Anda di halaman 1dari 13

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014

BAHAGIAN B: TOPIKAL 1
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sumber manusia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Sumber manusia diukur berdasarkan dua aspek. Apakah aspek tersebut?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Nyatakan landskap budaya yang terhasil akibat aktiviti manusia berikut;
Pembinaan petempatan - ____________________________________________________________
Aktiviti pertanian - ________________________________________________________________
Perkembangan industri perkilangan - __________________________________________________
[3]
(d) Berikan tiga perubahan landskap fizikal akibat kerja-kerja perlombongan bijih timah.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(e) Berikan dua bukti yang menunjukkan penduduk sebagai agen perubahan sosioekonomi;
dari segi ekonomi - ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
dari segi sosial - __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
SOALAN ESEI
2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kualiti penduduk?
(b) Huraikan tiga langkah untuk meningkatkan kualiti penduduk sesebuah negara.
(c) Mengapakah kualiti penduduk penting dalam pembangunan sesebuah negara?

[6]
[9]
[10]

3 (a) Bezakan antara konsep kuantiti dengan kualiti penduduk sebagai sumber.
(b) Bagaimanakah penduduk mempengaruhi pembangunan sosioekonomi sesebuah negara?
(c) Jelaskan kesan aktiviti manusia terhadap perubahan landskap fizikal di sesebuah kawasan.

[6]
[9]
[10]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


BAHAGIAN B: TOPIKAL 2
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Berikan maksud taburan penduduk.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Senaraikan empat kawasan yang berpenduduk padat di Malaysia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan kawasan dalam 1(b) berpenduduk padat.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(d) Nyatakan satu faktor yang menyebabkan kawasan berikut berpenduduk jarang.
Sekitar Tasik Chini - _______________________________________________________________
Banjaran Titiwangsa - ______________________________________________________________
[2]
(e) Berikan tiga sebab Lembah Kelang menjadi tumpuan penduduk.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
SOALAN ESEI
2 (a) Terangkan makna kepadatan penduduk.
[5]
(b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.
[10]
(c) Jelaskan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk ke atas sumber-sumber alam di sesebuah
negara.
[10]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


3 (a) Jelaskan bagaimana kepadatan penduduk sesebuah negara dihitung.
[5]
(b) Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara;
(i) huraikan kesan kepadatan penduduk yang tinggi terhadap alam sekitar fizikal negara
tersebut, dan
[10]
(ii) terangkan langkah-langkah yang diambil bagi mengurangkan kesan negatif terhadap alam
sekitar fizikal pada soalan (i) di atas.
[10]
4 (a) Berikan sebab-sebab penduduk banyak tertumpu di bandar-bandar utama di Malaysia.
[8]
(b) Huraikan kesan negatif kepadatan penduduk terhadap alam sekitar fizikal bandar-bandar
berkenaan.
[10]
(c) Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan kepadatan penduduk bandarbandar utama di Malaysia.
[7]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


BAHAGIAN B: TOPIKAL 3
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Tunjukkan formula yang digunakan untuk mengira;
kadar kelahiran kasar
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
kadar kematian kasar
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
kadar migrasi bersih
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[6]
(b) Nyatakan tiga komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(c) Terangkan maksud istilah-istilah berikut;
kadar pertumbuhan semula jadi
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
kadar pertumbuhan bersih
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(d) Nyatakan satu kesan yang timbul akibat keadaan struktur umur penduduk berikut;
golongan tua yang ramai.
________________________________________________________________________________
golongan kanak-kanak sedikit.
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


SOALAN ESEI
2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk?
[5]
(b) Berdasarkan sebuah negara yang mengalami kurangan penduduk
(i) jelaskan sebab-sebab negara tersebut perlu meningkatkan pertumbuhan penduduknya, dan [10]
(ii) cadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah penduduk di negara berkenaan. [10]
3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar kelahiran?
(b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran penduduk.
(c) Huraikan langkah-langkah untuk mengawal kadar kelahiran yang tinggi.

[5]
[10]
[10]

4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar kematian?


(b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kematian.
(c) Jelaskan lima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dunia.

[5]
[10]
[10]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


BAHAGIAN B: TOPIKAL 4
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Jelaskan konsep migrasi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Nyatakan dua elemen yang terkandung dalam istilah migrasi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Kenal pasti tiga faktor yang mempengaruhi migrasi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(d) Apakah yang dimaksudkan dengan transmigrasi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(e) Nyatakan dua aliran utama migrasi antarabangsa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(f) Berikan dua kesan positif akibat migrasi antarabangsa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
SOALAN ESEI
2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi dalaman?
(b) Jelaskan ciri-ciri utama model migrasi yang berasaskan konsep tolak tarik.
(c) Huraikan pelbagai jenis migrasi dalaman dan faktor yang mempengaruhi migrasi ini.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[5]
[10]
[10]

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


3 Berdasarkan sebuah negara di rantau Asia Pasifik,
(a) nyatakan pelbagai jenis aliran migrasi dalaman yang berlaku di negara tersebut,
[5]
(b) pilih satu jenis aliran migrasi dalaman yang utama di dalam negara berkenaan dan dihuraikan
faktor yang mempengaruhi aliran migrasi berkenaan, dan
[10]
(c) jelaskan kesan negatif aliran migrasi yang anda pilih di (b) terhadap kawasan asal dan kawasan
destinasinya.
[10]
4 (a)
(b)
(c)
(d)

Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa?


Nyatakan empat contoh aliran migrasi antarabangsa pada masa ini.
Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan migrasi antarabangsa pada masa ini.
Jelaskan kesan migrasi antarabangsa pada masa ini terhadap negara penerima.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[3]
[4]
[10]
[8]

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


BAHAGIAN B: TOPIKAL 5
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Berikan takrif sumber.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Nyatakan tiga jenis sumber.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(c) Sumber alam dapat dibahagikan kepada dua jenis. Apakah dua jenis tersebut?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(d) Berikan dua contoh sumber berikut;
Sumber yang boleh diperbaharui - ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sumber yang tidak boleh diperbaharui - ________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(e) Nyatakan satu kepentingan sumber alam berikut kepada manusia;
Sumber hutan - ___________________________________________________________________
Sumber air - _____________________________________________________________________
Sumber tanih - ____________________________________________________________________
[3]
SOALAN ESEI
2 Dengan merujuk satu jenis sumber alam yang boleh diperbaharui;
(a) mengapakah sumber alam tersebut perlu dipelihara dan dipulihara, dan
(b) jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil bagi melestarikan pembangunan sumber alam
yang telah anda pilih itu.

[13]
[12]

3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui?
(b) Bincangkan kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk di sesebuah kawasan terhadap alam
sekitar.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[10]
[15]

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan daya tampung sumber alam?
[5]
(b) Huraikan lima kesan yang akan dialami penduduk di sesebuah negara akibat kekurangan daya
tampung sumber alam.
[10]
(c) Cadangkan lima langkah yang sesuai untuk menjamin keberterusan daya tampung sumber di
sesebuah negara.
[10]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


BAHAGIAN B: TOPIKAL 6
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Berikan maksud transformasi desa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(b) Nyatakan tiga bukti yang menunjukkan saling hubungan antara bandar dengan desa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(c) Senaraikan tiga kesan positif proses transformasi desa terhadap sosioekonomi penduduk tempatan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(d) Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan desa sehingga menjadi bandar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(e) Berikan dua fungsi bandar kecil kepada kawasan desa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
SOALAN ESEI
2 (a) (i) Nyatakan tiga strategi pembangunan desa di Malaysia.
(ii) Huraikan dua strategi yang anda nyatakan di (a)(i)
(b) Jelaskan bagaimana proses perubahan desa berlaku.
(c) Huraikan empat kesan negatif transformasi desa terhadap alam sekitar.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[3]
[4]
[10]
[8]

10

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


3 (a) Dengan merujuk negara Malaysia,
(i) namakan lima rancangan pembangunan wilayah, dan
(ii) Nyatakan matlamat rancangan pembangunan wilayah yang dibentuk oleh kerajaan.
(b) Berdasarkan salah satu rancangan pembangunan wilayah di Malaysia, berikan ulasan tentang
program-program yang telah dijalankan untuk memajukan wilayah berkenaan.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[5]
[5]
[15]

11

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


BAHAGIAN B: TOPIKAL 7
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses pembandaran.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran di Malaysia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(c) Berikan dua contoh metropolis di Asia Tenggara.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(d) Takrifkan jenis bandar berikut mengikut saiz penduduk (skala Malaysia);
Bandar kecil - ____________________________________________________________________
Bandar sederhana - ________________________________________________________________
Bandar besar - ____________________________________________________________________
[3]
(e) Senaraikan tiga peranan bandar dalam pembangunan sesebuah negara.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(f) Berikan satu contoh bandar raya global.
________________________________________________________________________________
[1]
SOALAN ESEI
2 (a) (i) Berikan takrifan bandar raya primat.
(ii) Namakan empat bandar raya primat yang terdapat di Asia Tenggara.
(b) Jelaskan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk di bandar raya primat.
(c) Huraikan tiga punca utama pencemaran udara di salah sebuah bandar raya primat.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[5]
[4]
[10]
[6]

12

Modul Cemerlang Geografi SET 1 2014


3 (a) Nyatakan lima buah bandar raya di Malaysia.
(b) Jelaskan lima kesan negatif proses pembandaran terhadap alam sekitar.
(c) Cadangkan lima langkah yang sesuai untuk mengurangkan masalah-masalah pembandaran di
bandar-bandar besar di Malaysia.
4 (a) Apakah maksud petempatan setinggan yang banyak terdapat di bandar-bandar besar di Asia
Tenggara.
(b) Dengan merujuk sebuah bandar besar di Asia Tenggara,
(i) huraikan lima masalah yang dihadapi akibat wujudnya petempatan setinggan di bandar
tersebut, dan
(ii) jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah petempatan
setinggan di bandar tersebut.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[5]
[10]
[10]

[5]
[10]
[10]

13