Anda di halaman 1dari 82

1.

2.
3.
4.
5.

LIVING THINGS
FORCE AND ENERGY
MATERIALS
EARTH AND UNIVERSE
TECHNOLOGY

QUESTIONS :
THEME 1 : LIVING THINGS
CHOOSE THE NUMBER :

YEAR 4 - 1 / 2 / 3 / 4 / 5

YEAR 5 - 6 / 7 / 8 / 9 / 10

YEAR 6 - 11 / 12 / 13 / 14 / 15

A. Sunlight and water


Cahaya matahari dan air
B. Sunlight and air
Cahaya matahari dan udara
C. Sunlight, water and air
Cahaya matahari, air dan udara
D. Food, water, shelter and air
Makanan, air, dan tempat perlindungan

A. a hole
lubang
B. a cage
sangkar
C. a nest
sarang
D. soil
Tanah

Coconut tree
Pokok kelapa
B Cactus plant
Pokok kaktus
C Yam
Keladi
D Fern
Paku-pakis

A Many leaves
Daun yang banyak
B Long roots
Akar yang panjang
C Stem with cylinder shape
Batang berbentuk silinder
D Does not have leaves
Tidak mempunyai daun

A Discharging digested materials.


Penyingkiran bahan yang dihadam
B Discharging toxic fluid which can be found in the body.
Penyingkiran cecair beracun yang terdapat di dalam
badan
C Discharging the materials that are not needed by the
body.
Penyingkiran bahan yang tidak diperlukan oleh badan
D The removal of waste products in the form of feaces and
urine.
Membuang bahan buangan dalam bentuk tinja dan air
kencing.

A Flu
Selsema
B Chickenpox
Demam campak
C Tooth decay
Kerosakan gigi
D Rubella
Rubella

A Lizard
Cicak
B Fish
Ikan
C Tadpole
Berudu
D Salamander
Salamander

A By water
Melalui air
B By explosive mechanism
Melalui kaedah letupan
C By wind
Melalui angin
D By animal
Melalui haiwan

A Protozoa
Protozoa
B Yeast
Yis
C Virus
Virus
D Fungi
Kulat

A To reproduce
Untuk membiak
B To ensure the survival of their species
Untuk memastikan kemandirian spesies
C To live
Untuk hidup
D To stay healthy
Untuk kekal sihat

11. This animal is


A a tiger
harimau
B an elephant
gajah
C an orang utan
orang utan
D a rhinoceros
badak sumbu

A Dodo bird
Burung dodo
B Giraffe
Zirafah
C Goat
Kambing
D Tiger
Harimau

A
B
C
D

Tapir
Panda
Elephant
Mammoth

A Habitat too small


Habitat terlalu kecil
B Limited food sources
Sumber makanan terhad
C Many animals sharing one source of food
Banyak haiwan berkongsi satu sumber
makanan
D Too many animals living in the same habitat
Terlalu banyak haiwan tinggal dalam satu
habitat yang sama

A
B
C
D

Crocodile
Elephant
Sheep
Bear

QUESTIONS :
THEME 2 : FORCE AND ENERGY
CHOOSE THE NUMBER :

YEAR 4 - 1 / 2 / 3 / 4 / 5

YEAR 5 - 6 / 7 / 8 / 9 / 10

YEAR 6 - 11 / 12 / 13 / 14 / 15

A The size of a surface.


Saiz sesuatu permukaan
B The size of a space.
Saiz sesuatu ruang
C The distance between two points.
Jarak antara dua titik
D The period between two points.
Tempoh antara dua titik.

A Area = Length X Width


Luas = Panjang X Lebar
B Area = Length + Width
Luas = Panjang + Lebar
C Area = Length X Width X Height
Luas = Panjang X Lebar X Tinggi
D Area = Length + Width + Height
Luas = Panjang + Lebar + Tinggi

Smaller objects have more mass


Objek yang lebih kecil mempunyai lebih jisim
B The mass of an object is not related to the size.
Jisim sesuatu objek tidak berkait kepada saiz.
C The mass of an object is not affected by the gravity.
Jisim sesuatu objek tidak dipengaruhi oleh graviti.
D The mass of an object is measured in gram or
kilogram.
Jisim sesuatu objek diukur dalam gram atau kilogram.

A Size of space
Besarnya sesuatu ruang
B Distance between two points
Jarak antara dua titik
C Besarnya sesuatu permukaan
Size of a surface
D The measurement of the length, width,
and
height of an object
Ukuran panjang, lebar, dan tinggi
sesuatu
objek

A Size of space
Saiz sesuatu ruang
B Width of a region
Lebar sesuatu kawasan
C Circumference of an object
Ukurlilit sesuatu objek
D Height of an object
Ketinggian sesuatu objek

What is the function of the component?


Apakah fungsi komponen ini ?
A Produces light
Mengeluarkan cahaya
B Supplies electrical
Membekalkan elektrik
C Connect and breaks electric circuit
Menyambung dan memutuskan litar elektrik
D Connects the components in an
electric circuit.
Menyambung komponen dalam litar elektrik

AA

What force enables the ball to remain in that position ?


Daya apakah yang membolehkan bola kekal seperti kedudukan
itu.
A
B
C
D

Pushing
Tolakan
Pulling
Tarikan
Friction
Geseran
Magnet magnet

What happens if a strong wind blows from the same direction?


Apakah akan berlaku jika angin yang kencang bertiup dari
arah yang sama?
A
B
C
D

The sailing ship stops.


Kapal layar berhenti.
The sailing ship moves faster.
Kapal layar bergerak lebih cepat.
The sailing ship moves slower.
Kapal layar bergerak lebih perlahan
The sailing ship changes direction.
Kapal layar berubah arah

Swimming
Berenang
Cycling
Mengayuh basikal
Painting
Mengecat
Talking
Bercakap

What effect of the force shown in the above picture ?


Apakah kesan daya yang ditunjukkan dalam gambar di
atas?
A
B
C
D

The force changes the shape of the object.


Daya mengubah bentuk objek.
The force slows down the moving object.
Daya memperlahankaan pergerakan objek.
The force causes the stationary object to move.
Daya menyebabkan objek pegun bergerak.
The force changes the direction of the moving object.
Daya mengubah arah pergerakan objek.

What is the use of the pattern?


Apakah kegunaan corak tersebut?
A
B
C
D

To make the shoe look more beautiful.


Menjadikan kasut nampak lebih cantik.
To make the shoe exert more friction.
Menjadikan kasut guna lebih geseran.
To make the shoe last longer.
Menjadikan kasut tahan lebih lama.
To make the shoe heavier.
Menjadikan kasut lebih berat.

QUESTIONS :
THEME 3 : MATERIALS
CHOOSE THE NUMBER :

YEAR 4 - 1 / 2 / 3 / 4 / 5

YEAR 5 - 6 / 7 / 8 / 9 / 10

YEAR 6 - 11 / 12 / 13 / 14 / 15

A Metal
Logam
B Wood
Kayu
C Cotton
Kapas
D Rubber
Getah

A Burnt
B Buried
C Recycle
D Wrapped

A Metal
logam
B Wood
kayu
C Cotton
kapas
D Rubber
getah

A Rust will turn iron to a reddish-brown color.


Karat akan menjadikan besi warna keperang-perangan.
B Rusting increases the mass of an object.
Pengaratan menambahkan jisim objek.
C Air and water are the factors that cause rusting.
Air dan udara adalah faktor yang menyebabkan
pengaratan.
D We can wrap iron with tissue paper to prevent it from
rusting.
Kita boleh membalut besi dengan kertas tisu untuk
mencegahnya daripada berkarat.

A allows all light to pass through it


membenarkan seluruh cahaya melaluinya
B allows some light to pass through it
membenarkan sebahagian cahaya melaluinya
C does not allow all light to pass through It
tidak membenarkan semua cahaya melaluinya
D allows no light to pass through it
Membenarkan tiada cahaya melaluinya

A
B
C
D

Tamarind
Asam jawa
Banana
Pisang
Papaya
Betik
Sugar
Gula

Vinegar
Cuka
B Light
Cahaya
C Iron
Besi
D Oxygen
Oksigen

A Acidic food taste bitter


Makanan berasid rasanya pahit
B Alkaline food tastes sour
Makanan beralkali rasanya masam
C Acidic food tastes sour
Makanan berasid rasanya masam
D Alkaline food is tasteless
Makanan beralkali rasanya tawar

A
B
C
D

It has a fixed volume


Ia mempunyai isipadu tetap
It occupies space
Ia memenuhi ruang
It cannot flow
Ia tidak boleh mengalir
It can be compressed
Ia boleh dimampatkan

An object contracts when heated


Objek mengecut bila dipanaskan

An object becomes cooler when it loses heat


Objek menjadi lebih sejuk bila kehilangan haba

An object expands when its temperature decreases


Objek mengembang bila suhunya berkurang

The temperature of an object decrease when it gains heat


Suhu objek berkurang bila ia mendapat haba

A. Vegetable
Sayur
B. Fish
Ikan
C. Meat
Daging
D. Bread
Roti

A. Because the food has no quality


Kerana makanan tidak berkualiti
B. Because of microorganisms
Kerana mikrorganisme
C. Because of the taste of the food
Kerana rasa makanan
D. Because the price of the food is too cheap
Kerana harga makanan terlalu murah

A. make it last longer


menjadi tahan lebih lama
B. keep it hot
tahan panas
C. keep it untight
tidak kedapudara
D. ensure the bacteria not killed
memastikan bakteria tidak dibunuh.

A. The killing of animals


Membunuh haiwan-haiwan
B. The destruction of habitats
Kemusnahan habitat
C. The improper ways of disposing rubbish
Pembuangan sampah cara tidak terancang
D. The contamination of the environment with
harmful substances
Pencemaran alam sekitar dengan bahanbahan yang berbahaya

A. Cooling
Penyejukan
B. Drying
pengeringan
C. Waxing
Pelilinan
D. Cooking
Memasak

QUESTIONS :
THEME 4 : EARTH AND UNIVERSE
CHOOSE THE NUMBER :

YEAR 4 - 1 / 2 / 3 / 4 / 5

YEAR 5 - 6 / 7 / 8 / 9 / 10

YEAR 6 - 11 / 12 / 13 / 14 / 15

A. Earth
Bumi
B. Mars
Marikh
C. Mercury
Utarid
D. Venus
Zuhrah

Venus , Earth , P , Jupiter

Which of the following represent P?


Antara berikut, yang manakah mewakili P?

A. Mars
Marikh
B. Neptune
Neptune
C. Saturn
Zuhal
D. Uranus
Uranus

A. A coconut
Buah kelapa
B. A golf ball
Bola golf
C. A marble
Guli
D. A tennis ball
Bola tenis

A All living things will die


Semua benda hidup akan mati
B Only plants will die
Hanya tumbuhan akan mati
C All living things will sleep
Semua benda hidup akan mati
D All living things cannot eat
Semua benda hidup tidak boleh makan

A very big
Sangat besar
B very far away
Sangat jauh
C very hot
Sangat panas
D dark during the night
Gelap sepanjang malam

A A galaxy
galaksi
B The universe
alam semesta
C The Milky Way
Bima Sakti
D A constellation
buruj

A To find directions
Mencari arah
B To locate enemies
Mengesan musuh
C To forecast weather
Meramal cuaca
D To protect themselves
Melindungi diri mereka

A on its axis.
atas paksinya
B around the Sun
mengelilingi matahari
C around the Moon
mengelilingi bulan
D from East to West.
dari timur ke barat

A North
Utara
B South
Selatan
C East
Timur
D West
Barat

When a part of the Sun is blocked by the Moon


Bila bahagian dari Matahari dihalang oleh bulan

When the Sun is completely blocked by the Moon


Bila matahari dihalang sepenuhnya oleh bulan

When the whole of the Moon falls in the shadow of the Earth
Bila seluruh bayang-bayang bulan jatuh ke bumi

When the whole of the Moon stops reflecting light


Bila seluruh bulan berhenti memantulkan cahaya

the whole Sun can be seen


seluruh matahari dapat dilihat
only a part of the Sun can be seen
hanya sebahagian matahari dapat dilihat
only a part of the Sun is blocked by the Earth
hanya sebahagian matahari dihalang oleh bumi
only a part of the Sun is giving out light
hanya sebahagian matahari mengeluarkan cahaya

A day and night.


siang dan malam
B eclipse of the Moon.
gerhana bulan
C eclipse of the Sun.
gerhana matahari
D phases of the Moon.
fasa-fasa bulan

A
B
C
D

Light
Light
Light
Light

travels in a straight line


is a source of energy
can be reflected
can be refracted

A orbit
orbit
B shadow
bayang-bayang
C position
kedudukan
D surface
permukaan

The light can be reflected


Cahaya boleh dipantulkan
II The light traveled in straight line
Cahaya bergerak lurus
III The light is blocked by an opaque
object
Cahaya dihalang oleh objek legap
A II only
B I and III only
C II and III only
D I, II, and III

QUESTIONS :
THEME 5 : TECHNOLOGY
CHOOSE THE NUMBER :

YEAR 4 - 1 / 2 / 3 / 4 / 5

YEAR 5 - 6 / 7 / 8 / 9 / 10

YEAR 6 - 11 / 12 / 13 / 14 / 15

A We become cleverer
Kita menjadi lebih bijak
B We need not do work anymore
Kita tidak perlu buat kerja lagi
C Technology saves money
Teknologi menjimatkan wang
D Works become easier
Kerja menjadi lebih mudah

A Microscope
Mikroskop
B Spectacles
Cermin mata
C Magnifying glass
Kanta pembesar
D Stethoscope
Steteskop

A Ability to do things
Keupayaan melakukan kerja
B Disability to do things
Tidak berkeupayaan melakukan kerja
C Certain abilities to do things
Keupayaan melakukan kerja tertentu
D Can do things
Boleh melakukan kerja

These devices can be used in


Alat-alat ini boleh digunakan dalam
A a radio
B a satellite
C a computer
D a television

A in the research of space


dalam kajian ruang
B in the research of bacteria
dalam kajian bakteria
C a doctor to check a patient
pemeriksaan doktor terhadap pesakit
D in the process of producing chemical
dalam proses penghasilan bahan
kimia

It is a
A
B
C
D

cylinder
sphere
cuboid
cone

A Cardboard
Kadbod
B Glass
Kaca
C Wood
Kayu
D Paper
Kertas

A size of object
saiz objek
B type of object
jenis objek
C height of the object
ketinggian objek
D base area of object
luas tapak objek

A
B
C
D

- Communication tools
Alat komunikasi
- Keep a large amount of data
Menyimpan jumlah data yang besar
- Send and receive the file
Menghantar dan menerima fail
J only
J and K only
K and L only
J, K and

What can be done to make the apartment more


stable ?
Apakah yang perlu dilakukan untuk menjadikan
pangsapuri lebih stabil?
A Use heavy materials
B Use light materials
C Make the base wider
D Increase the number of floors

A A type of simple machine


Sejenis mesin ringkas
B A type of complex machine
Sejenis mesin kompleks
C A combination of several simple
machine
Gabungan beberapa mesin ringkas
D A combination of several complex
machines
Gabungan beberapa mesin kompleks

A Technology can benefit mankind


Teknologi mendatangkan kebaikan kepada
manusia
B Technology can be dangerous
Teknologi mendatangkan bahaya
C Technology can cause disasters
Teknologi menyebabkan kemusnakan bencana
D Technology can cause bad health
Teknologi menyebabkan tidak sihat

A Adds energy
Menambahkan kerja
B Slows work
Memperlahankan kerja
C Causes loss of energy
Menyebabkan hilang tenaga
D Requires only a little effort to move a heavy load
Memerlukan hanya sedikit daya untuk menggerakkan
beban yang
berat
Soalan disediakan oleh:
Noor Hana Che Hasan
SKSTa

A more difficult
lebih susah
B harder
lebih kuat
C slower
lebih perlahan
D faster
lebih pantas
Soalan disediakan oleh:
Noor Hana Che Hasan
SKSTa

A Scissors
Gunting
B Hand drill
Gerudi tangan
C Egg beater
Pemukul telur
D Wheel and axle
Roda dan gandar
Soalan disediakan oleh:
Noor Hana Che Hasan
SKSTa

Beri Nilai