Anda di halaman 1dari 98

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA

PROGRAM LINUS

Program Literasi dan Numerasi Tahap 1


Sekolah Rendah

MODUL MURID LITERASI

ASAS 1

Terbitan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 1

12/16/11 9:26 AM

Cetakan Pertama 2010


Cetakan Kedua 2011
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian


artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Dicetak oleh:
CETAKRAPI Sdn Bhd.
No. 22, Jalan Sri Ehsan Satu
Taman Sri Ehsan, Kepong
52100 Kuala Lumpur.
Tel : 03-6273 6391 Faks : 03-6273 6392
Email : crsb@streamyx.com

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 2

12/16/11 9:26 AM

Kata Pengantar

Modul Murid Literasi Asas 1 Program LINUS disediakan khusus untuk membantu murid
menguasai kemahiran asas literasi. Penyediaan modul ini berasaskan kemahiran asas
yang perlu dikuasai oleh murid LINUS. Modul ini juga disediakan berdasarkan konstruk
yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mengenal pasti keupayaan
murid dalam menguasai asas literasi.
Modul ini memuatkan latihan yang dibuat berdasarkan senarai kemahiran yang perlu
dikuasai iaitu membaca, memahami, membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat.
Kesemua kemahiran ini dipersembahkan dalam beberapa unit. Terdapat sembilan unit
yang disediakan berdasarkan 12 konstruk yang ditetapkan untuk mengenal pasti tahap
keupayaan asas literasi murid LINUS.
Latihan yang dimuatkan dalam modul ini merupakan latihan yang sesuai untuk melatih
murid menguasai kemahiran asas literasi di samping dapat memberi pengetahuan dalam
beberapa bidang ilmu. Hal ini adalah kerana latihan bagi setiap unit dibuat berdasarkan
tema tertentu. Di samping belajar menguasai kemahiran asas literasi, murid juga dapat
menguasai kosa kata dan ilmu dalam bidang-bidang tertentu melalui ayat yang dibaca.
Murid diharap dapat menggunakan modul ini untuk membolehkan mereka menguasai
kemahiran yang telah ditetapkan dalam asas literasi. Semoga murid dapat
memanfaatkan latihan ini. Selamat berjaya.

(DATO IBRAHIM BIN MOHAMAD)


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 3

12/16/11 9:26 AM

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 4

12/16/11 9:26 AM

KANDUNGAN
Unit

Kemahiran

Muka
surat

UNIT 1

Mengenali, menyebut dan menulis


huruf a, i, u, b, d, h, k, l dan t
Membaca, membina dan menulis suku
kata KV
Membaca, membina dan menulis
perkataan KVKV................................................................ 1 - 21

UNIT 2

Mengenali dan menyebut huruf e, o, c,


m, n, r dan s
Membaca, membina dan menulis suku
kata KV
Membaca, membina dan menulis
perkataan VKV dan KVKVKV........................................... 23 48

UNIT 3

Mengenali dan menyebut huruf f, v, w, x


dan z
Membaca, membina dan menulis suku
kata KVK
Membaca, membina dan menulis
perkataan KVK dan VKVK............................................ 49 66

UNIT 4

Mengenali dan menyebut huruf g, j, p,


q, r dan y
Membaca, membina dan menulis suku
kata KVK
Membaca, membina dan menulis
perkataan KVKVK, KVKKV dan KVKKVK.....................67 89

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 5

12/16/11 9:26 AM

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 6

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.

REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI


PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN KE MAHIRAN 2M
NAMA MURID:

Tarikh:

Nota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid.
Menguasai

KEMAHIRAN
MEMBACA DAN MENULIS

Sudah

1.

Penguasaan Kemahiran mengenal dan


membunyikan huruf vokal.

2.

Penguasaan Kemahiran mengenal dan


menulis huruf kecil.

3.

Penguasaan kemahiran mengenal dan


menulis huruf besar.

4.

Penguasaan kemahiran membaca suku


kata KV.

5.

Penguasaan kemahiran membina dan


menulis suku kata KV.

6.

Penguasaan membina perkataan


daripada suku kata terbuka KV KV.

7.

Penguasaan membaca perkataan


daripada suku kata terbuka KV KV.

8.

Penguasaan menulis perkataan


daripada suku kata terbuka KV KV.

Belum

Catatan

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 1

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

KEMAHIRAN MEMBACA
Latihan1
Bunyikan huruf vokal bagi perkataan berikut:
1.

2.

a ya m

u la r

3.

i ka n
5.

4.

ub i

ibu

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 2

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 2
Bunyikan suku kata yang berikut:

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 3

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 3
Ba c a perka ta an d i b a wa h.
1.

u d

2.

3.

h a
4.

5.

6.

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 4

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 4
Baca perkataan.
1.

2.

3.

4.

5.

dahi

6.

kuda

mata

7.

kuku

buku

8.

bahu

batu

9.

dada

lidi

10.

lada

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 5

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

KEMAHIRAN MENULIS

Latihan 1
Padankan huruf besar dan huruf kecil di bawah:
1.

2.

3.

4.

5.

B
6

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 6

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 2
Bentukkan huruf kecil dengan cara yang betul.
1.

2.

3.

4.

5.

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 7

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 3
Bentukkan huruf besar dengan cara yang betul.

1.

2.

3.

4.

5.

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 8

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 4
Bulatkan huruf kecil dan huruf besar yang kamu tahu.

1.

3.

2.

4.

c
s

5.

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 9

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 5
Bulatkan huruf besar yang kamu tahu.
1.

2.

T B
a C
M d

K e
f v
A z

3.

4.

I W
C D
g H

d D
a h
H A
5.

U n
m L
o K

10

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 10

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 6
Cantumkan huruf konsonan dengan vokal a, untuk
membentuk suku kata terbuka.
Contoh:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ba

11

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 11

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 7
Cantumkan huruf konsonan dengan vokal i, untuk
membentuk suku kata terbuka.
Contoh:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

bi

12

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 12

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 8
Cantumkan huruf konsonan dengan vokal u, untuk
membentuk suku kata terbuka.
Contoh:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

bu

13

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 13

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 9
Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul berdasarkan gambar.
1.

2.

t __ l __

d__d__
4.

3.

k __ k __

b __ k __
5.

k __ d __

14

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 14

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

PENILAIAN FORMATIF UNIT 1

Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.


1.

2.

3.

4.

5.

Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.


1.

2.

3.

4.

5.

15

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 15

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Tulis huruf awal perkataan bagi gambar di bawah.

1.

2.

yam

tik
3.

4.

bu

wan
5.

bat
5

16

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 16

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Padankan huruf kecil dengan huruf besar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

17

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 17

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Padan dan warnakan suku kata berdasarkan gambar.

1.

ku

3.

la

2.

da

4.

la

18

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 18

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.


Contoh:
1.

dada

2.

3.

4.

5.

19

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 19

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Warnakan huruf kecil.

20

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 20

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.

1.

2.

3.

4.

5.

55

21

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 21

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 1

Unit 1 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.

1.

2.

3.

4.

5.

22

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 22

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.

REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI


PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN KE MAHIRAN 2M
NAMA MURID:

Tarikh:

Nota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid.
Menguasai

KEMAHIRAN
MEMBACA DAN MENULIS

Sudah

1.

Penguasaan kemahiran menama dan


mengenal huruf vokale dan o.

2.

Penguasaan kemahiran menulis huruf kecil


(e, o, c, m, n, r, s).

3.

Penguasaan kemahiran menama dan


menulis huruf besar (E, O, C, M, N, R dan S).

4.

Penguasaan kemahiran membaca suku kata


terbuka KV.

5.

Penguasaan kemahiran membina dan


menulis suku kata terbuka KV.

6.

Penguasaan kemahiran membaca


perkataan VKV.

7.

Penguasaan kemahiran membina dan


menulis perkataan VKV.

8.

Penguasaan kemahiran membaca


perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka KV KV KV.

Belum

Catatan

23

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 23

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.

Menguasai

KEMAHIRAN
MEMBACA DAN MENULIS
9.

Sudah

Belum

Catatan

Penguasaan kemahiran membina dan


menulis perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka KV KV KV.

24

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 24

12/16/11 9:26 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

KEMAHIRAN MEMBACA

Latihan 1
Eja dan bunyikan suku kata berikut.

1.

2.

ke

ra

tu

se

di

3.

4.

5.

25

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 25

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.
Latihan 2
Baca dan bunyikan suku kata di bawah.

ca ka ma na ra sa ta
co ko mo no ro so to
cu ku mu nu ru su tu
ce ke me ne re se te
ci

ki

mi

ni

pi

ri

si

26

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 26

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 3
Eja dan baca perkataan yang diberi.
1.

2.

u
i
a

3.

4.

5.

6.

lu
bi
bu
bu

alu
ubi
ibu
abu

li
si

uli
isi

27

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 27

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 4
Baca perkataan berdasarkan gambar.
2.

1.

kereta

rebana
3.

4.

tomato

kerusi

5.

6.

kamera

menara

28

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 28

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 5
Baca dan suaikan gambar dengan perkataan di bawah.
1.

keladi
2.

kerusi
3.

bateri
4.

lelaki
5.

menara
6.

rebana

29

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 29

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

KEMAHIRAN MENULIS

Latihan 1
Padankan huruf kecil dengan huruf besar.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

30

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 30

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 2
Warnakan huruf kecil di bawah.

merah

ungu

hi jau

hitam

1.

biru

2.

5.

3.

4.

31

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 31

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 3
Tampalkan huruf dengan menggunakan kertas warna atau
tisu.
1.

2.

32

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 32

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 4
Cari d a n warnakan huruf e, o, r, m , b , l, c , s, a yang
terdapat pada gambar yang berikut.

33

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 33

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 5
Cantumkan huruf menjadi suku kata.

1.

2.

3.

4.

5.

34

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 34

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 6
Berdasarkan gambar, lengkapkan huruf vokal menjadi
perkataan.
1.

2.

kor

nam
3.

4.

bor

pal
5.

ren
35

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 35

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 7
Tulis perkataan yang diberi pada gambar yang sesuai.

epal

ubi

isi
alu

1.

otak

2.

3.

4.

5.

36

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 36

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 8
Lengkapkan perkataan dengan suku kata berdasarkan
gambar yang diberi.

si

ri

to
ke

1.

ta

2.

bate

3.

kere

4.

mato
5.

keru

ladi

37

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 37

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 9
Warnakan perkataan yang betul berpandukan gambar
yang diberi.
1.

2.

kereta

kerusi

tomato

bateri

3.

4.

rebana

k amera

menara

kereta

5.

6.

k amera

lelaki

rebana

kerusi

38

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 38

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 10
Suaikan gambar dengan perkataan di bawah.
1.

tomato
2.

k amera
3.

rebana
4.

kerusi
5.

k eladi

39

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 39

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 11
Tulis perkataan berdasarkan gambar.
1.

2.

3.

4.

5.

40

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 40

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

PENILAIAN FORMATIF UNIT 2

A
1.

Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.


2.

3.

4.

5.

B
1.

Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.


2.

3.

4.

5.

41

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 41

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Warnakan huruf kecil berdasarkan huruf besar yang diberi.

1.

M
2.

R
3.

N
4.

O
5.

6.

A
E

42

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 42

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar.


Contoh :
1.

i si

ren

2.

3.

kor

tot
5.

4.

nam

tak
5
43

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 43

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Warnakan kotak perkataan yang betul berpandukan


gambar yang diberi.

E
1.

2.

isi

ibu

3.

ubi

alu

ibu

ubi

4.

abu

ubi
5.

alu

abu

44

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 44

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Tulis perkataan berdasarkan gambar.


Suaikan suku kata untuk membina perkataan.

1.
1.

2.

3.

2.

kela

ki

lela

di
!

mena

ra
! 5.

4.
4.

5.

6.

3.

k eru

to

k ame

ra
!

toma

si
6

45

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 45

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

FG
1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tulis perkataan
berdasarkan
gambar.
Suaikan
suku kata
untuk membina
perkataan.

kela

2.

ki

lela

di
!

mena

ra
!

4.

5.

k eru

to

k ame

ra
!

toma

si

3.

6
5

46

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 46

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Susun suku kata menjadi perkataan berdasarkan gambar.


Contoh :
1.

si

ke

ru

ra

ka

me

ta

re

ke

to

to

ma

kerusi
2.

3.

di

ke

la

4.

5.

la

ki

le

47

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 47

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 2

Unit 2 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Tulis perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6
48

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 48

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.

REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI


PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN KE MAHIRAN 2M
NAMA MURID: .......................................................

Tarikh:

Nota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid.
KEMAHIRAN
MEMBACA DAN MENULIS
1.

Penguasaan kemahiran menama huruf kecil


(f, v, w, x dan z).

2.

Penguasaan kemahiran menulis huruf kecil


(f, v, w, x dan z).

3.

Penguasaan kemahiran menamakan huruf


besar (F, V, W, X dan Z).

4.

Penguasaan kemahiran menulis huruf besar


(F, V, W, X dan Z).

5.

Penguasaan kemahiran membaca suku kata


KVK.

6.

Penguasaan kemahiran membina dan


menulis suku kata KVK.

7.

Penguasaan kemahiran membaca


perkataan KVK.

8.

Penguasaan kemahiran membina dan


menulis perkataan KVK.

9.

Penguasaan kemahiran membaca


perkataan V+KVK.

Menguasai
Sudah Belum Catatan

10. Penguasaan kemahiran membina dan


menulis perkataan V+KVK.

49

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 49

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

KEMAHIRAN MEMBACA

Latihan 1
Sebut dan warnakan huruf-huruf di bawah ini.

50

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 50

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 2
Baca perkataan di bawah dengan lancar.

kot

cek

van

zip

vas

k ad

rak

k ek

teh d a m

tin

bot

ros

sos

bas

cat

51

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 51

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.
Latihan 3
Baca perkataan di bawah.

akar

adik

awan

ikan

itik

ikat

ular

ulat

ubat

oren

obor

otak

emak

emas

enam

ekor

epal

elok

52

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 52

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

KEMAHIRAN MENULIS

Latihan 1
Padankan huruf besar dengan huruf kecil.
Contoh:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

w
W

x
53

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 53

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 2
Salin suku kata yang diberikan.

bas
van
cat
sos
tin
teh

54

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 54

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 3
Padankan gambar dengan perkataan.
1.

bas
2.

van
3.

kek
4.

tin
5.

bot

55

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 55

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.
Latihan 4
Salin perkataan yang diberikan.

obor

awan
ekor
ikan
ulat
enam

56

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 56

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 5
Padankan perkataan dengan gambar di bawah.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ekor
itik
awan
emak
adik
ikan

57

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 57

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 6
Tuliskan perkataan berdasarkan gambar di bawah.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

58

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 58

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

PENILAIAN FORMATIF UNIT 3

A
1.

Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.


2.

3.

4.

5.

Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.

1.

2.

3.

4.

5.

59

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 59

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Padankan huruf k ecil dengan huruf besar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

60

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 60

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Bina perkataan berdasarkan gambar di bawah.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

61

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 61

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Warnakan petak ja w apan yang betul.

1.

van

vas

dam

bom

bas

van

ikan

itik

ulat

ubat

oren

obor

2.

3.

4.

5.

6.

6
62

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 62

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Pilih jawapan yang betul berdasarkan gambar.


kek

tin

bot

van

1.

2.

3.

4.

5.

6.

sos

bas

63

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 63

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Isi tempat kosong berpanduk an g a m b a r d i b a wa h.

1.

lat

tik

m ak

ren

wan

nam

2.

u
4.

3.

5.

6.

64

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 64

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Cerakinkan perkataan di bawah.


1.

2.

adik

ikan

3.

4.

ular

enam

5.

6.

otak

ekor
6

65

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 65

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 3

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.

1.

2.

3.

4.

5.

66

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 66

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.

REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI


PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN KEMAHIRAN 2M
NAMA MURID:

Tarikh:

No ta : Nya ta ka n tarikh b a g i ta ha p kemahiran ya ng telah d i c a p a i o le h m urid .

M enguasai

KEMAHIRAN
MEMBACA DAN MENULIS
1.

2.

Sudah

Belum

Catatan

Penguasaan kemahiran menama


dan menulis huruf kecil
(g, j, p, q, r dan y).
Penguasaan kemahiran menama
dan menulis huruf kecil
(G, J, P, Q, R dan Y).

3.

Penguasaan kemahiran membaca


suku kata tertutup KVK.

4.

Penguasaan kemahiran membina


dan menulis suku kata terbuka KVK.

5.

Penguasaan kemahiran membaca


perkataan mengandungi suku kata
KV+KVK.

6.

Penguasaan kemahiran membina


dan menulis perkataan KV+KVK.

7.

Penguasaan kemahiran membaca


perkataan KVK+KV.

8.

Penguasaan kemahiran membina


dan menulis perkataan KVK KV.

9.

Penguasaan kemahiran membaca


perkataan KVK KVK.

10.

Penguasaan kemahiran membiina


dan menulis perkataan KVK KVK.

67

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 67

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

KEMAHIRAN MEMBACA

Latihan 1
Eja dan baca perkataan di bawah.
1.

2.

3.

4.
"

lipas

pokok

5.

6.

lalat

ketam

ga jah

7.

betik

tikus

68

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 68

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.
Latihan 2
Baca perk ataan d i b a wa h dengan lancar.

mulut k apak datuk k apal


ru mah jarum dapur ka til
b a kul ca w a n

lilin

ka ta k

sikat

k asut

belon

cerek

berus

ci cak sem ut k otak

b etik
botol

telur

siput

k ipas

nan a s reben nenek

lobak m a wa r ta ya r wisel

69

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 69

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 3
Eja dan baca perkataan di bawah.

1.

4.

jam

llam

bu

pu

lampu

jambu
5.

2.

lem

bu

pin
i

lembu

tu

pintu

3.

6.

ben
b

di

kkun

cii

kunci

bendi

70

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 70

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,

Latihan 4
Suku Kata dan Perkataan.
Baca perkataan di bawah dengan lancar.

ja m b u

lampu

gar pu

carta

lem b u

kunc i

p intu

bomba

b end i

ba ld i

la ksa

pa nd a

pa nd u

teksi

warna

kend i

71

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 71

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 5
Eja dan baca per kataan di bawah ini.
1.

2.

pen

sel

cin

cin

cincin

pensel
3.

sam

pan

sampan
5.

4.

tan

rum

duk

put

rumput

tanduk

72

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 72

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 6
Baca perkataan di bawah dengan lancar.

biskut

cincin

cermin

nombor

pensel

gambar

masjid

rumput

rambut

coklat

kertas

sampan

mancis

senduk

pondok

bantal

dompet

doktor

posmen tunduk

tanduk

73

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 73

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

KEMAHIRAN MENULIS

Latihan 1
Tulis huruf besar dan huruf kecil di bawah.
Contoh:

74

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 74

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 2
Warnakan huruf yang sama dengan huruf yang diberi.
Contoh:

75

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 75

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 3
Cari dan warnakan huruf tersembunyi.

76

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 76

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,


Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 4
Padankan huruf di bawah.
Contoh:

a
"

t
77

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 77

77

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 5
Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.
Contoh:

tayar
1.

2.

s __ k a __

k a __ a __

3.

4.

s e __ u __

s __ p __ t

5.

6.

c a __ a __

t e __ u __

78

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 78

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 6
Tulis perkataan berdasarkan gambar.
Contoh:
1.

2.

jjambu
ambu
3.

4.

5.

6.

7.

1.

79

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 79

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 7
Tulis perkataan berdasarkan suku kata yang diberi.
Contoh:

1.

cin
cin
cincin
3.

2.

nom

bor

bis

4.

mas

jid

kut

5.

ban

6.

tal

man
man

man
cis

7.

sam

pan

cok

lat

80

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 80

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Latihan 8
Gabungkan suku kata dan tulis perkataan.
Contoh:

pah

sampah

pan
bal
sam

pin
pul
but

81

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 81

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

PENILAIAN FORMATIF UNIT 4

A
1.

Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.


2.

3.

4.

5.

6.

B
1.

Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.


2.

3.

4.

5.

6.

82

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 82

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Tulis abjad ikut susunan yang betul.

e
i

g
j

t
w

7
83

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 83

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

D
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Padankan huruf kecil dengan huruf besar.

J
6

84

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 84

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

Lengkapkan
suku kata
: Mengenali
danberdasarkan
Menulis Huruf, gambar
yang diberi.
Suku Kata dan Perkataan.
Contoh :
1.
Melor bt. Ali

sura t

li ___

2.

3.

ca ___

te___
5.

4.

p o___

si___

85

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 85

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

Warnakan petak
jawapan
yang
betul
bagi
: Mengenali
dan
Menulis
Huruf,
Suku
Kata dan Perkataan.
gambar di bawah
ini.
1.

ja m bu

bendi

garpu

ka nta

pintu

pa ndu

p a nd u

lampu

kend i

b a ld i

2.

3.

4.

5.

5
86

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 86

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang


betul.

lembu

b end i

kunc i

b a ld i

la m pu

2.
1.

4.

3.

5.

5
87

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 87

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

: Mengenali dan Menulis Huruf,

Tulis perkataan
berdasarkan
Suku Kata dan
Perkataan.gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

88

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 88

12/16/11 9:27 AM

Modul Murid Asas Literasi


Asas 1
Unit 4

Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan


: Mengenali dan Menulis Huruf,
Suku Kata dan Perkataan.

I
1.

2.

3.

4.

5.

Padankan suku kata dan tulis semula menjadi


perkataan yang bermakna.

ta

tas

pa

man=

lem

lat

ker

gar

cok

bu

89

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 89

12/16/11 9:27 AM

modul murid thn 1 (1)_CR.indd 90

12/16/11 9:27 AM