Anda di halaman 1dari 84
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM KURIKULUM STANDARD STANDARD SEKOLAH SEKOLAH RENDAH RENDAH PANDUAN PANDUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM KURIKULUM STANDARD STANDARD SEKOLAH SEKOLAH RENDAH RENDAH PANDUAN PANDUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM KURIKULUM STANDARD STANDARD SEKOLAH SEKOLAH RENDAH RENDAH PANDUAN PANDUAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUMKURIKULUM STANDARDSTANDARD SEKOLAHSEKOLAH RENDAHRENDAH

PANDUANPANDUAN PENGAJARANPENGAJARAN PENDIDIKANPENDIDIKAN KESIHATANKESIHATAN

TAHUNTAHUNTAHUN

666

PENDIDIKAN KESIHATAN KESIHATAN TAHUN TAHUNTAHUN 6 66 BAHAGIAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

BAHAGIANBAHAGIAN PEMBANGUNANPEMBANGUNAN KURIKULUMKURIKULUM

1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN Terbitan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pendidikan Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2015

Cetakan Pertama 2015

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rukun Negara

 

v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

 

vi

Pendahuluan

 

vii

Modul 1Kesihatan Fizikal

 

Unit

1

Kesihatan Diri dan Reproduktif Kesihatan Diri dan Reproduktif Kesihatan Diri dan Reproduktif Kesihatan Diri dan Reproduktif Kesihatan Diri dan Reproduktif

 

4

Unit

2

6

Unit

3

8

Unit

4

10

Unit

5

13

Unit

6

Kesihatan Diri dan Reproduktif Pemakanan Pemakanan Pemakanan Pemakanan Penyalahgunaan Bahan Penyalahgunaan Bahan Penyalahgunaan Bahan

15

Unit

7

17

Unit

8

19

Unit

9

20

Unit

10

22

Unit

11

24

Unit

12

25

Unit

13

28

Modul 2Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial.

 

Unit

14

Pengurusan Mental dan Emosi Pengurusan Mental dan Emosi

 

34

Unit

15

37

Unit

16

Pengurusan Mental dan Emosi Pengurusan Mental dan Emosi Kekeluargaan

40

Unit

17

42

Unit

18

46

Unit

19

Perhubungan

 

50

 

ii

Modul 3Kesihatan Persekitaran

Unit

20

Penyakit

57

Unit

21

Penyakit

59

Unit

22

Keselamatan

65

Unit

23

Keselamatan

67

Unit

24

Pertolongan Cemas

69

Unit

25

Pertolongan Cemas

72

Unit

26

Pertolongan Cemas

74

BAHAWASANYA

BAHAWASANYA RUKUN NEGARA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan

RUKUN NEGARA

negara

kita

Malaysia

mendukung

cita-cita

untuk

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;

memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil

bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil

dan

saksama;

menjamin

satu

cara

yang

liberal

terhadap

tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu

masyarakat

progresif

yang

akan

menggunakan

sains

dan

teknologi

moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga

dan

usaha

kami

untuk

mencapai

prinsip-prinsip yang berikut:

cita-cita

tersebut

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

berdasarkan

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang

berilmu

pengetahuan,

berketerampilan,

berakhlak

mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta

memberi

sumbangan

terhadap

masyarakat dan negara.

keharmonian

dan

kemakmuran

PENDAHULUAN

Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid dididik supaya sentiasa menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum.

Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Enam ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Kreativiti dan inovasi guru adalah penting dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan, di samping mewujudkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa serta tenaga dalam penghasilan panduan pengajaran ini.

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

Standard Pembelajaran

1.1.1 Menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja.

1.1.2 Memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan perempuan untuk diterima serta dihargai.

Bahan Bantu Belajar

Kad bancian

Langkah Pembelajaran

1 Edarkan kad bancian.

2 Isi dan lengkapkan kad bancian secara berpasangan mengikut jantina yang sama.

3 Tukar maklumat dengan pasangan yang lain mengikut jantina yang sama.

4 Edarkan lembaran kerja mengenai penilaian kendiri dan masalah yang dialami.

5 Rumusan.

jantina yang sama. 4 Edarkan lembaran kerja mengenai penilaian kendiri dan masalah yang dialami. 5 Rumusan.

4

KESIHATAN FIZIKAL

Lembaran 1

Senaraikan perubahan fizikal dan masalah yang dialami.

Penilaian kendiri

1. Perubahan fizikal yang saya sedari dan alami ialah

2. Masalah yang dialami semasa perubahan fizikal ialah

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

Standard Pembelajaran

1.1.3 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri remaja lelaki serta perempuan.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Bahan maujud atau gambar

Langkah Pembelajaran

1 Tunjukkan bahan maujud atau gambar bahan yang digunakan untuk kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan.

2 Nyatakan fungsi bahan tersebut.

3 Pilih 3 bahan dan dibincangkan.

i. Apakah bahan ini?

ii. Bagaimanakah bahan ini digunakan?

iii.Bagaimanakah bahan ini dikaitkan dengan kesihatan tubuh badan? Iv. Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak menggunakan bahan tersebut?

4 Bincangkan secara kumpulan.

i. Apakah bahan yang diperlukan untuk kebersihan muka, tampak kemas, ketika datang haid, badan berbau harum dan berasa sihat?

ii. Di manakah bahan tersebut mudah diperolehi?

iii. Mengapakah bahan pencuci pakaian tidak sesuai digunakan untuk mencuci tubuh badan?

iiv. Adakah kita boleh menggunakan bahan kebersihan dan kesihatan diri yang telah

luput tarikh penggunaannya? Jelaskan.

5 Aktiviti pengukuhan - Murid menyediakan kit peribadi untuk kebersihan dan kesihatan diri.

6 Rumusan.

KESIHATAN FIZIKAL

Lampiran 1

Contoh gambar penjagaan kebersihan dan kesihatan diri.

1 Contoh gambar penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Pakaian dalam remaja lelaki Pencukur Misai Hot water

Pakaian dalam remaja lelaki

kebersihan dan kesihatan diri. Pakaian dalam remaja lelaki Pencukur Misai Hot water bottle Pakaian dalam remaja

Pencukur Misai

dan kesihatan diri. Pakaian dalam remaja lelaki Pencukur Misai Hot water bottle Pakaian dalam remaja perempuan

Hot water bottle

dan kesihatan diri. Pakaian dalam remaja lelaki Pencukur Misai Hot water bottle Pakaian dalam remaja perempuan
dan kesihatan diri. Pakaian dalam remaja lelaki Pencukur Misai Hot water bottle Pakaian dalam remaja perempuan

Pakaian dalam remaja perempuan

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Standard Pembelajaran

1.2.1 Memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara menanganinya.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Kad situasi

Langkah Pembelajaran

Aktiviti ‘World Cafe’

1 Kad situasi yang mengandungi maklumat tingkah laku seksual (Lampiran 1) ditampal di beberapa stesen.

2 Setiap kumpulan akan berbincang tentang kad situasi di stesen masing-masing.

3 Wakil kumpulan akan tinggal untuk menerangkan hasil perbincangan kepada ahli kumpulan yang lain. Kemudian ahli kumpulan yang lain boleh membuat penambahbaikan.

4 Setiap ahli kumpulan bergerak sehingga lengkap setiap stesen.

5 Hasil kerja dipamerkan di setiap sudut untuk rujukan.

KESIHATAN FIZIKAL

Lampiran 1

Contoh kad situasi

Rakan anda memperlihatkan senaskah majalah lucah kepada anda di kawasan sekolah. Anda berasa teruja apabila melihat kandungan majalah tersebut.

Seorang murid lain telah melapor kepada guru disiplin dan anda telah dipanggil ke bilik disiplin untuk disoal siasat.

1) Apakah penjelasan anda kepada guru disiplin?

2) Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang anda

dapat ramalkan situasi susulan yang akan terjadi kepada anda?

anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang anda dapat ramalkan situasi susulan yang akan terjadi

Anda meminjam telefon abang anda untuk bermain permainan digital. Ketika menggunakan telefon tersebut, anda dengan tidak sengaja terbuka fail video lucah. Anda terasa teruja dengan penemuan tersebut. Namun tindakan anda telah diketahui oleh ayah.

1) Apakah penjelasan anda kepada ayah anda?

2) Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang anda dapat ramalkan situasi susulan yang akan berlaku kepada anda?

anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang anda dapat ramalkan situasi susulan yang akan berlaku

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Standard Pembelajaran

1.2.2 Memahami risiko tingkah laku seksual iaitu kehamilan, jangkitan penyakit seksual, HIV, AIDS dan ketagihan melakukan aktiviti seksual.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Kertas sebak

Lembaran kerja 1

Pen marker

Langkah Pembelajaran

Aktiviti Gallery Walk

1 Bincangkan 2 soalan di bawah dan catat di dalam kertas sebak (Lampiran 1).

i. Apakah situasi yang mendorong tingkah laku seksual remaja?

Ii. Apakah risiko yang dihadapi oleh remaja akibat tingkah laku seksual?

2 Ketua kumpulan akan bergerak ke setiap kumpulan yang lain untuk berkongsi hasil perbincangan dan merekod idea yang baharu.

3 Bincangkan bagaimana cara menangani masalah tingkah laku seksual (Lembaran kerja

1).

4 Rumusan.

KESIHATAN FIZIKAL

Lampiran 1

Dalam kumpulan, berbincang mengenai tingkah laku seksual remaja dan risikonya serta cara menangani tingkah laku seksual dalam kalangan remaja.

A) Apakah situasi yang mendorong tingkah laku seksual remaja? B) Apakah risiko yang dihadapi oleh
A) Apakah situasi yang
mendorong tingkah laku
seksual remaja?
B) Apakah risiko yang dihadapi
oleh remaja akibat tingkah
laku seksual?
C) Cara menangani masalah
tingkah laku seksual di
kalangan remaja?

KESIHATAN FIZIKAL

Lembaran kerja 1

Jawab soalan di bawah:

1.

Bagaimanakah HIV dan AIDS boleh dikaitkan dengan risiko salah laku seksual?

2.

Bagaimakah perasaan ahli keluarga anda sekiranya anda hamil atau menyebabkan seseorang menjadi hamil di luar nikah?

3.

Apakah risiko dari segi emosi yang akan dihadapi oleh remaja apabila terjebak dengan salah laku seksual?

3.

Beri cadangan bagaimana remaja boleh menangani perasaan ingin melakukan aktiviti seksual.

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Standard Pembelajaran

1.2.3 Memahami kesan tingkah laku seksual terhadap diri dan keluarga.

Bahan Bantu Belajar

Lembaran kerja 1 - Cerita bergambar

Langkah Pembelajaran

1 Teliti cerita bergambar (Lembaran kerja 1).

2 Ramalkan kesudahan cerita bergambar tersebut.

3 Bincangkan risiko tingkah laku seksual .

4 Tulis karangan pendek mengenai risiko tingkah laku seksual berdasarkan cerita bergambar (Lembaran kerja 1).

5 Rumusan.

KESIHATAN FIZIKAL

Lembaran kerja 1

Ceritakan gambar bersiri di bawah dan ramalkan kesudahan cerita tersebut.

bersiri di bawah dan ramalkan kesudahan cerita tersebut. Berdasarkan cerita di atas, tuliskan kesan kehamilan sebelum

Berdasarkan cerita di atas, tuliskan kesan kehamilan sebelum nikah terhadap remaja dan keluarga.

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Standard Kandungan

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Standard Pembelajaran

1.2.3 Memahami kesan tingkah laku seksual terhadap diri dan keluarga.

Bahan Bantu Belajar

Kertas sebak

Pen marker

Langkah Pembelajaran

1 Secara berkumpulan, berbincang berkenaan kesan tingkah laku seksual terhadap diri dan keluarga menggunakan peta pelbagai alir (i-Think).

2 Bentangkan dapatan kumpulan masing-masing.

3 Hasilkan karya mengenai risiko tingkah laku seksual. Contohnya, poster, penanda buku, button badge, mini flag dan sebagainya.

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Nota Guru

FIZIKAL KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF Nota Guru Apakah seksualiti? Seksualiti merupakan salah satu aspek

Apakah seksualiti?

Seksualiti merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Seksualiti yang sihat membentuk insan yang sihat. Seksualiti merangkumi pelbagai aspek seperti fizikal, psikologikal, kerohanian, sosial dan budaya.

Tingkah laku seksual.

Norma sosial seperti menjaga kehormatan dan maruah diri serta peraturan sentuhan merupakan bentuk kepada tingkah laku seksual. Emosi dan sifat ingin tahu individu sentiasa menyumbang kepada tingkah laku seksual yang terlarang dan tidak terkawal. Gabungan daripada tingkah laku seksual yang terlarang dan tidak terkawal ini akan memberikan kesan yang tidak sihat kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Kesan tingkah laku seksual

Ketagihan merancap

Kerap berfantasi suasana erotik

Jangkitan kuman pada organ genital, jangkitan penyakit seksual

Kemandulan

Jangkitan HIV dan AIDS

Tidak mesra dengan ahli keluarga (kerap berahsia)

Kehamilan ketika di bawah umur (mencetus kepada pembuangan bayi)

Keluarga hilang kepercayaan

Penyebab konflik dan stres yang berpanjangan kepada setiap ahli keluarga.

Sebagai rumusan, tingkah laku seksual yang terlarang dan tidak terkawal akan menyumbang kepada keruntuhan moral individu.

KESIHATAN FIZIKAL

PEMAKANAN

Standard Kandungan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

Standard Pembelajaran

1.3.1 Menganalisis makanan segar, makanan yang diproses, dan makanan segera.

Bahan Bantu Belajar

Gambar atau bahan maujud

Lembaran kerja 1

Langkah Pembelajaran

1

Terangkan maksud ‗makanan segar‘, ‗makanan yang diproses‘ dan ‗makanan segera‘.

2

Buat tinjauan jenis makanan kegemaran dalam kalangan rakan kelas (Lembaran kerja 1).

3

Analisis makanan kegemaran rakan sekelasnya - makanan segar, makanan diproses dan makanan segera.

4

Bincangkan tentang kesan pengambilan makanan tersebut.

5

Contoh soalan :

i. Antara tiga jenis makanan di atas, yang manakah mengandungi lebihan lemak, gula, dan garam?

ii. Bolehkah makanan yang diproses dan makanan segera dikatakan sebahagian daripada makanan sihat?

iii. Apakah akibat daripada pengambilan lemak, gula dan garam yang berlebihan dan namakan masalah kesihatan yang mungkin akan dialami?

6

Rumusan.

KESIHATAN FIZIKAL Lembaran 1 18 NAMA MAKANAN SEGERAMAKANAN SEGAR MAKANAN DIPROSES MURID LAUTMAKANAN DAGING
KESIHATAN FIZIKAL
Lembaran 1
18
NAMA
MAKANAN SEGERAMAKANAN
SEGAR
MAKANAN DIPROSES
MURID
LAUTMAKANAN
DAGING
SAYURAN-SAYUR
BUAHAN-BUAH
KERINGMI
TINDALAMSARDIN
KRIMAIS
DANBURGERDAGING
JUMLAH
SOSEJ
SEGERAKARIPAP
GORENGAYAM
SEGERA
SEGERAMI
KENTANGJEJARI
SEGERA

KESIHATAN FIZIKAL

PEMAKANAN

Standard Kandungan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

Standard Pembelajaran

1.3.2 Memahami faedah pengambilan makanan segar.

Bahan Bantu Belajar

‗Peti Sajian Misteri‘ ( contoh: buah-buahan segar, sayur-sayuran, telur, daging dan ikan) Kertas sebak

Langkah Pembelajaran

1 Teka isi kandungan ‗Peti Sajian Misteri‘.

2 Bincang dalam kumpulan mengenai faedah pengambilan makanan segar.

3 Bentangkan hasil perbincangan dan bersoal jawab.

4 Rumusan.

KESIHATAN FIZIKAL

PEMAKANAN

Standard Kandungan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

Standard Pembelajaran

1.3.3 Memahami kesan pengambilan makanan yang diproses dan makanan segera.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Poster (obesiti, asma, sembelit, keguguran rambut)

Langkah Pembelajaran

1 Pamer dan bincangkan poster kesan pengambilan makanan yang diproses dan makanan segera (Lampiran 1).

2 Cari maklumat tambahan berkenaan kesan pengambilan makanan yang diproses dan makanan segera melalui laman web, akhbar, majalah, artikel dan sebagainya.

3 Hasilkan karya untuk menterjemah maklumat.

4 Rumusan.

KESIHATAN FIZIKAL

Lampiran 1

KESIHATAN FIZIKAL Lampiran 1 21

21

KESIHATAN FIZIKAL

PEMAKANAN

Standard Kandungan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

Standard Pembelajaran

1.3.4 Menilai makanan dan amalan pemakanan yang sesuai untuk mengelakkan penyakit tidak berjangkit.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - borang kajian lapangan

Langkah Pembelajaran

1 Lawatan ke kantin sekolah (Lampiran 1).

2 Kajian lapangan mengenai tahap kebersihan dan kualiti makanan.

3 Laporkan hasil dapatan kajian.

4 Bersoal jawab berkaitan sebab dan akibat amalan pemakanan yang tidak sihat dan

kaitannya dengan penyakit tidak berjangkit.

5 Rumusan.

KESIHATAN FIZIKAL

Lampiran 1

Kajian Lapangan

Arahan: Tandakan (√ ) bagi bersih (x) bagi tidak bersih.

BIL

ITEM KAJIAN

Ya (√ )

Tidak (x)

Cadangan

1

Kaunter jualan

     

2

Meja makan dan kerusi murid

     

3

Tempat memasak

     

4

Lantai

     

5

Pakaian pengusaha kantin

     

6

Tempat penyediaan makanan

     

Soalan:

Apakah yang akan berlaku kepada murid sekiranya salah satu daripada item kajian di atas menunjukkan keputusan yang tidak baik?

Soalan:

1) Nyatakan pendapat anda tentang makanan dan amalan pemakanan yang

tidak bersih?

2) Apakah yang akan anda cadangkan kepada pengusaha kantin untuk memastikan murid

mendapat makanan yang berkualiti dan menyihatkan tubuh badan?

KESIHATAN FIZIKAL

PENYALAHGUNAAN BAHAN

Standard Kandungan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Standard Pembelajaran

1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis dadah.

Bahan Bantu Belajar

-

Langkah Pembelajaran

1 Paparkan gambar pelbagai jenis dadah.

2 Bersoal jawab mengenai jenis dadah.

3 Tunjukkan kemahiran berkata TIDAK dalam pelbagai cara.

4 Rumusan.

Nota guru:

Pelbagai sumber daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) boleh digunakan.

KESIHATAN FIZIKAL

PENYALAHGUNAAN BAHAN

Standard Kandungan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Standard Pembelajaran

1.4.2

Menganalisis situasi berisiko berkaitan penyalahgunaan dadah.

1.4.4

Mengaplikasi cara menangani situasi berisiko dalam penyalahgunaan dadah terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Contoh jawapan

Lembaran kerja 1

Langkah Pembelajaran

1 Edarkan borang ramalan situasi berisiko tentang penyalahgunaan dadah (Lembaran kerja

1).

2 Bincang dan tulis hasil perbincangan pada borang yang disediakan.

3 Bentangkan hasil perbincangan.

4 Rumusan.

KESIHATAN FIZIKAL

Lampiran 1

Contoh jawapan.

 

Situasi

Susulan 1

Susulan 2

Kesan negatif

1

Saya suka bergaul dengan kumpulan mat rempit kerana kebebasan peribadi.

Kumpulan ini Memperkenalkan dadah untuk menghilangkan rasa takut saya untuk menunggang laju.

Saya berasa seronok dengan kesan dadah tersebut dan berpeluang untuk mendapat rakan yang bahan dengan mudah.

Saya terlibat dengan kemalangan dan tidak boleh berjalan dan menyusahkan keluarga untuk menyara saya.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

Saya akan memilih kumpulan yang melakukan aktiviti sihat sahaja.

Saya akan berkata TIDAK dengan sopan dan cuba menasihati mereka.

Saya akan cuba berhenti daripada menagih dadah dan mengelakkan diri daripada bergaul dengan kumpulan ini lagi.

Saya akan menjadi seorang yang berguna kepada keluarga dan masyarakat.

2

Saya tertekan dengan suasana keluarga yang tidak stabil.

Saya mengambil dadah untuk menghilangkan tekanan perasaan tersebut.

Saya berasa khayal dan dapat melupakan tekanan.

Saya ketagih mengambil dadah dan tidak dihiraukan oleh ahli keluarga.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

Saya akan cuba berbincang dengan keluarga saya untuk membetulkan keadaan.

Saya akan berjumpa dengan guru kaunseling sekolah untuk menceritakan masalah saya.

Saya akan mendapatkan bantuan daripada pusat pemulihan.

Saya akan lebih disayangi oleh keluarga dan menjadi ahli keluarga yang bertanggungjawab.

3

Saya suka berparti di kelab-kelab hiburan.

Saya mengambil dadah untuk menambah keseronokan ketika berhibur.

Dadah senang untuk diperolehi dengan harga yang mahal.

Saya menjadi seorang yang sangat agresif dalam perlakuan seharian dan akhirnya ditahan di pusat pemulihan.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

Saya perlu mencari hiburan yang bermanfaat.

Saya perlu kekal aktif bersosial bersama dengan rakan-rakan yang mempunyai minat yang sama.

Saya menggunakan sumber wang saya untuk menjalani gaya hidup yang sihat.

Saya akan menjadi seorang yang aktif dan sihat tubuh badan.

4

Saya suka mencuba perkara yang berisiko untuk kepuasan diri.

Saya diperkenalkan kepada dadah.

Saya berasa khayal dan mendapat kepuasan.

Saya dijangkiti HIV dan AIDS kerana perkongkian jarum dan masyarakat telah menyisihkan saya.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

Saya suka mencuba perkara-perkara yang bermanfaat untuk kesejahteraan diri

Saya akan menolak pengaruh tersebut dan melaporkan kepada pihak berkuasa

Saya akan cuba merapatkan diri dengan ibadat agama untuk melupuskan ketagihan

Saya akan menjadi seorang yang patuh kepada agama dan berjaya dalam hidup

KESIHATAN FIZIKAL

Lampiran 1

Contoh jawapan.

 

Situasi

Susulan 1

Susulan 2

Kesan negatif

1

Saya suka bergaul dengan kumpulan mat rempit kerana kebebasan peribadi.

Kumpulan ini Memperkenalkan dadah untuk menghilangkan rasa takut saya untuk menunggang laju.

Saya berasa seronok dengan kesan dadah tersebut dan berpeluang untuk mendapat rakan yang bahan dengan mudah.

Saya terlibat dengan kemalangan dan tidak boleh berjalan dan menyusahkan keluarga untuk menyara saya.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

2

Saya tertekan dengan suasana keluarga yang tidak stabil.

Saya mengambil dadah untuk menghilangkan tekanan perasaan tersebut.

Saya berasa khayal dan dapat melupakan tekanan.

Saya ketagih mengambil dadah dan tidak dihiraukan oleh ahli keluarga.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

3

Saya suka berparti di kelab-kelab hiburan.

Saya mengambil dadah untuk menambah keseronokan ketika berhibur.

Dadah senang untuk diperolehi dengan harga yang mahal.

Saya menjadi seorang yang sangat agresif dalam perlakuan seharian dan akhirnya ditahan di pusat pemulihan.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

4

Saya suka mencuba perkara yang berisiko untuk kepuasan diri.

Saya diperkenalkan kepada dadah.

Saya berasa khayal dan mendapat kepuasan.

Saya dijangkiti HIV dan AIDS kerana perkongkian jarum dan masyarakat telah menyisihkan saya.

Pilihan ideal anda

Tindakan 1

Tindakan 2

Kesan positif

KESIHATAN FIZIKAL

PENYALAHGUNAAN BAHAN

Standard Kandungan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Standard Pembelajaran

1.4.3 Memahami kesan negatif akibat penyalahgunaan dadah terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Bahan Bantu Belajar

Poster 1

Poster 2

Langkah Pembelajaran

1 Paparkan poster 1 dan 2.

2 Hasilkan karya kreatif (gelang tangan, lencana butang, penanda buku, sajak dsb) bertema ―Ekstasi Perosak Minda Remaja‖, ―Syabu Menghancur Jasad Merosak Bangsa‖.

3 Edar dan persembahkan hasil kerja.

4 Rumusan.

Nota guru: Guru digalakkan untuk memilih tema mengikut kreativiti sendiri.

KESIHATAN FIZIKAL

Poster 1

KESIHATAN FIZIKAL Poster 1 29

KESIHATAN FIZIKAL

Poster 2

KESIHATAN FIZIKAL Poster 2 30

31

32
32

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

Standard Kandungan

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran

2.1.1 Memahami maksud kemahiran asertif.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Kad situasi

Lampiran 2 - Nota kemahiran asertif

Langkah Pembelajaran

1 Sumbang saran cara untuk mendapatkan sesuatu, meluahkan pendapat dan meluahkan perasaan tanpa menyinggung perasaan mana-mana pihak.

2 Edarkan lampiran 2.

3 Main peranan dalam kumpulan kecil berdasarkan kad situasi (lampiran 1).

4 Bincangkan:

i. Bagaimanakah sikap watak utama? Asertif atau agresif?

ii. Bagaimanakah sikap watak-watak yang lain?

iii. Adakah pemenang? Adakah yang kalah?

iv. Apakah itu hak?

v. Bagaimanakah ianya terjadi?

5 Rumusan.

Nota Guru:

Sikap Asertifsesuatu kebolehan untuk meluahkan perasaan, pendapat, kepercayaan, dan kehendak secara berterus terang, terbuka, jujur, dan dalam pada masa yang sama pendapat yang diluahkan tidak menyakitkan hati mana-mana pihak atau mengancam hak orang lain.

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

Contoh Kad Situasi

Anda sedang berbaris di kantin. Tiba-tiba seseorang di belakang anda telah menolak dan menyiku anda supaya keluar dari barisan

(membuat teguran)

Anda membeli mi goreng di restoran dan terjumpa seekor lalat di dalamnya. Anda memberit- ahu tuan punya restoran

(membuat aduan )

Kawan anda meminjam buku cerita daripada anda dan tidak memulangkannya walaupun su- dah berminggu-minggu. Anda terjumpa kawan tersebut di bandar…

(meluahkan perasaan )

Anda bertungkuslumus belajar untuk peperiksaan. Guru anda terjumpa sekeping nota di sebelah meja anda dan memarahi serta menuduh anda meniru. Itu bukan nota anda…

(menangani tuduhan)

Anda perlukan riben untuk mengikat hadiah. Anda tidak mempunyai wang untuk membelinya. Ibu saudara anda singgah di rumah anda untuk bertanyakan sekiranya terdapat apa-apa yang boleh dibantunya

(membuat permintaan)

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 2

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL Lampiran 2 VERBAL 1. Bersikap jujur. 2. Berterus- terang dengan berkata

VERBAL

1. Bersikap jujur.

2. Berterus-terang dengan berkata „Ya‟ atau „Tidak‟ secara tegas dan bukan berselindung.

3. Bersikap spontan, melayan perasaan dan keperluan tanpa memendam rasa atau menunggu.

4. Bersuara bagi pihak diri sendiri.

5. Bertanggungjawab terhadap perasaan dan keperluan diri sendiri.

6. Menggelakkan alasan yang kompleks atau meminta maaf.

7. Tidak menyerang atau merendahkan orang lain.

8. Membentuk reputasi terhadap apa yang anda nyatakan.

BUKAN VERBAL

1. Tegakkan bahu, pandang hadapan, berpijak kukuh atas lantai.

2. Memandang tepat ke arah mata seseorang.

3. Menggunakan bahasa tubuh secara asertif.

berpijak kukuh atas lantai. 2. Memandang tepat ke arah mata seseorang. 3. Menggunakan bahasa tubuh secara

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

Standard Kandungan

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran

2.1.2 Memahami jenis-jenis kemahiran asertif iaitu verbal dan bukan verbal.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Gambar

Lampiran 2 - Kad Simulasi

Langkah Pembelajaran

1 Pamerkan gambar (Lampiran 1).

2 Demonstrasi jenis-jenis kemahiran asertifverbal dan bukan verbal,

3 Aktiviti simulasi dengan menggayakan jenis-jenis kemahiran asertif iaitu verbal dan bukan verbal (Lampiran 2).

4 Rumusan.

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

LAN…“JOM… KITA KE PASARAYA…”

NAK PERGI KE…,TIDAK PERGI ! TIDAK! PERGI…
NAK PERGI
KE…,TIDAK
PERGI
!
TIDAK!
PERGI…
LAN…“JOM… KITA KE PASARAYA…” NAK PERGI KE…,TIDAK PERGI ! TIDAK! PERGI…

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 2

AKTIVITI SIMULASI

Kad Simulasi

Aksi tidak setuju untuk pergi bermain bersama-sama rakan.

Kawan mengajak untuk ponteng kelas.

Berterus terang dengan berkata ‗YA‘ atau ‗TIDAK‘ secara tegas dan bukan berselindung.

Ibu menghidangkan makanan yang anda tidak gemari. Bagaimanakah anda

menyuarakan penolakan tanpa menyinggung perasaan ibu?

Ayah menegur supaya berhenti bermain permainan komputer atas alasan prestasi akademik merosot. Tunjukkan reaksi anda.

Nota Guru: Guru boleh menambah situasi yang difikirkan sesuai.

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

Standard Kandungan

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran

2.1.3 Memahami kepentingan kemahiran asertif dalam mengurus emosi.

2.1.4 Mengaplikasi kemahiran asertif dalam mengurus emosi.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Kad situasi

Langkah Pembelajaran

1 Bersoal jawab.

Apakah yang akan terjadi sekiranya kita tidak dapat mengawal emosi? Apakah yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan?

Bagaimanakah menggunakan kemahiran asertif dalam mengawal perasaan marah, hampa, geram, kecewa dan sebagainya?

Perkongsian maklumat kepentingan kemahiran asertif. Contohnya, dapat mengawal perasaan dalam pelbagai situasi, mengawal diri daripada bertindak secara agresif.

2 Membina kemahiran asertif dalam kumpulan (Lampiran 1).

Situasi A

Situasi B

Situasi C

3 Menerangkan kepentingan dan penggunaan kemahiran asertif berdasarkan langkah pengajaran 2.

4 Panduan cara mengurus kemahiran asertif (Lampiran 2).

5 Rumusan.

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

SITUASI ABayangkan anda seorang guru.

Kebelakangan ini prestasi Kamala menurun. Di akhir kelas, dia memohon kebenaran untuk menghantar kerja kursusnya lewat beberapa hari dari tarikh yang ditetapkan kerana Kamala tahu anda telah memberi kebenaran kepada beberapa orang murid yang mempunyai masalah mendapatkan bahan kerja kursus. Apakah keputusan anda dan kenapa?

SITUASI B

Nasir dan Swee Lan ditugaskan untuk menyimpan peralatan di bilik sukan, tetapi mereka tidak melakukannya dengan baik. Mereka meninggalkan peralatan sukan berselerak di lantai bilik sukan. Mereka kemudiannya bergegas meninggalkan bilik sukan dengan menjangkakan waktu rehat akan berakhir. Mereka telah dimarahi oleh guru. Apakah alasan mereka?

SITUASI C

Victor tidak membuat tugasan yang diberi. Apabila guru memandang ke arahnya, dia berpaling ke arah lain dan terus berbual-bual dengan murid yang berhampiran. Ketika guru membimbing murid-murid lain membuat tugasan mereka, Victor mula membuat kapal terbang kertas.

1. Sebagai cikgu, apakah tindakan anda?

2. Sebagai Victor, apakah alasan anda?

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

Standard Kandungan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

Standard Pembelajaran

2.2.1 Memahami proses perubahan mental, emosi, dan sosial remaja dalam institusi

kekeluargaan.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 dan 2 - Contoh luahan hati di laman sosial.

Langkah Pembelajaran

1 Baca contoh luahan hati seorang remaja (Lampiran 1 dan Lampiran 2).

2 Perbincangan tentang catatan luahan hati tersebut.

3 Secara berkumpulan senaraikan perubahan mental, emosi, dan sosial yang dialami oleh remaja dalam keluarga (Lembaran 1).

4 Laporkan hasil perbincangan.

5 Rumusan.

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

01.01.2015 Hari ini Zaini, sahabatku menyambut ulang tahun yang ke 12. Ayah tak mengizinkan aku
01.01.2015
Hari ini Zaini, sahabatku menyambut ulang tahun yang ke 12. Ayah
tak mengizinkan aku menghadiri jamuannya. Aku mengurung diri di
dalam bilik sebagai tanda membantah. Ayah tak mengendahkanku.
Aku menangis.
03.01.201 Abang-abangku tidak lagi mahu bermain denganku. Mereka sudah mempunyai teman-teman yang lebih dewasa dariku.
03.01.201
Abang-abangku tidak lagi mahu bermain denganku. Mereka sudah
mempunyai teman-teman yang lebih dewasa dariku.
05.01.2015 Ibu sentiasa mengikut aku ke mana sahaja aku nak pergi. Rimaslah. Ayah pula selalu
05.01.2015
Ibu sentiasa mengikut aku ke mana sahaja aku nak pergi. Rimaslah.
Ayah pula selalu keluar dengan abang-abangku.

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

06.01.2015 Ayah dan ibu benarkan aku ke kem Jati Diri di Janda Baik, Pahang. Banyak
06.01.2015
Ayah dan ibu benarkan aku ke kem Jati Diri di Janda Baik, Pahang.
Banyak perkara aku cuba buat sendiri seperti abseiling, flying fox
dan sebagainya.
07.01.2015 Abang memarahi aku kerana memakai seluar pendek dengan kemeja-T celoreng. Katanya aku bukan budak
07.01.2015
Abang memarahi aku kerana memakai seluar pendek dengan
kemeja-T celoreng. Katanya aku bukan budak kecil lagi. Aku kena
berpakaian lebih sopan. Aku sudah dewasa katanya.
08.01.2015 Ibu membawaku bertemu dengan rakannya. Rakan ibu membantu menggayakan aku dengan gaya remaja terkini.
08.01.2015
Ibu membawaku bertemu dengan rakannya. Rakan ibu membantu
menggayakan aku dengan gaya remaja terkini. Aku suka.

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lembaran kerja 1

Senaraikan perubahan alam kanak-kanak dan alam remaja dari segi emosi, mental dan emosi dalam keluarga.

Alam Kanak-kanak

dari segi emosi, mental dan emosi dalam keluarga. Alam Kanak-kanak MENTAL EMOSI SOSIAL A l a
dari segi emosi, mental dan emosi dalam keluarga. Alam Kanak-kanak MENTAL EMOSI SOSIAL A l a
dari segi emosi, mental dan emosi dalam keluarga. Alam Kanak-kanak MENTAL EMOSI SOSIAL A l a

MENTAL

EMOSI

SOSIAL

Alam Remaja

dari segi emosi, mental dan emosi dalam keluarga. Alam Kanak-kanak MENTAL EMOSI SOSIAL A l a
dari segi emosi, mental dan emosi dalam keluarga. Alam Kanak-kanak MENTAL EMOSI SOSIAL A l a
dari segi emosi, mental dan emosi dalam keluarga. Alam Kanak-kanak MENTAL EMOSI SOSIAL A l a

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

KEKELUARGAAN

Standard Kandungan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

Standard Pembelajaran

2.2.2 Menganalisis peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan.

2.2.3 Menilai kepentingan peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Gambar keluarga

Langkah Pembelajaran

1 Paparkan Lampiran 1.

2 Bincangkan mengenai peranan setiap ahli keluarga.

3 Edarkan lembaran kerja 1.

4 Bincangkan peranan remaja untuk memperkukuh institusi kekeluargaannya.

5 Rumusan.

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

Saya dan sepupu saya, Abil
Saya dan sepupu saya, Abil

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 2

Contoh jawapan

Bagaimanakah saya dapat memperkukuh institusi kekeluargaan saya?

Bil

Peranan Saya

Bagaimana ?

Kepentingan?

1

Berfikir secara matang

Memberi pendapat

Dapat membantu menyelesaikan masalah

2

Bertanggungjawab

Membantu ibu bapa

Meringankan beban tugas

3

Menghormati dan menghargai ibu bapa

Patuh dan mendengar nasihat

Mengeratkan hubungan kekeluargaan

4

Menggunakan masa dengan baik

Mengurus masa dengan baik

Disiplin diri, menepati masa dan sistematik

5

Bersahsiah mulia dan berbudi bahasa.

Berbicara dengan beradab dan bertingkah laku yang sopan

Menjadi anak yang baik

6

Bertoleransi

Bertimbang rasa dan berempati

Menjaga perhubungan yang baik dalam keluarga

7

Belajar bersungguh- sungguh.

Memberi tumpuan sewaktu belajar dan motivasi diri yang tinggi

Masa depan yang lebih baik dan menjadi seorang yang berjaya

8

Berusaha mengatasi kelemahan diri

Dapat menerima teguran daripada orang lain

Membaiki kelemahan diri dan meningkatkan motivasi diri

9

Berdisiplin dan menjauhi kegiatan yang negatif

Mengisi masa dengan aktiviti yang berfaedah

Menjaga maruah keluarga dan diri sendiri

10

Berdikari

Mampu melakukan kerja tanpa disuruh

Mampu menguruskan diri sendiri

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lembaran kerja 1

Bagaimana saya dapat memperkukuh institusi kekeluargaan saya?

Bil

Peranan Saya

Bagaimana ?

Kepentingan?

1

Berfikir secara matang

   

2

Bertanggungjawab

   

3

Menghormati dan menghargai ibu bapa

   

4

Menggunakan masa dengan baik

   

5

Bersahsiah mulia dan berbudi bahasa

   

6

Bertoleransi

   

7

Belajar bersungguh-sungguh

   

8

Berusaha mengatasi kelemahan diri

   

9

Berdisiplin dan menjauhi kegiatan yang negatif

   

10

Berdikari

   

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

PERHUBUNGAN

Standard Kandungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran

2.3.1 Menganalisis situasi tekanan daripada rakan sebaya.

2.3.2 Mengaplikasi cara mengurus tekanan daripada rakan sebaya melalui komunikasi berkesan.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - ‗Pokok Maklumat‘

Lampiran 2 - Permainan ‗Kami Boleh…‘.

Lembaran kerja 1

Langkah Pembelajaran

1 Teliti ‗Pokok Maklumat‘ (Lampiran 1).

2 Bincang dan kenal pasti tekanan berdasarkan ‗Pokok Maklumat‘.

3 Permainan ‗Kami Boleh…‘ dan menulis respons (Lampiran 2).

4 Ceritakan cara mengurus tekanan daripada rakan sebaya berdasarkan permainan ‗Kami Boleh…‘ (Lembaran 1).

5 Rumusan.

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 1

Tekanan emosi:

IDOLA

Sekumpulan individu yang popular suka membeli, memakai atau membuat sesuatu. Mereka ini menjadi ikutan ramai.

Baca dan kaji ‗Pokok Maklumat‘.

Tekanan lisan:

Mengugut untuk meninggalkan kawan atau memutuskan persahabatan.

DISISIH Tekanan emosi: JELINGAN Sekumpulan individu yang suka menjeling orang lain. Jelingan itu bermaksud “Saya
DISISIH
Tekanan emosi:
JELINGAN
Sekumpulan individu
yang suka menjeling
orang lain. Jelingan itu
bermaksud “Saya hebat
atau cantik dan awak
tidak…”
Tekanan emosi:
KOMPLOT
Tekanan lisan:
MEMBUAT
PERTIMBANGAN
Memberi alasan untuk membuat
sesuatu atau kenapa ianya boleh
dibuat atau diikuti.
Sekumpulan individu
berbisik dan ketawa
sambil melihat sesuatu
yang anda tidak nampak
serta membelakangi
orang lain.

Tekanan lisan:

MENYINDIR

Menghina atau memanggil nama yang menyebabkan seseorang berasa tidak selesa.

KESIHATAN MENTAL EMOSI DAN SOSIAL

Lampiran 2

 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk
 Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.  Setelah membentuk

Permainan ini boleh dimainkan lebih daripada empat orang dalam satu kumpulan.

Setelah membentuk kumpulan, seorang ketua mesti dilantik. Setiap kumpulan diberi satu senario di mana mereka mesti menyelesaikannya.

Senario untuk dibincangkan:

 

1. Kawan-kawan anda mula belajar merokok. Dia juga mahu anda mencubanya. Apakah keputusan anda? Mengapa?

2. Salah seorang kawan anda mahu menyisihkan salah seorang teman rapat anda. Mereka memberitahu sekiranya anda tidak mahu mengikut, mereka akan berhenti bercakap dengan anda. Apakah keputusan anda? Mengapa?

3. Ketika berjalan ke kantin, rakan anda telah menyerahkan sebuah telefon bimbit kepada anda. Dia meminta anda menyimpannya di dalam beg anda kerana dia tidak mahu ditangkap memiliki telefon bimbit. Anda tidak mahu terlibat dengan masalah tersebut tetapi anda telah diberitahu bahawa anda tiada pilihan. Sekiranya enggan, anda akan dipukul. Apakah keputusan anda? Mengapa?

4. Kawan-kawan anda telah memakai tatu palsu. Ibu bapa anda telah melarang anda memakainya. Kawan-kawan anda memberitahu sekiranya anda tidak memakainya bermaksud anda tidak setia pada kawan-kawan anda dan mereka menyisih anda. Apakah keputusan anda? Mengapa?

5. Ketika anda memasuki tandas sekolah, anda terlihat beberapa orang murid membuli seorang murid yang lain. Mereka mengajak anda membuli bersama. Sekiranya anda enggan, mereka akan memberitahu guru bahawa anda yang membuli murid tersebut. Apakah keputusan anda? Mengapa?

Murid dikumpulkan untuk melakonkan senario di atas. Contoh soalan:

1. Adakah sukar untuk berkata TIDAK? Mengapa?

 

2. Adakah anda berkeyakinan untuk menggunakan kemahiran berkata TIDAK terhadap tekanan rakan sebaya?

 

52

MODUL 2

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL

Lembaran kerja 1

Anda dikehendaki mengenal pasti jenis tekanan dan perasaan yang dihadapi di dalam senario yang dilakonkan oleh rakan-rakan anda.

Senario

Tekanan

Tekanan

Lisan

Emosi

Senario 1

   

Senario 2

   

Senario 3

   

Senario 4

   

Senario 5

   

KESIHATAN

PERSEKITARAN

PENYAKIT

PENYAKIT

Standard Kandungan

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran

3.1.1 Mengetahui penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.

3.1.2 Mengetahui gejala dan tanda penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.

Bahan Bantu Belajar

Risalah

Lembaran kerja 1

Langkah Pembelajaran

1 Cerita mengenai pengetahuan sedia ada tentang cirit-birit atau keracunan makanan.

2 Cari maklumat penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Bincangkan gejala dan tanda penyakit-penyakit tersebut.

3 Lengkapkan lembaran kerja 1 berdasarkan maklumat yang diperolehi.

4 Rumusan.

Nota guru: Guru mendapatkan risalah mengenai penyakit tidak berjangkit dari klinik kesihatan yang berhampiran atau laman web Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Lembaran kerja 1

Isi maklumat yang diperolehi di dalam jadual di bawah.

BIL

PENYAKIT

CARA JANGKITAN

GEJALA

TANDA

1

Cirit birit

     

2

Taun

     

(Cholera)

3

Hepatitis A

     

4

Demam kepialu

     

KESIHATAN

PERSEKITARAN

PENYAKIT

Standard Kandungan

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran

3.1.3 Menganalisis cara merebak dan cara mencegah penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Keratan akhbar

Langkah Pembelajaran

1 Edar dan baca keratan akhbar (Lampiran 1).

2 Isi maklumat berpandukan gambar (Lembaran kerja 1, 2, 3 dan 4).

3 Bentangkan hasil kerja kumpulan.

4 Rumusan.

MODUL 3

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Lampiran 1

Jaga kesihatan ketika musim banjir

Oleh Zana Muni

Musim tengkujuh sudah tiba. Sejak pertengahan November lalu beberapa negeri dilanda banjir akibat hujan lebat berterusan. Ini menyebabkan penduduk terpaksa dipindahkan ke pusat penempatan sementara mangsa banjir.

Bagi menjaga kebajikan mangsa banjir di pusat penempatan sementara, pihak berkuasa melengkapi pusat itu dengan kemudahan asas, makanan dan keperluan diri yang selesa, termasuk menyediakan kawalan keselamatan dan pemeriksaan kesihatan.

Namun, tanggungjawab menjaga kesihatan diri sebenarnya bergantung kepada individu terbabit. Ini kerana, banjir juga mengundang penyakit berjangkit disebabkan bawaan air dan hanya kesedaran diri sendiri mampu mengelak menghidap penyakit seperti taun, Hepatitis A dan demam kepialu.

Penyakit yang kerap dihidapi mangsa di pusat penempatan ini adalah taun yang menyebabkan cirit-birit teruk. Seseorang yang menghidap taun dapat dikesan melalui gejala seperti cirit-birit mendadak yang banyak dan cair. Manakala Penyakit Hepatitis A pula, berjangkit melalui air, makanan atau susu dicemari najis mengandungi virus Hepatitis A. Ia cepat berjangkit namun tidak menyebabkan kematian, tetapi ia akan menghasilkan imuniti terhadap penyakit ini sepanjang hayat. Demam kepialu juga adalah penyakit kerap dilaporkan di kalangan mangsa banjir disebabkan bakteria iaitu seseorang yang dijangkiti membawa bakteria itu dalam darah dan usus.

Justeru, mangsa banjir perlu menitikberatkan kebersihan untuk mengelak dijangkiti penyakit terbabit. Kekalkan kebersihan dan sistem pembuangan najis yang sempurna, terutama selepas banjir atau bencana alam. Elak makanan berisiko seperti sayuran mentah dan buah-buahan yang tidak dibasuh dengan bersih. Minum air yang dimasak atau air dari bekalan botol.

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Lembaran kerja 1

Berpandukan Gambar 1, lengkapkan maklumat di bawah.

kerja 1 Berpandukan Gambar 1, lengkapkan maklumat di bawah. Gambar 1: Cirit-birit Cara Penyakit Merebak Cara

Gambar 1: Cirit-birit

Cara Penyakit Merebak

Cara Penyakit Merebak

Cara Pencegahan

Cara Pencegahan

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Lembaran kerja 2

Berpandukan Gambar 2, lengkapkan maklumat di bawah.

kerja 2 Berpandukan Gambar 2, lengkapkan maklumat di bawah. Gambar 2 : Taun / Cholera Cara

Gambar

2 : Taun / Cholera

Cara Penyakit Merebak

Cara Penyakit Merebak

Cara Pencegahan

Cara Pencegahan

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Lembaran kerja 3

Berpandukan Gambar 3, lengkapkan maklumat di bawah.

kerja 3 Berpandukan Gambar 3, lengkapkan maklumat di bawah. Gambar 3: Demam Kepialu Cara Penyakit Merebak

Gambar 3: Demam Kepialu

Cara Penyakit Merebak

Cara Penyakit Merebak

Cara Pencegahan

Cara Pencegahan

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Lembaran kerja 4

Berpandukan Gambar 4, lengkapkan maklumat di bawah.

kerja 4 Berpandukan Gambar 4, lengkapkan maklumat di bawah. Gambar 4: Hepatitis Cara Penyakit Merebak Cara

Gambar 4: Hepatitis

Cara Penyakit Merebak

Cara Penyakit Merebak

Cara Pencegahan

Cara Pencegahan

KESIHATAN

PERSEKITARAN

KESELAMATAN

KESELAMATAN

Standard Kandungan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran

3.2.1 Menilai pengaruh komuniti kepada keselamatan.

3.2.2 Mengaplikasi cara-cara menangani pengaruh yang mengancam keselamatan.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1- Kad situasi

Langkah Pembelajaran

1 Setiap kumpulan akan menerima sekeping kad situasi (Lampiran 1).

2 Lakon dan tunjukkan cara-cara menangani pengaruh yang mengancam keselamatan.

3 Terangkan pengaruh komuniti yang dapat dikesan dalam lakonan.

4 Rumusan.

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Lampiran 1

Nilai pengaruh positif dan negatif dalam situasi di bawah.

Ali mengajak anda memer-

di

sekolah. memeras ugut murid

Tahun 3 di sekolah.

as

Ali mengajak anda

ugut

murid

tahun

3

Aisyah mengajak kamu menziarahi Aisyah mengajak jiran kamu anda yang

sedang menziarahi sakit. jiran anda yang

sedang sakit.

Rakan-rakan di kawasan perumahan Rakan-rakan kamu di mempelawa kawasan

kamu perumahan bermain bersama-sama anda di mempelawa taman permaianan anda bermain

bersama-sama di taman permainan.

Rakan mengajak kamu pergi ke Seorang kafe siber rakan untuk mengajak bermain

permainan anda pergi video ke kafe siber untuk bermain permainan video.

Kamu diarahkan oleh

rakan

sekelas untuk mencuri duit

rakan di

kelas sebelah.

rakan di kelas sebelah.

Anda diarahkan oleh rakan

sekelas

untuk

mencuri

duit

Anda diarahkan oleh rakan sekelas untuk mencuri duit
Anda diarahkan oleh rakan sekelas untuk mencuri duit
Anda diarahkan oleh rakan sekelas untuk mencuri duit

Seorang kawan mengajak

mengemas anda membantu stor sukan guru

mengemas stor buku teks.

Seorang kawan mengajak

kamu

membantu

guru

PJK

Seorang kawan mengajak kamu membantu guru PJK
Seorang kawan mengajak kamu membantu guru PJK
Seorang kawan mengajak kamu membantu guru PJK

Rakan

menyaksikan

haram Seorang rakan mengajak

mengajak

kamu

perlumbaan

anda menyaksikan perlumbaan haram.

Seorang rakan mengambil rokok Seorang bapanya rakan dan mengambil mengajak

kamu

rokok bapanya dan

menghisap mengajak rokok anda untuk

menghisap rokok.

cuba

bersama-sama

KESIHATAN

PERSEKITARAN

KESELAMATAN

KESELAMATAN

Standard Kandungan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran

3.2.3 Mengamalkan cara-cara memperkukuh pengaruh positif untuk keselamatan.

Bahan Bantu Belajar

Lampiran 1 - Kad situasi ‗Gallery Walk’

Sticky notes

Langkah Pembelajaran

1 Situasi (Lampiran 1) dilekatkan pada dinding kelas.

2 Setiap kumpulan akan bergerak ke stesen situasi yang telah disediakan.

3 Setiap kumpulan memberi komen atau cadangan terhadap semua situasi di atas ‗sticky notes‘ dan ditampalkan pada kad situasi.

4 Rumusan.

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Lampiran 1

Kad Situasi

STESEN PERTAMA:

Seorang kanak-kanak yang ditinggalkan bersendirian di rumah.

STESEN KETIGA:

Seorang murid yang berjalan bersendirian pulang ke rumah atau pergi ke kedai.

STESEN KELIMA:

Seorang murid yang rumahnya berdekatan dengan jalan raya yang sering digunakan untuk perlumbaan haram.

STESEN KEDUA:

Seorang murid yang lambat diambil oleh ibu bapa atau penjaga selepas waktu persekolahan.

STESEN KEEMPAT:

Seorang murid yang berpindah ke sekolah baharu.

STESEN KEENAM:

Seorang murid yang menghadapi masalah untuk menjauhkan diri daripada rakannya yang merupakan seorang kaki buli.

KESIHATAN

PERSEKITARAN

PERTOLONGAN CEMAS

PERTOLONGAN CEMAS

Standard Kandungan

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

Standard Pembelajaran

3.3.1 Mengenal pasti kandungan peti pertolongan cemas yang lengkap serta fungsinya.

Bahan Bantu Belajar

Kad gambar

Peti pertolongan cemas

Langkah Pembelajaran

1 Selerakkan kad gambar di atas meja.

Gambar bahan dalam peti pertolongan cemas

Gambar bukan bahan dalam peti pertolongan cemas

2 Secara berkumpulan, murid mendapatkan kad gambar yang betul untuk dimasukkan ke dalam peti pertolongan cemas masing-masing dalam masa yang diberikan.

3 Murid membandingkan isi peti pertolongan cemas masing-masing dengan peti pertolongan cemas yang ditunjukkan oleh guru.

4 Edarkan lembaran kerja 1.

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Lampiran 1

SENARAI SEMAK GURU PETI PERTOLONGAN CEMAS

Peralatan dan Ubat-ubatan

Fungsi

Pembalut tiga segi

Membuat anduh dan pembalut

Pembalut gulung pelbagai saiz

Membalut luka

Kapas

Membersih luka, membuat alas dan melumur ubat

Kertas nipis

Membersih luka dan kegunaan lain

Pin penyemat

Menyemat anduh dan sebagainya

Gunting

Memotong pembalut gelung dan sebagainya

Penyepit

Mengeluarkan serpihan, menyepit kapas dan sebagainya

Iodin atau Blue solution

Ubat luka

Pisau kecil

Memotong pita pelekat

Risalah kecil bantu mula

Rujukan merawat

Antiseptik

Membasuh luka

Paracetamol

Selesema, demam dan sakit kepala

Minyak angin atau ubat gosok

Sakit perut, gigitan serangga dan selesema

Pita pelekat

Melekat balutan

Pita luka

Membalut luka kecil

Nombor telefon klinik dan hospital yang berhampiran

Mendapatkan bantuan segera

Rujuk laman web untuk nama peralatan dan fungsi. 69
Rujuk laman web untuk nama peralatan dan fungsi. 69

Rujuk laman web untuk nama peralatan dan fungsi.

69

Rujuk laman web untuk nama peralatan dan fungsi. 69
Rujuk laman web untuk nama peralatan dan fungsi. 69

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Nama Kumpulan:

Lembaran Kerja 1

Tahun:

Lengkapkan fungsi peralatan/ubat-ubatan di bawah.

Peralatan dan Ubat-ubatan

Fungsi

Pembalut tiga segi

 

Pembalut gulung pelbagai saiz

 

Kapas

 

Kertas nipis

 

Pin penyemat

 

Gunting

 

Penyepit

 

Iodin atau Blue solution

 

Pisau kecil

 

Risalah kecil bantu mula

 

Antiseptik

 

Paracetamol

 

Minyak angin atau ubat gosok

 

Pita pelekat

 

Pita luka

 

Nombor telefon klinik dan hospital yang berhampiran

 

KESIHATAN

PERSEKITARAN

PERTOLONGAN CEMAS

PERTOLONGAN CEMAS

Standard Kandungan

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

Standard Pembelajaran

3.3.2 Mengaplikasikan penggunaan peti pertolongan cemas dalam bantu mula.

Bahan Bantu Belajar

Peti pertolongan cemas

Lampiran 1

Langkah Pembelajaran

1 Edarkan sampul yang mengandungi situasi lakonan bantu mula kecederaan ringan pada setiap kumpulan (Lampiran 1).

2 Bincang dan lakonkan situasi bantu mula dengan menggunakan peti pertolongan cemas.

3 Rumusan.

KESIHATAN

PERSEKITARAN

Lampiran 1

Tergelincir di tepi parit. Kaki terseliuh.

Tolak-menolak ketika beratur. Terjatuh dan luka pada kedua-dua lutut dan tapak tangan.

Terjatuh dari tangga semasa menuju ke kantin.

KESIHATAN

PERSEKITARAN

PERTOLONGAN CEMAS

PERTOLONGAN CEMAS

Standard Kandungan

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

Standard Pembelajaran

3.3.3 Mengaplikasikan penggunaan bahan alternatif dalam bantu mula sekiranya tiada peti pertolongan cemas.

Bahan Bantu Belajar

Kain selendang

Tuala kecil

Sapu tangan

Tali

Riben

Ranting kayu

Langkah Pembelajaran

1

2

Aktiviti Meneroka.

Dalam kumpulan kecil, seorang murid menjadi mangsa (lakonan tanpa suara). Murid dikehendaki mengenal pasti jenis kecederaan dan memilih cara bantu mula yang sesuai.

Contoh situasi:

a. Siku melecet akibat terjatuh ketika bermain.

b. Jari luka ketika memotong buah-buahan.

c. Kaki terseliuh akibat terjatuh tangga.

d. Terhantuk kepala dan benjol.

3

Rumusan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8, BLOK E 9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8, BLOK E 9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA

TEL: 03-8884 2000

Fax: 03-8888 9917