Anda di halaman 1dari 84

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN
PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pendidikan Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2015

Cetakan Pertama 2015

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana


bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk
dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,
rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada
Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Rukun Negara

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

vi

Pendahuluan

vii

Modul 1 Kesihatan Fizikal


Unit

Kesihatan Diri dan Reproduktif

Unit

Kesihatan Diri dan Reproduktif

Unit

Kesihatan Diri dan Reproduktif

Unit

Kesihatan Diri dan Reproduktif

10

Unit

Kesihatan Diri dan Reproduktif

13

Unit

Kesihatan Diri dan Reproduktif

15

Unit

Pemakanan

17

Unit

Pemakanan

19

Unit

Pemakanan

20

Unit

10

Pemakanan

22

Unit

11

Penyalahgunaan Bahan

24

Unit

12

Penyalahgunaan Bahan

25

Unit

13

Penyalahgunaan Bahan

28

Modul 2Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial.


Unit

14

Pengurusan Mental dan Emosi

34

Unit

15

Pengurusan Mental dan Emosi

37

Unit

16

Pengurusan Mental dan Emosi

40

Unit

17

Pengurusan Mental dan Emosi

42

Unit

18

Kekeluargaan

46

Unit

19

Perhubungan

50

ii

Modul 3Kesihatan Persekitaran


Unit

20

Penyakit

57

Unit

21

Penyakit

59

Unit

22

Keselamatan

65

Unit

23

Keselamatan

67

Unit

24

Pertolongan Cemas

69

Unit

25

Pertolongan Cemas

72

Unit

26

Pertolongan Cemas

74

iii

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk


mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil
bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga


dan

usaha

kami

untuk

mencapai

cita-cita

tersebut

berdasarkan

prinsip-prinsip yang berikut:


KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iv

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu

pengetahuan,

berketerampilan,

berakhlak

mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta


memberi

sumbangan

terhadap

masyarakat dan negara.

keharmonian

dan

kemakmuran

PENDAHULUAN

Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat


pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan,
meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid
dididik supaya sentiasa menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi,
sosial dan rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang
terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum.

Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Enam ini dibina untuk


membantu guru menterjemah kandungan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP). Kreativiti dan inovasi guru adalah penting dalam
mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan, di samping
mewujudkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia


merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa serta
tenaga dalam penghasilan panduan pengajaran ini.

vi

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan
1.1

Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

Standard Pembelajaran
1.1.1

Menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja.

1.1.2

Memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan perempuan untuk diterima serta
dihargai.

Bahan Bantu Belajar


Kad bancian
Langkah Pembelajaran
1

Edarkan kad bancian.

Isi dan lengkapkan kad bancian secara berpasangan mengikut jantina yang sama.

Tukar maklumat dengan pasangan yang lain mengikut jantina yang sama.

Edarkan lembaran kerja mengenai penilaian kendiri dan masalah yang dialami.

Rumusan.

KESIHATAN FIZIKAL

Lembaran 1

Senaraikan perubahan fizikal dan masalah yang dialami.

Penilaian kendiri
1. Perubahan fizikal yang saya sedari dan alami ialah
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Masalah yang dialami semasa perubahan fizikal ialah
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan
1.1

Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

Standard Pembelajaran
1.1.3 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri remaja lelaki serta perempuan.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1 - Bahan maujud atau gambar
Langkah Pembelajaran
1

Tunjukkan bahan maujud atau gambar bahan yang digunakan untuk kebersihan diri dan
kesihatan tubuh badan.

Nyatakan fungsi bahan tersebut.

Pilih 3 bahan dan dibincangkan.


i. Apakah bahan ini?
ii. Bagaimanakah bahan ini digunakan?
iii.Bagaimanakah bahan ini dikaitkan dengan kesihatan tubuh badan?
Iv. Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak menggunakan bahan tersebut?

Bincangkan secara kumpulan.


i.

Apakah bahan yang diperlukan untuk kebersihan muka, tampak kemas, ketika
datang haid, badan berbau harum dan berasa sihat?

ii. Di manakah bahan tersebut mudah diperolehi?


iii. Mengapakah bahan pencuci pakaian tidak sesuai digunakan untuk mencuci tubuh
badan?
iiv. Adakah kita boleh menggunakan bahan kebersihan dan kesihatan diri yang telah
luput tarikh penggunaannya? Jelaskan.
5

Aktiviti pengukuhan - Murid menyediakan kit peribadi untuk kebersihan dan kesihatan diri.

Rumusan.

Lampiran 1

KESIHATAN FIZIKAL
Contoh gambar penjagaan kebersihan dan kesihatan diri.

Hot water bottle


Pakaian dalam remaja lelaki

Pencukur Misai
Pakaian dalam remaja perempuan

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan
1.2

Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta


luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Standard Pembelajaran
1.2.1 Memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara
menanganinya.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1 - Kad situasi
Langkah Pembelajaran
Aktiviti World Cafe
1

Kad situasi yang mengandungi maklumat tingkah laku seksual (Lampiran 1) ditampal di
beberapa stesen.

Setiap kumpulan akan berbincang tentang kad situasi di stesen masing-masing.

Wakil kumpulan akan tinggal untuk menerangkan hasil perbincangan kepada ahli
kumpulan yang lain. Kemudian ahli kumpulan yang lain boleh membuat
penambahbaikan.

Setiap ahli kumpulan bergerak sehingga lengkap setiap stesen.

Hasil kerja dipamerkan di setiap sudut untuk rujukan.

Lampiran 1

KESIHATAN FIZIKAL

Contoh kad situasi

Rakan anda memperlihatkan senaskah majalah lucah kepada anda di kawasan


sekolah. Anda berasa teruja apabila melihat kandungan majalah tersebut.
Seorang murid lain telah melapor kepada guru disiplin dan anda telah dipanggil
ke bilik disiplin untuk disoal siasat.
1) Apakah penjelasan anda kepada guru disiplin?
2) Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang anda
dapat ramalkan situasi susulan yang akan terjadi kepada anda?

Anda meminjam telefon abang anda untuk bermain permainan digital. Ketika
menggunakan telefon tersebut, anda dengan tidak sengaja terbuka fail video
lucah. Anda terasa teruja dengan penemuan tersebut. Namun tindakan anda
telah diketahui oleh ayah.
1) Apakah penjelasan anda kepada ayah anda?
2) Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang anda
dapat ramalkan situasi susulan yang akan berlaku kepada anda?

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan
1.2

Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta


luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Standard Pembelajaran
1.2.2 Memahami risiko tingkah laku seksual iaitu kehamilan, jangkitan penyakit seksual, HIV,
AIDS dan ketagihan melakukan aktiviti seksual.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1 - Kertas sebak
Lembaran kerja 1
Pen marker
Langkah Pembelajaran
Aktiviti Gallery Walk
1

Bincangkan 2 soalan di bawah dan catat di dalam kertas sebak (Lampiran 1).
i. Apakah situasi yang mendorong tingkah laku seksual remaja?
Ii. Apakah risiko yang dihadapi oleh remaja akibat tingkah laku seksual?

Ketua kumpulan akan bergerak ke setiap kumpulan yang lain untuk berkongsi hasil
perbincangan dan merekod idea yang baharu.

Bincangkan bagaimana cara menangani masalah tingkah laku seksual (Lembaran kerja
1).

Rumusan.

10

Lampiran 1

KESIHATAN FIZIKAL

Dalam kumpulan, berbincang mengenai tingkah laku seksual remaja dan risikonya serta cara
menangani tingkah laku seksual dalam kalangan remaja.

A) Apakah situasi yang


mendorong tingkah laku
seksual remaja?

B) Apakah risiko yang dihadapi


oleh remaja akibat tingkah
laku seksual?

11

C) Cara menangani masalah


tingkah laku seksual di
kalangan remaja?

Lembaran kerja 1

KESIHATAN FIZIKAL

Jawab soalan di bawah:

1. Bagaimanakah HIV dan AIDS boleh dikaitkan dengan risiko salah laku seksual?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Bagaimakah perasaan ahli keluarga anda sekiranya anda hamil atau menyebabkan
seseorang menjadi hamil di luar nikah?
3. Apakah risiko dari segi emosi yang akan dihadapi oleh remaja apabila terjebak
dengan salah laku seksual?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Beri cadangan bagaimana remaja boleh menangani perasaan ingin melakukan


aktiviti seksual.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan
1.2

Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta


luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Standard Pembelajaran
1.2.3 Memahami kesan tingkah laku seksual terhadap diri dan keluarga.
Bahan Bantu Belajar
Lembaran kerja 1 - Cerita bergambar
Langkah Pembelajaran
1

Teliti cerita bergambar (Lembaran kerja 1).

Ramalkan kesudahan cerita bergambar tersebut.

Bincangkan risiko tingkah laku seksual .

Tulis karangan pendek mengenai risiko tingkah laku seksual berdasarkan cerita bergambar
(Lembaran kerja 1).

Rumusan.

13

Lembaran kerja 1

KESIHATAN FIZIKAL

Ceritakan gambar bersiri di bawah dan ramalkan kesudahan cerita tersebut.

Berdasarkan cerita di atas, tuliskan kesan kehamilan sebelum nikah terhadap remaja
dan keluarga.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan
1.2

Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta


luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Standard Pembelajaran
1.2.3

Memahami kesan tingkah laku seksual terhadap diri dan keluarga.

Bahan Bantu Belajar


Kertas sebak
Pen marker
Langkah Pembelajaran
1

Secara berkumpulan, berbincang berkenaan kesan tingkah laku seksual terhadap diri
dan keluarga menggunakan peta pelbagai alir (i-Think).

Bentangkan dapatan kumpulan masing-masing.

Hasilkan karya mengenai risiko tingkah laku seksual. Contohnya, poster, penanda buku,
button badge, mini flag dan sebagainya.

15

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Nota Guru

Apakah seksualiti?
Seksualiti merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia.
Seksualiti yang sihat membentuk insan yang sihat. Seksualiti merangkumi pelbagai
aspek seperti fizikal, psikologikal, kerohanian, sosial dan budaya.
Tingkah laku seksual.
Norma sosial seperti menjaga kehormatan dan maruah diri serta peraturan
sentuhan merupakan bentuk kepada tingkah laku seksual. Emosi dan sifat ingin
tahu individu sentiasa menyumbang kepada tingkah laku seksual yang terlarang
dan tidak terkawal. Gabungan daripada tingkah laku seksual yang terlarang dan
tidak terkawal ini akan memberikan kesan yang tidak sihat kepada diri sendiri,
keluarga dan masyarakat.
Kesan tingkah laku seksual

Ketagihan merancap

Kerap berfantasi suasana erotik

Jangkitan kuman pada organ genital, jangkitan penyakit seksual

Kemandulan

Jangkitan HIV dan AIDS

Tidak mesra dengan ahli keluarga (kerap berahsia)

Kehamilan ketika di bawah umur (mencetus kepada pembuangan bayi)

Keluarga hilang kepercayaan

Penyebab konflik dan stres yang berpanjangan kepada setiap ahli keluarga.

Sebagai rumusan, tingkah laku seksual yang terlarang dan tidak terkawal akan
menyumbang kepada keruntuhan moral individu.

16

PEMAKANAN

KESIHATAN FIZIKAL
Standard Kandungan
1.3

Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

Standard Pembelajaran
1.3.1

Menganalisis makanan segar, makanan yang diproses, dan makanan segera.

Bahan Bantu Belajar


Gambar atau bahan maujud
Lembaran kerja 1
Langkah Pembelajaran
1

Terangkan maksud makanan segar, makanan yang diproses dan makanan segera.

Buat tinjauan jenis makanan kegemaran dalam kalangan rakan kelas (Lembaran kerja 1).

Analisis makanan kegemaran rakan sekelasnya - makanan segar, makanan diproses dan
makanan segera.

Bincangkan tentang kesan pengambilan makanan tersebut.

Contoh soalan :
i.

Antara tiga jenis makanan di atas, yang manakah mengandungi lebihan lemak, gula,
dan garam?

ii. Bolehkah makanan yang diproses dan makanan segera dikatakan sebahagian daripada
makanan sihat?
iii. Apakah akibat daripada pengambilan lemak, gula dan garam yang berlebihan dan
namakan masalah kesihatan yang mungkin akan dialami?
6

Rumusan.

17

18

JUMLAH

NAMA
MURID

MAKANAN LAUT
MAKANAN SEGAR

DAGING

SAYUR-SAYURAN
BUAH-BUAHAN

MI KERING
MAKANAN DIPROSES

SARDIN DALAM TIN

AIS KRIM

DAGING BURGER DAN


SOSEJ

MAKANAN SEGERA

KARIPAP SEGERA

AYAM GORENG
SEGERA
MI SEGERA

JEJARI KENTANG
SEGERA

KESIHATAN FIZIKAL

Lembaran 1

PEMAKANAN

KESIHATAN FIZIKAL
Standard Kandungan
1.3

Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

Standard Pembelajaran
1.3.2

Memahami faedah pengambilan makanan segar.

Bahan Bantu Belajar


Peti Sajian Misteri ( contoh: buah-buahan segar, sayur-sayuran, telur, daging dan ikan)
Kertas sebak
Langkah Pembelajaran
1

Teka isi kandungan Peti Sajian Misteri.

Bincang dalam kumpulan mengenai faedah pengambilan makanan segar.

Bentangkan hasil perbincangan dan bersoal jawab.

Rumusan.

19

PEMAKANAN

KESIHATAN FIZIKAL
Standard Kandungan
1.3

Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

Standard Pembelajaran
1.3.3

Memahami kesan pengambilan makanan yang diproses dan makanan segera.

Bahan Bantu Belajar


Lampiran 1 - Poster (obesiti, asma, sembelit, keguguran rambut)
Langkah Pembelajaran
1

Pamer dan bincangkan poster kesan pengambilan makanan yang diproses dan makanan
segera (Lampiran 1).

Cari maklumat tambahan berkenaan kesan pengambilan makanan yang diproses dan
makanan segera melalui laman web, akhbar, majalah, artikel dan sebagainya.

Hasilkan karya untuk menterjemah maklumat.

Rumusan.

20

Lampiran 1

KESIHATAN FIZIKAL

21

PEMAKANAN

KESIHATAN FIZIKAL
Standard Kandungan
1.3

Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

Standard Pembelajaran
1.3.4 Menilai makanan dan amalan pemakanan yang sesuai untuk mengelakkan penyakit tidak
berjangkit.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1 - borang kajian lapangan
Langkah Pembelajaran
1

Lawatan ke kantin sekolah (Lampiran 1).

Kajian lapangan mengenai tahap kebersihan dan kualiti makanan.

Laporkan hasil dapatan kajian.

Bersoal jawab berkaitan sebab dan akibat amalan pemakanan yang tidak sihat dan
kaitannya dengan penyakit tidak berjangkit.

Rumusan.

22

Lampiran 1

KESIHATAN FIZIKAL
Kajian Lapangan
Arahan: Tandakan ( ) bagi bersih (x) bagi tidak bersih.
BIL

ITEM KAJIAN

Kaunter jualan

Meja makan dan kerusi murid

Tempat memasak

Lantai

Pakaian pengusaha kantin

Tempat penyediaan makanan

Ya ( )

Tidak (x)

Cadangan

Soalan:
Apakah yang akan berlaku kepada murid sekiranya salah satu daripada item kajian di atas
menunjukkan keputusan yang tidak baik?

Soalan:
1) Nyatakan pendapat anda tentang makanan dan amalan pemakanan yang
tidak bersih?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2) Apakah yang akan anda cadangkan kepada pengusaha kantin untuk memastikan murid
mendapat makanan yang berkualiti dan menyihatkan tubuh badan?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

23

KESIHATAN FIZIKAL

PENYALAHGUNAAN BAHAN

Standard Kandungan
1.4

Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani


situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Standard Pembelajaran
1.4.1

Mengetahui pelbagai jenis dadah.

Bahan Bantu Belajar


Langkah Pembelajaran
1

Paparkan gambar pelbagai jenis dadah.

Bersoal jawab mengenai jenis dadah.

Tunjukkan kemahiran berkata TIDAK dalam pelbagai cara.

Rumusan.

Nota guru:
Pelbagai sumber daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) boleh digunakan.

24

KESIHATAN FIZIKAL

PENYALAHGUNAAN BAHAN

Standard Kandungan
1.4

Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani


situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Standard Pembelajaran
1.4.2

Menganalisis situasi berisiko berkaitan penyalahgunaan dadah.

1.4.4

Mengaplikasi cara menangani situasi berisiko dalam penyalahgunaan dadah terhadap


diri, keluarga dan masyarakat.

Bahan Bantu Belajar


Lampiran 1 - Contoh jawapan
Lembaran kerja 1

Langkah Pembelajaran
1

Edarkan borang ramalan situasi berisiko tentang penyalahgunaan dadah (Lembaran kerja
1).

Bincang dan tulis hasil perbincangan pada borang yang disediakan.

Bentangkan hasil perbincangan.

Rumusan.

25

KESIHATAN FIZIKAL

Lampiran 1

Contoh jawapan.
1

Situasi

Susulan 1

Susulan 2

Kesan negatif

Saya suka bergaul


dengan kumpulan
mat rempit kerana
kebebasan peribadi.

Kumpulan ini
Memperkenalkan dadah
untuk menghilangkan
rasa takut saya untuk
menunggang laju.

Saya berasa seronok


dengan kesan dadah
tersebut dan berpeluang
untuk mendapat rakan
yang bahan dengan
mudah.

Saya terlibat dengan


kemalangan dan tidak
boleh berjalan dan
menyusahkan keluarga
untuk menyara saya.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

Saya akan memilih


kumpulan yang
melakukan aktiviti
sihat sahaja.

Saya akan berkata


TIDAK dengan sopan
dan cuba menasihati
mereka.

Saya akan cuba


berhenti daripada
menagih dadah dan
mengelakkan diri
daripada bergaul
dengan kumpulan ini
lagi.

Saya akan menjadi


seorang yang berguna
kepada keluarga dan
masyarakat.

Saya tertekan dengan Saya mengambil dadah


suasana keluarga
untuk menghilangkan
yang tidak stabil.
tekanan perasaan
tersebut.

Saya berasa khayal dan Saya ketagih


dapat melupakan
mengambil dadah dan
tekanan.
tidak dihiraukan oleh
ahli keluarga.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

Saya akan cuba


berbincang dengan
keluarga saya untuk
membetulkan
keadaan.

Saya akan berjumpa


dengan guru kaunseling
sekolah untuk
menceritakan masalah
saya.

Saya akan
mendapatkan bantuan
daripada pusat
pemulihan.

Saya akan lebih


disayangi oleh keluarga
dan menjadi ahli
keluarga yang
bertanggungjawab.

Saya suka berparti di


kelab-kelab hiburan.

Saya mengambil dadah


untuk menambah
keseronokan ketika
berhibur.

Dadah senang untuk


Saya menjadi seorang
diperolehi dengan harga yang sangat agresif
yang mahal.
dalam perlakuan
seharian dan akhirnya
ditahan di pusat
pemulihan.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

Saya perlu mencari


hiburan yang
bermanfaat.

Saya perlu kekal aktif


bersosial bersama
dengan rakan-rakan
yang mempunyai minat
yang sama.

Saya menggunakan
sumber wang saya
untuk menjalani gaya
hidup yang sihat.

Saya akan menjadi


seorang yang aktif dan
sihat tubuh badan.

Saya suka mencuba Saya diperkenalkan


perkara yang berisiko kepada dadah.
untuk kepuasan diri.

Saya berasa khayal dan Saya dijangkiti HIV dan


mendapat kepuasan.
AIDS kerana
perkongkian jarum dan
masyarakat telah
menyisihkan saya.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

Saya suka mencuba


perkara-perkara yang
bermanfaat untuk
kesejahteraan diri

Saya akan menolak


pengaruh tersebut dan
melaporkan kepada
pihak berkuasa

Saya akan cuba


merapatkan diri dengan
ibadat agama untuk
melupuskan ketagihan

Saya akan menjadi


seorang yang patuh
kepada agama dan
berjaya dalam hidup

26

KESIHATAN FIZIKAL

Lampiran 1

Contoh jawapan.
1

Situasi

Susulan 1

Susulan 2

Kesan negatif

Saya suka bergaul


dengan kumpulan
mat rempit kerana
kebebasan peribadi.

Kumpulan ini
Memperkenalkan dadah
untuk menghilangkan
rasa takut saya untuk
menunggang laju.

Saya berasa seronok


dengan kesan dadah
tersebut dan berpeluang
untuk mendapat rakan
yang bahan dengan
mudah.

Saya terlibat dengan


kemalangan dan tidak
boleh berjalan dan
menyusahkan keluarga
untuk menyara saya.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

Saya tertekan dengan Saya mengambil dadah


suasana keluarga
untuk menghilangkan
yang tidak stabil.
tekanan perasaan
tersebut.

Saya berasa khayal dan Saya ketagih


dapat melupakan
mengambil dadah dan
tekanan.
tidak dihiraukan oleh
ahli keluarga.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Saya suka berparti di


kelab-kelab hiburan.

Saya mengambil dadah


untuk menambah
keseronokan ketika
berhibur.

Dadah senang untuk


Saya menjadi seorang
diperolehi dengan harga yang sangat agresif
yang mahal.
dalam perlakuan
seharian dan akhirnya
ditahan di pusat
pemulihan.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

Kesan positif

Saya suka mencuba Saya diperkenalkan


perkara yang berisiko kepada dadah.
untuk kepuasan diri.

Saya berasa khayal dan Saya dijangkiti HIV dan


mendapat kepuasan.
AIDS kerana
perkongkian jarum dan
masyarakat telah
menyisihkan saya.

Pilihan ideal anda

Tindakan 2

Tindakan 1

27

Kesan positif

KESIHATAN FIZIKAL

PENYALAHGUNAAN BAHAN

Standard Kandungan
1.4

Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani


situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Standard Pembelajaran
1.4.3

Memahami kesan negatif akibat penyalahgunaan dadah terhadap diri, keluarga dan
masyarakat.

Bahan Bantu Belajar


Poster 1
Poster 2
Langkah Pembelajaran
1

Paparkan poster 1 dan 2.

Hasilkan karya kreatif (gelang tangan, lencana butang, penanda buku, sajak dsb) bertema
Ekstasi Perosak Minda Remaja, Syabu Menghancur Jasad Merosak Bangsa.

Edar dan persembahkan hasil kerja.

Rumusan.

Nota guru: Guru digalakkan untuk memilih tema mengikut kreativiti sendiri.

28

Poster 1

KESIHATAN FIZIKAL

29

Poster 2

KESIHATAN FIZIKAL

30

31

32

33

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

Standard Kandungan
2.1

Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran
2.1.1 Memahami maksud kemahiran asertif.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1 - Kad situasi
Lampiran 2 - Nota kemahiran asertif
Langkah Pembelajaran
1

Sumbang saran cara untuk mendapatkan sesuatu, meluahkan pendapat dan meluahkan
perasaan tanpa menyinggung perasaan mana-mana pihak.

Edarkan lampiran 2.

Main peranan dalam kumpulan kecil berdasarkan kad situasi (lampiran 1).

Bincangkan:
i.

Bagaimanakah sikap watak utama? Asertif atau agresif?

ii. Bagaimanakah sikap watak-watak yang lain?


iii. Adakah pemenang? Adakah yang kalah?
iv. Apakah itu hak?
v. Bagaimanakah ianya terjadi?
5

Rumusan.
Nota Guru:
Sikap Asertifsesuatu kebolehan untuk meluahkan perasaan, pendapat, kepercayaan,
dan kehendak secara berterus terang, terbuka, jujur, dan dalam pada masa yang sama
pendapat yang diluahkan tidak menyakitkan hati mana-mana pihak atau mengancam hak
orang lain.

34

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

Contoh Kad Situasi

Anda sedang berbaris di kantin. Tiba-tiba seseorang di belakang anda telah menolak dan
menyiku anda supaya keluar dari barisan...
(membuat teguran)

Anda membeli mi goreng di restoran dan terjumpa seekor lalat di dalamnya. Anda memberitahu tuan punya restoran
(membuat aduan )

Kawan anda meminjam buku cerita daripada anda dan tidak memulangkannya walaupun sudah berminggu-minggu. Anda terjumpa kawan tersebut di bandar
(meluahkan perasaan )

Anda bertungkuslumus belajar untuk peperiksaan. Guru anda terjumpa sekeping nota di
sebelah meja anda dan memarahi serta menuduh anda meniru. Itu bukan nota anda
(menangani tuduhan)

Anda perlukan riben untuk mengikat hadiah. Anda tidak mempunyai wang untuk membelinya.
Ibu saudara anda singgah di rumah anda untuk bertanyakan sekiranya terdapat apa-apa
yang boleh dibantunya...
(membuat permintaan)

35

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 2

VERBAL
1. Bersikap jujur.
2. Berterus-terang dengan berkata Ya atau Tidak secara tegas dan
bukan berselindung.
3. Bersikap spontan, melayan perasaan dan keperluan tanpa
memendam rasa atau menunggu.
4. Bersuara bagi pihak diri sendiri.
5. Bertanggungjawab terhadap perasaan dan keperluan diri sendiri.
6. Menggelakkan alasan yang kompleks atau meminta maaf.
7. Tidak menyerang atau merendahkan orang lain.
8. Membentuk reputasi terhadap apa yang anda nyatakan.
BUKAN VERBAL
1. Tegakkan bahu, pandang hadapan, berpijak kukuh atas lantai.
2. Memandang tepat ke arah mata seseorang.
3. Menggunakan bahasa tubuh secara asertif.

36

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

Standard Kandungan
2.1

Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran
2.1.2

Memahami jenis-jenis kemahiran asertif iaitu verbal dan bukan verbal.

Bahan Bantu Belajar


Lampiran 1 - Gambar
Lampiran 2 - Kad Simulasi
Langkah Pembelajaran
1

Pamerkan gambar (Lampiran 1).

Demonstrasi jenis-jenis kemahiran asertifverbal dan bukan verbal,

Aktiviti simulasi dengan menggayakan jenis-jenis kemahiran asertif iaitu verbal dan bukan
verbal (Lampiran 2).

Rumusan.

37

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

LANJOM KITA
KE PASARAYA
NAK PERGI
KE,TIDAK
PERGI...!
TIDAK!
PERGI

38

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 2

AKTIVITI SIMULASI
Kad Simulasi

Aksi tidak setuju untuk pergi bermain bersama-sama rakan.

Kawan mengajak untuk ponteng kelas.


Berterus terang dengan berkata YA atau TIDAK secara tegas dan bukan
berselindung.

Ibu menghidangkan makanan yang anda tidak gemari. Bagaimanakah anda


menyuarakan penolakan tanpa menyinggung perasaan ibu?

Ayah menegur supaya berhenti bermain permainan komputer atas alasan


prestasi akademik merosot. Tunjukkan reaksi anda.

Nota Guru: Guru boleh menambah situasi yang difikirkan sesuai.

39

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

Standard Kandungan
2.1

Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran
2.1.3

Memahami kepentingan kemahiran asertif dalam mengurus emosi.

2.1.4

Mengaplikasi kemahiran asertif dalam mengurus emosi.

Bahan Bantu Belajar


Lampiran 1 - Kad situasi
Langkah Pembelajaran
1

Bersoal jawab.

Apakah yang akan terjadi sekiranya kita tidak dapat mengawal emosi? Apakah
yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan?

Bagaimanakah menggunakan kemahiran asertif dalam mengawal perasaan


marah, hampa, geram, kecewa dan sebagainya?

Perkongsian maklumat kepentingan kemahiran asertif. Contohnya, dapat


mengawal perasaan dalam pelbagai situasi, mengawal diri daripada bertindak
secara agresif.

Membina kemahiran asertif dalam kumpulan (Lampiran 1).

Situasi A

Situasi B

Situasi C

Menerangkan kepentingan dan penggunaan kemahiran asertif berdasarkan langkah


pengajaran 2.

Panduan cara mengurus kemahiran asertif (Lampiran 2).

Rumusan.

40

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

SITUASI A Bayangkan anda seorang guru.


Kebelakangan ini prestasi Kamala menurun. Di akhir kelas, dia memohon kebenaran untuk
menghantar kerja kursusnya lewat beberapa hari dari tarikh yang ditetapkan kerana Kamala
tahu anda telah memberi kebenaran kepada beberapa orang murid yang mempunyai
masalah mendapatkan bahan kerja kursus. Apakah keputusan anda dan kenapa?

SITUASI B
Nasir dan Swee Lan ditugaskan untuk menyimpan peralatan di bilik sukan, tetapi mereka
tidak melakukannya dengan baik. Mereka meninggalkan peralatan sukan berselerak di lantai
bilik sukan. Mereka kemudiannya bergegas meninggalkan bilik sukan dengan menjangkakan
waktu rehat akan berakhir. Mereka telah dimarahi oleh guru. Apakah alasan mereka?

SITUASI C
Victor tidak membuat tugasan yang diberi. Apabila guru memandang ke arahnya, dia
berpaling ke arah lain dan terus berbual-bual dengan murid yang berhampiran. Ketika guru
membimbing murid-murid lain membuat tugasan mereka, Victor mula membuat kapal
terbang kertas.
1. Sebagai cikgu, apakah tindakan anda?
2. Sebagai Victor, apakah alasan anda?

41

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

Standard Kandungan
2.2

Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan
dalam aspek kesihatan keluarga.

Standard Pembelajaran
2.2.1 Memahami proses perubahan mental, emosi, dan sosial remaja dalam institusi
kekeluargaan.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1 dan 2 - Contoh luahan hati di laman sosial.
Langkah Pembelajaran
1

Baca contoh luahan hati seorang remaja (Lampiran 1 dan Lampiran 2).

Perbincangan tentang catatan luahan hati tersebut.

Secara berkumpulan senaraikan perubahan mental, emosi, dan sosial yang dialami oleh
remaja dalam keluarga (Lembaran 1).

Laporkan hasil perbincangan.

Rumusan.

42

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

01.01.2015
Hari ini Zaini, sahabatku menyambut ulang tahun yang ke 12. Ayah
tak mengizinkan aku menghadiri jamuannya. Aku mengurung diri di
dalam bilik sebagai tanda membantah. Ayah tak mengendahkanku.
Aku menangis.

03.01.201
Abang-abangku tidak lagi mahu bermain denganku. Mereka sudah
mempunyai teman-teman yang lebih dewasa dariku.

05.01.2015
Ibu sentiasa mengikut aku ke mana sahaja aku nak pergi. Rimaslah.
Ayah pula selalu keluar dengan abang-abangku.

43

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

06.01.2015
Ayah dan ibu benarkan aku ke kem Jati Diri di Janda Baik, Pahang.
Banyak perkara aku cuba buat sendiri seperti abseiling, flying fox
dan sebagainya.

07.01.2015
Abang memarahi aku kerana memakai seluar pendek dengan
kemeja-T celoreng. Katanya aku bukan budak kecil lagi. Aku kena
berpakaian lebih sopan. Aku sudah dewasa katanya.

08.01.2015
Ibu membawaku bertemu dengan rakannya. Rakan ibu membantu
menggayakan aku dengan gaya remaja terkini. Aku suka.

44

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lembaran kerja 1

Senaraikan perubahan alam kanak-kanak dan alam remaja dari segi


emosi, mental dan emosi dalam keluarga.

Alam Kanak-kanak

Alam Remaja

MENTAL

EMOSI

SOSIAL

45

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

KEKELUARGAAN

Standard Kandungan
2.2

Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

Standard Pembelajaran
2.2.2 Menganalisis peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan.
2.2.3 Menilai kepentingan peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1 - Gambar keluarga
Langkah Pembelajaran
1

Paparkan Lampiran 1.

Bincangkan mengenai peranan setiap ahli keluarga.

Edarkan lembaran kerja 1.

Bincangkan peranan remaja untuk memperkukuh institusi kekeluargaannya.

Rumusan.

46

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

,A
aya

a
Say

47

dan

s
pu
u
p
se

bil

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 2

Contoh jawapan
Bagaimanakah saya dapat memperkukuh institusi kekeluargaan saya?
Bil

Peranan Saya

Bagaimana ?

Kepentingan?

Berfikir secara matang

Memberi pendapat

Dapat membantu
menyelesaikan masalah

Bertanggungjawab

Membantu ibu bapa

Meringankan beban
tugas

Menghormati dan
menghargai ibu bapa

Patuh dan mendengar


nasihat

Mengeratkan hubungan
kekeluargaan

Menggunakan masa
dengan baik

Mengurus masa dengan


baik

Disiplin diri, menepati


masa dan sistematik

Bersahsiah mulia dan


berbudi bahasa.

Berbicara dengan
beradab dan bertingkah
laku yang sopan

Menjadi anak yang baik

Bertoleransi

Bertimbang rasa dan


berempati

Menjaga perhubungan
yang baik dalam
keluarga

Belajar bersungguhsungguh.

Memberi tumpuan
sewaktu belajar dan
motivasi diri yang tinggi

Masa depan yang lebih


baik dan menjadi
seorang yang berjaya

Berusaha mengatasi
kelemahan diri

Dapat menerima teguran Membaiki kelemahan diri


daripada orang lain
dan meningkatkan
motivasi diri

Berdisiplin dan menjauhi


kegiatan yang negatif

Mengisi masa dengan


aktiviti yang berfaedah

10

Berdikari

Mampu melakukan kerja Mampu menguruskan


tanpa disuruh
diri sendiri

48

Menjaga maruah
keluarga dan diri sendiri

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lembaran kerja 1

Bagaimana saya dapat memperkukuh institusi kekeluargaan saya?


Bil

Peranan Saya

Berfikir secara matang

Bertanggungjawab

Menghormati dan
menghargai ibu bapa

Menggunakan masa dengan


baik

Bersahsiah mulia dan


berbudi bahasa

Bertoleransi

Belajar bersungguh-sungguh

Berusaha mengatasi
kelemahan diri

Berdisiplin dan menjauhi


kegiatan yang negatif

10

Berdikari

Bagaimana ?

49

Kepentingan?

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

PERHUBUNGAN

Standard Kandungan
2.3

Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam


kehidupan harian.

Standard Pembelajaran
2.3.1 Menganalisis situasi tekanan daripada rakan sebaya.
2.3.2 Mengaplikasi cara mengurus tekanan daripada rakan sebaya melalui komunikasi
berkesan.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1 - Pokok Maklumat
Lampiran 2 - Permainan Kami Boleh.
Lembaran kerja 1
Langkah Pembelajaran
1

Teliti Pokok Maklumat (Lampiran 1).

Bincang dan kenal pasti tekanan berdasarkan Pokok Maklumat.

Permainan Kami Boleh dan menulis respons (Lampiran 2).

Ceritakan cara mengurus tekanan daripada rakan sebaya berdasarkan permainan


Kami Boleh (Lembaran 1).

Rumusan.

50

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

Tekanan emosi:

Baca dan kaji Pokok Maklumat.

IDOLA
Sekumpulan individu
yang popular suka
membeli, memakai atau
membuat sesuatu.
Mereka ini menjadi ikutan
ramai.

Tekanan lisan:

DISISIH
Mengugut untuk
meninggalkan kawan
atau memutuskan
persahabatan.

Tekanan emosi:

Tekanan lisan:

JELINGAN

MENYINDIR

Sekumpulan individu
yang suka menjeling
orang lain. Jelingan itu
bermaksud Saya hebat
atau cantik dan awak
tidak

Menghina atau
memanggil nama
yang menyebabkan
seseorang berasa
tidak selesa.

Tekanan emosi:

KOMPLOT

Tekanan lisan:

MEMBUAT
PERTIMBANGAN

Sekumpulan individu
berbisik dan ketawa
sambil melihat sesuatu
yang anda tidak nampak
serta membelakangi
orang lain.

Memberi alasan untuk membuat


sesuatu atau kenapa ianya boleh
dibuat atau diikuti.

51

KESIHATAN MENTAL
EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 2

Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.

Setelah membentuk kumpulan, seorang ketua mesti dilantik. Setiap kumpulan diberi
satu senario di mana mereka mesti menyelesaikannya.

Senario untuk dibincangkan:


1. Kawan-kawan anda mula belajar merokok. Dia juga mahu anda mencubanya.
Apakah keputusan anda? Mengapa?
2. Salah seorang kawan anda mahu menyisihkan salah seorang teman rapat
anda. Mereka memberitahu sekiranya anda tidak mahu mengikut, mereka akan
berhenti bercakap dengan anda. Apakah keputusan anda? Mengapa?
3. Ketika berjalan ke kantin, rakan anda telah menyerahkan sebuah telefon bimbit
kepada anda. Dia meminta anda menyimpannya di dalam beg anda kerana dia
tidak mahu ditangkap memiliki telefon bimbit. Anda tidak mahu terlibat dengan
masalah tersebut tetapi anda telah diberitahu bahawa anda tiada pilihan.
Sekiranya enggan, anda akan dipukul. Apakah keputusan anda? Mengapa?
4. Kawan-kawan anda telah memakai tatu palsu. Ibu bapa anda telah melarang
anda memakainya. Kawan-kawan anda memberitahu sekiranya anda tidak
memakainya bermaksud anda tidak setia pada kawan-kawan anda dan mereka
menyisih anda. Apakah keputusan anda? Mengapa?
5. Ketika anda memasuki tandas sekolah, anda terlihat beberapa orang murid
membuli seorang murid yang lain. Mereka mengajak anda membuli bersama.
Sekiranya anda enggan, mereka akan memberitahu guru bahawa anda yang
membuli murid tersebut. Apakah keputusan anda? Mengapa?

Murid dikumpulkan untuk melakonkan senario di atas. Contoh soalan:


1. Adakah sukar untuk berkata TIDAK? Mengapa?
2. Adakah anda berkeyakinan untuk menggunakan kemahiran berkata TIDAK
terhadap tekanan rakan sebaya?

52

MODUL 2

Lembaran kerja 1

KESIHATAN MENTAL,
EMOSI DAN SOSIAL

Anda dikehendaki mengenal pasti jenis tekanan dan perasaan yang dihadapi
di dalam senario yang dilakonkan oleh rakan-rakan anda.

Senario

Tekanan

Tekanan

Lisan

Emosi

Senario 1

Senario 2

Senario 3

Senario 4

Senario 5

53

54

55

KESIHATAN
PERSEKITARAN

PENYAKIT

Standard Kandungan
3.1

Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam
kehidupan harian.

Standard Pembelajaran
3.1.1 Mengetahui penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.
3.1.2 Mengetahui gejala dan tanda penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.
Bahan Bantu Belajar
Risalah
Lembaran kerja 1
Langkah Pembelajaran
1

Cerita mengenai pengetahuan sedia ada tentang cirit-birit atau keracunan makanan.

Cari maklumat penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Bincangkan gejala
dan tanda penyakit-penyakit tersebut.

Lengkapkan lembaran kerja 1 berdasarkan maklumat yang diperolehi.

Rumusan.

Nota guru: Guru mendapatkan risalah mengenai penyakit tidak berjangkit dari klinik
kesihatan yang berhampiran atau laman web Kementerian Kesihatan Malaysia
(KKM).

56

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Lembaran kerja 1

Isi maklumat yang diperolehi di dalam jadual di bawah.

BIL

PENYAKIT

Cirit birit

Taun

CARA JANGKITAN

(Cholera)

Hepatitis A

Demam kepialu

57

GEJALA

TANDA

KESIHATAN
PERSEKITARAN

PENYAKIT

Standard Kandungan
3.1

Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam
kehidupan harian.

Standard Pembelajaran
3.1.3 Menganalisis cara merebak dan cara mencegah penyakit bawaan makanan, dan penyakit
bawaan air.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1 - Keratan akhbar
Langkah Pembelajaran
1

Edar dan baca keratan akhbar (Lampiran 1).

Isi maklumat berpandukan gambar (Lembaran kerja 1, 2, 3 dan 4).

Bentangkan hasil kerja kumpulan.

Rumusan.

58

MODUL 3

Lampiran 1

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Jaga kesihatan ketika musim banjir


Oleh Zana Muni
Musim tengkujuh sudah tiba. Sejak pertengahan November lalu beberapa negeri dilanda
banjir akibat hujan lebat berterusan. Ini menyebabkan penduduk terpaksa dipindahkan ke
pusat penempatan sementara mangsa banjir.
Bagi menjaga kebajikan mangsa banjir di pusat penempatan sementara, pihak berkuasa
melengkapi pusat itu dengan kemudahan asas, makanan dan keperluan diri yang selesa,
termasuk menyediakan kawalan keselamatan dan pemeriksaan kesihatan.
Namun, tanggungjawab menjaga kesihatan diri sebenarnya bergantung kepada individu
terbabit. Ini kerana, banjir juga mengundang penyakit berjangkit disebabkan bawaan air
dan hanya kesedaran diri sendiri mampu mengelak menghidap penyakit seperti taun,
Hepatitis A dan demam kepialu.
Penyakit yang kerap dihidapi mangsa di pusat penempatan ini adalah taun yang
menyebabkan cirit-birit teruk. Seseorang yang menghidap taun dapat dikesan melalui
gejala seperti cirit-birit mendadak yang banyak dan cair. Manakala Penyakit Hepatitis A
pula, berjangkit melalui air, makanan atau susu dicemari najis mengandungi virus
Hepatitis A. Ia cepat berjangkit namun tidak menyebabkan kematian, tetapi ia akan
menghasilkan imuniti terhadap penyakit ini sepanjang hayat. Demam kepialu juga adalah
penyakit kerap dilaporkan di kalangan mangsa banjir disebabkan bakteria iaitu seseorang
yang dijangkiti membawa bakteria itu dalam darah dan usus.
Justeru, mangsa banjir perlu menitikberatkan kebersihan untuk mengelak dijangkiti
penyakit terbabit. Kekalkan kebersihan dan sistem pembuangan najis yang sempurna,
terutama selepas banjir atau bencana alam. Elak makanan berisiko seperti sayuran
mentah dan buah-buahan yang tidak dibasuh dengan bersih. Minum air yang dimasak
atau air dari bekalan botol.

59

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Lembaran kerja 1

Berpandukan Gambar 1, lengkapkan maklumat di bawah.

Gambar 1: Cirit-birit

Cara Penyakit Merebak

Cara Pencegahan

60

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Lembaran kerja 2

Berpandukan Gambar 2, lengkapkan maklumat di bawah.

Gambar 2 : Taun / Cholera

Cara Penyakit Merebak

Cara Pencegahan

61

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Lembaran kerja 3

Berpandukan Gambar 3, lengkapkan maklumat di bawah.

Gambar 3: Demam Kepialu

Cara Penyakit Merebak

Cara Pencegahan

62

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Lembaran kerja 4

Berpandukan Gambar 4, lengkapkan maklumat di bawah.

Gambar 4: Hepatitis

Cara Penyakit Merebak

Cara Pencegahan

63

KESIHATAN
PERSEKITARAN

KESELAMATAN

Standard Kandungan
3.2

Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran


kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran
3.2.1 Menilai pengaruh komuniti kepada keselamatan.
3.2.2 Mengaplikasi cara-cara menangani pengaruh yang mengancam keselamatan.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1- Kad situasi
Langkah Pembelajaran
1

Setiap kumpulan akan menerima sekeping kad situasi (Lampiran 1).

Lakon dan tunjukkan cara-cara menangani pengaruh yang mengancam keselamatan.

Terangkan pengaruh komuniti yang dapat dikesan dalam lakonan.

Rumusan.

64

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Lampiran 1

Nilai pengaruh positif dan negatif dalam situasi di bawah.

Ali mengajak anda memerAli mengajak


anda 3 di
as ugut
murid tahun
memeras ugut murid
sekolah.
Tahun 3 di sekolah.

Kamu diarahkan oleh rakan


Anda diarahkan
oleh rakan
sekelas
untuk mencuri
duit
sekelas
mencuri duit
rakan
di untuk
kelas sebelah.
rakan di kelas sebelah.

Aisyah mengajak kamu


Aisyah mengajak
anda
menziarahi
jiran kamu
yang
menziarahi
sedang
sakit. jiran anda yang
sedang sakit.

Seorang kawan mengajak


Seorang
kawan mengajak
kamu
membantu
guru PJK
anda membantu
mengemas
stor sukan guru
mengemas stor buku teks.

Rakan-rakan di kawasan
Rakan-rakan di kawasan
perumahan kamu mempelawa
perumahan anda
kamu bermain bersama-sama
mempelawa anda bermain
di taman permaianan
bersama-sama di taman
permainan.

Rakan mengajak kamu


menyaksikan perlumbaan
Seorang rakan mengajak
haram
anda menyaksikan
perlumbaan haram.

Rakan mengajak kamu pergi


keSeorang
kafe siber
untuk
bermain
rakan
mengajak
permainan
video
anda pergi
ke kafe siber

Seorang rakan mengambil


rokok
bapanya
mengajak
Seorang
rakandan
mengambil
kamurokok
bersama-sama
bapanya dancuba
menghisap
rokok
mengajak
anda untuk

untuk bermain permainan


video.

menghisap rokok.

65

KESIHATAN
PERSEKITARAN

KESELAMATAN

Standard Kandungan
3.2

Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran


kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran
3.2.3 Mengamalkan cara-cara memperkukuh pengaruh positif untuk keselamatan.
Bahan Bantu Belajar
Lampiran 1 - Kad situasi Gallery Walk
Sticky notes
Langkah Pembelajaran
1

Situasi (Lampiran 1) dilekatkan pada dinding kelas.

Setiap kumpulan akan bergerak ke stesen situasi yang telah disediakan.

Setiap kumpulan memberi komen atau cadangan terhadap semua situasi di atas sticky
notes dan ditampalkan pada kad situasi.

Rumusan.

66

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Lampiran 1

Kad Situasi

STESEN PERTAMA:

STESEN KEDUA:

Seorang kanak-kanak yang


ditinggalkan bersendirian di
rumah.

Seorang murid yang lambat


diambil oleh ibu bapa atau
penjaga selepas waktu
persekolahan.

STESEN KETIGA:

STESEN KEEMPAT:

Seorang murid yang berjalan


bersendirian pulang ke rumah
atau pergi ke kedai.

Seorang murid yang


berpindah ke sekolah baharu.

STESEN KELIMA:

STESEN KEENAM:

Seorang murid yang rumahnya


berdekatan dengan jalan raya
yang sering digunakan untuk
perlumbaan haram.

Seorang murid yang


menghadapi masalah untuk
menjauhkan diri daripada
rakannya yang merupakan
seorang kaki buli.

67

KESIHATAN
PERSEKITARAN

PERTOLONGAN CEMAS

Standard Kandungan
3.3

Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut
situasi.

Standard Pembelajaran
3.3.1 Mengenal pasti kandungan peti pertolongan cemas yang lengkap serta fungsinya.
Bahan Bantu Belajar
Kad gambar
Peti pertolongan cemas
Langkah Pembelajaran
1

Selerakkan kad gambar di atas meja.


Gambar bahan dalam peti pertolongan cemas
Gambar bukan bahan dalam peti pertolongan cemas

Secara berkumpulan, murid mendapatkan kad gambar yang betul untuk dimasukkan ke
dalam peti pertolongan cemas masing-masing dalam masa yang diberikan.

Murid membandingkan isi peti pertolongan cemas masing-masing dengan peti pertolongan
cemas yang ditunjukkan oleh guru.

Edarkan lembaran kerja 1.

68

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Lampiran 1

SENARAI SEMAK GURU


PETI PERTOLONGAN CEMAS
Peralatan dan Ubat-ubatan

Fungsi

Pembalut tiga segi

Membuat anduh dan pembalut

Pembalut gulung pelbagai saiz

Membalut luka

Kapas

Membersih luka, membuat alas dan


melumur ubat

Kertas nipis

Membersih luka dan kegunaan lain

Pin penyemat

Menyemat anduh dan sebagainya

Gunting

Memotong pembalut gelung dan


sebagainya

Penyepit

Mengeluarkan serpihan, menyepit kapas


dan sebagainya

Iodin atau Blue solution

Ubat luka

Pisau kecil

Memotong pita pelekat

Risalah kecil bantu mula

Rujukan merawat

Antiseptik

Membasuh luka

Paracetamol

Selesema, demam dan sakit kepala

Minyak angin atau ubat gosok

Sakit perut, gigitan serangga dan


selesema

Pita pelekat

Melekat balutan

Pita luka

Membalut luka kecil

Nombor telefon klinik dan hospital yang Mendapatkan bantuan segera


berhampiran

Rujuk laman web untuk nama peralatan dan fungsi.

69

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Lembaran Kerja 1

Nama Kumpulan: ___________________________

Tahun: _________________

Lengkapkan fungsi peralatan/ubat-ubatan di bawah.


Peralatan dan Ubat-ubatan

Fungsi

Pembalut tiga segi


Pembalut gulung pelbagai saiz
Kapas
Kertas nipis
Pin penyemat
Gunting
Penyepit
Iodin atau Blue solution
Pisau kecil
Risalah kecil bantu mula
Antiseptik
Paracetamol
Minyak angin atau ubat gosok
Pita pelekat
Pita luka
Nombor telefon klinik dan hospital
yang berhampiran

70

KESIHATAN
PERSEKITARAN

PERTOLONGAN CEMAS

Standard Kandungan
3.3

Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut
situasi.

Standard Pembelajaran
3.3.2 Mengaplikasikan penggunaan peti pertolongan cemas dalam bantu mula.

Bahan Bantu Belajar


Peti pertolongan cemas
Lampiran 1
Langkah Pembelajaran
1

Edarkan sampul yang mengandungi situasi lakonan bantu mula kecederaan ringan pada
setiap kumpulan (Lampiran 1).

Bincang dan lakonkan situasi bantu mula dengan menggunakan peti pertolongan cemas.

Rumusan.

71

KESIHATAN
PERSEKITARAN

Lampiran 1

Tergelincir di tepi parit. Kaki terseliuh.

Tolak-menolak ketika beratur.


Terjatuh dan luka pada kedua-dua lutut dan tapak tangan.

Terjatuh dari tangga semasa menuju ke kantin.

72

KESIHATAN
PERSEKITARAN

PERTOLONGAN CEMAS

Standard Kandungan
3.3

Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak


mengikut situasi.

Standard Pembelajaran
3.3.3

Mengaplikasikan penggunaan bahan alternatif dalam bantu mula sekiranya tiada


peti pertolongan cemas.

Bahan Bantu Belajar


Kain selendang
Tuala kecil
Sapu tangan
Tali
Riben
Ranting kayu
Langkah Pembelajaran
Aktiviti Meneroka.
1

Dalam kumpulan kecil, seorang murid menjadi mangsa (lakonan tanpa suara).
Murid dikehendaki mengenal pasti jenis kecederaan dan memilih cara bantu mula
yang sesuai.

Contoh situasi:
a. Siku melecet akibat terjatuh ketika bermain.
b. Jari luka ketika memotong buah-buahan.
c. Kaki terseliuh akibat terjatuh tangga.
d. Terhantuk kepala dan benjol.

Rumusan.

73

74

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


ARAS 4-8, BLOK E 9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA

TEL: 03-8884 2000

Fax: 03-8888 9917

75