Anda di halaman 1dari 30

TEKNIK BACAAN

Bacaan
Intensif

Bacaan
Ekstensif

Skimming

Scanning

TEKNIK BACAAN
bacaan intensif
Kegiatan membaca yang memerlukan
ketelitian dan dilakukan secara saksama.
Dilakukan berdasarkan petikan yang
pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola
ayat, latihan kosa kata, diskusi umum
dan sebagainya.

TEKNIK BACAAN
bacaan intensif
Bertujuan memperkembangkan
kebolehan dalam meneliti, memahami,
dan mentafsir apa sahaja yang dibaca
dengan tepat.

TEKNIK BACAAN
bacaan intensif
Memberi penekanan kajian
terhadap ciri-ciri tatabahasa,
meneliti pembentukan dan
penggunaan perkataan, serta
pemakaian bahasa itu dalam
konteks dan situasi yang berlainan

TEKNIK BACAAN
bacaan intensif
Latihan-latihan bacaan intensif
biasanya memerlukan bimbingan dan
bantuan penuh daripada guru-guru

TEKNIK BACAAN
konsep bacaan intensif
1. Kegiatan membaca yang dikaitkan
dengan usaha melanjutkan lagi
perkembangan pembelajaran bahasa
pelajar dengan bimbingan guru.
2. Asas kepada pengajar memberi
penjelasan atau keterangan tentang
struktur yang sukar dan
memperkembangkan perbendaharaan
kata

3.

TEKNIK BACAAN
konsep bacaan
intensif
Berkaitan dengan
aktiviti mengkaji ciri-ciri
tatabahasa, iaitu susunan kata dalam ayat
dan pengertian menurut kamus yang
ditemui oleh pelajar dalam bacaannya

4. Memperkembang usaha mengawal


penggunaan bahasa dalam pertuturan dan
tulisan
5. Gerak laju dan kelainan adalah penting

TEKNIK BACAAN
tujuan bacaan intensif
1. Membolehkan kanak-kanak membaca
dengan baik, betul dari segi sebutan,
intonasi, lancar dan tahu menggunakan
tanda-tanda bacaan dengan baik.
2. Mengembangkan kebolehan mentafsir apa
yang tertulis dalam bacaan dengan
mengkaji susunan kata dalam ayat dan
pengertian dalam kamus.

TEKNIK BACAAN
tujuan bacaan intensif
3. Membaca secara senyap dengan kepantasan
yang sewajarnya.
4. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh
daripada bahan-bahan yang dibaca.
5. Mengesan memahami dan menikmati unsurunsur estetik dalam bahasa

TEKNIK BACAAN
tujuan bacaan intensif
6.

Mengenal pasti laras-laras bahasa yang


pelbagai.

7.

Membuat rumusan atau kesimpulan


daripada bahan bacaan.

TEKNIK BACAAN
bacaan ekstensif
Kegiatan membaca secara luas
Objektifnya meliputi sebanyak mungkin
teks dalam jangka waktu yang singkat

TEKNIK BACAAN
bacaan ekstensif
Bacaan yang meluas yang menekankan
aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan diluar
kelas
Menekankanaspek pengukuhan asas bacaan,
menambah kemahiran memahami dan
menaakul isi bacaan, meningkatkan
kepantasan membaca, membina dan
mengukuhkan minat membaca dan kebolehan
memetik isi-isi penting.

TEKNIK BACAAN
bacaan ekstensif
Untuk memahami isi-isi penting dengan
cepat dan menganjurkan aktiviti
membaca yang berkesan
Biasanya melibatkan perkara seperti,
membuat tinjauan, membaca sekilas
dan membaca dangkal.

Membaca tinjauan
Dilakukan sebelum memulakan sesuatu
bacaan.
Meneliti apa yang akan dibaca terlebih
dahulu.
Latar belakang seseorang aan
menentukan tepat atau tidaknya, cepat
atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan

Membaca sekilas
Kegiatan membaca yang melibatkan
pergerakan mata yang cepat.
Tujuan
1. Memperoleh sesuatu kesan umum
isi bacaan
2. Mendapatkan hal-hal tertentu
daripada sesuatu bacaan
3. Mendapatkan bahan-bahan bacaan
daripada perpustakaan

Membaca dangkal
Mendapat pemahaman yang dangkal yang
bersifat luaran atau tidak mendalam
daripada sesuatu bahan yang dibaca
Tidak memerlukan pemikiran yang
mendalam seperti keadaan membaca karyakarya ilmiah

TEKNIK BACAAN
Konsep bacaan ekstensif
Dilakukan diluar kelas secara sendiri tanpa
bimbingan guru.
Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran
dan seronok.
Bahan bacaan adalah luas dari segi
perbendaharaan kata, sesuai dengan
minat,umur,jantina,pengalaman, sikap dan citacita.
Bahan-bahan yang berbeza.

TEKNIK BACAAN
tujuan bacaan ekstensif
1. Membaca dengan cara tersendiri tanpa
bimbingan secara lansung daripada orang
lain.
2. Membaca dengan fasih dalam bahasa yang
dipelajari.

TEKNIK BACAAN
tujuan bacaan ekstensif
3.

Mendapat pengetahuan sambil berhibur.

4.

Memperkaya Bahasa.

5.

Memberi peluang murid-murid terutama


yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan
membina daya kreatif.

TEKNIK BACAAN
tujuan bacaan ekstensif
6. Menambah minat membaca.
7. Membina daya berfikir dan membentuk
sikap yang baik.
8. Mempertingkatkan mutu dan kepantasan
membaca.

TEKNIK BACAAN
tujuan bacaan ekstensif
9. Memperluas dan mempertingkat tahap
penguasaan Bahasa.
10.Membentuk tabiat membaca,
membuat rujukan dan menggunakan
perpustakaan.
11.Mendedahkan murid kepada pelbagai
laras Bahasa.

TEKNIK BACAAN
bacaan skimming
Kaedah membaca cepat dengan mengutip
secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea
penting.
Penting kepada pembaca yang hendak
membaca banyak bahan dalam jangka masa
yang singkat dan hanya memerlukan maklumat
yang penting sahaja.
Proses melihat sepintas lalu atas sesuatu
perenggan untuk mendapatkan idea utama.

Langkah-langkah
bacaan skimming
1. Selidik secara keseluruhan tentang
petikan.
2. Tentukan sumber pilihan supaya
bersedia dengan sesuatu penulisan.
3. Baca perenggan pertama walaupun
tidak penting kerana perenggan ini
menjadi asas untuk skim.
4. Semasa membaca perenggan pertama,
cuba cakupkan isu utama dan konteks
petikan tersebut.

Langkah-langkah
bacaan skimming
5. Semasa membaca perenggan pertama,
cuba cakupkan isu utama dan
konteks
petikan tersebut.
6. Baca ayat pertama dan akhir bagi setiap
perenggan
7. Baca perenggan akhir dengan teliti-disini
biasanya terdapat unsur-unsur
penyimpulan
dan rumusan.

TEKNIK BACAAN
bacaan scanning
Kemahiran atau keupayaan untuk
mendapatkan maklumat secara cepat
dan untuk mencari jawapan kepada
sesuatu soalan atau mencari maklumat
secara khusus.

TEKNIK BACAAN
bacaan scanning
Menentukan sejauh mana kecekapan
kita mencarai sesuatu maklumat
tertentu (bukan menghabiskan
bacaan dengan cepat)
Kecekapan scanning bergantung
kepada keupayaan mental

Langkah-langkah
bacaan scanning
1. Menentukan apa yang hendak dicari.
2. Perhatikan sepintas lalu ke atas
bahan bacaan dan tumpukan
perhatian kepada maklumat yang
dicari.

Langkah-langkah
bacaan scanning
3. Bagi mempercepatkan proses,
guna jari dan gerakkan secara
cepoat ke atas barisan
perkataan ketika membaca
4. Guna panduan-panduan yang
ada

Langkah-langkah
bacaan scanning
5.

Jika scan daripada bahan


seperti surat khabar, fokus
perhatian di tengah-tengah
kolum dan gerakan mata terus
ke bawah.