Anda di halaman 1dari 12

Sem 2

2014/15

PENILAIAN KURSUS
KRL3033
Kaedah Penyelidikan Dalam
Pendidikan Sekolah Rendah

FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA

0 Penilaian Kursus: 3.1 Skala pemarkahan proposal penyelidikan i.1 Pemberatan penilaian kursus 3. Cover tugasan kumpulan 8 1 .0 Skala Pemarkahan Kerja Kursus 5.KANDUNGAN 1.2 Agihan pemberatan kerja kursus 2 2 Bentuk Kerja Kursus: 3 4.0 Pengenalan 2 2.0 Hasil Pembelajaran Kursus 2 3.

(C6. 3. Tugasan T1 T2 BAB 1 BAB 2 T3 BAB 1. (C2. Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. pemilihan sampel. 2. kaedah kajian terpilih. prosedur kajian dan persampelan. P1. Menghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. A3.0 PENGENALAN Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. LL 1) iv.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. (C4.CS 5) vii.1. (C3) ii. pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas. Penekanan diberikan kepada penelitian teoriteori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. P6. Cth: Instrumen kajian Cth :Teori dan model dalam penyelidikan Cth :Reka bentuk penyelidikan Cth :Analisis data Peperiksaan Akhir JUMLAH Agihan Markah (Peratus) 15% 10% Jumlah (%) 40% 15% 4% 4% 4% 20% 4% 4% 40% 40% 100% 2 . CT7) v.0 PENILAIAN KURSUS 3.3 Forum 1 Forum 2 Forum & perbincangan atas talian Forum 3 Forum 4 Forum 5 Peperiksaan Jenis Tugasan cth: Permasalahan kajian. (C2. P3) vi. Menghuraikan pemilihan masalah kajian. Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah.2 60% 40% 100% Agihan Pemberatan Kerja Kursus Jenis Kerja Kursus Penyediaan proposal penyelidikan No. analisis data dan menulis laporan. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah.1. Menunjukan cara penganalisaan data.2. (C6. A2) iii. Pemberatan Kategori Pemberatan Kerja kursus Peperiksaan akhir JUMLAH 3. Kemahiran-kemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian.

2015 ) MARKAH 15 % Bab 1 – Pengenalan i.0 BENTUK DAN PERINCIAN KERJA KURSUS Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Rumusan 3. ix. Pernyataan masalah Definisi operasional iv. Penghantaran: tapak tugasan Pendahuluan dalam MyGuru3 Latar belakang kajian Pernyataan masalah 1.3. x. Rujukan 3 . T1 vii. Soalan kajian – (antara 3 – 5 persoalan) vii.4. Tajuk penyelidikan 2. Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pembolehubah yang dikaji iv. Batasan kajian ix. Rumusan 3.PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN BIL. Pendahuluan ii. Teori dan model yang berkaitan iii. Pendahuluan Kepentingan kajian ii. Kerangka Konseptual Rumusan v. Daftar kandungan BAB 2 Termasuk: i. ii. iii.3. – 22. Tajuk penyelidikan Kerangka Konseptual 2. Latarbelakang kajian Batasan kajian iii. Definisi operasional x. Daftar kandungan Objektif kajian – (min 3 objektif) BAB 1 Soalan kajian – (antara 3 – 5 persoalan) i. Rujukan T2 TUGASAN 2 Tarikh : Minggu ke 7 (30/3 – 5/ 4 / 2015) Bab 2 – Tinjauan literatur Penghantaran: tapak tugasan dalam MyGuru3  Pendahuluan  Teori dan model yang berkaitan  Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan peboleh ubah yang dikaji  Rumusan 10 % 1. v. Objektif kajian – (maksimum 3 objektif) vi. Kepentingan kajian viii. viii. 4. vi. iv.1 Tugasan . PENILAIAN TUGASAN 1 TARIKH AKHIR PENGHANTARAN Tarikh : Minggu ke 5 (16.

Tajuk penyelidikan 2. Kepentingan kajian viii. Definisi operasional x. iv. Instrumen yang akan digunakan (lampiran) Jumlah Proposal lengkap 40% 4 . ii. Daftar kandungan BAB 1 i. Soalan kajian – (antara 3 – 5 persoalan) vii. Pernyataan masalah iv. Pendahuluan Teori dan model yang berkaitan Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pembolehubah yang dikaji Rumusan BAB 3  Pendahuluan  Rekabentuk kajian  Populasi dan Persampelan  Instrument kajian  Kesahan instrumen  Kajian rintis  Tatacara pengumpulan data  Tatacara penganalisisan data  Rumusan 3. Objektif kajian – (maksimum 3 objektif) vi. Latarbelakang kajian iii. iii. Rujukan 4. Kerangka Konseptual v. Batasan kajian ix. Rumusan BAB 2 i. PENILAIAN TUGASAN 3 Bab 3 – Metodologi        Pendahuluan Rekabentuk kajian Persampelan kaji Instrument kajian Tatacara penumpulan dara Tatacara penganalisissan data (deskriptif)  Rumusan T3 TARIKH AKHIR PENGHANTARAN Tarikh : Minggu ke 9 (20/3 – 26/ 4 / 2015) Penghantaran: tapak tugasan dalam MyGuru3 MARKAH 15% # hantar semula bab1. Pendahuluan ii.BIL.2 dan 3 Hantar lengkap termasuk : 1.

size 12) o jarak 1.5 ( 1. Bilangan rujukan (minimum 15 . Bab 3: 1000 p. Format penulisan i. Tugasan ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan ilmiah yang berkaitan.p. Bab 2: 2000 p. Tajuk kajian dan skop perlu berkaitan dengan ISU-ISU PENDIDIKAN di SEKOLAH RENDAH pada masa kini. Penulisan dalam format Ms word 5 . Pelajar tidak dibenarkan menyediakan proposal berbentuk penyelidikan kajian tindakan. 3.p.* PANDUAN UMUM PENULISAN PROPOSAL . Bilangan patah perkataan minimum 5000 (Bab 1 : 2000 p.5 cm  Right : 2. Dan lain-lain 5. iii.p) tidak termasuk rujukan dan lampiran .5 line) o margin  Top : 3cm  Bottom : 2. Rekabentuk kajian yang dicadangkan adalah seperti: a. Pemerhatian dalam bilik darjah. c. Eksperimental d. Tinjauan b. 1.5 cm  Left : 2. Format penulisan: o jenis font (times new roman. tahun rujukan 2010 ke atas) ii. 4.5 o Format penulisan : APA edisi ke 6 iv. 2.

6 . iii. jelaskan bagaimana kesahan dan kebolehpercayaan instrumen soal selidik yang akan diguna dalam kajian tersebut.4. ii. Soalan forum 4 : (pelajar respon soalan + respon 3 jawapan pelajar lain) Contoh soalan: F4 Bezakan cara pengutipan data yang akan digunakan oleh pengkaji kualitatif dan pengkaji kuantitatif. Soalan forum 3 : (pelajar respon soalan + respon 3 jawapan pelajar lain) F3 Contoh.3 4% Minggu 4-5 4% Minggu 6-7 4% Minggu 8.9 4% Contoh soalan: Apakah ciri-ciri masalah kajian yang baik. BIL. Bincangkan apakah langkah yang perlu diambil untuk memastikan sumber literatur yang baik dalam penyelidikan.FORUM ATAS TALIAN i. Bincangkan? Soalan forum 2 : (pelajar respon soalan + respon 3 jawapan pelajar lain) F2 Contoh soalan Berdasarkan proposal kajian anda. Soalan forum adalah berkaitan dengan perkara-perkara penting dalam penulisan proposal. Pelajar dikehendaki memberi respon kepada soalan yang dikemukakan pensyarah. F1 SOALAN FORUM TARIKH PENGHANTARAN MARKAH Soalan forum 1 : ( pelajar respon soalan + respon 3 jawapan pelajar lain) Minggu 2. iv. Soalan forum akan disediakan oleh pensyarah group E learning masingmasing.2 Tugasan 2.. . Pelajar juga perlu memberi respon jawapan kepada 3 pelajar yang lain.

1 PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR BENTUK SOALAN MARKAH 40 SOALAN ANEKA PILIHAN Masa : 1 Jam 15 minit 40% 7 . 4.3 Peperiksaan Akhir BIL. 2. Jumlah 20% 4.11 4% Contoh soalan: F5 Sekiranya cikgu Haikal ingin membuat penyelidikan untuk membandingkan tahap kesedaran murid tahun 6 menjaga alam sekitar antara bandar dan luar bandar.Soalan forum 5 : (pelajar respon soalan + respon 3 jawapan pelajar lain) Minggu 10. Rekabentuk kajian Bentuk instrumen yang boleh digunakan Populasi dan sampel Jenis analisis data boleh digunakan untuk mendapatkan perbezaan pelajar bandar dan luar bandar. Jelaskan … 1. 3.

Teori dan model yang berkaitan iii. Rumusan Teori dan kajian lampau mencakupi isu kajian 3.0 RUBRIK PENILAIAN Komponen Lemah (1-5) Sederhana (6-10) Cemerlang (10-15)  Tajuk dan masalah  Tajuk dan kajian tidak sesuai. dengan tepat. Rujukan Komponen BAB 1 i. Batasan kajian IX.  Merangkumi semua tajuk dalam bab 1 Komponen Lemah (1-3) Sederhana (4-6) Cemerlang (7-10) 1. Pernyataan masalah Lemah (1-5)  Metodologi dan analisis data tidak sesuai dan tidak tepat. Latarbelakang kajian III.  Tidak mengikut format dan tidak Sederhana (6-10)  Metodologi dan analisis data kurang sesuai dan kurang tepat  Mengikut format tetapi kurang Cemerlang (10-15)  Metodologi dan analisis data sesuai dan tepat  Mengikut format dan lengkap 8 . Kerangka Konseptual V. Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pembolehuba h yang dikaji iv. Kepentingan kajian VIII. Daftar kandungan  Teori dan kajian lampau tidak mencakupi isu kajian  Teori dan kajian lampau Bab 1 Tajuk penyelidikan 2. Daftar kandungan BAB 1 I. Pendahuluan ii. Latarbelakang kajian iii. Pendahuluan II. jelas dan terkini dengan bidang pendidikan sekolah rendah  Objektif dan soalan kajian mengukur dengan tepat. Soalan kajian – (antara 3 – 5 persoalan) VII. Tajuk penyelidikan 2. Objektif kajian – (maksimum 3 objektif) VI.5. Definisi operasional Rumusan BAB 2 Termasuk: i.  Merangkum  Tidak i sebahagian tajuk lengkap dalam bab 1   Tajuk dan masalah kajian sangat sesuai. masalah kajian tidak jelas dan sesuai dan jelas tidak terkini dengan bidang dengan bidang pendidikan pendidikan sekolah sekolah rendah rendah  Objektif dan  Objektif dan soalan soalan kajian kajian mengukur mengukur dengan tidak tepat. Pendahuluan ii. Pernyataan masalah IV.

xxiv. Pendahuluan Teori dan model yang berkaitan Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pembolehubah yang dikaji Rumusan BAB 3 xv. xii. xx. xviii. xxv. lengkap BAB 2 xi. vi. xiv. vii. xxi. viii. xvii. xix.iv. xiii. v. xxii. xxiii. x. ix. Kerangka Konseptual Objektif kajian – (maksimum 3 objektif) Soalan kajian – (antara 3 – 5 persoalan) Kepentingan kajian Batasan kajian Definisi operasional Rumusan lengkap. xvi. Pendahuluan Rekabentuk kajian Populasi dan Persampelan Instrument kajian Kesahan instrumen Kajian rintis Tatacara pengumpulan data Tatacara penganalisisan data Rumusan Rujukan I Instrumen yang akan digunakan (lampiran) 9 .

tidak menyertakan contoh yang sesuai. tidak menyertakan contoh yang sesuai. bahan tidak menarik & kurang kreatif. D/E Tiada perbincangan. idea yang kurang bernas B- Tahap perbincangan ilmiah . A- Tahap perbincangan ilmiah .Gred Kriteria E-Forum A Tahap perbincangan ilmiah . idea yang bernas. menyertakan contoh yang sesuai. bahan menarik & kreatif. 10 . bahan kurang menarik & kurang kreatif. idea yang kurang bernas C Tahap perbincangan tidak ilmiah . bahan kurang menarik & kreatif. tidak menyertakan contoh yang sesuai. idea yang kurang bernas B+ Tahap perbincangan ilmiah . bahan menarik & kreatif. idea yang kurang bernas C+ Tahap perbincangan kurang ilmiah . melewati tarikh akhir. bahan menarik & kreatif. idea yang kurang bernas. menyertakan contoh yang sesuai.. tidak menyertakan contoh yang sesuai. idea kurang bernas B Tahap perbincangan ilmiah . bahan kurang menarik & kurang kreatif. idea yang kurang bernas C- Tahap perbincangan tidak ilmiah . tidak menyertakan contoh yang sesuai. bahan kurang menarik & kurang kreatif. tidak menyertakan contoh yang sesuai.

MATRIK PROGRAM PENSYARAH/PENYELIA: ____________________________________________ Tarikh :____________________________________ 11 .RIS PEMARKAHAN SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS KRL 3033 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH TAJUK DISEDIAKAN OLEH: NAMA NO.