Anda di halaman 1dari 27

U n i ve r s i t i U t a r a M a l a y s i a

BIDANG PENGAJIAN PENDIDIKAN


KOLEJ SASTERA DAN SAINS
SGDU 2013
KEPIMPINAN PENDIDIKAN

TEORI LALUAN MATLAMAT


Latar belakang, ciri-ciri, Kekuatan dan kelemahan
TAJARAZHAR
MUHAMMAD
DISEDIAKANTAJUL
BINOLEH
ABU
AZHAR
BAKAR
: B TAJUDDIN 201406
201385

PENSYARAH
EN. SHUHAILI BIN SHAMSUDIN
Teori Laluan Matlamat

a.Definisi Kepimpinan
i.kepimpinan didefinisikan sebagai satu seni atau
proses mempengaruhi kegiatan manusia yang
berkaitan dengan tugas mereka
ii.
iii.Kepimpinan berlaku apabila seseorang itu
mendorong, memujuk dan mempengaruhi
orang lain untuk berusaha ke arah pencapaian
sesuatu objektif tertentu
iii.Antara definsi-definisi lain tersebut ialah:-
oLeadership is ‘The process of influencing group
activities toward the achievement of goals’
(Benard M.Bass and Bruce J.Avolio, 1993)
o
oLeadership is ‘Influencing, Guiding in Direction,
Course, Action, and Opinion’ (Warren Bennis and
Burt Nanus, 1985)
o
oLeadership is ‘Effective Influence’ (Chris Argyris,
1976)
o
oKepimpinan dalam Islam merupakan
Tanggungjawab dan Amanah,bukannya suatu “
tasrif” (kebesaran/kebanggaan). (Dr.Siddiq
Fadzil).
Takrif Kepimpinan Menurut Islam.
Surah Al-Baqarah : ayat 30.
Maksudnya :
Ketika Tuhanmu berkata kepada para Malaikat
aku akan menjadikan manusia menjadi Khalifah
di atas muka bumi. Malaikat bertanya, “adakah
tuan mahu menjadikan Khalifah dari kalangan
mereka yang sering membuat kerosakan dan
pertumpahan darah ?” Sedangkan kami sentiasa
memujimu dan memuliakanmu .Tuhan berkata :
“Aku tahu apa yang kamu tidak tahu.”
b. Pengenalan Teori laluan matlamat (Path-Goal
Theory)
i. diperkenalkan oleh Martin G. Evans dan Robert
House pada tahun 1971.
ii. membincangkan tentang pendekatan-pendekatan
luar jangka terhadap kepemimpinan.
iii. menerangkan tentang bagaimana stail
kepemimpinan yang efektif mengikut situasi
yang berlainan.
iv. Pendekatan teori ini lebih tertumpu kepada
pemimpin dalam mempengaruhi subordinat dalam
mencapai matlamat yang ditetapkan mengikut
laluan matlamat.
v.pemimpin haruslah mengaplikasikan stail
kepemimpinan yang berbeza mengikut situasi
dalam mempengaruhi dorongan, prestasi dan
kepuasan subordinat.
... Menurut Evans, ...

i. paling penting ialah kebolehan pengurus untuk


menyediakan ganjaran dan memperjelaskan apa
yang perlu dilakukan oleh para subordinat untuk
mendapatkannya.
ii.
iii. gaya kepimpinan yang paling mendorongkan para
subordinat akan bergantung kepada jenis-jenis
ganjaran yang paling mereka ingini.
g.
... Robert House mengembangkan ...
i. mengenalpasti pembolehubah-pembolehubah luar jangka yang
membantu menentukan gaya pimpinan yang paling efektif.
ii.
iii. Kedua-dua pembolehubah yang telah dikenalpasti ialah ciri-
ciri peribadi para subordinat dan tekanan persekitaran dan
tuntutan di tempat kerja yang perlu dihadapi oleh para
subordinat.
iv.
v.gaya kepimpinan yang disukai oleh para subordinat
sebahagiannya akan ditentukan oleh ciri-ciri peribadi
mereka sendiri.
vi.
vii. 3 faktor persekitaran yang membantu menentukan gaya
kepimpinan
ociri-ciri tugas para subordinat,
osistem autoriti formal organisasi
okumpulan kerja para subordinat.
c. Ciri-ciri Teori laluan matlamat

i. merupakan perspektif kontingensi.


ii.
iii. Namun begitu, ianya adalah berlainan dari Teori Kontingensi
oleh Fiedler dari segi fokusnya.
iv.
v.Teori ini memfokuskan pada situasi dan tingkahlaku pemimpin
lebih daripada gaya personaliti pemimpin itu sendiri.
vi.
vii. Pada andaian awal, teori ini adalah mirip pada Teori
Jangkaan Motivasi.
viii.
ix. dua faktor yang mempengaruhi keupayaan seseorang untuk
mencapai jangkaan yang diharapkan.
oFaktor jangkaan - jangkaan seseorang terhadap tingkah
lakunya akan memimpin subordinatnya
menghasilkan sesuatu
okuasa penyatuan - bagaimana hasil output seseorang itu
dapat menarik perhatian .
o
c. Ciri-ciri Teori laluan matlamat ..... (sambungan...)

v.Teori laluan matlamat ini yakin bahawa ...


oseseorang pemimpin dapat mengubah jangkaan
subordinatnya dengan memperjelaskan matlamat .
o
omatlamat yang hendak dicapai hasil dari tindakan
pengikut dan output yang diperolehi.
o
otingkahlaku pemimpin akan memberi kesan yang
effektif adalah bergantung pada faktor situasi
o
otingkahlaku pemimpin dapat diterima sebagai sumber
kepuasan subordinat sekiranya pemimpin itu sendiri
dirujuk sebagai sumber.
d. tingkahlaku pemimpin dalam teori laluan matlamat.

Terdapat empat tingkahlaku pemimpin dalam teori ini


Tingkah laku Definisi
i. Pemimpin
Tingkahlaku Arahan seseorang pemimpin yang
ii. Tingkahlaku memberi
menumpukan arahan dan
pada
iii. Sokongan
Tingkahlaku penjelasan
perasaan dan
menganggap yang lengkap
hubungan
pengikut atau
iv. Penglibatan
Tingkahlaku bagi
orangsesuatu
individu
harapan didan
bawahan tugasan
mana adalah
jangkaan atau
pemimpin
sama
Pencapaian matlamat
lebih
dengannya
pemimpin yang
cenderung hendak
untuk
terhadap
dicapai.
memberi
subordinatkepuasan danke
untuk lebih
keseronokan
hadapan dari kepada
jangkaann
pengikut
e.Perubahan Teori Laluan Matlamat

... pada tahun 1996 ...


e.
House telah membuat beberapa pembaharuan terhadap
teorinya.

i. Beliau telah mengembangkan teorinya


ii.
iii. 4 tingkahlaku kepada 10 tingkahlaku
iv.
v.memodenkan konsep motivasi subordinat dan keupayaan
1.Tingkahlaku Penjelasan Laluan Matlamat
Dalam tingkahlaku ini,

a.kemampuan pemimpin mengikut keperluan dan kecenderungan


pengikut akan menghasilkan keberkesanan perlaksanaan.
b.
c.Bagi mencapai matlamat ini mengikut keperluan dan
kecenderungan, seseorang pemimpin itu haruslah menjelaskan
apakah matlamat yang dikehendaki.
d.
e.Penjelasan yang mesti dijelaskan adalah dari segi
perlaksanaan matlamat, maksud matlamat, tahap matlamat,
harapan matlamat, ganjaran dan hukuman terhadap subordinat.
f.
g.Penjelasan laluan matlamat dari pemimpin boleh menjadi sumber
bagi penjelasan di mana kepuasan pengikut dapat
dimotivasikan.
h.
i. Selain itu, ganjaran dan hukuman yang bakal diterima juga
diperjelaskan kepada subordinat sekiranya matlamat yang
dikehendaki tercapai atau tidak.
2. Tingkahlaku Kepemimpinan Penentuan Pencapaian
Dalam tingkahlaku ini ...

a.lebih menumpukan lebih pada motivasi subordinat dari hanya


menekankan prestasi atau matlamat.
b.
c.penentuan pencapaian akan lebih berkesan apabila dilakukan
oleh pemimpin yang mentadbir subordinat yang mempunyai
tanggungjawab individu dan kawalan terhadap kerja yang
dilakukan.
d.
e.pemimpin juga haruslah menunjukkan keyakinan terhadap
subordinat .
f.
g.Pihak pentadbiran juga tidak mengabaikan hal ini kerana
kawalan terhadap kerja juga dilakukan agar penentuan
pencapaian itu tercapai.
h.
3. Tingkahlaku Kepemimpinan Menyokong

Bagi tingkahlaku ini pula ....


a.
b.pemimpin haruslah memberi sokongan psikologi kepada subordinat
dengan menunjukkan perhatian.
c.
d.Perhatian dari aspek kebajikan, wujudkan suasana mesra dan
sokongan psikologi bagi persekitaran kerja.
e.
f. perlu bila wujud situasi yang merbahaya, membosankan, tekanan
atau pun mengecewakan.
g.
h. mendapatkan hasil output maka sesuatu tugasan atau kerja dan
persekitaran kerja mestilah berada dalam suasana bahaya,
membosankan, tekanan ataupun mengecewakan.
i.
j. Apabila perkara ini berlaku maka subordinat akan dimotivasi
secara tidak langsung bagi mewujudkan suasana mesra dan
persekitaran kerja yang selesa.
4. Tingkahlaku Kepemimpinan Berasaskan Nilai

Dalam tingkahlaku ini ...

a.Nilai bukan sahaja terhad pada nilai individu bahkan melibatkan


nilai yang perlu ada pada sesuatu tugasan atau matlamat yang
hendak dicapai.
b.
c.Tingkahlaku ini menggalakkan subordinat menghargai nilai dan
meningkatkan keyakinan diri serta ketekalan.
d.
e.menzahirkan harga diri subordinat dalam mencapai misi yang
ditetapkan oleh pemimpin.
f.
g.memerlukan usaha luar biasa dan pengorbanan serta penglibatan
moral dari pemimpin dan subordinat.
h.
i. Nilai-nilai semulajadi yang dimiliki serta pengalaman pemimpin
dan subordinat dapat menghadapi ancaman, krisis dan tekanan
dalam mencapai matlamat.
5. Tingkahlaku Kepemimpinan Perkongsian

Bagi Tingkahlaku ini ...

a.Pemimpin yang dilantik akan berkongsi dengan subordinat dalam


tingkahlaku kepemimpinan termasuklah melakukan tugasan atau
kerja secara bersama.
b.
c.Oleh itu matlamat yang ditetapkan akan cuba dicapai dengan
sokongan dan perkongsian antara pemimpin dengan subordinat.
d.
e.Ianya tidak akan mewujudkan rasa ketidakpuasan antara pemimpin
dengan subordinat kerana apabila matlamat yang hendak dicapai
itu dilakukan dengan rasa tanggungjawab bersama.
f.
g.meningkatkan kerjasama dan prestasi subordinat dalam mencapai
matlamat yang ditetapkan.
h.
i. Output yang terhasil akan meningkatkan kerjasama dan prestasi
subordinat.
f. Kekuatan Teori Laluan Matlamat

Teori Laluan Matlamat tidak mengongkong seseorang pemimpin


untuk menggunakan hanya satu gaya kepimpinan sahaja.
Sebaliknya terbuka kepada penggunaan pelbagai gaya mengikut
kesesuaian situasi. Cuma ia lebih tertumpu kepada pemberian
motivasi kepada pekerja agar mereka lebih bersemangat untuk
melaksanakan tugas dengan sempurna.

Teori Laluan Matlamat menggariskan tentang empat gaya


kepimpinan yang boleh dimanfaatkan untuk memotivasikan pekerja
iaitu
i. Gaya Kepimpinan berorientasikan arahan (Directive
Leadership)
oIa dikaitkan dengan gaya menyampaikan atau memberi
penjelaskan kepada pekerja. Pemimpin memberikan
arahan mengenai sesuatu tugas. Dengan menyertakan
mengenai apakah harapannya berkaitan tugas
tersebut. Pemimpin juga turut memberikan klu
mengenai bagaimana tugas itu boleh disempurnakan
dan juga penetapan waktu yang diperuntukkan untuk
menyelesaikannya. Arahan yang baik disampaikan
kepada pekerja secara spesifik supaya pekerja
mendapat gambaran awal dan kefahaman yang jelas
untuk memulakan sesuatu tugasan yang diberikan.
iii. Kepimpinan berorientasikan penyertaan (Participative
Leadership)

oGaya ini pula merujuk kepada pemimpin yang mengalu-


alukan penyertaan pekerja untuk mereka berkongsi
menetapkan sesuatu keputusan. Pemimpin membuka ruang
untuk rundingan kepada pekerja agar mereka dapat
menyumbang idea serta pandangan. Begitu juga dengan
peluang untuk meningkatkan cadangan dalam sesuatu
keputusan berdasarkan persetujuan organisasi.
ii. Gaya Kepimpinan berorientasikan sokongan (Supportive
Leadership)

oIa merujuk kepada tingkah laku memberi pertimbangan


kepada pekerja. Iaitu dengan gaya beramah mesra dan
prihatin sebagai seorang pemimpin. Tingkah laku ini
bertujuan untuk mewujudkan suasana kerja yang
menyenangkan kepada pekerja. Di samping itu, seorang
pemimpin melayan pekerja tanpa berdasarkan mobiliti
sosial dan turut menghormati status kedudukan mereka.
Gaya kepimpinan ini mampu mewujudkan suasana mesra
agar pekerja termotivasi dengan penuh rela hati bagi
melaksanakan sesuatu tugasan.
iv. Gaya Kepimpinan berorientasikan pencapaian (Achievement-
Oriented Leadership)
oKepimpinan dengan gaya ini memberikan cabaran kepada
pekerja untuk melaksanakan tugasan pada peringkat
tertinggi kemampuan mereka. Pemimpin akan sentiasa
mencari peningkatan dan pencapaian yang
berkesinambungan. Ini melalui langkah menyatakan
keyakinan yang tinggi bahawa pekerja mempunyai
kemampuan untuk mencapai matlamat bagi cabaran
tersebut.
g . Kelemahan Teori Laluan Matlamat

Walaupun Teori Laluan Maklumat mempunyai kekuatan namun ia


masih mempunyai beberapa kelemahan

i. Kompleks
vTeori Laluan Matlamat adalah kompleks dan mempunyai
pelbagai aspek kepimpinan dan apabila ia salah
diinterpretasikan hanya membingungkan pengamalnya.
v
vpekerja yang mempunyai pelbagai jenis kecerdasan dan
organisasi dengan kepelbagaian dalam kuasa atau
autoriti formal.
v
vmempunyai skop vang luas dan mengandungi pelbagai
andaian, maka adalah sukar untuk dilaksanakan secara
optima dalam peningkatan proses kepimpinan dalam
konteks sebuah organisasi
ii.
ii. Kurang mendapat sambutan
iii.
okurang mendapat sambutan daripada para penyelidik
empirikal yang menguji kesahihannya.
o
okurang mendapat sambutan daripada para penyelidik yang
unggul dalam bidang ini.
o
obukan semua aspek dalam teori ini diberi penekanan atau
perhatian vang sama oleh para penyelidik.
o
oSementara itu perolehan daripada teori laluan maklumat
tidak menunjukkan banyak perubahan dalam kepimpinan
kerana hasil penyelidikan terkini tidak membuktikan
kesahihan serta memberi gambaran yang menyeluruh
mengenai teori ini.
iii. Perhubungan antara teori tingkah laku kepimpinan
dan teori motivasi pekerja
iv.
ogagaI menunjukkan perhubungan atau perkaitan antara
teori tingkah laku kepimpinan dan teori motivasi
pekerja
o
oWalaupun teori ini adalah unik atas dasar harapan,
Namun ia masih dikritik kerana ia tidak menerangkan
secara eksplisit bagaimana kepimpinan boleh dikait-
kan dengan dasar-dasar motivasi itu.
o
otidak menyatakan bagaimana pemimpin dapat
memotivasikan subordinatnya supaya mempunyai
keupayaan serba boleh di samping memenangi
kepercayaan mereka pada diri sendiri.
o
oia tidak menyatakan bagaimana kepimpinan menyokong
boleh membantu meningkatkan motivasi subordinat
semasa tugasan yang menjemukan atau membosankan.
iv . Hasil praktikal
v.
oAkhir sekali, Teori Laluan Matlamat menunjukkan
kebimbangan hasil dari praktikalnya.
o
opendekatan ini mengakui kepimpinan sebagai peristiwa
sehala
o
opara pemimpin terpaksa memikul fanggungjawab yang berat
manakala tanggungjawab subordinat adalah ringan.
o
okepimpinan jenis ini adalah tidak produktif kerana ia
menggalakkan tanggungan yang terpaksa dipikul oleh
pemimpin dan gagal mempamerkan keupayaan subordinat
dengan sepenuhnya.
h. Kesimpulan

i. Perubahan teori laluan matlamat ini haruslah dimanipulasikan oleh


pemimpin dalam mencapai matlamat yang hendak dicapai.
ii. House menyatakan bahawa pemimpin berkesan akan memilih tingkahlaku
yang bersesuaian dengan matlamat.
iii. sesetengah tingkahlaku itu bersesuaian antara satu sama lain.
Sebagai contoh visi yang bersambungan atau berhubungan dengan model
tingkahlaku yang bersesuaian dapat digantikan dengan tingkahlaku
penjelasan matlamat.
iv. pengetahuan tentang tugasan bersesuaian dapat ditukar dengan struktur
matlamat. Oleh itu pemimpin perlu memanipulasi faktor-faktor yang ada
bagi mencapai matlamat sepertimana yang ditetapkan.
v.Antara faktor yang boleh dimanipulasikan pemimpin ialah seperti
tarikan kepada ganjaran subordinat, perasaan dalaman subordinat,
ketepatan dalam persepsi peranan subordinat, kesaksamaan dalam
memberi ganjaran kepada subordinat dan jangkaan subordinat.
vi. Apabila faktor ini dimanipulasikan oleh pemimpin dengan bijak
mengikut kesesuaian maka output yang terhasil adalah bermutu dan
berkualiti serta mencapai matlamat yang ditetapkan.
Terima Kasih