Anda di halaman 1dari 16

PERCOBAAN FAKTORIAL

DENGAN

RANCANGAN ACAK KELOMPOK

Prof. Kusriningrum

Pengacakan pada Percobaan Faktorial dengan R.A.K.:


Suatu percobaan Faktorial dua faktor
faktor A dengan 2 taraf : a1 dan a2.
faktor B dengan 3 taraf : b1, b2 dan b3
Dilaksanakan dengan Rancangan Acak Kelompok,
memakai ulangan sebanyak 5 kali

Diperoleh 2 x 3 = 6 kombinasi perlakuan: a 1b1


a1 b2

a2 b2

a1 b3

a2 b3

a2b1

Ulangan 5 kali diperoleh 5 x 6 = 30 unit percobaan.

Pengacakannya sebagaimana pada R.A.K.

a1b3

a2b3

a1b2

a2b2

a1b1

a2b1

II

a2b2

a1b2

a2b1

a1b3

a2b3

a1b1

III

a2b1

a1b3

a2b2

a2b3

a1b2

a1b1

IV

a1b1

a2b2

a1b3

a1b2

a2b3

a2b1

a2b3

a1b2

a2b1

a2b2

a1b1

a1b3

Model Percobaan:
Yi j k = + i + j + ()ij + k + i j k

i = 1, 2 dan j = 1, 2
k = 1, 2, . . . . 5

Yi j k = hasil pengamatan utk faktor A taraf ke i, faktor B taraf ke j pada


kelompok ke k

= nilai tengah umum


i = pengaruh faktor A pada taraf ke i
j = pengaruh faktor B pada taraf ke j
()ij = pengaruh interaksi AB pada taraf ke i (dari faktor A), dan taraf
ke j (dari faktor B ).

i j k

= pengaruh kelompok ke k
= pengaruh acak (galat percobaan) pada taraf ke i (faktor A), taraf ke j (faktor B), interaksi AB yang ke i dan ke j

Sidik Ragam :
S. K.

d . b.
4
5

J. K.

Kelompok
Perlakuan
A
B
AxB
Galat

20

JKK
JKP
JK A
JK B
JK AB
JKG

Total

29

JKT

1
2
2

K. T.

KTA
KTB
KTAB
KTG

Contoh:
.

Percobaan faktorial dengan RAK, meneliti pengaruh


.lama penyinaran (P) dan kekuatan arus air (K)
Lama penyinaran terdiri dari 3 taraf: p1, p2 dan p3 sedang
kekuatan arus air juga terdiri dari 3 taraf k1, k2 dan k3
Ulangan yang diberikan sebanyak 4 kali.
Dilakukan pengamatan terhadap kenaikkan berat badan
ikan gurami tersebut. Adapun hasil pengamatan tersebut
sbb:

Kenaikkan Berat badan Ikan Gurami


Lama
Kektn.
Penynr. arus
k1
p1

k2
k3
k1

p2

k2
k3
k1

p3

k2
k3

T o t a l

K e l o m p o k
I
II
III

T o t a l
IV

56
60
66

45
50
57

43
45
50

46
48
50

190
203
223

65
60
53

61
58
53

60
56
48

63
60
55

249
234
209

60
62
73

61
68
77

50
67
77

53
60
65

224
257
292

555

530

496

500

2081

Menghitung Jumlah Kuadrat:


Faktor Koreksi =

2
(2081)
= 120293,3611
36

J.K. Total = 562 + 452 + . . . . . + 652 FK = 2627,64


J.K. Kelompok =

- FK = 255,64

555 + 530 + . . . . . + 5002


9
J.K. Perlakuan =
- FK = 1947,89
1902 + 2032 + . . . . . + 2922
J.K. Galat = JK Total JK Perlakuan 4 JK Ke lompok
2

= 2627,64 - 1947,89 - 255,64 = 424,11


JK Perlakuan diuraikan menjadi: JK Penyinaran,
JK Kekuatan arus air
JK Interaksi ( Penynr x Kekt arus)
Perlu tabel sbb:

Total Perlakuan Hasil Lama Penyinaran dan Kekuatan Arus Air


Lama
Penyinaran
p1
p2
p3
T o t a l

Kekuatan arus air


k1
k2
k3

T o t a l

190
249
224

203
234
257

223
209
292

616
692
773

663

694

724

2081

6162 + 6922 + 7732


.K. Penyinaran =
- FK = 1027,39
4x3
6632 + 6942 + 7242
J.K. Kekuatan arus =
4x3

- FK = 155,06

J.K. Interaksi (P x K) = JK Perlak. JK Penyinrn JK Kektn arus


= 1947,89 - 1027,39 - 155,06 = 765,44

Sidik Ragam :
S. K.

d.b.

J. K.

K. T. Fhitung

T tabel
0,05

Kelompok
3
255,64
Perlakuan
8
1947,89
P (Penynr.)
2
1027,39
K (Kektn arus)
2
155,06
PK (Peny.x Kek.a.)
4
765,44
Galat
24
424,11
T o t a l

35

2627,64

513,70 29,07**
77,53 4,39*
191,36 10,83**
17,67

0,01

3,44 5,61
3,44 5,61
2,76 4,22

Perbedaan Rerata Kenaikkan Berat Badan Ikan Gurami


Hasil Pengaruh Perlakuan Kombinasi Lama Penyinaran dan
Kekuatan Arus Air Berdasarkan Uji Jarak Duncan (5%)
Perlakuan
Kombinasi

Rerata
(x)

Se =

(x-IX) (x-VIII) (x- VII) (x-VI) (x-V) (x-IV) (x-III) (x-II)

KTG =
n

17,67 = 2,10
4

SSR LSR

Faktorial dengan faktor > 2


Makin banyak faktor makin panjang analisis dan makin banyak
kombinasi perlakuan.
Contoh:
I. Untuk faktorial 2 faktor (A dan B) terdapat 3 pengaruh
yang dipelajari, ialah: 2 pengaruh utama ( A dan B )
1 pengaruh interaksi ( AB )
II. Untuk faktorial 3 faktor (A, B dan C) terdapat 7 pengaruh,
ialah: 3 pengaruh utama ( A, B dan C )
3 interaksi dua faktor ( AB, AC danBC)
1 interaksi tiga faktor ( ABC )

Faktor A 3 taraf
Faktor B 3 taraf
Faktor C 2 taraf
Ulangan 3 kali

Sidik Ragam untuk 3 faktor : ( A, B dan C)


Sumber Keragaman
Kelompok
Perlakuan
A
B
C
AB
AC
BC
ABC
Galat
Total

d. b.
(n1) = 2
(a x b x c) 1 = 17
(a-1)
(b-1)
(c-1)
(a-1) (b-1)
(a-1) (c-1)
(b-1) (c-1)
(a-1) (b-1) (c-1)
(a-1) (abc-1) = 34
abcn 1 = 53

=
=
=
=
=
=
=

2
2
1
4
2
2
4

III. Untuk faktorial 5 faktor ( A x B x C x D x E ) terdapat:


5 pengaruh utama ( A, B, C, D dan E )
10 interaksi dua faktor ( AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE,
.
CD, CE dan DE)
10 interaksi tiga faktor ( ABC, ABD, ABE, ACD, ACE,
.. .
ADE, BCD, BCE, BDE dan CDE.
5 interaksi empat faktor ( ABCD, ABCE, ABDE, ACDE
dan BCDE
1 interaksi lima faktor (ABCDE ).

TUTORIAL
TUGAS BAB 11 No II
(Dikerjakan di lembaran Kertas)
TUGAS PEKERJAAN RUMAH
(Dikerjakan pada Buku Ajar)
- BAB 11 No I
- BAB 11 No II
(Soal serupa tetapi tidak sama
untuk setiap mahasiswa)

Kenaikan Berat Badan Ayam pada Umur Tertentu


Perlakuan

Kelompok

II

III

IV

VI

p0j0

3,36

3,71

3,41

3,46

3,54

3,61

p0j1

2,84

2,89

3,16

3,23

2,91

2,69

p1j0

3,11

3,45

3,05

3,27

3,07

3,03

p1j1

3,14

2,83

2,89

2,86

2,92

3,34