Anda di halaman 1dari 9

MODEL PENGURUSAN KELAS PENDIDIKAN KHAS

MODEL HEWETT
Tingkah laku murid dipengaruhi oleh :

Keperluan dan kehendak untuk bertahan dalam


persekitaran yang kasar dan kurang mesra
Kepercayaan kepada sains atau keperluan untuk
menyiasat, menganalisis dan menjelaskan sesuatu
yang tidak diketahui
Perkhidmatan atau keperluan membantu,
membimbing, mengawal dan mensejahterakan
kehidupan mereka yang kurang bernasib baik

Kebaikan model :

Penggunaan internet atau bahan interaktif yang lebih


menarik dan boleh membina motivasi murid
Menggalakkan murid membuat penerokaan dalam
pencarian sumber maklumat
Menggalakkan murid mahir dalam penggunaan ICT
Pengumpulan bahan maklumat dari pelbagai sumber

Kelemahan model :

Guru yang tidak mahir dalam penggunaan "online


teaching" akan mengambil masa yang lama
Murid akan meneroka laman sesawang yang tidak
sesuai jika tiada pengawasan

MODEL MONTESSORI
Pengenalan

Teori utama montessori ialah minda yang menyerap,


jangka masa peka dan proses normalisasi
Menekankan aspek penggunaan deria seperti melihat,
menyentuh, mendengar, menghidu dan merasai
sesuatu

Prinsip-prinsip

Menghormati kanak-kanak dan hak mereka


Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar

Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan


menyeluruh
Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri

Konsep asas dalam kurikulum

Minda yang mudah menyerap


Persekitaran yang tersedia
Didikan diri
Bahan pembelajaran

STESEN
Definisi

Merupakan bilik atau ruang lengkap dengan bahanbahan bantu mengajar khusus bagi satu mata
pelajaran
Diguna pakai sebagai alternatif kepada kaedah sedia
ada

Murid-murid dapat mengikuti keseluruhan kurikulum


berdasarkan keupayaan dan kebolehan sedia ada
murid

Rasional

Menyediakan pendekatan pnp yang lebih fleksibel,


menarik dan berfokus
Disiplin murid senang dikawal

Matlamat

Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan


dalam suasana pembelajaran yang kondusif, aktif dan
menyeronokkan

Objektif

Murid dapat menumpukan perhatian kepada proses


pembelajaran
Murid lebih berminat untuk belajar
Murid belajar dalam suasana kondusif

Bilangan stesen

Sebanyak 14 buah stesen kemahiran mengikut


komponen mata pelajaran berasaskan 4 bidang di
dalam kurikulum pendidikan khas

Implikasi

Pengubahsuaian ruang fizikal


Keperluan peralatan fizikal
RPI disimpan di stesen

KIOSK

Merupakan pendekatan dimana pelbagai bahagian


sudut dalam kelas yang berdasarkan teori multiple
intelligent
Kecerdasan manusia merangkumi pelbagai kebolehan,
keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud dalam
diri manusia itu

Diasaskan oleh Howard Gardner


Beliau menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu
adalah berbeza dan pembelajran adalah lebih mudah
sekiranya dijelaskan dalam bentuk yang seiring
dengan tahap kecerdasan individu itu
Kecerdasan individu boleh dipertimbangkan menerusi
pendidikan, pengalaman dan persekitaran
Melalui pendekatan kiosk, proses pengajaran dan
pembelajran adalah lebih mudah apabila minda murid
tersebut tercabar bukannya dalam keadaan bosan
atau rehat
Dalam konteks pendidikan khas terutamanya,
pendidikan khas bermasalah pembelajaran, konsep
kiosk amatlah sesuai dijalankan
Ini kerana murid pendidikan khas berpeluang merasa
kepelbagaian suasana pembelajaran
Pendekatan kiosk memberi peluang kepada guru
untuk mengapllikasi keperlbagaian kemahiran serta
kreativiti mereka
Pendekatan kiosk sebenarnya berdasarkan kecerdasan
pelbagai dimana sati kelas boleh membina 8 kiosk.

MODEL PENGAJARAN KUMPULAN


PENGAJARAN KOPERATIF

Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil.


Setiap murid bertanggungjawb tentang pencapaian
diri sendiri dan membantu ahli kumpulan
Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan
kejayaan pasukan
Hasil secara kumpulan
Guru berperanan sebagai fasilitator, menstrukturkan
dan memantau aktiviti pasukan untuk mencapai
objektif

PENGAJARAN KOLABORATIF

Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah


satu stratei yang boleh digunakan dalam pengajaran
dan pembelajaran bestari
Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau
murid dan murid
Berasaskan kepada idea bahawa pembelajran adalah
satu tingkah laku sosial.

Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau


komunikasi fizikal atau virtual
Hasil secara individu
Tidak memerlukan pemantauan guru

KHIDMAT GURU PENDAMPING


Definisi

Guru pendamping ialah guru yang bekerjasama


dengan guru perdana atau guru biasa untuk
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran
bermanfaat dan sesuai untuk murid
Guru pendamping khusus merupakan guru yang
memiliki pengetahuan yang khusus dalam masalah
yang dihadapi oleh murid
Guru kelas biasa yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman untuk membantu kanak-kanak
mempelajari sesuatu

Peranan guru pendamping

Membantu guru kelas dalam menyelesaikan tugasan


melalui perbincngan
Menyusun aktiviti yang dapat dilakukan di dalam dan
luar kelas
Menjalankan program yang berpusatkan murid

Kepentingan guru pendamping

Meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan di


dalam kelas KBSR, termasuklah murid-murid yang
telah diinklusifkan.
Memperkembangkan kebolehan murid-murid dalam
aspek akademik, perkembangan sosial, komunikasi,
tingkah laku, psikomotor dan keterampilan diri