Anda di halaman 1dari 4

Peruntukan / Fasal mengenai

kaum
‫وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين‬
Pasal 2
Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan)
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka
dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik
dan adil di antara mukminin.
‫ وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين‬. ٣
‫المؤمنين‬
Pasal 3
Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula,
dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara mukminin.
‫ وبنوساعدة علىربعتهببم يتعبباقلون معبباقلهم الولببى وكببل طائفببة منهببم تفببدى عانيهببا بببالمعروف‬. ٤
‫والقسط بين المؤمنين‬
Pasal 4
Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti
semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan baik dan adil di antara mukminin.
‫ وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون الولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بيببن‬. ٥
‫المؤمنين‬

Pasal 5
Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti
semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan baik dan adil di antara mukminin.
‫ وبنوجشم علىربعتهم يتعاقلون معاقلهم الولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسببط‬. ٦
‫بين المؤمنين‬
Pasal 6
Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti
semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan baik dan adil di antara mukminin.
‫ وبنو النجار علىربعتهم يتعبباقلون معبباقلهم الولبى وكبل طائفبة منهببم تفبدى عانيهبا بببالمعروف‬. ٧
‫والقسط بين المؤمنين‬
Pasal 7
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti
semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan baik dan adil di antara mukminin.
‫ وبنو عمرو بببن عببوف علىربعتهببم يتعبباقلون معبباقلهم الولببى وكببل طائفببة منهببم تفببدى عانيهببا‬. ٨
‫بالمعروف والقسط بين المؤمنين‬
Pasal 8
Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan)
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan
tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya. ‫ وان ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف‬. . ٢٥ .‫ظلم واثم فانه ل يبوتخ ال نفسه واهل بيته‬ Pasal 25 Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. ٩ ‫والقسط بين المؤمنين‬ Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula.٢٠ Pasal 20 Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy. dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. ‫ وبنو الوس علىربعتهم يتعاقلون معاقلهم الولى وكبل طائفببة منهببم تفببدى عانيهببا بببالمعروف‬. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. kecuali bagi yang zalim dan jahat.٢٦ Pasal 26 Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.‫ وانه ليجير مشرك مال لقر يش ولنفسا وليحول دونه على مؤمن‬.٢٤ Pasal 24 Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. . dan bagi kaum muslimin agama mereka. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.‫ وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والسوة غير مظلومين ول متناصر عليهم‬. ‫ وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين‬.٢٧ Pasal 27 Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. ‫ وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهبم مبواليهم وانفسبهم ال مبن‬. ١٠ ‫والقسط بين المؤمنين‬ Pasal 10 Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula. ‫ وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف‬. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri. . ١٦ Pasal 16 Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan. Bagi kaum Yahudi agama mereka.‫ وبنو النبيت علىربعتهم يتعبباقلون معبباقلهم الولببى وكببل طائفببة منهببم تفببدى عانيهببا بببالمعروف‬.

Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. . ٣١ Pasal 31 Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. ‫ وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف‬. ٣٧ ‫الصحيفة وان بينهببم النصبح والنصبيحة والبببر دون الثببم وانببه لبم يبأثم امبرؤ بببحليفه وان النصببر‬ . Pasal 33 Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. ‫ وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم‬. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Pasal 35 Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi). Memenuhi janji lawan dari khianat.٣٢ Pasal 32 Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. ‫ وان ليهود بنى الوس مثل ماليهود بنى عوف‬.‫ وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف المن ظلم واثم فانه ل يوتخ النفسه واهل بيته‬.‫للمظلوم‬ Pasal 37 Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban biaya.٣٤ Pasal 34 Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah). ٣٣ Pasal 38 Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Pasal 30 Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.٢٩ ‫ وان بطانة يهود كأنفسهم‬.٣٠ ‫ وان على اليهود نفقتهم وعلببى المسببلمين نفقتهببم وان بينهببم النصببرعلى مببن حببارب اهببل هببذه‬.٢٨ Pasal 28 Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. ‫ وان موالي ثعلبه كأنفسهم‬. ‫ وانه لتجار قريش ول من نصرها‬.‫ وان اليهود ينفقون مع المؤمنين مادا موا محاربين‬.٤٣ . Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini.٣٥ Pasal 29 Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. .‫ وان ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف‬.٣٨ ‫ وان لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف وان البر دون الثم‬.

٤٦ . Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.Pasal 43 Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka. sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. ‫ وان يهود الوس مواليهم وانفسهم على مثل مالهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه‬.‫الصحيفة وان البر دون الثم‬ Pasal 46 Kaum Yahudi Al-‘Aws. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. .