Anda di halaman 1dari 6

SENI DALAM PENDIDIKAN

Pengenalan
Secara umumnya, seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau
estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga
masyarakat. Seni disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan
yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata (Martin, 1986 :
12). Hauser dalam tulisannya, berpendapat bahawa seni adalah komunikasi (1959).
Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan
juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan
penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami. Maka
dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni Dalam Pendidikan.
Seni Dalam Pendidikan (SDP) adalah bidang yang menumpukan kepada seni
visual, seni muzik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni
lain seperti seni sastera, seni teater, seni fotografi atau seni
mempertahankan diri. Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid
untuk menajamkan lagi instuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi mereka. Murid
diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan
kreativiti, sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka.
Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya
persepsi, estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk
melahirkan individu yang berjiwa kreatif, inovatif dan mempunyai nilai jati
diri yang tinggi.
Ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang memberi pandangan menyokong bahawa Seni
Dalam Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang
dalam membangunkan sahsiah dan jati diri individu.
Teori Konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak yang diajar melalui
pembelajaran secara meneroka, bereksperimen dan mengolah bahan atau
objek akan dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif, kerana
adanya unsur-unsur seni dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. Herman
(1991), di dalam “Quadrant Concept” menyatakan bahawa seni dapat membantu
pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu.
Howard Gardner (1953), menyatakan , sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau
pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran, hanya murid-murid
tertentu sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. Ini disebabkan
murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan
yang berbeza. Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis
kecerdasan memudahkan penerimaan murid kepada yang lebih kreatif.

Menurut Russel (1968). Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan melalui seni. seni muzik dan seni pergerakan. Dalam kaedah pengajaran inkuiri penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri jawapan kepada permasalahan. tekstura dan irama. John Dewey (1919). melompat. Dengan adanya proses pembelajaran Seni Dalam Pendidikan murid akan lebih mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di bawah. Dalam melakukan aktiviti tersebut. Antara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam penggunaan Seni Dalam Pendidikan ialah :A. Ini disebabkan pengintegrasian tiga mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid.pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. samada seperti terbang. i PROSES PENGAJARAN AKAN MENJADI LEBIH SERONOK. berjalan. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas. seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan. Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau mewarnakan gambar burung. bunyi. menyatakan .A KESAN-KESAN POSITIF SENI DALAM PENDIDIKAN Berdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Seni Dalam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang pendidikan. proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. makan atau sebagainya. Sebagai contoh. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan sosial bila murid-murid ini . Keberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual. pengembangan kreativiti. SAHSIAH DAN SOSIAL MURIDMURID. bentuk. semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu ‘burung’. kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut. kita akan dapat melihat berbagai gaya yang dipersembahkan oleh murid. sensitif terhadap pergerakan. A. Peluang inilah yang digunakan oleh murid-murid untuk melahirkan idea dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fizikal untuk menyelesaikan masalah. II MEMBANTU PERKEMBANGAN INTELEK. Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya. sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal.

emosi. III MENJADIKAN GURU LEBIH BERMOTIVASI DAN KREATIF DALAM MERANCANG PENGAJARANNYA. Rajah 1: Model Wholistik Perkembangan Kanak-kanak Falsafah perkembangan Dewey menekankan bahawa perkembangan emosi. Tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman belajar muridmurid. Usaha untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang cemerlang. Selain itu ia juga boleh membina serta melatih minda murid-murid untuk menjadi lebih aktif dan kreatif sekaligus dapat membantu pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang diajar. pengajaran dan pembelajaran akan lebih menyeronokkan dan penglibatan murid juga adalah baik maka guru-guru akan lebih bersemangat dan kreatif untuk merancang persediaan untuk pengajaran mereka di mana pengajaran yang dirancang akan lebih mencabar serta mengutamakan perkembangan intelek. Hasil daripada persekitaran pembelajaran yang baik. jasmani dan sosial seseorang individu melalui aktiviti-aktiviti bermain dan meneroka sendiri di peringkat sekolah rendah merupakan pengalaman semula jadi yang banyak membantu kanak-kanak dalam pembelajaran mata pelajaran-pembelajaran lain di sekolah. . psikomotor dan kematangan murid. A.berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru. Pengajaran dan pembelajaran yang ada penghubungkaitan ini akan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. Dengan adanya SDP dalam kurikulum sekolah rendah. Sekaligus ini menjadi motivasi dan perangsang kepada guru untuk lebih banyak meneroka kemahiran-kemahiran baru yang sesuai dengan pencapai muridmuridnya. Dengan adanya penghubungkaitan tersebut pembelajaran akan dapat membantu percambahan pemikiran murid dengan mengaitkan isi pengajaran guru dengan kehidupan seharian mereka. B PENGHUBUNGKAITAN PELBAGAI BIDANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penghubungkaitan membawa maksud menghubungkaitkan pelbagai bidang kemahiran dan pengetahuan dari beberapa mata pelajaran dalam ssesuatu pengajaran dan pembelajaran. berilmu dan mantap dari segi sahsiah pada tahun 2020 pasti akan berhasil. guru juga akan dapat meningkat profesionalisma dalam kerjaya mereka.

objektif pengajaran. Untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran penghubungkaitan (penggabungjalinan) ini lebih berkesan. psikomotor dan afektif mereka. Untuk mengaitkan dengan bahasa dan muzik. guru meminta murid menyanyi mana-mana lagu yang ada kaitan dengan haiwan. televisyen. “Di dalam bakul itu ada sepuluh ekor ikan. Bahan tersebut sudah semestinya menarik. Contohnya. Dengan adanya penghubungkait tersebut murid-murid akan belajar beberapa kemahiran dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Antara perkara-perkara yang perlu di ambil perhatian dalam penyediaan rancangan pengajaran ini ialah berkenaan dengan topik. mengelaskan kumpulan haiwan dan sebagainya. isi pelajaran cara penyampaian isi serta penilaian yang diguna untuk menguji murid. guru terlebih dulu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan bersoaljawab beberapa soalan yang mudah dan ringkas. Untuk mengaitkannya dengan mata pelajaran Matematik. internet dan sebagainya. Sumber bahan-bahan yang dipilih perlulah mesra pelajar iaitu mudah digunakan oleh mereka. Antara aktviti yang boleh dijalankan ialah menamakan haiwan. B.Sebagai contoh. Bahan bukan elektronik yang juga boleh . dua ekor telah dilarikan kucing. radio. Sebelum murid-murid membuat aktiviti menggambar atau aktiviti membuat rekaan dan corak yang berkaitan dengan haiwan. Dalam penyediaan isi pelajaran guru perlulah menyediakan aktiviti-aktiviti yang dapat merangsang pemikiran murid-murid dan aktiviti tersebut perlu penglibatan semua tanpa mengambil kira tahap kebolehan mereka. Di sini elemen Sains dan seni pergerakan telah dihubungkaitkan. guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual bertajuk ‘Haiwan’.mengajuk bunyi haiwan. guru mengemukakan soalansoalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah (problem solving) yang ada kaitan dengan kehidupan seharian murid-murid. Selain daripada dapat memantapkan perkembangan sosial. i Peranan Guru dalam pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran ini antaranya adalah:i) Merancang persediaan mengajar yang dapat menarik minat murid. emosi dan intelek murid-murid. guru-guru memainkan peranan yang paling penting selain kesedian murid-murid sendiri. ii) Merancang dan memilih sumber bahan pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar. pengajaran berintegrasi seperti yang tersebut di atas dapat juga meningkatkan tahap perkembangan kognitif. Antara bahan yang boleh digunakan ialah bahan elektronik seperti komputer. Berapa ekor ikankah yang masih tinggal?’ RAJAH 2 : CONTOH PENGHUBUNGKAITAN MATA PELAJARAN DALAM PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL. Selain itu murid juga disuruh berpantun atau membaca puisi berkenaan haiwan. menyatakan cara pergerakan haiwan.

Dengan melibatkan diri secara aktif secara tidak langsung akan dapat mempertingkatkan kemahiran belajar mereka dan mereka juga dapat membuat penilaian kendiri tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. PENDEKATAN BERTEMA Pendekatan bertema bermaksud pengajaran yang disusun atau dirancang mengikut sesuatu konsep atau tema. Dalam pemilihan dan penentuan tema banyak perkara yang guru perlu ketahui agar pengajaran dan . isi pelajaran serta teknik penyampaian. Mereka digalakkan melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah samada secara formal atau tidak formal. mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang telah dirancangkan. Di mana guru membimbing serta memberi tunjuk ajar jika diperlukan oleh murid-muridnya. Peranan guru di sini ialah membahagikan pelajar mengikut tahap pencapaian akademik mereka.digunakan seperti carta bergambar dan sebagainya. bahan dan peralatan yang mencukupi B.kelas atau bilik yang selesa . murid-murid juga mempunyai peranan mereka sendiri untuk memastikan pelaksanaan pengajaran penghubungkaitan ini berjaya. C. aktiviti.kelengkapan perabot. Ianya merangkumi koleksi bahan. Guru perlu menyediakan bahan yang bersesuaian dengan tajuk yang hendak di ajar. Penggabungjalinan beberapa mata pelajaran dalam sesuatu pengajaran ini memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka. Perkara lain yang perlu diambil perhatian ialah:. Dengan pembahagian ini ianya akan memudahkan guru menyediakan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap akademik murid-muridnya. iv) Pengurusan Kelas . Guru haruslah memberi motivasi dan keyakinan kepada murid-murid untuk melahirkan idea dalam pembelajaran mereka supaya dapat membentuk sikap positif dalam perkembangan diri serta mempunyai nilai-nilai murni dalam hidup. Selain itu juga adalah fasilitator atau pemudahcara semasa pembelajaran berjalan. Pendekatan bertema memberi peluang kepada guru untuk menghubungkait mata pelajaran yang diajar dengan mata pelajaran lain. ii Peranan Murid Selain guru. Selain itu guru juga perlu memastikan suasana pembelajaran yang teratur.peredaran udara dan cahaya yang sesuai . Murid-murid juga digalakkan untuk meneroka sendiri sesuatu kemahiran yang baru dengan sentiasa merujuk kepada guru sekiranya menghadapi masalah pembelajaran. iii) Guru sebagai pemotivasi dan fasilitator murid-murid. Dengan itu guru perlulah meningkatkan diri mereka dengan ilmu dan mempelbagaikan teknik-teknik penyampaian serta membuat kajian tentang pencapaian murid-murid dari semasa ke semasa.

Contohnya isu-isu semasa. Ini disebabkan tema yang dipilih mempunyai beberapa kemahiran seperti kemahiran bertutur. berfikir. Antara perkara tersebut ialah: tema yang dipilih hendaklah berasaskan kemahiran.  sumber-sumber pengajaran dan bahan bantu mengajar mudah didapati dalam tema yang dipilih  guru perlu mempunyai banyak pengetahuan dalam tema yang dipilih. membaca. . menyanyi dan mengekspresi bakat (melukis).  guru perlu memastikan tema pengajaran tersebut mempunyai pemeringkatan aktiviti dari yang mudah kepada yang lebih mencabar. pengalaman serta pengetahuan sedia ada murid  tema yang dipilih berfokus kepada sesuatu isu. Pendekatan bertema juga dapat memberi keyakinan kepada murid-murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan adanya pelbagai aktiviti yang menyeronokkan.pembelajaran yang dirancang berkesan. asas matematik. menulis.