Anda di halaman 1dari 14

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

SD NEGERI SUKAMANDI II
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

: IPS
: I (Satu)
: Selasa, 23 Maret 2010
: 90 Menit

Nama :
Skor / Nilai

Paraf
Guru
Orang Tua

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B, atau C di depan jawaban yang benar !
1. Kegiatan pada masa bayi adalah . . . .
A. minum susu
B. minum es
2. Aku dilahirkan setelah ibu mengandung selama . . . .
A. 9 bulan
B. 10 bulan
3. Peristiwa yang menyenangkan adalah . . . .
A. bertamasya
B. jatuh dari sepedah
4. Peristiwa yang menyedihkan adalah . . . .
A. piknik
B. jatuh dari sepedah

C. minum kopi
C. 11 Bulan
C. buku hilang
C. diberi hadiah

5. Batas sebelah kanan rumah ini adalah . . . .


A. kebun
B. sawah
C. jalan
6. Rumah ini dekat dengan . . . .
A. kebun
B. gunung
C. sawah
7. Tempat berlindung keluarga setiap saat adalah . . . .
A. pasar
B. kendaran

C. rumah

8. Letak rumah ini di . . . .


A.
B.
C.

A. pinggir jalan
B. pinggir pantai
C. pinggir kebun

9. Benda ini terdapat di . . . .


A. ruang tamu
B. ruang keluarga
C. kamar tidur
10. Lantai rumah terbuat dari . . . .
A. genting
B. keramik

C. bata merah

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat !


1. Apabila mengalami peristiwa yang menyedihkan kita harus . . . .
2. Biasanya anak bisa berjalan pada usia. . . .
3. Rumah pinggir pantai berarti dekat dengan . . . .
4. Atap rumah terbuat dari . . . .
5. Tempat memasak adalah . . . .

III. Jawablah dengan benar pertanyaan di bawah ini!


1. Tulislah 2 contoh peritiwa yang menyenangkan!
2. Tulislah 2 contoh peristiwa yang menyedihkan!
3. Tulislah tiga macam ruangan yang ada di dalam rumah!
4. Tulislah tiga ciri rumah sehat!
5. Tulislah 2 contoh bagian dari rumah!

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP


SD NEGERI SUKAMANDI II
TAUN AJARAN 2009-2010
Pangajaran
Kelas
Dinten/Kaping
Waktos

: BASA SUNDA
: I (hiji)
: Rebo, 24 Maret 2010
: 90 Menit

Nami :
Peuntuen

Tawisan
Guru
Sepuh murid

Perpustakaan
Di sakola Yodi aya perpustakaan
Yodi sok ka perpustakaan
Di perpustakaan loba buku
Aya buku pangajaran
Jeung buku carita
Yanti jeung uli aya di perpustakaan
Keur maca buku carita
Di perpustakaan teu kenging ribut
Ngaganggu keur nu maca
I.

Cakraan (X) aksara A,B, atawa C di hareupeun jawaban anu bener!


1. Di sakola Yadi aya . . . .
A kantin

B. perpustakaan

2. Nu sok di perpustakaan nyaeta . . . .


A. Yodi
B. Yati

C. warung
C. Yeni

3. Di perpustakaan aya buku pangajaran jeung . . . .


A. komik
B. carita

C. dongeng

4. Nu aya di perpustakaan nyaeta . . . .


A. Yani jeung Yati
B. Yati jeung Uli

C. Yanti jeung Uli

5. Yanti jeung Uli keur maca buku . . . .


A. carita
B. pangajaran

C. komik

6. Reni jeung Santi keur ulin maen . . . .


Sendok

A. ular tangga

B. beklen

C. congklak

B. drama

C. nembang

7. Faza nuju latihan . . . jeung Rizky


A.

A. penca silat

8. Gambar sato di handap ngaranna . . . .


A. kuda

B. onta

C. jerapah

9. Dariuk kecap asalna . . . .


A. didiukan
B. diuk

C. diukan

10. Abdi mah tos neda, pun bapa parantos . . . .


A. dahar
B. tuang

C. emam

II. Eusian

1. Bedog paranti . . . .
2. Gajah tulalena mani . . . .
3. Sasatoan anu hirupna di cai nyaeta . . . .
4. Sateuacan diajar urang kedah . . . .
5. Papan bor pakakas nu aya di . . . .
6. Embe sorana ngaberele, ari hayam . . . .
7. Nu sok ngolah sawah jeung kebon disebutna . . . .
8. Korsi paranti . . . .
9. Doni karesepna maen . . . .
10. Di kelas teu kenging . . . .

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP


SD NEGERI SUKAMANDI II
TAHUN PELAJARAN 2009-2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

: MATEMATIKA
: I (Satu)
: Kamis, 25 Maret 2010
: 90 Menit

Nama :
Skor / Nilai

Paraf
Guru
Orang Tua

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B, atau C didepan jawaban yang benar !
1. 28+5= . . . .
A. 30

B. 32

C. 33

B. 9

C. 10

2. 18-9= . . . .
A. 8
3.

Segitiga di samping berjumlah . . . .


A. 35

B. 45

C. 15

4. Yogi memiliki 17 gansing, diberikan kepada Handi 8 gansing, sisa gansing Yogi
berjumlah? . . .
A. 7

B. 8

5.

C. 9

Hasil penjumlahan yang sesuai gambar di


samping yaitu . . . .
A. 15 + 2
B.

9+7

C. 12 + 1
6. 20 + 4 + 12= . . . .
A. 36

B. 46

C. 66

7. 78 = . . . + . . .
A. 70 + 8

B. 7 + 8

C. 17 + 8

8. Bilangan untuk mengisi kotak di bawah ini adalah . . . .

20

A. 19, 21, 24

22

23

25

B. 17, 18, 22

C. 19, 21, 25

9. Paman membeli 40 durian, kakek membeli 9 durian, jumlah durian semuanya adalah .
A. 49

B. 59

C. 69

10.

Gambar di bawah ini berbentuk . . . .


A. persegi panjang
B. persegi
C. kotak

11.

Bilangan 57 terdiri dari . . . puluhan + . . . satuan


A. (5 dan 7)

12.

30
5+
.

B. (5 dan 70)

C. (50 dan 7)

A. 35

B. 31

C. 14

A. 11

B. 13

C. 15

....

13.

30
19 ....

14. Urutan gambar yang benar dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah . . . .
A

A. (A-B-C-D)

B. (B-D-A-C)

C. (C-A-D-B)

15.

Berat satu kubus sama dengan berat . . . tabung


A. 6
B. 7

C.8

II. Isilah titik-titik di bawah ini!


16.
Bola
Tabung lebih ringan daripada. . . .

17.

Bola berbentuk . . . .

18.

Gambar di samping berbentuk . . . .

19.

Di antara dua benda di samping, benda paling berat adalah . . . .


Bola

Balon

20. Di dalam keranjang ada 20 pepaya, dimasukkan lagi 9 pepaya, banyak pepaya dalam
keranjang sekarang adalah . . . .
21. Paman memiliki 18 kelinci, 9 kelinci di jual ke pasar, kelinci Paman sekarang tinggal .
22. Faza memiliki 15 kelereng, Faldi memiliki 20 kelereng, dan Ilham memiliki 13
kelereng. Kelereng mereka semuanya adalah . . . .
23. Gambarlah bentuk persegi panjang adalah . . . .

24.
bola
tabung
Gambar yang lebih berat adalah . . . .
25.
A

Gambar-gambar di atas yang termasuk bentuk segi tiga adalah . . . .

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP


SD NEGERI SUKAMANDI II
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

:PKn
: I (Satu)
: Senin, 22 Maret 2010
: 90 Menit

Nama :
Skor / Nilai
Guru

Paraf
Orang Tua

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B, atau C didepan jawaban yang benar !
1. Orang yang melahirkan kita adalah . . . .

A. ibu

B. nenek

C. bibi

2. Ayah dan ibu sangat . . . padaku


A. sedih

B. sayang

C. kesal

3. Bila sedang bermain semua anak merasa . . . .


A. lelah

B. senang

C. kesal

4. Salah satu hak anak di rumah adalah . . . .


A. belajar
5.

B. bermain

C. mandi

Gambar di samping, anak-anak sedang membaca buku di .


A. kelas
B. perpustakaan
C. kantin

6. Hari sudah siang lampu harus . . . .


A. dinyalakan

B. dibiarkan

C. dimatikan

7. Setelah bermain, seharusnya mainan . . . .


A. dibiarkan
8.

B. disimpan

C. dibuang

Gambar di samping contoh tertib di . . . .


A. kelas
B. rumah
C. sekolah

9. Contoh hak anak di sekolah adalah . . . .


A. mendapat makanan

B. mendapat pengajaran

C. mendapat pakaian

10. Hak anak di rumah adalah mendapat . . . .


A. kasih sayang

B. pekerjaan

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

C. teguran

11. Pergi sekolah tidak pamit pada orang tua merupakan contoh tidak tertib di . . . .
12. Jika teman bersedih kita harus . . . .

13.

Gambar di samping merupakan contoh tidak tertib di .

14.

Gambar di samping merupakan contoh tidak tertib di .

15. Ibu sedang . . . di dapur

III. Jawablah dengan benar!


16. Tuliskan 2 contoh hak anak di rumah!
..
17. Tuliskan 2 contoh hak anak di sekolah!
..
18. Mengapa kamu harus belajar?
..
19. Kapan waktunya kamu bermain di sekolah?
..
20. Apa yang kamu lakukan jika tidak mengerti waktu belajar di sekolah?
..

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP


SD NEGERI SUKAMANDI II
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

: Pend. Agama Islam


: IV (Empat)
: Senin, 22 Maret 2010
: 07.30 09.00

Nama :
Nilai

Paraf
Guru

Ortu

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B, C atau D di depan jawaban yang benar !
1. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada . . . .
A. 25
B. 20
C. 10
D. 15
2. Tugas malaikat Jibril adalah . . . .
A. mencabut nyawa
C. meniup sangkakala
B. menyampaikan wahyu
D. mencatat amal baik
3. Surat yang diturunkan di Mekkah disebut . . . .
A. Makkiyah
B. Madaniyyah
C. Hijaiyah
D. Awaliyah
4. Al-Kausar artinya . . . .
A. pertolongan
C. nikmat yang banyak
B. demi waktu
D. orang-orang kafir
5. Surat An-Nasr diturunkan di kota . . . .
A. Mekkah
B. Mesir
C. Madinah
D. Irak
6. Bila diberi nikmat oleh Allah kita harus . . . .
A. berpesta
B. bersyukur
C. berpoya-poya
D. bersedih
7. Ayat ke-3 surat An-Nasr dimulai dengan . . . .

A.

B.

C.

D.

8. Huruf jim pada kalimat


dibaca . . . .
A. panjang
B. sukun
C. washal
D. pendek
9. Mengimani malaikat Allah hukumnya . . . bagi umat islam
A. haram
B. makruh
C. wajib
D. sunah
10. Makhluk Allah yang tidak diberi hawa nafsu namun selalu taat kepada perintah Allah
adalah . . . .
A. manusia
B. syaitan
C. malaikat
D. hewan
11. Nabi ibrahim dikenal dengan sebutan . . . .
A. Abul Anbiya
B. Abu Jahal
C. Abul Basyar
D. Abu Lahab
12. Malaikat dikenal sebagai mahluk yang selalu . . . .
A. taat
B. menentang
C. marah
D. jahat
13. Malaikat yang bertugas menjaga surga adalah . . . .
A. Malik
B. Ridwan
C. Jibril
D. Rokib
14. Contoh bacaan Qolqolah adalah . . . .

A.

B.

C.

15. Bunyi surat Al-Kausar ayat ke-dua adalah . . . .


A.

C.

D.

D.

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!


1. Menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi disebut . . . .
2. Malaikat Zabaniyah adalah sebutan bagi malaikat . . . .
3. Malaikat Rokib dan Atid mempunyai julukan malaikat . . . .

4.
ayat di samping tercantum dalam surat . . . .
5. Kewajiban bersyukur menurut Surah Al-Kausar adalah dengan cara . . . .
6. Orang yang tidak dapat menggunakan waktu dengan baik, akan . . . .
7. An-Nasr artinya . . . .
8.

bacaan di samping tercantum dalam surat Al-

Asr ayat . . . .
9. Malaikat Rokib bertugas mencatat amal . . . .
10. Surat An-Nasr dalam Al-Quran berada pada urutan surat ke . . . .

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!


1. Tulislah terjemahan ayat pertama surat Al-Kausar!
2. Terjemahkanlah bacaan ayat berikut ini Fasabbih Bihamdi Robbika wastaghfirhu!
3. Jelaskanlah sifat-sifat malaikat yang tercantum dalam surah At-Tahrim ayat 6!
4. Apa yang dimaksud dengan gaib!
5. Sebutkanlah 10 nama-nama malaikat!

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP


SD NEGERI SUKAMANDI II
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

: Pend. Agama Islam


: II (Dua)
: Senin, 22 Maret 2010
: 07.30 09.00

Nama :
Nilai

Paraf
Guru

Ortu

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang benar !
1. Asmaul Husna baik untuk dibaca ketika . . . .
A. berdoa
B. berlomba
C. berpuisi
2. Allah adalah Maha Pemberi, berarti Allah bersifat . . . .
A. Ar-rahman
B. Al-Gafur
C. Al-Wahhab
3. Apabila bertemu guru ucapkanlah . . . .
A. terima kasih
B. assalamualaikum
C. maaf
4. Rumah yang paling dekat dengan kita disebut . . . .
A. saudara
B. kerabat
C. tetangga
5. Hidup seadanya disebut . . . .
A. sederhana
B. mewah
C. boros
6. Cara menulis huruf hijaiyyah dimulai dari . . . .
A. kiri ke kanan
B. kanan ke kiri
C. tengah
7. Cara menulis huruf latin dimulai dengan cara . . . .
A. kiri ke kanan
B. kanan ke kiri
C. tengah
8. Penulisan huruf hijaiyyah ada . . . .
A. 2 macam
B. 3 macam
C. 4 macam

dibaca . . . .
A. qalaman
10.
dibaca . . . .

9.

A. salman

B. qalamun

C. qalama

B. salama

C. salimin

11. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi . . . .


A. Nabi
B. malaikat
C. Allah

12. Huruf
apabila diletakkan di awal menjadi . . . .
A.
B.
C.
...
13. Allah adalah Maha Bijaksana, berarti Allah bersifat . . . .
A. Al-gafur
B. Al-Alim
C. Al-Hakim

....

14.

A. faala

dibaca . . . .
B. Faila

15. Al-Gafur artinya Maha . . . .


A. Pengampun
B. Pemberi

C. Faalu
C. Dibutuhkan

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!


1. Huruf-huruf hijaiyyah yang tidak bisa disambung adalah . . . .
2. Asmaul Husna yang artinya Maha Bijaksana adalah . . . .
3. Al-Hakim artinya Maha . . . .
4. Al-Wahhab artinya Maha . . . .
5. Anak yang suka memberi berarti meneladani sifat Allah yaitu . . . .

6. Al-Alim adalah salah satu nama Allah yang artinya . . . .


7. Jumlah Asmaul Husna ada . . . .
8. Allah adalah Maha Mengetahui, berarti Allah bersifat . . . .
9. Kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan rajin . . . .
10. Allah adalah Maha Adil yang artinya . . . .

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP


SD NEGERI SUKAMANDI II
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu

: Pen. Agama Islam


: I (Satu)
: Senin, 22 Maret 2010
: 07.30 09.00

Nama :
Nilai

Paraf
Guru

Ortu

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B, atau C di depan jawaban yang benar !
1. Perbuatan tolong menolong termasuk akhlak . . . .

A. jelek

B. terpuji

C. jahat

2. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada. . . .


A. Allah
B. Kitab

C. Rosul

3. Orang yang masuk Islam harus membaca . . . .


A. Al-Quran
B. Syahadat

C. Al-Hamdulillah

4. Membaca Syahadat termasuk rukun . . . .


A. Iman
B. shalat

C. Islam

5. Kita bersyukur dengan cara . . . .


A. shalat
B. pesta

C. rekreasi

6. Surat Al-Kausar terdiri dari . . .


A. 3 ayat
B. 4 ayat

C. 5 ayat

7. Al-Kausar artinya . . . .
A. pembukaan

C. nikmat yang banyak

B. penutup

8. Surat An-Nasr diturunkan di kota . . . .


A. Mekkah
B. Madinah

C. Mesir

9. Makanan dan minuman yang dibolehkan adalah . . . .


A. haram
B. halal

C. kotor

10. Orang yang mengucapkan kalimat Tauhid, berarti mengakui . . . .


A. Allah SWT
B. Nabi Adam
C. Rosul
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1. Al-Kausar artinya . . . .
2. Kita harus memanfatkan waktu dengan . . . .
3. Innal insana lafi khusrin adalah bunyi surat . . . .
4. Orang yang baru masuk Islam disebut . . . .
5. Anak yang soleh akan selalu . . . orang tuanya
6. Sebelum dan sesudah makan harus membaca . . . .
7. Terhadap anak yatim piatu harus bersikap . . . .
8. Nabi yang terakhir adalah Nabi . . . .
9. Syahadat artinya . . . .
10. Fasalli lirobbika . . . .