Anda di halaman 1dari 17

NOTA ASAS KEPIMPINAN DAN PROFESIONAL GURU

BAB 1
KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION
1)

Pengenalan;
-

2)

Kamus Dewan (2005) suatu bidang pekerjaan yang memerlukan


pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.
Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi
sosial yang penting.
Ciri-ciri Profesion;

3)

Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas
untuk masyarakat dan negara.
Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa
memberi perkhidmatan.
Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas
mengikut satu tempoh masa tertentu.
Pakar dalam bidang pekerjaan .
Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas.
Mementingkan mutu perkhidmatan.
Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas.
Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan
kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli.
Mematuhi kod etika profesion
Konsep Profesional;

4)

Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion.
Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion:
a)
penguasaan ilmu yang mendalam
b)
kecekapan dan kepakaran dalam bidang
c)
kod etika
d)
kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh
masyarakat untuk beroperasi.
Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan;

5)

Perguruan diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989)


Keguruan diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti
peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989).
GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

Guru Profesional;
-

Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.


Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.

Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam


segala aktiviti profesional.
Guru adalah pakar dalam pendidikan.
Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan
negara.

Guru Non Profesional;


6)

Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara
Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak
persaingan.
Autonomi guru adalah terhad.
Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru
tersebut tidak mematuhi kod etika.
Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan
Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah,1998);

7)

Bersikap profesional
Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori
Berilmu
Patuh dengan Kod Etika.
Bermoral
Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran
Prihatin terhadap murid dan ibubapa
Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.
Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
Memastikan suasana guru mengajar murid belajar dalam bilik darjah.
Melahirkan persekolahan berwatak supaya murid mempunyai kekuatan ilmu,
berpersonaliti sihat dan serba boleh.
Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.
Mempertahankan martabat profesionnya.
Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan, bebas pendirian & tidak berbelah
bahagi.
10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan,2002);

Dorongan oleh misi dan passionate


Positif dan benar
Guru sebagai pemimpin
With-it-ness
Gaya
Kepakaran dalam motivasi
Keberkesanan pengajaran
Pembelajaran kandungan
Pintar
Celik minda

8)

Model Guru Profesional -Mohamad Sani,1998) ;

Sahsiah

Bertaqwa

Berakhlak

Berperibadi mulia

Komitmen

Bersopan

Positif

Berkepimpinan

Budaya ilmu
Ketrampilan

Merancang & mengurus p & p

Memilih strategi

Kemahiran teknologi

Kemahiran generik

Kemahiran kaunseling

Menilai p & p
Ilmu

Isi kandungan

Pedagogi

Bahan

Kaedah

Teknologi
9)

Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut:


-

10)

Kaedah mengajar
Kawalan sosial di sekolah
Kawalan disiplin murid
Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid
GERKO
Pembimbing kepada murid
Refleksi

Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam
profesion keguruan. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang
boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan?
Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength, weakness, opportunity, threat) bagi
membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga
menyeronokkan.

BAB 2

KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN

1.Konsep Etika
2)

sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi.


nilai moral yang baik / buruk
masyarakat menganalisis, menilai, sama ada mengikut peraturan yang telah
ditetapkan.
guru perlu menjaga kod etika demi status, akhlak dan maruah.
Kod Etika Keguruan

Tanggungjawab terhadap pelajar


- mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar
- bersikap adil terhadap pelajar
- merahsiakan maklumat ikhtisas
- membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran
- menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku
- memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas
Tanggungjawab terhadap ibu bapa
- Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
- Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.
- Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.
- Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.
- Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan
sosial/ekonomi ibu bapa.
Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
- Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar, masyarakat atau
negara
- Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia,
bertanggungjawab
- Menghormati masyarakat tempat berkhidmat
- Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa,
institusi pendidikan dengan masyarakat.
- Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion
- Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan
nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.
- Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan
sebagai guru.
- Berusaha menunaikan tanggungjawab.
- Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.
- Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
perguruan.
- Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

3)

Akauntabiliti Guru;

Konsep
- Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu
- Tanggungjawab kepada profesion perguruan
- Leslie Kaplan & William Owings (2001), akauntabiliti guru sebagai;
kualiti guru
kualiti pengajaran.

Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan


- Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.
- Kemahiran interpersonal.
- Membentuk soalan penilaian.
- Pengurusan bilik darjah
- Memotivasikan pelajar
- Pengurusan disiplin
Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa
- Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
- Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.
- Bersikap adil dengan setiap murid.
- Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.
- Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.
Akauntabiliti terhadap profesion
- Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
- Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.
- Membantu rakan sejawat
- Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.
Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara
- Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.
- Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.
- Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.
- Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa
- Memberi sumbangan sukarela kepada negara.
4)

Integriti Guru
-

Integriti bermaksud wholeness atau completeness- kesempurnaan


Nillsen 2004, bermaksud keikhlasan dan kejujuran
Institut Integriti Malaysia- kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu
kepada individu dan organisasi
Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari
Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang
dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.

5)

Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi
mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.
Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan
mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar
Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang
terbaik
Refleksi Kendiri

Berdasarkan pengalaman anda di sekolah, imbas kembali salah seorang guru


yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.
Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan
anda bahawa guru berkenaan berintegriti.

BAB 3

ISU ETIKA GURU

Maksud etika :
-cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan
Maksud Etika Guru :
- Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru
saling menghormati, mempunyai kesantunan, kepedulian terhadap profesionnya
serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik
Etika perlu dalam profesion perguruan :
- Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang
berhubung dengan mereka
- Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan hak asasi umum.
- Guru dikawal oleh etika perguruan.
Fokus Etika Guru :
- Kesantunan guru
- Kepedulian guru
- Penampilan guru
- Berniaga di sekolah
- Pengurusan masa
- Kerjaya sambilan
- Kerjaya sambilan
- Pengurusan kewangan
1.0 ISU KESANTUNAN GURU
- Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat.
- Fokus kesantunan guru ialah :

a)
b)
-

Perlakuan dalam percakapan


Kawalan suara
Memonopoli sidang perbualan
Cakap banyak
Puji diri secara langsung dan tidak
Tatacara berkomunikasi
Ikut norma budaya setempat, bukan tatacara kita sahaja.

2.0 ISU KEPEDULIAN GURU


- Definisi ; perwakilan komposit perasaan, pemikiran, dan perhatian yang diberikan
kepada sesuatu isu/tugas
- Perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau
tugasnya.
- Gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu
yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.
- Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan
(Havelock 1995)
- Guru perlu :
a) Sedar atas perubahan
b) Minat pada perubahan
c) Mengenali pembawa perubahan
d) Mengurus perubahan
e) Menilai kesan perubahan
f) Bekerjasama dengan rakan
g) Membuat penambahbaikan
- Kepedulian dari segi penyempurnaan diri
: urus hal kehidupan seharian
: jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas
- Kepedulian terhadp tugas pengajaran
: ambil peduli tentang bahan, kaedah dan beban PNP
: bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru
- Kepedulian terhadap impak pengajaran
: yakin terhadap kebolehan pelajar
: guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan
Cadangan :
- Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas
daripada guru lain, mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.

BAB 4

PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

Teori Keprihatinan (Fuller 1969)


- Peringkat Keprihatinan Diri
- Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas
- Peringkat Impak
Prihatin Diri :
- Apakah pelajar suka saya?
- Bolehkah saya mengajar apabila diselia?
- Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.
- Apakah BBM saya sesuai dengan murid?
Peringkat Impak :
- Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya?
- Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya?
- Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi?
Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru
- Peringkat novis
- Peringkat novis lanjutan
- Peringkat cekap
- Peringkat mahir
- Peringkat pakar
Cabaran Guru Permulaan
- Dikatakan pasif, tak kreatif dan imaginative
- Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah
- Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.
- Mula mengaplikasikan kaedah mengajar
- Memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran
- Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru
- Kurang berupaya menangani tugas harian guru
Guru Cekap :
- Ada kecekapan pada tahap minimum
- Guru mula kenali lebih banyak prinsip, konsep dan elemen dengan merujuk situasi
khusus.
- Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.
Guru Mahir
- Terbaik dalam bidang

Menjadi teladan profesionalisme


Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum

Guru Pakar
- Menyerlahkan diri secara profesionalisme
- Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.
- Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang
profesionalnya.
Konsep Sekolah dan Guru Berkesan
Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem
pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem
pendidikan ke taraf dunia.
Guru Cekap
Menjadi guru cekap :
- Kecekapan profesionalisme
- Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip
- Keutuhan peribadi
- Kecekapan menggunakan teknologi maklumat
Ciri-ciri guru cekap :
1) Ciri peribadi bermatlamat, fikiran positif, yakin dan sabar
2) Ciri mengajar gaya tersendiri, kepakaran, bermotivasi
3) Ciri intelektual suka membaca, mempunyai mental-life yang segar,
mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.
Prinsip Guru Cekap :
- Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap
- Guru mengajar murid belajar : mengajar, membuat persediaan dan beri murid
semangat belajar bersungguh-sungguh
- Berkongsi visi yang sama
- Bakti disemai bukti dituai
- Penambahbaikan berterusan
- Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif
Ciri guru berkesan :
- Profesional
- Mempamer kekuatan teori
- Kaya ilmu
- Bertindak atas landasan etika kerja
- Morality yang teguh
- Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran
- Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa
- Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah
- Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa

- Menampilkan watak terpuji, berimej, peribadi mulia, berwawasan


- Taat setia terhadap perkhidmatannya, memartabatkan profesionnya
- Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas berpendirian
- Professional dengan PNP di sekolah
- Berupaya melahirkan persekolahan berwatak supaya pelajar mempunyai ilmu,
berpesonaliti sihat dan serba boleh.
Guru Mahir
- Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan
sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan
maksima
- Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.
Guru Berintelek
- Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri
mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubahubah (up to date)
Guru mahir perlulah :
- Mahir berkomunikasi. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya
akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik
- Dapat memberikan motivasi yang berkesan
- Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.
- Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT, mengekalkan guru berkualiti dengan
cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.
Kesimpulan :
Kemahiran guru yang perlu ada :
- Kemahiran penyampaian
- Kemahiran penilaian
- Kemahiran merangsang
- Kemahiran pengurusan bilik darjah
Guru Pakar
Definisi Guru Pakar :
- Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran, pengetahuan, dan kepakaran
tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.
Sahsiah guru pakar :
- Sahsiah terpuji
- Berketrampilan
- Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam
- Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar
- role model kepada warga pendidikan
Pengetahuan guru pakar :
- Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran

Menjadi pakar rujuk PNP


Bijak mengurus masa, bahan dan sumber
Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar

Hasil kerja :
- Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome)
- Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan
mesej yang berkesan.
Potensi :
- Berwawasan, proaktif, responsive, inovatif dalam rangka menjalankan tugas
sebagai pendidik.
Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara
- Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan
dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.

Guru Permulaan
1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di
IPG atau university
2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu
dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.
3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.

Fokus isu :
- Guru baru sering menghadapi masalah :
: guru besar dan guru
: mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar
: masalah pembelajaran dan disiplin murid
Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan :
- Kurang mahir urus Koku
- Kurang mahir urus aktiviti sukan
- Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah
- Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah
- Kurang teori dan amalan latihan
- Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber
- Kurang kemahiran social

BAB 5

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH

1)

Peranan Guru
Pengamal Ilmu dan Kemahiran
Pembimbing
Pengamal Reflektif
Penyelidik
Agen Sosial
Agen Perubahan
Pengganti Ibu Bapa
Pembentuk Tingkah Laku
Pengurus Pembelajaran

2)

Pengamal Ilmu dan Kemahiran


-

3)

Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.


Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.
Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.
Mempraktikkan budaya ilmu membaca, berfikir, membuat penyelidikan &
mencari idea baru.
Pembimbing

4)

Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.


Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.
Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan
seharian.
Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran,
sosioemosi & kesihatan.
Pengamal Reflektif

5)

Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek


kandungan pengetahuan.
Meningkatkan tahap profesional guru.
Menambahbaik aktiviti P&P.
Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran
berfikir kritis & kreatif.
Penyelidik

Dapat meningkatkan kualiti P&P.


Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P.
Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian
penyelidikan tindakan.

6)

Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes, soal


selidik, pemerhatian & temubual.
Agen Sosial

7)

Guru agen sosialisasi.


Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk
sahsiah, sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.
Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.
Agen Perubahan

8)

Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.


Guru berperanan mengawal kepincangan ini.
Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu, kemahiran dan nilai kepada
murid.
Menerapkan nilai kepimpinan demokratik.
Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi
Menggunakan strategi pemusatan murid
Mengawal sikap penyayang
Bersikap proaktif
Bersedia menghadapi perubahan
Pengganti Ibu BapA

9)

Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.


Guru hendak peka dengan emosi, keperluan dan perubahan sikap & tingkah
laku murid.
Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih, prejudis
atau diskriminasi.
Pembentuk Tingkah Laku

Guru menyampaikan nilai moral, nilai agama, nilai terminal & nilai
instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.
Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan,
kerajinan, ketekunan, persahabatan, toleransi dan kesabaran).

10) Pengurus Pembelajaran


-

Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik


dan sosial.
Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar.
Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada
pelajar.
Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.
Memupuk nilai persahabatan, kerjasama, toleransi dalam kalangan pelajar.
Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.
Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP, BBM
dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.

Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.

BAB 7

STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN

VISI DAN MISI KPM


1)

Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG


-

2)

Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek
kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah, prasarana dan
persekitaran sekolah tersebut.
Misi KPM: Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti
Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat
yang progresif, berdaya tahan, mampu berdepan dengan perubahanperubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti
negara berlandaskan Rukun Negara
carta organisasi (http://www.moe.gov.my/?id=143)

4)

KPM didokong oleh 31 Bahagian, 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan


Pendidikan Negeri (JPN)
Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab
terhadap kurikulum dan pentadbiran
PK2 bertanggungjawab dlm HEM
PK3 menguruskan hal-hal kokurikulum
Tugas Dan Tanggungjawab Guru;

5)

Menyebarkan ilmu
Pengamal dan pelaksana ilmu
Pengamal TMK
Role model
Penerap nilai
Educare/educere
Pakar rujuk
Pemimpin
Mentor
Penyelidik
Agen sosialisasi
Agen perubahan
Pembina Negara Bangsa
Jangkaan Guru;

Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh


sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan

4 bentuk jangkaan:

jangkaan terhadap pelajar- e.g penentuan hasil pembelajaran


Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.g pihak pentadbir
dapat memimpin dengan penuh amanah, berintegriti dan bersungguhsungguh
Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti e.g merancang strategi bg
membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak
sekolah
Jangkaan terhadap diri sendiri e.g meletakkan jangkaan bahawa guru
berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut
kebajikan

BAB 8
PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN
SEPANJANG HAYAT
PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU
1)

Pembelajaran Sepanjang Hayat


-

2)

Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana


pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.
Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.
Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat

Bengkel
Seminar
kursus-kursus pendek
budaya membaca
penyelidikan
lawatan ke sekolah
penandaarasan
projek-projek komuniti
aktif dlm persatuan akademik

3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian


dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau
profesional.
4)

Pembelajaran Peribadi
-

Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid, maka belajar
bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan
dan tindakan guru sendiri.

5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda


tahu
Sebagai contoh
- Program secara on-line merupakan perkembangan baru dalam ICT dan
guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan
pembelajaran secara on-line.
- Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina
dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan
professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi,
6)

Budaya Membaca;
-

Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka


sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.
- Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi
memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.
7) Mengapa dan bagaimana?
Budaya Menyelidik
Kajian Tindakan
- Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Pelajaran Malaysia.
- Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan, tindakan,
penilaian terhadap tindakan.
- Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru
perhatikan.
- Membentuk budaya reflektif, bersikap terbuka dan mampu menambah baik
amalan kendiri.
8)

Amalan Reflektif;

Antaranya amalan refleksi melalui :


- Penulisan reflektif/jurnal
- Portfolio pengajaran
- Penyelidikann tindakan,
- Perkembangan professional on-line
- Aktiviti Pusat Kegiatan Guru
- As teachers we must believe in change, we must know it is possible, or we
wouldnt be teaching because education is a constant process of change.
Every single time you teach something to someone, it is ingested, something
is done with it,and new human being emerges (Leo Buscaglia).
9)

Kolaborasi dan Musyawarah


-

Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang
mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.
Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata
sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil

10) Mengapa guru perlu berkolaborasi?


Elemen-elemen kolaborasi:
-

Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.


Bekerja bersama-sama secara sukarela.
Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Berkolaborasi sebagai
usaha berterusan tanpa menyekat individu.
Penghargaan terhadap mereka yang terlibat

11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan KDP)


Fokus kepada:
-

Peningkatan ilmu
Kemahiran guru dalam pengurusan
Pembestarian sekolah
Teknologi maklumat dan komunikasi
Pengurusan kokurikulum
Transformasi kurikulum
Pentaksiran dan penilaian
Pedagogi terkini

12) Pembelajaran Autentik


-

Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang


membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan
kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber


-

Program Adobe
Program ERIC
E-Pembelajaran
E-Perpustakaan
E-Buku
E-Jurnal

Soalan Refleksi
-

Sebagai guru permulaan, buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri


untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.