Anda di halaman 1dari 9

Bahagian A 6.

Nyatakan DUA kegunaan perisian hamparan


elektronik kepada anda sebagai seorang guru.
1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin sesentuh. - membuat pengiraan markah murid dengan cepat./
Tetikus - Mengerakkan kursor dan memberi arahan- analisis markah ujian
arahan tertentu pada skrin dengan cara mengklik pada - membina jadual
ikon-ikon; - membina lembaran kerja atau ujian
Skrin Sesentuh - Sejenis skrin yang interaktif - membina carta
bagi membolehkan pengguna memasukan arahan
dengan menyentuh skrin.
7. Berdasarkan alamat Internet di bawah, namakan
KEEMPAT-EMPAT bahagian nama domain tersebut.
2. Apakah kata laluan? Berikan DUA fungsi
kegunaannya.
Keselamatan Data
(i) Membentuk Kata Laluan www.oum.edu.my
􀄆 Kata laluan ialah susunan huruf atau susunan nombor
yang perlu ditaip atau disebut bagi pengenalan diri. Dalam
sistem data, kata laluan akan ditanya ketika kita hendak
memasuk atau melihat sistem data. Kata laluan berguna,
bagi mengelak orang yang tidak dingini melihat data dan
seterusnya menyalahgunakan data. Bagi memudahkan a.server web b. organisasi c. Sub domain d. domain
mengesan sumber kebocoran rahsia, kata laluan perlulah
berlainan antara individu. Susunan huruf atau nombor 8. Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan
dalam kata laluan jangan mudah diteka atau perkataan Komputer (PPBK) terdapat tuturial dan latih tubi.
biasa digunakan. Kata laluan juga perlu sentiasa Terangkan setiap satu.
dikemaskini, matikan kata laluan dengan cepat bagi Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk
pegawai yang tidak lagi bertugas. Pegawai maklumat juga menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia
perlu sentiasa melakukan audit sistem. dilaksanakan secara kendiri.
Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk
3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan
dijangkiti virus. mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun.
- perjalanan sistem komputer menjadi perlahan.
- kandungan dalam ”hard disk” berubah atau hilang
- tugasan sistem operasi dan program sukar di jalankan 9. Nyatakan Dua Kriteria penting dalam pemilihan
- Terdapat hidden file perisian pendidikan.
- Fail data atau program hilang (a) Isi kandungan
- Format atau label fail yang di simpan berubah (b) Aspek teknikal
(c) Documentasi
4. Perisian Ms Powerpoint sesuai digunakan untuk
membuat persembahan elektronik. Berikan DUA
kelebihannya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. 10. Terdapat DUA bentuk penilaian dalam
-lebih menarik/mengilustrasi idea-idea yg kompleks pembangunan perisian pengajaran pembelajaran
-memotivasi pelajar berbantukan komputer iaitu penilaian formatif dan
-Mersa Pengguna - mudah difahami penilaian sumatif. Terangkan setiap satu bentuk
-Dapat membenarkan keadaan [embelajaran yang penilaian tersebut.
aktif. Penilaian formatif merupakan satu proses yang berterusan
yang perlu dilakukan semasa proses pembangunan.
Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan
dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat
5. Internet mempunyai pelbagai fungsi, Nyatakan DUA mencapai objektif yang telah ditetapkan.
kelebihan Internet bagi seorang guru.
- mencari maklumat yang terkini.
- komunikasi interaktif Bahagian B
- pertukaran maklumat di antara guru-guru yang
mengajar subjek yang sama. 1. Sebagai seorang guru, kita boleh menggunakan
- mengurangkan pembelanjaran kertas dan kos pemproses perkataan untuk menyediakan rancangan
pengeluaran dan penyebaran pengajaran dan soalan peperiksaan.
(a) Huraikan TIGA cara untuk memastikan keselamatan (i) membina Jadual 1 di bawah.
fail tersebut.
- membentuk Kata Laluan Start – all program – Microsoft Office – MS
- membuat salinan Excel – padamkan kolum-kolum yang diperlukan –
- masukan borders.

(b) Nyatakan TIGA kelebihan perisian pemprosesan


perkataan (Microsoft World) semasa menyediakan (ii) mengira nilai kolum jumlah dan peratus dalam
dokumen berbanding cara konvensional. jadual tersebut.
Kelebihan perisian pemprosesan perkataan
(cth: Microsoft word) Insert – function – sum
Insert – function - peratus
~reka letak dan susuan atur dokumen yg
lebih menarik. Jadual 1
~mencari teks utk disunting
~memotong, menyalin dan memindahkan Kelas Bilangan Bilangan Jumlah Peratus
teks. Murid Murid
~system penyimpanan dokumen yg lebih Lelaki Perempuan
selamat. Tahun 55 60
1
~membina header dan footer Tahun 60 70
~membina jadual dan indeks 2
~memeriksa ejaan dan grammar Tahun 52 63
~menggunakan ‘thesaurus’ 3
~gabung jalin antara imej dan teks. Tahun 45 65
~menyelit grafik dan objek. 4
~membina surat yang boleh digabungkan
dgn senarai alamat. 3. Di Malaysia pelbagai perisian pengajaran
~memformat dokumen secara automatic pembelajaran berbantukan computer telah dibekalkan
drp galeri format. ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknlogi
~pribiu dokumen sebelum dicetak Pendidikan (BPT).

(a) Jelaskan maksud Pengajaran dan Pembelajaran


(c) Terangkan maksud cantuman mel (mail merge). Berbantukan Komputer.
Berikan TIGA kegunaannya. Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer
Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yang
Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam dilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang
pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan surat- dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer.
menyurat.
Menyiapkan dan mencetak beberapa salinan surat yang (b) Kenapkah Kementerian Pendidikan Malaysia
mempunyai alamat penerima dan sedikit maklumat yang menganggap PPBK sebagai salah satu kaedah
berbeza tetapi mempunyai isi kandungan yang sama. yang boleh membawa kebaikan kepada murid.
Berikan DUA kebaikan?

􀄆 Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar


2. Perisian Micrisoft Excel sering digunakan oleh guru. terhadap pelajaran;
(a) Berikan EMPAT kegunaannya. 􀄆 Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi
- membina Ujian peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan
- membina Jadual 􀄆 Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran;
- membina Carta 􀄆 Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan
dan mencabar;
- membuat analisis markah ujian
􀄆 Melaksanakan eksperimen yang sukar, mahal, mustahil
(b) Dengan menggunakan perisian Microsoft Excel
dan bahaya untuk dibuat; dan
nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk:
Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah,
kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan jurnal dan akhbar. Pelajar boleh diminta untuk
yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan. mendapatkan berita tantang sesuatu perkara
melalui akhbar dari seluruh dunia.
(c) Apakah maksud mesra pengguna? Terangkan Perkongsian Bahan Maklumat
LIMA ciri-ciri mesra pengguna yang patut ada Dengan internet, guru boleh berhubung dengan
dalam perisian PPBK. guru lain untuk berkongsi sumber, idea atau
masalah khususnya melalui kumpulan diskusi
- Sukatan untuk sesuatu sistem dari segi kualiti
elektronik.
kegunaannya, keselamatan, keberkesanannya,
keefisyenan dan sikap pengguna terhadapnya.
Bahagian A
- Isi kandungan yang tepat
- Isi kandungan yang sesuai dengan tahap
1.Terangkan aplikasi komputer dalam automasi kilang.
pelajar
Komputer digunakkan di kilang untuk mengawal robot
- Mempunyai ikon dan arahan yang jelas atau mesin untuk menggerakkan bahan mentah di
- Dapat menyimpan maklumat pengguna semasa bahagian pemasangan dan menjaga kualiti barang.
- Ada panduan pengguna yang jelas
2.Berikan EMPAT bahagian utama jidar.
4. Teknologi maklumat dan komuikasi merupakan
Atas, bawah, kiri dan kanan.
komponen penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Sebagai seorang guru, anda harus
3.Di manakah kita perolehi pencontoh di dalam MS
memahami beberapa konsep asas dalam aplikasi
word?
teknologi maklumat amnya dan internet khususnya.
Menerusi bar menu Fail > New dan klik General
Template di menu New Template
(a) Terangkan maksud Internet. Namakan TIGA
perisian web browser yang digunakan untuk 4.Apakah kegunaan Clip Organizer?
melayari Internet. Memasukkan Video atau Sound dari koleksi Microsoft
Internet adalah gabungan perkataan inter dan Office.
networking, iaitu internet atau antara rangkaian.
Internet juga dikenali sebagai Net, merupakan satu 5.Bagaimanakah kita memformat cell di dalam
rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta- hamparan elektronik?
juta komputer di merata dunia. 1. Highlight cell berkenaan dahulu, 2.di Sub
- Google Chrome window Format Cells adalah menu utama untuk
- Internet Explorer
memformat cell. Paparan berkenaan dikeluarkan
- Mozilla Firefox
- Safari menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells.
- Netscape
6.Terangkan langkah menginstalasi perisian secara
(b) Internet boleh dimanfaatkan untuk tujuan manual.
pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan Untuk membuat instalasi secara manual langkah-
EMPAT jenis maklumat yang boleh didapati langkah berikut boleh diikuti: (i) Klik ikon MyComputer
dalam Internet yang boleh memanfaatkan guru. di desktop. (ii) Klik CD-Drive di dalam MyComputer.
Huraikan. (iii) Klik fail .exe untuk memulakan instalasi. (iv) Ikuti
Projek arahan instalasi sehingga selesai. Pastikan anda
Terdapat banyak projek yang telah dan boleh mempunyai password perisian tersebut.
dijalankaan oleh guru berasaskan internet.
Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa
konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. 7.Apakah bahagian-bahagian alamat e-mel?
Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) namapengguna@hos.subdomain.domain
Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah
tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh
guru-guru seluruh dunia. 8.Huraikan secara ringkas PPBK.
Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer
Setiap hari maklumat akan berubah, dan jutaan (PPBK) merupakan contoh penggunaan teknologi
maklumat yang terkini boleh didapati dengan maklumat dengan menggunakan beberapa mod seperti
mudah, cepat dan murah dari internet. tutorial , latihan tubi, tunjukcara dan simulasi.
Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa
9.Kenapakah kita perlu berhati-hati bila memilih perisian aplikasi seperti pemproses perkataan,
perisian untuk pengajaran dan pembelajaran? hamparan elektronik, internet, perisian kursus dan
Tanpa pemilihan yang teliti anda mungkin akan memilih lain-lain memerlukan perancangan yang rapi dan
perisian yang: - Tidak dapat mencapai objektif pengajaran perubahan kepada fungsi guru, pelajar dan bilik
dan pembelajaran. - Tidak mengikut kurikulum darjah.
pengarajan dan pembelajaran. - Tidak sensitif terhadap
budaya dan agama pelajar. - Tidak sesuai dengan tahap 2. Tanpa perisian, sesebuah komputer di dalam kelas
umur pelajar. hanyalah sebuan hiasan

10.Apakah DUA bahasa komputer yang digunakan oleh (a) Huraikan LIMA criteria pemilihan perisian yang
komputer generasi kedua? sesuai.
FORTRAN dan COBOL. a. Kesesuaian, ketepatan, skop, cirri-ciri penyimpanan
rekod, persembahan, kualiti.

(b) Jelaskan konsep mesra pengguna.


Bahagian B b. Ini membolehkan sesiapa saja menggunakan perisian
kursus yang mengandungi pelbagai media dengan
1. Persekitaran pembelajaran tradisional dan mudah tanpa perlu mengambil masa yang lama untuk
persekitaran pembelajaran baru amat berbeza. mepelajari cara menggunakan perisian.

(a) Huaraikan dan bincangkah perbezaan dua (c) Jelaskan bagaimana anda melakukan penilaian
persekitaran ini. sumatif.
c. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses
pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama
a. Persekitaran pembelajaran masakini hendaklah
ada ianya dapat mencapai objektif yang telah
mampu menyediakan pelajar untuk masa depan
ditetapkan. Ia merupakan satu proses pengumpulan
sama ada mereka memasuki alam perkerjaan atau
data untuk memastikan sama ada apa yang disampaikan
memasuki institusi pendidikan tinggi. Mereka perlu
melalui perisian kursus sepadan dengan objektif
mampu bersaing dengan menggunakan TMK untuk
pengajaran dan pembelajaran. Penilaian sumatif juga
berkomunikasi, bekerjasama dan menjalankan
digunakan untuk mengukur pencapaian berdasarkan
kerja-kerja harian mereka. Amalan pendidikan
objektif perisian kursus serta sikap pelajar selepas
tradisional tidak lagi dapat membekalkan pelajar
menggunakan perisian tersebut. Selain daripada menilai
dengan semua kemahiran ini. Kemahiran asas
pencapaian pelajar, pandangan pakar, pelajar dan guru
seperti menggunakan pemproses perkataan sudah
juga perlu bagi tujuan pembaikan untuk versi-versi yang
menjadi satu kemestian bagi mereka yang berkerja
berikutnya.
di pejabat. E-mel merupakan alat komunikasi yang
penting disebabkan kepantasannya menyampaikan
maklumat dan bahan-bahan elektronik. 3. Komputer adalah di antara alat membantu yang
paling efektif bagi seseorang guru.
(b) Teragkan peranan guru menggunakan TMK
bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. (a) Terangkan perbezaan di antara CAI dan CAL.
a. PPBK juga dikenali sebagai: (a) Computer Assisted
Instruction (CAI) di Amerika; atau (b) Computer Aided
b. Guru berperanan sebagai pelajar, fasilitator, rakan
Learning (CAL) di United Kingdom Walau apa pun istilah
belajar, pembina bahan, penyelidik, pelatih TMK dan
yang digunakan, pada asasnya, ia adalah merupakan
ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik.
penggunaan perisian komputer untuk pengajaran atau
pembelajaran. Perisian komputer ini biasanya dikenali
(c) Apakah perkara yang paling penting yang perlu sebagai perisian kursus.
kita ambil kira dalam perancangan
(b) Apakah komponen asas perisian kursus yang
menggunakan TMK di dalam pengajaran dan
paling penting?
pembelajaran? b. Isi Kandungan
c. Pengintegrasian TMK melibatkan penggunaan (c) ”PPBK lebih baik dari pengajaran dan
teknologi untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran biasa”. Bincangkan.
pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan - Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap
peralatan seperti komputer dan projektor dan pelajaran;
- Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang - Mudah untuk ditempatkan (install) dan dipasang
kepada pelajar belajar secara berkesan dengan kabel (wiring).
- Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran;
- Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan - Rangkaian tidak akan terganggu apabila salah satu
dan mencabar; daripada peranti atau periferal disambung atau
- Melaksanakan eksperimen yang sukar, mahal, mustahil dan dialih.
bahaya untuk dibuat; dan - Mudah untuk mengesan kesilapan dan kecacatan
Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang yang berlaku dan memindahkan perkakasan yang
kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan rosak.
yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan.
Bahagian C
4. Rangkaian komputer semakin penting di masa ini.
1.Pemprosesan perkataan adalah program yang paling
(a) Huraikan fungsi KETUJUH-TUJUH komponen popular di kalangan guru.
rangkaian komputer.
(a) Terangkan bagaimana anda membuka fail baru,
a. Fail pelayan, - Fail pelayan mengawal menaip nama anda dan menyimpan fail itu di dalam
komunikasi maklumat di antara nod di cakera keras anda.
dalam rangkaian.
Buka MS Words, klik file > new, Klik File > Save dan beri
b. stesen kerja, - Stesen kerja adalah nama fail yang hendak disimpan.
komputer yang dirangkaikan dengan fail
pelayan.
(b) Jelaskan bagaimana anda;
c. NIC, - Kad antara muka rangkaian (NIC) (i) Membina borang penerima emel di dalam
menyediakan penyambungan fizikal di pemproses perkataan.
antara rangkaian dengan komputer stesen
kerja.

d. hub, - Hab adalah concentrator slot yang


pelbagai, yang mana kad pelbagai siri boleh i) Klik pada arahan Next: Select recipients
disambungkan bagi menambahkan akses untuk menetapkan senarai penerima
tambahan apabila rangkaian semakin surat yang anda bina.
berkembang saiznya.
ii) Seterusnya, klik arahan Type a new list
e. pengulang, - Sebuah pengulang merupakan dan klik arahan Create untuk membina
satu peranti mengecam isyarat apabila ia senarai alamat penerima surat tersebut.
melintasinya.
iii) Apabila tetingkap New Address List
f. jambatan, - Sebuah jambatan atau dipaparkan. Tetingkap ini merupakan
penghubung berfungsi membenarkan borang untuk mengisi maklumat yang
satu rangkaian yang besar dibahagikan akan dicantumkan ke dalam surat yang
menjadi dua buah rangkaian yang kecil. telah dibina.

g. router. - Sebuah router berfungsi sebagai iv) Klik butang Customize dan dari pilihan
penterjemah informasi dari satu ini, anda dapat mengedit maklumat
rangkaian ke satu rangkaian yang lain. yang akan dibina. Tetingkap Customize
Address List akan dipaparkan.

v) Delete semua medan yang terdapat


(b) Pada pendapat anda, topologi manakah yang pada kotak dialog tersebut kemudian
klik butang Add untuk memasukkan
paling baik dan mengapa.
medan nama baru. Tetingkap Add Field
akan dipaparkan.
Topologi Bintang, senang diselenggara, murah dan
vi) Isikan pada kotak dialog tersebut Nama
boleh dikembangkan.
dan klik OK. Ulangi langkah mengisi
Kebaikan Topologi Bintang kotak dialog medan-medan seterusnya
dengan mengaktifkan butang Add (a) Pengajar (Tutor)
Alamat 1Alamat 2NegeriJawatan
Dalam mod ini, komputer berfungsi sebagai pengajar yang
vii) Setelah selesai membina medan, klik OK menjalankan aktiviti pengajaran seperti:
dan satu tetingkap New Address List 1 Menyampaikan maklumat kepada pelajar.
akan dipaparkan. 2 Menilaian pencapaian.
3 Memberi maklumbalas.
viii) Anda boleh memberi nama baru 4 Menyimpan data pelajar.
(Rename), Memadam (Delete), dan 5 Melakukan simulasi.
menukar susun atur medan mengikut 6 Memberi tunjuk-cara.
kesesuaian.
(b) Alat (Tool)
(ii) Memasukkan gambar di dalam dokumen anda. Untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu
(i) Pilih insert > Picture pengajaran dan pembelajaran, beberapa perisian
(ii) Pilih Clip Art aplikasi diperlukan seperti:
(iii) pilih kategori yang dikehendaki dan klik insert. 0 Pemproses perkataan
1 Hamparan elektronik
2. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan 0 Kalkulator
pembelajaran tidak meminggirkan guru dalam 1 Persembahan
pengajaran dan pembelajaran. 2 Peta minda

(c) Pelajar (Tutee)


(a) Berdasarkan kenyataan di atas, beri pendapat
anda tentang fungsi guru dalam menghadapi cabaran Menggunakan komputer sebagai tutee memerlukan pelajar
pengajaran dan pembelajaran menggunakan dan guru mempelajari bahasa pengaturcaraan untuk
komputer. mengajar komputer melaksanakan suatu proses seperti
Bincangkan peranan guru sebagai pelajar- Guru perlu mengira, melukis, membuat latih-tubi dan menjalankan
menerima hakikat bahawa pelajar masakini lebih mahir dan animasi.
yakin menggunakan teknologi dan mereka perlu dari masa
kesemasa mendapat tunjuk ajar dari pelajar mereka
, fasilitator-Fungsi guru sebagai fasilitator tidak hanya
tertumpu kepada pakar subjek yang di ajar, mereka perlu
memberi bimbingan dalam aktiviti pembelajaran, menyelesai (c) Sebagai guru anda diminta memberi pandangan
masalah dan mengemaskini kandungan pelajaran. terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan.
, rakan belajar- Pengintegrasian TMK dalam pendidikan Berikan pandangan anda dalam aspek ini.
banyak melibatkan pembelajaran berasaskan projek yang
memerlukan guru-guru bekerjasama dengan pelajar dalam Menunjukkan kemampuan berfikir pada tahap kognitif yang
menjayakan projek tersebut. lebih tinggi semasa belajar menggunakan komputer.
, pembina bahan- Guru lebih banyak memberi tumpuan Mampu menganalisa masalah, melakukan penilaian kendiri
kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti dan mengemukakan persoalan-persoalan yang relevan.
lembaran kerja, nota dan panduan. Membentuk strategi untuk berkerjasama dengan rakan-
, penyelidik- Guru lebih banyak menilai kembali pengajaran rakan.
yang telah di jalankan dan dengan bantuan peralatan TMK guru Bermotivasi, lebih berminat dan lebih yakin dengan diri
dapat merancang untuk meningkatkan pembelajaran pelajar- mereka.
pelajar.
, pelatih TMK - Memandangkan teknologi TMK berubah Bahagian A
dengan pantas, guru perlu melengkapkan diri mereka dengan
mendapatkan latihan secara berterusan dalam pedagogi dan 1. Nyatakan secara ringkas komputer generasi keempat?
teknologi. Komputer generasi keempat telah menggunakan litar
dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik - bersepadu berskala. Intel telah memperkenalkan
Melalui forum Internet, guru boleh mendapatkan idea-idea baru mikropemproses 286 pada 1982 dan sehingga kini, intel
dengan berkongsi pengalaman dan maklumat dengan guru-guru telah mengeluarkan Pentium Centrino.
lain.
.
2. Apakah fungsi peranti output? Jelaskan DUA (2)
peranti output yang selalu digunakan?
(b) Berdasarkan pengalaman anda, bincangkan Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang
telah diproses. Peranti output yang selalu digunakan oleh
kategori dan mod pengajaran dan pembelajaran
pendidik ialah monitor, pencetak dan speaker.
dalam menggunakan komputer.
- Monitor merupakan skrin yang bertindak untuk prosedur yang lebih berkesan. Senaraikan DUA (2)
memaparkan output yang kehendaki. kelebihan latih tubi berasaskan komputer tersebut.
- Pencetak mencetak berbagai maklumat yang telah 􀄆 PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal
diproses ke dalam bentuk 'hard copy'. perjalanan perisian kursus mengikut kesesuaian.
􀄆 Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran
atau pengetahuan dan melalui proses penilaian sebelum
3. Berikan secara ringkas kelebihan Cantuman Mel (Mail mempelajari bahagian-bahagian seterusnya.
Merge) di dalam Microsoft Word. 􀄆 Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan
Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam untuk memotivasi dan memberi maklum balas.
Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam
pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan surat-
menyurat. 9. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan di
akhir proses membangunkan perisian dan melibatkan
4. Senaraikan EMPAT (4) elemen yang harus ada dalam
papan cerita. dua kumpulan penilai. Nyatakan DUA (2) jenis penilai
(i) Warna latar belakang yang terlibat dalam penilaian tersebut.
(ii) Jenis font
(iii) Saiz huruf 16 (a) Pandangan pakar adalah perlu bagi memastikan
(iv) Warna huruf perisian kursus memenuhi keperluan teknikal seperti kualiti
(v) Format gambar video dan audio.
(vi) Format video
(vii) Format audio (b) Penilaian pelajar pula bertujuan untuk mendapatkan
(viii) Format animasi maklumat tentang perisian tersebut dari sudut pandangan
pengguna.

5. Jelaskan maksud dan kegunaan Sub window Format Cells (c) Penilaian guru bertujuan untuk mendapatkan maklumat
di dalam Microsoft Excel. yang berkaitan dengan isi kandungan perisian kursus seperti
Sub window Format Cells adalah menu utama untuk kesesuaian media dan kualiti soalan-soalan ujian.
memformat cell. Paparan berkenaan dikeluarkan
menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells.
Dengan menggunakan sub window Format Cells 10. Nyatakan DUA (2) perkara asas yang perlu
pengguna boleh menukar ciri cell dari aspek sifat angka dipertimbangkan sebelum membuat perancangan Pengajaran
yang dimasukkan ke dalam cell, alignment kandungan dan Pembelajaran berasaskan mod penggunaan TMK.
cell, ciri font, cell border, cell pattern dan menukar - Keupayaaan Guru
protection bagi cell. - Keupayaan Murid
- Prasarana persekitaran
6. Nyatakan secara ringkas maksud Rangkaian Kawasan
Metropolitan (Metropolitan Area Network - MAN)
Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Bahagian B
Network-MAN) lazimnya meliputi suatu kawasan geografi
yang agak luas berbanding dengan rangkaian yang SOALAN 1
diliputi oleh LAN. Rangkaian MAN biasanya beroperasi di (a) Nyatakan dengan ringkas matlamat sekolah bestari.
bandar-bandar, gabungan beberapa buah sekolah ataupun - menghasilkan murid yang berfikir dan celik teknologi
di sesebuah daerah. - menyediakan pembentukan individu yang menyeluruh
- menyediakan peluang untuk mepertingkatkan
7. Senaraikan jenis laluan yang diberikan oleh Internet kekuatan dan kebolehan individu
Service Provider?
(i) IP (Internet Protocol) Connection (b) Menurut Wan Mohd Zahid (1997), sekolah bestari
Kalau semua hardware dan sofware kita ingin diwujudkan dengan ciri-ciri berbeza berbanding
dihubungkan secara langsung atau sekolah sedia ada. Senaraikan TIGA (3) ciri sekolah
akses ke Internet, maka kita harus menggunakan IP bestari.
(Internet Protocol) address. Antara ciri-ciri tersebut ialah:
(ii) Dial UP Connection - Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring
Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke ISP kawasan tempatan (LAN) yang membolehkan
supaya mendapatkan sambungan ke Internet, maka perkongsian maklumat supaya dapat menggalakkan
dikenal Dial UP akses. kerjasama antara pelajar dan guru untuk
8. Menurut Ismail (2002), latih tubi merupakan kaedah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
yang digunakan untuk membolehkan pelajar - Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan
memahami dan menguasai konsep, prinsip atau luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber
melalui "on line' untuk membolehkan guru-guru dan -supaya seimbang agar kelihatan menarik
pelajar mendapat maklumat dari rumah. -cth: menyusun item-item yang ingin dipersembahkan
- Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak supaya ia kelihatan seimbang
guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan S-simplicity(mudah)
pelbagai perisian aplikasi. -grafik & animasi perlu ringkas & dpt meransangkan
- Guru berperanan sebagai faslitator yang pengguna memahami maksud yg \ hendak di
bertanggung jawab menyediakan situasi yang sampaikan.
menggalakkan pembelajaran terarah kendiri secara -visual ringkas, bersesuaian, mudah difahami.
berdikari. -cth: sekeping gambar yg ringkas lebih bermakna dari
- Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan. teks yg panjang lebar.
P-proximity(berhampiran)
(c) Nyatakan SATU (1) contoh aktiviti pengajaran dan -item dikumpulkan pd satu kawasan, supaya pengguna
pembelajaran bagi setiap ciri yang disenaraikan dpt melihat kesinambungan yg wujud antara item.
dalam (b). E-emphasisi(penekanan)
-menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan
terhdp perkara yg penting.
R-repetition( pengulangan)
-terdpt satu piawai antara muka perisian spy pengguna
akan dpt mentafsi dan memahami dgn mudah arahan yg
diberikan oleh perisian.
-menggunakan perulangan media teks, audio, grafik dan
video utk menyampaikan mesej yg sama.

SOALAN 2
SOALAN 3
(a) Nyatakan maksud reka letak dalam persembahan
(a) Apakah yang dimaksudkan Kumpulan Berita (News
elektronik.
Group)?
Reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu
News Group merupakan forum diskusi yang merupakan
atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan
ruangan-ruangan diskusi yang terpisah dan setiap ruangan
menyusun media pada paparan bagi membentuk
mempunyai tajuk diskusi yang berbeza-beza.
persembahan yang menarik. Keupayaan meletak dan
menyusun elemen media yang baik dan berkesan memberi
(b) Dengan menggunakan Internet, penyampaian
kesan yang positif terhadap persembahan.
maklumat pendidikan akan lebih
berkesan. Jelaskan TIGA (3) cadangan yang telah
kemukakan dalam perisian
(b) Senaraikan TIGA (3) prinsip reka letak CASPER.
pembelajaran berbantukan Internet.
Prinsip reka letak Casper Projek
C-contrast(perbezaan yg ketara) Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan
A-alignment(susunan lurus) oleh guru berasaskan
S-simplicity(mudah) internet. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa
P-proximity(berhampiran) konsep dan kemahiran yang telah
E-emphasisi(penekanan) dipelajari.
R-repetition( pengulangan) Rancangan Pelajaran (Lesson Plans)
Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia
di internet yang dikongsi
(c) Jelaskan ketiga-tiga prinsip tersebut dengan bersama oleh guru-guru seluruh dunia.
memberi contoh yang sesuai. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini
Setiap hari maklumat akan berubah, dan jutaan maklumat
C-contrast(perbezaan yg ketara)
yang terkini boleh didapati
-perbezaan warna, font, objek besar & kecil, garis halus dengan mudah, cepat dan murah dari internet.
dgn kasar, grafik kecil dgn besar Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa
-untuk membezakan antara unsur dgn latar belakang Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah, jurnal dan
papran/ menambahkan tarikan atau perhatian terhdp akhbar.
sesuatu reka bentuk. Perkongsian Bahan Maklumat
- cth: Warna gelap dengan warna terang Dengan internet, guru boleh berhubung dengan guru lain
A-alignment(susunan lurus) untuk berkongsi sumber, idea
atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi melakukannya dalam keadaan sebenar. Ia juga sesuai
elektronik. digunakan untuk memahami suatu prosedur
yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas
disebabkan kekurangan peralatan,
merbahaya atau terlalu kompleks.
(c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap cadangan PPBK jenis ujian membolehkan guru mengukur dan menilai
yang dijelaskan dalam (b). pencapaian pelajar dengan cepat.

SOALAN 4 (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap jenis PPBK
(a) Nyatakan pengertian “penggunaan perisian yang dijelaskan dalam (b).
pengajaran dan pembelajaran
berbantukan komputer (PPBK)” menurut pandangan
Hinich (1993).

SOALAN 5
(b) Dalam melaksanakan pembelajaran, seseorang (a) Jelaskan maksud pemilihan perisian PPBK.
guru perlu menentukan jenis atau Proses membuat pertimbangan bagi memastikan
kaedah penggunaan PPBK. Jelaskan TIGA (3) jenis perisian yang hendak digunakan
pengajaran dan pembelajaran bersesuaian dengan kurikulum serta mencapai objektif
berbantukan komputer (PPBK). P & P.
Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk
menilai pemahaman pelajar atau (b) Dewasa ini, terlalu banyak syarikat atau orang
pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Dalam latih perseorangan yang membangunkan
tubi, pelajar di berikan beberapa perisian pendidikan tetapi kebanyakan perisian yang
soalan dan komputer memberikan maklum balas berdasarkan dibangunkan itu tidak memenuhi
jawapan mereka. kriteria yang dikehendaki. Nyatakan TIGA (3) kriteria
Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk yang tidak dipenuhi tersebut.
mempersembahkan bahan pengajaran (a) Isi kandungan
yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan (b) Aspek teknikal
yang tersusun (Alessi & Trollip, 1991). (c) Documentasi
PPBK jenis ini bertindak sebagai tutor yang menyampaikan
pengajaran.
Permainan komputer adalah PPBK yang semakin popular (c) Jelaskan TIGA (3) kriteria yang perlu difikirkan oleh
masa kini. Permainan menggunakan guru sebelum memilih perisian.
pendekatan belajar sambil bermain untuk menarik minat (a) Isi kandungan – ketepatan, kesesuaian, skop
pelajar dan untuk menjadikan (b) Aspek teknikal – navigasi, ciri-ciri penyimpanan rekod,
pembelajaran suatu yang menyeronokkan. persembahan, kualiti
Simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan (c) Documentasi – teknikal, panduan pengguna
melalui komputer yang
mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau
sistem itu berfungsi. Simulasi memberi pelajar peluang
untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan
memahami kesan suatu tindakan terhadap suatu sistem atau
keadaan sebelum menghadapi keadaan sebenar.
Tunjuk cara adalah kaedah PPBK yang digunakan untuk
menunjukkan kepada pelajar suatu
prosedur. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan pelajar
memahami suatu prosedur sebelum