Anda di halaman 1dari 2

Discuss the strengths and weaknesses of the curriculum specification for the statistics’ and

probability components.
Kebaikan komponen statisitik dan kebarangkalian
Sebagai langkah pertama menghadapi era ke 21 topik statistik dan kebarangkalian
diperbanyakkan di peringkat lebih rendah berbanding dengan kurikulum sebelum ini. Hal ini
memberikan banyak kebaikan kepada murid-murid untuk mendalami bidang ini pada masa
kelak. Salah satu kebaikan ialah murid-murid dapat mempertingkatkan pemikiran mereka
yang analitis dan kreatif dalam penyelesaian masalah. Malah, murid-murid juga dapat
menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan data dalam
menyelesaikan masalah harian yang rutin.
Dari segi pemahaman konsep pula, kaedah perwakilan digunakan dalam pengajaran yang
sangat berkaitrapat dengan kehidupan kita. Malahan melalui kaedah ini set data yang nilainya
besar dapat diuruskan dengan baik. Hal ini tepat dikatakan apabila pelbagai perwakilan
digunakan untuk menunjukkan satu konsep yang sama boleh membantu bukan sahaja
mengembangkan pemahaman konsep yang lebih baik tetapi juga mengukuhkan kebolehan
seseorang menyelesaikan masalah.Perwakilan membenarkan murid mengkomunikasikan
pendekatan, perdebatan dan pemahaman matematik kepada diri mereka sendiri dan kepada
orang lain. Bukan itu sahaja, perwakilan juga membenarkan pelajar untuk mengenal hubungan
antara konsep yang berkaitan dan mengaplikasikan matematik kepada masalah yang realistik.
Murid-murid wajar diperkenalkan dengan bidang statistik dan kebarangkalian di
peringkat sekolah rendah terutamanya soalan-soalan berupa kemahiran berfikiran aras
tinggi( KBAT) berkaitan bidang ini. Hal ini adalah kerana, secara tidak langsung, murid-murid
akan terlatih dengan soalan TIMMS dan PISA dan mampu meningkatkan pemikiran kritis
mereka sendiri.

Kelemahan komponen statisitik dan kebarangkalian
Didapati selepas melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, ada beberapa masalah
yang dihadapi oleh guru dan murid-murid. Hal ini menunjukkan terdapat kelemahan dalam

Bukan itu sahaja. Ini menyebabkan piktograf lagi sukar untuk difahami. Guru mengambil masa untuk menghubungkaitkan set data yang semi.kelemahan ini perlu diteliti dan diatasi supaya pengajaran dan pembelajaran yang lebih lancar dapat diwujudkan di peringkat sekolah rendah memandangkan tahap kognitif murid-murid di peringkat ini adalah sederhana sahaja.konkrit dengan kehidupan sebenar murid di mana topik itu sendiri adalah berat. mereka mengalami miskonsepsi terhadap nilai yang dicari untuk mod. median dan min adalah daripada data itu sendiri. Murid-murid juga mengalami kesukaran untuk menghubungkaitkan min dengan purata iaitu pembahagian samarata padahal mereka telah diperkenalkan dengan konsep pembahagian secara sama rata dalam topik bahagi. Selain itu.murid untuk mencari min.Murid-murid lemah memindahkan data dalam bentuk perwakilan gambar kerana lemah dalam asas matematik iaitu bahagi dan darab. pembinaan dua jenis graf iaitu palang dan piktograf memerlukan pemahaman yang berbeza kemungkinan menyebabkan murid-murid keliru dengan graf. Maka mereka terpaksa menggunakan formula min untuk mencari nilai min. median dan julat kerana julat melibatkan perbezaan nilai kekerapan tertinggi dan terendah manakala nilai mod. Kelemahan. guru menghadapi kesukaran untuk mendedahkan topik ini kerana pengetahuan sedia ada murid tentang data mestilah kukuh. Kebanyakan murid cuba mengambil data secara langsung daripada perwakilan gambar kerana tidak memahami konsep perwakilan. Ini menunjukkan graf tidak memudahkan murid. Murid-murid tidak dapat mencari min daripada graf palang mahupun piktograf secara langsung. murid-murid juga tidak memberi perhatian atau kepentingan terhadap median kerana mereka tidak mengaplikasikan konsep median dalam kehidupan seharian di peringkat umur mereka.dokumen standard kurikulum dan pentaksiran matematik bahagian statistik dan kebarangkalian tahun lima. Secara umum. . Selain itu. min.