Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR KKM SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KELAS
NO MATA PELAJARAN KETERANGAN
7 8 9
1 PAI 65,00 65,23 65,19
Dadang Deden Nia
2 PKN 60,80 60,32 66,35
Nengsri Nengsri Ahmad
3 Bahasa Indonesia 62.04 66,7 66,32
Sukarti Popon N Mamat
4 Bahasa Inggris 54,40 55,25 56,25
Ferry Rini E Sodikun
5 Matematika 61,2
Ai P Karsini Karsini
6 IPA 56,1 59,26 61,2
Ita Sri R Jamal
7 IPS 60,1 61,2 63,00
Ika F Hidayat Anwar
8 Seni Budaya 61,7 64,8 65,00
Cecep Acep Ika F
9 Penjaskes 61,5 69,7 65,01
Asep Asep Deden S
10 TIK 60,56 65,55
Lina Uyuk Asril
11 Bahasa Sunda 60,11 62,9 64,28
AI N Hidayat AI N
12 Karawitan 64,00 65,00
Cecep Acep
13 BTQ 65,46 65,00 65,00
Nia Dadang Endah
14 Elektronika
Iwan

Mengetahui : Sukalarang, 07 Agustus 2009


Kepala SMP N Sukalarang Kurikulum

Drs. Endang Ruyana Drs. Jamalludin


NIP 195308261978031003 NIP 196710101997021002

Anda mungkin juga menyukai