Anda di halaman 1dari 105

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

(KSSR)

MODUL PEMBELAJARAN
BAHASA TAMIL
(SJKT)
TAHUN 5

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
2014

À¡¼õ 1
§¸ð¼ø,§ÀîÍ
ந¼ÅÊ쨸 1

ÝÆÖ째üÈ ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ
¯¨Ã¡θ.

þ¨½Âá¸

º¡¨Ä ÀØÐ À¡÷ìÌõ
¿¼ÅÊ쨸
¦¿Îﺡ¨Ä Å¢¨Ã×
Å¡¸î
¦ºøÖ¾ø

þÂü¨¸ô §Àâ¼÷
(¦ÅûÇõ, ÁñºÃ¢×)

¦¿Ã¢ºø
Ţơ측Äí¸Ç¢ø ´§Ã
§¿Ãò¾¢ø À½õ
¦ºö¾ø

¬ñÎ 5

Å¢¾¢Ó¨È¸¨Çô
À¢ýÀüÈ¡¨Á

1

À¡¼õ 1
Å¡º¢ôÒ
¿¼ÅÊ쨸 2

ÐÏì̸¨Ç Å¡º¢ò¾¢Î¸; «Õ了¡ü¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Çì ÜÚ¸; §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ò¾¢Î¸.

Ò츢ð «Á¡ý ¾¨Ä¨Á §À¡ìÌÅÃòÐ «¾¢¸¡Ã¢
«…¢Š « ¢ Ü Ú Ê
2013¬õ ¬ñÎ 2,491 Å¢Àòиǡ¸ ¯Â÷× ¸ñÎûÇÉ.
80% ¸Éø Å¡¸Éí¸û «Ç×ìÌ «¾¢¸Á¡É
ͨÁ¨Â ²üÈ¢î ¦ºøž¡ø
Å¢ÀòиǢý ¯Â÷× ²üÀðÎûÇÐ.

1.

«…¢Š ±

÷

÷?

2. ±ùŨ¸ Å¡¸Éí¸Ç¢É¡ø Å¢Àòиû ¯Â÷óÐûÇÉ?
3. ²ý ¸Éø Å¡¸Éí¸Ç¢É¡ø Å¢Àòиû ¿¢¸ú¸¢ýÈÉ?
4. ¸Éø Å¡¸Éí¸û «¾¢¸ ͨÁ¨Â ²üÈ¢î ¦ºøžý ¸¡Ã½õ ±ýÉ?

¬ñÎ 5

2

þ¾É¡ø. Å¡¸É µðο÷¸Ç¢ý «Äðº¢Âô §À¡ì§¸ þ¾üÌì ¸¡Ã½õ ¬Ìõ. ¬ñÎ 5 3 . 1. º¡¨Ä Å¢Àò¾¢ý Å¢¨Ç׸û ¡¨Å? 3. µðοâý ¸ÅÉį̀ÈÅ¢ü¸¡É ¸¡Ã½í¸¨Ç °¸¢òÐì ÜÚ¸.´ù§Å¡÷ ¬ñÎõ º¡¨Ä Å¢Àòиû «¾¢¸Ã¢òÐì ¦¸¡ñ§¼ ¦ºø¸¢ýÈÉ. º¡¨Ä Å¢Àòиû «¾¢¸Ã¢ôÀ¾üÌì ¸¡Ã½õ ¡Ð? 2. §À¡ìÌÅÃòÐ ¦¿Ã¢ºø ÁðÎÁ¢ýÈ¢ Å¢¨ÄÁ¾¢ôÀ¢øÄ¡ ¯Â¢Õ¼ü §º¾Óõ ²üÀθ¢ýÈÐ.

¿£ñ¼ Å¢ÎÓ¨È ±ýÀ¾É¡ø ¦ÀÕõÀ¡§Ä¡÷ ¾ò¾õ °÷¸ÙìÌî ¦ºøŧ¾ þ¾üÌì ¸¡Ã½Á¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ. ‘ ¢ð ¢ð Å¢Çì̸. Ţơ측Äí¸Ç¢ø «¾¢¸Á¡§É¡÷ ¾ò¾õ °÷¸ÙìÌî ¦ºøžý ¸¡Ã½í¸¨Çì ÜÚ¸. ¾¢ð¼Á¢ðÎô À½ò¨¾ §Áü¦¸¡ûžýÅÆ¢ þ¾¨Éò ¾Å¢÷ì¸Ä¡õ. ±ô¦À¡ØÐ º¡¨Ä ¦¿Ã¢ºø «¾¢¸Á¡¸ ²üÀθ¢ÈÐ? 2. 1.Ţơ측Äí¸Ç¢ø «¾¢¸ º¡¨Ä ¦¿Ã¢ºø ²üÀθ¢ýÈÐ. ½ ¸ û ’ ± 3. ¬ñÎ 5 4 .

þЧÀ¡ýÈ ¸¡Äí¸Ç¢ø ¿¡õ ¦ºøÖõ À½ò¾¢üÌ ²üÈÅ¡Ú ¿õ Å¡¸Éí¸¨Çò ¾Â¡÷ ¿¢¨Ä¢ø ¨Åò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ¿£ñ¼ àÃô À½ò¾¢üÌ ÓýÒ ¿¡õ §À¡ÐÁ¡É µö×õ ±ÎòÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ¦º¡øŦ¾Øоġ¸ ±Øи. Ţơ측Äí¸Ç¢ø ¿¡õ ¦º¡ó¾ °÷¸ÙìÌò ¾¢ÕõÒÅÐ ÅÆì¸õ. ¬ñÎ 5 5 .À¡¼õ 1 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 3 «Õ了¡ü¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸¡ñ¸. þùÅ¡Ú ¦ºö§¾¡ ந ½ ¸ ¸ ¡¸×õ «¨ÁÔõ.

À¡¼õ 1 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ̨ȿ£ì¸ø À¡÷òÐ ±Øи. : __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 6 . ¯Ä¸¿£¾¢ : ÁÉõ§À¡É §À¡ì¦¸øÄ¡õ §À¡¸ §Åñ¼¡õ. ¦À¡Õû ÁÉõ ¦ºøÖõ ÅÆ¢¦ÂøÄ¡õ ¦ºøÄ §Åñ¼¡õ.

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 7 .À¡÷òÐ ±Øи ¯Ä¸¿£¾¢ : Á¡üÈ¡¨É ÔȦÅýÚ ¿õÀ §Åñ¼¡õ. ¦À¡Õû À¨¸Åý ¯È× ¦¸¡ñ¼¡Öõ «Å¨É : ¿õÀìܼ¡Ð.

± ÷ ó . “ ¸ Ç µðÊô ðÊ ¢ « ”. “ந í¸û ¢¸ ¸ Ç ¢ð ”. 3. ± û ¸ñ½¸¢. «ó¾ô Òò¾¸õ ¡ը¼ÂÐ ±É ÃÌ §¸ð¼¡ý. ¾ý ºð¨¼ ¸¢Æ¢óРŢ𼾡¸ Ã¡Ó «õÁ¡Å¢¼õ ÜȢɡý. “ந£ ¢ ¬ñÎ 5 ¢ ¸ ½ ó ”. 1. 6. 5. 8 . 4.À¡¼õ 1 þÄ츽õ ¿¼ÅÊ쨸 4 ந÷ Ü Ú ‘« ¸¢ í¸Ù ‘ ந÷ Ü Ú’ ± « Ü Ú ¸¢ í¸Ù Ü Ú’ ±É×õ ±Øи. ¾ÉÐ Á¸¢Øó¨¾ Å¢ü¸ô §À¡Å¾¡¸ «ôÀ¡ ÜȢɡ÷. ± ÷ ¡½Å÷¸û. 2.

(«Å÷¸û/ í¸û) 3. (±ý/¾ý) 5. ________ À¡¼Ä¢ø ¦À¡ÕðÌüÈõ þø¨Ä¦ÂÉ ÒÄÅ÷ Å¡¾¢ð¼¡÷.” ± Ú Ã¡Ó «õÁ¡Å¢¼õ (±ý/¾ý) 2. “ ________ ð ÜȢɡý.À¡¼õ 1 þÄ츽õ ¿¼ÅÊ쨸 5 Å¢ÎÀð¼ þ¼ò¾¢ø ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø¨Äò §¾÷ó¦¾ÎòÐ ±Øи.” ±ýÈ¡÷ «ôÀ¡. “ ______ Á¸¢Øó¨¾ ¢ ¸ ¸¢ ÜȢɡ . 1. (±ý/¾ ) ¬ñÎ 5 9 . _________ Á¢¸×õ ¸¨ÇòРŢ𼾡¸ Á¡½Å÷¸û ÜÈ¢É÷. _______ ÅÂø ¦ÅûÇò¾¢ø À¡Æ¡¸¢ Ţ𼾡¸ ¯ÆÅ 4. ¸¢Æ¢ó ¢ð . (±ÉÐ/¾ÉÐ) .

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4. «ó ðÊ þí ¸ ± !” ± ÷ «ñ½ . ¬º¢Ã¢Â÷ ÌÁ½¨É ±ØóÐ ¿¢üÌÁ¡Ú ¸ð¼¨Ç¢ð¼¡÷. 1. “ ந Ú ± ÜȢɡý. «Îò¾ Å¡Ãõ ¾ý Ò¾¢Â Å£ðÊüÌì ÌʧÀ¡Å¾¡¸ì §¸¡Ò ÜȢɡý. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 10 .” ± Ú ¢ நñ ÷¸Ç¢ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2. £ðÊ ´Õ Ó ¢ ÷ ó ÷. ¢ ¢¼õ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 5.À¡¼õ 1 þÄ츽õ ¿¼ÅÊ쨸 6 §¿÷ ÜüÚ Å¡ì¸¢Âò¨¾ «ÂüÜüÚ Å¡ì¸¢ÂÁ¡¸×õ «ÂüÜüÚ Å¡ì¸¢Âò¨¾ §¿÷ìÜüÚ Å¡ì¸¢ÂÁ¡¸×õ Á¡üÈ¢ ±Øи. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 6. “ÃÅ¢. ¾ý Á¡Á¡ þýÚ Å£ðÊüÌ ÅÕž¡¸ì ̸ý ÒÅÉ¡Å¢¼õ ÜȢɡý. “ öÐ ±ÉìÌ ¯ý Òò¾¸ò¨¾ þÃÅø ¾Õ¸¢È¡Â¡?” ± Ú §¸ð¼¡ý.

À¡¼õ 2 §¸ð¼ø §ÀîÍ ¿¼ÅÊ쨸 1 ¸Õòи¨Ç « Çí¸ ñ¸. ¸¡Î¸Ç¢ý «Æ¢ ¸¡Ã½í¸û: Å¢¨Ç׸û: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ¬ñÎ 5 11 .

¸¡üÚ Áñ¼Äò¾¢ø ´Õ ¾Êò¾ ¸ñ½¡Ê «ÎìÌô §À¡Ä «¨ÁóÐŢθ¢ÈÐ. ±Ã¢¦À¡ÕÇ¢ý ÀÂýÀ¡ð¨¼ì ̨Èô§À¡õ. þôÀ¡¾¢ôÀ¡ø ¯Ä¸¢ý ÀÄ ¾£Â Å¢¨Ç׸û ²üÀθ¢ýÈÉ. Ýâ ´Ç¢ âÁ¢¨Â «¨¼ó¾Ðõ «Ð âÁ¢Â¡ø Å¢ñ¦ÅÇ¢ìÌô À¢Ã¾¢ÀÄ¢ì¸ôÀθ¢ýÈÐ. ¦¾¡Æ¢üܼí¸û. ÀͨÁ þøÄô À¡¾¢ô¨Àò ¾Å¢÷ô§À¡õ. «ùÅ¡Ú À¢Ã¾¢ÀÄ¢ì¸ôÀÎõ Ýâ ´Ç¢ Å¢ñ¦ÅÇ¢¨Â «¨¼Ôõ ÓýɧÃ. ţθû ¬¸¢Â¨Å ±Ã¢¦À¡Õû¸¨Ç «¾¢¸õ ÀÂýÀÎòО¡ø ¸Ã¢ÅÇ¢ «¾¢¸ «ÇÅ¢ø ¦ÅÇ¢§ÂüÈôÀθ¢ýÈÐ. ¬ñÎ 5 12 . ÀÉ¢ôÀ¡¨È¸û ¯Õ¸¢ì ¸¼Ä¢ý ¿£÷Áð¼õ ¯Â÷Ũ¼Å¾¡ø ¸¼§Ä¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ ¾¡úÅ¡É ¿¢ÄôÀ̾¢¸û ¿£ÕìÌû ãúÌõ «À¡Âò¨¾ì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ. âÁ¢ ±¾¢÷§¿¡ìÌõ þ ¸ À̾¢¸Ç¢ø ¢ ‘ Í ÓýÜðʧ «È¢Â þ ¢ Ò’ ± ÓÊ¡¾ «Ç×ìÌò . ¯¾¡Ã½Á¡¸ò ¦¾ý ÐÕÅò¾¢Öõ ż ÐÕÅò¾¢Öõ ¯ûÇ ÀÉ¢ôÀ¡¨È¸û ¯ÕÌŨ¾ì ÌÈ¢ôÀ¢¼Ä¡õ. ¸¡üÚ Áñ¼Äò¾¢ø ¯ûÇ ¸Ã¢ÅÇ¢ «ÎìÌ «¨¾ò ¾ÎòÐò ¾ÉìÌû «Óì¸¢ì ¦¸¡û¸¢ÈÐ. Á¢ý¯üÀò¾¢ ¬¨Ä¸û. ¸Ã¢ÅÇ¢ ¦ÅôÀ측üÈ¡Ìõ. Ýâ ´Ç¢ ¦ÅôÀò¨¾ì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾¡Öõ «Ð ¦ÅÇ¢§ÂüÈôÀ¼¡¾¾¡Öõ âÁ¢ ¦ÅôÀò¾¡ø ¦ÅÌÅ¡¸ô À¡¾¢ôÀ¨¼¸¢ÈÐ. §Á§Ä ¦ºøÖõ ¸Ã¢ÅÇ¢. À½¢Á¨É¸û.À¡¼õ 2 §¸ð¼ø §ÀîÍ ÅÇôÀÎòоø ¸Õòи¨Çò ¦¾¡ÌòÐì ÜÚ¸. Å¡¸Éí¸û. ¬¸§Å. ±Ã¢¦À¡ÕÇ¢ý ÀÂýÀ¡Î ¯Ä¸ò¾¢ý àö¨Á¨Â ¦ÅÌÅ¡¸ô À¡¾¢òÐ ÅÕ¸¢ýÈÐ.

𠸡θǢø ÁÚ¿¼× ¸¡Î¸û âÁ¢Â¢ý ÀͨÁî º¢ýÉí¸Ç¡Ìõ. ºÃÅ¡ì.À¡¼õ 2 Å¡º¢ôÒ ¿¼ÅÊ쨸 2 ¸Õ¡ü¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸ñÎ §¸¡Êθ. ¸Ã¢ÅÇ¢¨Âî ÅüÈ¡¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ Å¡ú쨸ìÌ þô§À¡Ð «ÇÅüÈ ÀÃÅÄ¡¸ ¿£÷ §ºÁ¢ìÌõ ÅÇò¾¢üÌõ «¨Á¸¢ýÈÉ. þ¼Á¡¸×õ ¸¡Î¸§Ç ¯ûÇÐ. ±É§Å. Àí¨¸ ÁÉ¢¾É¢ý ¬üÚõ ¸¡Î¸û «Æ¢ì¸ôÀθ¢ýÈÉ ±ýÀÐ ÁÉò¨¾ ÅÕòÐõ ´Õ ÜüÈ¡Ìõ. ¸¡Î¸û âÁ¢¨Âì ÌÇ¢÷Å¢ôÀмý. ³ì¸¢Â ¿¡Î¸Ç¢ý ¸¡Î¸¨Ç ÅÇ÷ôÀ¾ý ¸ ó ÍüÚ ÝÆø þÂì¸í¸û ãÄõ ¸ ¸Ã¢ÅǢ¢ý «Ç ̨ÈôÀÐ ÌÈ¢òÐì ÅÕ¸¢ýÈ . ¸¡Î¸¨Ç ÁÚ¿¼Å¢ý ãÄõ À¡Ð¸¡ìÌõ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç Á§Äº¢Â¡ ¦ÅÌ ÓõÓÃÁ¡¸ §Áü¦¸¡ñÎ ÅÕ¸¢ÈÐ. «ÐÁðÎÁ¢ýÈ¢.. ¯Ä¸¢ø ÀÄ ¿¡Î¸û ¸¡Î¸Ç¢ý À嬃 ¯½÷óÐ «¾¨Éô À¡Ð¸¡ìÌõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø ®ÎÀðÎ ÅÕ¸¢ýÈÉ. ¦Åð¼ôÀÎõ ´ù¦Å¡Õ ÁÃò¾¢üÌ þíÌ ÁÚ¿¼Å¢üÌ À¾¢Ä¡¸ ´Õ ÁÃõ ¿¼ôÀθ¢ÈÐ. À¸¡í §À¡ýÈ Á¡¿¢Äí¸Ç¢ø ¸¡Î¸û ¦ÅðÎÁÃò¦¾¡Æ¢Ö측¸ Ó츢ÂòÐòÐÅõ «Ç¢ì¸ôÀ «Æ¢ì¸ôÀΞ¡ø . Àò¾¡ÅÐ Á§Äº¢Â ñ ¸Ç¢ 2 ¸ Ê † ÷ «Ç ¢ ந¢ ¾¢ð¼ò¾¢ý ¸£ú Á§Äº¢Â¡ «Îò¾ 10 ¸¡Î¸û ÅÇ÷ôÒìÌô ÀÂýÀÎò¾ò ¾¢ð¼Á¢ðÎûÇÐ. ¬ñÎ 5 13 . ¯¾¡Ã½ò¾¢üÌî ºÀ¡. «ùŨ¸Â¢ø ¿õ ¿¡¼¡É Á§Äº¢Â¡×õ ¸¡Î¸û «Æ¢ôÀ¨¾ò ¾ÎôÀÐ ÁüÚõ Üξø ¸¡Î¸û ÅÇ÷ôÒò ¾¢ð¼ò¾¢üÌ ¦ÀÕõ ¬¾Ã× ¦¾Ã¢Å¢òÐûÇÐ.

þ󿢨ĨÂò ¾Îì¸ò ¾Ìó¾ ÅÆ¢ ÁÃí¸¨Ç ÁÚ¿¼× ¦ºöžý ãÄõ ¸¡Î¸¨Çô §ÀÏž¡Ìõ. ¯Ä¸ ¦ÅôÀ¿¢¨Ä «¾¢¸Ã¢òÐ ÅÕž¡ø ÐÕÅô À̾¢¸Ç¢ø ÀÉ¢ôÀ¡¨È¸û ¸¨ÃóÐ ¯Ä¸¢ý ¿£÷Áð¼õ ¿¡ÙìÌ ¿¡û ¯Â÷óÐ ÅÕ¸¢ÈÐ. ¬ñÎ 5 14 ¿ÁÐ . ¸¡Î¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀÎõ þÂü¨¸ ÅÇí¸û ÁÉ¢¾÷¸ÙìÌ ÅÕÁ¡Éõ ®ðÊò ¾Õ¸¢ýÈÉ. Å¡¸Éí¸û ÁüÚõ ¦¾¡Æ¢üº¡¨Ä¸Ç¡ø ¦ÅÇ¢§ÂüÈôÀÎõ ¦ÅôÀ Å¡ «Ç¨Å Å¢¼ «¾¢¸õ. ±É§Å. ±¾¢÷¸¡Ä ºó¾¾¢Â¢É÷ ÅÇÁ¡¸ Å¡Æ×õ ¿¡ðÊý ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãõ §ÁõÀ¼×õ ¸¡Î¸¨Ç §ÀÏÅÐ «Åº¢ÂÁ¡¸¢ÈÐ. ÁÚ¿¼Å¢ý ãÄõ ¯Ä¸ ¦ÅôÀÁÂÁ¡¾¨ÄÔõ ̨Èì¸ Óʸ¢ÈÐ. ¸¡Î¸û ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý Å¡ú쨸ìÌ ¬¾¡ÃÁ¡¸×õ Å¢Çí̸¢ýÈÉ. þ󿢨ĨÂò ¾Îì¸ò ¾Ìó¾ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç ±Î측ŢÊø ÀÄ ¿¡Î¸û ¿£Ã¢ø ãú¸¢ «Æ¢Ôõ «À¡Âõ ¯ûǾ¡¸ ¬Ã¡ö¡Ç÷¸û ¦¾Ã¢Å¢ì¸¢ýÈÉ÷. ÁÚ¿¼Å¢ý ãÄõ ¸¡Î¸Ç¢ø ¯ûÇ ÁÃí¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Â «¾¢¸Ã¢ì¸ Óʸ¢ÈÐ.¯Ä¸¢ø ¸¡Î¸¨Ç «Æ¢ôÀ¾ý ãÄõ ¦ÅǢ¡Ìõ ¦ÅôÀÅ¡Ô. þ¾¨Éò ¾Å¢÷ì¸ ÁÃí¸¨Ç ÁÚ¿¼× ¦ºöÅÐ Á¢¸×õ «Åº¢ÂÁ¡¸¢ÈÐ. ¸¡üÈ¢ø ¸Ã¢ÅǢ¢ý «Ç¨Åì ̨Èì¸×õ àö¨ÁÂ¡É ¯Â¢÷ÅǢ¢ý «Ç¨Å «¾¢¸Ã¢ì¸î ¦ºöÂ×õ ÁÚ¿¼× Ш½Ò⸢ÈÐ. ¸¡Î¸¨Ç ÁÚ¿¼Å¢ý ãÄõ À¡Ð¸¡ôÀÐ ¸¼¨Á¡Ìõ.

¦Åð¼ôÀÎõ ´ù¦Å¡Õ ÁÃò¾¢üÌ ´Õ ÁÃõ ¿¼ôÀθ¢ÈÐ. ¸¡Î¸Ç¢ø ÁÚ¿¼× ¸¡Î¸û âÁ¢Â¢ý ____________ º¢ýÉí¸Ç¡Ìõ. «ÐÁðÎÁ¢ýÈ¢. ±É§Å. ºÃÅ¡ì. ¯Ä¸¢ø ÀÄ ¿¡Î¸û ¸¡Î¸Ç¢ý À嬃 ¯½÷óÐ «¾¨Éô À¡Ð¸¡ìÌõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø ®ÎÀðÎ ÅÕ¸¢ýÈÉ. ¬ñÎ 5 15 þíÌ À¾¢Ä¡¸ . À¸¡í §À¡ýÈ Á¡¿¢Äí¸Ç¢ø ¸¡Î¸û ______________________ ÁÚ¿¼Å¢üÌ Ó츢ÂòÐòÐÅõ «Ç¢ì¸ôÀ «Æ¢ì¸ôÀΞ¡ø . þ¼Á¡¸×õ _______________ «¨Á¸¢ýÈÉ. ¸¡Î¸û âÁ¢¨Âì §ºÁ¢ìÌõ ÌÇ¢÷Å¢ôÀмý. Àò¾¡ÅÐ Á§Äº¢Â ¾¢ð¼ò¾¢ý ¸£ú Á§Äº¢Â¡ «Îò¾ 10 ¬ñ ¸Ç¢ 2 ¸ Ê † ÷ «Ç ¢ ந¢ ¸¡Î¸û ÅÇ÷ôÒìÌô ÀÂýÀÎò¾ò ¾¢ð¼Á¢ðÎûÇÐ. Àí¨¸ ¬üÚõ _______________ ¸Ã¢ÅÇ¢¨Âî ¯ûÇÐ. ¸¡Î¸§Ç ÁÉ¢¾É¢ý ¸¡Î¸û ±ýÀÐ ÅüÈ¡¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ Å¡ú쨸ìÌ «ÇÅüÈ þô§À¡Ð ÀÃÅÄ¡¸ ÁÉò¨¾ ÅÕòÐõ ´Õ ÜüÈ¡Ìõ. ¯¾¡Ã½ò¾¢üÌî ºÀ¡. «ùŨ¸Â¢ø ¿õ ¿¡¼¡É Á§Äº¢Â¡×õ ¸¡Î¸û «Æ¢ôÀ¨¾ò ¾ÎôÀÐ ÁüÚõ Üξø ¸¡Î¸û ÅÇ÷ôÒò ¾¢ð¼ò¾¢üÌ ¦ÀÕõ ¬¾Ã× ¦¾Ã¢Å¢òÐûÇÐ. __________________________ ãÄõ À¡Ð¸¡ìÌõ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç Á§Äº¢Â¡ ¦ÅÌ ÓõÓÃÁ¡¸ §Áü¦¸¡ñÎ ÅÕ¸¢ÈÐ.À¡¼õ 2 Å¡º¢ôÒ ¿¼ÅÊ쨸 3 ¸ Êð þ ¸ . ___________________ ÍüÚ ÝÆø þÂì¸í¸û ¸¡Î¸¨Ç ÅÇ÷ôÀ¾ý ãÄõ ¸Ã¢ÅǢ¢ý ¦ÅÇ¢§ÂüÈò¨¾ì ̨ÈôÀÐ ÌÈ¢òРŢš¾¢òÐ ÅÕ¸¢ýÈÉ.

¸¡Î¸û ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý __________________ Å¢Çí̸¢ýÈÉ. þ¾¨Éò ¾Å¢÷ì¸ ÁÃí¸¨Ç ÁÚ¿¼× ¦ºöÅÐ Á¢¸×õ «Åº¢ÂÁ¡¸¢ÈÐ. ±¾¢÷¸¡Ä ºó¾¾¢Â¢É÷ ÅÇÁ¡¸ Å¡Æ×õ ¿¡ðÊý _______________ §ÁõÀ¼×õ ¸¡Î¸¨Çô §ÀÏÅÐ «Åº¢ÂÁ¡¸¢ÈÐ. Å¡¸Éí¸û ÁüÚõ ¦¾¡Æ¢üº¡¨Ä¸Ç¡ø ¦ÅÇ¢§ÂüÈôÀÎõ ¦ÅôÀ Å¡ «Ç¨Å Å¢¼ «¾¢¸õ. ¸¡Î¸¨Ç ÁÚ¿¼Å¢ý ãÄõ À¡Ð¸¡ôÀÐ ¿ÁÐ ¸¼¨Á¡Ìõ. ÁÚ¿¼Å¢ý ãÄõ ¸¡Î¸Ç¢ø ¯ûÇ ÁÃí¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Â «¾¢¸Ã¢ì¸ Óʸ¢ÈÐ. ¿£Ã¢ø þ󿢨ĨÂò ãú¸¢ «Æ¢Ôõ ¾Îì¸ò «À¡Âõ ¾Ìó¾ ¯ûǾ¡¸ ¬Ã¡ö¡Ç÷¸û ¦¾Ã¢Å¢ì¸¢ýÈÉ÷. þ󿢨ĨÂò ¾Îì¸ò ¾Ìó¾ ÅÆ¢ ÁÃí¸¨Ç ÁÚ¿¼× ¦ºöžý ãÄõ ¸¡Î¸¨Çô §ÀÏž¡Ìõ. ¸¡Î¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀÎõ þÂü¨¸ ÅÇí¸û ÁÉ¢¾÷¸ÙìÌ ÅÕÁ¡Éõ ®ðÊò ¾Õ¸¢ýÈÉ. ¸¡üÈ¢ø _______________ «Ç¨Åì ̨Èì¸×õ àö¨ÁÂ¡É ¯Â¢÷ÅǢ¢ý «Ç¨Å «¾¢¸Ã¢ì¸î ¦ºöÂ×õ ÁÚ¿¼× Ш½Ò⸢ÈÐ. ±É§Å.¯Ä¸¢ø ¸¡Î¸¨Ç «Æ¢ôÀ¾ý ãÄõ ¦ÅǢ¡Ìõ _________________. ¬ñÎ 5 16 . ¯Ä¸ ¦ÅôÀ¿¢¨Ä «¾¢¸Ã¢òÐ ÅÕž¡ø ÐÕÅô À̾¢¸Ç¢ø ÀÉ¢ôÀ¡¨È¸û ¸¨ÃóÐ ¯Ä¸¢ý _____________ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç ¿¡ÙìÌ ¿¡û ±Î측ŢÊø ¯Â÷óÐ ÀÄ ¿¡Î¸û ÅÕ¸¢ÈÐ. ÁÚ¿¼Å¢ý ãÄõ ¯Ä¸ ____________________ ̨Èì¸ Óʸ¢ÈÐ.

À¡¼õ 2 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 4 ¸ ¸û Úந ö « Àò¾¢¨Â Å¡º¢òÐ. ö ¸ ÷ Ì Â¢ . ûÇ Ó ý ½ ¸Õ ¸Õ ¸ ¸ ¸ ¸û ¸ ó ¸ ÷ó ÷ ð : « ¸ : þ Ç ¸ : Ú : . Ó ý ½ ¸Õ ¸Õ : ___________________________________________________________ : _______________________________________________________________ Ç ¸ : _____________________________________________________________________ Ú: _______________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 17 . Õ ¸û ¸ . Á§Äº¢Â¡×õ ¸¡Î¸û «Æ¢ôÀ¨¾ò ¾ÎôÀÐ ÁüÚõ Üξø ¸¡Î¸û ÅÇ÷ôÒò ¾¢ð¼ò¾¢üÌ ¦ÀÕõ ¬¾Ã× ¦¾Ã¢Å¢òÐûÇÐ. ¯Ä¸¢ø ÀÄ ¿¡Î¸û ¸¡Î¸Ç¢ý À嬃 ¯½÷óÐ «¾¨Éô À¡Ð¸¡ìÌõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø ®ÎÀðÎ ÅÕ¸¢ýÈÉ. ¸ ¸ . ó ÷ ð À¢üº¢ 1 ¸¡Î¸¨Ç ÅÇ÷ôÀ¾ý ãÄõ ¸ ¸Ã¢ÅǢ¢ý «Ç ¸ ÓÊ . þ ¸ ñ ÷ ¸ µ Õ ö . Ó¾ý¨Áì ¸Õò ¸ Ш½ì ¸ÕòÐ. ½ : « ¸ . Õ Ì¾¢Â¢ ¸ ñ ûÇ . º¡ýÚ¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èì ÌØÅ¢ø ¸ÄóШÃÂ¡Ê ¿¢ÃôÒ¸. µ ÷ó Õ . Àò¾¡ÅÐ Á§Äº¢Â ¾¢ð¼ò¾¢ý ¸£ú Á§Äº¢Â¡ « 10 ñ ¸Ç¢ 2 ¸ Ê † ÷ «Ç ¢ ந¢ ¸¡Î¸û ÅÇ÷ôÒìÌô ÀÂýÀÎò¾ò ¾¢ð¼Á¢ðÎûÇÐ. Å¢Çì¸õ.

: ___________________________________________________________ : _______________________________________________________________ Ç ¸ : _____________________________________________________________________ Ú: _______________________________________________________________________ 3 ¸¡Î¸û ¸Ã¢ Ç¢ âÁ¢Â¢ý û í ÀͨÁî º¢ýÉí¸Ç¡Ìõ. ÁÉ¢¾É¢ý Å¡ú쨸ìÌ «ÇÅüÈ Àí¨¸ ¬üÚõ ¸¡Î¸û þô§À¡Ð ¦ºö¾¢Â¡Ìõ. : ___________________________________________________________ : _______________________________________________________________ Ç ¸ : _____________________________________________________________________ Ú: _______________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 18 . «§Áº¡ . þ󿢨ĨÂò ¾Îì¸ ¾Ìó¾ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç ±Î측ŢÊø ÀÄ ¿¡Î¸û ¿£Ã¢ø ãú¸¢ «Æ¢Ôõ «À¡Âõ þó Ó ý ¸û ¸ ¸Õ ½ ¯ûǾ¡¸ ¸Õ ¬Ã¡ö¡Ç÷¸û ÷ ð ÷ ¦¾Ã¢Å¢ì¸¢ýÈÉ÷.2 Á í¸û « ¸ ¯Ä¸ ¦ÅôÀ « ¸ ¸¢ÈÐ. Ó ý ½ ¸Õ ¸Õ ÀÃÅÄ¡¸ ¸ «Æ¢ì¸ôÀθ¢ýÈÉ ¸û §À¡ýÈ¨Å Í ±ýÀÐ ó ÁÉò¨¾ ¸ ¸Ç ÅÕòÐõ . ¯Ä¸ «¾¢¸Ã¢òÐ ÅÕž¡ø ÐÕÅôÀ̾¢¸Ç¢ø ÀÉ¢ôÀ¡¨È¸û ¸¨ÃóÐ ¸ ¦ÅôÀ¿¢¨Ä ¿£÷Áð¼õ ¿¡ÙìÌ ¿¡û ¯Â÷óÐ ÅÕ¸¢ÈÐ. ÷ ö ¸¡Î¸û âÁ¢¨Âì ÌÇ¢÷Å¢ôÀмý. þ¼Á¡¸×õ ¯ûÇÉ. ÅüÈ¡¾ ¿£÷ ÅÇò¾¢üÌõ ¸¡Î¸§Ç «ÊôÀ¨¼Â¡¸ «¨Á¸¢ýÈÉ. .

Å¢Çì¸õ. í¸ ÷¸û ñ Ç Õ ÷ . _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 1: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 19 .À¡¼õ 2 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 5 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ Ó¾ý¨Áì ¸ÕòÐìÌ ²üÈ Ð¨½ì ¸ÕòÐ. ÷¸ Ç ¸ Àò¾¢ : ¸ ¸Ç¢ø Úந ö . Ó ¸Õ ½ ¸Õ Ç ¸ : Ú : : : . ¸ . ¸ ¸û Úந ö « ±ÎòÐ측ðÎ: Ó ½ ¸Õ ¸Õ ¸ : Ç ¸ : Ú : ¸û Úந þ ¸ô ÷ ¸ ¨¾ò ûÇ Ú ñ þ ¸ô ¸ þ . ¸ ¸ ûÇ í¸ ÷¸û ñ Ç ¨¾ Õ . Õ Æ « ¸ «Ç ÷ ¸ . º¡ýÚ¸û ¬¸¢ÂÅü¨È ¿¢ÃôÀ¢ «Åü¨È Å¢ÅâòÐô Àò¾¢Â¢ø ±Øи. ¸ ¸û Úந Å¢Äí̸Ǣý ź¢ôÀ¢¼õ ¸ ¸ . ¸ í¸û ð þ ÷¸û . ¸ó í ¸ ¸ ¸û Õ Ç « ¸ þ ¸ ÷¸û ²üÀÎ . . þ ¸ô ÷ ¸ ¨¾ ¸ ÓÊ ûÇ Ú ñ þ ¸ô ÷¸ Ç « Ç ¸ Ç ¸ þ .

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 20 .Ó ¸Õ ½ Ç ¸ Ú ¸Õ ¸ ¸û Úந âÁ¢Â¢ý ¦ÅôÀ¿¢¨Ä¨Âì ̨Èì¸ þÂÖõ. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ¸Õ 2 : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Ó ½ Ç ¸ Ú ¸Õ ¸Õ ¸Õ 3 ¸ ¸û Úந âÁ¢Â¢ý þÂü¨¸ ÅÇõ À¡Ð¸¡ì¸ôÀÎõ.

«¾É¡ø. ´ÕÓ ¢ ¢ « Æ « . «Ð¾¡ý ¯í¸ÙìÌõ ¿ø Ð. «ôÀÊôÀð¼ À¡ì¸¢Âò¨¾ þ¨ÈÅý ±ÉìÌ «ÕÇ¢ÔûÇ¡ý. ¸¡Ã½Á¢ýÈ¢ô À¢È¨Ãò ÐýÒÚò¾¡¾£÷¸û. «Å§Ã¡ ²Ðõ §Àº¡Áø «¨Á¾¢Ô¼ý þÕó¾¡÷. ¿¡§É¡ ¯í¸¨Çô §À¡ø Á츨Çò ÐýÒÚò¾¡Áø ±ý À¡¼Ä¡ø «Å÷¸¨Ç Á¸¢úŢ츢§Èý. ¸¼×ÙìÌõ Å¢ÕôÀÁ¡ÉÐ. «Åý ®Å¢Ãì¸Á¢ýÈ¢ Á츨Çì ¦¸¡Î¨Á ¦ºöÐ Åó¾¡ý. «Ã§º. ¿øÄ ¬ðº¢ ¿¼òÐí¸û. ²ú¨ÁÔ¼ý À¨¼ò¾ þ¨ÈÅý §ÅÚ ±ó¾î º¢Èô¨ÀÔõ ¾ÃÅ¢ø¨Ä§Â. Á츨Çò ¿£í¸û ÐýÒÚòи¢ÈÐ ¦ºöÔõ ±ýÀ¨¾ «¨ÉÅÕõ «È¢Å÷. ¬É¡ø. «¾¢ø ¸¡Ïõ ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç °¸¢òÐì ÜÚ¸. «Å÷ «Õ¨Á¡¸ô À¡¼ø¸û þÂüÚõ ¾¢È¨Á ¦ÀüÈÅ÷. «Ãºý ¾ý ¦ºÂø¸Ù측¸ «Åâ¼õ . «Å÷ Ò¸ú ÀÄ þ¼í¸ÙìÌõ ÀÃÅ¢ÂÐ. “« À¡¼ø¸û . “þ Û ¸ Ç ÁÉ¢¾ÛìÌ ¨Åò¾¡ø §ÅÚ ²§¾Ûõ º¢ÈôÒ¸¨Ç «ÅÛìÌò ¾óÐ «ó¾ì ̨ȸ¨Ç ®Î ¦ºöРŢÎÅ¡÷ ±ýÚ §¸ûÅ¢ôÀðÎ ¯û§Çý. «Å¨Ãô ÀÄÓ¨È «ÃñÁ¨ÉìÌ «¨ÆòÐì §¸Ä¢Ôõ ¸¢ñ¼Öõ ¦ºöÐ Åó¾¡ý. 21 .À¡¼õ 2 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ¿¼ÅÊ쨸 6 ¸¨¾¨Â Å¡º¢òÐ. «Åâý ҸƢø ¦À¡È¡¨Á ¦¸¡ñ¼¡ý «Ãºý. ̨ÈòÐ Á¾¢ôÀ¢¼¡§¾! ´Õ ¿¡ð¨¼ì ¦¸¡Îí§¸¡ø «Ãºý ´ÕÅý ¬ñÎ Åó¾¡ý. «ó¾ ¿¡ðÊø ²¨Æ Ţź¡Â¢ ´ÕÅ÷ þÕó¾¡÷.” ± ÷ Ţź¡Â¢. ± £ þÂüÚõ ¦¸¡Î了Âø¸Ùõ þ «Õû þÕó ¾¡ø¾¡ý ¿¡ý ²ú¨Á¢ø þÕó¾¡Öõ ¾¢È¨Á¨Â ÜÚõ þ¨ÈÅý ±ÉìÌ ¸Î了¡ü¸Ùõ «ÕÇ¢ÔûÇ¡÷. Ţź¡Â¢¨Âì ¸¢ûÙì ¸£¨Ã ± §¸ð ÁýÉ¢ôÒ ¬ñÎ 5 ¾ ¾Åü¨È ¯½÷ó ¸ð ±ñ½¢ « ÷ « ÷ ÜȢ ¸Õòи¨Çì ¾¢Õó¾¢É¡ý. þ¨ÈÅý ¯ýÉ¢¼õ ÁðÎõ «Õ§Ç ¸¡ð¼Å¢ø¨Ä ?” ± Ú §¸Ä¢Â¡¸ì §¸ð¼¡ý. ¿øÄÅḠ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙí¸û.

÷: ___________________________________ Õû : ______________________________________ Ò ÷: ___________________________________ Õû :______________________________________ ¬ñÎ 5 22 .À¡¼õ 2 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ¿¼ÅÊ쨸 7 Ò « Ò Õ Ç ± ¸.

4.  ®Å¢Ãì¸õ 1. Å¢¨Ç¡ðÊý §À¡Ð ¿ÁÐ ±¾¢Ã½¢¨Â Å¢¨Ç¡¼ì ܼ¡Ð. 1. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2. 2. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 23 . 3. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________  ¸¢ûÙì ¸£¨Ã 1. À¢Ã¡½¢¸¨Çò ÐýÒÚòÐÅÐ ®Å¢Ãì¸õ «üÈ ¦ºÂÄ¡Ìõ. þ ¾ Å½í¸ ÁÚò¾ ¸ Ç ®Å¢Ãì¸õ þýÈ¢ì ¦¸¡ýÈ¡ý. Ó Ó ûÙ ¸¢ûÙì ¸£¨Ã ±É ¿¢¨ÉòÐ «Äðº¢ÂÁ¡¸ ± ðÊ ½÷ó ¸ ó ¸ ñ . ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸¨Çì ¦¸¡ñΠš츢Âõ «¨Áò¾¢Î¸.À¡¼õ 2 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ¿¼ÅÊ쨸 8 Á¡¾¢Ã¢ š츢Âí¸¨Ç Å¡º¢ò¾¢Î¸. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2.

¸ ±Ûõ µ÷ «Ãì¸ý þÕó¾¡ý. 2. Åþý À½ì¸¡Ãì ÌÎõÀò¨¾î §º÷ó¾Åý. Åþý «ýȢĢÕóÐ «¨ÉŨÃÔõ Á¾¢ì¸ô ÀƸ¢É¡ý. 4. ¾ýÛ¼ý ÀÊìÌõ ²¨Æ Á¡½Å÷¸¨Ç _____________________________ ±É ¿¢¨ÉôÀÅý.À¡¼õ 2 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ÝÆÖìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ÁÃÒò¦¾¡¼¨Ã ±Øи. Ê ________________ Á¢ì¸ « ± ¸¡ø¿¨¼ ÁÕòÐÅâ¼õ ¦¸¡ñÎ ¦ºýÈ¡÷. _________________ «üÈ ÓÌó¾ý ÒÚ ¬ñÎ 5 ¸ ð «ó¾ þ¨Ç»ý ý. «Åý ´Õ Ó¨È Å¢Àò¾¢ø º¢ì¸¢É¡ý. «ó¾ ²¨Æ Á¡½Å÷¸§Ç «ÅÛìÌ þÃò¾õ ¦¸¡ÎòÐ «ÅÉÐ ¯Â¢¨Ãì ¸¡ôÀ¡üÈ¢É÷. «¾¨ÉÂÈ¢óÐ ´Õ Á¡Å£Ãý «Ã츨Éì ¦¸¡ýÚ Á츨Çì ¸¡ôÀ¡üȢɡý. «Åý _______________________ þýÈ¢ Á츨Çò ÐýÒÚò¾¢ Åó¾¡ý. 1. °÷ Áì¸Ç¡ø _________________________ ± ¸ ¸ Ú «È¢»ý 5. «ñ½ Ç÷ Ò «Ê ý. 3. 24 ò .

À¡¼õ 2
þÄ츽õ
¿¼ÅÊ쨸 9

þ

¸û « í

í¸ Ç

¸.

1. ÌÁÃý ¦¸ðÊ측à Á¡½Åý; ¬É¡Öõ, ¸ÅÉį̀ÈÅ¡¸

§¾÷¨Å ±Ø¾¢Â¾¡ø

§¾¡øÅ¢ ¸ñ¼¡ý.

2. §¾Å¢

¿¡ðÊÂò¾¢ø

º¢ÈóÐ

Å¢Çí̸¢È¡û;

þÕó¾¡Öõ,

¦¾¡¼÷óÐ

À¢üº¢¨Â

§Áü¦¸¡ñÎ ÅÕ¸¢È¡û.

3. ¸ÁÄÛìÌì ¸¡öîºø ¸ñ¼Ð; ¬É¡Öõ, ÀûÇ¢ìÌî ¦ºýÈ¡ý.

4. ÓÃÇ¢ Ò¸ú¦ÀüÈ À¡¼¸ý; þÕó¾¡Öõ, ¸÷Å ýÈ¢ Å¡úó¾¡ý.

5. ¸¨Äì¸ÇﺢÂõ ¦ÅǢ¢Îõ À½¢ º¢ÃÁÁ¡ÉÐ; þÕó¾¡Öõ, º¢ÈôÒìÌâÂÐ.

6. «Ó¾ý ¾ý §Å¨Ä¨Â ´§Ã ¿¡Ç¢ø ÓÊì¸ ¿¢¨Éò¾¡ý; ¬É¡Öõ, º¢Ä ¾¨¼¸Ç¡ø
«ÅÉ¡ø «¨¾ ÓÊì¸ þ Ţø¨Ä.

¬ñÎ 5

25

À¡¼õ 2
þÄ츽õ
¿¼ÅÊ쨸 10
ºÃ¢Â¡É þ¨¼î¦º¡ü¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ š츢Âò¾¢üÌî ºÃ¢ (/) ±ýÚõ
À¢¨ÆÂ¡É þ¨¼î¦º¡ü¸¨Çì ¦¸¡ñÊÕìÌõ š츢Âò¾¢üÌô À¢¨Æ (X) ±ýÚõ ÌȢ¢θ.

1.

Ó


ð

2.

¸
( )

3.

«

4.

.

¸Ù

÷,
Ò

ð ¸
( )
¸Ç÷

ö
«

Ü÷

ந ðÊ Í ó
Ê ÷

¸ û Ç ÷¸û Ò
¸ ñ
ó ÷ þÕó
( )

நʸ÷

¬ñÎ 5

¸ ¸
ñ

, þÚ

6.

8.

þÕó

Û

Õ
, «


þ

¸
ஜி ¸ ½
÷’ ±Û
¸Ç

¸

¸

í
¸

ð
í ð
÷¸Ç

í
தூ

÷¸û þÕó

¸ û நு Æ
«ó þ ¸

«வ் Ç
Ò
ð

Ò þ
. ( )

« ÷¸û
¸ ó நʸ÷
ð
Æí¸ ð
. ( )

ð

þÕ

ñ

Õó

« ÷

¸
. ( )

,

, þ

û

ð

þ Çஞ÷¸û ந ðÊ Ó
¸
Ü

´Õ ந ðÊ
¸

ð

Ó

5.

7.

ந Ç

«

´

÷; þÕó
. ( )

.

«Åý

÷¸ Ç ± ÷
ð ÷. ( )
, « ÷¸û

þ ¸
¸ñ

Ê

þÕó

ð

, ¸

, « Õ

26

÷.

À¡¼õ 3
§¸ð¼ø, §ÀîÍ
Á¾¢ôÀ£Î

ŨÃÀ¼ò¾¢ÖûÇ þ¼í¸¨Ç

Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ÜÚ¸.

À¢Ã¾Á ¸¡ðº¢Â¸õ‘¸¢ ¢ ’ ±Û

ð ½

¢

«

ó ûÇ .

ýÚ ¦¾¡¼÷ ¸ð ¼í¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð.
ÓýÉ¡û À¢Ã¾Á÷ Ðý ¼¡ì¼÷ Á¸¡¾£÷ Ó¸ÁÐ
«Å÷¸ÙìÌî ¦º¡ó¾Á¡É 2500 ¿¢¨É×ô
Àâ͸û ¨Åì¸ôÀðÎûÇÉ.

¿£÷Å¡ú ¯Â¢Ã¢Éì ¸¡ðº¢º¡¨Ä¬ñÎ 5

¦¾ý¸¢Æ측º¢Â¡Å¢§Ä§Â Á¢¸ô ¦ÀâÂÐ.
26
¸Šð 1 5þ ¦¾¡¼í¸ôÀð¼Ð.
« ¸ ¯ûé÷ ¦ÅÇ¢ä÷î ÍüÚôÀ½¢¸û ÅÕ¨¸.

27

146 153.  Š ¸ ½ ( í ): 753 ð ÷ Ç ¸ ñ .365 89.653 ÷ ÷¸û.400 636. 1802¬ ñÊ ந ðÊ ÷ ¸ ¸Ç ¸ Ê ð Æ÷¸û í ò Ç ந ¸ þí ந ¸ ð ÷.285 ÷. Ç ûÇ . ¸û ¸ 721. ¸ ûÇ .472 5. ð Ò í¸ ÷ ñÊ . ð ð 582. þ ± ¸ ¸ Æ ¸ ¸ Á¡¿¢Äõ ûÇ . . þÕó . 1 21þ ந ó ´Õ ¸½ ¸ Ê «í ì Ê ó ÷¸û 445. ÷ ¸ ¸ ó ÷¸û Õ Ç ð ÷. ¬ñÎ 5 À¢É¡íÌô À¡Äõ ÷ ¾£× Ò ¸ ¸Ç ¸ ¸ í ð ûÇ : þ ñ  í ò : ¸ ½ ûÇ 293 .860 28 . ó À¡õÒì §¸¡Â¢ø ¦¾§Ä¡ì ÌõÀ¡÷ 846 - Å¢Á¡É ¿¢¨ÄÂõ 1279) ¸ Ú í¸û . 1786þ í ð ó ÷ Æ÷¸ Ê í¸û þ . . 2010 ñÊ      ¸û º£ ÷¸û öì¸ ÷¸û þó¾¢Â÷¸û þÉò¾Å÷¸û ந ð ÷¸û ¸ : : : : : 670.À¡¼õ 3 Å¡º¢ôÒ Á¾¢ôÀ£Î À¢É¡íÌ ¾£Å¢ÖûÇ þ¼ò¾¢ý ¾¸Åø¸¨Çò ¾¢ÃðÊ Å¡º¢ò¾¢Î¸.500. ÀòÐ ¦ÀÃ¢í¸¢ ¸¼ü¸¨Ã À¢É¡íÌò ¾£× ¬î§º ¸¼ü¸¨Ã ÷ˆ ¬Â÷ ®ò¾¡õ À¢É¡íÌ ¿¾¢ Àð¼÷¦Å÷ò ¦¸ì §Ä¡ì §¸¡Â¢ø À¡§Äì ÒÄ¡ù ´Š À¢É¡íÌ À¡Ã¡ð ¦¸÷ò¾¡ì ºí§¸¡ø Æ÷ ¸ ñ ¸ ½ í Ó Æ ¸ ( .

Á¢¸ ¯ÂÃò¾¢ø ¸ð¼ôÀð¼ ÍüÚÄ¡ò¾Äõ ±Ð? ____________________________________________________________ 4. Äí¸¡Å¢ ±Ûõ ¦ÀÂ÷ ÅÃì ¸¡Ã½õ ±ýÉ? _____________________________________________________________ 2. ŨÃÀ¼ò¾¢ø ¯ý¨Éì ¸Å÷ó¾ ÍüÚÄ¡ò¾Äõ ±Ð ? ²ý? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ¬ñÎ 5 29 .À¡¼õ 3 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 1 §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ò¾¢Î¸. 1. ŨÃÀ¼ò¾¢ø ¯ûÇ ÍüÚÄ¡ò¾Äí¸û ¡¨Å ? i _______________________________________ ii _______________________________________ iii ______________________________________ iv ______________________________________ v ______________________________________ 3. ÁÝâ ²ý ÁýÉÕìÌõ «ó¿¡ðÎ Áì¸ÙìÌõ º¡ÀÁ¢ð¼¡û? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5.

À¡¼õ 3 ±ØòÐ Á¾¢ôÀ£Î ŨÃÀ¼õ ¦¾¡¼÷À¡É §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ ±Øи. àÄ¡ö ¾£× À¡º¢÷ À¡ï ¸¼ü¸¨Ã í º¡Ä¡í ¸¢Ã¡Áõ ¦¾Öì ¼¡Ä¡õ ÌÃíÌ Å¢Ã¢Ì¼¡ ¬Â÷ À¡ò¾¡í ¬Â÷ À¡ò¾¡í ¸¢Ã¡Áõ Å¢Á¡É ¿¢¨ÄÂõ ¦¾§¸ì ¸¢Ã¡Áõ í¸¢Š ¥ £ ¸¢ ¾¢§Â¡Á¡ý ¾íÌõŢξ¢ ҧɡ𠸼ü¸¨Ã À¡Â¡ ¸¢Ã¡Áõ ¾¢§Â¡Á¡ý §¸¡øô ¨ÁÂõ ¾¢§Â¡Á¡ý À¡Â¡ ¾íÌõŢξ¢ ¿¢ôÀ¡ ¸¢Ã¡Áõ ¸¡Â¡í Á¨Ä ÀòÐ º¢Ã¡ù ÌýÚ ¦ºÓÌð ÌýÚ ÓìÌð ¿£÷Å£ú 1. þò¾£Å¢ø ±ò¾¨¸Â ÁÉÁ¸¢ú ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÇÄ¡õ? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 30 .

i. þò¾£Å¢ø §Áü¦¸¡ûÇôÀÎõ Ó츢Âò ¦¾¡Æ¢ø¸¨Çô ÀðÊÂĢθ.2. _____________________________________ 3. _____________________________________ iii. _____________________________________ ii. ÍüÚôÀ½¢¸û þíÌ ÅÃì ¸¡Ã½õ ±ýÉ? _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 31 .

¦º¡ø ¦À¡Õû Å¡É¡¸¢ Áñ½¡¸¢ ÅǢ¡¸¢ ´Ç¢Â¡¸¢ °É¡¸¢ ¯Â¢Ã¡¸¢ ¯ñ¨ÁÔÁ¡ö þý¨ÁÔÁ¡ö §¸¡É¡¸¢ ¡ý ±ÉÐ ±ýÈÅ ¨Ã Üò¾¡ðÎ ¿¢ýÈ¡¨Â ±ý¦º¡øÄ¢ Å¡úòÐÅ§É ¬ñÎ 5 32 .À¡¼õ 3 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ¿¼ÅÊ쨸 2 ¦º¡øÖìÌ ²üÈ ¦À¡Õ¨Ç ±Øи.

¦À¡Õû : ¬ñÎ 5 33 .À¡¼õ 3 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ Á¾¢ôÀ£Î ¦À¡Õ¨Ç ±Øи. Å¡É¡¸¢ Áñ½¡¸¢ ÅǢ¡¸¢ ´Ç¢Â¡¸¢ °É¡¸¢ ¯Â¢Ã¡¸¢ ¯ñ¨ÁÔÁ¡ö þý¨ÁÔÁ¡öì §¸¡É¡¸¢ ¡ý ±ÉÐ ±ýÈÅÃŨÃì Üò¾¡ðÎ Å¡É¡¸¢ ¿¢ýÈ¡¨Â ±ý¦º¡øÄ¢ Å¡úòÐŧÉ.

À¡¼õ 3 þÄ츽õ ¿¼ÅÊ쨸 3 ÷ ¸. «¨Å ±¨Å §¸¡Æ¢¸û ¦ÀâÂÉ 1 + = 2 + = þ¨Å ±¨Å Àóиû ¸ò¾¢É 1 + = 2 + = «¨Å ±¨Å ÜÅ¢É ¦¸¡ò¾¢É 1 + = 2 + = ¬ñÎ 5 34 .

1) «¨Å + ¦ºÊ¸û = _______________________ 2) þ¨Å + ¸¨¼¸û = _______________________ 3) ±¨Å + º¢È¢Â¨Å = _______________________ 4) «¨Å + ¾¡ñÊÉ = _______________________ 5) þ¨Å + ÀÈó¾É = _______________________ 6) ±¨Å + º£È¢É = _______________________ 7) ±¨Å + º¢Èó¾¨Å = _______________________ 8) þ¨Å + ¸Å¢úó¾É = _______________________ ¬ñÎ 5 35 .À¡¼õ 3 þÄ츽õ Á¾¢ôÀ£Î §º÷ò¦¾Øи.

 ÐíÌ×¼ý þ¨½óР;ó¾¢Ã §À¡Ã¡ð¼ò¾¢ø Àí¦¸Îò¾Å÷.Äñ¼É¢ø ºð¼ì¸øÅ¢ À¢ýÈ¡÷.Íø¾¡ý « « ¢ð û .  Á§Äº¢Â þó¾¢Â÷ ¸¡í¸¢Ã ¸ þó¾¢Â÷¸Ç¢ý ¯Ã¢¨Á¸¨Çì ¸¡ò¾Å÷. Áġ측 ¬í¸¢Ä ¯Â÷¿¢¨ÄôÀûǢ¢ø À¢ýÈÅ÷.“ ¸ ¢ ¢ˆ” Àø¸¨Äì¸Æ¸ò¾¢ø þÇí¸¨ÄôÀð¼õ ¦ÀüÈ¡÷ ¸ ¸í ÷ “¸¢ ÀûǢ¢ø À¢ýÈÅ÷. ;ó¾¢Ãò ¾¨ÄÅ÷¸Ç¢ý §º¨Å¸û ÷ ¸øÅ¢ò¾Ì¾¢ ¬üȢ §º¨Å¸û  1911. ¯¨ÆôÀ¡Ç÷. ¢í¸ ¸üÈ¡÷. «õ§É¡Å¢ý ¾¨ÄÅḠþÕóÐ À½¢ ¦ºö¾Å÷.  £.  Ðñ¼¡¼ôÀð¼ ÀÄ §¾¡ð¼í¸¨Ç Å¡í¸¢ þó ÷¸¨Ç ӾġǢ¸Ç 츢 ¦ÀÕ¨ÁìÌâÂÅ÷.ந «ð ½ ¸ ¸ Ç ¸ ¸ Ê 4 Ò ¸ 1 .  ந ð ¸Ç¢ Í ó ¸ ÷.  ÐíÌ×¼ý þ¨½óÐ ¿¡ðΠŢξ¨ÄìÌ À¡ ð Å÷.   1 16.  Á§Äº¢Â º£É ºí¸ò¾¢ý ¾¨ÄÅ÷  º£É ºã¸ò¾¢ý ¦ÅüÈ¢ìÌ  º£É÷¸Ùì¸¡É «Ãº¢Âø ¸ðº¢¨Â ¯Õš츢ÂÅ÷  º£É÷¸û ÌÊÔâ¨Á ¦ÀÈ ó  í  ¬ñÎ 5   1945.  í º¢ÈôÒ¸û §Áü¸øÅ¢  þÅ÷ ¿¢¨ÉÅ¡¸ §¸¡Ä¡Äõââø ¯ûÇ ´Õ º¡¨ÄìÌ þÅâý ¦ÀÂ÷ Ýð¼ôÀðÎûÇÐ  Üð ó  1952 ‘ ÷’ Å¢ÕÐ  1958 Ðý Å¢ÕÐ À¡ÎÀð¼Å÷ À¡ÎÀð¼Å÷ 36 . ÷ð” «ñ½¡Á¨Äô Àø¸¨Äì¸Æ¸ò¾¢ø þÄ츢ÂòШÈ¢ø Àð¼õ ¦ÀüÈÅ÷.  ¾Á¢Æ÷¸¨Çî ¦º¡òШ¼¨Á¡Ç÷¸Ç¡¸ ¯Õš츢ÂÅ÷.  1926.¢ í ûÇ ÀûǢ¢ø À¢ýÈ¡÷. .  ;ó¾¢Ã ¬Å½ò¾¢ø ¨¸¦ÂØò¾¢ð¼Å÷. « ÷ Š ¦¾¡¼ì¸ì¸øÅ¢ À¢ýÈ¡÷. « º¢Èó¾ º¢ó¾¨É¡Ç÷.   ÜðÎÈ×î ºí¸ò¨¾ «¨Áò¾Å÷.  ;ó¾¢Ãò ¾ó¨¾  Ó ÷ ¬í¸¢§ÄÂâ¼Á¢ÕóÐ ¿¡ðÊüÌ Å¢Î¾¨Ä ¦ÀüÚò ¾ó¾Å÷.

« ÷ ± ð ¸ ó Ó Ò ந Ê þ í ¸ . Ú : ¬ñÎ 5 « ÷¸û µ! « Ê . « ¸ : ½ ¸ . í¸û þí í¸ Ç ± « ¸ : : « ¸ Í ó « Ê : « Ê ! þ ÷¸ Ç ! : í ð Í ó . Ó ¸ðÊ ¸ ÷. Õ ÜÚí¸ Ç ! ¸ ó 1957 þ ½ó ö ¸ ÷¸ Ç . þó Õ Ú í « - « ÷¸û « ÷¸ Ç ÷? í ÷ó ÷ þó ¸ ÷¸ Ò ¸ . þ ÷ ÷. . . í¸! : ½ ¸ . ? 37 . « ÷¸ Ç ÓÊ Ç ந Í ó ¸ ð Ü µ! í¸! þó ÷¸Ù ந ÷ ÷ ¸ í …¢ ÷ ÷. ÷¸û. ûÇ . . .4 ± ந Ê ¸ 2 ¯¨Ã¡¼ø «¨ÁôÒӨȨ «È¢¸. « ¸ Õ ¸ Ç ÷ó í¸û ? ¸! þ ÷¸û « † ˆ « ÷¸û : ÷¸ û ÷¸û.

« ¸ : ! ¸ « ÷¸û. ð Ê ó ¸ « ¸ ¸ ந Í ó ¸ í ¸ ñ þ ÷¸ Ç í Å£. ! . Ê « ÷¸ Ç ¸ ñ ÷. ð ¸ : ÷ ¸ñÊ ¸ û. ¸ . ó . 38 « ¸ . þ ÷¸Ç . þ ÷ þ ½ó í « ÷¸ Ç Í ó í¸û þ Û Ç ¸ « ¸ ¬ñÎ 5 : ந : ந ¸ Ç Ê . ¸ ந þ ÷¸ Ç þ Û . .

.4 ± ந Ò ¸ ± Ò : . «வ் Ê ¸ 3 ¸. ¸. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 39 . ó நñ Û ± ÷¸û.

4 ந ¸ ¸ ¸Õ ¸ Ç ¸ ó « ¸. Ò «È¢Å¢ø º¢ÈìÌõ Á¡½Å§É! ¦Àü§È¡÷ ¯õÁ¡ø Á¸¢úÅ¡§Ã ¯üÈ¡÷ ¯õ¨Á Á¾¢ôÀ¡§Ã «ÃÍõ ¯õ¨Á §À¡üÚ§Á «Ã¢Â Å¢ÕÐõ ÅÆí̧Á! ¿ý Á¾¢ôÒõ Á¡¨Ä¸Ùõ ¿¡Ùõ ¯õ¨Áò §¾Ê ÅÕõ ¿¡ý ¿£ ±É ¸Ç §À¡ðÊ¢ðÎ ¿¢Ú õ ÀÄ ¯Â÷ó¾ À¾Å¢¨Â ¯Éì ¸Ç¢ìÌõ ¯Â÷ ¿¢¨Ä¢ø ¯¨Á ¨ÅìÌõ! ¬ñÎ 5 40 Ê ö Ù ¸ 4 .

4 ö Ù Á¾¢ôÀ£Î ¸ « Õ Ç ÜÚ¸. ± ¸ ¦ÅüÈ¢ §Åü¨¸ : _______________________________________________________________________ ¦À¡Õû : _______________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 41 .

. þ Ú ± ¸ ..4 ந ô ¸ Ú ò¾¢Î¸.. . ± . « ÷ ÷.. : ¸ Ó . . 42 .. ÷ .. « Í « Í Õ í ¸ Õ . « ந í « Õ ð þ « ö ð . Õ ... ± í ¬ñÎ 5 Í . ½ ð Æ Õ þ Í í ! þ ½ « .. « Ó « Ó : ½ ¸ : ½ ¸ : « « Ó . « ..! ± « ö? ó ந Ç Ú ó . ±ýÉ? «È¢×Á¾¢ : þ Ú Õ « ´ Ú Ú « Ó Õó ÷.. þ Ú : « ÌÓ¾ý : ¬É¡ø.. « Ó þ ¸½ Ê ¸ 5 ± ¸ . « ö þÕ ± .« þ Ú ¸ ¸ ½ ! ! ó « ¸ ¸ ¸ Õ Ó ! ´Õ Ç « ðÊÕ ¸ . í ¸ ûÇ . « ¸ ¸ Õ ô Õ Í . þ ± Ú . Ê ± Ú : µ.

þ Úì ¸ í û Ò Æ ந Õ . ______________________________________________________________________________ 3. “þÇí ¸ .4 þ ¸ 1. ______________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________ 4. « Ú ÷ ¸û ± ó ¸ . û. ± Ú û Ó í ?” ± « ¸ð ÷. ______________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 43 . ¸ ó ûÇ « Ú ¸ Ç « ¸ Çí¸ñ Õ ± ¸½ .

¬º¢Ã¢Â÷ À¡Ã¡ðξø ÀûǢ¢ø Á¡½Å÷¸û §¸Ä¢ .§ÀîÍ ¿¼ÅÊ쨸 1 ÌÈ¢ô¨Àô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¸¨¾¨Â ¯Õš츢ì ÜÚ¸ º¢Å¡ .²¨Æ Á¡½Åý.Á¨Æ ¦Àö¾Ð – ÅÆ¢¦ÂøÄ¡õ º¸¾¢ ¸øÅ¢§Â Å¡úÅ¢ý ´Ç¢ Æ¢ ¢ ¸ ¢ ¸¢Æ¢ Õó «õÁ¡Å¢¼õ ÜÚ¾ø – Ò¾¢Â ¸¡Ä½¢ Å¡í¸ô À½õ þø¨Ä ¸¢Æ¢ó¾ ¸¡Ä½¢¨Âî Íò¾õ ¦ºö¾ø 44 – .À¡¼õ 5 §¸ð¼ø.ÁÉõ ¾ÇÃÅ¢ø¨Ä ¸øŢ¢ø ¸ÅÉõ¿ýÈ¡¸ô ÀÊò¾ø ¬ñÎ 5 ÀûÇ¢ ÓÊóдü¨ÈÂÊô À¡¨¾ .ÀÊôÀ¢ø ¢ ó ÷ ¢ Ó ûÇ¢ §¾÷Å¢ø º¢Èó¾ §¾÷ .

¬ñÎ 5 45 .¦ºöžȢ¡Р¾Å¢ò¾¡û -¸¡Äõ ¾¡úò¾¡Ð ¿¼ì¸Ä¡É¡û Ú ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ àÃõ -¸¡ø ÅÄ¢ -¦À¡ÕðÀÎò¾¡Ð ¿¼óÐ ¦ºýÈ¡û -¾¡Á¾Á¡¸ô ÀûÇ¢¨Â «¨¼ó¾¡û -¬º¢Ã¢Â÷ ¸¡Ã½õ §¸ð¼¡÷ -¾ý ¿¢¨Ä¨Á¨Âì ÜȢɡû -¬º¢Ã¢Â÷ ÁÉõ þÃí¸¢É¡÷. -§¾÷ ± ö Ò Æí ÷. -Á£É¡ -²¨ÆìÌÎõÀõ -¦¸ðÊ측â -¾ÅÈ¡Áø ÀûÇ¢ìÌî ¦ºøÅ¡û -¾¸ôÀÉ¡÷ ¯¼ø ¿Äì ̨È× -§Å¨Ä þÆó¾¡÷ -§ÀÕóÐì ¸ð¼½õ ¸ð¼ þÂÄÅ¢ø¨Ä -§ÀÕóÐ µðο÷ ²üÈ ÁÚò¾¡÷ -«Ø¾¡û -«ýÚ §¾÷× ¿¡û .§ÀîÍ Á¾¢ôÀ£Î ÌÈ¢ôÒ¸ Ç ÀÂýÀÎò¾¢ì ¸¨¾¨Âì ÜÚ¸.À¡¼õ 5 §¸ð¼ø.

46 .À¡¼õ 5 Å¡º¢ôÒ ¿¼ÅÊ쨸 2 ÀÄ ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ø¨Ä ± ¬ñÎ 5 Å¡º¢ò¾¢Î¸.

«Å÷¸û Àð¼ò¨¾ Å¡É¢ø ÀÈì¸ Å¢ð¼É÷. ¸ ñ¸. ÃÌÄÛõ «ÅÉÐ ¿ñÀ÷¸Ùõ «ôÀð¼ ந ¦ºýÈÉ÷. Àð¼õ ¾¢ìÌò ¦¾Ã¢Â¡Áø «íÌõ þíÌõ ÀÈó¾Ð. «Å÷¸Ç¢ý Àð¼ò¾¢ø À¼õ ŨÃÂôÀðÊÕ󾾡ø. «Å÷¸û «ùšθ¨Ç «í¸¢ÕóРŢÃðÊ «Êò¾É÷. ¬ñÎ 5 47 . ÃÌÄý ¾ÉÐ ¦¿Õí¸¢Â ¬Ú ¿ñÀ÷¸Ù¼ý ¾¢¼ÖìÌî º¢ð¼¡öô ÀÈó¾¡ý. Àð¼õ Å¡É¢ø ÀȨŨÂô §À¡ø ;ó¾¢ÃÁ¡¸ô ÀÈóÐ ¦¸¡ñÊÕó¾Ð.À¡¼õ 5 Å¡º¢ôÒ ¿¼ÅÊ쨸 3 ¸¨¾¨Â Å¡º¢òÐô ÀÄ ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Ç «¨¼Â¡Ç ¸. ¾¢¼Ä¢ø ¬Î¸û º¢Ä §ÁöóÐ ¦¸¡ñÊÕó¾É. ±É§Å. ÃÌÄÛõ «ÅÉÐ ¿ñÀ÷¸Ùõ «Åâ¼õ ÁýÉ¢ôÒì §¸ð¼É÷. «Å÷¸û ±È¢ó¾ ¸ø ´ýÚ ´Õ Å£ðÊý µðÊý §Áø Å¢Øó¾Ð. «ùÅ£ðÊý µÎ ¯¨¼ó¾Ð. ÃÌÄý Àð¼ò¾¢ý áø «Úó¾Ð. «Å÷¸û Ò¾¢Â¦¾¡Õ Àð¼õ ¦ºö ţ𨼠§¿¡ì¸¢ Á¢ýÉø §Å¸ò¾¢ø µÊÉ÷. «ù§Å¨Ç ¸¡üÚ º¢Ö º¢Ö¦ÅÉ Å£º¢ÂÐ. «Ð ÀÈ쨸¢ø «Æ¸¡¸ì ¸¡ðº¢ÂÇ¢ò¾Ð. £ðÊ ± ÷ Ç¢ Åó¾¡÷. ÀûǢ¢ø ¸¨Äì¸øÅ¢ À¡¼ò¾¢ý§À¡Ð ¦ºö¾ Àð¼ò¨¾Ôõ «Å÷¸û ¯¼ý ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼É÷. « ÁÉò¨¾ ÁÂìÌõ Á¡¨Ä §Å¨ÇÂÐ. ¾¢Ë¦ÃÉ ÀÄò¾ ¸¡üÚ Å£º¢ÂÐ. þÚ¾¢Â¢ø «Õ¸¢ø þÕó¾ ´Õ ÁÃ츢¨Ç¢ø «ôÀð¼õ º¢ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼Ð. ¿¢¨Ä¨Á¨Âô ÒâóÐ ¦¸¡ñ¼ «ô¦ÀâÂÅÕõ «Å÷¸¨Ç ÁýÉ¢òÐ «È¢×¨Ã ÜȢɡ÷. ¯ÂÃÁ¡É ÁÃõ ±ýÀ¾¡ø «Å÷¸Ç¡ø ÁÃò¾¢ø ²È¢ô Àð¼ò¨¾ ±Îì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ¸£Æ¢Õó¾Àʧ Àð¼ò¨¾ §¿¡ì¸¢ì ¸ø¨Ä ±È¢ó¾É÷.

____________________________ 5. __________________________ 6. ____________________________ 3. __________________________ 7. ___________________________ ¬ñÎ 5 48 . ____________________________ 4. __________________________ 10. __________________________ 8. __________________________ 9.À¡¼õ 5 Å¡º¢ôÒ Á¾¢ôÀ£Î ÀÄ ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ðÎ Å¡º¢ò¾¢Î¸. ____________________________ 2. 1.

¬ñÎ 5 49 .À¡¼õ 5 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 4 ¸¨¾ì¸¡É ÌÈ¢ôÒ¸¨Ç Áɧšð¼Å¨ÃÅ¢ø ±Øи.

¿¡ý ´Õ Òò¾¸õ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________ ¬ñÎ 5 50 .À¡¼õ 5 ±ØòÐ Á¾¢ôÀ£Î ¾ý¸¨¾ ±Øи.

¸øŢøÅõ ÁðÎõ ´Õ §À¡Ðõ «Æ¢Å¾¢ø¨Ä. ¦ÀüÈÅ¨É Å¢ðÎ ¿£í¸¡Ð. ¬õ. ²¦ÉÉ¢ø. «ûÇ «ûÇì ̨È¡¾ «Ó¾ÍÃÀ¢¨Âô §À¡ýÈ ¸øÅ¢¨Â ±ÅáÖõ ±ô§À¡Ðõ ¸ÇÅ¡¼ þÂÄ¡Ð. À¢ÈÕìÌì ¦¸¡Îì¸ì ¦¸¡Îì¸ì ̨ÈÂìÜʨÅ. À¢È ¦À¡Õð¦ºøÅí¸§Ç¡ ¿¢¨ÄÂüȨÅ. þ¨¾§Â ûÙ ÷. ¦¸¡Îì¸ì ¦¸¡Îì¸ ÅÇõ ¦ÀÚõ. À¢È ¦ºøÅí¸û ´§Ã þ¼ò¾¢ø ¿¢Ãó¾ÃÁ¡öò ¾íÌž¢ø¨Ä. ¦¸¡Îó¾£Â¢É¡ø Íð¦¼Ã¢ì¸ ÓÊ¡Ð. ‘§¸Êø Å¢ØøÅõ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ Á¡¼øÄ Áü ¨Œ ±Éò ¾õ ¸øÅ¢ «¾¢¸¡Ãò¾¢ø ¿ÂõÀ¼ ¯¨ÃòÐûÇ¡÷. Á¡È¡¸. ¦ÀüÈÅÉ¢¼ò¾¢ø ¿¢¨Äò¾¢ÕìÌõ ±ýÀÐ ¯Ú¾¢ÂøÄ. À¢ÈÕìÌì ¦¸¡Îò¾¡Öõ ̨È¡Ð. »¡Äò¾¢ý «¨ÉòÐî ¦ºøÅí¸Ùõ «Æ¢¨Å ±öи¢ýȧÀ¡Ð. ¬ñÎ 5 51 . ¸øŢøÅõ.À¡¼õ 5 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ¿¼ÅÊ쨸 5 ÀÛÅ¨Ä Å¡º¢ò¾¢Î¸.

À¡¼õ 5 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ̨ȿ£ì¸ø ÌÈÇ¢Öõ «¾ý ¦À¡ÕÇ¢Öõ Å¢ÎÀð¼ ¦º¡ü¸¨Ç ¿¢¨È× ¦ºö¸. ÁüÈ ¦À¡Õû¸û _____________ ¸Õ¾ôÀ¼¡Ð. ¬ñÎ 5 52 . ÌÈû : ________ Å¢ØøÅõ ________ ´ÕÅüÌ _________ Áü ¦À¡Õû ¨Š(400) : ´ÕÅÕìÌ _________ þøÄ¡¾ ¦ºøÅõ ____________ ¬Ìõ.

4. 1. À쾧¸¡Ê¸û þ¨ÈÅÛìÌ §¿÷ò¾¢ì¸¼¨Éî ¦ºÖò¾ì ¨¸Â¢ø ¾£îºðʨ ²ó¾¢ Åó¾É÷. 3. âý¢ þ¨ÈÅÛìÌ Á¡¨Ä ¦¾¡Îì¸ô âìܨ¼Â¢ø â츨Çô ÀÈ¢òÐô §À¡ð¼¡û. ¿¡¸¡º¡ì¸¢¨Âî §º÷ó¾ ¬¼Å÷ ´Õ ÷ 200 á ¸ñθ¨Çì ¦¸¡ñÎ 8 ¿¢Á¢¼ò¾¢ø ´Õ ¨¸ìÌ𨼨 ¦¿öÐ º¡¾¨É À¨¼ò¾¡÷. ¨¾ò¾¢í¸û Ó¾ø ¿¡û ¾Á¢Æ÷ Å£¦¼íÌõ ¦À¡í¸ø ¨ÅòÐî Ý̢嬃 ÅÆ¢ÀÎÅ÷.À¡¼õ 5 þÄ츽õ ¿¼ÅÊ쨸 6 š츢Âí¸¨Ç Å¡º¢ò¾¢Î¸. 2. 5. þí¸¢Ä¡óÐ ¦À¡Ðô âôÀóÐô §À¡ðÊ¢ø ¦ÅüȢ¡ÇḠš¨¸ ÝÊÉ¡÷. ¼ò§¾¡ Ä£ ¦º¡í §Å. À ¬ñÎ 5 53 .

____________________________ 2. ____________________________ 4. __________________________ 6.À¡¼õ 5 þÄ츽õ ¿¼ÅÊ쨸 7 ¦º¡üÌÅ¢ÂÄ¢ÖûÇ µ¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸ÙìÌôÀ¢ý ¢ ¢ ó ûÇ ¸ Ç ÀðÊÂĢθ. __________________________ 9. ____________________________ 5. ____________________________ 3. __________________________ 10. âî¦ºÊ ÀüÀ¨º ¸ü¸ñÎ ¨¾ò¾¢í¸û ¾£ôÀó¾õ Å£ðÎôÀÍ ¨ÁôÒðÊ ¨¸ìÌ𨼠ÁðÀ¡¨É ¨¸ì¸Ê¸¡Ãõ ¦À¡üÈ¡Ä¢ ¾£ô¦ÀðÊ ÀÍõÀ¡ø âôÀóÐ ¨¾ô¦À¡í¸ø 1. __________________________ 7. __________________________ 8. ___________________________ ¬ñÎ 5 54 .

âîºðÊ = __________________ 2. ¨ÁôÒðÊ = __________________ 4. ¨¸ + ¸Ê¸¡Ãõ = __________________ À¢Ã¢ò¦¾Øи 1. âñÎ = __________________ 5.À¡¼õ 5 þÄ츽õ Á¾¢ôÀ£Î §º÷ò¦¾Øи 1. ¨¾ôâºõ = __________________ 7. ¨¸ò¾Ê = __________________ ¬ñÎ 5 55 . ¨¾ô¦À¡í¸ø = __________________ 8. ¾£ + ºðÊ = __________________ 3. ¨¾ + ¾¢í¸û = __________________ 4. â + ¦ºÊ = __________________ 7. â + ÀóÐ = __________________ 5. âîºÃõ = __________________ 6. â + ܨ¼ = __________________ 6. ¨¸ + Ì𨼠= __________________ 2. ¾£ô¦ÀðÊ = __________________ 3.

6 §¸ð¼ø. À¢È󾿡û Ţơ ¾£À¡ÅÇ¢ «Û ¾¢ÕÁ½õ ¬ñÎ 5 í¸ Å¢Æ¡ 56 . §ÀîÍ ¿¼ÅÊ쨸 1 ¯ý «ÛÀÅò¨¾ Å¢Åâ.

ûÇ ö ÐŨà «ñ ñ Æ ¸ «Õ þÕó . Õ ¬ñÎ 5 ÷. ðÊ ¸ ¸ Æ . þவ் Æ ñ « í¸ « Ú . Ó ÷. ந ðÊ û Ǹû « ¸ Ç ÷ Õ Ú Ç Õ ± Õ¼ý þÚ þ ¸ ÷ó ±í¸û . Õ . « ¸ ó ¸ þ ¸ ¸ ÷ þ Ç « . ¸ . ¸ « Ú ´ ÚÜÊ Ó Ó « Æí «í¸ ¸ « ÷ ó ந û ÷. ó Õó ÷. Õó ÷ ó ó þவ் Æ ± Ú «Ú . ± ÷.ந Û ¸ . þ Ú ½ ô Ê Ò ¸ ¸ ñ ð Õó ÷¸û « ðÊÕó ñ Õó Õ ¸ ÷ó . þவ் Æ . ½ ¸ Ç Õ ¿¡û ± ÷. ¸ ó ¸ Ò 6 ¸ 2 Ò Ê §Å¡Î ÷ « ¸ ÷. ñ ó ¸ñ ÷. ந í¸û «ó ñ½ Õ ó ñ þÕó Ú ± ÷ó . ÷¸û ¸ ¸ ð ¸ Í¸û ó ÷ í¸ Ç « Ê Ç ± Õ ÷. 57 ð . ¸ « ¸ ñ ¸û . ± « Í Õ ö . Ú ¸ «ñ ó Õó ð ÷¸Ù ¸ Õó ¸ ¸ ¸ ÷ ó Õó ÷¸Ù ¸ ñ ÷. ¸ Æ ¸ ந Õ ந ± ± ¸Ù þ ½ó ö Õó ந Ð Ó¾ø.

Æ «Ú ந ñ «Ú Ð « Õ þÕ Õ ந ¸ Æó ¸ þவ் Æ ¸Õ ¸ ó Æ ñ . ñ í ¸Ù . þ ñ ½ þ ± Ê ¸û þ ± Ú ¸ ó ÷. þùŢơ ÷ þவ் Æ Õ ½ Ó ¸û ¸ ¸û.Ç 6 Ò ¾ø Å¡º¢ò¾¢Î¸. þó « ÷ ¸ « ½ ¸û ¸ ± Ú « Æ ¸û. Ó ±ð ñ ÷ Õ ½ ¸û þÕ Õ ö ÷ í û 120 Ó ¸ ¸ð Õ í¸Ç Õ í¸ Ç Õ ½ ÷ ந ¸ . 58 ¸ . Æ « Ú ¸ Æ Ç ½ ¸ þ ¬ñÎ 5 « ÷ó ÷ . .

59 Ê ¸ 3 .6 ± ந ÷ ¬ñÎ 5 í¸ Ç ÷ ¸ÄóШáθ.

þÅ÷ º¢Úž¢§Ä§Â ¸øÅ¢ §¸ûÅ¢¸Ç¢ø º¢ÈóРŢÇí¸¢É¡÷. ¦À¡ìáý «ÏÌñÎî §º¡¾¨É¢ø Ó츢 ¾Á¢ú Á£Ð Á¢Ìó¾ ÀüÚ ÷. Å¢ÕÐ. §¾º¢Â ¦ÅÊŨÁôÒ Å¢ÕÐ. þý¨È þ¨Ç ¾¨ÄӨȢÉÕìÌ «ôÐø ¸Ä¡õ ¿õÀ¢ì¨¸ ¾Õõ ´Ç¢Â¡¸ Å¢Çí̸¢ýÈ¡÷. « ÷. «ôÐø ¸Ä¡õ þ ந Ò ¢ Ò Í ÷ðŠ ¸ æ ¢ ¢ ûÇ¢ ¢ ¸ ð Ê ¢ ÓÊ ÷ó ÷. ±ØÐÅ¡÷. ÀíÌ Å¸¢ò¾Å÷. þÅ÷ ¦¸¡ñ¼Å÷. ¬ñÎ 5 ¢ñ ¾¢ÈÛì¸¡É §¾º¢Â Å¢ÕÐ «ôÐø ¸Ä¡õ. Å¢ï»¡É ¦¾¡Æ¢øÑðÀ §À¡ýÈÅü¨Èô ¦ÀüÚ ÷ Š Ç¢ §ÀÕõ Ò¸Øõ «¨¼ó¾¡÷. ¾¢Õ 60 .6 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ந Ê ¸ 4 Å¡º¢ò¾¢Î¸. «ôÐø ¸Ä¡õ ÀÄ §¾º¢Â Å¢Õи¨Çô ¦ÀüÚûÇ¡÷. ¢ ¸ 25-07- ¾Á¢ú¿¡ð¨¼î §º÷ó¾ þÅ÷ µ÷ «Ïºì¾¢ Ţﻡɢ¡š÷. þÅ÷ ³ó¾¡õ ÅÌôÒ Å¨Ã þá§ÁŠÅÃõ º¡Á¢Â¡÷ ÀûÇ¢ìܼò¾¢ø ¸øÅ¢ À¢ýÈ¡÷. þó¾¢Â¡Å¢ý 2002þø «ôÐø 12¬Å ¸Ä¡õ ¢ À¾Å¢ ²üÈ¡÷. «ôÐø ¸Ä¡õ 1931¬õ ¬ñÎ «ì§¼¡À÷ Á¡¾õ 15¬õ §¾¾¢ þá§ÁŠÅÃò¾¢ø À¢Èó¾¡÷. þÅ÷ ¾Á¢Æ¢ø §ÀÍÅ¡÷.

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Õ Ò¸ 1. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ¬ñÎ 5 61 . _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. ¸û 1.6 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ Á¾¢ôÀ£Î þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¸ Õû š츢Âõ «¨Áò¾¢Î¸. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2.

ðÊ ÷. ó Çí ÷ ______________________ _______________________ ÷ Ü ¸ « ó Çí¸ ðÊ Õ ÷. ந 3. _________________________ 2. ñ ÷.6 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ¸ þ ½ ¦¾Ã¢× ö 1. ¸ ½ ÷¸û ¸. ¸û Õ ¬ñÎ 5 ± Ò¸ 62 ± Ú .

¸ ¸ ந ¸ ÷ Ó¸ நுð í¸ Ç öó ÷. Ç÷¸û þÕ ´வ் þவ் Ç ð Õ ÷. ´Õ ¸ ñ þவ் Ç ð .6 ந í¸ Ç ¾¢Î¸. Û ÷ þ ± ÷. ¸ Ç Ç Ç ¬ñÎ 5 ð ð Ç ÷ ¸ ¸. ¸ ¸ Ç ó þÕ ¸Õ ñ Õ ï ´ ந ¸ ¸ ± . 63 . . ± Û . ´ நுð ± Ú ¸ ¸ « Çí « Ú . Ò¸ þ ñ Õ . «ó ´Õ ந þ ¸½ Ê ¸ 5 Ç ¸û ð Ç÷¸ Ç ð .

Ò ¦À⾡¸ ¸Õ ¸ Ç Õ Ò ö ÜÊ Ê ñ ÷ó Ò Ó ¸ñ Ü ¸û ¸ ÷¸Ù . ½ ¸ Ç ¸ ± ÷. Ò ó ¸û þ Û ¸ñ « ÷¸ Ç ந Ó Ê Ê ÷. ¸Ù ¸ ± ¸ñ Ó ¸Õ Ê Û ¸ñ . ¸ ð þ ¸ ñÊÕ ± þ Û ïஞ . Ññ§¿¡ì¸¡Ê Ê Ò ± Ú ¸ñ ¸Õ ¸ Ç þ ± Ü ¸ þ Û . « ÷¸Ç . Ú. ( Š ¸ ந ÷ Ü Ò ð ? ¸ñ ïஞ ¸ Ç Ó « Ê ¸ . « ÷¸û «Ç தூ ¸ ÷¸û ± ÷¸û. ¸ ñÊÕ Õû¸Ù ûÇ .7 Ò ¿¼ÅÊ쨸 1 ÀÛÅ¨Ä Å¡º¢ò¾¢Î¸. « ÷¸ Ç நுñ Õ ¸ Ç Ú þ Ú ïஞ Ò . Õó ñÊ Ò ¸Ù ¸ . þ Û ¸Õ . ¸ñ Ò ). « Í ¸ . « ð ð . ïஞ ШȸÙû þòШÈ¢ø ﻡÉòÐ¨È ð ûÇ ÷¸ Ç Ú Õû¸ ¸ ñ ïஞ ¸ñ Ú ந Õû¸ Ç ¸ Ê þ Ú ந ïஞ ¸Ç ¸ ¸ñ ± þ Õ Ó þ ±ñ ûÇ þ . ¸ ûÇ ± Ú Ê . ந ö¸û ¸¸û « ÷¸ Ç ந ñ ó þ ¸ Ç Ê ¸ ¸û ÷. ÓÊ Ó ந ¸ ¬ñÎ 5 ñ . ûÇ ந ó ¸û. ந ñ . ¸ ñÊÕ ¸ Ç . 64 .

7 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 2 Áɧšð¼Å¨Ã¨Å ¿¢ÃôÒ¸. §À¡ìÌÅÃòÐòÐ¨È ÁÕòÐÅòÐ¨È __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ «È¢Å¢ÂÄ¢ý ¿ý¨Á¸û Ţź¡ÂòÐ¨È ¸øÅ¢òÐ¨È _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ¬ñÎ 5 65 .

§À¡ìÌÅÃòÐòÐ¨È ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ÁÕòÐÅòÐ¨È ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Ţź¡ÂòÐ¨È ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ¸øÅ¢òÐ¨È ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 66 .7 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 3 ¸Õòи¨Ç Å¢ÅâòРš츢Âò¾¢ø ±Øи.

7
ö Ù

Ê

¸ 4

Å¡º¢òÐ, ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ÜÚ¸.

¸

:

:

, ±í ¸ «

µð

± Û

¸

:

±

ö?

¸ ¸
Õ

Ú

û
í¸û

ñ

¸

. þÕó

Ú

,

¸Ê

,

±

±

Õ

Û

:

¸

¬ñÎ 5

ந Ì

×

Õ

,

. þÚ

«

. ±ó
« ¸

ð

ö! þ

¸
, ந Û

.

±
Ú

Õó

.

í
Ü

± Ú

. þ
ð

ö!

!

ÓÊ

ö

:

ð

ûÇ

¸ ñ

¸

.

¸ ûÇ

í¸ þ Û

:

¸ ñÊÕ

?

, «

ðÊ

¸

ð

¸ ந Ò

ðÊ

.

67

7
ö Ù

Õ

Ò

1.

±

ñ ÷

¸
¸ò

Ü

«

¸

´

ì ¸

¸ì ¸

« ¸

Ê

¸¸ Ç ±

ó

¸½

Õ

Ê

____________________________________

û Ǹû «

±ñ½í¸û «
Õ

«

Ú

ó

¸ Ç
Õ

¸

___________________________________

÷.

¸Õ

¸û

ð

ó

¸ ñ
Ò

Üð

«

í¸

ò

ð í¸ Ç

÷ _____________________

÷.

4.

Õ.
Õ

¬ñÎ 5

¸

÷.

2.

3.

¸

¸
Í

ð

Õ ½ ÅÃý __________________________ ±ñ

÷.

68

7
þ ¸½
¿¼ÅÊ쨸 5

, ÅÄ¢Á¢ÌóÐûÇ «
Çí¸ñÎ §¸¡Êθ.

«

Ê, þ

Ê, ±

Ê ±Û

¸ Ç

Ó¸¢Äý

:

Žì¸õ, ³Â¡. ±ô§À¡Ð Àð¼½ò¾¢Ä¢ÕóÐ Åó¾£÷¸û?

ŧ¡¾¢¸÷

:

Žì¸õ, ¾õÀ¢. ¬Á¡õ, ¯ÉìÌ ±ý¨Éò ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ±ôÀÊò
¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ñ¼¡ö?

Ó¸¢Äý

:

¯í¸û ÅèÅô ÀüÈ¢ ÌÁ¡÷¾¡ý ¦º¡ýÉ¡ý. «Åý ±ý ¯üÈ
§¾¡Æý ³Â¡.

ŧ¡¾¢¸÷

:

µ! «ôÀÊ¡, ¾õÀ¢.

Ó¸¢Äý

:

³Â¡, ¿£í¸û þôÀÊò ¾É¢Â¡¸ô ¦À¡Õû¸¨Çò à츢î
¦ºøÅÐ ±ÉìÌ §Å¾¨É¡¸ þÕ츢ÈÐ. ¿¡ý
í¸Ù
¯¾ÅÄ¡Á¡?

ŧ¡¾¢¸÷

:

ÀÚ¢ø¨Ä ¾õÀ¢, ¿¡§É àì¸¢î ¦ºø¸¢§Èý. ¯ÉìÌ ²ý
º¢ÃÁõ?

Ó¸¢Äý

:

³Â¡, «ôÀÊî ¦º¡øÄ¡¾£÷¸û. ¿¡Ûõ þó¾ ÅƢ¡¸ò¾¡ý
¦ºø¸¢§Èý. ¯í¸ÙìÌ ¯¾×ž¢ø ±ÉìÌ ±ó¾¦Å¡Õ
ºí¸¼ÓÁ¢ø¨Ä.

ŧ¡¾¢¸÷

:

ºÃ¢, ¾õÀ¢. Å¡, þó¾ô ¦À¡Õ¨Çò àì¸¢ì ¦¸¡û.

¬ñÎ 5

69

±ôÀÊ + ÀÈó¾Ð = _______________________ 10. þôÀÊ + À¡÷ = _______________________ 4. ±ôÀÊ + Åó¾¡ö = _______________________ 3. «ôÀÊ + ¦º¡ø = _______________________ ¬ñÎ 5 70 ¸½ .7 þ §º÷ò¦¾Øи 1. «ôÀÊ + ¦ºö = _______________________ 2. «ôÀÊ + ¿¢ø = _______________________ 7. þôÀÊ + Å¡ = _______________________ 9. ±ôÀÊ + §À¡É¡ö = _______________________ 6. «ôÀÊ + ¦ºö = _______________________ 8. þôÀÊ + º¡ôÀ¢Î = _______________________ 5.

« Ê__ 2. þ Ê__ §À¡! 4. «ôÀÊ___ ÜÚ. ± ö Ê__ ¸. þ 3. 6.7 þ ± 1. ±ôÀÊ___ À¡ÎÅ¡ö? ¬ñÎ 5 71 ¸½ ¸ . ! ö Ê__ Ò ö? ? 5.

À½ôÀ¼¸¢ø ¸¡ø ¨Åò¾Ðõ ÌÇ¢÷º¡¾Éõ ¦À¡Õò¾ôÀð¼ À¼¸¢ý º¢øĢ𼠸¡üÚ ö ÷ ¸ ¨Åò¾ . þÕôÀ¢Ûõ. ¿£Ä츼Öõ « á¸õ À¡Ê ¬÷ôÀâ . «¨Ä¸û ¸¨Ã ñÊ ¬Éó¾ ¿¼ÉÁ¡Ê «üÒ¾ì ¸¡ðº¢ §ÀÃÆÌ. À¨Æ¨Á¢ý ÍÅθû ¦¸¡ïºÓõ þøÄ¡¾ ÒШÁô ÀðÊÉÁ¡¸ Öãð þÕôÀÐ ÁÉò¨¾ ¦¿Õ¼§Å ¦ºö¾Ð. ÍÁ¡÷ þÕáÚ §À÷ «ÁÃì ÜÊ «ôÀ¼Ì ÓØÐõ ¸ñ½¡Ê¡ø ã¼ôÀð¼ ¿¢¨Ä¢ø ±í¸ Ç ÍÁóРިÃóÐ ¦ºøÖõ µð¼ò¾¢ø ±í¸ Ç ÁÈó õ. Àí§¸¡÷ ¾£ Ìî ¦ºøÖõ À½ôÀ¼Ì. Àí§¸¡÷ À½õ ¸¼ó¾ ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á Ú ¿¡Ûõ ±ý ÌÎõÀò¾¡Õõ Àí§¸¡÷ ¦ºýÈ¢Õ󧾡õ. ÒÐ ¿õ¨Á þÕ ¸Ãõ ÜôÀ¢ ÅçÅüÀÐ ÁÉò¾¢üÌ þýÀò¨¾ò ¾ó¾Ð. Àí§¸¡¨Ãî ¦ºýȨ¼Â ӾĢø Öã𨼠«¨¼ó . ¬ñÎ 5 72 . Öãð ÀðÊ ò¾¢ ÕóÐ Ú ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ ¦¾¡¨ÄÅ¢ø þÕìÌõ ´Õ ÍüÚÄ¡ò ¾£× ¬Ìõ. Öãð À¼ÌòШÈ¢ø ¦ÁøÄ ¬Ê ¬Ê ±í¸ Ç ÅçŠ. ÖãðÊý À¨Æ¨Á º¢ýÉí¸û Á¡üÈ¢ «¨Áì¸ôÀðÎ. ¦ÁøĢ þ¾Á¡É ¸¡üÚ ¯¼¨Äò ¦¾¡ðÎ ÅÕ¸ ÅÕ¸¦ÅÉò ¾Ø þýÀÁ¡Ìõ.À¡¼õ 8 Å¡º¢ôÒ ¿¼ÅÊ쨸 1 ¸Õ ¸ ð Õû ÜÚ¸. Àí§¸¡÷ ¾£×. «ó¾ô À¼Ìò ШÈ¢ø þÂü¨¸ ±Æ¢ø ¦¸¡ïÍõ «ÆÌ ÁÉò¨¾ì ¦¸¡û¨Ç ¦¸¡ûÅÐ þÂø§À. «í ±Æ¢øÁ¢Ì ¸¡ðº¢¸û ¸ñ¸ÙìÌ Å¢Õó ¸ « ó .

.! ±É ±ñÏžüÌû þ¼Ð ÒÈò¾¢ø ¸¡Ïõ «Ãº Á§Äº¢Âì ¸¼ ¾Çò¾¢ý À¢ÃÁ¡ñ¼õ «ºÃ ¨Åò¾Ð. ¾£Å¢ý ÓЦ¸Ö À¡ö ¿¢üÌõ Á¨ÄÔõ «ó¾ Á¨Ä º¡÷ó¾ ¿¢ÄÓõ ±í¸¨Ç Á¢¸×õ ¸Å÷ó¾ .. ÍÁ¡÷ ¿¡üÀÐ ¿¢Á¢¼ À½ò¾¢üÌô À¢ÈÌ ¿¡í¸û Àí§¸¡÷ ¾£Å¢ø ¸¡ÄÊ ¨Åò§¾¡õ. À£Ãí¸¢¸û ¾¡í¸¢Â ¸õÀ£ÃÁ¡É ¸ôÀø¸û «Ãº Á§Äº¢Âì ¸¼üÀ¨¼Â¢ý ´ôÀüÈ Å£Ãò¨¾Ôõ ¿¢¸Ã¢øÄ¡ Å¢§Å¸ò¨¾Ôõ À¨Èº¡üÚž¡¸ «¨Áó Õó . º¢Ú ¾£Å¡¸ þÕôÀ¢Ûõ.Öãð ÀðÊÉò¾¢ý ¦ÀÕ¿¢ÄÓõ ¸¼Ä¢ý þÕ ¸¨Ã¸Ùõ ¿ÁìÌì ¨¸Â¨ºòÐ ÅÆ¢ÂÛôÀ¢ ¨ÅôÀÐ §À¡ø À¢ý§É¡ì¸¢ ¿¸Õõ ¸¡ðº¢§Â ¸¡ðº¢ ! «¼¼¡! ±òШ½ þýÀõ ¨Åò¾¡ö þ¨ÈÅ¡. ¬ñÎ 5 73 .

À¡¼õ 8 Å¡º¢ôÒ ¿¼ÅÊ쨸 2 ¦º¡üÌÅ¢ÂÄ¢ø ¯ûÇ ÀÄ ¦À¡Õû ¾Õõ ¸ Çô ÀðÊÂÄ¢ðÎ Å¡º¢ò¾¢Î¸. »¡Â¢Ú Áñ ´Ç¢ ¸¡üÚ Á¡¨Ä Å¢ÇìÌ Å¡Éõ ¿¢Äõ ºó¨¾ ¾¢í¸û Å¢¨Ä áø ¸ñ ¸Å¢ Á¨È ¦Á¡Æ¢ §¿¡ö Å¢ÄíÌ ¬Î ¡¨É ³Âõ ¸Ã¢ «õÁ¡ «ýÉõ «Ã¢ ÌÃíÌ ¯½× ¦Àñ «½¢ ¯¨¼ À¼Ì Á¡½Åý Àâ ¸ø ¸¼ø ¾£× ÀÊ ÜÎ ¸ñ½¡Ê ÒШÁ ¸ôÀø ¿¨¸ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ ________________________________ ¬ñÎ 5 74 .

À¡¼õ 8 Å¡º¢ôÒ Á¾¢ôÀ£Î ÀÛÅÄ¢ø ¯ûÇ ÀÄ ¦À¡Õû ¾Õõ ¸ ±ð . þ ÷¸ ÷ó . þ ó Û Ú ´ ñÊ ö ðÊ ûÇ «Õ ¯Â÷óÐ ÅÕʼ µ ¸ ñ Ç «Õ Õí ¸ ¸ Ò ¸ ñÊ ¸. Ú . þ ஞ Ú «Õ . ¨ÅòÐÅ¢ðÎ í . ¸Ù ÷. «í ¸ È ந ó ð Õ ó ÷ ந « ÷ó ¸ ¸ ñ ÷. ¸ ó ¸ þ ó µ Ê . «ñ½¡ó Óû . ó Õó ó « ¸ Û Ç ðÊ Õó ÷ ¸ ñ Å¢ þ ¸ ñ ± þ ¸Ê¸ «Û í¸ Ç ¬ñÎ 5 Õó Ü ÷ó É÷. ¸ ñ þ ¸ñ Ú « Ò Û Û ¸ ÷ ð Ê ¸ « Õ ÷. ÷ Ê . ¸ நñ ÷¸ Ç « « ¸ñ Õ ¸ þÕ ¸. «í Õó ±ñ½ ÷. ந ¸ Ó ó Ç÷ó Õó Ç Ç ¸. Ò ந ð Êô ð ¸ . 75 . ¸Ç « ÒýÓÚÅø âò¾¡ý. ó ð . §Áü¦¸¡ñ¼ ÷. Æ ¸ Ç «¨¼Â¡Çí¸ñÎ Å¡º¢ò¾¢Î¸ Õ Á¢¾¢Åñʨ ¸ ¸ ± ó þ ÷. ÷. ´Õ ¸ ð ¸û ¸ñ¸ Ç Æ Ê ந ½ « ½õ í¸û ±ðÊ ந û ந Í «Õ Õû¸ Ç ந ¸ Õ ¦ºö¾¡ý. ¸ ðÊ ந «ó¾ ÷.

«Åý ±¾¢÷À¡÷ò¾¢Õó¾ Á¡¨Ä §Å¨ÇÔõ Åó¾Ð. ¬ñÎ 5 76 . «Åý ¾ý ¸¡¨Ä ¸¼ý¸¨Çî ¦ºùÅ§É ¦ºöÐ ÓÊò¾¡ý. ¬¾Ä¡ø. «íÌ. áðÊÉõ ¯ÂÃÁ¡¸î ¦ºøÖõ §À¡¦¾øÄ¡õ Ƹ ¾ý ¸ñ¸¨Ç þÚ¸ ãÊ즸¡ñÎ ¦Àü§È¡Ã¢ý ¨¸¸¨Çô À¢ÊòÐ즸¡ñ¼¡ý. §¸Ç¢ì¨¸î ºó¨¾ìÌî ¦ºøÄÅ¢ÕôÀ¾¡¸ò ¾ý «õÁ¡ ÜÈ¢ÂРƸ ¿¢¨É×ìÌ Åó¾Ð. Ƹ ¾ý ÌÎõÀò¾¡Õ¼ý Á¸¢ú¡¸ì §¸Ç¢ì¨¸î ºó¨¾¨Âî ¦ºýȨ¼ó¾¡ý. ¯¼§É. «Åý ÀÄ Å¢¨Ç¡ðθ Ç ¸ñ¼¡ý. «¾ýÀ¢ý. þùÅ¡Ú ´ù¦Å¡Õ Å¢¨Ç¡ð¨¼Ôõ Ƹ Å¢¨Ç¡ÊÉ¡ý. Æ¸Û «Åý ¦Àü§È¡Õõ áðÊÉò¾¢ø Í ÷. ¬É¡Öõ þó¾ Å¢¨Ç¡ðθ¨Ç Å¢¨Ç¡Ê¾¢ø «ÅÛìÌ Áð¼üÈ Á¸¢ú. þ¨¾ì ¸ñ¼ «¨ÉÅÕõ À¾È¢ô§À¡É¡÷¸û. «Åý ţΠ¾¢ÕõÀ ¿¢¨Éò¾ §Å¨Ç¢ø §¸Ç¢ì¨¸î ºó¨¾Â¢ø ´Õ ºõÀÅõ ¿¢¸úó¾Ð. þÚ¾¢Â¢ø.À¡¼õ 8 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 3 ÀÄ ¦À¡Õû ¾Õõ ¸ Ç «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ÀðÊÂĢθ. ஞ Ú ¾ý ¦À¡ü¸¾¢÷¸¨Çô âÁ¢¦ÂíÌõ ÀÃôÀ¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð. §¸Ç¢ì¨¸ ºó¨¾Â¢ø ´Õ ¿¡û «ýÚ ì¸¢Æ¨Á. Ƹ ¾ý ÀÎ쨸¢ĢÕóÐ ±Øó¾¡ý. Üð¼ ¦¿Ã¢ºÄ¢ø º¢ì¸¢Â ´Õ º¢ÚÁ¢ ÁÂí¸¢ì ¸£§Æ Å¢Øó¾¡û. Ƹ «ôÀ¡ ÁÕòÐÅ Åñʨ «¨Æò¾¡÷. §¸Ç¢ì¨¸î ºó¨¾Â¢ø Üð¼õ «¨Ä §Á¡¾¢ÂÐ. Ƹ ¾ý ¦Àü§È¡Õ¼ý ţΠ¾¢ÕõÀ¢É¡ý. « Á¢¸×õ ¸¨ÇòÐô §À¡É¡ý. ÁÕòÐÅ ÅñÊ Å¢¨ÃÅ¡¸ ÅóÐ «ó¾î º¢ÚÁ¢¨Â ÁÕòÐÅÁ¨ÉìÌ « ÆòÐî ¦ºýÈÐ. ¦¾¡¼÷óÐ «ÅÛìÌì ¦¸¡Îò¾ §Å¨Ä¸û «¨Éò¨¾Ôõ Å¢¨ÃÅ¡¸î ¦ºöÐ ÓÊò¾¡ý.

À¡¼õ 8 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 4 ¿¼ÅÊ쨸 ãýÈ¢ø «¨¼Â¡Çí¸ñ¼ ÀÄ ¦À¡Õû ¾Õõ ±Øи. ¬ñÎ 5 ¸Ùì¸¡É ¦À¡Õ¨Ç 77 .

¸¼ý ¬ñÎ 5 Á¨É «¨Ä ¾¢¼ø ¸¾¢÷ þÕõÒ §Å¼ý àñ »¡Â¢Ú «ýÒ ÅÂø ¬º¢Ã¢Â÷ Á¨É Òò¾¸õ «¨Ä 78 .À¡¼õ 8 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 5 ¦º¡üÌÅ¢ÂÄ¢ÖûÇ ÀÄ ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸ñÎ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨Ç ±Øи.

¸ ஞ « . Ê ¸ ந ¸ Ú ´ ந ó ó Ó « ó Õó ÷. Á¡í¸É¢ì ´Õ Æó .À¡¼õ 8 ±ØòÐ Á¾¢ôÀ£Î ÀÛÅ¨Ä Å¡º¢òÐô ÀÄ ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Çì ¸ñ¼È¢óÐ ±Øи. Ó ÷ í ø §¸ðÎ ¸ ì ¸ñ þ¨ÁìÌõ ந Ü . «Õ Õ ÷ ¸ ¸ ö ð Õó “¾õÀ¢! ¾õÀ¢! Æ Ü !” ± Ú ´Õ ñ Õ ÷ . ¸ ñ ½ Ê . ´Õ ½ í¸ ¸ Ç ± Õ « ±Æì ¸ . ¸ Ü ¸ . ¸ ந ñ ½¢ ú¢ ¸ ¸ « ¬ñÎ 5 ñ . ¸ ¸ ð ½ À¡÷òÐ ÷ó . ¨ÅòÐÅ¢ðÎ « ÷ó . Ó . Ê Ú ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ «Ê ± ܨ¼¨Âò ¾ý «Õ¸¢ÖûÇ ந ¸ « Ê Õó . ¸ ¸û « ந ¸ « ¸ ì ¸ « ÷ó ந ¸ ñ þ ¸ ¸ ó . ந ¸ Õó í¸ ì Ü §¿Ãò¾¢ø ð Ê . 79 .

¯ÉìÌ ²§¾Ûõ À¡¼õ Å¢Çí¸Å¢ø¨Ä¦ÂýÈ¡ø ±ýÉ¢¼Óõ §¸ð¸Ä¡õ. «Ó¾ý : þýÚ ÀûǢ¢ø ²ý ¸Å¨Ä¡¸ þÕó¾¡ö? µö× §¿Ãò¾¢ý §À¡Ð º¢üÚñÊ¨Ä¢ø ¯ý¨Éì ¸¡½Å¢ø¨Ä§Â! ²ý ¿ñÀ¡? ±í§¸ ¦ºýÈ¡ö? À¡Ã¾¢ : ´ýÚõ þø¨Ä «Ó¾ý! «Ó¾ý : À¡Ã¾¢. ¿ýÈ¢..... ±ýÉ ºÃ¢Â¡? À¡Ã¾¢ : ºÃ¢. Á¡¨Ä Á½¢ ãýÚìÌ ±ý Å£ðÎìÌ ÅóÐÅ¢Î. «Ð¾¡ý ±ÉìÌ Á¢¸×õ ÅÕò¾ò¨¾ ¯ñ¼¡ì¸¢ÂÐ. À¡Ã¾¢ : «ó¾ô À¡¼õ ±ÉìÌô Ò⡾¾¡ø ±ýÉ¡ø «¨¾ ÓبÁ¡¸î ¦ºö þÂÄÅ¢ø¨Ä. À¡Ã¾¢ : §¿üÚ «¨Ã ̨È¡¸î ¦ºöÐ «ÛôÀ¢Â Å£ðÎôÀ¡¼ò¨¾ô À¡÷òÐ ¬º¢Ã¢Â÷ ±ý¨É «¨ÉÅ÷ ÓýÉ¢¨Ä¢Öõ ¾¢ðÊÉ¡÷. «Ó¾ý : µ. ¿£ ±ý ¦¿Õí¸¢Â ¿ñÀý. ±ý «ñ½Ûõ ¿ÁìÌ ¯¾×Å¡÷. ¿ñÀ¡! À¡Ã¾¢ : Žì¸õ.. ¿ñÀ¡. «Ó¾ý : ºÃ¢. «Ð¾¡ý ¯ý ¸Å¨ÄìÌì ¸¡Ã½Á¡? ¿ñÀ¡. þÉ¢§Áø Å£ðÎôÀ¡¼í¸¨Ç ÓبÁ¡¸î ¦ºö§Åý.À¡¼õ 8 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ ¿¼ÅÊ쨸 6 ¯¨Ã¡¼¨Ä Å¡º¢òÐ «¾¢ø ¸¡Ïõ þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ÜÚ¸. «Ó¾ý : Žì¸õ. «Ð ¯ý ¾ÅÚ¾¡§É? ¯ý ¾Åü¨È ¯ÉìÌ ¯½÷ò¾§Å ¬º¢Ã¢Â÷ «ùÅ¡Ú ¦ºö¾¢ÕôÀ¡÷.. Á¡¨Ä ±ý Å£ðÊø ºó¾¢ô§À¡õ.. Á¢ì¸ ¿ýÈ¢. þÉ¢§Áø «ôÀÊî ¦ºö¡§¾. «Ó¾ý : ¿£ «¨¾ ¬º¢Ã¢Â⼧Á §¸ðÊÕì¸Ä¡§Á! ºÃ¢. ¯É째Ðõ À¢ÃÉ¡? ´Ç¢× Á¨ÈÅ¢ýÈ¢ ±ýÉ¢¼õ ÜÈÄ¡§Á! ¿¡ý ¯ÉìÌ ¯¾Å Á¡ð§¼É¡? À¡Ã¾¢ : õ. ¿¡ý ¯ÉìÌ ¯¾×¸¢§Èý. þýÚ Ó¾ø Å£ðÎôÀ¡¼í¸¨Ç ¿¡Á¢ÕÅÕõ §º÷ó§¾ ¦ºöÂÄ¡õ. ¬ñÎ 5 80 . «Ó¾ý : ±ýÉ ¾Âì¸õ? ¨¾Ã¢ÂÁ¡¸ ±ýÉ¢¼õ ÜÚ.

«¨Ã Ì¨È 1. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ´Ç¢× Á¨È× 1. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 81 .À¡¼õ 8 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ Á¾¢ôÀ£Î þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨Ç Õû Çí¸ Å¡ì¸¢Â «¨Áò¾¢Î¸. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2.

¸¨¾ ¬º¢Ã¢Âáø ÜÈôÀð¼Ð. ___________________________________________________ 2. ÌÃíÌ ÀÆò¨¾ô ÀÈ¢ò¾Ð. ¦ºöÅ¢¨É š츢Âõ 1. ___________________________________________________ 2. Ũ¸ôÀÎòи. ¦¿ü¸¾¢÷¸û ¯ÆÅÉ¡ø «ÚŨ¼ ¦ºöÂôÀð¼Ð. ¸ÂøŢƢ À¡ðÎô À¡ÊÉ¡û. ___________________________________________________ 3. ___________________________________________________ ¬ñÎ 5 82 . ___________________________________________________ 3.À¡¼õ 8 þÄ츽õ ¿¼ÅÊ쨸 7 š츢Âí¸¨Ç Å¡º¢òÐ. ___________________________________________________ ¦ºÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É š츢Âõ 1. ¸À¢Äý «Æ¸¡É µÅ¢Âõ ŨÃó¾¡ý. ÅÃõ þ¨ÈÅÉ¡ø ¦¸¡Îì¸ôÀð¼Ð.

«ôÀ¡ ÁøÄ¢¨¸ò §¾¡ð¼õ §À¡ð¼¡÷. __________________________________________________________ 2. ¸õÀ÷ ¸Å¢¨¾ þÂüȢɡ÷. Á¡¨Ä §¾Å¢Â¡ø ¦¾¡Îì¸ôÀð¼Ð. Å¢ÁÄ¡ §¸¡Äõ ŨÃó¾¡û. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 3. 1.À¡¼õ 8 þÄ츽õ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÅ¢¨É š츢Âí¸¨Çî ¦ºÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É š츢Âí¸Ç¡¸ Á¡üÈ¢ ±Øи. __________________________________________________________ ¦ºÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É š츢Âí¸¨Çî ¦ºöÅ¢¨É š츢Âí¸Ç¡¸ Á¡üÈ¢ ±Øи. 1. __________________________________________________________ ¬ñÎ 5 83 . __________________________________________________________ 2. ÁñÀ¡¨É ÌÂÅÉ¡ø ŨÉÂôÀð¼Ð. Áì¸ÙìÌô ÀâÍô ¦À¡ð¼Äí¸û º¢ÅáÁÉ¡ø ÅÆí¸ôÀð¼É.

” ± Ú ó . Ó츢Âì ÌÈ¢ôÒî ¦º¡ü¸ÙìÌì §¸¡Êθ. þýÚ¼ý «ó¾ì ¸½ìÌò ¾£÷óРŢÎõ. . ¾÷Áõ ¾¨Ä ¸¡ìÌõ ´Õ ¸¡Äò¾¢ø þó¾¢Ã§ºÉý ±ýÈ ´Õ Á¡ÁýÉý þÕó¾¡ý. þó ¢ þ Û ¦º¡÷ì¸õ ¿£ðÊ ¸ ¢ ¢ Ú ´Õ . «Åý ¬ðº¢ì ¸¡Äò¾¢ø Áì¸û §À¡üÚõ Åñ½õ ¾¡É ¾÷Áí¸û ¦ºöÐ.À¡¼õ 9 Å¡º¢ôÒ ¿¼ÅÊ쨸 1 ¸¨¾¨Â ð ¸ Å¡º¢òÐ. ¸ þÕ”. §¿§Ã ¦º¡÷ì¸ò¾¢üÌô §À¡É¡ý. ±ýÚ þó¾¢Ãý ¸ð¼¨Ç¢ð¼¡ý. ÁÉò¨¾ò §¾üÈ¢ ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î Å¢¼¡ÓÂüº¢Â¡¸ò §¾Ê. “ . º¢ÈôÀ¡¸ «Ãº¡ñÎ. ந£ ¸£ Æ £ ¸ñ þ ?” ö ¢Ê . ÀÄ áÚ ¬ñθû ¸¼óРŢðÊÕó¾É. “þ £÷ . «Åý Å¡úó¾ þ¼§Á ¾¨Ä ¸£Æ¡¸ Á¡È¢ô §À¡Â¢Õó¾Ð. “ ¬ñÎ 5 ÀüÈ¢ò ñ 84 . ¬¸§Å ¸¢ÇõÒõ ÅÆ¢¨Âô À¡÷. Áì¸Ç¢ø ¡¨ÃÔõ «ÅÉ¡ø «¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ À¢Êì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ÁýÉÛõ ¸¢ÇõÀ¢ô â§Ä¡¸õ Åó¾¡ý. ŧ¡¾¢¸÷ þÎí¸¢Â ¸ñ¸Ç¡ø «Å¨É §ÁÖõ ¸£Øõ À¡÷òРŢðÎ ¯¾ð¨¼ô À¢Ð츢ɡ÷. þÕôÀ¾¢§Ä§Â ž¡É ´Õ ÁÉ¢¾¨Ãî ºó¾¢ò¾¡ý. ¦º¡÷ì¸Òâ¢ý þýÀò¾¢ø ¾¢¨ÇòÐì ¦¸¡ñÊÕó¾ «Å¨É ´Õ ¿¡û ¦º¡÷ì¸ò¾¢ý ¾¨ÄÅý þó¾¢Ãý ÜôÀ¢Îž¡¸ò §¾Åà¾ý ÅóÐ ¦º¡ýÉ¡ý. ÁýÉý ¦ºýÚ ±ýɦÅýÚ §¸ð¼ §À¡Ð. “ந£ ö ந ¸ ¢ í¸ Ç ந¢ ¢ ¢Õ ¸ ¡էÁ þÉ¢§Áø â§Ä¡¸ò¾¢ø ¯Â¢Õ¼ý þø¨Ä. “ â§Ä¡¸ò¾¢üÌ ¿¡¨Ç ¸¢Ç Ú ¸ð ÷ ¸ ÓÊóРŢð¼Ð.” ± Ú ±ýÚ ÁýÉý Ó ந ¸ ¢ í¸Ç ¢ð . «Åâ¼õ “ ! ¢ þó ¢ ± þó ¢ « ñ ?” ±ýÚ ¬÷ÅòмÛõ Á¢Ìó¾ ±¾¢÷À¡÷ôÒ¼Ûõ §¸ð¼¡ý.

« þó þÕìÌõ ¯Â¢Ã¢Éí¸Ùõ ¿ýÈ¢Ô¼ý ¯Â¢÷ Å ÁýÉý “ந «ó þó ¢ ! ¸¢ ¢ þÕ ¸¢ . “¸ Ç « Ê Í ¸ Ç ! ¸ Æí ûÇ Ò Ç Ò¸Ç ð .” ± Ú ± . ð ñ ½ Ç ö ÷ Æ ¸ þó þí ¸ Ê þÕó ¬ñÎ 5 ÜðÊ ¸û ¸ ¸ « . ¿£ ²§¾¡ ¾ôÀ¡¸î ¦º¡ø¸¢È¡ö. ÁýÉý ²Ã¢¨Âò §¾Ê µÊÉ¡ý.” ± Ú §ÅÚ ÅƢ¢øÄ¡Áø þÃ× Å¨Ã §¸¡Å¢Ä¢ø ¢ ¢ð ÷. ¯ð¸¡÷ó¾¢ÕóРŢðÎ þÃ×. ¸Ù ¸û ¿¢ÃõÀ¢Â¾¡ø . . «í§¸ ž¡É ¬¨Á¨Âô À¡÷ò¾¡ý. Å¡öôÀ¢Õ츢 .” . ¬ó¨¾¨Âô À¡÷ò¾¡ý. þ¨Ã¨Âò ¾ôÀ Ţ𼠱 ¢ ¢ ó ¢ “± ¢ ¢ . ð ¸ ½ í¸Ù « ¸ð .±ý¨É Å¢¼ ž¡É ¬ó¨¾ ´ýÚ Àì¸òÐ ÁÃô¦À¡ó¾¢ø àí¸¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. ÷¸û. ¾¨Ä¨Â ÓÐÌô Àì¸õ ¨ÅòÐ µ÷ þ¨Ã¨Âì ÌÈ¢ À¡÷òÐì ¦¸¡ñÊÕó¾ ¬ó¨¾Â¢¼õ þó¾¢Ã§ºÉ¨Éô ÀüÈ¢ì §¸ð¼¡ý.” ± Ú ந . þÃÅ¢ø «Ð ŢƢò¾ À¢ý «¾É¢¼õ §À¡öì §¸û. þí§¸ ´Õ ¸¢ÆðÎ ¿¡¨Ã ¾¢ÉÓõ ¸¡¨Äô « ¢ ö ¸û. « ¬¨Á ¢ ¸ð þÕ츢ÈÐ. « þó ¢ ¿¢¨ÉÅ¢ø¨Ä§Â. ± .” ± Ú ¢ ¢ð §Å¨Ä¨Âô À¡÷ì¸ô §À¡öÅ¢ð¼Ð. “± «¾üÌ ந¢ ¿¢¨ÉÅ¢Õì¸ ¢ . “ . ñ ¢ . þ தூ ந Ó ÷ ¸Ò ó . ¸¡¨Ä¢ø «¨ÄóÐ ¾¢Ã¢óÐ ¿¡¨Ã¨Âì ¸ñÎ ¢Ê .” ¸ ± Ú ¢ ¢ µ÷ þó ¢ ¢ ¿õÀ¢ì¨¸¨Â ÅÇ÷òРŢð¼Ð. ÁýÉý «¾É¢¼õ þó¾¢Ã§ºÉ¨Éô ¢ ¸ð . 85 . ¾ûÇ¡¾ ž¢ø º¢ÃÁôÀðÎì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð «ó¾ ¬¨Á. « ¢ ¢ ²üÀÎò¾¢Â¾¡¸ ¸ þÆó ö ¬¨Á¢¼õ ¦º¡ýÉ¡ý. Û ó ¸ ö þó . . þ ñ ö. « ó Õ Õ ó ûÇ ð ð Æ þó ந Ç ± Ú Ó « Ó þó ந û ந .

ó ´Õ ¸ Æí . Ü µ÷ . ñ ÷ í¸û ö . ந ó ¸ þ Ú ± Ç Ú ´Õ ÷ ¸ ¨É Ü ÓÊó Ú ñ½ . . ¸ñ . ¸û ÷ ¸ ´Õ Æí « ¸ð þÕó Í ¸û Ò . ¸÷ ´Õ ?” ± Ú þÚ ÜÚ í¸ Ç Ê 9 Ò ¸ 2 ÷ í¸Ç ðÊ ¸ ந Õ À¢É¡ . ó ± ö ந ¸ ÷ ¸ ÓÊ . ¸ 86 . ¸. þó Ê ¬ñÎ 5 ÷ Æ ð . ந ö ÷ ¸ ð ¸ ந ó ð ± ¸ Ú Ó ð ÷ ¸ .ந ‘ ÷ ¸ ’ ±Û ¸ ó î Ó ó ¸ þó Ü ´Õ ÷ó . ¸Ù ñ “± þó ÷ ¸ « « ó . . « ûÇ ¾¢ Å¡º¢ò¾¢Î¸.

¬¨Á Å¡Øõ ²Ã¢ ±ùÅ¡Ú ¯ÕÅ¡ÉÐ? ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 5. «Å÷ ¾ ¬ðº¢ì ¸¡Äò¾¢ø ±ôÀÊ Å¢Çí¸¢É¡÷? ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. 1. ÷ ö « ± ? ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 87 . þó¾¢Ã§ºÉý ±ýÀÅ÷ ¡÷? ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2.À¡¼õ 9 Å¡º¢ôÒ Á¾¢ôÀ£Î ¸£ú측Ïõ ¸Õòн÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø ±Ø¾¢ Å¡º¢ì¸×õ. Á£ñÎõ ¦º¡÷ì¸ò¾¢üÌò ¾¢ÕõÀ þó¾¢Ã§ºÉÛìÌ Å¢¾¢ì¸ôÀð¼ ¿¢Àó¾¨É ¡Ð? ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4.

±É§Å. ±øÄ¡Õõ _____________________. «Åý _____________________ Å¡º¢§À¡ø ___________________ ¦ºýÈ¡ý. ÀÄáÁý ____________________ Óи¢ø ²È¢ì¦¸¡ñ¼¡ý. ÀÄáÁý þÕŨÃÔ§Á ¦¸¡ýÚÅ¢ðÎ ÅÕõÀÊ À½¢ò¾¡ý. «Å¨É ¬Â÷À¡ÊìÌî ¦ºýÚ ¸ñ½ý. «ô§À¡Ð ¸ñ½Ûõ ÀÄáÁÛõ ¾ý¨Éô §À¡Ä ´ò¾ÅÂШ¼Â À¢û¨Ç¸§Ç¡Î Å¢¨Ç¡Êì ¦¸¡ñÊÕó¾É÷. ÀÄáÁý ¯¨¾ò¾¡ý. þÚ¾¢Â¡¸. « ________________. ӾĢø ÀÄáÁ¨É Óи¢ø ÍÁôÀ¾¡¸ Å¢¨Ç¡ðÎò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. « ¢ ! ¢ ¸ñ½ !” ± Ú ¸ ÷ ¢ “«ñ½ ந£ . ÀÄáÁÉ¢ý ÀÄõ ÀÄáÁÛõ ¸ñ½Ûõ ±ô§À¡Ðõ _________________________Å¡úóÐ Åó¾¡÷¸û. þùÅ¡Ú þǨÁ¢§Ä§Â «ÇÅ¢øÄ¡¾ ¬üÈøÁ¢ì¸Åý ±ýÀ¨¾ô ÀÄ ÅÆ¢¸Ç¢Öõ _________________ ÀÄáÁý. ¬ñÎ 5 88 . ÀÄáÁ¨Éò à츢즸¡ñÎ µÊ À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý ¾¢Ë¦ÃýÚ ______________________ ÀÈì¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡ý. À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý ±ýÛõ «ó¾ «Ãì¸ý Á¡¨Â¢ø ÅøÄÅý. ¯¼§É ÀÄáÁý ¾ÉÐ ______________________ ÓØŨ¾Ôõ ´ýÚÜðÊô À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý ¸Øò¾¢ý þÕÀì¸Óõ ¸¡ø¸¨Ç þġŸÁ¡¸ô §À¡ðÎ즸¡ñÎõ «Åý _____________________ ¨¸¸Ç¡ø ÀüȢ즸¡ñÎõ þÕõÒ §À¡ø ¸ÉÁ¡¸ Á¡È¢É¡ý. ÀÄáÁý «Å¨Éô ÒÃðÊôÒÃðÊ ±ÎòÐ ¯¨¾òÐ þÚ¾¢Â¢ø ¦¸¡ýÚ «Å¨Éô À¢½Á¡ì¸¢É¡ý. ¸ñ½ÛìÌ ±ô§À¡Ðõ Àì¸ÀÄÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ ________________________ ӾĢø ±ôÀÊ¡ÅÐ ¦¸¡ýÚÅ¢¼ §ÅñÎõ ±ýÚ ¾¢ð¼õ ¾£ðÊÉ¡ý. À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý ±ýÛõ _________________ «¨Æò¾¡ý.À¡¼õ 9 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 3 §¸¡Êð¼ þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ¸. «¨¾ô À¡÷ò¾ ¸ñ½ÛìÌõ ÁüÈ À¢û¨Ç¸ÙìÌõ__________________________ ¸¡ò¾¢Õó¾Ð. ¾Ç÷óЧÀ¡É À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý «ôÀʧ _______________ Å¢Øó¾¡ý. À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý ÀÄáÁ¨Éî ÍÁì¸ þÂÄ¡Áø _______________________. ´ÕŨà ´ÕÅ÷ __________________ ÍÁìÌõ Å¢¨Ç¡ðÊ¨É Å¢¨Ç¡¼Ä¡õ ±ýÈ¡ý. Å¢¨Ç¡Îõ À¢û¨Ç¸ÙìÌ Áò¾¢Â¢ø §À¡ö ¾¡Ûõ Å¢¨Ç¡ðÊø ¸ÄóÐ ¦¸¡ûž¡¸ì ÜÈ¢î §º÷óÐ ¦¸¡ñ¼¡ý. ¸ñ½Ûõ ܼ§Å µÊÉ¡ý. À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý µÊÉ¡ý. þÅ÷¸û ÅÇ÷óÐ ¢û Ç¸Ç ¸¢ ÷ Ê Ó í¸û źôÀÎò¾¢ ¨Åò¾¢Õ󾨾 «È¢óÐ ¸õºý _________________________ ¦¸¡ñ¼¡ý. À¢¼Ã¢Â¢ø «¨Èó¾¡ý.

1.  ÀÄáÁý «ÍÃ¨É ¯¨¾òÐô À¢¼Ã¢Â¢ø «¨È ¾Ç÷óЧÀ¡É À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý «ôÀʧ âÁ¢Â¢ø Å¢Øó¾¡ý.  ÀÄáÁý À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý Óи¢ø ²È¢ì¦¸¡ûÇ «Åý ÀÄáÁ¨Éò à츢즸¡ñÎ µÊò ¾¢Ë¦ÃýÚ ¬¸¡Âò¾¢ø ÀÈì¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡ý. ______________________________________________________________________________ 4.  «Ãì¸ý ¬Â÷ÌÄÅ¡º¢ §À¡ø Á¡Ú§Å¼ò¾¢ø ¦ºýÈ¡ý.  ÀÄáÁÛõ ¸ñ½Ûõ ÅÇ÷ó ¢û Ç¸Ç ¸¢ ÷ Ê Ó í¸û źôÀÎò¾¢ ¨Åò¾¢Õ󾨾 «È¢óÐ ¸õºý ¸ÎﺢÉõ ¦¸¡ñ¼¡ý. ÀÄáÁý þÕŨÃÔ§Á ¦¸¡ýÚÅ¢ðÎ ÅÕõÀÊ ¸õºý À½¢ò¾¡ý. ______________________________________________________________________________ 5.  ¸ñ½Û¼Ûõ ÀÄáÁÛ¼Ûõ Å¢¨Ç¡Îõ À¢û¨Ç¸ÙìÌ Áò¾¢Â¢ø §À¡ö ¾¡Ûõ Å¢¨Ç¡ðÊø ¸ÄóÐ ¦¸¡ûž¡¸ì ÜÈ¢ À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý §º÷óÐ ¦¸¡ñ¼¡ý. ______________________________________________________________________________ 3.À¡¼õ 9 ±ØòÐ ¿¼ÅÊ쨸 4 ‘ ¢ ’ ±Û ¸ ந¢ ¢ ± ¸. ______________________________________________________________________________ 6. ______________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 89 . ¸ñ½ý.  À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý ±ýÛõ «ÍÃ¨É ¬Â÷À¡ÊìÌ «ÛôÀ¢. ______________________________________________________________________________ 7.  ÀÄáÁý ¾ÉÐ ÀÄõ ÓØŨ¾Ôõ ´ýÚÜðÊô À¢ÃÄõÀ¡ÍÃý ¸Øò¾¢ý þÕÀì¸Óõ ¸¡ø¸¨Ç þġŸÁ¡¸ô §À¡ðÎ즸¡ñÎõ «Åý À¢¼Ã¢¨Âì ¨¸¸Ç¡ø ÀüȢ즸¡ñÎõ þÕõÒ§À¡ø ¸ÉÁ¡¸ Á¡È¢É¡ý. ______________________________________________________________________________ 2.

.. À¢ÈÌ Å¢¨Ç¡¼î ¦ºø§Å¡õ. ÌÁÃý : « Ê ! þ¨¾ «È¢Â¡Áø §À¡ö Ţ𧼧É! ±ý¨É ÁýÉ¢òÐŢΠ§ÅÄ¡! Å¡.. À¡Åõ.. §ÅÄý : ²È¢É¡ø ±ýÉ? ±øÄ¡ ¯Â¢÷¸Ç¢¼Óõ «ýÒ ¸¡ðÎ ±ý¸¢È¡÷ ÅûÙÅ÷.. ¬É¡ø. ¿¡õ þÕÅÕõ §º÷ó§¾ º¢ðÎìÌÕÅ¢ìÌ ¯¾ÅÄ¡õ. º¢ðÎìÌÕÅ¢! «¾ü̾¡ý. ¸¡üÚ Å£Íõ ±¾¢÷ÒÈò¾¢ø «ð¨¼¨Â ¨ÅòÐò ¾ÎôÀ¾ýÅÆ¢ «¾ý Ó𨼸û §º¾Á¨¼Â¡Áø ¸¡ì¸Ä¡õ. ¬É¡ø.. ¬ñÎ 5 ºüÚ Å¢Çì¸Á¡¸ì ÜÚ¸¢È¡Â¡? 90 . «ýÒ þøÄ¡¾Å÷¸¨Ç ±ôÀÊ Å÷½¢ì¸¢È¡÷ ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ÌÁÃý : ±ôÀÊ? §ÅÄý : «ýÀ¢øÄ¡ ¯Â¢÷¸¨Ç ¦ÅÚõ §¾¡Ä¡ø §À¡÷ò¾ôÀð¼ ¯¼õÒ ±ý¸¢È¡÷. º¢ðÎìÌÕÅ¢¸û ±ý Å£ðÎò¾¡úÅ¡Ãò¾¢ø Óð¨¼Â¢Î¸¢ýÈÉ. ¿£ þ¨¾î º¡¾¡Ã½ º¢ðÎìÌÕÅ¢ ±ýÀ¾¡ø «ýÒ ¸¡ð¼ ÁÚ츢ȡ§Â! ÌÁÃý : «ôÀÊ¡? ÅûÙÅ÷ ÜȢ¨¾ ±ÉìÌ §ÅÄý : ÅûÙÅ÷.. «øÄÅ¡? ÌÁÃý : «¾ü¸¡¸ Å£ðÎò¾¡úÅ¡Ãò¾¢ø ²Èô§À¡¸¢È¡Â¡? þ ! ´Õ º¡¾¡Ã½ º¢ðÎìÌÕÅ¢ìÌ ²ý þùÅÇ× Ó츢ÂòÐÅõ ¦¸¡Î츢ȡö? ӾĢø ¿¡õ Å¢¨Ç¡¼î ¦ºøÄÄ¡õ. Å¡.. ÌÁÃý : Žì¸õ §ÅÄý.9 ö Ù ந Ê ¸ 5 ¯¨Ã¡¼¨Ä Å¡º¢ò¾¢Î¸.. ²§¾¡ §Â¡º¨É¢ø þÕ츢ȡö §À¡Ä¢Õ츢ÈÐ! §ÅÄý : µ! ÌÁÃÉ¡? Žì¸õ. ´ù¦Å¡Õ Ó¨ÈÔõ ¸¡üÚ §Å¸Á¡¸ Å£Íõ ¦À¡ØÐ Ó𨼸û ¸£§Æ Å¢ØóРŢθ¢ýÈÉ. «ýÒ ÅƢ¢ø ¿¼óÐ ¦¸¡û¸¢ýÈ ÁÉ¢¾÷¸û¾¡õ ¯Â¢ÕûÇÅ÷¸û ±ý¸¢È¡÷. Å¡. ÌÁÃý : «¾üÌ ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö? §ÅÄý : ±ýÉ¡ø ÓÊó¾¨¾î ¦ºöÂÄ¡õ ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý.

«ýÀ¢ý _________ ______________ «·¾¢Ä¡÷ìÌ ___________________ §À¡÷ò¾ ¯¼õÒ ¦À¡Õû: ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ___________________________________________________ ¬ñÎ 5 91 .À¡¼õ 9 ¦ºöÔû ¦Á¡Æ¢Â½¢ ¿¼ÅÊ쨸 6 ¸¡Ä¢Â¢¼ò¨¾ ¿¢ÃôÀ¢ò ¾¢ÕìÌȨÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ ¿¢¨È× ¦ºö¸.

5. þôÀÊ ¦¸¡Î 3. 2. ±ôÀÊ À¡÷ò¾¡ö? 4. ¬ñÎ 5 92 . «ôÀÊ §ÀÍ. þôÀÊ À¡Î. ±ôÀÊ ¦ºö¾¡ö? 7. 8. 6. «ôÀÊ §¸¡ÊÎ.À¡¼õ 9 þÄ츽õ ¿¼ÅÊ쨸 7 ¦º¡ü¦È¡¼÷¸Ç¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¸¡Ä¢ þ¼ò¨¾ ÅÄ¢Á¢Ìõ Å¢¾¢ì§¸üÀ ¿¢¨È× ¦ºö¸. þôÀÊ À¡÷. «ôÀÊ ¦º¡ø. 1.

¸½ì¨¸ þôÀÊ ¦ºöÅо¡ý ºÃ¢Â¡É ÅƢӨȡÌõ. “þ Ê ¸ ¸ ¸ ½ Ò ¸ Ê” ± ÷ ¢Ã¢Â÷. _______________________________________________________________ 6. «Åý «ó¾ ţ𨼠±ôÀÊ º£÷ÀÎò¾¢É¡ý? _______________________________________________ 4. _________________________________________________ 5. _______________________________________________________________ ¬ñÎ 5 93 . «õÁ¡. 1. “þ Ê ÷. À½¢Â¡Ãò¨¾ ±ôÀÊ ¦ºö¾£÷¸û? ________________________________________________ 2.À¡¼õ 9 þÄ츽õ ¿¼ÅÊ쨸 8 š츢Âí¸¨Ç ÅÄ¢Á¢Ìõ Å¢¾¢ì§¸üÀ ºÃ¢ôÀÎòи. ¢ « ¸ ” ± ÷ Õ ÷. «ôÀÊ ÜÈ¡§¾ §¸¡ ! ________________________________________________ 3.

ºÁ º£÷ ¯½× ÅÆ¢¸¡ðÊ ºÃ¢Â¡É ¯½× Өȧ ¬§Ã¡ì¸¢ÂÁ¡É Å¡úÅ¢üÌ Å¢ò¾¢Îõ. Í ந Ê ¸ 1 Ò¸¨Çì ¸ ñ ¸ÄóШáθ. Á¡×îºòÐ ¯¼ÖìÌî ºì¾¢ ¸ 츢ÈÐ . §¿¡ö ±¾¢÷ôÒîºì¾¢ «¾¢¸Ã¢ìÌõ ¯¼ø ÅÇ÷ìÌì §¾¨Å ¯Â¢÷îºòÐ – ¯¼ø ¦ÅôÀò¨¾ò ¾½¢ì¸¢ÈÐ. ¦¸¡ØôÒîºòÐ ÒþîºòÐ – ÒþîºòÐ Àø / ±ÖõÒ ÅÇ÷ìÌ «Åº¢Âõ ¯Â¢÷îºòÐ – »¡À¸ºì¾¢.10 ¸ð . ¬ñÎ 5 94 .

Í Ì¨È¿£ì¸ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ Ò¸¨Çì ¸ ñ Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ §À͸. ¸ñÀ¡÷¨ÅìÌ «Åº¢Âõ ¯¼ø ¿Äò¾¢üÌò §¾¨ÅÂ¡É ºòиû ¸¢¨¼ìÌõ ¦Áý¨ÁÂ¡É ºÕÁò¾¢üÌ ÅÆ¢ÅÌìÌõ £ ½ ¬ñÎ 5 ¢ ¯¸ó¾Ð.10 ¸ð . 95 .

ðÊ . í Š í Š ‘¸ ’ ± « Æì¸ . À¡ø ð ûÇ . ð ó . þ Õó . Ò ½÷ ÜÊ .ந Ê 10 Ò ¸ 2 ÐÏì̸¨Ç Å¡º¢ò¾¢Î¸. Ú ÷ì §¸¡Ç Ú ¬¸¢Â §¿¡ö¸ÙìÌò ¾£÷Å¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ. ¸ . ¸û . ÷ ÍÕ ¸ §À¡ýÈ §¿¡ö¸ÙìÌô À¡ø «Ã¢Â àì¸Á¢ý¨Á¡ø «Å¾¢ÔÚÀÅ÷¸ÙìÌõ À¡ø ¿øÄ í¸ ÖûÇ ÷î §À¡ö Úô Ä¡¸ Ú . ð Ê . ð ¸ Íò ½ §À¡ Í ¸Ù ந . þ ¸ . ¸ ö §À¡ ¸ ¸ í Š Æ . . ¬ñÎ 5 96 . þ Æ §¾¡ø. ¿¢Å¡Ã½õ. Õ . . ꬂ Õó ¸ô ÀÂýÀÎõ. Æ §¾¡ î « §Á¡÷ «øÄÐ ø ¸ ó ð Úô§À¡ ì ½ . îÍüÈø. Ç þ ñ ¯¼ü§º¡÷×. þÕ . þ Æ §¾¡ ‘ ’ ± þÕ ¸ .

þ « ¸ Çî Í ¸ ô ¸ ¸ . þ Ò ÜÊ Ò Òî Í ¸ ñ þ Æ ந ¸ ÷ó . À¢6 ¬¸¢Â¨ÅÔõ þÕ Òîº õ ð õ ö ûÇ . . À¢3. þ Æ Õ ½í¸û ó . º£¨Á ¦¿øÄ¢ ¯Â¢÷îºòÐ ². À¢2.º£¨Á ¦¿øÄ¢ (¦º÷â) º£¨Á ¦¿øÄ¢ ¸ó Æ . À¢1. ÷ô í¸ ð Õ Ç ¸ ö . ¬ñÎ 5 97 .

í Š Æò§¾¡ ± ô ? ________________________________________________________________________ 4.ந ¸û ¸Ù ¸ô Ê 10 Ò ¸ 3 ø ±Ø¾¢ Å¡º¢ò¾¢Î¸. ±í º£¨Á ¦¿øÄ¢ Õ Ç ¸ ö ? _________________________________________________________________________ ¬ñÎ 5 98 . ð ± §¿¡ö¸Ç « ÷¸Ù ந Õó ¸ þÕ ? ________________________________________________________________________ 2. º£¨Á ¦¿øÄ¢ ± ¸û ûÇ ? ________________________________________________________________________ 6. Ú §À¡ í¸ í Š Æò¨¾ ±ùÅ¡Ú ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ? ________________________________________________________________________ 5. 1. ð À¡ø ±ùÅ¡Ú ¯ÕÅ¡¸¢ÈÐ? _________________________________________________________________________ 3.

1. 2.10 ± ந Ê ¸ 4 ¾¨ÄôÒ째üÈ ¸Õ¡ü¸¨Ç ±Øи. 1. ¬ñÎ 5 99 . 2. Æ ¸ 2. 2. 1. §Ã¡ ½ ô 1.

¯½Å¢ø___________________ §º÷òÐì ¦¸¡ûÅÐ «Åº¢Âõ. ¬§Ã¡ì¸¢ÂÁ¡É Å¡úÅ¢üÌ _________________ ¯½× Á¢¸×õ «Åº¢Âõ. 2. 4. 3. ¸¡ö¸È¢¸¨Ç ¯ð¦¸¡ûž¡ø §¾¸ò¾¢üÌ _____________ ±¾¢÷ôÒî ºì¾¢ ¸¢¨¼ì¸¢ÈÐ.10 ± ¸ ¸¡Ä¢Â¢¼í¸¨Çî ºÃ¢Â¡É ¦º¡ü¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¿¢¨È× ¦ºö¸. ¿¡õ ¾¢ÉÓõ §À¡¾¢Â «Ç× ____________ ÀÕ¸ §ÅñÎõ. _____________________ Àñ¼í¸¨Ç «¾¢¸Á¡¸ ¯ñ½ì ܼ¡Ð. _________________ ¦¸¡ñ¼ ¯½×ô ¦À¡Õû¸û ¯¼ÖìÌî ºì¾¢¨Âò ¾Õ¸¢ýÈÉ. 5. §¿¡ö þÉ¢ôÒô ÀÆí¸¨Çî ºÁ º£÷ ÒþîºòÐ ¿£÷ 1. 6. ¬ñÎ 5 100 .

Á¡½Å÷¸û ÓÊÅ¢ü¸¡¸ì ¸¡ò¾¢Õó¾É÷.’ ¬ñÎ 5 101 . « ¸ Õ ¸ Õ½ ¸ Õó .10 ö Ù ந Ê ¸ 5 ¸¨¾¨Â Å¡º¢òÐ. þÇí§¸¡Å¢ý ¾¢È¨Á¨Â «È¢Â¡Ð ¾ÅÈ¡É ±ñ½í¦¸¡ñÊÕó¾ Å¡ÁÉÛìÌô ¦ÀÕõ «¾¢÷ ¸¡ò¾¢Õó¾Ð. «ô§À¡Ð¾¡ý «Åý ¸üÈ ãШà ¿¢¨ÉÅ¢üÌ Åó¾Ð. þÇí§¸¡ «¾¨Éô ¦À¡ÕðÀÎò¾Á¡ð¼¡ý. «¼ì¸Á¡Â¢Õó¾ þÇí§¸¡Å¢ý ÅÄ¢¨Á¨Â «È¢Â¡Ð.Á¨¼ò¾¨Ä¢ø µÎÁ£ §É¡¼ ¯ÚÁ£ý ÅÕÁÇ×õ Ê ¢Õ í ¸ . Å¡ÁÉÉ¢ý ÅÌôÀ¢üÌ þÇí§¸¡ ±ýÈ Á¡½Åý Á¡üÈÄ¡¸¢ Åó¾¡ý. «ÅÉ¢¼õ ¾ýɼì¸õ Á¢Ìó¾¢Õó¾Ð. ¬ñÊÚ¾¢ò §¾÷×õ ÓÊ×üÈÐ. ÀûǢ¢ø ¬º¢Ã¢Â÷ ÁüÚõ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â «ÅÛìÌò ¾É¢ Á¾¢ôÒõ Á⡨¾Ôõ þÕó¾Ð. ÅÌôÀ¢ø Á¡½Å÷¸û «¨ÉÅÕõ Á£ûÀ¡÷¨Å ¦ºöÐ Åó¾É÷. «¨Á¾¢ ¸¡ò¾ þÇí§¸¡ ³ó¾¡õ ¬ñÊø ÀÊìÌõ Å¡ÁÉý Á¢¸×õ ¾¢È¨Áº¡Ä¢. Å¡ÁÉý ÁðÎõ ¾ý ¾¢È¨Á¢ý Á£Ð «¾¢¸ ¿õÀ¢ì¨¸ ¦¸¡ñÊÕ󾾡ø ºÃ¢Â¡É ӨȢø Á£ûÀ¡÷¨Å ¦ºöÂÅ¢ø¨Ä. ‘« ¸ Ó ¢ ¢ ñ½¢ ¸¼ì¸ì ¸Õ¾×õ §Åñ¼¡ . ¬ñÊÚ¾¢ò §¾÷× ¦¿Õí¸¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð. ÅÌôÀ¢ø ¬º¢Ã¢Â÷ §¸ðÌõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¾¡ý ÁðΧÁ À¾¢ÄÇ¢ì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ÀÆì¸Ó¨¼Â Å¡ÁÉý. ¾¡§É ±øÄ¡ô À¡¼í¸Ç¢Öõ «¾¢¸ô ÒûÇ¢¸û ¦Àڧšõ ±ýÚ «Ä¡¾¢ ¿õÀ¢ì¨¸ ¦¸¡ñÊÕó¾¡ý. þÇí§¸¡Å¢¼õ ÀƸ ÅÕõ Á¡½Å÷¸¨Çò ¾Îì¸Ä¡É¡ý Å¡ÁÉý. ¸ÄóШáθ. ±øÄ¡ô À¡¼í¸Ç¢Öõ þÇí§¸¡ Å¡ÁɨÉÅ¢¼ «¾¢¸Á¡É ÒûÇ¢¸û ¦ÀüÚ ÅÌôÀ¢§Ä§Â Ó¾ø ¿¢¨Ä¢ø þÕó¾¡ý. ¬¨¸Â¡ø. º¢Ä §Å¨Ç¸Ç¢ø þÇí§¸¡ À¾¢ÄÇ¢ìÌõ§À¡Ð «Å¨É ±ûÇ¢ ¿¨¸Â¡ÎÅ¡ý. º¸ Á¡½Å÷¸ Ç ´ôÀ¢Î¨¸Â¢ø «Åý ±øÄ¡ô À¡¼í¸Ç¢Öõ º¢ÈóРŢÇí¸¢ Åó¾¡ý. «ÅÛìÌò ¾ü¦ÀÕ¨Á ¾¨Äàì¸ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð. ±û ந ¸ Ê ±ñ½¢ ÅÕó¾¢É¡ý. ´Õ¿¡û. ¬É¡ø.

¬ñÎ 5 102 .10 ö Ù ந Ê ¸ 6 ãШè ÁÉÉõ ¦ºöÐ ´ôÒÅ¢ì¸×õ «¼ì¸ Ó¨¼Â¡ ÃȢŢĦÃý ¦Èñ½¢ì ¸¼ì¸ì ¸Õ¾×õ §Åñ¼¡.Á¨¼ò¾¨Ä¢ø µÎÁ£ §É¡¼ ¯ÚÁ£ý ÅÕÁÇ×õ Å¡Ê Â¢ÕìÌÁ¡í ¦¸¡ìÌ ¦À¡Õû : ¦¸¡ì¸¡ÉÐ Å¡ö측Ģø µÎ¸¢È º¢ÚÁ£ý¸û µÊ즸¡ñÊÕì¸. «¾É¡ø ÐýÀ§Á ÅóÐ §ºÕõ. «Å¨Ã ¦ÅøÖžüÌ ÓÂÄìܼ¡Ð. «Åü¨Èô À¢Êì¸ ±ñ½¡Áø ¾ý þ¨ÃìÌ ²üÈ ¦Àâ Á£ý¸û ÅÕõŨà «¼í¸¢ì ¸¡ò¾¢ÕìÌõ. «¨¾ô§À¡ýÚ «¼ì¸Á¡Â¢ÕôÀŨà «ÅÃÐ ÅÄ¢¨Á¨Â «È¢Â¡Ð «È¢ÅüÈŦÃýÚ ¸Õ¾¢.

Á¨¼ò¾¨Ä¢ø _______________ ¯ÚÁ£ý ÅÕÁÇ×õ Å¡Ê Â¢ÕìÌÁ¡í __________________ Õû : ¬ñÎ 5 103 .10 ö Ù ¸ ¸ í¸ Ç ö¸. «¼ì¸ ____________________________ ¦Èñ½¢ì ¸¼ì¸ì _______________ §Åñ¼¡ .

Í Õ ½ò¨¾ Ó « ó ð ðÊ Ó ó ¸ ¸ Ç ¸ நð ÷. ðÊ Ú Àì¾÷¸û ÷. 5. §ÅüÀ¨¼ ¸ÃÎ Óü¡É 7. ¸ ¸ Ê ð í¸ Ç « ¸ Ç ó ô ÷. Óð ʸ Ç 2. ± ¬ñÎ 5 Ú « «ñ½ ¸ óÐ ¦ºýÈÐ. « ந ð¸ ðÊ 3. 6. Ê Ç ð ÷.10 þ ¸½ ந Ê ¸ 7 ¸ 1. ± ந நñ 4. Ü þó ¸ ± Òò ¸ ó ðÊ ó Ç . 104 . 8. « ¸ ¸ ஞ÷¸û þ üÈ¢ ûÇ ÷. û ந÷ ¸ ¸ Ç ó .