Anda di halaman 1dari 35

KEPENTINGAN IKLIM SEKOLAH YANG POSITIF

Definisi iklim sekolah yang positif


Ciri-ciri sekolah seperti struktur fizikal bangunan dan interaksi antara pelajar dan guru-guru
merupakan dua faktor besar yang mempengaruhi dan membantu dalam member takrifan
terhadap konsep iklim sekolah yang sangat luas ini. Iklim sekolah telah dikaji oleh para
pengkaji beberapa tahun yang lalu dan masih lagi berterusan untuk dikenalpasti dan
diperhalusi lagi sebagai satu keputusan yang signifikan yang mempengaruhi hasil-hasil dalam
bidang pendidikan.
Halpin dan Croft (1963) yang merupakan perintis dalam kajian iklim sekolah mengatakan
bahawa iklim sekolah menggambarkan personaliti seseorang individu sendiri dan bagaimana
guru tersebut berusaha untuk mencapai tahap organisasi iklim sekolah berkenaan. Seterusnya,
Howard (1974) mendenisikan iklim sekolah sebagai keadaan sosial dan budaya sekolah itu
yang mempengaruhi tingkah laku orang di dalamnya. Pusat Perkembangan Kurikulum (1981)
mendenisikan iklim sekolah sebagai suasana sekolah yang baik di mana keadaan
persekitarannya dirasakan selesa, tenteram, mesra, riang dengan pembelajaran yang lancar.
Para pengkaji telah mengenalpasti faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi iklim sekolah:
Bilangan dan kualiti perhubungan antara orang dewasa dan para pelajar (Kupermine,
Leadbeater dan Blatt, 2001)
2.
Persepsi pelajar terhadap dan guru terhadap persekitaran sekolah,atau personaliti
sekolah (Johnson, Johnson dan Zimmerman,1996)
3.
Faktor-faktor persekitaran (seperti keadaan fizikal bangunan dan bilik darjah serta
bahan-bahan yang digunakan)
4.
Pencapaian akademik (Johnson & Johnson, 1993)
5.
Perasaan terhadap keselamatan dan saiz sekolah (Freiberg, 1998)
6.
Perasaan terhadap kepercayaan dan hormat antara pelajar dan guru (Manning and
Saddlemire, 1996)
1.

Jelasnya, iklim sekolah adalah suatu dimensi pelbagai yang mempengaruhi banyak individu
termasuklah para pelajar, ibubapa, para pentadbir dan komuniti. Iklim sekolah secara
signifikannya dapat memberi impak kepada persekitaran dalam pendidikan. Freiberg (1998)
menyatakan "iklim sekolah boleh menjadi satu pengruh yang positif yang member kesan
terhadap persekitaran pembelajaran yang sihat" (p.22). Walaupun istilah iklim sekolah yang
luas ini telah dikaji selama beberapa tahun, namun takrifan yang tepat tentang iklim sekolah
masih lagi tidak dapat dirumuskan secara lebih spesifik.

Ciri-ciri iklim sekolah yang positif


Banyak pengkaji telah membuat pengukuran terhadap iklim sekolah. Penilaian-penilaian ini
mengambil kira pelbagai faktor di dalam system persekolahan dengan menggunakan
pengukuran secara langsung seperti soal selidik dan temuramah serta pengukuran secara tidak
langsung seperti tahap disiplin dan rekod kedatangan (Freiberg, 1998). Soal selidik " The
School Climate Survey" mengandungi tujuh dimensi terhadap iklim sekolah dan memberikan

persepsi pelajar terhadap bidang-bidang seperti pencapaian motivasi, keadilan, arahan dan
disiplin, penglibatan ibu bapa, perkongsian sumber, hubungan sesama pelajar dan hubungan
pelajar dan guru (Hayness, Emmons and Comer, 1993). Pengukuran yang lain terhadap iklim
sekolah telah banyak dikaji antaranya adalah "The Organisational Climate Index"(Hoy, Smith
dan Sweetland, 2002) dan "Organizational Climate Description Questionaire" (Halpin and
Croft, 1963). Mengikut Halpin dan Croft (1963), iklim sekolah yang berkesan mempunyai
ciri-ciri seperti guru-guru merasa selamat, berpuas hati dan berkeyakinan; guru-guru tidak
rasa tertekan dan mengambil perhatian tentang kemajuan murid-muridnya; pengetua merasa
penuh yakin terhadap kerjanya, serta bertimbang rasa; dan pelajar merasa selamat dan belajar
bersungguh-sungguh.
Sesebuah sekolah berkesan daripada kaca mata Islam pula tidak sempurna sekiranya tidak
wujud suasana keagamaan (iklim dini) di sekolah, khususnya jika majoriti warga sekolah
sama ada pelajar, guru dan kakitangannya adalah beragama Islam. Ini bertepatan dengan
pandangan Rosnani dalam muqaddimah buku Ali Mohammed (2002:x) yang mengatakan
bahawa sesebuah sekolah bukan sahaja perlu efektif, tetapi yang lebih penting ialah
bagaimana guru dan pelajarnya yang kuat pegangan agama Islam berusaha untuk membawa
sekolah berkenaan ke puncak kejayaan. Menurut Fathiah (2005), suasana sekolah yang
mencerminkan ciri keislahan yang sebenar, boleh menyediakan persekitaran harmoni dan
melahirkan kasih sayang, hormat menghormati serta pelaksanaan aktiviti pendidikan yang
membawa kepada kejayaan sahsiah dan pencapaian murid-murid.

Kepentingan Iklim Sekolah Yang Positif


Kajian telah menunjukkan bahawa iklim sekolah dapat mempengaruhi banyak perkara yang
melibatkan ahli-ahli organisasi sekolah. Sebagai contohnya, iklim sekolah yang positif telah
dikaitkan dengan pengurangan masalah tingkahlaku dan emosi pelajar (Kupermine et al,
1997). Tambahan pula, kajian yang lebih spesifik terhadap sekolah yang berada di kawasan
bandar yang berisiko tinggi menunjukkan bahawa iklim sekolah yang positif, saling
bekerjasama dan kesedaran terhadap budaya sekolah dapat memberikan kesan secara
signifikan terhadap pencapaian akademik di kalangan pelajar bandar (Hayness &
Comer,1993). Ini menunjukkan bahawa bahawa sekolah yang beriklim positif dapat
menghasilkan pelajar yang mempunyai jati diri dan kemahiran bersosial yang baik di samping
menyediakan suasana pembelajaran yang sihat. Ini dapat dibuktikan oleh kajian yang
dijalankan oleh Hayness, 1998. Beliau mendapati bahawa iklim sekolah yang positif menjadi
faktor pelindung terhadap pelajar-pelajar lelaki dan boleh menyediakan kepada pelajar yang
bermasalah (high risk students) persekitaran pembelajaran yang menyumbang kepada
perkembangan yang sihat seterusnya dapat mengelakkan tingkah laku antisosial di kalangan
mereka.
Perhubungan interpersonal yang positif dan peluang pembelajaran yang optimum terhadap
para pelajar di dalam semua persekitaran yang positif dapat meningkatkan aras pencapaian
pelajar dan mengurangkan Tingkahlaku Maladaptive (McEvoy & Welker, 2000). Jelas
menunjukkan bahawa sekolah yang beriklim positif bukan sahaja dapat menyediakan
prasarana yang kondusif, tetapi dapat membina keperibadian pelajar yang cemerlang.

Iklim sekolah boleh menyumbang kepada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja guru-guru
dan staf. Berdasarkan peranan yang dimainkan oleh guru-guru dan pihak pentadbir, Taylor
dan Tashakkori (1995) mendapati iklim sekolah yang positif berkaitan dengan peningkatan
kepuasan kerja bagi kakitangan sekolah.
Persepsi pelajar adalah penting sepanjang pertukaran sekolah. Contohnya di Malaysia,
pertukaran daripada murid darjah 6 ke tingkatan 1. Kemasukan ke sekolah baru merupakan
perkara yang ditakuti oleh pelajar dan boleh mempengaruhi persepsi pelajar dan dan hasil
pembelajaran. Oleh sebab itu, kajian telah menunjukkan bahawa menyediakan suatu sekolah
yang beriklim positif sangat penting dalam melicinkan dan memudahkan proses pertukaran ke
sekolah baru (Freiberg, 1998).
Iklim sekolah juga dapat memainkan peranan yang signifikan di dalam menyediakan
atmosfera sekolah yang positif dan sihat. Freiberg,1998 menyatakan "interaksi antara pelbagai
faktor sekolah dan iklim bilik darjah dapat mewujudkan suatu sistem sokongan yang yang
membolehkan semua pelajar dan guru dapat menjalani proses pengajaran dan pembelajaran
yang optimum" (p.22).
Kesimpulannya, telah dapat dibuktikan bahawa iklim sekolah yang sihat dapat menghasilkan
pendidikan dan objektif yang positif kepada pelajar dan guru serta kakitangan sekolah.
Dengan kata lainnnya, iklim negatif dapat menghindari daripada berlakunya pengajaran dan
pembelajaran berkembang secara optimum terhadap semua pihak (Freiberg, 1998; Johnson &
Johnson, 1993, 1997; Kuperminc et al., 1997; Kuperminc, Leadbeater & Blatt, 2001;
Manning & Saddlemire, 1996).

Kesimpulan
Sesebuah sekolah dapat memperbaiki iklim sekolah yang sedia ada kearah yang lebih positif.
Ini dapat dijalankan dengan mempertimbangkan perkara-perkara berikut:
Melaksanakan ciri-ciri pendidikan berasaskan nilai-nilai moral seperti pendekatan
budaya Islam
2.
Peningkatan penyertaan ibu bapa dan komuniti
3.
Guru dan pengetua melayan pelajar secara adil, saksama dan hormat
4.
Menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat (Harris and Lowey, 2002)
5.
Elakkan tindakan membuli (Peterson and Skiba, 2001)
1.

Justeru itu, iklim sekolah perlu disepadukan antara iklim yang bersifat disiplin dalaman (nilai
kerohanian) seperti penerapan nilai keagamaan dalam kehidupan seharian di sekolah dan
iklim bersifat luaran seperti persekitaran sekolah yang bersih dan cantik serta hubungan
komunikasi yang baik. Dengan kesepaduan iklim-iklim ini, pihak sekolah bukan sahaja
mampu mewujudkan suasana motivasi pembelajaran tinggi, tetapi juga berjaya menghasilkan
pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan sahsiah.

RUJUKAN
Freiberg, H. J. (1998). Measuring school climate: let me count the ways. Educational
Leadership, 56(1), 22-26.
Halpin, A.W. & Croft D.B. 1963. The organizational climate of school. Chicago: Midwest
Administration Center, University Of Chicago.
Howard, E.R. 1974. School climate improvement. Education Digest 39 (8): 333-336.
Haynes, N. M. (1998). Creating safe and caring school communities: Comer school
development program schools. Journal of Negro Education, 65, 308-314.
Haynes, N. M., & Comer, J. P. (1993). The Yale school development program process,
outcomes, and policy implications. Urban Education, 28(2), 166-199.
Haynes, N. M., Emmons, C., & Comer, J. P. (1993). Elementary and middle school
climate survey. New Haven, CT. Yale University Child Study Center.
Hoy, W. K., Smith, P. A., & Sweetland, S. R. (2002). The development of the organizational
climate index for high schools: its measure and relationship to faculty trust. The High School
Journal,86(2), 38-49.
Johnson, W. L., & Johnson, M. (1993). validity of the quality of school life scale: a
primary and second-order factor analysis. Educational & Psychological
Measurement, 53(1), 145-153.
Johnson, W. L., Johnson, A. M., & Zimmerman, K., (1996). Assessing school climate
priorities: A Texas study. The Clearing House, 70(2), 64-66.
Kuperminc, G. P., Leadbeater, B. J., Emmons, C., & Blatt, S. J. (1997). Perceived school
climate and difficulties in the social adjustment of middle school students.
Applied Developmental Science, 1(2), 76-88.
Manning, M. L., & Saddlemire, R. (1996). Developing a sense of community in
secondary
National Association of Secondary School Principals. NASSP
Bulletin, 80(584), 41-48.

schools.

McEvoy, A., & Welker, R. (2000). Antisocial Behavior, Academic Failure, And School
Climate: A Critical Review. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(3), 130140.

BUDAYA SEKOLAH : MEWUJUDKAN IKLIM


SEKOLAH YANG POSITIF
IKLIM & PERSEKITARAN SEKOLAH
Sudah menjadi fitrah setiap manusia yang cinta akan sesuatu yang cantik, bersih dan ceria.
Begitulah juga dengan pelajar-pelajar sekolah yang memerlukan persekitaran sekolah yang
baik bagi merangsang pembentukan jiwa yang tenang dan aman dalam menimba ilmu
pengetahuan. Jadi tidak hairanlah mengapa pihak pengurusan sekolah amat menekankan
aspek iklim dan persekitaran sekolah yang baik. Mana mungkin pelajar dapat belajar dengan
tenteram sekiranya persekitaran sekolahnya kucar kacir, kotor, berbau dan bising. Di tambah
pula dengan hubungan antara pelajar dengan guru yang sentiasa tegang, guru yang tidak
mesra, sikap pelajar yang nakal dan suka bergaduh. Hal ini boleh menyumbang ke arah
pemerosotan prestasi pelajar, masalah ponteng dan disiplin pelajar yang sukar untuk
dibendung kesan daripada iklim dan persekitaran sekolah yang negatif. Pusat Perkembangan
Kurikulum (1981) mendefinisikan iklim sekolah sebagai suasana sekolah yang baik di mana
keadaan persekitarannya dirasakan selesa, tenteram, mesra, riang dengan pembelajaran
yang lancar. Sebuah sekolah boleh mengalami iklim positif dan negatif (Smith, 1995). Pada
kebiasaanya, sebuah sekolah yang iklimnya dianggap positif mempunyai ciri-ciri fizikal
sekolah yang bersih dan menarik, hubungan sosial yang baik antara semua warga sekolah
serta suasana kerja yang produktif. Manakala iklim negatif atau tertutup lazimnya mempunyai
keadaan sekolah yang kucar-kacir, kurang selamat, tidak tenteram dan teratur, malah sering
menghadapi konflik dan masalah disiplin (Mok Soon Sang, 2003).

Usaha untuk mewujudkan suatu iklim yang sihat amat penting dalam membina
sekolah yang berkesan. Salah satu aspek penting dalam iklim persekolahan adalah faktor
keceriaan. Menurut Kamus Dewan, ceria dapat diertikan sebagai sesuatu yang cantik, bersih,
suci dan murni dalam sesuatu ruang atau kawasan tertentu. Manakala menceriakan bermaksud
menjadikan sesuatu ruang atau kawasan tertentu kelihatan ceria, bersih, dan cantik dengan
mengindahkannya, memurnikan, menyucikan serta mendidik dan memelihara. Oleh hal yang
demikian, semua warga sekolah patut berganding bahu dalam mewujudkan iklim sekolah
yang positif dengan mengindahkan kawasan sekolah seperti menanam pokok-pokok bunga,
memelihara kebersihan, melukis mural yang sesuai serta menghiasi bilik darjah dengan
pelbagai bahan pengajaran yang menarik (Abdullah Sani bin Yahya, 2007). Sekiranya
keceriaan sekolah tidak dijaga, hal ini akan mewujudkan suasana sekolah yang mati dan
membosankan apabila kita menjejakkan kaki ke kawasan sekolah tersebut. Dengan keadaan
sekolah yang tidak teratur, rumput-rumput tumbuh meliar dan panjang, kereta dan basikal
yang tidak tersusun, bilik darjah, tandas dan makmal yang kotor, cermin-cermin tingkap yang
penuh dengan debu, longkang yang tersumbat dan berbau busuk serta kawasan sekolah yang
penuh dengan sampah sarap. Iklim sekolah yang sebegini akan mengganggu proses
pengajaran dan pembelajaran di sekolah seterusnya menggambarkan bagaimana sikap dan
budaya negatif warga sekolah tersebut.

Pada amnya, iklim dan persekitaran sekolah akan membawa pengaruh yang penting
terhadap pembentukan tingkah laku, imej mental, aspirasi dan interaksi sosial bagi anggotaanggota di dalamnya (Abdullah Sani bin Yahya, 2007). Terdapat kajian yang menunjukkan
bahawa sekolah yang berpencapaiaan tinggi mempunyai tahap keceriaan yang lebih baik
berbanding sekolah yang persekitarannya kurang ceria (Mohd Redzauddin bin Ismail, 2008).
Oleh hal yang demikian, suasana dan iklim sekolah adalah amat penting dalam membantu
pelajar untuk belajar dengan tenteram dan selesa. Selain itu, apabila kawasan persekitaran
sekolah yang cantik dan ceria, pelajar tidak akan jemu untuk hadir ke sekolah lagi kerana

merasa bahagia berada di kawasan sekolah. Hal ini bukan sahaja dapat mengelakkan masalah
ponteng sekolah dalam kalangan pelajar malah masalah disiplin pelajar dapat dikurangkan
kerana emosi pelajar tidak terganggu. Dalam masa yang sama, sesebuah sekolah yang cantik
dan menarik pasti akan mendapat pujian daripada pelbagai pihak terutamanya ibu bapa pelajar
yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Mereka akan bertambah yakin dengan pihak
pentadbiran sekolah yang mampu mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi
membantu proses pembelajaran anak-anak mereka.
Sememangnya sudah menjadi impian untuk setiap warga sekolah untuk menjadikan
sekolah masing-masing yang terbaik di antara yang terbaik. Tetapi tidak dinafikan terdapat
halangan-halangan tertentu dalam merealisasikan hasrat tersebut. Salah satu halangan tehadap
melaksanakan sesuatu projek keceriaan biasanya timbul daripada masalah kewangan. Dalam
hal ini, semua pihak patut bekerjasama termasuklah, pengetua, guru-guru, staf-staf sekolah,
para pelajar dan pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Pihak sekolah perlu berusaha
mencari penaja, pelajar pula boleh menjalankan kutipan derma melalui program-program
tertentu, guru-guru pula membantu para pelajar menjalankan program-program amal. Selain
itu, gotong-royong secara berkala, pertandingan keceriaan kelas, membersihkan kawasan
sekolah 5 minit sebelum kelas bermula, mampu memastikan kebersihan dan keceriaan kelas
di tahap yang baik. Kadang kala halangan untuk mewujudkan budaya cinta akan kebersihan
dan keceriaan sekolah adalah berpunca daripada segelintir guru dan para pelajar yang enggan
memberikan kerjasama. Oleh itu, sikap dan gaya kepimpinan pihak pengurusan sekolah yang
berwibawa seharusnya mampu menangani halangan ini dengan sebaiknya. Sekiranya iklim
dan persekitaran sekolah dalam keadaan yang bersih dan ceria, sudah pasti motivasi dan
prestasi pelajar dapat ditingkatkan ke tahap yang optimum seterusnya mewujudkan budaya
sekolah yang positif.

IklimdanBudayaSekolah
1.0 Iklim dan Budaya Sekolah
1.1 Pengenalan
Sekolah seringkali diungkap sebagai sebuah institusi yang menyeluruh bagi segolongan manusia
berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk sesuatu tempoh masa yang tertentu. Organisasi seperti
ini ditadbir secara formal. Oleh sebab sekolah merupakan sebuah organisasi, maka wujudlah suatu
budaya yang tersendiri dan berkembang di sekolah. Menurut T.Marimuthu (1990:96) budaya sekolah
terdiri daripada nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan dan tradisi, cara berfikir dan tingkah laku yang
semuanya berbeza daripada institusi-institusi lain.
1.2 Definisi Iklim dan Budaya Sekolah

Deal dan Kennedy (1982) di dalam satu artikel komunikasi cemerlang yang terdapat di laman web

http://www.scribd.com/doc/4859899/BUDAYA-KERJA-CEMERLANG melihat budaya sebagai proses


komunikasi. Budaya sekolah dapat dijelaskan melalui pengumpulan cerita-cerita, perkongsian,
kawalan dan tokok tambah melalui masa, membentuk pengajaran dan pembelajaran tentang dunia
yang mana menerangkan perkara dan memandu membuat keputusan.
Smith (2002) di dalam satu artikel budaya sekolah yang terdapat di laman web
http://www.environment.nsw.gov.au/resources/cee/raepearse menyamakan ethos sekolah dengan
budaya sekolah. Beliau mendefiniskan budaya sekolah sebagai nilai-nilai implicit dan eksplisit yang
memandu warga sekolah berinteraksi.
Ballatine (1997) di dalam laman web http://library.Usu.ac.id /download/ fh/ 0600519. Melihat iklim
sekolah sebagai sesuatu yang tunggal tentang persekitaran di setiap sekolah. Mc Brien dan Brandt
(1997) pula berpendapat bahawa iklim sekolah adalah sejumlah nilai, budaya, amalan keselamatan
dan struktur organisasi yang terdapat dalam sesebuah sekolah.
Iklim persekolahan yang baik adalah iklim persekolahan yang terbuka dan menggalakkan interaksi
pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti
sekolah. Guru pula boleh bekerja dalam keadaan selesa, mesra, berasa tenteram serta melaksanakan
tugas dengan adil, dedikasi, gembira dan sempurna

1.3 Iklim dan Budaya Persekolahan yang Baik


Iklim persekolahan yang dikatakan baik mengandungi beberapa ciri uatama seperti perhubungan yang
saling hormat-menghormati di antara kakitangan akademik dan pelajar-pelajarnya.
Kewujudan suatu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap
kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai.
Kesukarelaan pelajar menerima aspirasi dan peraturan sekolah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran
sekolah. Kewujudan alam belajar yang bersih, teratur dan tenteram.
Kewujudan disiplin yang baik dalam semua aktiviti pendidikan, iaitu tiada masalah pengajaran dan
pembelajaran, tiada konflik, tiada pelanggaran disiplin, tiada masalah kecerian dan sebagainya.
3.1. Motivasi Guru
Guru dituntut supaya berusaha mengekalkan perhatian murid. Guru tidak boleh kehilangan motivasi
semasa menjalankan aktiviti di dalam kelas. Guru perlu bersemangat sepanjang tempoh pengajaran
kepada murid-muridnya.
Guru kehilangan motivasi dalam diri sebagai seorang guru. Motivasi ke atas seorang guru ini perlu
ditingkatkan dengan pelbagai cara agar seorang murid ini menjadi lebih berdedikasi dan pengajaran
menjadi lebih efektif. Guru perlu menjadi seorang guru yang bermakna kepada pelajarnya. Guru yang
sentiasa tidak bekerja keras dan bekerja tidak cukup masa.
Sepanjang pengalaman saya berada di Sekolah Rendah Mahmud, Raub, Pahang, guru-guru di
sekolah tersebut sengaja melambatkan proses pembelajaran yang berlansung di kelas-kelas yang
jauh sedikit jaraknya dengan Bilik Guru. Guru berjalan dengan kadar perlahan untuk sampai ke kelas
masing-masing dan lebih banyak membebel di dalam kelas tersebut daripada melakukan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.
Menurut pandangan Bryan Coombs (1986), menerangkan guru perlu sentiasa meningkatkan motivasi
diri dari hari ke hari bagi meningkatkan motivasi dalam diri sendiri. Pihak pentadbir Sekolah perlu peka
terhadap masalah guru mereka ini dan seharusnya segera mengambil tindakan yang sepatutnya bagi

membendung masalah guru yang kurang bermotivasi ini.

3.2. Teknik Penyampaian Ilmu yang Lebih Berkesan.


Ini yang dikatakan pengajaran yang berkesan (effective teaching). Pengajaran dan pembelajaran yang
baik, menarik dan berkesan tidak dapat diwujudkan jika tidak memenuhi kriteria tertentu seperti yang
dibincangkan di atas. Guru yang mampu menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
ini ialah guru yang didikasi, mempunyai wawasan yang jelas dan mengajar dengan penuh semangat
untuk mencapai objektif yang terancang dengan langkah-langkah yang tersusun dengan
menggunakan Alat Bantu Mengajar yang menarik dan dengan pergerakannya yang cukup lincah.
Inilah dia guru yang efektif (effective teacher).
Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang
tersusun. Manakala teknik pula ialah kemahiran guru dalam pengelolan dan pelaksanaan kaedah
mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. satu aktiviti pengajaran yang
mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula mempunyai
kemahiran dan latihan yang terancang. Padanya, kaedah mengajar bukanlah tujuan utama
pengajaran, tetapi ia merupakan satu jalan untuk mencapai obektif pengajaran.
Sepanjang pengalaman saya melihat guru mengajar di kelas hanyalah seperti melepaskan batuk di
tangga semata-mata. Rancangan Pengajaran Harian hanya dibuat untuk tujuan rekod dan pengajaran
dan pembelajaran yang berlangsung tidak langsung menjurus kepada apa yang digunakan oleh guru
tersebut di dalam kelas mereka.
Menurut Noran Fauziah Yaakub dan Ahmad Mahdzan Ayob (1992), telah menulis buku guru dan
pengurusan. Perhubungan guru yang mesra antara pelajar amat diperlukan. Kaedah harus berubah
mengikut keadaan masa, tempat dan pelajar. Dengan demikian, guru harus pandai memilih kaedah
yang baik, yang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan pelajar.

3.3. Interaksi Antara Guru dan Murid


Wujud jurang atau batu penghalang antara guru dan murid, kesukaran bagi guru untuk menyelami
masalah yang dihadapi oleh pelajarnya. Guru yang penyayang,lucu dan tidak pilih kasih akan
mendekatkan murid-murid kepada guru tersebut,murid-murid akan lebih mudah menumpukan
perhatian,menerima arahan dan nasihat guru,lebih mudah berdamping dan berkongsi masalah
dengan guru mereka.Melalui kaedah ini emosi murid-murid akan lebih terkawal dan matlamat sesuatu
P&P itu akan lebih mudah tercapai. Masalah mengenai guru dewasa kini mempengaruhi ibu bapa
membuat andaian sendiri tentang guru sehingga sanggup merendahkan martabat seorang guru
kepoada anak-anaknya.
Selain mengajar,guru memainkan peranan sebagai seorang pengurus di dalam sesebuah bilik
darjah.Guru perlulah mengurus rutin harian bilik darjah, mengurus murid-murid supaya melakukan
aktiviti bilik darjah, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah, mengurus
pergerakan pelajar didalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk P&P yang lebih
berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran
dapat bejalan dengan lancar. Guru melakukan sesuatu tindakan tanpa berfikir dengan efektif sebelum
melakukan sebarang tindakan.

Mengikut pengalaman saya sepanjang berada di program Pengalaman Berasaskan Sekolah, muridmurid yang mempunyai guru seperti ini akan menjauhkan dirinya daripada guru. Murid-murid berasa
bimbang dengan pergerakkan guru dan tindakan guru yang garang kerana tidak yakin akan
keselamatan mereka. Mereka sentiasa menjauhkan diri dari guru seumpama ini, mahupun ketika
berselisih dengan guru murid akan melarikan diri supaya tidak berselisih dengan guru ini.
Menurut Dana Mc Dermott (1945), ibu bapa membantu guru dengan meletakkan kepercayaan anakanak mereka sepenuhnya kepada guru mereka. Murid-murid tidak boleh melawan guru mereka malah
perlu menghormati gurunya. Jika berlaku sebarang masalah antara guru jalan penyelesaiannya
perlulah bertemu dengan pihak pengurusan dan pentadbir sekolah bagi menyelesaikan masalah yang
timbul.

3.4. Guru Pendidikan Khas tidak menjalankan tugas dengan baik.


Guru Pendidikan Khas malu untuk mengakui dirinya seorang guru pendidikan khas malah tidak mahu
menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan baik. Guru tidak berminat menghadapi
masalah dalam mengawal pelajar-pelajarnya sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran (P & P).
Guru kekurangan penghayatan untuk benar-benarmenjadi guru Pendidikan Khas. Kebanyakkan guru
yang menceburi bidang ini hanyalah guru bidan terjun yang mana memasuki arena pendidikan ini
kerana telah tiada pekerjaan lain, sedangkan guru ini tidak mempunyai minat dalam bidang
pendidikan. Segelintir guru pula tidak mendapat didikan yang secukupnya untuk menempuh alam
pendidikan khas ini.
Semasa saya melakukan Pengalaman Berasaskan Sekolah, saya membuat pemerhatian kepada
kelas-kelas pendidikan khas untuk mengetahui sejauh sedikit tentang masalah dan apakah jalan
penyelesaian yang harus wujud dalam diri seorang guru Pendidikan Khas. Semasa pemerhatian saya
dibuat ada guru kelas Pendidikan Khas ini meninggalkan muridnya bermain di dalam kelas tanpa
pengawasan sesiapa mahupun pengawasan Pembantu Pengurusan Murid.
Menurut K.A. Razhiyah (2005). Adalah lebih baik sekiranya seseorang guru pendidikan khas
mempunyai sikap gila-gila dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Seseorang guru
perlu komited dengan tugas dan tanggungjawab mereka.

3.5. Bidang Tugas dan Tanggungjawab guru semasa melakukan lawatan.


Tugas dan tanggungjawab guru termasuklah waktu guru bertugas, menandatangani buku kehadiran,
menulis buku persediaan mengajar harian,memberi kerja rumah kepada pelajar, menjadi guru ganti,
pakaian dan kekemasan diri, kebersihan, keselamatan perabot, pelawat, papan kenyataan, membuat
kenyataan akhbar, menganjurkan lawatan sambil belajar dan sebagainya. Segala tugas guru adalah
tanggungjawab guru yang perlu dilakukan dengan sempurna. Sedikit masalah yang berlaku atau
kecuaian yang berlaku boleh mengakibatkan masalah kebapa murid-murid.
Guru yang membawa anak murid ke lawatan sambil belajar di luar sekolah contohnya, perlu
mengambil berat keselamatana anak murid mereka bagi mengelakkan dari berlaku sebarang
kejadiaan yang tidak diingini berlaku. Contohnya kecuaian yang berlaku baru-baru ini yang mana tiga
orang pelajar kehilangan nyawa akibat jambatan runtuh. Namun sebarang lawatan yang dirancang itu
perlu terlebih dahulu dirujuk kepada pihak pentadbiran sekolah. Pihak sekolah pula perlu mendapat
kkelulusan secara bertulis daripada Jabatan Pendidikan Negeri.
Semasa program Pengalaman Berasaskan Sekolah yang saya jalankan saya berpeluang melihat guru
di sekolah tersebut amat berani membawa muridnya pergi lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur
tanpa merujuk dengan cara yang betul kepada pihak sekolah dan seterusnya ke pihak Jabatan
Pendidikan Negeri. Bagi saya perkara seumpama ini boleh mendatangkan bahaya kepada diri guru itu
dan juga murid-murid beliau jika berlaku sebarang masalah yang tidak diingini berlaku.
Menurut Tuan Mohd Fadlan Tuan Jaafar (2006), guru amatlah bertanggungjawab kepada muridmuridnya. Setiap masalah yang timbul akan dirujuk kepada guru tersebut dan seterusnya kepada
pihak sekolah dan di lanjutkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri. Oleh itu guru perlu
melakukan pelbagai kajian sebelum melakukan sebarang tindakan kepada anak murid mereka bagi
mengelakkan kejadian yang tak diingini berlaku kepada anak murid mereka. Guru juga perlu
melakukan prosedur yang betul dengan mengikuti landas yang telah ditetapkan.
4.0. KESIMPULAN
Salah satu ciri penting yang boleh mempengaruhi prestasi murid ialah bahasa yang digunakan dalam
penilaian prestasi seperti sains. Perkataan mempengaruhi cara murid bertindak balas terhadap
tugasan. Jika sesorang tidak dapat memahami satu perkataan atau dia memahami perkataan tersebut
pada perspektif lain kerana latar belakang budaya dan linguistik, prestasinya mungkin tidak membawa
makna yang tepat mengenai pengetahuan dan kemahirannya. Kita akan berjaya jika kita
menggunakan semua bahan dan tenaga untuk melakukan yang terbaik untuk anak kita yang berisiko
jika kita tidak berlaku adil kepada mereka dengan tidak mengambil kira kepelbagaian budaya. Seperti
mana Height (1996) menerangkan: "Tiada sesiapa yang boleh memulihkan kembali nilai kita dan
menyelamatkan orang kita, melainkan diri sendiri.

TAJUK : Sekolah Berkesan


Pengenalan
Sebagaimana yang kita tahu sekolah berkesan merupakan sesuatu yang menjadi
hasrat banyak pentadbir sekolah dan juga masyarakat. Kebanyakan isu sekolah
berkesan adalah mengaitkan sekolah dengan pencapaian akademik. Ia adalah
kerana di negara kita Malaysia kini, sekolah berkesan banyak diukur melalui
pencapaian peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM.

Adakah sekolah berkesan hanya berkaitan dengan pencapaian akademik sahaja?


Dialog di atas secara langsung menunjukkan bahawa keberkesanan sekolah diukur
dari segi pencapaian akademik. Pada hakikatnya sesebuah sekolah berkesan bukan
sahaja diukur dari segi fungsinya sebagai memberi pendidikan kepada muridmurid tetapi juga ia meliputi berbagai-bagai aspek. Sekolah bukan semata-mata
diujudkan untuk tujuan akademik bahkan ia juga membentuk
disiplin,sahsiah,kepimpinan dan sebagainya.
Usaha-usaha mencapai matlamat sekolah berkesan dapat dilihat melalui gagasangagasan seperti mewujudkan sekolah berkesan, Sekolah Bestarai, Sekolah
Wawasan, sekolah Harapan, Sekolah Contih dan sebagainya.
Definasi Sekolah Berkesan
Secara literal, Kamus Dewan mentakrifkan terminology sekolah tempat untuk
belajar dan mengajar. Manakala perkataan kesan ditakrifkan sebagai tanda yang
ditinggalkan oleh sesuatu.
Pengertian Sekolah Berkesan Mengikut Persepsi Yang Berbeza
Pengertian sekolah berkesan berbeza-beza kerana berbagai-bagai pihak
mempunyai persepsi yang berbeza terhadap apa yang mereka kehendaki daripada
sekolah. Oleh kerana itu Stoll dan Fink (1996) menegaskan bahawa untuk memberi
definasi kepada keberkesanan, kita perlu memilih antara nilai yang berbeza-beza.
Kajian-kajian sekolah berkesan secara khusus mendefinasikan keberkesanan
sekolah melalui pembolehubah yang dianggap penting dan digunakan untuk
mengukur keberkesanan sekolah. Secara umum terdapat dua criteria yang
digunakan oleh para pengkaji untuk mengukur keberkesanan iaitu, outcome atau
output dan proses.
Levine dan Lezotte(1990) melihat sekolah berkesan dari segi hasil yang
dikehendaki(outcome). Edmonds (1979) mendefinasikan keberkesanan bukan
sahaja dari segi kualiti hasil tetapi juga dari kesaksamaan(equity). Mengikut beliau
keberkesanan sekolah diukur berdasarkan kejayaannya meningkatkan penguasaan
akademik kanak-kanak kurang beruntung sehinggakan kadar bilangan anak-anak
kurang beruntung yang menguasai akademik yang sama seperti bilangan anak-anak
kelas menengah yang menguasainya.
Rowan(1983) pula menyarankan empat cara mengenal pasti sekolah
berkesan :
i) Menentukan kriteria yang khusus seperti peratus pelajar yang mencapai lebih
daripada median kebangsaan.
ii) Analisis tren yang menunjukkan skor dalam gred yang tertentu telah
meningkatkan dari semasa ke sekolah.
iii) Skor yang meningkat bagi sesuatu kohort,
iv) Pencapaian sekolah berbanding dengan latar belakang pelajarnya.
Menurut Sergiovanni(1987) juga mendefinasikan sekolah berkesan berasaskan

peningkatan sekolah. Beliau menyenaraikan lapan kriteria untuk mengukur


keberkesanan seperti berikut:
i) Peningkatan skor ujian
ii) Penigkatan dalam kehadiran
iii) Pertambahan dalam bilangan tugasan penulisan dan kerja rumah
iv) Pertambahan peruntukan masa untuk mata pelajaran Matematik, Bahasa
Inggeris, Sains dan sejarah
v) Penglibatan komuniti dan ibu bapa
vi) Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum
vii) Ganjaran dan pengiktirafan bagi pelajar dan guru
viii) Sokongan yang berkualiti untuk pelajar istimewa
Pengertian sekolah berkesan menurut Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM) dicerminkan melalui berbagai-bagai anugerah yang diberi kepada sekolah
pada peringkat negeri dan juga pada peringkat kebangsaan.
Dalam konteks negara Malaysia, pengertian sekolah berkesan mestilah
berlandaskan aspirasi yang termaktub dalam FPN, dan dalam Wawasan 2020.
Kriteria yang digunakan adalah seperti berikut:
i) Konsep kesaksamaam dipraktikkan sepenuhnya. Ini bermakna pelajar kurang
beruntung diberi peluang meningkat dalam semua aspek perkembangan melalui
program pengayaan bagi mereka.
ii) Negara kita mempunyai rakyat berbilang kaum. Sekolah yang berkesan secara
sengaja memupuk perpaduan melalui kurikulum, proses pengajaran dan
pembelajaran, amalan-amalan yang menggalakkan rasa hormat menghormati dan
kerjasama antara satu dengan yang lain.
iii) Jika terdapat kanak-kanak istimewa di sekolah, kebajikan dan perkembangan
mereka yang seimbang dan interaksi sosial mereka dengan pelajar lain di sekolah
perlu diberi perhatian.
iv) Sekolah memainkan peranan yang berkesan dalam melibatkan ibu bapa, bukan
hanya melalui PIBG tetapi juga melalui usaha bersendirian dan berkelompok yang
melibatkan guru,pelajar,ibu bapa, komuniti dan pengetua. Sekolah yang berkesan
terbuka kepada cadangan dan bantuan rakan kongsinya.
v) Sekolah tidak lagi mengamalkan amalan yang membeza-beza dan melabel
pelajar.
vi) Sekolah benar-benar mengamalkan konsep sekolah penyayang, iaitu guru
mengambil berat tentang keperluan semua pelajar dan melibatkan mereka dalam
hal-hal yang berkaitan kepentingan mereka sendiri.
vii) Sekolah menjalankan program pembaikan sekolah mengikut keperluannya dan
wawasan warganya, mengikut acuannya sendiri.
viii) Sekolah yang guru-gurunya tidak berasa tertekan, malah seronok membantu
menjayakannya.
ix) Sekolah yang menggalakkan muridnya menjadi kreatif, berfikiran kritikal,
penyayang, mengikut ajaran agama dan mempunyai kesedaran sivik dan tinggi.
x) Sekolah yang menggalakkan budaya belajar bagi semua warganya, termasuk

guru dan ibu bapa.


Ciri-Ciri Sekolah Berkesan
Kajian-kajian tentang keberkesanan sesebuah sekolah banyak dilakukan di negaranegara Barat terutama Amerika Syarikat. Dalam Projek Kajian Keberkesanan
Sekolah Connecticut (shoemaker,1982),gauthier(1982) dan Villanova(1984) telah
merumuskan beberapa ciri sekolah yang berkesan iaitu:
i) Persekitaran sekolah yang selamat
ii) Misi sekolah jelas dan kakitangan mempunyai tanggungjawab bersama.
iii) Hubungan sekolah dengan inu bapa yang bersifat positif.
iv) Pelajar ada hasrat meningkatkan pencapaian akademik melalui kemudahan
pengajaran yang ada.
v) Mementingkan penggunaan masa
vi) Guru-guru menaruh harapan yang tinggi supaya semua pelajar mempunyai
kemahiran asas yang cukup.
vii) Guru mempunyai daya kepimpinan dalam pengajaran.
Manakala Purkey dan Smith(1983), membuat satu kajian secara literature, dan
mendapati 13 ciri sekolah berkesan. Purkey dan smith telah membahagikan 13 ini
kepada dua struktur, antaranya strutur pertama terdapat sembilan cirri sekolah yang
berkaitan dengan strutur organisasi , dan strutur kedua terdiri daripada empat cirri
yang berkaitan dengan pembolehubah proses, yang berhubungkait pula dengan
budaya dan iklim sesebuah sekolah.
Purkey dan Smith melihat strutur organisasi adalah:
i) Penekanan kepada pengurusan dan membuat secara demokkratik;
ii) Kepimpinan pengajaran yang kuat diberikan oleh guru besar atau pengetua atau
guru-guru lain;
iii) Kestabilan staf;
iv) Penekanan kepada kurikulum dan pengajaran;
v) Program pembangunan staf di peringkat sekolah;
vi) Penglibatan dan sokongan ibu bapa;
vii) Pengiktirafan tentang kejayaan akademik;
viii) Penggunaan masa yang berkesan, melibatkan lebih masa kepada pelajaran
akademik dan kurang kepada aktiviti-aktiviti bukan akdemik; dan
ix) Sokongan daripada pejabat pendidikan daerah.
Abdul Karim bin Mohd.Nor (1989) yang membuat kajian terhadap empat
buah sekoalh menengah luar Bandar mendapati 12 ciri institusi yang membezakan
sekolah berkesan dengan sekolah tidak berkesan. Ciri-ciri- tersebut ialah :
i) Kemahiran kepimpinan pengetua
ii) Persepsi peranan pengetua
iii) Pengalaman sebagai pengetua
iv) Strategi pembangunan yang digunakan di sekoalh
v) Penglibatan ibu bapa
vi) Jangkaan guru terhadap pelajar
vii) Sikap guru terhadap pelajar
viii) Pandangan guru terhadap sekolah

ix) Disiplin pelajar


x) Penggunaan pusat sumber sekolah
xi) Persepsi guru terhadap mandat dan arahan kerajaan, dan kepuasan guru terhadap
pelajar.
Dapatan daripada kajian ini merealisasikan sekolah berkesan mempunyai
iklim sekolah yang positif dari keempat-empat dimensi yang dikaji berbanding
dengan sekolah yang tidak berkesan.
Kajian oleh Geltener(1981) menjelaskan keberkesanan sesebuah sekolah ada
kaitan dengan kepimpinan pengetua iaitu
Pengetua - Ahli falsafah
Pengetua - medel pendidikan
PengetuaPenyokong pendidikan
PengetuaRakan sependidikan dengan murid dan ibu bapa
Pengetua - Orang yang memulakan perubahan pendidikan,inovasi sekolah dan
action research. Kajian ini disokong oleh Sweeney(1982).
Budaya Sekolah Berkesan
Kajian-kajian sekolah berkesan telah mengenal pasti beberapa ciri-ciri
budaya sekolah berkesan. Sekolah-sekolah berkesan mempunyai elemen-elemen
budaya seperti berikut:
i) Nilai-nilai yang kukuh yang mendorong persekitaran yang selamat,kondusif
untuk belajar dan bebas daripada masalah disiplin atau vandalisma.
ii) Jangkaan yang tinggi, terhadap tiap-tiap pelajar dan guru, kepercayaan bahawa
semua orang boleh berjaya.
iii) Kepercayaan bahawa kemahiran-kemahiran asas perlu diperolehi oleh semua
pelajar
iv) Kepimpinan yang kukuh dan kepercayaan kepada kepentingannya.
v) Kepercayaan bahawa sekolah boleh memupuk perkembangan pelajar secara
menyeluruh melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran, kurikulum
,organisasi pembelajaran dan amlan sekolah yang peka kepada keperluan pelajar
pelbagai kebolehan, budaya, latar belakang sosioekonomi, dan tahap
keistimewaan.
vi) Usaha yang gigih untuk menjadikan sekolah organisasi pembelajaran yang
bukan sahaja pelajar terlibat dalam proses pembelajaran tetap guru, pentadbir, ibu
bapa juga terlibat dalam pembelajaran berterusan.
Norma Sekolah Berkesan
Sekolah berkesan mempumyai norma-norma yang tertentu yang dibina oleh
warganya bersaskan nilaii dan kepercayaan warganya tentang apa yang dianggap
penting, dan menjadi cara hidup sekolah.
Stoll dan Fink(1996) membincangkan norma-norma yang berikut:Matlamat
bersama kita tahu arah kitaWarga sekolah-sekolah yang berkesan mempercayai
bahawa setiap anggotanya mesti memahami matlamat dan mempunyai visi yang
sama terhadap apa-apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Jika tidak wujud
kesefahaman ini, maka guru akan mengejae matlamat yang masing-masing dan

begitu juga pelajar.Bertanggungjawab atas kejayaan kita mesti


berjayaKepercayaan bahawa semua orang boleh menberi sumbangan dan berjaya
adalah norma kedua sekolah berkesan. Pihak seklah yang berkesan mempunyai
harapan yang tinggi terhadap murid dan gurunya, dan percaya bahawa sekolah
boleh membantu meningkatkan pencapaian murid. Jika budaya sekolah diasaskan
dengan kepercayaan bahawa factor-faktor luar seperti baka murid, dan latar
belakang sodial murid mempengaruhi pencapaian mereka,maka sukarlah bagi
mereka untuk berjaya. Yang penting ialah guru, murid, pentadbir dan ibubapa
mempercayai bahawa sekolah boleh memainkan perananan yang meningkatkan
kecemerlangan murid. Kesejawatankita akan bekerjasamaKesejawatan ialah
keadaan wujudnya perasaan kekitaan, bekerjasama dan tolung-menolong di
kalangan warga sekolah. Pihak sekolah berkesan menggalakkan guru-gurunya
melakukan kerja-kerja secara bersama melalui team teaching,kajian tindakan,
merancang,memerhatikan pebgajaran antara satu sama lain, memberi tindak balas,
dan sebagainya. Dengan cara ini, guru mempuntyai perasaan kekitaan dan
meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri atau rakan sekerja.Perkembangan yang
berterusankita akan sentiasa berusahaPihak sekolah berkesan percaya bahawa
kecemerlangan itu bukanlah suatu keadaan yang muktamad. Setiap anggota perlu
berusaha untuk menjadi lebih cemerlang.Belajar seumur hihupsemua orang boleh
belajarBagi sekolah berkesan, seseorang itu perlu sentiasa meningkatkan ilmu
mereka. Guru-guu juga digalakkan supaya sentiasa meningkatkan ilmu dari semua
segi aspek kerjanya. Mengambil risikokita belajar dengan mencuba sesuatu
yang baruMencuba kaedah-kaedah baru adalah asas penting bagi sekolah yang
berkesan.Pihak sekolah sanggup menghadapi risiki dengan sentiasa mencuba
kaedah-kaedah baru bagi menyelesaikan masalah. Kegagalan dianggap sebagai
penggerak terhadap usaha-uasa untuk mencuba kaedah-kaedah yang lain.Sokongan
sentiasa ada orang yang akan membantu;Menghormati satu sama lain,tiap-tiap
orang boleh menyumbang,Keterbukaankita boleh bincangkan perbezaan
pendapat.Merayakan dan kejenakaankita berasa seronok dengan diri sendiri.
Peranan Pengetua Di Sekolah Berkesan
Nilai-nilai keperibadian
Kata Mao tze Tung,seorang pemimpin yang berkesan adalahjinak seperti kucing
dan garang seperti harimau. Dalam konteks ini, pengetua atau guru besar yang
berkesan adalah mereka yang mempunyai keseimbangan emosi dan perasaan. Ada
masanya pengetua memerlukan ciri-ciri watak dan perwatakan yang lembut dan
mesra social dan ada kalanya dia memerlukan personality yang tegas dan garang.
Merangka Matlamat-matlamat dan sekolah memperjelaskan matlamat-matlamat
sekolah
Dirujuk kepada peranan guru besar dalam menentukan penumpuan pencapaian
matlamat-matlamat tahunan akademik yang dirangka melalui sumber-sumber yang
ada di sekolahnya.Sekolah berkesan biasanya mempunyai matlamat dan misi yang
jelas dan memberi tumpuan terhadap pencapaian akademik pelajar. Tenaga staf dan
sumber-sumber yang lain di sekolah digemblengkan dan dijana bagi mencapai
sasaran matlamat yang ditetapkan.

Menyelia dan dan menilai pengajaran


Tugas utama guru besar di sekolah berkesan bertanggunjawab untuk memastikan
matlamat-matlamat sekolah diterjemahkan kepada amalan pengajaran di bilik
darjah oleh guru-guru. Ia dilakukan dengan memberi sokongan dan melalui
penyeliaan secara tidak rasmi pengajaran guru-guru di bilik darjah.
(Lipham,1981;Levine,1982)
Pemantauan Kemajuan Akademik Pelajar
Guru besar boleh memastikan kaedah yang berkesan dalam melaporkan kemajuan
pelajar,menggunakan markah ujian untuk membuat keputusan tentang penyelesaian
masalah pelajar di sekolah.Guru besar juga boleh menganalisis dan mentafsir data
keputusan peperiksaan secara terperinci dengan guru-guru mata pelajaran dalam
bentuk yang ringkas dan padat.
Mengawal dan melindungi Eaktu Pengajaran
Guru besar perlu mengadakan dan menguatkuasakan polisi mengawal dan
melindungi waktu pengajaran di sekolah dari sebarang gangguan .Selalu menjaga kesihatan di kawasan sekolah dengan memperuntukkan masa untuk
membuat rondaan di bilik darjah.
Intensif kepada guru
Guru besar seharusnya memberi intensif atau pujian serta penghargaan kepada guru
yang berhak menerimanya.
Menyediakan ganjaran untuk pelajar
Guru besar bertanggunjawab dalam kepimpinan pengajaran adalah untuk
memajukan dan meningkatkan pembelajaran melalui pemberian ganjaran kepada
pelajar dan memberangsangkan pelajar untuk lebih berusaha memajukan
pencapaian akademik mereka..Guru besar berupaya mewujudkan iklim
pembelajaran yang kondusif di sekolah dan pencapaian akademik dihargai dan
dipentingkan.
Peranan Guru
Guru sentiasa menambahkan ilmu, mengikutui perkembangan senasa dan menjadi
medel yang terbaik kepada guru.sentiasa menyampaikan ilmu bersedia
merancangkan unit-unit pengajaran, memotivasikan dan menilai murid dari semasa
ke semasa. Guru harulha membimbing dan menyelesaikan masalah murid secra
individu sebagai seorang kawan, ibu bapa.
Guru menjadi pentadibir dan mengurus kelas untuk kemudahan pengajaran supaya
pelajar menjadi disiplin.Guru juga menjadi fasilitaor supaya dapat melicinkan
proses pengajaran dan pembelajaran dengan memotivasikan pelajar . Memberi
peneguhan dan ganjaran dalam pengajaran dan pembelajaran.
Sebagai guru di sekolah berkesan perlu membuat penilaian yang berterusan ,baik
yang berkaitan dengan akademik mahupun bukan akademik.
Peranan Pelajar
Pelajar sentiasa memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah
mencapai pencapaian akademik yang baik. Pelajar-pelajar di sekolah berkesan

mempunyai tahap disiplin yang tinggi kerana kejayaan akademik memerlukan


sikap-sikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. Pelajar di sekolah
sentiasa menyokong cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya
sekolah baik dari segi fizikal mahupun social.
Peranan Ibu Bapa Dan Masyarakat
Ibu bapa di sekolah berkesan juga memiliki nilai-nilai yang seperti berikut dalam
menyumbangkan ke arah pendidikan yang cemerlang.
Ibu bapa bekerjasama dan selalu mengmbil bahagian dalam aktiviti-aktiviti di
sekoalah. Ibu bapa selalu mengawasi perkembangan anak-anak dengan berhubung
dengan guru dan pihak sekolah. Ibu bapa juga sentiasa menyarankan pelbagai idea
kepada pihak sekolah sekiranya ada perjumpaan rasmi dan tidak rasmi. PIBG di
sekolha berkesan bergiat aktif dan menyelesaikan masalah salah laku pelajar dan
membantu mencari sumber kewangan bagi pihak sekolah.
Persekitaran sekolah
Kawasan sekolah yang cantik ,bersih dan menarik.Keceriaan
merupakan salah satu aspek terpenting dalam sekolah berkesan. Selain bilik darjah
juga amat memberangsangkan belajar dan mewujudkan situasi pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan.
Kesimpulan
Sekolah berkesan mempunyai ideology yang jelas dan murni yang membandingkan
organisasinya dari tekanan-tekanan luar yang kuat dan tidak dapat dipastikan.
Sekolah Berkesan adalah tanggungjawab semua pihak. Pendekatam yang bersepadu
dan bersinergi adalah kritikal untuk menghasilkan kecemerlangan yang diharapkan.
Sekolah berkesan akan mewujudkan rentetan positif yang akan memberi manfaat
kepada semua pihak. Justeru itu, semua sekolah mestilah berusaha dan istiqamah
untuk melahirkan sekolah-sekolah berkesan.

BIBLIOGRAFI
Amir Hasan Dawi,1999. Penteorian Sosiologi dan Pendidkan.
Tangjung Malim: Quantum Book.
Scheerens, J 1989. Effective Schooling: Research, Theory and Practise.London:
Cassel.
Abdul Shukor Abdullah 1998. Fokus Pengurusan Pendidikan K.L:
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Sharifah Md.Nor, 2000 . Keberkesanan sekolah: Satu Perpektif Sosiologi.
Mohd.Salleh Lebar,1998 . Pengenalan Ringkasan : Sosiologi dan Pendidikan
.Selangor: Thinkers Library SDN.BHD.

PENGURUSAN STRATEGIK DAN IKLIM SEKOLAH MEMPENGARUHI


KEPUASAN KERJA GURU
1.

PENGENALAN

Tugasan ini membincangkan mengenai perhubungan antara pengurusan strategik dan iklim
sekolah terhadap kepuasan kerja. Di dalam tugasan ini, terdapat dua pembolehubah yang
tidak bersandar iaitu pengurusan strategik dan iklim sekolah. Manakala, pembolehubah yang
bersandar adalah kepuasan kerja guru. Perkaitan antara dua jenis pembolehubah ini
dibaincangkan bagi melihat sama ada terdapat perhubungan yang signifikan ataupun tidak

2.0

KONSEP PENGURUSAN STRATEGIK

2.1

Definisi

Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan strategik? Terdapat pelbagai definisi yang
diberikan tentang konsep ini. Dua istilah penting di sini iaitu 'pengurusan' dan 'strategik'
membawa pengertian yang mendalam dan penting di mana gabungan kedua-duanya pula
menjelaskan proses pengurusan yang kritikal yang berlaku dalam mana-mana organisasi.
Menurut Peter Drucker (1972), pengurusan ialah satu proses sosial yang dibentuk untuk
mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi
untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif yang paling berkesan. Bagi tujuan
memastikan kerjasama, penyertaan dan penglibatan tersebut mampu diperoleh, maka perlu
ada satu pendekatan atau strategi digunakan bagi merealisasikannya. Perkataan 'strategi'
yang berasal dari perkataan Latin iaitu 'strategos' memerihalkan seni pemerintahan dalam
ketenteraan (generalship) di mana strategi membezakan pelan tindakan yang menyeluruh
dengan taktik yang terpisah-pisah. Strategi merupakan hala tuju di mana sesebuah
organisasi menggerakkan keseluruhan sumbernya bagi mencapai matlamat yang telah
ditetapkan. Dalam konteks pengurusan, sesuatu proses itu dikatakan strategik apabila
melibatkan pemilihan cara terbaik untuk memberi respon kepada situasi-situasi persekitaran
yang dinamik danhostile. Menurut Allison & Kaye (1997), "Being strategic requires
recognising the choices and committing to one set of responses instead of another".
Pengurusan strategik didefinisikan dengan pelbagai cara. Menurut Pearce dan Robinson
(2000) pengurusan strategik merujuk kepada satu set keputusan dan tindakan hasil daripada
formulasi dan pelaksanaan rancangan-rancangan yang dibentuk bagi mencapai objektif
organisasi. Dalam bukunya Strategic Management: Formulation, Implementation and
Control, Pearce dan Robinson menyenaraikan sembilan tugasan kritikal dalam pengurusan
strategik bermula dari membentuk misi organisasi sehinggalah kepada menilai kejayaan
proses strategik sebagai input bagi membuat keputusan masa depan. Kesemua sembilan
tugasan kritikal yang dihuraikan menunjukkan bahawa pengurusan strategik melibatkan
empat elemen asas pengurusan iaitu merancang, mengarah, mengelola dan mengawal.
Strategi pula menjelaskan bagaimana organisasi memberi tumpuan kepada bagaimana, bila
dan di mana tindakan-tindakan yang telah dikenal pasti perlu dilaksanakan.
Bryson (1995) pula mendefinisikan pengurusan strategik sebagai satu usaha yang berdisiplin
untuk menghasilkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan utama yang membentuk
dan menentukan hala tuju organisasi dari segi fungsinya. Untuk menghasilkan hasil yang
terbaik, pengurusan strategik memerlukan pengumpulan maklumat yang luas dan efektif
serta pembangunan alternatif-alternatif strategik. Selain itu, penekanan kepada implikasi
masa depan akibat keputusan yang dibuat pada masa sekarang juga harus diambilkira.

Philip M. Sherman (Strategic Planning For Technology Industries, 1982) mentakrifkan


pengurusan strategik sebagai "A process whereby corporate (organizational) objectives for
the future are identified in response to perceived opportunities and whereby activities are
related and resources are allocated to meet these objectives." Pengurusan strategik juga
ditafsirkan secara umum oleh pakar-pakar pengurusan sebagai, "A stream of decisions and
action which leads to the development of an effective strategy or strategies to help achieve
corporate objectives."
Fidler (1996) memberi definisi pengurusan strategik sebagai pembentukan dan pelaksanaan
strategi sebagai tindakbalas kepada dan sebagai tindakan awal bagi peristiwa masa depan
di dunia luar. Secara ringkasnya pengurusan strategik berkaitan dengan penentuan strategi
dan merancang bagaimana melaksanakannya. Proses ini terdiri daripada menganalisis,
membuat keputusan, pelaksanaan dan penilaian. Menurut Fidler, pengurusan sekolah perlu
sensitif kepada persekitaran yang mempengaruhinya, yang bukan sahaja meliputi
persekitaran fizikal tempatan dan sosial, malah meliputi kerangka undang-undang yang
mempengaruhi institusi pendidikan serta tekanan politik, ekonomi, sosial dan teknologi
(PEST). Sekolah bukan sahaja perlu menyesuaikan diri dengan keperluan undang-undang
negara, tetapi juga perlu memberi respon kepada permintaan masyarakat setempat.
Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan di atas, pengurusan strategik merupakan satu
proses yang melibatkan pelaksanaan terancang keputusan dasar, hasil daripada analisis
faktor dalaman dan luaran, untuk mencapai objektif organisasi yang telah ditetapkan.
Pendekatan pengurusan ini juga dilihat sebagai proses mengurus yang memberi tumpuan
kepada aspek jangka panjang dan memberi penekanan kepada operasi penggubalan,
pelaksanaan dan penilaian strategi-strategi yang telah ditetapkan (Ayob, 2004). Dalam
konteks sekolah, konsep ini merupakan alat yang berkesan untuk membantu pihak sekolah
mentransformasi pengurusan sekolah mengikut visi/misi/matlamat yang telah ditetapkan
untuk pelbagai tujuan sama ada mengubah budaya kerja guru dan kakitangan sekolah,
menstruktur semula organisasi sekolah, meningkatkan prestasi akademik dan sebagainya.
Dalam bukunya Strategic Management For School Development, Fidler (2002)
menyenaraikan satu senarai semak sebagai garis panduan yang menunjukkan bahawa
sesuatu perubahan itu dianggap strategik sekiranya perubahan itu;
1.
2.
3.
4.

2.2

melibatkan keseluruhan skop aktiviti sekolah


menunjukkan hala tuju jangka panjang sekolah
melibatkan penyesuaian hala tuju dengan tekanan persekitaran
melibatkan pelaksanaan aktiviti yang boleh bertahan dengan menggunakan
sumber sekolah yang ada

Model-Model Pengurusan Strategik

Terdapat pelbagai model pengurusan strategik yang disarankan oleh penyelidik dan ahli
akademik. Fidler (1996) memaparkan empat model, dari yang mudah kepada yang lebih
kompleks. Antaranya ialah Model Asas Pengurusan Strategik yang terdiri daripada tiga
keputusan mengurus dan tiga proses strategi. Satu lagi model ialah model Fidler dan Bowles
yang menunjukkan sifat kitaran pengurusan strategik bermula dengan analisis dan diakhiri
dengan proses penilaian dan kemudian melalui kitaran yang berikutnya seperti dalam Rajah
: Rajah 1:

Model Fidler dan Bowles tentang pengurusan strategik di sekolah

Fidler (2002) juga membuat formulasi model konseptual pengurusan strategik berdasarkan
model yang dibangunkan oleh Johnson dan Scholes. Berdasarkan model tersebut, terdapat
tiga peringkat konseptual pengurusan strategik iaitu:

Analisis strategik
Pilihan strategik
Pelaksanaan dan perubahan strategik

Setiap peringkat tersebut dibahagikan pula kepada tiga bahagian seperti dalam jadual
berikut:

PERINGKAT PENGURUSAN
STRATEGIK
BAHAGIAN SETIAP PERINGKAT

Analisis strategik

Pengauditan sumber Meneliti


dalaman
persekitaran

Analisis budaya
dan nilai

Pilihan Strategik

Menjana pilihan

Membuat pilihan

Menilai pilihan

Pelaksanaan dan perubahan Sistem dan struktur Personel dan


strategik
organisasi
perubahan
Jadual 1:

Peringkat Pengurusan Strategik Fidler

Berdasarkan model-model
pengoperasiannya
telah
2.3

Sumber

pengurusan
diadaptasi

strategik
seperti

yang dijelaskanan di atas,


dalam
rajah
berikut.

Kepentingan Pengurusan Strategik

Mengapa organisasi perlu mengamalkan pengurusan strategik dalam pengurusannya?


Berdasarkan kepada definisi dan konsep asas pengurusan strategik yang dibincangkan di
atas, terdapat beberapa kelebihan yang boleh dinikmati apabila pengurusan strategik
antaranya:
1. Menggalakkan gaya berfikir dan tindakan yang strategik khususnya dalam
menyelesaikan isu-isu strategik;
2. Menjadi garis panduan kepada keputusan-keputusan yang diambil;
3. Meningkatkan kualiti membuat keputusan. Hal ini berlaku kerana pengurusan
strategik memberi tumpuan kepada isu-isu dan cabaran-cabaran utama yang
dihadapi oleh organisasi dan membantu pengurus organisasi mencari cara-cara
menghadapinya;

4. Mengukuhkan tahap responsif organisasi terhadap perubahan persekitaran dan


meningkatkan prestasi. Peluang dan ancaman yang tidak diduga dapat diurus
melalui satu pelan berbanding secara ad hoc;
5. Melicinkan penilaian hasil perubahan secara sistematik; dan
6. Memberi faedah kepada seluruh ahli organisasi di mana pembuat polisi dan
pembuat keputusan dapat melaksanakan peranan dan tanggungjawab mereka
dan kerja berpasukan serta kepakaran di kalangan ahli organisasi dipertingkat.

2.4.

Proses Pengurusan Strategik

Pengurusan strategik merupakan rangka tindakan yang memberitahu dan menyelaraskan


keputusan-keputusan tentang elemen pengurusan sekolah seperti pengurusan kurikulum,
pejabat, kakitangan, fizikal dan keceriaan, pusat sumber, hal ehwal murid, asrama, serta
kokurikulum dan perhubungan. Berdasarkan beberapa model dan beberapa contoh
pengoperasian model yang dinyatakan di atas, dapat dirumuskan bahawa pengurusan
strategik mengandungi proses-proses tertentu iaitu:

Menentu dan menjelaskan hala tuju organisasi (misi, visi dan objektif organisasi)
Membuat analisis persekitaran dalaman dan luaran
Menjana isu-isu strategik, matlamat, indikator dan objektif
Menjana strategi dan taktik
Pelaksanaan strategi
Penilaian dan maklumbalas prestasi
Penambahbaikan

2.5 Pengurusan Strategik Dan Kepuasan Kerja


Pengurusan stretegik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja guru. Ini
dapat dibuktikan dengan kajian yang dibuat oleh Tang Keow Ngang (2007) yang berjudul
"Pengurusan Kualiti Menyeluruh dan Prestasi Kerja". Dapatan kajian beliau menunjukkan
dimensi perancangan strategik mencatatkan skor tertinggi dan menunjukkan mempunyai
hubungan yang relaven terhadap kepuasan kerja.
Selain kajian yang dilakukan oleh pengkaji di atas, terdapat satu lagi kajian yang menyokong
pernyataan bahawa pengurusan strategik mempunyai hubungan yang signifikan dengan
kepuasan kerja. Kim (2002) menyatakan bahawa untuk mengekalkan akauntabiliti dan
pencapaian di dalam sesebuah organisasi, strategi di dalam pengurusan sumber manusia
adalah diperlukan. Kepuasan kerja adalah berkait rapat dengan pencapaian pekerja.(Kim, S.
.(2002)."Participative management and job satisfaction": Lessons for management
leadership," Public Administration Review (62:2), pp. 23-241.

3.0 IKLIM SEKOLAH


3.1 Definisi Iklim Sekolah
Iklim sekolah mencerminkan aspek fizikal dan psikologi sesebuah sekolah yang lebih
berupaya untuk berubah dan dan menyediakan keadaan-keadaan penting untuk sesuatu
proses pengajaran dan pembelajaran. Iklim sekolah, dengan lebih berfokusnya, merupakan
bukti terhadap perasaan dan sikap yang dizahirkan oleh para pelajar, guru-guru, staf dan ibu
bapa (cara bagaimana para pelajar dan staf menunjukkan perasaan apabila berada di
sekolah setiap hari).Keadaan atau suasana sekolah yang tenang dan nyaman, sesuai untuk
proses pengajaran dan pembelajaran dianggap sebagai mempunyai iklim sekolah yang
berkesan.
Litwin dan Stringer (dalam Gunbayi, 2007:1) menyatakan bahawa iklim sekolah didefinisikan
secara bervariasi oleh para ahli sebagai hasil dari persepsi subjektif terhadap sistem formal,
gaya kepimpinan pengetua, dan faktor lingkungan lain yang mempengaruhi sikap,
kepercayaan, nilai dan motivasi individu yang berada pada sekolah tersebut. Namun
demikian variasi definisi iklim sekolah apabila diteliti lebih dalam, menjurus kepada tiga
pengertian. Pertama, iklim sekolah didefinisikan sebagai ciri-ciri suatu sekolah yang
membezakannya dengan sekolah lainnya. Kedua iklim sekolah didefinisikan sebagai
suasana di tempat kerja, mencakupi berbagai norma yang kompleks, nilai, harapan,
kebijaksanaan dan prosedur yang mempengaruhi pola perilaku individu dan
kelompok. Ketiga iklim sekolah didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap kegiatan,
amalan, dan prosedur serta persepsi tentang tingkahlaku yang dihargai, didukung dan
diharapkan dalam suatu organisasi.
Iklim sekolah yang positif wujud apabila semua pelajar pelajar berasa selesa, diperlukan,
berharga, diterima dan selamat di dalam sesuatu persekitaran di mana mereka boleh
berinteraksi dan berkongsi dengan orang-orang yang dipercayai. Iklim sekolah yang positif
mempengaruhi mereka yang berkaitan dengan sekolah termasuklah pelajar, guru, staf, ibu

bapa dan komuniti setempat. Ianya merupakan suatu sistem kepercayaan yang
menggambarkan aktiviti seharian sesebuah sekolah.
Halpin dan Croft (1963) yang merupakan perintis dalam kajian iklim sekolah mengatakan
bahawa iklim sekolah menggambarkan personaliti seseorang individu sendiri dan bagaimana
guru tersebut berusaha untuk mencapai tahap organisasi iklim sekolah berkenaan.
Seterusnya, Howard (1974) mendenisikan iklim sekolah sebagai keadaan sosial dan
budaya sekolah itu yang mempengaruhi tingkah laku orang di dalamnya. Pusat
Perkembangan Kurikulum (1981) mendenisikan iklim sekolah sebagai suasana sekolah
yang baik di mana keadaan persekitarannya dirasakan selesa, tenteram, mesra, riang
dengan pembelajaran yang lancar. Memandangkan faktor iklim sekolah turut membantu
mewujudkan sekolah yang berkesan, maka terdapat beberapa pengkaji yang telah
mengetengahkan beberapa ciri iklim sekolah berkesan hasil daripada kajian yang mereka
lakukan. Mengikut Halpin dan Croft (1963), iklim sekolah yang berkesan mempunyai ciri-ciri
berikut:
1.
guru-guru merasa selamat, berpuas hati dan berkeyakinan,
2.
guru-guru tidak rasa tertekan dan mengambil perhatian tentang kemajuan muridmuridnya,
3.
pengetua merasa penuh yakin terhadap kerjanya, serta bertimbang rasa, dan
4.
pelajar merasa selamat dan belajar bersungguh-sungguh.
Merujuk kepada berbagai hasil penelitian, Marshall (2002:2) memberikan beberapa
kesimpulan mengenai pentingnya iklim sekolah bagi berbagai pihak, sebagai berikut.
1.
Iklim sekolah dapat mempengaruhi banyak orang di sekolah. Misalnya, iklim sekolah
yang positif telah dikaitkan dengan emosi dan tingkahlaku pelajar yang bermasalah.
2.
Iklim sekolah di kawasan bandar yang berisiko tinggi menunjukkan bahawa
lingkungan yang positif, saling menyokong antara satu sama lain, dan budaya positif iklim
sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dalam membentuk kejayaan pelajar di
kawasan bandar. Para peneliti juga mendapati bahawa iklim sekolah yang positif
memberikan perlindungan kepada pelajar dengan lingkungan belajar yang mendukung serta
mencegah tinghkah laku antisosial.
3.
Hubungan interpersonal yang positif dan peluang belajar yang optimum bagi pelajar
di semua lingkunga demografik dapat meningkatkan prestasi dan mengurangi tingkah
laku maladaptive.
4.
Iklim sekolah yang positif berkaitan dengan peningkatan kepuasan kerja bagi setiap
individu yang berada di sekolah.
5.
Iklim sekolah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan suasana sekolah
yang sehat dan positif.
6.
Interaksi dari berbagai sekolah dan faktor iklim kelas dapat memberikan sokongan
yang memungkinkan semua anggota komuniti sekolah untuk menjalankan proses
pengajaran dan pembelajaran secara optimum.
7.
Iklim sekolah, termasuk "kepercayaan, saling menghormati, saling melaksanakan
tanggungjawab, dan tumpuan untuk kesejahteraan pelajar mempunyai pengaruh yang kuat
terhadap pendidik dan pelajar serta prestasi akademik mereka.

3.2 Pembentukan budaya dan iklim sekolah

Budaya dan iklim sekolah boleh dibentuk dengan cara;


1.

Menghargai permuafakatan
Semua guru mesti mengambil berat terhadap 'kesihatan' sekolah sebagai
organisasi. Permuafakatan dapat menghindarkan keterasingan guru, sikap
pentingkan diri sendiri sehingga tidak mahu mengakui wujudnya masalah atau
tidak mahu melihat masalah orang lain. Dengan permuafakatan guru-guru
bersama-sama menyelesaikan masalah dan membuat keputusan di samping
menghargai kesaling-bergantungan dan bantu- membantu sesama staf.

1.

Mengamalkan nilai kesejawatanan


Di dalam sesebuah organisasi manusia tidak bekerja seorang diri, apa pun
tugas dan peranannya seseorang itu tetap perlukan orang lain membantunya
atau terlibat sama. Kesejawatanan atau "collegiality" bermaksud satu budaya
kerja yang ada kaitannya dengan perpaduan, kerjasama, bantu-membantu,
hormat- menghormati, nasihat-menasihati atau tegur-menegur di antara ahliahli kumpulan atas dasar profesionalisme. Jadi pemimpin yang berkesan
mestilah berkeupayaan mewujudkan suasana kesejawatanan ini di kalanngan
guru-gurunya, mengekalkan suasana harmoni dan perpaduan sepanjang
masa di samping mengelakkan dan mencegah unsur-unsur kronisme,
nepotisme, favouritisme, rodongisme, pilih-kasih, berat sebelah, adu-domba,
fitnah-memfitnah, hasad dengki, dan iri hati; di dalam interaksinya dengan staf
dan kakitangan lain di sekolah

2.

Guru-guru berkeyakinan tinggi


Guru-gurunya penuh yakin dalam tugasnya setiap hari, mereka lebih bersedia
menerima cabaran-cabaran, mengambil risiko, dan melahirkan idea-idea
kreatif serta rumusan-rumusan. Ekoran daripada keyakinan ini akan wujud
optimisme dan iltizam.Tempat kerja menjadi lebih menyeronokkan sementara
guru-guru mendapat penyempurnaan dan kepuasan profesionalisme daripada
kerja-kerja mereka menerusi kawalan kepada penyelesaian masalah dan
membuat keputusan, sokongan dari rakan sejawat dan bertambahnya
peluang-peluang belajar dengan berkongsi pengetahuan dan pengalaman
serta kepakaran.

3.

Ada komitmen yang tinggi


Komitmen adalah satu sikap diri yang ditunjukkan dalam segala tingkah-laku
dan cara berfikir seseorang dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya. Komitmen yang tinggi terhadap kelangsungan organisasi
dan kebajikan murid umpamanya dapat dilihat daripada perilaku guru-gurunya
yang datang awal, mengajar dengan semangat, tidak curi tulang, tumpuan
kepada kerja dan mutu kerja, menepati masa dan paling utama meletakkan
kepentingan organisasi mengatasi kepentingan peribadi. Orang- orang yang
berkomitmen yang tinggi juga sentiasa dapat mematuhi dan menepati normanorma organisasi atau masyarakat sama ada norma-norma yang tersurat atau
pun yang tersirat.

3.3 Kepentingan iklim sekolah yang positif


Terdapat banyak kajian dijalankan menunjukkan bahawa iklim sekolah yang positif dapat
memberi kesan terhadap pencapaian akademik pelajar dan kejayaan sesebuah organisasi
sekolah. Perhubungan antara iklim sekolah dengan para pelajar ini dapatmenyumbang
secara tidak langsung terhadap kepuasan kerja guru-guru dalam menjalankan
tanggungjawab mereka terhadap proses pengajaran dan pembelajaran (P&P)
Abdul Rahman an-Nahlawi (1995) pula menyatakan iklim sekolah yang berkesan mampu
mewujudkan integrasi dan keharmonian sesama pelajarnya yang berbeza status
sosio-ekonomi mereka (SES). Selain itu, sekolah juga mampu mengurangkan perbezaanperbezaan sesama mereka. Pihak sekolah juga boleh mewujudkan kerjasama dengan
keluarga pelajar. Hubungan yang mesra di antara sekolah dan keluarga akan membentuk
pendidikan yang lebih sempurna bagi pelajar-pelajarnya. Justeru itu, kepuasan kerja akan
wujud apabila wujudnya keharmonian sesama pelajar dan guru.
Mengikut pandangan Rosnani (1998), pihak pengurusan sekolah hendaklah berusaha
mewujudkan budaya sekolah yang menghidupkan nilai-nilai akidah dan berakhlak supaya
murid-murid merasa selamat, sentiasa ingin berbakti dan berusaha untuk maju dalam
pelajaran berdasarkan dorongan yang lebih tinggi, iaitu mencari keredhaan Allah S.W.T. dan
bukan sekadar untuk menggembirakan warga sekolah, ibu bapa dan guru. Sebahagian
daripada budaya ini adalah bersifat muraqabah, iaitu merasa Allah sentiasa memerhatikan
perbuatan mereka untuk dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya, jika setiap warga sekolah
daripada pengetua, guru, kakitangan sokongan sehingga kepada pelajar-pelajar menghayati
nilai-nilai akhlak ini, pasti sekolah berkesan dari sudut disiplin akan wujud dan kurang
keperluan kepada pengawasan. Bagaimanapun, melihat realiti insan yang mempunyai nafsu,
memang masih perlu juga pengurusan sekolah memantau kegiatan dan perilaku muridmurid, khususnya akhlak mereka yang perlu sentiasa dinasihati dan dibimbing.
Para pendidik dan pengkaji telah mengenalpasti bahawa terdapat suatu set unsur-unsur
yang kompleks yang membina suatu iklim sesebuah sekolah. Di dalam satu kajian yang
dijalankan oleh ahli pendidik menyarankan 10 dimensi yang mewarnakan dan membentuk
pengalaman subjektif di sekolah iaitu: Persekitaran, penstrukturan, keselamatan, pengajaran
dan pembelajaran, perhubungan, kepekaan komuniti sekolah, nilai-nilai moral, norma
rakan sebaya, kerjasama sekolah dan rumah. (Cohen,2006; Freiberg,1999).
Di dalam kajian yang telah dijalankan selama lebih dua dekat yang lalu,terdapat bukti yang
menunjukkan bahawa iklim sekolah yang positif telah memberikan impak besar terhadap
pengalaman individu. Dua aspek terhadap iklim sekolah, iaitu komitmen terhadap
sekolah dan maklum balas daripada guru telah menunjukkan kesan terhadap keyakinan
diri (self-esteem) pelajar (Hoge, et. Al, 1990). Kajian juga telah mendedahkan terdapat

perkaitan antara iklim sekolah dan konsep kendiri (self concept) pelajar (Cairns, 1987; Heal,
1978; Reynolds, et al.1980; Rutter, et al, 1979).
Juga, terdapat satu siri kajian yang telah menunjukkan perkaitan antara iklim sekolah dan
tahap ponteng pelajar (deJung & Duckworth, 1986; Purkey & Smith, 1983; Reid, 1983;
Rumberger, 1987; Sommmer, 1985) serta kajian yang dijalankan terhadap iklim sekolah dan
perhubungannya dengan kebergantungan pelajar terhadap sekolah (Wu, Pink, Crain, &
Moles, 1982).
Kajian yang telah dijalankan oleh suatu badan telah menunjukkan bahawa iklim sekolah
yang positif merupakan suatu dimensi kritikal yang berkait dengan risiko pencegahan yang
berkesan dan usaha peningkatan kesihatan di dalam pengajaran dan pembelajaran (Cohen,
2001; Najaka, et. Al., 2002; Rand Corporation, 2004; Wang, et. al., 1993). Ulasan kajian
terkini menunjukkan bahawa pencegahan risiko yang berkesan dan usaha peningkatan
tahap kesihatan berkaitan dengan iklim sekolah yang selamat, mengambil berat, partisipatif
dan responsif (Berkowitz & Bier, 2005; Catalano, et. al. 2002; Greenberg, et. al. 2003).
Keadaan iklim sekolah yang selamat, saling mengambil berat, penyertaan menyeluruh dari
semua pihak dan bertindak balas terhadap sebarang perkara cenderung untuk
memperkembangkan lagi fungsi sekolah sebagai asas kepada aktiviti sosial, emosi
pembelajaran akademik (Blum, et. al., 2002; Osterman, 2000). Satu daripada asas penting
dimensi iklim sekolah kerasionalan dan bagaimana 'perhubungan' antara ahli-ahli di dalam
sesebuah sekolah. Satu kajian yang telah dijalankan oleh suatu badan tertentu
mencadangkan bahawa perhubungan yang wujud ini adalah suatu penyumbang terhadap
kesihatan remaja dan pencapaian akademik yang baik (McNeely, et. al., 2002; Whitlock,
2006); dan pencegahan keganasan (Karcher, 2002a, 2002b); serta faktor pelindung di dalam
tingkah laku berisiko secara seksual, keganasan dan penggunaan dadah (Catalano, et. al,
2004; Kirby, 2001).
Iklim sekolah juga telah menggalakkan pembelajaran bermakna kepada para pelajar.
Sebagai contohnya, kegiatan khidmat masyarakat seperti debat dapat meningkatkan
persekitaran belajar mereka serta memberikan peluang untuk terlibat secara aktif dalam
proses belajar dan membina pengetahuan mereka sendiri dari sistem sosial yang ada
(Torney-Purta, 2002; Youniss et al., 2002). Lebih-lebih lagi apabila aktiviti seperti itu
dijalankan di persekitaran yang saling menyokong dan bekerjasama, akan menggalakkan
pelajar untuk membina idea antara satu sama lain terhadap sesuatu projek (Wentzel &
Watkins, 2002). Bersama-sama, pengalaman ini secara realistiknya menggambarkan situasi
sosial yang bakal mereka lalui di dalam masyarakat kelak (Bandura, 2001, Torney-Purta et
al., 2001).
Iklim sekolah positif menggalakkan pembelajaran secara kooperatif, kerjasama di dalam
kumpulan, hormat-menghormati dan saling percaya atau suasana untuk belajar (Ghaith,
2003, Kerr, 2004; Finnan, et. al, 2003). Tambahan pula, satu siri kajian telah menunjukkan
bahawa iklim sekolah secara langsung berkaitan dengan pencapaian akademik (Brookover,
et. al, 1977; Brookover, 1978; Brookover & Lezotte, 1979; Edmonds, 1979; Freiberg, 1999;
Good & Weinstein, 1986; Gottfredson & Gottfredson, 1989; Griffith, 1995; Madaus, Airasian,
& Kellaghan, 1980; Rutter, 1983; Rutter, et al 1979; Shipman, 1981).
Dziauddin (1999) pula mengatakan suasana persekitaran pendidikan yang menekankan
kepada perkembangan akal dan zikal serta pemurnian dan pemantapan rohani serta iman
sebagai satu pakej yang mantap. Oleh itu, persekitaran sekolah yang selesa daripada aspek
rohani, emosi dan kemasyarakatan sebegini boleh mengukuhkan aqidah dan akhlak
keislaman yang berasaskan ilmu yang benar, amanah, ikhlas dan menghormati masalah
umum, bekerjasama dan ketaatan tanpa melibatkan derhaka kepada perintah Allah.

Suasana kerja seperti ini


mempertingkatkan motivasi.

akan

membina

semangat

kerja

yang

kuat

ke

arah

Menurut Mahi Din (1998:2), dengan timbulnya suasana yang harmonis dalam hubungan
manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia berasaskan ajaran tauhid,
manusia akan dapat memahami hakikat budaya ilmu dengan baik dan dapat mengekalkan
identiti dan fungsi yang sebenar, iaitu ilmu sebagai alat yang boleh membawa kepada
kebenaran. Justeru, iklim dini di sekolah merupakan sebahagian daripada usaha pendidikan
bersepadu meliputi tiga dimensi utama insan, iaitu rohani, intelek dan jasmani bagi
membolehkan para pelajar dan guru mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam semua
aktiviti di sekolah dan juga meningkatkan motivasi warga sekolah.
Kebanyakan kajian yang dijalankan tentang iklim sekolah menunjukkan iklim sekolah akan
mewujudkan suasana pembelajaran yang bermotivasi dan seterusnya membantu pelajar
memperoleh pencapaian yang lebih baik dan guru-guru lebih puas untuk bekerja. Ibrahim
(1993:78) menegaskan bahawa iklim yang positif sangat perlu wujud di sesebuah sekolah.
Banyak kajian yang dibuat menunjukkan bahawa terdapat hubung kait yang rapat antara
iklim sekolah dengan kejayaan murid. Sekiranya iklim baik, guru dan murid akan lebih
bermotivasi dan pada masa yang sama aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan berjalan
dengan baik.

3.4 Iklim Sekolah Dan Kepuasan Kerja Guru.


Di Malaysia, perkembangan dan kemajuan dalam sistem pendidikan menjadi tunjang
utama untuk membangunkan negara. Menurut Najib (2004) sistem pendidikan di Malaysia
adalah pada tahap pembangunan yang berubah mengikut keperluan semasa. Oleh itu bagi
memastikan kemajuan negara, keberkesanan sistem pendidikan perlu dititikberatkan dan
kejayaan dalam sistem pendidikan negara pula adalah amat bergantung kepada organisasi
sistem pendidikan itu sendiri. Antara organisasi penting yang bertujuan untuk memastikan
kemajuan dalam bidang pendidikan ialah organisasi sekolah.
Peranan sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan adalah berbeza daripada
kebanyakan organisasi-organisasi yang biasa. Perkhidmatan pendidikan lebih kepada
menyebarkan ilmu pengetahuan dan cenderung menolong insan untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan manakala perniagaan biasa lebih kepada membuat keuntungan kepada
organisasi masing-masing (Hazman Fitri, 2000).
Antara faktor yang mempengaruhi keberkesanan organisasi pendidikan ialah suasana atau
iklim organisasi sekolah. Menurut Lussier (1993) iklim organisasi adalah merupakan kualti
persekitaran sesebuah organisasi yang mana kualiti ini secara relatifnya kekal. Iklim
organisasi ini dibentuk melalui persepsi pekerja di dalam organisasi dan menjadi asas
kepada pembentukan sikap seseorang pekerja terhadap organisasinya. Oleh itu iklim
organisasi dilihat mempengaruhi tingkah laku pekerja terhadap organisasi itu sendiri. Selain
itu kualiti yang ada pada pekerja dalam organisasi sekolah juga mempengaruhi pencapaian
dan kemajuan sekolah. Kualiti ini termasuklah dari segi sikap dan sifat guru-guru yang
bekerja melebihi tanggungjawab formal mereka dan sanggup meluangkan masa serta
tenagauntuk kejayaan organisasi iaitu sekolah tempat mereka bekerja.
Ostroff (1993) telah membuat kajian ke atas kesan iklim organisasi dengan orientasi
peribadi iaitu prestasi kerja 532 orang guru di Amerika Syarikat. Kajian ini dibuat di
Iilinois, Massachussets, Virginia dan Washington. Hasil kajiannya menunjukkan bahawa ada

hubungan signifikan antara iklim organisasi dengan prestasi kerja walaupun pada
tahap rendah.
Toulson dan Smith (1994) dalam "The Realtionship Between Organizational Climate and
Employee Perceptions of Personnel Management Practices" telah mengkaji perhubungan
antara ukuran tiga amalan pengurusan personel (sebagai pembolehubah bebas) dengan
ukuran iklim organisasi sebagai pembolehubah bersandar). Mereka menggunakan The
Litwin and Stringer Organizational Climate Questionnaire (LSOCQ) Seramai 2111 responden
dalam 40 buah organisasi telah dipilih. Kajian mendapati bahawa tiada perhubungan
signifikan antara amalan personel dengan iklim organisasi.
Bagi para guru, manfaat iklim sekolah yang positif meliputi peningkatan kepuasan
kerja (Ma & MacMillan, 1999), meningkatkan kekekalan (job retention) guru
dankehadiran ke sekolah serta perhubungan yang baik antara sekolah dan rumah (Brown &
Medway, 2007; DiStefano, Monrad, May, McGuiness, & Dickenson, 2007).
Iklim organisasi merupakan aspek penting di dalam suatu organisasi pembelajaran kerana ia
akan mempengaruhi keperibadian dan tingkah laku seseorang. Ini kerana dalam
melaksanakan tugas sekolahnya seorang pelajar akan sentiasa berinteraksi dengan
persekitaran pembelajarannya termasuklah dengan guru-guru dan rakan-rakan. Seperti
dikemukakan Howard (Komariah dan Triatna, 2006) iklim organisasi sebagai keadaan sosial
dan budaya sekolah yang mempengaruhi tingkah laku orang di dalamnya. Iklim sekolah
sebagai suasana sekolah yang baik di mana keadaan sekitar dirasakan tenteram, mesra,
riang dengan pembelajaran yang lancar selain memberi impak positif terhadap pencapaian
pencapaian akademik pelajar.
Gibson, dkk. (1990) berpendapat bahawa istilah iklim organisasi digunakan untuk
menggambarkan iklim secara psikologi atau personaliti organisasi. Iklim organisasi dapat
mempengaruhi ahli-ahlinya dan menjadi penggerak kepada perkembangan sesebuah
organisasi. Oleh itu, iklim organisasi merupakan suatu konsep yang penting bagi pemimpin
dalam menggerakkan kepimpinan mereka bagi mengekalkan komitmen setiap guru. Apabila
tahap komitmen yang ditunjukkan oleh guru-guru adalah tinggi, kepuasan kerja akan wujud
sesama mereka.
Anoraga (1992) mengemukakan bahawa iklim organisasi merupakan salah satu faktor yang
memberikan hasil dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tetapi juga penyebab sesuatu
kegagalan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Iklim organisasi yang tidak kondusif
akan menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja yang dapat menyebabkan individu atau
anggota melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasi. Ini menunjukkan bahawa,
jika iklim menjadi penyebab kejayaan dan kegagalan sesebuah sekolah. Jika iklim sekolah
itu dibina dengan baik dan sangat kondusif, kepuasan kerja akan wujud di kalangan guru
yang seterusnya menghasilkan mutu kerja yang berkualiti.

4.0 KESIMPULAN
Berdasarkan perbincangan-perbincangan yang dinyatakan di atas, jelaslah menunjukkan
bahawa pengurusan strategik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja
guru. Jika sesebuah organisasi itu mengamalkan amalan pengursan secara strategik,
kepuasan kerja akan wujud di kalangan guru dan seterusnya dapat mewujudkan suasana
yang positif terhadap hubungan pentadbir dan guru-guru.

Aspek kedua, iaitu iklim sekolah yang positif juga mempunyai hubungan yang signifikan
dengan kepuasan kerja guru. Semakin baik iklim sesebuah sekolah itu, semakin meningkat
tahap kepuasan kerja guru. Perhubungan antara pengurusan strategik dan iklim sekolah
yang positif terhadap kepuasan kerja guru telah dapat dibuktikan dengan penemuanpenemuan beberapa kajian yang mengkaji bidang-bidang yang berkenaan.

RUJUKAN

Abdur Rahman an-Nahlawi. (1995). Pendidikan islam di rumah, sekolah dan masyarakat.
Jakarta: Penerbit Gema Insani.

Dziauddin Abdul Rahman. (1999). Menjana dan memperkasakan pendidikan sekolah


agama ke arah kecemerlangan. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pendidikan
Sekolah-sekolah Agama. Anjuran Universiti Sains Malaysia.

Ghaith, G. (2003). The relationship between forms of instruction, achievement and


perceptions of classroom climate. Educational Researcher, 45 (1), 83-93.

Halpin, A. W., & Croft, D. B. (1963). The organizational climate of schools. Chicago: Midwest.
Administration Center of the University of Chicago.

Hoge, D.R., Smit, E.K., & Hanson, S.L. ((1990). School experiences predicting changes in
self-esteem of sixth and seventh-grade students. Journal of Educational Psychology,
82, 117-127.

Jim and Patty Ro u s e (1982), Effective strategic planning, The Enterprise Foundation45 (1),
83-93.

Karcher, M.J. (2002b). The cycle of violence and disconnection among rural middle school
students: Teacher disconnectedness
Journal of School Violence, 1 (1), 35-51.

as

consequence

of

violence.

Kirby, D. (2001). Understanding what works and what doesn't in reducing adolescent risktaking. Family Planning Perspectives, 33 (6), 276-281.

klim Organisasi Pendidikan


POSTED BY SURURI ARUMBANI APRIL 21, 2013 MENINGGALKAN KOMENTAR

KONSEP IKLIM ORGANISASI PENDIDIKAN : KAMPUS/SEKOLAH

Berbagai peneliti dan reformis pendidikan telah menetapkan organisasi iklim dengan cara yang
berbeda, tetapi tampaknya ada konsensus tentang apa yang merupakan iklim organisasi. Freiberg
dan Stein (1999) menyatakan bahwa iklim perguruan tinggi adalahhati dan jiwa dari sebuah
perguruan tinggi, gamabran sebuah perguruan tinggi yang memotivasi mahasiswa, guru dan
kepala sekolah untuk mencintai perguruan tinggi dan keinginan untuk berada di sana setiap
perguruan tinggi hari. Hati dan jiwa digunakan secara metaforis untuk menggarisbawahi
pentingnya iklim perguruan tinggi, hal itu memotivasi anggota perguruan tinggi yang mereka
rasakan nyaman di perguruan tinggi yang membuat mereka tertarik ke perguruan tinggi. Dalam

pandangan ini, iklim merupakan aspek dari perguruan tinggi yang memberikan kehidupan dan
mengungkapkan nilai-nilai yang menghargai di perguruan tinggi.

Iklim organisasi adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan persepsi anggota staf dari
lingkungan kerja. Iklim ini secara langsung dipengaruhi oleh administrator yang pada gilirannya
mempengaruhi motivasi dan perilaku dari seluruh staf. Lebih khusus lagi, iklim merupakan kualitas
yang relatif abadi yang dialami oleh guru/dosen, mempengaruhi perilaku mereka, dan didasarkan
pada persepsi kolektif mereka (Hoy dan Forsyth, 1986).

Iklim organisasi adalah studi tentang persepsi bahwa individu memiliki berbagai aspek lingkungan
dalam organisasi (Owens, 1987). Iklim sekolah memiliki implikasi yang jelas untuk meningkatkan
kualitas kehidupan kerja. Sekolah yang ditandai dengan banyak kebersamaan, keakraban, dan
kepercayaan diantara para guru akan lebih efektif. Dalam pengertian ini, iklim merupakan bentuk
energi organisasi yang efeknya pada sekolah telling tergantung pada bagaimana energi ini
disalurkan dan diarahkan. Beberapa kelompok ini menggunakan energi iklim mereka untuk
membantu

membuat

sekolah

bekerja

lebih

baik,

tetapi

kelompok-kelompok

lain

dapat

menggunakan energi yang sama untuk mempromosikan dan menyebabkan masalah sekolah dan
kesulitan.

Halpin dan Croft (1963) yang disebut sebagai iklim sosial sekolah sebagai perpaduan dari dua
dimensi seperti: kepemimpinan kepala sekolah dan interaksi guru. Kelompok interaksi guru-guru di
sekolah dapat dianggap analog sebagai kontur geografis wilayah, dan gaya kepemimpinan kepala
sekolah bisa disamakan dengan kondisi atmosfer, dalam kombinasi, dua hasil dalam tekstur sosial
yang unik dalam setiap organisasi, itulah yang disebut iklim.

Dari sudut pandang pendidikan, iklim organisasi perguruan tinggi/sekolah adalah hasil dari
perpaduan interaksi interpersonal. Beberapa ahli manajemen pendidikan, misalnya, Halpin dan
Croft (1963), Hoy, Tarter dan Kottkamp (1991) menyarankan dua dimensi interaksi antarpribadi
yaitu perilaku kepala sekolah (dekan, rektor atau lainnya) dan perilaku guru/dosen. Empat aspek
perilaku kepemimpinan kepala sekolah, yaitu sikap acuh tak acuh, penekanan produksi, dorongan
dan pertimbangan dan empat aspek interaksi guru, yaitu, pemisahan diri, halangan, jiwa/semangat
dan keintiman yang dipilih sebagai dasar konseptual untuk analisis iklim organisasi.

Selanjutnya untuk rincian instrumen penelitian mengenai iklim sekolah/organisasi pendidikan dapat
didonwload di sini.

Referensi :

1)

Freiberg, H. J. and Stein, T. A. 1999. Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning

Environments, in School Climate:

Measuring,

Improving and Sustaining Healthy Learning

Environments. Palmer Press, London. P. 3-4, 11- 29

2)

Hoy, K. H. and P. B. Forsyth. 1986. Organizational Climate: Effective Supervision. Random

House, New York. P. 147-149.

3)

Owens, R. G. 1987. Organizational Behavior in Education. Allyn and Bacon, London. 2 pp.

4)

Halpin, A. W. and D. B. Croft. 1963. The Organizational Climate of Schools:

5)

6)

7)

Midwest Administration Center. University of Chicago, Chicago, USA. p. 89-110.

Hoy, W. K., Tarter, C. J. and Kottkamp, R. B. 1991. Open Schools/Healthy

Schools: Measuring Organizational Climate. Sage Publication, London. PP. 12-16, 123

IKLIM KOMUNIKASI DAN IKLIM ORGANISASI


A. PENGERTIAN
1. IKLIM ORGANISASI
Ikim organisasi menurut :
1. Tagiru (1968)
Iklim organisasi adalah :
kualitas yang relative badi dari lingkungan internal organisasi yang dialami oleh anggotaanggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu
set karakteristik tertentu dari lingkungan.
2. Payne dan Pugh (1976)
Iklim organisasi adalah :
Suatu konsep yang merefleksikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, norma, sikap, timgkah laku
dan perasaan anggota terhadap suatu system sosial.
3. Litwin dan Stringers (1968)
Memberikan dimensi iklim organisasi sebagai berikut :
1. Rasa tanggung jawab.
2. Standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan.
3. Ganjaran atau reward.
4. Semangat tim.
4. Hillrieger dan Slacum (Jablin, 1987)
Iklim organisasi adalah :
Suatu set atribut organisasi dan subsistemnya yang dapat dirasakan oleh anggota organisasi, yang
mungkin disebabkan oleh cara-cara organisasi atau subsistem, terhadap anggota dan lingkungannya.

Dari definisi diatas ada hal-hal yang disepakati dan ada hal-hal yang tidak disepakati, menurut
Tompkins (1985) sebagai berikut :
1. Ada konsensus bahwa iklim organisasi adalah suatu konsep yang masih menjadi pembicaraan para
ahli mengenai sifat yang dipunyai system secara keseluruhan atau organisasi secara keseluruhan
atau subunit organisasi.
Jame dan Jones membedakan iklim psikologis yang dipersepsi individu mengenai organisasi dengan
iklim organisasi yang menunjuk kepada ciri global dari lingkungan organisasi yang mencolok mata
anggota.
2. Ada persetujuan bahwa iklim lebih bersifat deskriptif daripada efektif atau evaluatife.
3. Diterima secara umum bahwa iklim timbul dari dan diperkuat oleh praktik organisasi yang
mungkin terbatas pada aktivitas yang sistematis dan yang telah menjadi kebiasaan mendalam, serta
penting oleh organisasi atau anggotanya.
4. Ada ketidaksepakatan mengenai bagaimana iklim itu secara umum. Beberapa peneliti menduga
bahwa suatu set dimensi atau pernyataan yang deskriptif dapat digunakan untuk mencirikan iklim
dari system. Dimensi ini dikembangkan oleh Litwin dan Stringers (1968). Sebaliknya Schneider
(Thompkin, 1985) mengemukakan bahwa organisasi mungkin mempunyai banyak iklim yang berbeda.
5. Juga diperdebatkan apakah iklim itu konsep yang objektif atau subjektif.
6. Diperkirakan bahwa iklim organisasi mempengaruhi tingkahlaku anggota organisasi.
7. Iklimjuga mempunyai pertalian dengan kultur organisasi.
Hasil-hasil penelitian mengenai iklim organisasi cenderung mendukung kesimpulan bahwa lebih
positif iklim lebih produktif organisasi (Canpbell 1970).
2. IKLIM KOMUNIKASI
Redding (Goldhaber, 1986) mengemukakan lima dimensi penting dari iklim komunikasi :
1. Supportiveness, atau bawahan mengamati bahwa hubungan komunikasi mereka dengan atasan
menbantu mereka membangun dan menjaga perasaan diri berharga dan penting.
2. Partisipasi membuat keputusan.
3. Kepercayaan, dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia.
4. Keterbukaan dan keterusterangan.
5. Tujuan kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan kinerja dikomunikasikan dengan jelas
kepada anggota organisasi.
Gibb menegaskan bahwa tingkah laku komunikasi tertentu dari anggota organisasi mengarahkan
kepada iklim supportiveness. Diantara tingkah laku tersebut adalah sebagai berikut :
1. Deskripsi, anggota organisasi memfokuskan pesan mereka kepada kejadian yang dapat diamati
dari pada evaluasi secara subjektif atau emosional.
2. Orientasi masalah, anggota organisasi memfokuskan komunikasi mereka kepada pemecahan
kesulitan mereka secara bersama.
3. Spontanitas, anggota organisasi berkomunikasi dengan sopan dan berespon terhadap situasi yang
terjadi.
4. Simpati, anggota organisasi memperlihatkan perhatian dan pengertian terhadap anggota lainnya.
5. Kesamaan, anggota organisasi memperlakukan anggota yang lain sebagai teman dan tidak
menekankan kepada kedudukan dan kekuasaan.
6. Peovisionalism, anggota organisasi bersifat fleksibel dan menyesuaikan diri pada situasi
komunikasi yang berbeda-beda.
Denis (1975) mengemukakan iklim komunikasi sebagai kualitas pengalaman yang bersifat objektif
mengenai lingkungan internal organisasi, yamg mencakup persepsi anggota organisasi terhadap
pesan dan hubugan pesan dengan kejadian yang terjadi di dalam organisasi.Menurut Denis hanya ada

empat dimensi iklim komunikasi yaitu : Supportiveness partisipasi pembuatan keputusan,


keterbukaan dan keterus-terangan, dan tujuan penampilan yang tinggi.
Robert dan O Reily (Jablin, 1987) mengembangkan suatu pengukuran iklim komunikasi organisasi
yang mencakup 35 item yang dirancang untuk mengukur 16 area komunikasi.
Munchinsky (1977) menemukan bahwa banyak dimensi penelitian Robert dan Reily ini berhubungan
secara signifikan dengan iklim organisasi oleh Litwin dan Stringers.
Diposkan oleh SECRET di Senin, Januari 24, 2011