Anda di halaman 1dari 19

Meningkatkan Penguasaan Murid Tahun 5

dalam Tajuk Perubahan Keadaan Bahan


dengan Menggunakan Teknik Persembahan
Animasi

MUHAMMAD FAIS BIN ISMAIL


PISMP SAINS AMBILAN JANUARI 2011
PENYELIA:
PUAN AINON HADIM

Fokus/Isu kajian
Meningkatkan penguasaan murid terhadap tajuk Perubahan
Keadaan Bahan.
Menghadapi masalah menamakan nama-nama proses yang terlibat
seperti

proses

pemanasan,

pembekuan,

peleburan,

kondensasi, penyejatan dan pemejalwapan.

Bahan Animasi direka dan dihasilkan oleh penyelidik sendiri


dengan berbantukan komputer untuk mencipta persembahan
Animasi.

Penyelidik menyediakan teknik persembahan animasi slaid


PowerPoint.
Menggabungkan unsur bunyi, gambar dan klip video.

Objektif
kajian

Soalan
kajian

Membantu meningkatkan
penguasaan peserta kajian
bagi tajuk Perubahan
Keadaan Bahan dengan
menggunakan teknik
animasi.

Bagaimana penggunaan
teknik Animasi dapat
meningkatkan penguasaan
peserta kajian dalam tajuk
Perubahan Keadaan Bahan?

Menambahbaik amalan
pengajaran guru dalam
pengajaran Sains dengan
menggunakan Teknik
Animasi.

Bagaimana penggunaan
teknik animasi ini dapat
menambah baik amalan
pengajaran guru dalam
pengajaran Sains?

Animasi dalam Slaid


PowerPoint

Bahan Pengajaran Teknik Animasi


Dalam Intervensi

KUMPULAN
SASARAN
Penyelidik memilih peserta

Tahun
gred B5
sahaja

yang mendapat
(sederhana) berdasarkan kepada markah subjek Sains
Peperiksaan Semester 1.
Jadual 1: Keputusan Markah Sains
Responden dalam Peperiksaan
Semester 1

Tindakan yang Dijalankan

Model Kurt Lewin (1946)

TINDAKAN YANG DIJALANKAN


Membuat tinjauan awal masalah yang dihadapi

Model Kurt Lewin

Perancangan

Merancang kajian
Menyediakan jadual intervensi (RPH)
Melaksanakan Ujian Diagnostik untuk memilih
responden

Tindakan

Mengedarkan lembaran kerja 1 & meneliti Lembaran


Kerja 2
Melaksanakan rawatan intervensi - Pengajaran
Animasi Berterusan

Pemerhatian

Refleksi

Pengumpulan data menggunakan instrumen kajian

Analisis data & membuat


refleksi

Menulis
laporan
Kitaran Kedua

1:
Penerangan
teknik
Animasi
kepada
responden

5:
Edarkan
lembaran
kerja

Carta
Pelaksanaa
n
Intervensi

4:
Kitaran 2 penggunaa
n teknik
'pause'

2:
Aplikasi
Teknik
Animasi
Berterusa
n

3:
Edarkan
Lembaran
Kerja 1 &
meneliti
Lembaran
Kerja 2

KAEDAH PENGUMPULAN DATA


&
KAEDAH ANALISIS DATA
Borang Senarai Semak
Pemerhatian
- Pemerhatian berstruktur
- Penggunaan Ya dan
Tidak digunakan.
- 8 persoalan disediakan
dan 6 daripadanya ialah
trait positif dan 2 lagi ialah
trait negatif.
KUALITATIF

Borang Soal - selidik


- 10 item soalan kajian
- Persetujuan Ya atau
Tidak bagi
memudahkan peserta
kajian.
KUALITA
TIF

KITARA
N1

Hasil Kerja Murid


- Lembaran Kerja 1 &
2
- Lembaran 1 6
soalan Bhg. A, 6 soalan
Bhg. B
- Lembaran Kerja 2
Hasil kerja dalam Buku
Kerja Sains
(10 soalan)
KUANTITATIF

Mengapa Perlu Kajian Kitaran


Kedua?
Responden lebih fokus kepada
Animasi Berterusan
3/5 responden tidak mencapai
target markah minima 10/12
Kurang bertanya soalan

APLIKASI TEKNIK PAUSE


10

KITAR
A
N2

Hasil Kerja Murid


Borang SoalSelidik

2 item
soalan
ditambah

Senarai Semak
Pemerhatian

Guna Lembaran
Kerja 1 & 2
seperti dalam
Kitaran 1

2 item
soalan
ditambah
11

ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI DATA


Graf Pencapaian Purata Kitaran
1.2
0.96

0.96

0.87

Nilai purata

0.8

0.79

0.78

0.82

0.57

0.6

0.49

0.4

0.2

Responden 1

Responden 2

Responden 3

Responden 4

Responden 5

responden

Kitaran 1

Kitaran 2

Rajah 7.12: Graf Pencapaian Purata Kitaran

12

Analisis Data Soal-Selidik

Pengelasan Item Soalan Tinjauan Mengikut Tema

13

Jadual 3: Item Tambahan Bagi Kitaran 2 Soal-Selidik

14

Analisis Data Senarai Semak Pemerhatian

Jadual 4: Pengelasan Item Borang Senarai Semak


Mengikut Tema
15

Responden sudah
Responden berpotensi
boleh menamakan
untuk berubah dan
nama proses yang
berjaya dengan
berlaku dalam tajuk
bimbingan guru
Perubahan Keadaan
Bahan
Rumusa

n&
Refleksi
Kajian

Teknik Animasi dapat


memeriahkan suasana
PdP dalam kelas

Teknik Animasi
berupaya menarik
perhatian (fokus) murid
dalam PdP

Cadangan Tindakan Seterusnya


Kuiz berbentuk
permainan

Teka silang
kata
berbentuk 3D

Permainan
berunsurkan
pendidikan dalam
bentuk perisian
Macromedia Flash

Diaplikasikan untuk
Tahap Satu bagi
melihat kesesuaian
dan keberkesanan
teknik ini di
peringkat umur
yang berbeza.

Teknik animasi ini


boleh
dipertandingkan
semasa Minggu
ICT di sekolah.
17

Senarai Rujukan
Sahidun, Sahairil Azlan. (2003). Penggunaan animasi melalui
multimedia
dalam pengajaran dan pembelajaran
matapelajaran
elektrik
dan
elektronik.
Diperolehi
daripada:
http://eprints.uthm.edu.my/1024/
Mohd Fauzi Abdul Hamid, Norhayati Che Hat & Shaferul Hafes Sha'ari.
(2013). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi dalam
Pembelajaran Bahasa Arab. Pusat Pengajian Bahasa Arab,
Fakulti
Bahasa dan Komunikasi, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA),
Malaysia.
Ahmad Zamzuri. (2012). Lima Prinsip Persembahan Animasi dalam
Perisian Pendidikan. Jurnal Teknologi Pendidikan
Malaysia: Bil.2 Fakulti
Seni, Komputeran dan Industri Kreatif,
Universiti Pendidikan Sultan
Idris, Malaysia.

SESI SOAL JAWAB


19