya dan patuh
kepada tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bersikap penyayang,bertanggungjawab
kepada diri, masyarakat, agama dan Negara.

Guru adalah antara agen sosialisasi yang paling berpengaruh dimana guru turut
memainkan peranan utama dalam membentuk konsep kendiri , personaliti dan sahsiah
murid murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat. Ini kerana
sekolah merupakan agen untuk menyampaikan kebudayaan dan sebahagian daripada
fungsi pengajaran adalah untuk melahirkan nilai nilai kebudayaan . Dengan itu
proses sosialisasi murid merupakan satu tugas yang perlu dilaksanakan sekolah
dengan rasa penuh tanggungjawab. Guru memainkan beberapa peranan penting
selaku agen social semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.Antaranya guru
bertanggungjawab untuk:
2.1

Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif


Guru perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif disebabkan

cara murid berinteraksi dengan guru atau sesama rakan adalah tidak sama dan meluas.
Sehubungan itu ,sebagai agen sosialisasi guru berupaya menggalakkan pergaulan
yang mesra dalam kalangan pelajarnya. Pengurusan interaksi social yang dikendalikan
guru adalah sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran. Ini dapat dilakukan
melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kerja kumpulan yang diadakan
akan menggalakkan interaksi antara pelajarnya.

Ketika P&P, murid akan digalakkan untuk membincangkan

tajuk yang diajar

bersama rakan-rakannya dan membuat refleksi dan rumusan daripada apa yang
difahami

dan

dipelajarinya. Daripada

perbincangan

kumpulan

tersebut,

proses

sosialisasi akan terbentuk dan murid akan berkomunikasi antara satu sama lain.
Komunikasi dua hala ini dapat membantu pelajar mengembangkan perhubungan yang
sihat yang akan membaiki sikap terhadap sekolah dan pembelajarannya. Ringkasnya,
interaksi dan hubungan

social yang bersifat perkembangan ini akan membolehkan

murid bekerjasama sebagai satu pasukan melalui pembelajaran koperatif dan


kolaboratif. Jika guru itu memilih untuk menyampaikan maklumat sahaja, maka
kemahiran berkomunikasi tidak dikembangkan. Kemahiran berkomunikasi adalah
penting untuk sosialisasi.

2.2

Membentuk hubungan sosial yang mesra


Usaha untuk melahirkan masyarakat penyayang dan dapat memberikan

sumbangan kepada kesejahteraan komuniti dan negara amat perlu dititik beratkan dan
diberikan penekanan. Kehadiran guru sebagai agen sosialisasi amat diperlukan dengan
tujuan membentuk insan yang mempunyai emosi yang matang dan stabil. Dengan itu
dapat memupuk perasaan kasih sayang dan kekitaan. Masyarakat penyayang dan
budaya penyayang adalah masyarakat yang hidup bermuafakat dengan anggotanya
yang mesra dan bertimbangrasa. Setiap orang saling memahami dan hormat
menghormati .Yang muda menghormati yang tua dan yang tua mengasihi yang muda.
Situasi seperti ini sememangnya wujud dipersekitaran murid disekolah sebagai sebuah
komuniti .
Guru sebagai Agen social yang utama disekolah perlu untuk membentuk
hubungan social yang mesra dan penyayang . Didalam hubungan social yang mesra
dan penyayang ini setiap individu memainkan peranan untuk mengawasi, menasihati
dan membetulkan tingkahlaku anak anak murid yang berada dihadapan mereka.
Dalam mewujudkan hubungan social yang mesra guru dapat memberikan motovasi
kepada anak didiknya untuk belajar dengan cemerlang , serta galakkan untuk belajar
4

secara aktif didalam kelas . Sokongan daripada guru merupakan satu factor yang kuat
dalam membentuk hubungan social yang cemerlang khususnya kepada kanak kanak
disekolah rendah .kesannya lahirlah Individu di dalam masyarakat penyayang yang
tidak hanya mementingkan diri sendiri dan melakukan sesuatu perkara yang jelas akan
membawa bencana kepada orang orang disekelilingnya. Sifat inilah yang diperlukan
bagi melahirkan sebuah negara maju yang berperibadi dan seimbang dengan
pembangunan negara sepertimana yang dizahirkan dalam wawasan 2020.

2.3

Mengembangkan penguasaan ilmu dan kemahiran


Ilmu menjadi asset maknawi dalam kehidupan setiap insan . dengan adanya ilmu

sebagai bekalan hidup , barulah seseorang itu dapat mengeksploitasi ilmu yang dimiliki
itu kearah kemajuan diri, pembangunan nusa dan pemartaban bangsa . sebagai agen
social ,seorang guru itu tidak boleh merasa jemu untuk menimba ilmu baharu serta
mempelajari kemahiran terkini yang sesuai dengan perkembangan diri dan masyarakat.
Hal ini kerana dalam konteks masyarakat sarwajagat ini ilmu dan kemahiran yang
dimiliki oleh seseorang itu menjadi tunjang kehidupan seharian. Semua ini amat
diperlukan bagi seorang agen social untuk melahirkan modal insan yang berdaya saing
dan menjadi tanggungjawab pendidik untuk melahirkan murid yang menguasai
kemahiran yang tinggi bagi merealisasikan aspirasi kerajaan. Guru yang menguasai
ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme keguruan,menjalankankan
tugas dengan cekap dan berkesan serta menjadi lebih kreatif dan inovatif.
Penguasaan ilmu pengetahuan bagi setiap guru juga amat penting dalam
menjayakan hasrat kerajaan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran
berfikir aras tinggi (KBAT). Oleh hal yang demikian adalah menjadi tanggungjawab
pendidik untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan pengetahuan dan kemahiran
bagi memastikan produk yang dilahirkan kelak memenuhi ciri kemenjadian murid
sebagaimana yang diimpikan . Dengan itu guru perlu menganjak paradigma dengan
melakukan tranformasi minda agar dapat merealisasikan hasrat yang disebut.

2.4

Penyebar budaya ilmu


Guru sebagai pengamal ilmu seharusnya mempraktikkan budaya ilmu seperti

membaca , berfikir , memerhati dan bertukar fikiran serta mencari pengalaman baru.
Guru perlu menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan nilai nilai murni dan juga
disiplin ilmu melalui penyampaian isi kandungan pendidikan yang lebih berkesan.
Secara tidak langsung akan mebolehkan guru untuk memindahkan ilmu yang baik,
meninggikan adab murid sebagai seorang pengamal ilmu dan dapat membawa kepada
kelahiran generasi yang mencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi teras
dan tunjang dalam amalan pendidikan sepanjang hayat.

2.5

Memastikan perkembangan tingkahlaku positif


Peranan seorang guru sebagai seorang agen social ibarat doctor dan jururawat

yang bertindak merawat muridnya. Guru bertanggungjawab dalam memupuk sikap, nilai
dan sahsiah murid yang sempuna supaya selaras dengan kehendak masyarakat.
Dalam hal ini guru memainkan peranannya dengan memupuk nilai-nilai murni seperti
belas- kasihan, bertolak ansur, bertimbang rasa dan bekerjasama. Pelajar yang muda
amat memerlukan keperluan-keperluan psikologi tersebut dan ini dapat dipenuhi oleh
seorang guru yang baik hati serta ada perasaan belas kasihan. Kesemua nilai ini amat
dihargai dalam sosialisasi. Dengan adanya penekanan nilai-nilai tersebut, suasana
yang kondusif telah wujud untuk sosialisasi.
Guru perlu berusaha untuk membimbing dan membentuk tingkahlaku murid yang
positif dan menghentikan tingkahlaku negetif mengikut nilai, norma dan kehendak
masyarakat . Asas penting dalam pembentukan tingkahlaku murid adalah dengan
membina hubungan yang positif antara guru dan murid didalam sekolah atau bilik
darjah.Guru perlu mempunyai kemahiran strategi tertentu untuk membolehkan murid
membuat pilihan tingkahlaku yang dapat meningkatkan peluang pembelajaran untuk diri
sendiri. Usaha dapt dilaksanakan dengan cara penyerapan nilai murni samada secara
langsung atau secara tidak langsung melalui aktiviti pembelajaran dibilik darjah ataupun
ketika perlaksanaan aktiviti kelab dan persatuan.
6

Selain itu, dalam membentuk nilai , norma ,sahsiah dan tingkahlaku positif guru
boleh mengendalikan projek gotong- royong untuk membersihkan kawasan sekolah,
balai raya, pusat warga tua, rumah anak yatim sebagai usaha untuk menyediakan
peluang untuk pelajar berinteraksi sesama mereka atau dengan penghuni-penghuni di
pusat-pusat tersebut. Ini juga merupakan peluang untuk pelajar bersosialisasi secara
aktif dan sihat.
Guru juga perlu untuk mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat dan
menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai nilai positif kepada ahli masyarakat.
Dengan ini akan terdapat kesinambungan dalam memupuk dan membentuk nilai nilai
murni kepada kanak kanak kerana ahli masyarakat terdiri daripada ahli keluarga
pelajar yang juga menjadi agen sosialisasi.

2.6

Memelihara keperibadian
Ketinggian kualiti peribadi guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan

sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan
masa depan. Pembinaan modal insan adalah teras kepada kejayaan bangsa dan
negara. Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu,
berakhlak, berkemahiran, berdaya saing dan berdaya tahan. Selari dengan aspirasi
Negara ,tingkah laku guru merupakan salah satu pengaruh sosialisasi dalam kalangan
pelajarnya. Ini kerana guru berdiri di hadapan beratus-ratus orang pelajar. Segala
percakapan, tindakan dan tingkah laku guru diperhatikan dengan rapi oleh para pelajar.
Ini membawa implikasi bahawa perwatakan guru sering diteliti oleh pelajar .
Sebagaimana yang kita ketahui, tugas seorang guru tidaklah terhad kepada
proses mengajar atau menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata.

Namun,

tanggungjawab guru juga adalah untuk memastikan pembentukan sahsiah pelajar


termasuk pembentukan dan perkembangan dalam aspek jasmani, rohani, intelek dan
emosi supaya para pelajar berupaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan,
bermoral tinggi, harmonis dan juga seimbang. Dalam hal ini, guru perlu berusaha
7

memastikan adab dan budi pekertinya adalah ditahap yang cemerlang. Ini adalah
kerana guru merupakan model kepada murid-murid dan masyarakat sekelilingnya. Guru
tidak seharusnya umpama ketam mengajar anaknya berjalan betul. Guru bukan sahaja
perlu mengajar nilai-nilai murni tetapi mesti mengamalkan nilai-nilai murni tersebut.
Dalam isu ini, mesej untuk menolak sebarang perbuatan yang bercanggah dengan
norma masyarakat dan undang-undang negara wajar ditonjolkan dalam kalangan
pelajar melalui penggemblengan usaha bersama bagi membentuk generasi Malaysia
yang bertanggungjawab dan berwawasan.
Sekiranya guru itu memiliki sahsiah yang mesra dan sentiasa menyapa pelajarpelajar dengan baik, maka pelajar itu juga berasa lebih selesa. Sahsiah guru itu akan
dicontohi oleh para pelajarnya. Justeru, pelajar akan membesar menjadi individu yang
lebih peramah, mesra dan mudah untuk berdampingan dengan orang lain. Lantaran itu,
guru hendaklah memainkan peranan sebagai contoh teladan kepada pelajar-pelajarnya
dan pastinya masyarakat kita akan memandang tinggi kerjaya seorang guru
terutamanya sebagai agen sosialisasi.

2.7

Menyatukan bangsa Malaysia


Dasar pendidikan kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan satu masyarakat

yang bersatu padu dan berdisplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih
bagi pembangunan Negara. Sistem pendidikan yang dilaksanakan sehingga kini adalah
sebagai salah satu usaha kerajaan untuk

merealisasikan aspirasi negara bagi

mewujudkan dan meningkatkan perpaduan kaum dan integrasi nasional dalam


kalangan masyarakat di negara ini. Pendidikan adalah tunjang kepada perpaduan
negara, maka tidak dapat dinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan
peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan negara.

Dalam konteks Malaysia, pendidikan adalah tonggak utama dalam membina


perpaduan kaum dalam kalangan generasi muda. peranan dan tanggungjawab guru
8

sebagai agen sosialisasi amat diperlu . kelestarian, kemajuan dan kemakmuran negara
juga terletak pada keupayaan guru untuk memupuk perpaduan dan keharmonian kaum
yang berkekalan. Kehadiran guru berperanan untuk mendidik murid agar menghargai
nilai keinsanan , menghormati perbezaan adat dan budaya serta memperkukuhkan
perpaduan dan jati diri . Dengan ini akan dapat mewujudkan suasana yang kondusif
bagi membolehkan murid daripada pelbagai latar kaum dan agama bergaul sesama mereka
dengan lebih mesra dan akrab.

Peranan guru

perlu untuk meruntuhkan tembok prejudis yang tebal dengan

menggalakkan interaksi yang harmonis antara murid pelbagai kaum. Guru itu sendiri
mestilah tidak mengamalkan sikap pilih kasih sesama kaum dan agama mengikut
keselesaannya. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap
semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan
politik, tempat asal dan keturunan, ini membawa maksud guru mesti melayan dan
menyempurnakan tugasnya sama rata.
Pada masa yang sama, guru mesti meneruskan usaha memperkasa sekolah
kebangsaan sebagai sekolah perpaduan dan memartabatkan bahasa kebangsaan
sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan rakyat. Bagi meningkatkan lagi
penghayatan murid pelbagai kaum terhadap nilai patriotisme, guru perlu melaksanakan
pelbagai program yang menjurus ke arah penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Dengan ini akan dapat melahirkan warga negara Malaysia yang patriotik dan
berakhlak mulia, yang memahami sejarah asal usul negara bangsa, yang mengormati
perlembagaan dan undang-undang negara, yang menjunjung sistem demokrasi
berperlembagaan, dan menghayati semangat serta prinsip rukunegara. Jelas sekali
tugas guru di negara kita bukanlah semata-mata untuk melahirkan modal insan yang
berjaya memacu kemajuan negara, tetapi juga melahirkan insan mulia dalam sebuah
masyarakat majmuk yang menghayati sejarah, menghormati perbezaan agama, adat
dan budaya serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan sejagat.
9

2.8

Menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar


Salah satu tanggungjawab yang dominan bagi setiap guru adalah melahirkan

golongan yang memiliki mentaliti kelas pertama kepada tanah air kita. Hal yang
demikian ini terjadi kerana guru bukan sahaja memberikan ilmu dunia tetapi juga perlu
menyampaikan ilmu akhirat kepada anak buahnya. Guru sebagai agen sosialisasi perlu
memainkan peranannya untuk menerapkan nilai kerohanian dalam setiap diri
pelajarnya.
Nilai kerohanian ini ialah seseorang indvidu itu perlu percaya kepada Tuhan,
bersyukur dengan pemberian Tuhan dan berakhlak mulia dan berpegang kepada nilainilai murni. kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan . Seseorang individu itu perlulah
mengakui tentang kewujudan Tuhan, mengakui Tuhan sebagai Pencipta manusia dan
alam. Selain itu, setiap insan perlu sedar bahawa hukum dan fenomena alam
merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Menyedari bahawa individu
bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. Tambahan
pula, insan tersebut perlulah mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti. Manusia
hendaklah memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam mentadbir
dan memakmurkan alam.
Pendidikan kerohanian sangat mustahak kepada setiap insan. Guru perlu
sentiasa menyuntikkan nilai-nilai murni ini kepada pelajar supaya mereka dapat menuju
ke arah hakiki dan tidak mudah terpengaruh oleh unsur unsur negetif . Dengan
bimbingan, prihatin, asuhan dan kasih sayang guru, insan yang bersikap penyayang,
bersemangat kental serta berfikiran terbuka akan bercambah dan nilai jati diri sebagai
penggerak wawasan akan turut berkembang dengan sendirinya. Atas sumbangan guru,
pelajar yang memiliki jati diri dan bersahsiah mulia dapat menjanakan pembangunan
negara.
10

Penekanan faktor kepercayaan kepada Tuhan atau dengan kata lain pendekatan
dari segi agama haruslah menjadi perkara yang first and foremost dalam diri seorang
individu yang bergelar guru. Ibu bapa mengharapkan sekolah dan guru dapat
meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan dalam diri pelajar. Perkara ini menjadi lebih
penting dan kritikal dalam kehidupan pada era globalisasi kini. Maksudnya, kehidupan
yang terlalu bersifat materialistik, teknologi , kemewahan dan hiburan boleh
menjejaskan keinginan manusia kepada Tuhan dan boleh menjejaskan nilai nilai
kehidupan sejagat.

Penutup
Di sini dapatlah kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan sosialisasi ialah
proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati normanorma serta nilai-nilai masyarakat tempat ia menjadi anggota sehingga terjadi
pembentukan

sikap

untuk

berprilaku

sesuai

dengan

tuntunan

atau

perilaku

masyarakatnya, dimana sosilisasi bukan sahaja memainkan peranan penting kepada


masyarakat tetapi dapat juga dilihat dari segi peranannya kepada bidang pendidikan
yang melibatkan golongan guru (orang yang mengajar) dan pelajar.
Guru seharusnya terlebih dahulu perlu

memahami dan menghayati tentang

pengertian setiap pernyataan yang terkandung di dalam wawasan 2020 dan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan supaya mereka berkeupayaan untuk mendidik pelajar-pelajar
ke arah merealisasikan aspirasi Negara . Ini kerana kejayaan hasrat murni ini banyak
bergantung kepada sejauh mana guru memahami konsep-konsepnya dan bagaimana
mereka menerapkannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Hasrat ini tidak dapat
direalisasikan dan tidak bermakna jika ianya tidak dapat difahami dan dihayati serta
dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat dalam
bidang pendidikan. Tanggungjawab dalam merealisasikan hasrat ini terletak dibahu
guru dimana mereka merupakan sebahagian daripada agen sosialisasi.

11

Kesemua jenis ilmu sama ada akademik ataupun kerohanian, emosi dan
jasmani dapat memanfaatkan pelajar-pelajarnya. Guru merupakan agen sosialisasi
yang penting yang perlu memastikan kelangsungan proses sosialisasi pelajar-pelajar di
sekolah adalah mengikut acuan nilai, budaya dan aspirasi masyarakat kita.
Selain itu guru perlu lengkapkan diri dengan akhlak dan peribadi mulia yang
akan menjadi role model kepada anak didiknya. Guru seharusnya menjadi teladan
kepada pelajar bukan sahaja dari aspek ketrampilan tetapi juga dari aspek pendidikan
dan profesionalisme dalam pembinaan generasi masa hadapan.
Justeru, peranan guru sebagai agen sosialisasi merupakan peranan yang
penting dalam usaha kearah mewujudkan sebuah masyarakat penyayang dan ikram
gurulah yang akan membentuk anggota-anggota masyarakat yang memiliki sifat-sifat
yang dihasratkan. Para pendidik sentiasa mengorbankan masa dan tenaga untuk
memulihkan pelajar yang tersesat di hujung jalan supaya mereka dapat balik ke
pangkal jalan. Ringkasnya disini , guru pembentuk masyarakat madani dan sakinat.

12

Rujukan :
Abd. Fatah Hasan ( 2001) . Falsafah Pendidikan. Kuala Lumpur : PTS Publication and
Distributors Sdn Bhd.
Abd Rahim Abd Rashid (2004 ) . Nilai-nilai Murni dalam Pendidikan: Menghadapi
Perubahan dan Cabaran

Alaf Baru . Kuala Lumpur : Utusan Publication &

Distributor Sdn Bhd.


Akhtiar Pardi , Shamsina Shamsudin

& Muhamad Kushairi Jusoh ( 2012 ) . Asas

Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru . Kuala Lumpur : Freemind


Horizons Sdn Bhd.
Ee Ah Meng (2003) .

Ilmu Pendidikan: Pengetahuan dan Ketrampilan Ikhtisas

(Semester 1). Shah Alam Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.
Hussein Ahmad (1993) . Pendidikan dan Masyarakat : Antara Dasar , Reformasi dan
Wawasan . Dewan Bahasa dan Pustaka : Kementerian Pelajaran Malaysia.
Idris Zakaria ( 1986 ) .Teori Kenegaraan Al-Farabi . Bangi ,Selangor : Penerbit Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Ishak Ramly ( 2005 ) . Inilah Kurikulum Sekolah . Kuala Lumpur : Utusan Publication &
Distributor Sdn Bhd.
Kamus Dewan Edisi Keempat ( 2007 ) . Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala lumpur

13

Mohd Salleh Lebar (1998 ). Sosiologi Sekolah dan Pendidikan. Selangor : Thinkers
Library.
Sharifah Alawiyah Al-Sagoff (1992). Falsafah Pendidikan. Petaling Jaya, Selangor :
Longman Malaysia Sdn Bhd,
Zulhilmi Paidi dan Rohani Abbdul Ghani (2003) . Pendidikan Negara Bangsa. Bentong,
Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

14

Anda mungkin juga menyukai