Anda di halaman 1dari 9

DZIKIR DAN DOA SELESAI SHALAT SESUAI SUNNAH NABI

29 Agustus 2010 pukul 17:23


1.
( )

Astagfirullah 3x
ALLAHUMA ANTA SALAM WA MINKA SALAM TABARAKTA YA DZAL JALALI WAL IKRAM

Aku minta ampun kepada Allah (dibaca tiga kali), Ya Allah, Engkau pemberi
keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Maha
Agung dan Maha Mulia .
(HR.Muslim: 1/414).

2.

Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul hamdu wa huwa
'alaa kulli syai'in Qodir'
Allahuma la mani'a lima a'thoita, wala mu'tia lima mana'ta, wala yanfa'u dzal jaddi
minkal jadd

Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji
dan bagi-Nya Kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada
yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang mampu
memberi apa yang Engkau cegah. Nasib baik seseorang tiada berguna untuk
menyelamatkan ancaman dari-Mu
(HR.Bukhari: 1/225, Muslim: 1/414.)Pada waktu Magrib dan Shubuh ditambah :
Nabi bersabda : "Barangsiapa setelah sholat Magrib dan Shubuhmembaca'Laailaaha
illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa
huwa 'alaa kulli syai'in Qodir' 10x,

maka, ALLAH akan tulis setiap 1x nya 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat
10 derajat, ALLAH lindungi dr setiap kejelekan, dan ALLAH lindungi dari godaan
syaitan"
(HR. Ahmad IV/227, Tirmidzi no.3474)
Diucapkan setelah salam khusus setelah shalat Subuh.

Allahuma inna nas'aluka ilman Nafi'an wa rizqon Thayyiban wa amalan Mutaqobalan
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezki yang
baik dan amal yang diterima
Ibnu Majah dan lainnya. Lihat Shahih Ibnu Majah: 1/152 dan Majmauzzawaid:
10/111.

3.
.


Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul hamdu wa huwa


'alaa kulli syai'in Qodir'
la haula wala quata ila bilah, laa ilaha ilallah wala na'budu ila iiyah, lahun na'mah
walahul fadlu, walahut tana'ul hasanu Laa ilaaha ilallah mukhlisina lahud diina
walau karihal Kafirun.

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak
ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan yang
berhak disembah selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Baginya
nikmat, anugerah, dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain
Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir
membencinya . (HR.Muslim: 1/415.)

4.(

)

Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar 33x


digenapkankeseratusnya dengan membaca
'Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul hamdu wa huwa
'alaa kulli syai'in Qodir'
Maha Suci Allah, Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar (di-baca 33 kali), Tiada
Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagiNya kerajaan, bagi-Nya pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu .

Siapa yang mengucapkannya selesai shalat, Aku (Allah) ampuni kesalahankesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan.
(HR. Muslim 1/418 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu)

5.
Membaca Ayat Kursi
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah), melainkan Dia yang hidup kekal,
lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat
di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan
mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu
Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi
Maha Besar.
.Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak ada yang menghalanginya masuk
surga kecuali kematian,
HR.Nasai dalam Amalul Yaumi Walailah, no: 100, Ibnu Sunny, no. 121, dishahihkan
Al Albani dalam Shahih Jami: 5/339, dan Silsilah Hadits Shahih: 2/697, no. 972.

6.
Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas

Dibaca setiap selesai shalat fardhu.


Abu Daud: 2/68, lihat Shahih Tirmidzi: 2/8,
ketiga surat tersebut disebut juga Al Muawwizaat, lihat Fathul baari: 9/62.

Sholat adalah salah satu kewajiban bagi kaum muslim yang sudah mukallaf dan
harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan.
Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadad. Islam didirikan atas lima
sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa mendirikan
sholat ,maka ia mendirikan agama Iswlam, dan barang siapa meninggalkan
shalat,maka ia meruntuhkan agama Islam.
Sholat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, dan
jumlahnya adalah 17 rakaat. Sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan
tanpa kecuali bagi muslim mukallaf baik yang sedang sehat maupun yang sedang
sakit. Selain sholat wajib ada juga shalat-shalat sunah.
Nah itulah kesimpulan sholat menurut saya dan berikut ini adalah kumpulan doadoa sesudah shalat Fardhu :

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN. HAMDAY YU-WAAFII NI'AMAHUU WA
YUKAAFI'U MAZIIDAH. YAA RABBANAA LAKALHAMDU WA LAKASY SYUKRU KA-MAA
YAMBAGHIILIJALAALIWAJHIKA WA 'AZHIIMISUL-THAANIK.
artinya :

'DENGAN NAMA ALLAH, YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG. SEGALA
PUJI BAGI ALLAH, TUHAN SEMESTA ALAM. PUJIAN YANG SEBANDING DENGAN
NIKMAT-NIKMAT-NYA DAN MENJAMIN TAMBAHANNYA. WAHAI TUHAN KAMI, BAGI-MULAH SEGALA PUJI, DAN BAGI-MU-LAH SEGALA SYUKUR, SEBAGAIMANA LAYAK BAGI
KELUHURAN ZAT-MU DAN KEAGUNGAN KEKUASAAN-MU '
Di lanjutkan dengan membaca doa :

ALLAAHUMMA SHALLIWASALLIM 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIW WA 'ALAA AALI


SAYYIDINAA MUHAMMAD. SHALA ATAN TUN AJIHNAA BHAA MINJAMII'IL AHWAALI
WAL AAFAAT. WA TAQDHII LANAA BIHAA JAMII'AL HAAJAAT. WA TUTHAHHIRUNAA
BIHAA MIN JAMII'IS SAYYI'AAT. W ATARFA ' UN A A BIHAA 'INDAKA ' A'LADDARAJAAT.
WA TUBALLIGHUNAA BIHAA AQSHAL GHAAYAATI MIN JAMII'IL KHAIRAATIFIL
HAYAATIWA BA'DAL MAMAAT. INNAHU SAMII'UN QARIIBUM MUJIIBUD DA'AWAAT
WAYAA QAADHIYAL HAAJAAT.
artinya :
'WAHAI ALLAH! LIMPAHKANLAH RAHMAT DAN KESEJAHTERAAN KEPADA
PENGHULU KAMI, NABI MUHAMMAD, DAN KELUARGANYA. YAITU RAHMAT YANG
DAPAT MENYELAMATKAN KAMI DARI SEGALA KETAKUTAN DAN PENYAKIT, YANG
DAPAT MEMENUHI SEGALA KEBUTUHAN KAMI, YANG DAPAT MEN-SUCIKAN DIRI KAMI
DARI SEGALA KEBURUKAN, YANG DAPAT MENGANGKAT KAMI KE DERAJAT TERTINGGI
DI SISI-MU, DAN YANG DAPAT MENYAMPAIKAN KAMI KEPADA TUJUAN MAKSIMAL DARI
SEGALA KEBAIKAN, BAIK SEMASA HIDUP MAUPUN SESUDAH MATI. SESUNGGUHNYA

DIA (ALLAH) MAHA MENDENGAR, MAHADEKAT, LAGI MAHA MEMPERKENANKAN


SEGALA DOA DAN PEMOHONAN, WAHAI ZAT YANG MAHAMEMENUHI SEGALA
KEBUTUHAN (HAMBA-NYA)'

Dan di lanjutkan dengan :

ALLAAHUMMA INNAA NAS'ALUKA SALAAMATAN FTDDIINI WADDUN-YAA WAL


AAKHIRAH. WA 'AAFIYA-TAN FIL JASADI WA SHIHHATAN FIL BADANI WA ZIYAADATAN
FIL 'ILMI WA BARAKATAN FIRRIZQI WA TAUB ATAN QABLAL MAUT WA RAHM ATAN
'INDALMAUT WA MAGHFIRATAN BA'D AL MAUT. ALLAAHUMMA HAWWIN 'ALAINAA FII
SAKARAATIL MAUT WAN NAJAATA MINAN NAARI WAL 'AFWA 'INDAL HISAAB.
artinya :
'WAHAI ALLAH! SESUNGGUHNYA KAMI MEMOHON KEPADA-MU KESEJAHTERAAN
DALAM AGAMA, DUNIA DAN AKHIRAT, KEAFIATAN JASAD, KESEHATAN BADAN,
TAMBAHAN ILMU, KEBERKAHAN REZEKI, TAUBAT SEBELUM DATANG MAUT, RAHMAT
PADA SAAT DATANG MAUT, DAN AMPUNAN SETELAH DATANG MAUT. WAHAI ALLAH!
PERMUDAHLAH KAMI DALAM MENGHADAPI SAKRATUL MAUT, (BERILAH KAMI)
KESELAMATAN DARI API NERAKA, DAN AMPUNAN PADA SAAT DILAKSANAKAN HISAB'
Lalu lanjutkan membaca :

ALLAAHUMMA INNAA NA'UUDZU BIKA MIN AL' AJZI WAL KASALI WAL BUKHLI WAL
HARAMI WA 'ADZAABIL QABRI.
artinya :
'WAHAI ALLAH! SESUNGGUHNYA KAMI BERLINDUNG KEPADA-MU DARI SIFAT
LEMAH, MALAS, KIKIR, PIKUN DAN DARI AZAB KUBUR'

Di lanjutkan lagi dengan membaca :

ALLAAHUMMAINNAA NA'UUDZU BIKA MIN 'ILMIN LAA YANFA' W AMIN QALBIN LAA
YAKHSYA' W AMIN NAFSIN LAA TASYBA' WAMIN DA'WATIN LAA YUSTAJAABU LAHAA.
artinya :
'WAHAI ALLAH! SESUNGGUHNYA KAMI BERLINDUNG KEPADA-MU DARI ILMU
YANG TIDAK BERMANFAAT, DARI HATI YANG TIDAK KHUSYU', DARI JIWA YANG TIDAK
KENAL PUAS, DAN DARI DOA YANG TAK TERKABUL'

Selanjutnya membaca :

RABBANAGH FIRLANAA DZUNUUBANAA WA LIWAA-LIDIINAA WALIMASYAAYIKHINAA


WA LIMU'ALLI-MIENAA WA LIMAN LAHUU H AQQUN' ALAIN AA WA LIM AN AHABBA
WA AHSANA ILAINAA WA LIKAAFFATIL MUS LIMUN A AJMA'IIN.
artinya :
'WAHAI TUHAN KAMI! AMPUNILAH DOSA-DOSA KAMI, DOSA-DOSA ORANG TUA
KAMI, PARA SESEPUH KAMI, PARA GURU KAMI, ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI
HAK ATAS KAMI, ORANG-ORANG YANG CINTA DAN BERBUAT BAIK KEPADA KAMI, DAN
SELURUH UMAT ISLAM'

di lanjutkan membaca :

RABBANAA TAQABBAL MINNAA INNAKA ANTAS SAMII'UL 'ALIIM, WA TUB 'ALAINAA


INNAKA ANTAT TA WWA ABUR RAHIIM.
artinya :
'WAHAI TUHAN KAMI! PERKENANKANLAH (PERMOHONAN) DARI KAMI,
SESUNGGUHNYA ENGKAU MAHA MENDENGAR LAGI MAHA MENGETAHUI. DAN
TERIMALAH TAUBAT KAMI, SESUNGGUHNYA ENGKAU MAHA MENERIMA TAUBAT LAGI
MAHA PENYAYANG.'
Lalu di lanjutkan dengan :

RABBANAA AATTNAA FIDDUN-YAA HASANAH, WA FIL AAKHIRATI HASANAH, WA


QINAA 'ADZAABAN NAAR.

artinya :
'WAHAI TUHAN KAMI! BERIKANLAH KEPADA KAMI KEBAIKAN DI DUNIA, DAN
KEBAIKAN DI AKHIRAT, DAN SELAMATKANLAH KAMI DARI SIKSA NERAKA'
Di lanjutkan lagi dengan membaca :

WASHALLALLAAHU 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMA-DIN WA'ALAA AALIHIWA


SHAHBIHIIWA SALLAM, WAL HAMDU LILLAAHIRABBIL 'AALAMIIN.
artinya :
'SEMOGA ALLAH MEMBERIKAN RAHMAT DAN KESEJAHTERAAN KEPADA PENGHULU
KAMI, NABI MUHAMMAD, KELUARGA DAN SAHABATNYA, DAN SEGALA PUJI BAGI
ALLAH, TUHAN SEMESTA ALAM.