Anda di halaman 1dari 2

Nama :

Kelas :

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)


SMP NEGERI 1 CIOMAS
MATA PELAJARAN IPS KELAS VII T.P 2014 2015
I.

Berilah tanda silang (X) pada huuruf a, b, c, atau di depan jawaban


yang benar!
1. Gambaran unsur-unsur atau kenampakkan-kenampakkan dari permukaan bumi
yang di gambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan
..
a. Atlas
b. Peta
c. Globe
d.
Sketsa
2. Untuk menunjukan loksai daerah yang di petakan pada kedudukannya dengan
daerah sekitar yang lebih luas digunakan .
a. Mata angin
b. Skala peta
c. Inset
d. Simbol
peta
3. Atlas yang memuat data fisik, sosial, dan budaya suatu kawasan disebut ..
a. Atlas lokal
b. Atlas nasional c. Atlas regional d. Atlas benua
4. Peta kepadatan penduduk termasuk jenis peta .
a. Umum
b. Navigasi
c. Tematik

d. Manual

5. Perbedaan utama sketsa dengan peta adalah .


a. Sketsa lebih mudah digambar
b. Bentuk objek pada sketsa menyerupai bentuk aslinya
c. Sketsa tidak memiliki skala
d. Sketsa tidak memiliki penunjuk arah
6. Cara untuk mengubah ukuran peta yang paling cepat dan mudah dengan cara
.
a. Pantograf
b. Dam verikal
c. Sistem petak
d. Fotokopi
7. Luas, letak, dan bentuk suatu peta termasuk unsur .
a. Unsur topologi b. Unsur biotik
c. Unsur fisis
Unsur social

d.

8. Angin monsun barat bertiup di Indonesia pada waktu matahari di atas .


a. Asia
b. Antartika
c. Afrika
d. Australia
9. Angin fohn mempunyai ciri-ciri
a. Lembab dan basah
b. Kering dan dingin

c. Kadang-kadang basah
d. Kering dan panas

10.Unsur yang paling banyak terdapat di atmosfer adalah .


a. Oksigen
b. Nitrogen
c. Argon
11.Gejala cuaca dan iklim terjadi pada
a. Lapisan troposfer
b. Lapisan stratosfer
d. Lapisan termosfer

d. Karbondioksida

c. Lapisan mesosfer

12.Alat untuk mengukur tekanan udara adalah .


a. Higrometer
b. Anemometer
c. Higrometer
Barometer

d.

13.lapisan atmosfer yang banyak mengandung ozon adalah .


a. Lapisa troposfer b. Lapisan stratosfer
c. Lapisan mesosfer
Lapisan termosfer

d.

14.Angina terjadi karena ada perbedaan .


a. Kelembapan udara
b. Tekanan udara c. Kondisi awan

d. Hujan

15.Hujan yang terjadi karena bertemunya dua masa udara yang berlainan
suhunya disebut

a. Hujan zenithal

b. Hujan kovektif

c. Hujan frontal

16.Danau toba termasuk ke dalam jenis danau ..


a. Vulkanik
b. Tektonik
c. Ladam
tektonik
17.Angin wambrau terjadi di daerah .
a. Makasar
b. Cirebon

d. Hujan orografis

d. Vulkano-

c. Probolinggo

d. Papua

18.Lembah sungai berbentuk U terdapapt di bagian .


a. Hilir
b. Tengah
c. Dekat hulu
hilir

d. Dekat

19.Sungai gangga dan brahmaputera termasuk kedalam jenis sungai


a. Hujan
b. Gletser
c. Campuran
d. Salju
20.Berikut ini yang yang merupakan manfaat sungai, yaitu
a. Prasarana lalu lintas
b. Tempat budidaya ikan air tawar
c. Sarana kebutuhan rumah tangga, seperti cuci, mandi dan kakus (MCK)
d. Tempat membuang sampah
21.Kerajaan majapahit di dirikan oleh
a. Raden wijaya
b. Gajah mada
Wikramawardhana

c. Hayam wuruk

d.

22.Wali songo merupakan tokoh penyebar agama islam di pulau .


a. Bali
b. Jawa
c. Kalimantan
Sulawesi

d.

23.Wali songo yang hidup dan menyebarkan agama islam di daerah jawa barat
adalah
a. Sunan Boning
B. Sunan Ampel
C. Sunan Kalijaga D. Sunan Gunung
Jati
24.Masjid yang dibangun oleh salah seorang Wali Songo yang terkenal di pulau
jawa adalah .
a. Masjid Banten
c. Masjid Baiturahman
b. Masijid Demak
d. Masjid Mujahidin
25.Kerajaan islam di indoesia adalah
a. Samudra pasai
B. Malaka
II.

C. Aceh

D. Mataram

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang tepat!


1. Apakah yang dimaksud dengan skala ?
Jawab:
2. Sebutkan tiga syarat membuat peta ?
Jawab:
3. Sebutkan tiga masalah kependudukan di Indonesia!
Jawab:
4. Sebutkan lapisan-lapisan atmosfer!
Jawab:
5. Agama islam berkembang di Indonesia melalui saluran apa saja ?
Jawab: