Anda di halaman 1dari 37

FORMAT PROPOSAL PENYELIDIKAN

TINDAKAN
Tajuk kajian
Nama Penyelidik
Nama Institusi
Isi kandungan
1.0 PENDAHULUAN (10%)
1.1 Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu
1.2 Refleksi sorotan Literatur [Nilai pendidikan]

FORMAT PROPOSAL PENYELIDIKAN


TINDAKAN
2.0

FOKUS KAJIAN/ISU KEPERIHATINAN (25M)

2.1 Fokus kajian (5M)


2.1.1 Tinjauan masalah (10M)
2.1.2 Analisis masalah (10M)

3.0 Sorotan Literatur (Markah keseluruhan- 10M)


4.0 OBJEKTIF / SOALAN KAJIAN (5M)
4.1 Objektif am
4.2 Objektif khusus
4.3 Soalan kajian

FORMAT PROPOSAL PENYELIDIKAN


TINDAKAN
5.0
6.0

KUMPULAN SASARAN (5M)


PELAKSANAAN KAJIAN
6.1 Perancangan langkah-langkah tindakan (10M)
6.2 Perancangan cara mengumpul data (10M)
6.3 Perancangan cara menganalisis data (10M)

7.0

PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN (5M)


7.1 Jadual pelaksanaan
7.2 Kos kajian

SENARAI RUJUKAN
LAMPIRAN
SIKAP DAN SAHSIAH (10 M)

TAJUK
lebih kurang 12- 15 patah perkataan
PENGGUNAAN TEKNIK (XXX) UNTUK
MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN
(XXX) TAHUN XXX

PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Huraikan bidang kajian = PdP PI di SR
Matlamat dan objektif KSSR SR =fokus matlamat dan
objektif sukatan bagi murid mengikut DKKP kelas yang
diajarkan
Fokus bidang yang dikaji berdasarkan suatu isu/situasi
yang ingin dibuat penambahbaikan/diuji semasa PdP di
dalam bilik darjah
[Boleh disokong dengan kajian literatur untuk
menguatkan hujah]

PENDAHULUAN
1.2 Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu
Buat refleksi yang terperinci dan jelas proses PdP lalu =huraikan
cara pengajaran yang biasa diamalkan dan melihat perkaitannya
kepada penguasaan murid/pencapaian murid bagi semua
kemahiran
Huraikan penemuan atau dapatan hasil pembelajaran murid yang
tidak mencapai objektif PdP seperti yang ditetapkan dalam DSKP
[tidak menguasai kemahiran yang diajarkan pada tahap
baik/cemerlang @ ramai yang lemah penguasaannya/ gagal]
Nyatakan andaian punca dan faktor wujudnya permasalahan
tersebut
Tunjukkan contoh-contoh dan bukti berdasarkan hasil kerja murid
semasa PdP di kelas
[boleh disokong dengan kajian literatur untuk menguatkan hujah]

PENDAHULUAN
1.3 Refleksi Nilai pendidikan
Penulisan tentang teori-teori pendidikan/ model-model PdP/
pendekatan/ strategi/ kaedah/ falsafah pendidikan yang berkaitan
dengan permasalahan yang dikenalpasti sebagai fokus kajian dan
intervensi yang ingin dilakukan
Berikan rasional anda memilih atau memegang nilai pendidikan
tersebut dalam amalan PdP bagi mengukuhkan proses
penambahbaikan
Kaitkan nilai pendidikan/ teori yang dipegang dengan tindakan/
penambahbaikan yang akan dilaksanakan bagi menjayakan
/merealisasikan nilai pendidikan tersebut dalam amalan PdP anda.
[Perlu disokong dengan kajian literatur untuk menguatkan hujah]

FOKUS KAJIAN/ISU KEPERIHATINAN


2.1 Fokus kajian

Nyatakan secara ringkas hasil refleksi PdP laluMasalah/sebab-sebab berlakunya masalah/


akibat sekiranya masalah berterusan (terhadap
murid dan sekolah)
Berikan rasional dan justifikasi pemilihan fokus
kajian tersebut ke arah mencapai matlamat dan
objektif sukatan KSSR(kepentingan membuat
penambahbaikan)
Hubungkaitkan masalah dengan amalan
penambahbaikan yang akan dilakukan.

FOKUS KAJIAN/ISU KEPERIHATINAN


2.1.1 Tinjauan masalah
- Penerangan tentang instrumen /alat kajian yang
digunakan bagi membuktikan masalah yang
berlaku
- Terangkan sebab instrumen/alat-alat kajian
digunakan
- Terangkan cara bagaimana ia dilaksanakan
- Paparkan instrumen/alat-alat kajian

FOKUS KAJIAN/ISU KEPERIHATINAN

2.1.2 Analisis Tinjauan masalah


Terangkan cara menganalisis dan dapatan analisis setiap
instrumen/ alat kajian yang telah digunakan.
Pelaporan data, paparkan dalam bentuk graf/carta/ jadual
Data kuantitatif secara deskriptif [penerangan]
markah ujian/ senarai semak / analisis dokumen-dalam
bentuk frekuensi/ kekerapan/ peratusan
Data kualitatif secara naratif [penceritaan]
Pemerhatian lapangan- Nota lapangan
Temubual- transkripsi temubual
Dokumen- analisis dokumen

Rumusan keseluruhan hasil analisis mestilah


menggambarkan keperluan kepada proses
penambahbaikan/ intervensi yang akan dilakukan
dan memfokus kepada kumpulan sasaran
Jelaskan secara terperinci fokus kajian dengan
mengambil kira 6 kriteria iaitu kebolehtadbiran,
kepentingan, kebolehgunaan, kawalan,
kolaboratif dan kerelevanan kepada sekolah.

Kriteria pemilihan fokus kajian:


1. Kebolehtadbiran- kemampuan/keupayaan
penyelidik melaksanakan intervensi dalam
tempoh masa dan berupaya memperbaiki
situasi
2. Kepentingan Intervensi yang dilakukan
dapat menambahbaik amalan biasa
3. Kebolehgunaan- Intervensi boleh
digunapakai oleh individu lain atau kepada
subjek lain

4. Kawalan merujuk kepada skop kajian, kos


dan tempoh masa tindakan [Skop yang kecil,
kos minimum dan tidak terlalu lama].
5. Kolaboratif merujuk kepada aspek
kerjasama daripada rakan sejawat, pihak
pentadbir dan penyelia
6. Kerelevanan kepada sekolah- kesesuaian
intervensi kepada amalan penyelidik, rakan
sejawat dan organisasi

3. TINJAUAN LITERATUR
Menghuraikan kajian-kajian lalu yang berkaitan dengan
Isu/ Objektif/ soalan kajian.
Laporkan kajian-kajian tersebut daripada umum
kepada khusus.
Menghubung kait kajian-kajian lalu dengan Isu/
Objektif/ soalan kajian dan mengaitkan dengan
tindakan yang akan dijalankan
Rumuskan tinjauan literatur dengan isu kajian
Gunakan cara petik/quotation yang betul mengikut
gaya APA.

4. OBJEKTIF & SOALAN KAJIAN


4.1 Objektif am
Nyatakan objektif/tujuan am kajian ini dijalankan
[mengandungi halatuju, fokus kajian dan kaedah
secara umum]
Contoh: Meningkatkan kemahiran murid menulis
jawi menggunakan pendekatan latih tubi

4.2 Objektif khusus


Nyatakan secara spesifik/boleh diukur/jelas tujuan
tindakan yang hendak dijalankan dan kaitannya
dengan penguasaan kemahiran murid
[mengandungi halatuju, fokus kajian dan kaedah
yang lebih spesifik]

Contoh: Meningkatkan kemahiran murid menulis


huruf jawi tunggal menggunakan kaedah ABC

4.3 Soalan Kajian


Nyatakan soalan kajian secara jelas dan tepat dengan merujuk
kepada objektif khusus (tukarkan objektif khusus kepada ayat
tanya)
Contoh: Dapatkan/ Adakah/ Bolehkah Kaedah ABC meningkatkan kemahiran
murid menulis huruf jawi tunggal?
[penggunaan sejauhmana kurang sesuai untuk PT kerana perlu
penerokaan lebih terperinci bagi menentukan sebab dan akibat.
Manakala PT hanyalah untuk meninjau amalan PdP sahaja]
* Pastikan objektif/soalan kajian ini dijawab menggunakan sekurangkurangnya 3 alat kajian yang sesuai bagi tujuan triangulasi (saling sokong
menyokong antara satu sama lain untuk mengukuhkan bukti/penemuan)

5. KUMPULAN SASARAN
Nyatakan siapa yang terlibat dalam kajian
Nyatakan umur, kelas, jantina, bangsa, prestasi
akademik, bilangan dan ciri-ciri unik yang lain.
Terangkan bagaimana pemilihan dijalankan
Nyatakan kenapa memilih responden
berkenaan

6. PELAKSANAAN KAJIAN
6.1 Perancangan langkah-langkah tindakan
[Kaitkan pelaksanaan kajian dengan merujuk model Kajian
Tindakan yang telah ditetapkan].
Menerangkan cara pelaksanaannya secara terperinci/ langkah demi
langkah/ satu persatu dengan merujuk model PT Lewin (1946) &
Laidlaw (1992) iaitu aspek:

Mengenalpasti aspek amalan bagi penambahbaikkan


Merancang tindakan
Melaksanakan tindakan
Mengumpul data
Membuat refelksi terhadap tindakan

Paparkan alat-alat intervensi yang akan digunakan.

MENGENAL PASTI ASPEK


AMALAN
Mengumpul data untuk
mengenal pasti aspek amalan
yang ingin di tambah baik

Kitaran
Seterusnya

REFLEKSI
Menganalisis dan menilai
Membuat refleksi mengenai
keberkesanan tindakan
berdasarkan data yang dikumpul

MERANCANG
Merancang pelan tindakan
untuk menambahbaik amalan
Merancang pengumpulan data
tentang kesan tindakan

TINDAKAN/IMPLEMENTASI
Melaksanakan pelan tindakan

MELIHAT KESAN TINDAKAN


Mengumpul data tentang kesan
tindakan

(Adaptasi dari Lewin, 1946 dan Laidlaw, 1992)

6.2 Perancangan cara mengumpul data


Pemilihan instrumen/alat kajian perlu merujuk
soalan kajian.
Menerangkan tentang instrumen/alat kajian
yang akan digunakan satu persatu: kenapa dipilih,
untuk apa ia digunakan, bagaimana ia ditadbir
Menggunakan sekurang-kurangnya 3 alat kajian
digunakan bagi tujuan triangulasi (kesahan dan
kebolehpercayaan).

6.3 Perancangan cara menganalisis data


Terangkan cara menganalisis setiap instrumen/
alat kajian yang digunakan
Data kuantitatif secara deskriptif
Soal selidik/Ujian Pra-Pos/ senarai semak [pemerhatian/dokumen]
- dalam bentuk frekuensi/ kekerapan/ peratusan

Data kualitatif secara naratif


Pemerhatian lapangan- Nota lapangan - berdasarkan tema yang
muncul/ tema yang telah dikenal pasti
Temubual- transkripsi temubual dilaporkan secara verbartim
Dokumen- analisis dokumen

7. PERANCANGAN PELAKSANAAN
TINDAKAN
7.1 Jadual pelaksanaan kajian tindakan
Sediakan jadual pelaksanaan kajian [Bermula
daripada tindakan dijalankan,penulisan laporan
dan pembentangan dapatan kajian
Contoh: Mengenalpasti masalah dan
pengumpulan data awal; menulis proposal kajian;
merancang tindakan; melaksanakan tindakan;
membincangkan masalah yang timbul dalam
tindakan; refleksi kajian; menulis laporan kajian;
pembentangan dapatan kajian; menghantar
laporan penuh.

Contoh Jadual Kerja


BIL

AKTIVITI

TARIKH

Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal

Feb Mac

Menulis proposal kajian

April

Merancang tindakan

April

Melaksanakan tindakan 1

2 31 Mei

Analisis tindakan 1

4 6 Jun

Analisis

pencapaian

murid

dalam

peperiksaan 5 8 Julai

pertengahan tahun
7

Melaksanakan tindakan 2

Analisis tindakan 2

Analisis pencapaian murid dalam ujian setara 2

1 30 Ogos

10

Oktober
10

Refleksi kajian

11

Menulis laporan kajian

15 Oktober

12

PERANCANGAN PELAKSANAAN
TINDAKAN
7.2 Kos kajian
Nyatakan kos yang diperlukan untuk
menjalankan kajian dalam bentuk jadual
(alatan, fotostat, perjalanan dll)

Contoh kos kajian


BIL

BAHAN

KOS (RM)

Kertas A4 (5 rim)

50.00

Bahan cetakan riso

50.00

Dakwat setakan komputer

150.00

Lain-lain

50.00
JUMLAH

RM300.00

SENARAI RUJUKAN/LAMPIRAN
Senaraikan semua bahan yang dirujuk dengan
betul mengikut format APA [Pastikan juga semua
bahan yang dipetik dalam teks dimasukkan
dalam senarai rujukan] (Jurnal/tesis/Kajian
Tindakan).
Lampirkan semua instrumen/ alat kajian yang
digunakan.
Bukti-bukti sebenar hasil kerja murid sebelum
tindakan
Cadangan bahan /alatan /bbm yang digunakan
dalam tindakan yang akan dijalankan

Panduan Ringkas Gaya APA


Petikan dalam teks

1. Seorang pengarang: Tulis namanya sahaja dan


tahun terbitan.
Contoh:
a) [Perkara ini dikukuhkan lagi dengan kajian
yang dijalankan oleh Siti Fatimah (2006) .. .]
b)[Peranan guru amat penting dalam memberi
penekanan latihan dan latihtubi serta tumpuan
kepada psikomotor. (Siti Fatimah, 2006). ]
perhatikan kedudukan tanda koma dan titik.

Petikan dalam teks


2. Sekiranya lebih (2-3) daripada seorang
pengarang , nyatakan semua.
Contoh:
a) [Musa, Ahmad & Abdul Aziz (2009) dalam
kajiannya menyatakan bahawa tulisan jawi .. .]
b) [Tulisan jawi merupakan sesuatu bahasa dan
bentuk tulisannya akan terus hidup dan .
(Musa, Ahmad & Abdul Aziz, 2009). ]
- perhatikan kedudukan tanda koma dan titik.

Petikan dalam teks


3. Sekiranya lebih daripada tiga pengarang:
nyatakan pengarang pertama sahaja dan
letakkan et al. di sebelahnya.
Contoh:
a) [Musa et al. (2009) dalam kajiannya
menyatakan bahawa tulisan jawi .. .]
b) [Tulisan jawi merupakan sesuatu bahasa dan
bentuk tulisannya akan terus hidup dan .
(Musa et al., 2009). ]
- perhatikan kedudukan tanda koma, sempang
dan titik.

Senarai rujukan
1. Buku 1 pengarang atau lebih, italic nama buku.
Contoh 1: Nik Anuar Nik Mahmud. (2000).
Konfrontasi Malaysia Indonesia. Bangi: Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia.
Contoh 2: Abdul Samad Hadi, Shaharudin Idrus,
Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Hadi Harman
Shah. (2006). Perubahan persekitaran dan
kemudahterancaman Lembangan Langat. Bangi:
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- perhatikan kedudukan tanda koma, titik, titik
dua bertindih, kurungan dll.

Senarai rujukan
2. Jurnal 1 pengarang atau lebih, italic nama jurnal.
Contoh 1: Rosila Nik Yaacob. (2007). Penguasaan
jawi dan hubungannya dengan minat. Jurnal
Pendidik dan Pendidikan, 22: 161-172.
Contoh 2: Law, Chung Lim, Siti Masrinda Tasirin
& Wan Ramli Wan Daud. (2003). A new drying
model based on drying periods. Drying
Technology, 21(9): 1703-1722.
- perhatikan kedudukan tanda koma, titik, titik
dua bertindih, kurungan dll.

Senarai rujukan

3. MAJALAH/ SURAT KHABAR, italic nama majalah/


surat khabar.
Contoh 1: Nik Mohd Nasri Ismail. (1991). Punca
ketidaksuburan lelaki. Sihat, Julai: 24-25.
Contoh 2: Hashnan Abdullah. (2006). Mangsa
tragedy asrama runtuh selamat pulang. Utusan
Malaysia, 2 Februari: 3.
- perhatikan kedudukan tanda koma, titik, titik
dua bertindih, kurungan dll.

Senarai rujukan
4. TESIS/ LATIHAN ILMIAH, tiada italic.
Contoh 1: Roslina Suratnu. (2012). Kajian pelaksanaan
literasi maklumat dalam kerja kursus sekolah
menggunakan kaedah sistem lembut. Tesis Dr. Falsafah,
Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Contoh 2: Muhammad Nursalam Kamaruddin. (2013).
Teknik menekap transparensi membantu meningkatkan
kemahiran murid tahun 6 menulis Khat Nasakh. Kajian
Tindakan, IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi, Selangor.
- perhatikan kedudukan tanda koma, titik, titik dua
bertindih, kurungan dll.

Senarai rujukan
5. Prosiding , italic nama prosiding.
Contoh 1: Kadir Arifin, Jamaluddin Md. Jahi, Abu
Bakar Che Man, Ismail Bahari & Abd Rahim Md
Nor. (2003). Perlaksanaan sistem pengurusan
keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS
18001:1999) di Malaysia: isu dan cabaran.
Prosiding Pengurusan Persekitaran 2003, hlm.
107-115.
- perhatikan kedudukan tanda koma, titik, titik
dua bertindih, kurungan dll.

Senarai rujukan
6. Seminar, italic nama seminar/ konvensyen.
Contoh 1: Faisal Haji Mohamad. (2006).
Pengintegrasian literasi maklumat dalam
pengajaran: satu kajian kes. Konvensyen
Teknologi Pendidikan ke 19, 9-11 September
2006, Langkawi, Kedah. Kuala Lumpur:
Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia: 26-32.

- perhatikan kedudukan tanda koma, titik, titik dua


bertindih, kurungan dll.

Senarai rujukan
7. RUJUKAN ELEKTRONIK sama seperti di atas
Cuma tambah URL sahaja.
Contoh 1: Clark, J.K. 1999. Humidity sensor.
Journal of Physics 2(2): 9-13. [Available at:
http://www.cit.edu/phys/sensor.html [20 Julai
1999]].

- perhatikan kedudukan tanda koma, titik, titik


dua bertindih, kurungan dll.