Anda di halaman 1dari 56
blogdetik.com DaftarBlog Rejeki++bloggerdetik AhlusSunnahWalJamaah

blogdetik.comDaftarBlogRejeki++bloggerdetik

mengikutisunnahNabi&Jamaahsahabatnya,senantiasabersatudalamjamaahkaummuslimin

5Februari2009

Filedunder:TakBerkategori—ahmadfaruq@20:18

I.PengertianIlmuFiqih

FirmanAllahdalamQSAtTaubah[9]:123;

Makaapakahtidaklebihbaikdaritiap­tiapkelompoksegolonganmanusiauntukbertafaqquh(memahamifiqih)

dalamurusanagamadanuntukmemberiperingatankaumnyabilamerekakembali;mudah­mudahankaumnya

dapatberhati­hati(menjagabatasperintahdanlaranganAllah).

HaditsNabi:

BarangsiapadikehendakiolehAllahakandiberikannyakebajikandankeutamaan,niscayadiberikankepadanya

ke­faqih­an(memahamifiqih)dalamurusanagama.(HR.Bukhari­Muslim).

IlmufiqihadalahilmuuntukmengetahuihukumAllahyangberhubungandengansegalaamaliahmukallafbaik

yangwajib,sunah,mubah,makruhatauharamyangdigalidaridalil­dalilyangjelas(tafshili).

Produkilmufiqihadalahfiqih.Sedangkankaidah­kaidahistinbath(mengeluarkan)hukumdarisumbernya

dipelajaridalamilmuUshulFiqih.

II.PerkembanganIlmuFiqih

A.MasaNabi NabiMuhammadSAWadalahseorangRasulyangmakshum(terpeliharadaridosadankesalahan).Beliau menerimawahyudariAllahsertasemuaperbuatan,ucapan,taqrirdanhimmahnyaadalahkebenaranyang menjadihukumdandiikutiolehumatnya. DalammasaNabi wahyuAl­Quranmasihterus turunsusul­menyusul. Wahyuyangturunkadang­kadang merupakanjawabanatausolusimasalahyangsedangterjadipadadiriNabidanparasahabatnya. Dalam urusan duniawi, peperangan, siasat politik, muamalah dan yang semacamnya kadang Nabi juga bermusyawarah dengan para sahabat, terkadang juga Nabi menerima usulan dan masukan dari para sahabat,bahkankadangNabimeninggalkanpendapatnyasendiri. PadaperistiwaperangBadar, RasulullahmemerintahkanpasukanIslamuntuk mengambil posisi di suatu tempat, tetapi perintah Nabi itu disanggah oleh salah seorang sahabat yang mengusulkan agar pasukan kaum Muslimin mengambil posisi didepan sumber mata air dan ternnyata usulan itu diterima dan dilaksanakanolehNabi. BeberapapendudukMadinahadayangberusahamengawinkanpohonkurmauntukmemperolehbuahyang lebihbanyak. Melihat ituNabi melarangmerekamengawinkanserbuk sari pohonkurma, makapenduduk Madinah mentaati larangan Rasulullah tersebut. Ternyata pada tahun itu pohon­pohon kurma tidak menghasilkanbuah.LaluNabimengijinkanlagimengawinkanserbuksaripohonkurma,serayabersabda Kamulebihmengetahuiurusanduniamu. Pada waktu perang Khaibar para sahabat menyalakan api dibawah periuk. Melihat itu kemudian Nabi bertanya:Apayangsedangkalianmasakdalamperiukitu?Sahabatmenjawab:Dagingkeledaijinak.Nabi kemudianberkata:Buangisiperikukitudanpecahkanperiuknya.Salahseorangsahabatberdiridanberkata :Bagaimanakalaukamimembuangisinyadankamimencuciperiuknya?Nabimenjawab:Sepertiitupun boleh. Jadi dalam hal­hal yang bukan merupakan esensi pokok­pokok syariat agama, keputusan Nabi tidaklah otoriter,masihmempertimbangkanmusyawarahdankemaslahatan.

ParasahabatNabiterkadangjugamelakukanperbuatanijtihadpribadimakatindakanmerekaituadayang disetujui Nabi, disalahkan kemudian Nabi memberitahukan yang benar atau Nabi memberi komentar terhadap ijtihad para sahabatnya. Terkadang diantara para sahabat Nabi terjadi perbedaan pendapat mengenaisuatumasalah,makamerekapundatangkepadaNabidanmenanyakanmasalahtersebutmaka Nabimemberitahukanhukumnya.Contohnyaadalahsebagaiberikut:

1. DalamperangZatualSalasil(perangmusimdingin)AmrbinAshmengalamimimpijunub.Akantetapi

AmrbinAshtakutmandikarenahawanyasangatdingin,kemudianiahanyabertayamumdanmelakukan

shalatsubuh.DisaatijtihadAmrbinAshitusampaikepadaNabi,makabeliaubertanyakepadaAmrbin

Ash:(Benarkah)kamushalatbersamasahabatkamu,sedangkankamuberadadalamkeadaanjunub?

makaAmrbinAshmenjawab:AkumendengarAllahberfirman:

Danjanganlahkamumembunuhdirimu,sesungguhnyaAllahMahaPenyayangkepadadirimu.(QS An­

Nisa:29)

MendengarjawabanituNabihanyatersenyumdantidakmemberikomentarapa­apa.Halitumerupakan

taqrirbeliauyangmenunjukkanpersetujuannya.

1. Dalamsuatuperjalanan,UmarbinKhattabdanAmmarbinYasirsama­samadalamkeadaanjunub.Pada

saatitumerekatidakmendapatkanairuntukmandibesar,sementarawaktushalattelahtiba.Ammarber­

ijtihaddenganmengqiyaskanairdengandebu,makaAmmarberguling­gulingdiatastanah.Sementara

UmarbinKhattabtidakbertayamumyangmenurutnyahanyamenghilangkanhadaskecildanmemilih

untukmenundashalat.

Makatatkalakeduanyamelaporkanapayangmerekalakukan,Nabimenyatakanbahwakeduaijtihaditu

keliru.Nabimengatakanbahwayangbenaradalahmerekacukupdengantayamumbiasatanpaharus

berguling­gulingketanahdantayamumitujugabisamenghilangkanhadasbesardalamkeadaandarurat.

1. BaniQuraidhahadalahorang­orangYahudipendudukMadinahyangterikatperjanjianpersekutuandengan

kaumMusliminuntuksalingmembantubilaMadinahdiserangmusuh.PadasaatperangAhzab

(Khondaq),YahudiBaniQuraidhahmelakukanpengkhianatanberusahamembantumusuhyang

mengepungkotaMadinah.Setelahkaumpengepungdiporak­porandakanolehbadaigurunyangdahsyat

danpeperanganpunselesai,AllahmemerintahkanNabimengepungBaniQuraidhah.Untukitunabi

bersabda:JanganadadiantarakalianyangmelakukanshalatAsharkecualidiperkampunganBani

Quraidhah.SekelompoksahabatNabimemahamisabdaNabitersebutberdasarkanmantuq(makna

lahirnya)makamerekabergegaspergidanbahkanmenundashalatashar.Sebagiansahabatyanglain

memahamisabdaNabidiatasberdasarkanmafhum(maknatersirat)yaitubolehmelakukanshalatAshar

tepatwaktu,barusetelahituharussegerabergegasmenujukeperkampunganBaniQuraidhah.Ternyata

Nabimembenarkankeduapemahamantersebut.

JadipadamasaNabisemuamasalahdanperbedaanpendapatdapatdiketahuihukumnyayangseharusnya berdasarkankeputusanakhirdariNabiyangmasihadaditengah­tengahparasahabat. B.MasaKhulafaurRasyidin Khalifah Abu Bakar ketika mendapati masalah yang belum diketahui status hukumnya, maka beliau mengumpulkanfukahadarikalanganparasahabatdanmenanyakanapaadayangmengetahuihaditsNabi tentangmasalahtersebut.BilaadayangmenyampaikanhaditsNabimakaKhalifahAbuBakarmemutuskan hukumnyaberdasarkanhaditstersebut,tetapibilatidakadahaditsmakaKhalifahAbuBakarbermusyawarah menentukankeputusanberdasarkankesepakatandenganparasahabat. KhalifahUmarpunmengikuticarayangdilakukanolehAbuBakar.Padamasaduakhalifahpertamayaitu AbuBakardanUmar,parasahabatNabisemuanyamasihberadadiKotaMadinah,makakesepakatanpara sahabatpadamasakhalifahAbuBakardanUmarinimenjadiIjmayangmutlakdapatdijadikanhujjahdan wajibdiikutiolehseluruhkaummuslimin. PadamasaKhalifahUsmanbinAffansebagiansahabat besarbarubertebarankeluardari kota Madinah dengan tujuan mengajarkan agama pada kota­kota yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Pada masing­masingkota yang didiami, para sahabat besar mengajarkan agama sesuai dengan kapasitasnya masing­masingyangakhirnyadisetiapkotabesarmenghasilkanparaulamadanmujtahiddarigenerasitabiin dantabiit­tabiin. PadamasaKhalifahAlibinAbuThalibbahkanbeliaumemindahkanpusatpemerintahannyadariMadinahke Kufah. PadamasapemerintahanAli pulamulai terjadi perangpertumpahandarahdiantarasesamakaum Muslimin,yaituperangJamal,perangShiffindanperangNahrawand. JumhurulamaberpendapatbahwakebijaksanaandankeputusanhukumKhulafaurRasyidindapatdijadikan hujjah,berdasarkanHaditsNabi:

Ikutilahjejakduaorangsepeninggalku,(yaitu)AbuBakardanUmar.(HRTirmidzi,Thabarani,Hakim)

Makabahwasanyasiapayanghidup(lama)diantarakamuniscayaakanmelihatperselisihan(faham)yang

banyak.KetikaitupegangteguhlahSunnahkudanSunnahKhulafaurRasyidinyangdiberihidayah.(HR.Abu Dawud). DisampingempatorangKhulafaurRasyidin,parafuqahasahabatbesarjugaadayangdikenalsebagaimufti dan memberi fatwa hukum. Perkataan sahabat (qaul sahabi) yang tidak disandarkan berasal dari Nabi disebuthaditsmauquf. SahabatNabiadalahgenerasiIslamyangterbaik.MerekadiridhoiolehAllahpadabeberapaayatAl­ QurandandiridhoiolehNabidalambeberapahadits.

FirmanAllahdalamQSAt­Taubah:100:

Orang­orangyangterdahululagipertama­tama(masukIslam)diantaraorang­orangMuhajirindanAnshardan

orang­orangyangmengikutimerekadenganbaik,Allahridhakepadamerekadanmerekapunridhakepada

Allah.

HaditsNabi:

Sayaadalahkepercayaansahabatku,sedangsahabatkuadalahkepercayaansekalianumatku. ParaSahabatituparamuridyangditarbiyah(dididik)langsungolehNabi.Merekamengetahuilatar belakang turunnya ayat Al­Quran (asbabun nuzul), mengetahui latar belakang timbulnya hadits (asbabulwurud),terbuktijihadnya,lebihbersihhatinya,lurusmanhajnyadanpalingbesarjasanya kepadaIslam.Makapendapatsahabatitusangatlayakuntukdijadikanrujukandandiikuti. Diantara Fukaha (ahli Fiqih) Sahabat besar selain empat orang Khulafaur Rasyidin yang dikenal banyak memberifatwaadalah:

1. AbdullahIbnuAbbas,mengembangkanperguruannyadiMekkah.

2. AbdullahIbnuMasud,mengembangkanperguruannyadiKufah.

3. AbdullahIbnuUmar,mengembangkanperguruannyadiMadinah.

4. AbdullahbinAmrbinAsh,mengembangkanperguruannyadiMesir.

5. MuadzbinJabal,mengembangkanperguruannyadiDamaskus(Syria).

6. ZaidbinTsabit,mengembangkanperguruannyadiMadinah.

7. Aisyah,UmmulMukminin

8. AbuHurairah,sahabatyangpalingbanyakmeriwayatkanhaditsNabi.

9. AbuDarda,mengembangkanperguruannyadiBasrah.

10.AbuMusaAl­Asyari,mengembangkanperguruannyadiBasrah.

11.UbaybinKaab,pernahmenjadiHakimKhalifahUmardiBasrah.

KarakteristikIjtihadmasaSahabat:

1.Denganmusyawarahdiantaraahlulhalwalaqd,yaituparaKhalifah(penguasa)danparafuqaha(ahli

fiqih)sahabatbesar.

2.PatuhdantidakmenyelisihikeputusanAmir.

3.Tidakberfatwauntuksesuatuyangbelumterjadi.

Atsardari Masruq yang bertanya kepada Ubay bin Kaab tentang sesuatu hal, maka Ubay bin Kaab menjawab:

Apakahhalitutelahterjadi?Akumenjawab:Belum.Iamengatakan:Kitatangguhkan(tunggu)sampai halituterjadi.Apabilahalitutelahterjadi,kamiakanberijtihaduntukkamudenganpendapatkami.

4.Toleran

Ath­ThabarimeriwayatkanatsarbahwaUmarbinKhattabbertemudenganseoranglaki­lakiyangsedang

mempunyaikasus,laluUmarbertanyapadanya:Apayangengkauperbuat?Orangitumenjawab:Aku

dihukumidemikian,olehAlidanZaid.Umarberkata:Kalauaku,tentuakuakanmenghukumidemikian.

Lelakiituberkata:Apayangmenghalangimu,sedangkanurusanituadapadamu?Umarmenjawab:

Kalau aku mengembalikanmu kepada Kitabullah dan Sunnah, tentu aku lakukan. Tetapi aku mengembalikanmupadarayu(ijtihadakal),sedangkanrayuitumusytarak(lebihdarisatupendapat)dan akutidaktahupendapatmanayangbenarmenurutAllah.Makatidakkurangnilainyaapayangdikatakan olehAlidanZaid. 5.Menjauhi pembahasanayat­ayat Mutasyabih. KhalifahUmarbinKhatabpernahmencambuk orang yangsukamembahasayat­ayatmutasyabih. C.MasaTabiin Paratabiinadalahmurid­muridlangsungdariparasahabatNabi.Padamasatabiinmerekamelakukandua perananpenting,yaitu:

1.Mengumpulkanriwayathaditsdanfatwasahabat.

2.Berijtihaduntukmasalah­masalahyangbelumdiketahuipendapatdarisahabat.

Paratabiinditiap­tiapkotamengembangkanijtihadnyaberdasarkanpengajarandanmethodegurumereka

masing­masingdarikalangansahabatNabi.

MuftidanFuqahadiMadinah

1. SaidbinAlMusayyab

2. UrwahbinZubair

4.

KharijahbinZaidbinTsabit

5. AbuBakarbinAbdurrahman

6. SulaimanbinYasar

7. UbaidillahbinAbdullah

MuftidanFuqahadiMekkah:

1. AthabinAbiRabah

2. ThawusbinKisan

3. MujahidbinJabar

4. UbaidbinUmar

5. AmrubinDinar

6. IkrimahmaulaIbnuAbbas

MuftidanFuqahadiBasrah:

1. AmrubinSalamah

2. AbuMaryamal­Hanafy

3. KaabbinSud

4. HasanAlBasri

5. MuhammadbinSirin

6. MuslimbinYasar

MuftidanFuqahadiKufah:

1. AlqamahbinQaisAn­Nakhaiy

2. MasruqbinAlAjda;AlHamdany

3. SyuraihalQadhy

4. AbdullahbinUtbahbinMasudal­Qadly.

5. RabibinKhutsam.

MuftidanFuqahadiMesir:

1. YazidbinAbiHabib

2. BakirbinAbdillah

3. AmrubinAl­Harits

MuftidanFuqahadiYaman:

1. MutharrifbinMazinal­Qadly.

2. AbdulRaziqbinHamman

3. HisyambinYusuf

4. MuhammadbinTsur

5. SamakbinAl­Fadhl

MuftidanFuqahadiBaghdad:

1. AbuUbaidAl­QasimbinSalam

2. AbuTsurIbrahimbinKhalidalKalby

MuftidanFuqahadiAndalusia:

1. YahyabinYahya

2. AbdulMalikbinHabib

3. BaqibinMakhlad

4. QasimbinMuhammad

5. MaslamahbinAbdulAzizAlQadly

FuqahaTujuh(Fuqahaal­sabah)

MerekaadalahparatabiinyangdikenalsebagaiimamahliFiqih(Fuqaha),yaitu:

1. SaidbinAl­Musayyab(1593H),menantusahabatNabiAbuHurairah.Ahlihadits,palingmengetahui

keputusanhukumAbuBakardanUmar,guruIbnuSyihabAzZuhry.

3.

AbuBakarbinUbaidbinAlHaritsbinHisyamAlMakzumi(wafat94H).

4. Al­QasimbinMuhammadbinAbuBakarShidiq(wafat94H).

5. UbaidillahbinUtbahbinAbdullahbinMasud(wafat99H),guruUmarbinAbdulAzis.

6. SulaimanbinYasar(34­100H),meriwayatkanhaditsdariZaidbinTsabit,AbdullahbinUmar,Abu

Hurairah,Aisyah,MaimunahdanUmmuSalamah.

7. KharijahbinZaidbinTsabit,ahlifiqihdanmenguasaiilmufaraidh(warisan).

D.MasaTabitTabiindanImamMazhab.

MuftidanFuqahadiMekkah:

DimekkahterdapatMuslimbinKhalidAlZanji,SaidbinSalimAl­Qadah,AbdullahbinZubairalHumaidy,

MusabinAbiJaruddanMuhammadbinIdrisAsySyafii.

MuftidanFuqahadiMadinah:

IbnuSihabAzZuhri,AbdurrahmanbinHurmuz,MalikbinAnas.

MuftidanFuqahadiBasrah:

AbdulWahabbinMajidAtsTsaqafy,SaidbinabiArubah,HammadbinSalamah,MamarbinRasyid.

MuftidanFuqahadiKufah:

IbnuAbiLayla,AbdullahbinSyubramah,SyarikhAlQadly,SufyanTsauri,MuhammadAlHasanAsy

Syaibany,AbuYusufAlQadly,AbuHanifah

MuftidanFuqahadiBaghdad:

AbuTsurIbrahimbinKhalidAlKalbi.

MuftidanFuqahadiSyam

YahyabinHamzahAlQadly,AmruAbdurrahmanbinAmruAlAuzay,AbuIshaqAlFarazyIbnuMubarak.

MuftidanFuqahadiMesir:

AbdullahbinWahbin,AlMuzny,IbnuAbdulhakam,MuhammadbinIdrisAsySyafii.

ImamAbuHanifah(80­150H)

NamalengkapnyaadalahImamAbuHanifahNumanbinTsabit,lahirtahun80HdikotaKufahpadamasa

pemerintahandinastiBaniUmayyah.BeliaulebihpopulerdipanggilAbuHanifah.KakeknyaseorangPersia beragamaMajusi.HanifahdalambahasaIraqberartitinta. Inikarenabeliaubanyak menulis danmemberi fatwa. AbuHanifahpadamulanyaadalahseorangpedagangyangseringpulang­pergikepasar.Hinggasuatuketika beliaubertemudenganSyabiyangmelihatbakatkecerdasanAbuHanifahdanmenyarankannyaagarbanyak menemui ulama mempelajari agama. Nasehat Syabi berkesan di hati Abu Hanifah, kemudian beliaupun banyakbergurukepadaparaulama. ImamAbuHanifahmendapatkanhaditsdariAthabinAbiRabah,AbuIshaqAsSyubaI,MuhibbinDisar, HaitambinHubaibAlSarraf,MuhammadbinMukandar,NafiMaulaAbdullahbinUmar,Hisyambinurwah danSamak binHarb. BeliaumempelajariFiqihdariHammadbinSulaiman, mempelajariqiraat dariImam Ashim (salah satu qurra tujuh). Beliau seorang hafidz (hafal Al­Quran), pada bulan Ramadhan

mengkhatamkanAl­Quran60kali.

ImamSyafiiberkata:SemuakaummusliminberhutangbudipadaAbuHanifah,ImamAbuHanifahitubapak danparaahliFiqihituanak­anaknya. ImamMalikberkata:Subhanallah,sayatidakpernahmelihatorangsepertidia,andaikandiamengatakan bahwatianginiterbuatdariemas,tentuiaakandapatmembuktikannyamelaluiQiyasnya. MengenaimetodeIjtihadnya,ImamAbuHanifahpernahberkata:SayamengambilKitabullah(Al­Quran)jika saya mendapatkannya. Hal yang tidak saya jumpai dalam Al­Quran akan saya ambil dari Sunnayh RasulullahSAW,daririwayatyangshahihdanpopulerdikalanganorang­orangkepercayaan.Jikasayatidak mendapatkannyadalamAl­QurandanSunnah,sayaakanmengambilfatwaparasahabatnyasesukasaya danmembiarkanyanglain.Setelahitusayatidakakankeluardalamfatwaselainmereka.Jikatelahsampai kepadaIbrahim,Syabi,IbnuSirin,IbnuMusayyabdanlainnya,makasayaber­ijtihadsebagaimanamereka jugaber­ijtihad. FudailbinIyadhmengatakan:JikaadamasalahdidasarkanpadahaditsyangshahihsampaikepadaAbu Hanifah, pasti dia akan mengikutinya. Begitu juga dari sahabat dan tabiin. Kalau tidak, dia akan menggunakanqiyasdengancarayangsangatbaik. Al­Dabussi dalam kitab Tasis al­Nazhar menyebutkan : Abu Hanifah suka pada kebebasan berpikir. Ia seringkali memberikan kepada sahabat dan murid­muridnya untuk mengajukan keberatan­kebaratan atas ijtihadnya. Imam Abu Hanifah dalam mempelajari suatu masalah menukik dalam sampai ke akar permasalahan. Beliau memahami inti hakikat (lubb al­haqaiq), memahami isi dan misi yang terdapat dibelakangnash­nashitudalambentukillat­illatdanhukum­hukum. ImamAbuHanifahberkata:Perumpamaanorangyangmempelajarihadits,sedangkaniatidakmemahami, samahalnyadenganapotekeryangmengumpulkanobat,sementaraiatak tahupersis untuk apaobatitu digunakan, akhrinya dokter datang.demikianlah kedudukan penuntut hadits yang tidak mengenal wajah haditsnya,sehinggahadirnyafiqih. ImamAbuhanifahdikenalteguhhatidankokohdalampendirian.Beliaupernahmengalamiduakalimasa ujian. PertamapadamasapemerintahanMarwanbinMuhammad(KhalifahterakhirBani Umayyah), Ibnu

Hubairah(gubernurIraq)menunjukImamAbuHanifahmenjadiqadly,namunpengangkatanituditolakoleh Imam AbuHanifah. MakaImam AbuHanifahdipukul sampai empat belas kali sebagai hukumankarena dianggaptidakmendukungpemerintahanBaniUmayyah. Ujiankeduadialami padamasapemerintahanAbuJafarAl Manshurdinasti Abbasyah. Kasusnyahampir sama, karena Imam Abu Hanifah menolak diangkat menjadi Qadly oleh Khalifah Al Manshur. Beliau dipenjaradandisiksadalampenjara. Beliau juga dicurigai mendukung gerakan kaum Alawiyin yang dituduh berusaha memberontak terhadap kekuasaanBaniAbbas.AkhirnyaImamAbuHanifahmeninggalkarenadiracundalampenjara.Padatahun

150H,bersamaandenganmeninggalnyaImamAbuHanifah,lahirImamSyafii.

MetodeIjtihadImamAbuHanifah:

1. Al­Quran

2. Haditsdaririwayatkepercayaan.

3. Ijma

4. FatwaShabat

5. Qiyas

6. Istihsan(keluardariqiyasumumkarenaadaalasanyanglebihkuat).

7. Urf(kebiasaanyangbaikdalamtata­pergaulan,muamalahdikalanganmanusia)

Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang meletakkan dasar­dasar kodifikasi ilmu Fiqih, pemikiran­ pemikiranbeliaukemudianditulisdandibukukanolehsahabatsekaligusmurid­muridnyasepertiAbuYusuf AlQadhydanMuhammadbinAlHasanAsySyaibani. Fiqih mazhab Hanafi mewakili aliran Kufah, menggunakan porsi rayu (Qiyas) lebih banyak dibandingkan aliranHijazyanglebihbanyakmenggunakanhadits/atsar. Kitab­kitabkumpulanfatwamazhabHanafi:

TentangMasailulUshul:

1.Al­Mabshuth,karya:MuhammadbinAlHasan.

2.Al­JamiusShaghir,karya:MuhammadbinAlHasan.

3.Al­JamiulKabir,karya:MuhammadbinAlHasan.

4.As­SairusShaghir,karya:MuhammadbinAlHasan.

5.AS­SairusKabir,karya:MuhammadbinAlHasan.

6.Az­Zidayat,karya:MuhammadbinAlHasan.

7.Al­Kafi,karya:AbdulFadhaHammadbinAhmad.

8.Al­Mabshuth,karya:MuhammadbinMuhammadbinSahl.

TentangMasailulNawadhir:

1.DhahirurRiwayah,karya:MuhammadbinAlHasan.

2.Haruniyat,karya:MuhammadbinAlHasan.

3.Jurjaniyat,karya:MuhammadbinAlHasan.

4.Kisaniyat,karya:MuhammadbinAlHasan.

5.Al­Mujarrad,karya:HasanbinZiad.

TentangFatwawalWaqiat:

1.AnNawazil,karya:AbdulLaitsAsSamarqandi.

TentangAkidahdanIlmuKalam:

1.FiqhulAkbar,diriwayatkanolehAbiMuthiAlHakam.

ImamMalikbinAnas(93­179H)

NamalengkapnyaMalikbinAnasbinMalikbinAbuAmirbinAmiral­AsbahialMadani.Beliaudilahirkandi Madinah tahun 93 H. Sejak muda beliau sudah hafal Al­Quran dan sudah nampak minatnya dalam ilmu agama. Imam Malik belajar hadits kepada Rabiah, Abdurrahman bin Hurmuz, Az­Zuhry, Nafi Maula Ibnu Umar. BelajarFiqihkepadaSaidbinAl Musayyab, UrwahbinZubair, Al­Qasim binMuhammadbinAbuBakar Shidiq,AbuSalamah,HamiddanSalimsecarabergiliran.BelajarqiraatkepadaNafibinAbuNuman. IbnuAl­Kasimberkata:PenderitaanMalikselamamenuntutilmusedemikianrupa,sampai­sampaiiapernah terpaksaharusmemotongkayuataprumahnya,kemudiandijualkepasar. ImammaliksangatmemulikanilmudanmenghormatihaditsNabi.ImamMaliktidakmaumempelajarihadits dalam keadaanberdiri. Beliaujugatidak maumenaiki kudadi kotaMadinahkarenabeliaumaluberkuda diataskotayangdibawahtanahnyaadamakamRasulullahSAW. IbnuAbduAl­Hakammengatakan:Maliksudahmemberikanfatwabersama­samadengangurunyaYahya bin Saad, Rabiah dan Nafi, meskipun usianya baru berusia 17 tahun. Beliau dikenal jujur dalam periwayatannya. AbuDawudmengatakan:HaditsyangpalingshahihadalahyangdiriwayatkanolehMalikdariNafidariIbnu Umar.SesudahituadalahhaditsdariMalikdariAzZuhrydariSalimdariayahnya.Beriktnyaadalahhadits dari Malik dari AbuZanaddari Araj dari AbuHurairah. Hadits mursal Malik lebihshahihdari padahadits mursalSaidbinAlMusayyabatauHasanAlBasri. Sufyanmengatakan:JikaMaliksudahmengatakanbalaghnytelahsampaikepadaku,niscayaisnadhadits

tersebutkuat. ImamSyafiimengatakan:JikaengkaumendengarsuatuhaditsdariImamMalik,makaambillahhaditsitu danpercayalah. ImamMalikjugadikenalsangathati­hatidalammasalahhukumhalal­haram.ImamAbdurrahmanbinMahdy meriwayatkan:KamipernahdisampingImamMalik,ketikaitudatangseoranglaki­lakikepadabeliaulalu berkata:Dariperjalananyangmenghabiskantempoenambulanlamanya,parakawanpendudukdikampung saa membawa suatu masalah kepadaku untuk ditanyakan kepada engkau. Imam Malik berkata :

Bertanyalah. Orangtadi lalumenyampaikanpertanyaankepadabeliaudanbeliauhanyamenjawab: aku tidak memandangnya baik. Orang itu terus mendesak karena menginginkan Imam Malik lebih tegas memfatwakan hukumnya, Bagaimana nanti kalau kau ditanya orang di kampungku yang menyuruh aku datangkemari,bilamanaakutelahpulangkepadamereka?ImamMalikberkata:Katakanolehmubahwa akuMalikbinAnasmengatakantidakmenganggapnyabaik.Artinyabeliausangathati­hati,tidakgegabah menghukumiharambilatidakadadalilnashyangtegasmengharamkannya. Imam Malik dipandang ahli dalam berbagai cabang ilmu, khususnya ilmu hadits dan fiqih. Tentang penguasaannyadalamhadits,beliausendiripernahmengatakan:Akutelahmenulisdengantangankusendiri 100.000 hadits. Beliau mengarang kitab hadits Al­Muwatta, merupakan kitab hadits tertua yang sampai kepadakita. PadamasapemerintahanKhalifahAbuJafarAlManshurbeliaupernahmemberifatwabahwaakadorang yangdipaksaitutidaksyah.Fatwainitidakdisukaiolehpemerintahkarenabisamembawakonsekuensijuga bahwabaiat kepadapenguasakarenaterpaksaadalahjugatidak syahdanitudianggapmembahayakan kekuasaanBaniAbbas. GubernurMadinah,JafarbinSulaimanmemerintahkanagarImamMalikmencabutfatwanya,namunImam Malik menolak. Akibatnya gubernur memukulnya sampai 80 kali sampai tulang belikatnya retak dan mengaraknyadiataskudakelilingkotaMadinah.Sejakitunamanyabukannyamenjadicemar,justrumakin melambungdanharumdimataumat. PadamasapemerintahanKhalifahHarunAlRasyid,beliaumemintaImamMalikagardatangkeBaghdad danmengajarkanAlMuwattauntuk keluargaistana, makaImamMalik berkata, Ilmuitudidatangi bukan sebaliknya. AkhirnyaKhalifahHarunAl RasyidbersamaduaanaknyaAl MamundanAl Amindatangke MadinahuntukbelajarkitabAlMuwatta. Khalifah Harun Al Rasyid pernah berkata : Aku akan menggiring manusia kepada kitab Al Muwatta sebagaimana Usman menggiring pada Mushaf Al­Quran. Keinginan Khalifah tersebut dijawab oleh Imam Malik bahwahalitutidak mungkin, karenasejak MasaKhalifahUsman, sahabat Nabisudahtersebarke berbagai kota dan masing­masing mengembangkan ijtihad dan berfatwa. Kemudian Imam Malik pun mengarang kitab kumpulan fatwa­fatwa sahabat, yaitu: Syadaid Abdullah bin Umar (Pendapat­pendapat AbdullahbinUmaryangkeras),RukhasAbdullahbinAbbas(Pendapat­pendapatAbdullahbinAbbasyang ringan)danShawazhAbdullahIbnuMasud(Pendapat­pendapatAbdullahbinMasud). MetodeIjtihadImamMalikbinAnas:

1. Al­Quran

2. Hadits(termasukhaditsdhaifyangdiamalkanpendudukMadinah).

3. Ijma

4. AtsaryangdiamalkanpendudukMadinah.

5. Qiyas

6. MashlahahMursalah(keluardariQiyasumumkarenaalasanmencarimaslahat)

7. PerkataanSahabat.

BiladibandingkandenganImamAbuHanifah(aliranKufah),mazhabImamMalikmewakilialiranHijazlebih

banyakberdasarkanhaditsdanatsar,lebihsedikitmenggunakanporsidenganrayu(Qiyas).

KitabKitabMazhabMaliki:

1.KitabHadits,AlMuwatta.

2.SyadaidAbdullahbinUmar(Pendapat­pendapatAbdullahbinUmaryangkeras)

3.RukhasAbdullahbinAbbas(Pendapat­pendapatAbdullahbinAbbasyangringan)

4.ShawazhAbdullahIbnuMasud(Pendapat­pendapatAbdullahbinMasud).

ImamMuhammadbinIdrisAsy­Syafii(150­204H)

Seorang pemuda Quraisy yang nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada Abdu Manaf, kakek generasi keempat diatas Rasulullah. Beliau lahir di Ghaza, Palestina (riwayat lain lahir di Asqalan, perbatasan dengan Mesir) pada tahun 150 H, pada tahun yang sama dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Beliaudilahirkandalam keadaanyatim, diasuhdandibesarkanolehibunyadalam kondisi serba kekurangan(miskin). Beliaudikenalsebagaimuridyangsangatcerdas.PadausiatujuhtahunsudahdapatmenghafalAl­Quran. KemudianbeliaupergikekampungBaniHuzailuntukmempelajarisastraArabdariBaniHuzailyangdikenal halusbahasanya.SampaisuatuketikabeliaubertemudenganMuslimbinKhalidAzZanjiyangmenyarankan agarbeliaumempelajarifiqih.

ImamSyafiikemudianbergurukepadaImamMuslimbinKhalidAzZanji(muftiMekkah).Padausia10tahun

ImamSyafiIsudahhafalkitabAl­MuwattakaryaimamMalik.Padausia13tahunbacaanAl­Quranimam

Syafii yang sangat merdu mampu membuat pendengarnya menangis tersedu­sedu. Pada usia 15 tahun beliaudiijinkanoelhgurunyauntukmemberifatwadiMasjidilHaram.

Ketikaberumur20tahunImamSyafiiinginbergurulangsungkepadaImamMalikbinAnas,pengarangkitab

Al Muwattadi Madinah. Niat itu didukung oleh gurunya dan didukung juga oleh gubernur Mekkah yang membuatkansuratpengantaruntukgubernurMadinahmemintadukunganbagikeperluanImamSyafiidalam belajarkepadaImamMalikdiMadinah. Dengan diantar gubernur Madinah, Imam Syafii mendatangi rumah Imam Malik. Mula­mula Imam Malik kurangsukadenganadanyasuratpengantardalamurusanmenuntutilmu.TapisetelahpemudaSyafiibicara danmengemukakankeinginannyayangkuatuntukbelajar,apalagisetelahmengetahuibahwapemudaSyafii telah hafal Al­Quran dan hafal kitab Al Muwatta karangannya, maka Imam Malik menjadi kagum dan akhrinyamenerimanyamenjadimuridnya. ImamSyafiikemudianmenjadimuridkesayangannyadantinggaldirumahImamMalik. ImamSyafiijuga dipercaya mewakili Imam Malik membacakan kitab Al­Muwatta kepada jamaah pengajian Imam Malik. SekitarsatutahunImamSyafiitinggalbersamaImamMalik binAnas, hinggaakhirnyaImamSyafiiingin pergikeIrak,untukmempelajarifiqihdaripendudukIrak,yaitumurid­muridImamAbuHanifah.ImamMalik

punmengijinkandanmemberikanuangsakusebesar50dinar.

SesampaidiIrak,imamSyafiimenjaditamuImamMuhammadAlHasan(muridAbuImamAbuHanifah). Beliau banyak berdiskusi dan mempelajari kitab­kitab mazhab Hanafi yang dikarang oleh Muhammad Al HasandanAbuYusuf.SetelahsekitarduatahunberdiamdiIrak,ImamSyafiimeneruskanpengembaraan kePersia, Anatolia, Hirah, Palestina, Ramlah. Di setiap kota yang dikunjungi Imam Syafii mengunjungi ulama­ulama setempat, melakukan diskusi mempelajari ilmu dari mereka dan mempelajari adat­istiadat

budayasetempat.Setelahbermukim2tahundiIrakdan2tahunmengembaraberkelilingkenegerinegeri

IslamakhirnyaImamSyafiikembalikeMadinahdandisambutpenuhharuolehgurunyayaituImamMalikbin Anas.KemudianImamSyafiiselamaempattahunlebihtinggaldirumahImamMalikdanmembantugurunya

dalammengajar,sampaimeninggalnyaImamMalikpadatahun179H.

Sepeninggal Imam Malik, ketika itu beliau berusia 29 tahun, maka tidak ada lagi orang yang membantu keperluanbeliau. Atas pertolonganAllahpadatahunitujugadatangwalinegeriYamankeMadinahyang mengetahuibahwaImamMalikbinAnastelahwafatdanmengetahuitentangsalahseorangmuridnyayang cerdasdanahliyaituImamSyafii.WaliNegeriYamanmengajakImamSyafiiikutkeYamanuntukmenjadi sekertarisdanpenulisistimewanya.DiYamanbeliaumenikahdenganHamidahbintiNafi(cucuUsmanbin Affan)dandikaruniaiseorangputradanduaorangputri. DiYamanImamSyafiijugamasihterus belajar, terutamakepadaImamYahyabinHasan. Disanabeliau jugabanyakmempelajariilmufirasatyangpadasaatitusedangmarakdipelajari. PadawaktuituYamanmerupakansalahsatupusatpergerakankaumAlawiyinyangberusahamemberontak terhadapkekuasaanBaniAbbas.Berdasarkanlaporanmata­mataKhalifahmakabeberapatokohorang­orang AlawiyindantermasukjugaImamSyafiiditangkapdandibawakeBaghdaduntukdiinterogasiolehKhalifah HarunAlRasyid. SetelahdiinterogasidanberdialogdenganKhalifahHarunAlRasyid,beliaudibebaskandarisegalatuduhan, sedangkan semua orang­orang Alawiyin dibunuh oleh Khalifah. Setelah bebas dibebaskan, Imam Syafii sempat beberapalamatinggal di Baghdaddanmenuliskanfatwa­fatwaqaul qadim (pendapat lama) nya. SelamadiBaghdadinipulapemudaAhmadbinHanbalbergurukepadabeliaumempelajarifiqih.

Padasekitartahun200H,AbbasbinAbdullahdiangkatmenjadigubernurMesir.GubernurMesiryangbaru

tersebutmengajakImamSyafiiikutkeMesiruntukdijadikanQadlysekaligusmuftidiMesir.Makaakhirnya ImamSyafiItinggaldiMesirbersamasangGubernur. SetibanyadiMesir,ImamLaitsbinSaadmuftiMesirtelahmeninggal,makabeliaumempelajarifiqihImam Laitsmelaluimurid­muridnya.DiMesirinilahbeliaumenuliskanfatwa­fatwaqauljadid(pendapatbaru)nya. Imam Syafii terus mengajar dan menjadi mufti, memberikan fatwa­fatwa di Masjid Amr bin Ash sampai wafatnya. MetodeIjtihadImamSyafii:

1.Al­Quran

2.Hadis

3.Ijma

4.Qiyas

5.Istidlal

ImamSyafiiadalahorangpertamayangmenyusunsistematika,perumusdanyangmengkodifikasikanilamu UshulFiqih,melaluikitabnyaArRisalah.Beliaumenerangkancara­caraistinbath(pengambilanhukum)dari Al­QurandanHadist,menerangkanmukashisnashyangmujmal,menerangkancaramengkompromikandan mentarjihnash­nashyangsecarazahirnyasalingbertentangan, menerangkankehujahanIjma, qiyas dsb. Imam Syafii Juga melakukan penilaian terhadap metode ihtihsan Imam Abu Hanifah, metode maslahah mursalahdanpraktekpendudukMadinahyangdipakaiolehImamMalik. Kitab­kitabmazhabSyafii:

1.ArRisalah,kitabpertamayangmenguraikantentangilmuUshulFiqih.

2.AlUm(kitabinduk),berisipembahasanberbagaimasalahfiqih.

4.Ibthalul­Istihsan,berisipenilaianterhadapmetodeIstihsan.

5.Ar­RaddualaMuhammadibnHasan,berisimudhabarah,diskusidanbantahanterhadappendapat

MuhammadibnHasan,muridutamaImamAbuHanifah.

6.SiyarulAuzay,berisipembelaanterhadapImamAl­Auzay.

7.MukhtalifulHadits,berisicaramengkompromikanhadits­haditsyangsecarazahirsalingbertentangan.

8.MusnadImamSyafii,berisikumpulanhaditsyangditerimadandiriwayatkanolehImamSyafii.

ImamAhmadbinHanbal(164­241H)

LahirdikotaBaghdadpadatahun164H.Ayahnyameninggalketikabeliaumasihanak­anakdankemudian

dibesarkandandiasuholehibunya.KotaBaghdadpadawaktuitumerupakanibukotaKekhalifahanBani Abbasdanmerupakangudangnyaparaulamadanilmuwan.ImamAhmadbinHanbalbanyakbergurupada ulama­ulamadikotakelahirannyatersebut.

Ketikaberumur16tahun,pemudaAhmadbinHanbalpergimengembaramenuntutilmu,terutamaberburu

hadits­haditsNabisampaikeKufah,Basrah,Syria,Yaman,MekkahdanMadinah. Mengenaigurunyaadapuluhanorangyangsemuanyaadalahulama­ulamadalamberbagaibidangilmu. DiantaragurunyaadalahSufyanbinUyainah,AbuYusufAlQadhydanImamMuhammadbinIdrisAsy­ Syafii. ImamHanbalidikenalsangatgemardanbersemangatmenuntutilmu,berburuhadits,ahliibadah,waradan

zuhud.ImamAbuZurahmengatakan:ImamAhmadbinHanbalhafallebihdari1.000.000(satujuta)hadits.

SementaraanaknyaAbdullahbinAhmadbinHanbalmengatakan:Ayahkutelahmenuliskan10.000.000

haditsbanyaknyadantidaklahbeliaumencatatnyahitamdiatasputih,melainkantelahdihafalnyadiluar kepala. Ketika pemerintahan ada ditangan Khalifah Al Mamun, saat itu kaum Mutazilah berhasil mempengaruhi Khalifah untuk mendukung pemikiran mereka dan mempropagandakan pendapat bahwa Al­Quran adalah mahkluk.KaumMutazilahyangdidukungpenuholehKhalifahAl­Mamunmemaksakanpendapatitukepada seluruhrakyat. ParaUlamayangtidaksependapatditangkapdandiinterogasikeistana.Hampirsemuaulamatidakberani menentang karena takut dihukum berat. Satu­satunya ulama yang tetap istiqomah menentang pendapat bahwaAl­QuranadalahmakhlukhanyalahImamAhmadbinHanbal.Akibatnyabeliaudisiksa,dipukulidan hampirsajadibunuh.RupanyaAllahmenyelamatkanbeliaukarenatiba­tibaKhalifahAlMamunmeninggal secara mendadak di Tharsus, sehingga eksekusi hukuman mati kepada Imam Ahmad bin Hanbal tidak sampaidilaksanakan. Sepeninggal Al Mamun, dua orang Khalifah penggantinya yaitu Al Muntashir dan Al­Watsiq masih meneruskankebijaksanaanmendukungkaumMutazilahdanprogandanyabahwaAl­Quranadalahmakhluk. SelamaituImamAhmadbinHanbalhidupdalampersembunyiandanmengasingkandiri. SetelahAl­Watsiq,yangnaiktahtaadalahKhalifahAl­Mutawakil.PadamasaAl­Mutawakilinilahpropaganda bahwa Al­Quran adalah makhluk dihentikan sama sekali. Bahkan Khalifah menangkapi dan menghukum ulama­ulamaMutazilahyangdahulumenjadipeloporutamapropagandakemakhlukanAl­Quran. Khalifah Al Mutawakil sangat menghormati dan memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dijadikan penasehatresmiistana,danKhalifahmendukungpenuhajaran­ajaranImamAhmadbinHanbaldanparaahli hadits. MetodeIjtihadImamAhmadbinHanbal:

1.Al­Quran

2.Hadits

3.IjmaSahabat

4.FatwaSahabat

5.AtsarTabiin

6.HaditsMursal/Dhaif

7.Qiyas

Metode istinbath Imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak menyandarkan pada hadits dan atsar dari pada menggunakan rayu (ijtihad). Beliau lebih menyukai berhujjah dengan hadis dhaif untuk masalah furuiyah daripadamenggunakanQiyas. Kitab­kitabmazhabHanbali:

1. TafsirAl­Quran.

2. MusnadImamAhmad,sebuahkitabkumpulanhaditsyangtebal.

3. KitabNasikhwalMansukh.

4. ALMuqaddamwalMuakhkharfilQuran.

5. JawabatulQuran.

6. KitabAtTarikh.

7. AlManasikulKabir.

8. AlManasikusSaghir.

9. ThaaturRasul.

11.KitabZuhud.

12.KitabAshShalah.

III.Ijtihad

Ijtihadadalahmempergunakansegalakesanggupanuntukmengeluarkan(istinbath)hukumsyaradarisumbernya (Al­QurandanHadits). A.AliranHadits/Atsar Paraulamahijaz(Mekkah­Madinah)yangdipeloporiolehSaidAlMusayyabdalamberijtihadlebihbanyak bersandarkepadahadits danatsarsahabat. Kelompok Hijaz inibanyak jarangmenggunakanrayu(qiyas) dalammetodeijtihadnya,denganlatarbelakangsebagaiberikut:

1.PendudukHijazmewarisikekayaanhaditsdanatsardariparaSahabatNabiyangbanyaktinggaldi

Hijaz,sepertiketetapanAbuBakar,Umar,Usman,jugafatwa­fatwadari:ZaidbinTsabit,Aisyahdan riwayatdariAbuHurairah,AbuSaidAlKudry,dll.

2.NegeriHijazyangberadadipedalamansemenanjungArabia,relatiftidakbanyakmengalamidinamika

perubahansosial.

3.BanyaknyaHaditsdanatsaryangmerekaterimadanditunjangolehdinamikasosialyanglebihstatis

menyebabkanmerekakurangmenggunakandayaanalisis.UlamaHijazlebihmencukupkandiridengan memegangiteks­literalisnash.

4.Mengikutigurumereka,yaituAbdullahbinUmaryangsangattergantungpadahaditsdanatsardan

sangathati­hatidalammenggunakanrayu(qiyas). B.AliranRayu SetelahterbunuhnyaKhalifahUsman,kemudianberlanjutdenganperangJamalyangmenuntutbalasatas darahUsman. Muawiyahtidak mengakuikekhalifahanAlibinAbiThalibsehinggameletus perangShiffin. SetelahperistiwatahkimmunculkaumKhawarijdankelompokSyiah.Kericuhanituterusberlanjutsampai terbunuhnyaKhalifahAlibinAbiThalib. SetelahituBaniUmayyahmenguasaipemerintahandengancara paksa. KelompokKhawarij,SyiahdanBaniUmayyahsatusamalainsalingbermusuhandansalingmenumpahkan darah. Sejak itu mulai timbul hadits­hadits palsu yang dibuat untuk memperkuat kelompoknya masing­ masing. Kelompok SyiahRafidahyangbermarkas diKufahdikenalpalingbanyak membuat Hadits palsu. DenganlatarbelakangtersebutselanjutnyaparaulamaKufahsangathati­hatidalammenerimaperiwayatan hadits. ParaUlamaKufah(Iraq)yangdipeloporiolehIbrahimAnNakhaydalamijtihadnyamenggunakanrayu(qiyas) denganporsiyanglebihbesardaripadaulamaHijaz.Halitudilatarbelakangiolehhal­halsebagaiberikut:

1. ParaSahabatNabiyangtinggaldiKufahtidaksebanyakyangtinggaldiHijaz,sehinggakekayaanhadits

danatsaryangmerekaterimatidaksebanyakyangditerimapendudukHijaz.PendudukKufahmenerima

haditsdari:IbnuMasud,SaadbinAbiWaqash,AlibinAbiThalib,AmarbinYasir,AbuMusaAl­Asyari,

MughirahbinSubah,AnasbinMalik,HudzaifahbinAlYaman.

2. DiKufahmulaimarakparapemalsuhadits,terutamadarikelompokSyiahRafidah,sehinggaUlamaKufah

lebihhati­hatidanlebihselektifdalammenerimahadits.

3. KufahadalahkotayanglebihramaidibandingHijaz,berdekatandenganwilayahPersiayangsebelum

memelukagamaIslam,penduduknyasudahmempunyaiperadabandancaraberpikiryangmaju(rasional).

DisampingitudiKufahmerupakanpusatpergerakankaumSyiahdanKhawarij.JadidiKufahmengalami

dinamikaperubahansosialyanglebihtinggiyangmenuntutpemikirandaripadasekedarmengandalkan

tekshaditsyangditerimadaririwayatsahabatdimasaNabi.

4. MenurutUlamaKufahhukumsyariatmemilikimaknalogis,mencakupseluruhkemaslahatanumat,

didasarkanpadapokok­pokokyangmuhkam(jelasdandapatdipahami)danmengandungalasan­alasan

yangtepatbagihukum.Merekaberusahamenelitialasan­alasandarisetiappenetapanhukumdan

menggalihikmahyangterkandungdidalamnya(qarinahdanmaqashidsyariah),sertamenjadikanhukum

itusejalandenganhimahyangdidapat.Kadang­kadangmerekamenolaksebagianhaditsahadkarena

dianggapbertentangandenganhikmahpersyaratannya.Apalagibilamerekamendapatkanhadits/atsar

yangbertentangandenganhikmahpensyariatannya.

5. UlamaKufahmengikutimetodeijtihadgurumerekadarisahabatNabiAbdullahbinMasudyangdikenal

mengikutiUmarbinKhattabyangbanyakmenggunakandayaanalitismemperhatikanqarinah,maqashid

syariahdanpertimbangankemaslahatan.

Gambaranperbedaanpahamantaraahliqiyasdanahlihadits:

PadasuatuhariRabiah(ahliqiyas)bertanyakepadaSaidAlMusayyab(ahlihadits)tentangdiyat(denda)

anakjariperempuanyangterpotong:

Rabiah:Berapadiyatterhadapsebuahanakjariorangperempuan?

SaidAlMusayyab:10ekoronta.

Rabiah:Jikaduaanakjari?

SaidAlMusayyab:20ekoronta

Rabiah:Jikatigaanakjari?

SaidAlMusayyab:30ekoronta.

Rabiah:Jikaempatanakjari?

SaidAlMusayyab:20ekoronta

Rabiah:Apakahmakinbanyakjariyangterpotong,semakinbesardiyatnya? SaidAlMusayyab:ApakahandabermazhabulamaIraq?itulahsunnahsayatelahterangkan. Demikianlahahlihaditshanyamenerimamentah­mentahtekshadits,sedangkanahlirayutidakbegitusaja menerima teks hadits yang tidak diketahui illlat­illat hukumnya atau yang tidak logis menurut akal. Bagaimanadiyat empat anak jarimalahturunmenjadi20ekor, padahaldiyat satuanak jarisampaitigak

anakjarinaikterusdari10sampai30ekor.

PadasuatuhariAlAuzaibertemudenganAbuHanifahdiMekkah,kemudianAlAuzaibertanyakepadaAbu

Hanifah:

AlAuzai:MengapatuantidakmengangkattanganketikarukudanItidal? AbuHanifah:KarenatidakadahaditsyangshahihdariRasul. Al Auzai : Az Zuhri telah meriwayatkan kepada saya dari Salim, dari ayahnya Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi ada mengangkat tangan saat memulai shalat, saat ruku dan ketika Itidal. AbuHanifah:TelahdiriwayatkankepadakamiolehHammadbinSulaimandariAlqamahdariAlAswaddari IbnuMasudbahwaRasulullahtidakmengangkattanganselaindarisaatmemulaishalatsaja. AlAuzai:SayakemukakanpenilaiantentangAzZuhridanandakemukakanpenilaiantentangHammad. AbuHanifah:HammadlebihpandaidalamurusanfiqihdaripadaAzZuhri.IbrahimlebihpandaidariSalim, AlqamahtidakkurangderajadnyadaripadaAbdullah,walaupunseorangShahabi. Mendengarjawabanitu,AlAuzaipunmintadiri.DarisitutampakbagaimanaAbuhanifahsebagaitokohahli qiyaslebihmengutamakankefaqihanperawidaripadaketinggiansanad. Demikianlahbeberapacontohperbedaanpahamantaraahlihaditsdanahlirayu. C.Aliranzahiri

DipeloporiolehDaudbinAliAl­Zhahiri(202­268H),yanghanyamemegangimaknazhahir(tekstualis­literalis)

nashAl­QurandanHaditstanpamaumemegangimaknalainnya. Kalau digambarkan secara kualitatif metode para imam mazhab dalam menggunakan metode istinbath Hadist­tekstualisdanQiyas­rasionaliskuranglebihsepertidibawahini:

HaditsQiyas TekstualisDaudbinAli(Zahiri)­HanbaliMalikiSyafii­HanafiRasionalis D.SumberPerbedaanPendapat BagiyangsudahmembacaUshulTafsirdanIlmuHaditsdisituadabeberapaulasantentangAl­Qurandan Hadits yang diantaranya menjadi sumber perbedaan pendapat diantara para ulama Mujtahid. Sumber perbedaanpendapatdidalamFiqih:

1.PerbedaanmemahamiAl­Quran

A.Adanyaayat­ayatyangmusytarak(lebihdariduaarti). B.Adanyaayat­ayatyangmasihmujmal(global). C.Adanyaayat­ayatyangAm(umum) D.Adanyaperbedaanpenafsirancakupanlafazh. E.Adanyaperbedaanpenafsiranmaknahakiki­majasi. F.Adanyaperbedaanpendapatpenggunaanmafhum. G.Perbedaanpendapatmemahamiayatperintahdanlarangan.

2.PerbedaanMemahamiHadits

A.Perbedaanpenilaiankesahihansebuahhaditsahad. B.Perbedaanpenilaianke­tsiqoh­anseorangrawi. C.PerbedaansampainyahaditskepadaparaMujtahid. D.Perbedaanpenafsiranmatan(redaksi)suatuhadits. E.Perbedaanpenerimaanhaditsdhaifsebagaihujjah. F.Perbedaanperimaanhaditsyangadamukhtalif(pertentangan)denganqiyasdanatauillatsyariah

3.PerbedaanMetodeIjtihad.

A.ImamAbuHanifah:

a.BerpegangpadadalalatulQur’an

i.Menolakmafhummukhalafah

ii.LafzumumitustatusnyaQat’iselamabelumditakshiskan

iii.QiraatSyazzah(bacaanQur’anyangtidakmutawatir)dapatdijadikandalil

b.BerpegangpadahadisNabi

i.Hanyamenerimahadismutawatirdanmasyhur(menolakhadisahadkecualidiriwayatkan

olehahlifiqh)

ii.Tidakhanyaberpegangpadasanadhadis,tetapijugamelihatmatan­nya

c.Berpegangpadaqaulusshahabi(ucapanataufatwasahabat)

d.BerpegangpadaQiyas

i.mendahulukanQiyasdarihadisahad

e.Berpegangpadaistihsan(keluardariQiyasumumkarenaadasebabkhususyanglebihkuat). B.ImamMalik a.Nash(KitabullahdanSunnahyangmutawatir) i.zhahirNash ii.menerimamafhummukhalafah b.BerpegangpadaamalperbuatanpendudukMadinah c. BerpegangpadaHadis ahad(jadi, beliaumendahulukanamal penduduk Madinahdaripada hadisahad) d.Qaulshahabi e.Qiyas f.Istihsan g. Mashlahah al­Mursalah (mempertimbangkan aspek kemaslahatan, contoh beliau membolehkan intimidasi dalam penyidikan tersangka kejahatan untuk mendapatkan pengakuannya). C.ImamSyafii a.Qur’andanSunnah(artinya, beliaumenaruhkedudukanQur’andanSunnahsecarasejajar, karena baginya Sunnah itu merupakan wahyu ghairu matluw). Inilah salah satu alasan yang membuat Syafi’i digelari “Nashirus Sunnah”. Konsekuensinya, menurut Syafi’i, hukum dalam tekshadisbolehjadimenasakhhukumdalamteksAl­Qur’andalamkasustertentu) b.Ijma’ c.hadisahad(jadi,ImamSyafi’ilebihmendahulukanijma’daripadahadisahad) d.Qiyas (berbeda dg Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i mendahulukan hadis ahad daripada Qiyas) e.Beliautidakmenggunakanfatwasahabat,istihsandanamalpendudukMadinahsebagaidasar ijtihadnya D.ImamAhmadbinHanbal a.An­Nushush (yaitu Qur’an dan hadis. Artinya, beliau mengikuti Imam Syafi’i yang tidak menaruhHadisdibawahal­Qur’an) menolakijma’yangberlawanandenganhadisAhad(kebalikandariImamSyafi’i) menolakQiyasyangberlawanandenganhadisahad(kebalikandariImamAbuHanifah) b.BerpegangpadaQaulusshahabi(fatwasahabat) c.Ijma’ d.Hadisdhaif e.Qiyas

IV.PembagianPembahasanFiqih

IbnuRusyddalamkitabnyaBidayatulMujtahidmembagipembahasanfiqihsebagaiberikut:

1.BagianIbadah.

1.1.KitabTaharah

1.1.1.Taharahdarihadas

1.1.2.Taharahdarinajis

1.2.KitabKitabShalat

1.3.KitabJanazah

1.4.KitabZakat

1.5.KitabZakatFitrah

1.6.KitabShiyam(puasa)

1.7.KitabItikaf

1.8.KitabHaji

1.9.KitabJihad

1.10.KitabAiman(sumpah)

1.11.KitabNadar

1.12.KitabQurban

1.13.KitabSembelihan

1.14.KitabBerburu

1.15.KitabAqiqah

1.16.Kitabmakanandanminumanyangharam

2.BagianMunakahat

2.1.KitabNikah

2.2.KitabTalak

2.3.KitabIla(sumpahtalak)

2.4.KitabDhihar

2.5.KitabLian(mengatakanpunggungistrinyasamadenganpunggungibunya)

2.6.KitabHadlanah(yangberhakmemeliharaanak)

2.7.KitabRadlai(penyusuananak)

2.9.KitabNasab

2.10.KitabIhdad(berkabung)

3.BagianMuamalatMadaniyah

3.1.KitabBuyu(jualbeli)

3.2.KitabSharfi(jualbeliperhiasan)

3.3.KitabSalam(jualbelipesanan)

3.4.KitabKhiyar(pilihanuntukmeneruskanataumembatalkantransaksi)

3.5.BaiilMurabahah(penjualanyangditentukanjumlahkeuntungannyaolehpenjual)

3.6.KitabBaiilAriyah(memberikanpohonuntukdimakanbuahnya)

3.7.KitabIrat(sewa­menyewa)

3.8.KitabJuli(upahbagiyangmenemukanbarangyanghilang)

3.9.KitabQiradli(berdualaba)

3.10.KitabMusaqah(parohhasilmerawatkebun)

3.11.KitabSyarikah(berduasaham)

3.12.KitabSyufah

3.13.KitabQismah(pembagian)

3.14.KitabRuhun(gadai)

3.15.KitabAlHajr(orangyangdilarangbertindaksendiri)

3.16.KitabTaflis(orangpailit)

3.17.KitabShulhi(kesepakatandamaidaripersengketaan)

3.18.KitabJaminandanTanggungan

3.19.KitabHawalah(pemindahanhutang)

3.20.KitabWakalah(memberikuasa)

3.21.KitabLuqathah(barangtemuan)

3.22.KitabWadiah(menitipkanbarang)

3.23.KitabAriyah(peminjamanbarang)

3.24.KitabGhasbi(penyerobotanhakmilikoranglain)

3.25.KitabIshtihqaq(memperolehkembalihaknya)

3.26.Kitabhibah

3.27.KitabWashaya

3.28.KitabFaraidl(warisan)

3.29.KitabItqi(memerdekakanbudak)

3.30.KitabKitabah(menebusdiridariperbudakan)

3.31.KitabTadbir(kemerdekaanbudaksetelahtuannyameninggal)

3.32.KitabUmahatilAulad(budakyangdijadikanibuanaknya)

4.BagianInayatwaUqubat(pidana)

4.1.KitabQisas(pembunuhandanmelukai)

4.2.KitabJarahi(qisas,diat,pembebasantuntutan)

4.3.KitabDiyat(dendapembunuhan)

4.4.KitabQasamah(sumpahpendudukyangditemukanmayatdikampungnya)

4.5.KitabZina

4.6.KitabQadzaf(tukas)

4.7.KitabKhamr

4.8.KitabSariqah(pencurian)

4.9.KitabHirabah(perampokan,penjarahan,perusuh)

5.BagianPeradilan

5.1.KitabAqdliyah(kehakiman)

5.2.KitabSyahadah(kesaksiandansumpahmenolaktuduhan)

V.Mujtahid,MuftidanHakim

A.JenisMujtahid

1.MujtahidMutlaq:yaituparaKhulafaurRasyidin,yangsudahadagaransidanrekomendasidariRasul

untukdiikutiolehumat.

2.MujtahidMustaqil:yaituparaimammazhabfiqihyangmuktabar.

3.Mujtahidfil Mazhab: yaitulebihbanyak mengikuti salahsatuimam mazhabtapi dalam beberapa masalahpokok berbedapendapat denganimamnya. ContohnyaAbuYusuf, MuhamadAl Hasandari mazhabhanafi,AlMuzanydarimazhabSyafii. 4.Mujtahidfil Masail : yaitumempunyai ijtihadsendiri dalam beberapamasalahcabang, bukanpada masalahpokok,sepertiAtTahawidalammazhabHanafi,AlGhazalidalammazhabSyafiI,AlKhiraqi dalammazhabHanbali.

5.MujtahidMuqaiyad:yaitutidakmengeluarkanijtihadsendiri,kecualiterhadapmasalah­masalahyang

belumdibahasolehimammazhabsebelumnya.Mujtahidinimengetahuiseluk­belukdanargumenpara imammazhab,mampumentarjihmanayanglebihkuatdanlebihutamadaripendapatimammazhab yangberbeda­beda. ContohnyaAlKarakhi, AlQaduridalammazhabHanafi, ArRafidanAnNawawi dalammazhabSyafii.

B.Syarat­syaratMujtahid

1.Akidahnyabenar.

2.Bersihdarihawanafsu.

3.Mengetahuibahasaarabdengansegalacabangnya,seperti:nahwu(gramatika),sharaf(konyugasi),

balagah(retorika),maani,bayan(kejelasan)danbadi(efektifitasbicara),mengetahuiirab(fungsikata dalamkalimat),tasrif(konyugasi),masdar(katadasar),musytaq(bentukkataturunan),serta mengetahuisyair­syairArablampauyangterkenaluntukmengetahuiartikata­katasulityangjarang digunakan. Mujahidberkata:TidakdiperkenankanbagiorangyangberimankepadaAllahdanhariakhiruntuk berbicaratentangKitabullah(menafsirkan)apabilaiatidakmengetahuiberbagaidialekbahasaArab.

4.MemahamiilmuAl­Qurandanilmutafsir.

5.Mengetahuiilmuhadits,atsarsahabatdantabiin.

6.MengetahuiIjmamasaKhulafaurRasyidin.

7.Mengetahuiilmufikihdanushulfikih.

8.Pemahamandanketelitianyangcermatakanqarinah,dhalalahnash,illathukum,sertatujuantasyri

sehinggamampumenyimpulkanmaknayangsejalandengansyariat.

C.MuftidanHakim

Muftiadalahorangyangmemberikanfatwabiasanyatentanghukumfiqihsesuatumasalah,sedangkan

hakimadalahorangyangmenjatuhkanvoniskeputusanhukumterhadapsuatusengketamasalahantaradua

pihakyangbersengketa.Keduanyasamasamamemutuskanhukumberdasarkanhukumsyara.

Sedangkanperbedaanantaramuftidanhakimadalah:

1.Memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada menjatuhkan vonis putusan hukum. Fatwa boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak, pria, wanita, famili, kerabat, orang asing. Sedangkan vonis putusan hanya diberikan oleh orang merdeka, laki­laki, tidak ada hubungan kerabat dengan yang bersengketa.

2.Putusanhakimmengikatkeduabelahpihakyangbersengketa,sedangkanfatwamuftibolehditerima

bolehtidak. 3. Fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan keputusan hakim dapat membatalkanfatwamufti.

4.Muftitidakdapatmemberiputusankecualimuftitersebutjugamenjadihakimsedangkanhakimharus

memberikanfatwaapabilatelahmenjadisuatukeharusan. 5.Hakimsebaiknyatidak memberikanfatwaterhadapmasalah­masalahyangmungkinmuncul dalam peradilan, karena dikhawatirkan bila hakim memutuskan putusan yang berbeda dengan fatwanya, tentunyaituakanmenyulitkan. SyuraihAlQadhypernahberkata:

Sayamemutuskanperkaradiantarakamubukanmemberikanfatwa.

VI.IttibadanTaqlid

Ittiba adalah mengikuti pendapat (ijtihad) orang lain dengan mengetahui argumen, dalil­hujjahnya, sedangkan taqlidadalahmengikutipendapat(ijtihad)oranglaintanpamengetahuiargumen,dalil­hujjahnya. ImamGhazalidalamAlMustafamengatakan:

Ittibadalamagamadisuruh,sedangkantaqliddilarang.

HukumTaqlid:

a.Taqlidyangwajib:taqlidkepadaRasulullah,dalamistilahkaumsalaftaqlidkepadaRasulullahdisebut

ittiba.

b.Taqlidyangharam:

1.Tidakmenghiraukannashsyarasemata­matalantaranmengikutiorangtua,moyang­leluhur.

2.Taqlidkepadaseseorangyangbelummuktabardiakuiapakahpunyakompetensiuntukmeng

istinbath­kanhukumfiqih.

3.Taqlidbutakarenafanatikterhadaporangtertentuwalaupunadahujjahdanargumenyanglebihkuat

yangbertentangandenganpendapatorangtersebut. c. Taqlid yang dibolehkan : mengikuti pendapat ulama mujtahid yang sudah muktabar mempunyai kompetensi meng istinbathkan hukum fiqih, terutama bagi orang awam yang tidak punya kemampuan mengetahuihukumhukumsyarasecaramendalam. PeriodeTaqlid:

1.Periodepertama(pascamasaImamMazhab,abadke­IVHjatuhnyaBaghdadabadke­VIIH),

2.Periodekeduadariabadke­IVHabadke­XH.

3.Periodeketigadariabadke­XHsampaimasaMuhammadAbduh.

4.PeriodekeempatdarimasaMuhammadAbduhsekarang.

Dalammasamaraknyamasataqlidtetapimasihadajugaulamaulamamujtahidyangtetapmenghidupkanapi

ijtihaddiantaranya:

1.IzzudinbinAbdisSalam(578­660H).

2.IbnuDaqiqilIed(615­702H).

3.IbnuRifah(645710H).

5.IbnuQoyyimAlJauziah(691­751H).

6.AnNawawi

7.AlBulqini(724805H).

8.IbnuHajarAtsqolani(773­858H).

9.AlAsnawi(714­784H)

10.AlJalalulMahalli(791­864H).

11.AlJalalusSuyuthi(846911H).

12.AshShanani(abadXIIH)pengarangSubulussalam.

13.AsySyaukani(abadXIIH)pengarangNailulAuthar.

14.MuhammadAbduh,dariAlAzharmenerbitkantabloidAlManar.

15.RasyidRidha.

VII.KetentuanHukum(MahkumBih)

A.Wajib

Yaitupekerjaanyangbilatidakdikerjakanmendapatkandosa.

Hukumwajibterbagimenjadi:

1.Wajib Muthlaq = wajib yang tidak ditentukan dan tidak dibatasi waktunya, contoh : wajib membayar kafarahsumpah,tapiwaktunyatidakditentukanolehsyara.

2.WajibMuwaqqat=wajibyangditentukanwaktunya,contohshalatlimawaktu,puasaramadhan.

3.Wajib Muwassa = wajib yang diluaskan waktunya, contoh waktu shalat lima waktu, sholat isak dari petangsampaisubuh.

4.WajibMudhaiyaq=wajibyangsempitwaktunya,puasaramadhanwaktumulainyadanberakhirnyasama

yaitudariterbitfajarsampaimaghrib.

5.WajibDzuSyabahain=wajibmuwassasekaligusmudhaiyaq,yaituwaktumulainyasamadenganwaktu

berakhirnyadanwaktunyapanjang,contohnyaibadahhaji.

6.Wajibain=wajibyangdibebankankepadasetiapindividu,tidakdapatdiwakilkanolehataukepadaorang

lain.

7.WjibKifayai=wajibyangdibebankankepadasebagianindividu,bilasebagianindividusudahmenunaikan

makagugurkewajibanindividuyanglain,contoh:mengurusjenazah.

8.WajibMuhaddad=wajibyangditentukankadarnya,contoh:zakat.

9.WajibGhairuMuhaddad=wajibyangtidakditentukankadarnya,contoh:sedekah,wakaf.

10.WajibMuaiyin=wajibyangditentukanzatnya,contoh:membacaAlFatihahdalamshalat.

11.WajibMukhaiyar=wajibyangdiberikebebasanmemilih,contoh=kafarahsumpah.

12.WajibMuaddaa=Wajibyangditunaikandalamwaktunyaadaan.

13.WajibMaqdi=wajibnyangditunaikansesudahlewatwaktunyaqadaan.

14.WajibMuaad=wajibyangdikerjakanmengulangkarenakurangsempurnanyayangditunaikanpertama.

B.Sunnat

Yaitubiladikerjakanmendapatpahaladanbiladitinggalkantidakberdosa.

PembagianSunnat:

1.SunnatHadyin=sunnatuntukmenyempurnakankewajiban­kewajibanagama,contoh:azandanjamaah.

2.Sunnat Zaidah= sunnat yangdikerjakanNabi dalam urusanadat kebiasaan, contoh: makan, minum, adat,kesukaanNabiyangbagusbiladitirudantidakdicelabiladitinggalkan. 3.Sunnat Muakkadah= sunnat yangseringdikerjakanNabi (jarangditinggalkan), contoh: shalat sunnat rawatib,shalattahajud.

4.SunnatGhairuMuakkadah=sunnatyangkadangditinggalkanolehNabi,contoh:shalatsunnat4rakaat

sebelumduhur.

C.Mubah

Yaitusesuatuyangdibolehkan,bolehdikerjakandanbolehditinggalkan.

Catatanuntukperkarayangmubah:

1.Janganberlebihan.

2.Janganmembuatperkarabaru(bidah)dalamagamayangtanpaadacontohatautanpaadamaslahatnya

dalamurusanduniaatautidakmenjadisaranakemaslahatanyanglain.

3.Jangansibukdenganperkarayangmubahsehinggamelalaikandariakhirat.

D.Makruh

Yaitubiladikerjakantidakdicela,tetapibiladitinggalkanterpuji.

PembagianMakruh:

1.Makruh Tanzih = makruh yang tidak dicela bila dikerjakan, tetapi terpuji bila ditinggalkan, contoh :

merokok,makanjengkol,shalatdiakhirwaktu.

2.MakruhTahrim=makruhyangdekatkepadaharam,yaituharamyangdalilnyabelumqathi(pasti)yaitu

darihaditsahad.

E.Haram

Yaitubiladikerjakanmendapatdosa,contohnya:meninggalkanshalatlimawaktu,makandagingbabi.

VIII.ObyekHukum(MahkumFih)danSubyekHukum(Mahkum

Alaih)

Obyekhukumdalamfiqihadalahbebanpekerjaankepadaparamukallaf(orangdewasadanberakalsejahtera

yangterkenanbebanhukum)apabilamemenuhibeberapasyarat:

a.Mungkinterjadi/bukanyangmustahilterjadi.

b.Sanggupdikerjakan.

c.Dapatdibedakan.

d.Diketahuiberdasarkandalil.

e.Untukmelaksanakantaat(ibadah).

Subyekhukumadalahparamukallaf(orangyangdibebanihukum).Seseorangmendapatbebantaklif(beban

hukum)apabilamemenuhibeberapasyarat:

a.Memahamiperintah(bebanhukum)yangdibebankankepadanya.

b.Baligh(dewasa).

c.Berakal(sadardanwaras).

Halanganhalangan:

1.Gila

2.Setengahgila

3.Lupa

4.Tidur

5.Pingsan

6.Mabuk

7.Sakit,halanganuntukpuasa,shalatdenganberdiri.

8.Haid

9.Nifas

10.Mati

11.Safar(bepergian),halanganuntukwajibnyashalatjumat

12.Silap(tidaksengaja)

13.Paksaan

14.Hujan,halanganuntukshalatberjamaah.

15.Tuarentapikun.

IX.UshulFiqih

A.Pengertian

Ushulfiqihadalahkaidahkaidahdanmetodologidasaryangdigunakanuntukistinbath(mengeluarkan)hukum

darisumbernyayangberupadalil­dalilyangtafshili(jelas).

Macam­macamdalil:

A.Dalilnaqli(teks):

1.Al­Quran

2.Sunnah(Hadits)

B.Ijma(konsensus) C.Dalilaqli(akal)

1.Qiyas

2.Istihsan

3.MaslahahMursalah

4.Danlain­lain.

FirmanAllahdalamQSAnNisa[4]:59

TaatilahAllahdantaatilahRasuldanUlil­Amri(pemegangurusan)diantarakamu.Makajikakamuberselisih dalamsuatuperkaramakakembalikanlahkepadaAllahdanRasulNya. TaatilahAllahmerujukkepadaAl­Quran. TaatilahRasulmerujukkepadasunnah(hadits) danUlil­Amri(pemegangurusan)diantarakamumerujukkepadaIjma(konsensus)ulil­amri. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul­Nya merujuk kepada Qiyas, maksudnya bandingkanlah dengan yang dekat dan serupa dengan yang telah ada pada Al­Quran dan atau Hadits, pelajari qarinah (petunjuk) hikmah syariatdidalamnya,dsb.

FirmanAllahdalamQSAn­Nahl:44

DanKamiturunkankepadamuAl­Quranagarkamumenerangkankepadaumatmanusiaapayangtelah

diturunkankepadamerekaagarmerekaberpikir.

AyatdiatasdenganjelasAllahmemerintahkanumatIslammenggunakanakalnyauntukmemikirkanAl­Quran,

yaitumenggunakansegaladayaupayakemampuanberpikiruntukberijtihadmenyimpulkanhukumfiqihdari

ayat­ayatAl­Quranyangtersurat(eksplisit­tekstual)maupunyangtersirat(implisit­kontekstual).

HaditsNabi:

DiriwayatkandariMuadzbinJabal,bahwaRasulullahtatkalamengutusMuadzsebagaiqadli(hakim)diYaman,

beliaubertanya:Bagaimanakamuakanmemutuskanhukumjikamenghadapikasus?Muadzmenjawab:Saya

akanmemutuskandenganapayangadapadakitabAllah.Rasulullahbertanyalagi:jikatidakdidapatdiKitab

Allah?Muadzmenjawab:MakaakuputuskandengansunnahRasulullahSAW.Rasulullahkembalibertanya:

JikatidakterdapatpadaSunnahRasulullah?Muadzakhirnyamenjawab:AjtahidurrayiSayaakanberijtihad

denganakal­pikiransaya,sayatidakputusasa.Muadzberkata:LaluRasulullahmenepukdadaku,seraya

bertahmid:SegalapujibagiAllahyangtelahmemberitaufiqkepadautusanRasul­nyayangdiridhoioleh­Nya.

(HRAbuDawud).

HaditsMuadzdiatasjugamenunjukkanijtihaddenganakaldibolehkanolehRasulullahdandiridloiolehAllah,tapi

dengancatatanijtihaddenganakalbarudigunakanbilatidakditemukandalilpadaAl­QurandanHadits.

B.SumberHukumPimer

1.Al­Quran

Al­Quranadalahsumberhukumprimeryangpertama,Dalilyangberupaayat­ayatAl­Quranbersifatqathi (pasti)wurudnya(sumbernya)yaituberupakhabaryangsampaikepadakitadengancarayangmutawatir dandijaminterpeliharapenukilannya.Sedangkandhalalah(petunjuklafazhnya)adayangqathiyaituyang sharih (jelas) sehingga semua ulama menyepakati maknanya dan ada yang masih menimbulkan perbedaanpendapatdalammenafsirkanmaknanya.(BacakembalimeteriUshulTafsirtentangmuhkam­ mutasyabih, mantuq­mafhum, am­khas, mutlaq­muayyad, mujmal­mufassar, makna hakikat­majaz­ musytarak).

2.Sunnah(Hadits)

Haditsnabimerupakansumberhukumprimerkedua,PerananHaditsterhadapAl­Quranadalahsbb:

1.MemperkuathukumyangadadiAl­Quran.

2.Menerangkan(bayan)hukumyangdisebutkandalamdalamAl­Quran.

3.MerincihukumyangdisebutkandalamdalamAl­Quran.

4.Mentakhsish(mengkhususkan)dariketentuanyangumumdariAl­Quran.

5.Menghapus(nasakh)hukumyangadadiAl­Quran.

6.MelengkapihukumyangbelumadadiAl­Quran.

Hadist nabi yang mutawatir (banyak jalan sanadnya) dan sahih maka dalilnya bersifat Qathi (pasti) wurudnya(sumbernya).Sedangkanhaditsahad(jalansanadnyatidakmencapaiderajadmutawatir)dan masih diperselisihkan ke sahihannya oleh para ulama hadits maka dalilnya bersifat dzanni (dugaan) wurudnya(BacakembalimeteriIlmuHaditstentangmushthalahhaditsdanmukhtalifulhadits). Demikianpuladhalalah(petunjuklafazh)nya,bilamaknanyasharihdantidakadaperbedaanpendapat diantara ulama maka qathi pula dhalalahnya. Tapi bila ada perbedaan pendapat diantara para ulama mengenaimaknanyamakamenjadidzunnidhalalahnya. C.IstinbathhukumdaridalilAl­QurandanHadits

1.Kejelasanmaknalafazh

Tingkatkekuatankejelasanlafazhdalilyangjelas,terdiriatas:

a.Zhahir,palingrendahtingkatkejelasannya.Masihmemungkinkanadanyamaknalain(ihtimal).

Contohzhahirsepertipadaayat:

Danjikakamutakutakandapatberlakuadilterhadap(hak­hak)perempuanyangyatim,(bilamana kamumengawininya),makakawinilahwanita­wanita(lain)yangkamusenangi:dua,tigaatau empat.Kemudianjikakamutakuttidakakanberlakuadil,maka(kawinilah)seorangsaja.(QSAn­

Nisa:3).

Dari segi zhahir lafazh ayat membolehkan poligami maksimal sampai empat orang istri dengan syarat harus berlakuadil. Namunlafadz zhahirmasihmemungkinkanmenerimaadanyatakhshis (pengkhususan),tawildannasakh. b.Nash,lebihjelasdarizhahirkarenatidakmenerimakemungkinanmaknalain(ihtimal). Contohnashsepertipadaayat:

Perempuanyangberzinadanlaki­lakiyangberzina,makaderalahtiap­tiapseorangdarikeduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk

(menjalankan)agamaAllah,jikakamuberimankepadaAllahdanhariakhirat.(QSAn­Nur:2).

Hukum hudud dera seratus kali menunjukkan bilangan yang pasti tidak kurang tidak lebih dari seratusyangtidakmenerimakemungkinanjumlahyanglain. c.Mufassar, lebih jelas dari nash, karena ada dalil yang menafsirkan secara detail lafazh yang sebelumnyamasihmujmal(global). PerhatikanfirmanAllah:

Laki­lakiyangmencuridanperempuanyangmencuri,potonglahtangankeduanya.(QS Al­Maidah

[3]:38).

Ayatdiatasmasihbersifatmujmal(global)yangkemudiandatanghaditsnabiyangmenafsirkannya sehingga menjadi mufassar (ditafsirkan), hadits yang menafsirkan ketentuan potong tangan bagi pencuriadalah:

tidak dikenakan hukuman potong tangan, pencurian terhadap mayang kurma, tidak pula pencuri buah­buahan.

Tidakdikenakanhukumanpotongtangan,pencurianyangkurangdari10dirham.

Demikianjugatidak dilakukanhukumpotongtanganbagiprajurit yangmencuridalampererangan dan Khalifah Umar menetapkan tidak menerapkan hukum potong tangan pada pencurian ketika musimpaceklikdankelaparan.

Dalilyangmufassartidakmempunyaikemungkinanmaknalainkecualiberupanasakh.

d.Muhkam,palingjelaskarenatidakmenerimakemungkinanmaknalain(ihtimal)baikituberupa

takhsis,tawilmaupunnasakh,sepertifirmanAllah:

Danjanganlahkamuterimakesaksianmerekabuatselama­lamanya.(QSAn­nur:4).

Demikianjugahaditsnabi:

Jihadituterusmenerussampaiharikiamat.

Sedangkanlafazhyangtidakjelasmaknanya,terdiriatas:

a. Al­Khafi, maknanya tidak jelas pada sebagian pengertian cakupan makna yang dimaksud (maudlul). Haditsnabi:Orangyangmembunuhitutidakberhakmendapatwarisan. Lafazh qatil (pembunuh) dari segi arti maupun sasaran adalah pembunuhan yang sengaja. Maka bagaimanahalnyadenganpembunuhankarenatidaksengaja,apakahpembunuhyangtidaksengaja juga tidak berhak mendapat warisan ? Disini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Imam mazhab. Contoh lain yaitu lafazh sariq pencuri maka pengertian umumnya adalah orang yang secara sembunyi­sembunyimengambilhartaoranglainyangtersimpan.Makapencopet(ath­tharar)apakah termasuk katagori pencuri atau bukan, karena pencopet mencuri dengan terang­terangan tidak sembunyi­sembunyisehinggaapakahharusditerapkanhukumpotongtanganatautidak. Demikianjugapencurikainkafan(nabbasy)apakahtermasukkategoripencuri(sariq)ataubukan, karenapencuri kainkafanmencuri barangyangbukanmilik orangyanghidupdantentunyajuga bukanhakmiliksimayatsehinggaapakahharusditerapkanhukumpotongtanganatautidak. ImamAbuHanifahdanMuhammadHasanAsySyaibanitidakmemasukkanpencopetdanpencuri kainkafandalamkatagoripencuriyangharusdihukumpotongtangan.SedangkanImamAbuYusuf, ImamSyafii,ImamMalik,ImamAhmadbinHanbalmemasukkanpencopetdanpencurikainkafan termasukpencuriyangharusdihukumpotongtangan. b.Al­Musykilyaitulafazhyangmaknanyasamarkarenasebabpadalafazhitusendiri.Contohnya lafazh yang musytarak (punya lebih dari satu arti). Contohnya kata ain, kata ini mengandung beberapa makna bisa berarti : mata, mata air, esensi zat dan mata­mata (intel). Lafazh musykil harus diperhatikan dalam konteks apa kata itu dirangkai dengan kata yang lain menjadi kalimat denganpengertianyangtepatdanharusdicariperbandingannyadaridalil­dalilyanglainyangdapat membantupenafsirannya. c.Mujmal(global)yaitulafazhyangmaknanyamengandungcakupandankemungkinanyangluas yangbanyakyangtidakmungkindiketahuisecarapastikecualimelaluidalillainyangmenjelaskan sehinggayangmujmaltersebutmenjaditerjelaskan(mubayyan). Contohyatentangperintahsholatdanmanasikhaji,kedualafazhitumasihmujmalmakadaridalil beberapahaditsyangberupaperkataandancontohperbuatannabiyangmenjelaskandetailtatacara sholatdanhaji. d.Mutasyabihyaitulafazhyangsangatsamarmaknanya,sangatsulitbahkanadayangtidak mungkindipahamimaknanyaolehakalulamasekalipundanhanyaAllahyangtahumaknanya. contohayat­ayatyangmutasyabihadalah:

1.Ayat­ayatmansukh(yangdihapus)dantidakdiberlakukanhukumnyaatautelahdihapus

lafadznyadarimushaf.

2.Ayat­ayatyangmengandungkata­katayangsulitdipahamimaksudnya.

RiwayatAbuUbaid,dariAnas:KhalifahUmarpernahmembacaayat,wafakihatanwaabban

Danbuah­buahandanrumput­rumputan(QSAbasa[80]:31),laluiaberkata:Kalaubuah­

buahaninikamitelahmengetahui,tetapiapakahyangdimaksudal­ab?,kemudianUmar berkatakepadadirinyasendiri:HaiUmar,sesungguhnyaapayangkamulakukanitubenar­ benarsuatuperbuatanmemaksakandiri. RiwayatlaindariMuhammadbinSaddariAnas:Umarberkatakepadadirinyasendiri:Inihal yangdipaksakan,tiadadosabagimubilatidakmengetahui.

3.Ayat­ayattentangAsmaAllahdansifat­sifatNyayangmenyerupaisifatmahkluk,contoh:

AllahMahaMelihat,MahaMendengar,MahaMengetahui,MahaBerfirman(Kalam),MahaHidup, dsb.

4.Ayat­ayattentangperbuatanAllahyangmenyerupaiperbuatanmahkluk,contoh:Allah

bersemayamdiatasArsy,Allahturunkelangitdunia,Allahmelempar,dandatanglahTuhanmu, dsb

5.Ayat­ayattentanganggotatubuhAllah,contoh:Segalasesuatupastibinasakecuali

wajahNya,tanganAllahdiatastanganmereka,dsb

6.Hakikatsebenarnyatentangayat­ayatmetafisika(ruh,alamjin,alammalaikat,alamkubur,

surga­neraka,akhirat).

7.Huruf­hurufhijaiyahpadaawalsurat(hurufmuqattaah).

Yangperludiingatbahwaayat­ayatmengenaitaklif(bebankewajiban)danyangmemuatketentuan­ ketentuanhukumyangmerupakansendisyariatIslamdidalamnyatidakadayangmutasyabih. (BacakembaliUshulTafsirPointVItentangMuhkamMutasyabih)

A.Mantuqyaitumaknaberdasarkanbunyieksplisityangtersurat(tekstual)

B.Mafhumyaitumaknaberdasarkanpemahamanimplisityangtersurat(kontekstual).

A.Mantuq

Mantuqadalahmaknalahiryangtersurat(eksplisit)yangtidakmengandungkemungkinanpengertianke maknayanglain.

Mantuqterdiriatas5(lima)kategori:

1.Nash,ialahlafazhyangbentuknyasendiritelahdapatmenunjukkanmaknayangdimaksudsecara

jelas(sharih),tidakmengandungkemungkinanmaknalain.ContohnyapadaQSAl­Baqarah[2]:196

:

Maka(wajib)berpuasatigaharidalammasahajidantujuhhari(lagi)apabilakamutelahpulang kembali, itulahsepuluh(hari)yangsempurna. PenyifatansepuluhdengansempurnatelahmematahkankemungkinanSepuluhinidiartikanlain secaramajaz(kiasan).Inilahyangdimaksuddengannash.

2.Zahir,ialahlafazhyangmenunjukkansesuatumaknayangsegeradipahamiketikaiadiucapkan

tetapidisertaikemungkinanmaknalainyanglemah(marjuh).Jadizahiritusamadengannashdalam halpetunjuklafazhnyakepadabunyiyangtersurat.Namundarisegilainiaberbedadengannash, karenazahirmasihdisertaikemungkinanmenerimamaknalainmeskipunlemah.Misalnyadalam

QSAl­Baqarah[2]:173famanidlthurroghairabaghiwalaad.Lafazhal­baghdigunakanuntuk

maknaal­jahil(bodoh,tidaktahu)danaz­zalim(melampauibatas,zalim).Tetapipemakaianuntuki maknakedualebihtegasdanpopulersehinggamaknainilahyangkuat(rajih),sedangmaknayang

pertamalemah(marjuh),JugadalamQSAl­Baqarah[2]:222:

Danjanganlahkamumendekatimerekasebelummerekabersuci. Berhentihaiddinamakansuci(tuhr),berwudhudanmandipundisebuttuhr.Namunpenunjukankata tuhrkepadamaknakedua(mandi)lebihtepat,jelas(zahir)sehinggaitulahmaknayangrajih(kuat), sedangkanpenunjukankepadamaknayangpertama(berhentihaid)adalahmarjuh(lemah).

3.Muawwal,adalahlafazhyangdiartikandenganmaknamarjuhkarenaadasesuatudalilyang

menghalangidimaksudkannyamaknayanglebihrajih.Muawwalberbedadenganzahir;zahir diartikandenganmaknayangrajihsebabtidakadadalilyangmemalingkannyakepadayangmarjuh, sedangkanmuawwaldiartikandenganmaknamarjuhkarenaadadalilyangmemalingkannyadari maknarajih.Akantetapimasing­masingkeduamaknainiditunjukkanolehlafazhmenurutbunyi ucapanyangtersurat.MisalnyadalamQSrendahkanSAYAP

4.Dalalahistidaadalahkebenaranpetunjuk(dalalah)lafazhkepadamaknayangtepatterkadang

bergantungpadasesuatuyangtidakdisebutkan.ContohnyapadaQSAl­Baqarah[2];184:

Makajikadiantarakamuadayangsakitataudalamperjalanan,maka(wajiblahberpuasa)sebanyak hariyangditinggalkanpadahari­hariyanglain. Ayatinimemerlukansuatulafazhyangtidakdisebutkanyaitulaluiaberbuka,sebabkewajibanqada puasabagimusafirituhanyaapabilaiaberbukadalamperjalanannyaitu.Sedangkanjikaiatetap

berpuasamakabaginyatidakadakewajibanqada.ContohyanglainpadaQSAn­Nisa[4]:23:

Diharamkanataskamuibu­ibumu Ayatinimemerlukanadanyaadanyakata­katayangtidakdisebutkan,yaitukatabersenggama, sehinggamaknanyayangtepatadalahdiharamkanataskamu(bersenggama)denganibu­ibumu.

5.DalalahIsyarahadalahkebenaranpetunjuk(dalalah)lafazhkepadamaknayangtepat

berdasarkankepadaisyaratlafazh.ContohnyapadaQSAl­Baqarah[2];187:

Dihalalkanbagikamupadamalamharibulanpuasabercampurdenganistri­istrikamu;mereka adalahpakaianbagimudankamupunadalahpakaianbagimereka.Allahmengetahuibahwasanya kamutidakdapatmenahannafsumu,karenaituAllahmengampunikamudanmemberimaaf kepadamu.MakasekarangcampurilahmerekadanikutiahapayangtelahditetapkanAllahuntukmu, danmakanminumlahhinggajelasbagikamubenangputihdaribenanghitam,yaitufajar Ayatinimenunjukkansahnyapuasabagiorang­orangyangpagi­pagiharimasihdalamkeadaan junub,sebabayatinimembolehkanbercampursampaidenganterbitfajarsehinggatidakada kesempatanuntukmandi.Keadaandemikianmenuntutataumemaksakitaberpagidalamkeadaan junub.Membolehkanmelakukanpenyebabsesuatuberartimembolehkanpulamelakukansesuatu itu.Makamembolehkanbercampursampaipadabagianwaktuterakhirdarimalamyangtidakada lagikesempatanuntukmandisebelumterbitfajar,berartimembolehkanjugaberpagidalamkeadaan junub. B.Mafhum Mafhumadalahmaknayangditunjukkanolehlafazahtidakberdasarkanpadabunyiucapanyang tersurat,melainkanberdasarkanpadapemahamanyangtersirat.

Mafhumterdiriatas2(dua)jenis:

a.Mafhummuwafaqah(perbandingansepadan),yaitumaknayanghukumnyasepadandengan

mantuq,terdiridari:

1.Fahwalkhitab,yaituapabilamaknayangdipahamiitulebihharusdiambilhukumnbyadaripada

mantuq.MisalnyapadaQSAl­Isra[17]:23:

Makasekali­kalijanganlahkamumengatakankepadakeduanya(orangtua)perkataanah.

Ayatinimengharamkanperkataanahyangtentunyaakanmenyakitihatikeduaorangtua,maka denganpemahamanperbandingansepadan(mafhummuwafaqah),perbuatanlainseperti mencaci­maki,memukullebihdiharamkanlagi,walaupuntidakdisebutkandalamteksayat.

2.LahnulKhitab,yaituapabilamafhumsamanilainyadenganhukummantuq.MisalnyapadaQS

An­Nisa[4]:10:

Sesungguhnyaorang­orangyangmemakanhartaanakyatimsecarazalim,sebenarnyamereka

itumenelanapisepenuhperutnya

Ayatinimelarangmemakanhartaanakyatim,makadenganpemahamanperbandingansepadan

(mafhummuwafaqah),perbuatanlainseperti:membakar,menyia­nyiakan,merusak,

menterlantarkanhartaanakyatimjugadiharamkan.

b.MafhumMukhalafah(perbandinganterbalik),yaitumaknayanghukumnyakebalikandari

mantuq,terdiridari:

1.Mafhumsifat,yangdimaksudadalahsifatmanawi,contohnyapadaQSAl­Hujurat[49]:6

:

Haiorang­orangyangberiman,jikadatangkepadamuorangfasikmembawasuatuberita makaperiksalahdenganteliti Ayatinimemerintahkanbertabayun(memeriksa,meneliti)beritayangdibawaolehorang fasik.Makadenganpemahamanperbandinganterbalik(mafhummukhalafah)bahwaberita yangdibawaolehorangyangtidakfasiktidakperludiperiksa,diteliti.Iniberartiberitadari orangyangadildantsiqohwajibditerima.

2.Mafhumsyarat,yaitumemperhatikansyaratnya.ContohnyasepertipadaQSAt­Talaq

[65]:6:

Danjikamereka(istri­istriyangsudahditalak)itusedanghamil,makaberikanlahkepada merekanafkah. Denganpemahamanperbandinganterbalik(mafhummukhalafah)berartiistriyangditalak tidaksedangdalamkeadaanhamil,tidakwajibdiberinafkah.

3.Mafhumgayah(maksimalitas),misalnyapadaQSAl­Baqarah[2]:230:

Kemudianjikasuamimentalaknya(sesudahtalakkedua),makaperempuanitutidakhalal lagibaginyahinggaiakawindengansuamiyanglain Denganpemahamanterbalik,makabilamantanistriyangsudahditalaktigakalikemudian menikahlagidenganlelakilaindankemudianberceraimakamenjadihalaldikawinlagi.

4.Mafhumhasr(pembatasan,hanya),misalnyapadaQSAl­Fatihah[1]:5:

HanyaEngkaulahyangkamisembahdanhanyakepadaEngkaulahkamimemohon

pertolongan

DenganpemahamanterbalikmakatidakbolehmenyembahselainAllahdantidakboleh

memohonpertolongankepadaselainAllah.

BerhujjahdenganMafhum:

a.Ulama­ulamaHanafiah,menolakberhujjahdenganmafhummukhalafah(perbandinganterbalik). b.UlamaHanafiyahdanSyafiiyahtidakmemakaimafhumlaqab.

3.CakupanLafazh

A.Am(umum)Khas(khusus) LafazhAm(umum) Adalahlafazhyangmaknanyaluasmeliputisatuan­satuan(juziyah)yangrelevandengancakupan maknaitutanpabatas.

AllahberfirmandalamQSAl­Ankabut[29]:33:

SesungguhnyaKamiakanmenyelamatkankamudankeluargamu. BerdasarkankeumumanlafazhkeluargapadafirmanAllahdiatasyangmakaNabiNuhmenagihjanji AllahketikabanjirtelahmelandadenganmemohonkepadaAllahagarmenyelamatkananaknyayang

termasukkeluarganya,halitudapatkitalihatpadaQSHud[11]:45:

DannuhberserukepadaTuhannyaserayaberkata:YaTuhanku,sesungguhnyaanakku

termasukkeluargakudansesungguhnyajanjiEngkauadalahbenar.

KemudianAllahmenjawabpermohonannabiNuhtersebutpadaayatlanjutannya,yaituQSHud[11]:46

:

Allahberfirman,HaiNuh,sesungguhnyaiatidaktermasukkeluargamu(yangdijanjikanakan

diselamatkan).

JawabanAllahinimengecualikananaknyadarikeumumankatakeluargamuyangdijanjikanakan

diselamatkan.

AnekaRagambentukAm:

1.Lafazhman(siapa),ma(apasaja),ainadanmata(kapan);yangterdapatdalamsuatukalimat

tanya(istifham):

2.Lafazhma(apasaja)danman(siapa)yangmendapatjaminanbalasan,seperti:

a.QSAl­Baqarah[2]:272:

Danapasajahartayangbaikyangkamunafkahkan(dijalanAllah),niscayakamuakandiberi pahalanyadengancukupsedangkamutidaksedikitpundianiaya.

b.QSAn­Nisa[4]:123

Barangsiapayangmengerjakankejahatan,niscayaakandiberipembalasan(sesuai)dengan kejahatanitu.

3.Lafazhkullun(tiap­tiap)danjamiun(seluruh)

a.QSAliImran[3]:185:

Tiap­tiapyangberjiwaakanmengalamimati.

b.QSAl­Baqarah[2]:29:

DialahAllahyangmenjadikansegalayangadadibumiuntukkamu.

4.Lafazhayyun(manasaja)yangterdapatpadakalimatyangbersifatsyarat.

ContohnyapadaQSAl­Isra[17]:110:

Dengannamayangmanasajakamuseru,Diamempunyainama­namayangbaik.

5.Lafazhyangbersifatnakirahyangterdapatdalamsusunankalimatyangbersifatnegatif(nahi)atau

dalamsusunanlarangan(nahi).ContohnyapadaQSAlBawarah[2]:48:

a.QSAl­Baqarah[2]:48:

Danjagalahdirimudari(azab)hari(kiamat,yangpadahariitu)seseorangtidakdapatmembela oranglain,walausedikitpun.

b.QSAl­Isra[17]:23:

Maka,sekali­kalijanganlahkamumengatakankepadakeduanyaperkataanahdanjanganlah kamumembentakmereka.

6.Lafazhmasyara,maasyira,ammah,qatibahdansairun:

a.QSAl­Anam[6]:130:

Haigolonganjindanmanusia,apakahbelumdatangkepadamuRasul­RasulKamidarigolongan kamusendiri,yangmenyampaikanayat­ayatKudanmemberiperingatankepadamuterhadap pertemuanmudenganhariini?

b.QSAt­Taubah[9]:36:

Danperangilahkaummusyrikinitusemuanya,sebagaimanamerekapuntelahmemerangikamu semuanya.

7.Isimberbentukjamayangdiawalialifdanlam.

ContohnyapadaQSAl­Maidah[5]:42:

SesungguhnyaAllahmenyukaiorang­orangyangberbuatbaik.

8.Isimyangdinisbatkan(mudhaf)

ContohnyapadaQSIbrahim[14]:34:

DanjikakamumenghitungnikmatAllah,tidaklahdapatkamumenghitungnya.

9.Isim­isimyangberfungsisebagaipenyambung(al­maushulah)sepertiladzi,al­lati,al­ladzina,al­

latidandzu.ContohnyapadaQSAn­Nisa[4]:10:

Sesungguhnyaorang­orangyangmemakanhartaanakyatimsecarazalim,sebenarnyamerekaitu menelanapisepenuhperutnya.

10.Amr(perintah)denganbentukjama(plural)

ContohnyapadaQSAl­Baqarah[2]:43:

Dandirikanlahshalat,tunaikanlahzakatdanrukulahbesertaorang­orangyangruku.

Macam­macampenggunaanlafazham(umum):

a.Amyangtetapdimaksudkanuntukkeumumannya,contohnyapadaQSAl­Kahfi[18]:49:

Dantuhanmutidakmenganiayaseorangjuapun. Kataahadantakseorangpunbersifatumumtanpaadakemungkinanpengkhususan.

QSAn­Nisa[4]:23:

Diharamkanataskamu(mengawini)ibu­ibumu. Kataummhatibu­ibumubersifatumumtanpaadakemungkinanpengkhususan. b.Amtetapiyangdimaksudkanadalahkhas(khusus)

ContohnyapadaQSAliImran[3]:39:

Kemudianmalaikatmemanggilnya(zakariya),sedangiatengahberdiribersembahyangdi mihrab. Lafazhmalaikatpadaayatdiatasadalahumumtapiyangdimaksudadalahkhusus,yaituJibril. c.Amyangmendapatpeng­khususan

ContohnyaQSAli­Imran[3]:97:

MengerjakanhajiadalahkewajibanmanusiaterhadapAllah. Ayatituumumuntuksemuamanusia,tapidiayatyanglainadapengkhususanyaitubagiyang mampu. LafazhKhas(khusus)danTakhsis(pengkhususan) KhasmerupakankebalikandariAm,yaitulafazhyanghanyamengandungsatusatuan(juziyah)makna. Takhsisadalahmengeluarkansebagiankandunganyangdicakupolehmaknalafazhyangumum. Macam­macamMukhashshis(pengkhusus).

1.MukhashshishMuttashil(pengkhususyangbersambung)

a.Istitsna(pengecualian),contohnyapadaQSAn­nur[24]:4­5:

Danorang­orangyangmenuduhwanita­wanitayangbaik­baik(berbuatzina)danmerekatidak

mendatangkanempatorangsaksi,makaderalahmereka(yangmenuduhitu)delapanpuluhkali

deradanjanganlahkamuterimakesaksianmerekabuatselama­lamanya.Danmerekaitulah

orang­orangyangfasik,kecualiorang­orangyangbertaubat

b.Sifat,contohnyapadaQSAn­Nisa[4]:23:

(Dandiharamkanbagikamuuntukmengawini)anak­anakistrimuyangdalampemeliharaanmu, yaituistrimu(itu)telahkamucampuri. Anaktiriharamdinikahi,yaituyangibunya(yangmenjadiistri)telahdisetubuhi.Bilabelum disetubuhikemudianbercerai,makaanaktiriitubolehdikawini.

c.Syarat,contohnyapadaQSAl­Baqarah[2]:180:

Diwajibkanataskamu,apabilaseseorangdiantarakamukedatangan(tanda­tanda)maut,jikaia meninggalkanhartayangbanyak,berwasiatuntukibu­bapakdankaribkerabatsecaramaruf,(ini adalah)kewajibanatasorang­orangyangbertaqwa. Kalimatjikaiameninggalkanhartayangbanyakadalahsyarat,makabilaseseorangtidak meninggalkanhartayangbanyak,makatidakwajibberwasiat.

d.Batas,contohnyadalamQSAl­Baqarah[2]:196:

Danjanganlahkamumencukurkepalamu,sebelumkurbansampaiditempatpenyembelihannya. Kalimatsebelumkurbansampaiditempatpenyembelihanmerupakanbataslaranganmencukur rambutkepalasaathaji.

e.Menggantisebagiandarikeseluruhannya,contohnyapadaQSAli­Imran[3]:97:

Melaksanakanibadahhajiadalahkewajibanmanusiayangsanggupmengadakanperjalanan kepadanya.

2.MukhashshishMunfashil,yaitupengkhususyangberadaditempatlain;

a.AyatAl­Quranyanglain.

QSAl­Baqarah[2]:228:

Wanita­wanitayangditalakhendaklahmenahandiri(beriddah)tigakaliquru.

Ayattersebutbersifatumum,berlakubagisetiapwanitayangdicerai,baikyangsedanghamil

maupuntidakdanyangtelahdicampuri.Kemudianayatiniditakhsisolehduaayat

(mukhashshish)yanglain,yaitu:

QSAth­Thalaq[65]:4:

Danperempuan­perempuanyangsedanghamil,waktuiddahmerekaadalahsampaimereka melahirkankandungannya.

Mukhashshishkedua,QSAl­Ahzab[33]:49:

Apabilakamumenikahiperempuan­perempuanyangberiman,kemudiankamuceraikanmereka sebelumkamumencampurinya,makasekali­kalitidakwajibatasmerekaiddahbagimuyang kamumintamenyempurnakannya.

b.Hadits(mentakhsisAl­Qurandenganhadits),contohnyapadaQSAl­Baqarah[2]:275:

DanAllahmenghalalkanjual­belidanmengharamkanriba.

Dikecualikandarijual­beliadalahjual­beliyangburuksepertitersebutpadahaditsberikut:

DariIbnuUmar,bahwasanyaRasulullahsawmelarangmengambilupahdaripersetubuhan

binatangjantandenganbinatangyanglain.(HRBukhari).

Dalamriwayatlaindisebutkan:

DariIbnuUmar,bahwasanyaRasulullahsawmelarangjual­beli(binatang)yangakandikandung olehyang(sekarangmasih)didalamkandungan.Yangdemikianituadalahjual­beliyang dilakukanolehkaumjahiliyyah,yaituseseorangmembelibinatangsembelihan(denganbayar tempo)sampaiuntaituberanakdananakontaituberanakpula.(HRMuttafaqunalaihi). c.Ijma(mentakhsisAl­qurandenganIjma).

ContohnyapadaQSAn­Nisa[4]:11:

Allahmensyariatkanbgimutentang(pembagianpusakauntuk)anak­anakmu,yaitubagian seoranganaklaki­lakisamadenganbagianduaanakperempuan. Ayattersebutdikecualikansecaraijmabagilaki­lakiyangberstatusbudak. d.Qiyas(mentakhsisAl­QurandenganQiyas)

ContohnyaQSAn­nur[24]:2:

Perempuanyangberzinadanlaki­lakiyangberzina,makaderalahtiap­tiapseorangdari keduanyaseratuskalidera. Ayattersebutdikecualikanbagibudakdengandasaranalogiterhadapperempuanyangberstatus budakyangdikecualikandariketentuanhukumderabagiperempuan­perempuanyangberbuat

fahisyahsebagaimanatersebutdalamQSAn­nisa[4]:25:

Jikamerekamengerjakanperbuatankeji,makaatasmerekasetengahhukumanwanita­wanita merdekayangbersuami. e.Akal(mentakhsisAl­Qurandenganakal)

ContohnyapadaQSAr­Radu[13]:6:

Allahadalahpenciptasegalasesuatu. AkalmenetapkanbahwaAllahbukanpenciptabagidiriNyasendiri. f.Indera(mentakhsisAl­Qurandenganindera)

Contohnya:QSAn­Naml[27]:23:

Sesungguhnyaakumenjumpaiseseorangwanitayangmemerintahmereka,dandiadianugerahi

segalasesuatu,sertamempunyaisinggasanayangbesar.

Inderakitamenetapakansegalasesuatuyangdianugerahkankepadawanita(RatuBalqis)tidak sepertiyangdianugerahkankepadaNabiSulaiman. g.Siyaq(MentakshisAl­Qurandengansiyaq) Siyaqadalahketeranganyangmendahuluisuatukalamdanyangdatangsesudahnya.

ContohnyatakhsisdengansiyaqadalahsepertipadaQSAl­Araf[7]:163:

Dantanyakanlahkepadamereka(BaniIsrail)tentangkampungyangterletakdidekatlaut.?

Dalamayattersebut,dilukiskanbahwayangdipertanyakanadalahtentangsuatukampung/desa,

Menurutsiyaqulkalambahwayangdimaksuddengandesaituadalahpenduduknya.

Hukumlafazham,khasdantakhsis:

1.ApabiladidalamayatAl­Quranterdapatlafazhyangbersifatkhas(khusus),makamaknanya

dapatmenetapkansebuahhukumsecarapasti,selamatidakterdapatdalilyangmentawilkannya danmenghendakimaknalain.

2.Apabilalafazhitubersifatam(umum)dantidakterdapatdalilyangmeng­khususkannya(men­

takhsis­nya),makalafazhtersebutwajibdiartikankepadakeumumannyadanmemberlakukan hukumnyabagisemuasatuanyangdicakupmaknaitusecaramutlak. 3.Apabilalafazhitubersifat umumdanterdapat dalil yangmentakhsis nya, makalafazhitu hendaknya diartikan kepada satuan makna yang telah dikhususkannya itu dan satuan yang khususitudikeluarkandaricakupanmaknayangumumtersebut.

4.Takhsisjenissyarat,ghayahdansifattidakdipegangiolehkelompokyangmenolakmafhum.

5. Ulama Hanafiah berpendapat takhsis Al­Quran dengan hadits hanya bisa oleh hadits mutawatir. B.Mujmal(global)Mubayyan(terjelaskan)Mufassar(ter­tafsirkan) Salahsatufungsihaditsadalahsebagaibayan(menjelaskan)lafazhdalamayatAl­Quranyang masihmujmal(global).Denganadanyapenjelasandarihaditsmakalafazhyangmujmaltersebut dapatdipahamimaknanya. Lafazhmujmaladalahlafazhyangglobal,masihmembutuhkanpenjelasan(bayan)ataupenafsiran (tafsir). Untukmemberikanpenjelasanataupenafsiranterhadaplafazhyangmujmalmakatidakadajalan lainkecualiharuskembalikepadasyari,karenamemangDialahyangmenjadikannyasebagailafazh yangmujmal. Mubayyanadalahlafazhyangsudahdijelaskandarikeglobalannya. KlasifikasiMubayyanberdasarkansumberyangmenjelaskannya:

1.MubayyanMuttashil,adalahmujmalyangdisertaipenjelasanyangterdapatdalamsatunash.

MisalnyadalamQSAn­Nisa[4]:176,lafazhkalalahadalahmujmalyangkemudiandijelaskan

dalamsatunash;

Merekamemintafatwakepadamu(tentangkalalah).Katakanlah,Allahmemberifatwakepadamu

tentangkalalah,(yaitu)jikaseorangmeninggalduniadaniatidakmempunyaianakdan

mempunyaisaudaraperempuan,makabagisaudaranyayangperempuanituseperduadariharta

yangditinggalkannyadansaudaranyayanglaki­lakimempusakai(seluruhhartasaudara

perempuan),jiaiatidakmempunyaianak,tetapijikasaudaraperempuanituduaorang,maka

bagikeudanyaduapertigadarihartayangditinggalkanolehyangmeninggal.Jikamereka(ahli

warisituterdiridari)saudara­saudaralaki­lakidanperempuan,makabagianseorangsaudara

laki­lakisebanyakbagianduaorangsaudaraperempuan.Allahmenerangkan(hukumini)

kepadamu,supayakamutidaksesat.AllahMahaMengetahuisegalasesuatu.

Kalalahadalahorangyangmeninggalduniayangtidakmempunyaianak.Maknainilahyang

diambilolehUmarbinKhtattab,yangmeyatakan:

Kalalahadalahorangyangtidakmempunyaianak.

2.MubayyanMunfashil,adalahbentukmujmalyangdisertaipenjelasanyangtidakterdapat

dalamsatunash.Dengankatalain,penjelasantersebutterpisahdaridalilmujmal.Dalamhalini

bisaberupa:

a.DariayatAl­Quranyanglain,misalnyadalamQSAliImran[3]:7:

PadahaltidakadayangmengetahuitawilnyakecualiAllahdanorangyangmendalam ilmunyaberkata:Kamiberimankepadaayat­ayatyangmutasyabih,semuanyaitudarisisi Tuhankami. KalimatAllahdanorang­orangyangmendalamilmunyaadalahmujmalkarenaambigutias hurufwawu,yaitukatadan.Bisaberkonotasikatapenghubung(athaf)atauKatadepan permulaankalimatbaru(istinaf).Jikakatadandianggapsebagaikatapenghubung,maka konotasikalimattersebutadalahhanyaAllahdanorang­orangyangmendalamilmunyayang mengetahuitakwilnya.Namun,jikakatadandianggapsebagaipermulaankalimatbaru, makakonotasinyaadalahhanyaAllahyangmengetahuitakwilnyasedangkanorang­orang yangmendalamilmunyayangnotabenetidaktahutakwilnya­berkata,kamiberimankepada ayat­ayatyangmutasyabih.Olehkarenaitu,halinimemerlukanpenjelasan.Maka Penjelasannyatidakterdapatdalamsatunash,diantaranyafirmanAllahpadaQSAn­Nahl

[16]:89:

KamiturunkankepadamuAl­Kitab(Al­Quran)untukmenjelaskansegalasesuatu.

AyatinimenunjukkanAl­Quranditurunkansebagaipenjelasansegalasesuatukepada manusia,termasukayat­ayatyangmutasyabih.Jadiberdasarkanpetunjuk(qarinah)dari

ayatinihurufdanpadaQSAli­Imran[3]:7adalahsebagaikatapenghubungsehingga

konotasinyaadalahyangmengetahuitawilayat­ayatmutasyabihhanyalahAllahdanorang­ orangyangmendalamilmunya Demikianpendapatkelompokyangberpendapatdemikian.

b.DariSunnah(hadits),contohnyapadaQSAl­Anfal[8]:60:

Siapkanlahuntukmenghadapimerekakekuatanapasajayangkamusanggupi

Katakekuatanpadaayatdiatasmasihmujmal,yangpenjelasannyaadadatangdarisunnah,

yaituhaditsriwayatMuslimdariUqbahbinAmir:

SayamendengarRasulullahbersabda,­sementaraitubeliaumasihberadadiatasmimbar­

Siapkanlahuntukmenghadapimerekakekuatanapasajayangkamusanggupi,ingatlah,

sesungguhnyakekuatanituadalahpanah.Ingatlah,sesungguhnyakekuatanituadalah

panah.

Macam­macambayan(penjelasan)terhadaplafazhmujmal:

1.Penjelasandenganperkataan(bayanbilqaul),contohnyapadaQSAl­Baqarah[2]:196:

Tetapijikaiatidakmenemukan(binatangkorbanatautidakmampu),makawajibberpuasa tigaharidalammasahajidantujuhhari(lagi)apabilakamutelahpulangkembali.Itulah sepuluh(hari)yangsempurna. Ayattersebutmerupakanbayan(penjelasan)terhadaprangkaiankalimatsebelumnya mengenaikewajibanmenggantikorban(menyembelihbinatang)bagiorang­orangyangtidak menemukanbinatangsembelihanatautidakmampu.

2.Penjelasandenganperbuatan(bayanfili)

ContohnyaRasulullahmelakukanperbuatan­perbuatanyangmenjelaskancara­cara berwudhu:memulaidenganyangkanan,batas­batasyangdibasuh,Rasulullah mempraktekkancara­carahaji,dsb.

3.Penjelasandenganperkataandanperbuatansekaligus

FirmanAllahdalamQSAl­Baqarah[2]:43:

dandirikanlahshalat

Perintahmendirikansholattersebutmasihkalimatglobal(mujmal)yangmasihbutuh

penjelasanbagaimanatatacarasholatyangdimaksud,makauntukmenjelaskannya

Rasulullahnaikkeatasbukitkemudianmelakukansholathinggasempurna,lalubersabda:

Sholatlahkalian,sebagaimanakaliantelahmelihatakushalat(HRBukhary).

4.Penjelasandengantulisan

Penjelasantentangukuranzakat,yangdilakukanolehRasulullahdengancaramenulissurat (Rasulullahmendiktekannya,kemudianditulisolehparaSahabat)dandikirimkankepada petugaszakatbeliau.

5.Penjelasandenganisyarat

Contohnyasepertipenjelasantentanghitunganharidalamsatubulan,yangdilakukanoleh Rasulullahsaw.dengancaraisyarat,yaitubeliaumengangkatkesepuluhjarinyaduakali dansembilanjaripadayangketigakalinya,yangmaksudnyaduapuluhsembilanhari.

6.Penjelasandenganmeninggalkanperbuatan

ContohnyasepertiQunutpadashalat.QunutpernahdilakukanolehRasulullahdalamwaktu yangrelatiflama,yaitukuranglebihsatubulankemudianbeliaumeninggalkannya.

7.Penjelasandengandiam(taqrir).

YaituketikaRasulullahmelihatsuatukejadian,atauRasulullahmendengarsuatupenuturan kejadiantetapiRasulullahmendiamkannya(tidakmengomentariataumemberiisyarat melarang),ituartinyaRasulullahtidakmelarangnya.KalauRasulullahdiamtidakmenjawab suatupertanyaan,ituartinyaRasulullahmasihmenungguturunnyawahyuuntuk menjawabnya.

8.Penjelasandengansemuapentakhsis(yangmengkhususkan).

Mufassar(sudahditafsirkan)

Mufassaradalahlafazhyangmenunjukkankepadamaknayangterperincidantidakada

kemungkinantawilyanglainbaginya.

Apabiladatangpenjelasan(bayan)darisyariterhadaplafazhyangmujmalitudenganbayan

yangsempurnalagituntas,makalafazhyangmujmaltadimenjadimufassar(ditafsirkan),seperti

bayanyangdatangsecararinciterhadaplafazhshalat,zakat,hajidanlainnya.

Macam­macammufassar:

1.Mufassarolehzatnyasendiri

Yaitulafazhyangsighat(bentuk)nyasendiritelahmenunjukkandalalah(petunjuk)yang jelaskepadamaknayangterincidanpadalafazhituterkandungsesuatuyangmeniadakan

kemungkinanpenakwilanterhadapmaknayanglainnya.ContohnyapadaQSAn­nur[24]:4

:

Makaderalahmereka(yangmenuduhitu)delapanpuluhkalidera.

Katadelapanpuluhadalahlafazhmufassardimanabilangantertentuitutidakmengandung

kemungkinanlebihataukurang.

ContohlainpadaQSAt­Taubah[9]:36:

Perangilahorang­orangmusyrikitusemuanya. Katasemuanyaituadalahmufassar.

2.Mufassarolehlafazhlainnya

Yaitulafazhyangbentuknyaglobal,tidakterurai,lalumendapatpenjelasandarinashyang lainsecarapastidanterurai,sehinggatidakmengandungkemungkinantawillagiuntuk maknayanglainnya.Contohnyatentanglafazh:shalat,zakat,shiyam,haji.Kata­kata tersebutmasihglobal(mujmal),kemudianRasulullahmenjelaskanlafazh­lafazhtersebut denganperbuatandanperkataansehinggakitamemahamiartinyasepertiyangsudahkita pahamibersamapengertiandantatacaranya. C.Mutlaq(tanpabatasan)Muayyad(denganbatasan) Mutlaqadalahlafazhyangmenunjukkansuatuhakikattanpasuatupembatas(qayid).Contohnya

dalamQSAl­Mujadalah[58]:3:

Danorang­orangyangmenziharistrimereka,kemudianmerekahendakmenarikkembaliapayang merekaucapkan,maka(wajibatasmereka)memerdekakanseorangbudak. Lafazhbudakdiatastanpadibatasi,meliputisegalajenisbudak,baikyangmukminmaupunkafir. Muqayyadadalahlafazhyangmenunjukkansuatuhakikatdengansuatupembatas(qayid).

ContohnyadalamQSAn­Nisa[4]:92:

Dantidaklayakbagiseorangmukminmembunuhseorangmukmin(yanglain)kecualikarena

tersalah(tidaksengaja).Danbarangsiapamembunuhseorangmukminkarenatersalah(hendaknya)

iamemerdekakanseorangbudakyangberiman

Lafazhbudakdiatasdibatasidenganyangberiman

Macam­macammutlaq­muqayyaddanhukumnyamasing­masing:

1.Lafazhyangmutlaqtetappadakemutlaqannya,selamatidakadadalilyangmeng­qayyid­

kannya(membatasinya).Jaditerdapatdalilyangmemberibatasan(qayyid)makadalilitudapat mengalihkankemutlaqannyadanmenjelaskanpengertiannya.

Contohnya,padaQSAn­Nisa[4]:11:

(Pembagianhartapusaka)tersebutsesudahdipenuhiwasiatyangiabuatdansesudahdibayar hutangnya. Wasiatyangdimaksuddalamayatdiatasbersifatmutlaq,tidakdibatasijumlahnya,minimal­ maksimalnya,kemudianwasiattersebutdiberibatasanolehnashhaditsyangmenegaskan bahwa,Tidakadawasiatlebihdarisepertigahartapusaka.Olehsebabitumakawasiatdalam ayatdiatasmenjaditidakmutlaqlagidanmestidiartikandenganwasiatyangkurangdaribatas sepertigadarihartapusaka.

2.Sebabdanhukumyasama,makapengetianlafazhmutlaqdibawakekepadamakna

muqayyad.

ContohnyapadaQSAl­Maidah[5]:3:

Diharamkanbagimu(memakan)bangkai,darahdandagingbabi. Lafazhdarahpadaayatdiatasadalahmutlaqtanpaadabatasan.

PadaQSAl­Anam[6]:145:

Katakanlah,Tidaklahakuperolehdalamapaapayangdiwahyukankepadaku(tentang)suatu (makanan)yangdiharamkanbagiorangyanghendakmemakannya,kecualikalaumakananitu bangkaiataudarahyangmengalirataudagingbabi. Lafazhdarahpadaayatinibersifatmuqayyadkarenadibatasidenganlafazhyangmengalir. Karenaadapersamaanhukumdansebab,makalafazhdarahyangtersebutpadaQSAl­Maidah

[5]:3yangmutlaqwajibdibawa(diartikan)kemuayyad,yaitudarahyangmengalir.

3.Sebabdanhukumsalahsatuataukeduanyaberbeda,makalafazhyangmutlaqtetapdiartikan

sesuaidengankemutlaqannya.

a.Sebabsamatapihukumberbeda:dalamQSAn­Nisa[4]:43:

.Makabertayamumlahdengantanahyangbaik(bersih),usaplahmukamudantanganmu dengantanahitu Dalamhaltayamumlafazh(mengusap)tanganadalahmutlaqkarenatidakdibatasi.

Namunmengenaiwudhu,yaitudalamQSAl­Maidah[5]:6:

Haiorang­orangyangberiman,apabilakamuhendakmengerjakanshalat,basuhlahmukamu dantanganmusampaidengansiku lafazh(basuhlah)tanganmusampaidengansikuadalahmuqayyadkarenadibatasisampai dengansiku. Keduanashdiatasmempunyaisebabyangsama,yaitubersucitapipadasegihukumterjadi

perbedaanyaitu:hukumpadaQSAn­Nisa[4]:43adalahmengusaptangan,sedangkan

hukumpadaQSAl­Maidah[5]:6adalahmembasuhtangansampaikesiku.

b.Hukumsamatapisebabberbeda:padaQSAt­Thalaq[65]:2:

Apabilamereka(istri­istrimu)telahmendekatimasaakhiriddahnya,makarujukilahkepada

merekadenganbaikataulepaskanlahmerekadenganbaikdanpersaksikanlahdengandua

orangsaksiyangadildiantarakamu.

Lafazhsaksipadaayatinimutlaqtidakdibatasi.

NamunpadaQSAl­Baqarah[2]:282:

Apabilakamuberhutangpiutanguntukwaktuyangtertentu,makahendaklahkamu menuliskannyadanpersaksikanlahdenganduaorangsaksilaki­laki(diantarakamu). Lafazhsaksipadaayatinimuqayyadkarenadibatasidenganlaki­laki. Keduaayatdiatasmempunyaipersamaanhukum,yaitumengadakanduaorangsaksi.

Tetapipadasegisebabterjadiperbedaan,sebabpadaQSAt­Thalaq[65]:2ialahrujukpada

istrisedangkansebabpadaQSAl­Baqarah[2]:282adalah:hutang­piutang.

c.Hukumdansebabkeduanyaberbeda:padaQSAl­Maidah[3]:38:

Laki­lakiyangmencuridanperempuanyangmencuri,potonglahtangankeduanya.

BiladibandingkandenganQSAl­Maidah[3]:6padapointadiatas,makasebabnya

berbeda,padaayatinisebabnyapencuriandanhukumyajugaberbeda,padaayatinitentang

potongtangan.

1.

JadiHukumlafazhmutlaq­muayyad:

1. Lafazhyangmutlaqtetappadakemutlaqannya,selamatidakadadalilyangmeng­qayyid­kannya

(membatasinya)

2. Sebabdanhukumyasama,makapengetianlafazhmutlaqdibawakekepadamaknamuqayyad.

3. Sebabdanhukumsalahsatuataukeduanyaberbeda,makalafazhyangmutlaqtetapdiartikan

sesuaidengankemutlaqannya.

4.KaidahMaknaKata

a.MaknaHakikatyaitumaknalahir.PadakalimatSingamenerkamrusapadalehernytamakakata singaitubermaknahakikatyaitubinatangbuas. b.MaknaMajazyaitumaknakiasan.PadakalimatSingapadangpasirmenerkammusuhnyadengan pedangnyamakakatasingaitubermaknakiasanuntukseseorangyangdikenalberani. c.Musytarakyaitukatayangpunyalebihdarisatumakna(ambigu). Adanyamaknahakikat,majazdanmusytarakinisalahsatupenyebabtimbulnyaperbedaanpenafsiran dariparaimammujtahidyangmembawapadaperbedaanpendapat. (BacakembaliUshulTafsirpointVIII)

5.Amr(perintah)danNahi(larangan)

Lafazhamr(perintah)dapatberdampakhukum:

a.Menunjukkanwajib.

b.Menunjukkansunah.

c.Menunjukkansuruhansaja.

d.Menunjukkankebolehan

Larangan(nahi),menurutImamSyaukanidalamIrsyadulFuhul:

a.Larangankarenadiriperbuatan,sepertilaranganzina,laranganwanitahaidmengerjakansholat. b.Larangankarenasesuatubagianperbuatan,sepertilaranganmenjualanakbinatangyangmasih dalamperutinduknya. c.Laranganlantaransesuatusifatyangtidakdapatlepas,sepertilaranganpuasapadaharirayaIdul FitridanIdulAdha,karenasudahmenjadisifatyangmelekatpadaharirayauntukmakan­minum, mengadakanjamuan. d.Laranga karena sesuatu sifat yang tidak lazim, seperti jual­beli sesuatu sesudah azan sholat Jumatdikumandangkan. (BacakembaliUshulTafsirpointVII)

6.PertentangandanKompromiAntarDalil

a.Taarudl

Yaitupertentanganantardalil,berkataImamAbdulWahhabKhallaf:

Apabila bertentangan dua nash pada lahirnya, wajiblah kita ber­ijtihad untuk menggabungkan dan mengkompromikan antara keduanya. Jika tak dapat dilakukan hendaklah kita ber­ijtihad untuk mentarjihkan(menentukanyanglebihkuat)salahsatunya.Kalautakdapatditarjihkansalahsatunya,tetapi diketahuimanayangterdahuludanmanayangterkemudian,makahendaklahyangterkemudiandipandang menasakhyangterdahulu.Jikatakdapatdiketahuikedua­duanyamakaditangguhkan. b.Kompromi

FirmanAllahpadaQSAl­Baqarah:180

Diwajibkanataskamu,apabilaseseorangdiantarakamukedatangan(tanda­tanda)maut,jikaia meninggalkanhartayangbanyak,berwasiatuntukibu­bapakdankaribkerabatnyayangdekat

FirmanAllahpadaQSAn­Nisa:11

Allahmemerintahkankepadamuterhadapanak­anakmu,yaitu:(warisan)bagilelakiadalahseperti bagianduawanita Ayat pertama mewajibkan berwasiat bagi orang yang akan meninggal sedangkan ayat kedua mewajibkanaturanhukumwarisbagiorangyangmeninggal.Secarasepintassepertinyakeduaayat tersebutsalingbetentanganpadahaltidak,karenabisadikompromikan,yaitukewajibanberwasiatitu apabilameninggalkanhartawarisanyangbanyakdanmaksimalsenilaisepertigadarihartanyauntuk

orang­orangyangtidakberhakmendapatwarisannya.Sedangkanhartanyayangtidaktermasukdari

yangdiwasiatkanharusdibagikepadaahliwarissesuaiaturanhukumwarisdalamsyariatIslam.

c.Tarjih

Yaitubilaadaduadalilyangsalingbertentanganmakaditentukanmanadalilyanglebihkuat(rajih)

danmanayanglebihlemah(marjuh).

Prinsip­prinsipnya:

1.Al­QuranlebihkuatdariHadits

2.HaditsMutawatirlebihkuatdarihaditsMasyhur

3.HaditsMasyhurlebihkuatdarihaditsahad

4.Haditssahihlebihkuatdarihasanlebihkuatdaridhaif.

5.HaditsMutafaqalaih(diriwayatkanBukharidanMuslim)lebihkuatdariBukharisajadanatau

muslimsaja. 6.Hadits Marfu(disandarkankepadaNabi)lebihkuat dari hadits mauquf (disandarkanhanya kepadaSahabat)

7.Sanadyangtinggilebihkuatdarisanadyanglebihrendah.

8.Apabilaberlawananantarayangmengharamkandenganyangmemubahkanditarjihkanyang

mengharamkan(untukkehati­hatian).

9.Apabilaberlawanananatarayangmenghalangidenganyangmenghendaki,didahulukanyang

menghalangi.

10.Mempelajariasbabunnuzulatauasbabulwurudnya.

(BacakembaliIlmuHadits,pointMukhtalifulHadits)

d.Nasakh

Apabilatidakdapatdikompromikanatauditarjihkan,biladiketahuimanayangdatangterdahuludan manayangdatangterkemudian,makadalilyangterkemudianmenasakhyangterkemudian.

1.NasakhSharih,bilaadapenyataantegasmenyatakannasakh,sepertipadahaditsNabiSAW

:

Aku dahulu melarangmu dari menziarahi kubur, (maka sekarang) ziarahilah kubur karenaitu mengingatkankamukepadaakhirat.

2.NasakhDlimmy,menetapkanhukumyangberlawanandenganhukumsebelumnya.

(BacakembaliUshulTafsirpointV)

D.QowaidFiqiyah(KaidahFiqih)

Setiapyangmempelajariushulfikihakanmenjumpaikaidahfiqihyaitukalimatsingkatberupakaidahumum

yangdipetikdariAl­QurandanHadisyangbersesuaiandenganjuziyyah(bagian­bagian)yangbanyakyang

dengannyadapatditerapkanhukumnyapadamasalahfuru(cabang).

JadiKaidahFikihiniakanmembantumenyimpulkanhukumfikihsuatumasalah.ulamaushulfikihberkata:

Apabilakaidah­kaidahfikihkokohterhujamdidadamudahdanlancarlahlidahmenuturkanfuru(hukumfikih)

KaidahFikihGlobal:

Mengambilmaslahatdanmenolakmasfadat

KaidahPokok,ada5(lima)yangkepadanyadapatdikembalikanhampirsemuamasalahfuruyangbanyak.

KaidahPokokke­1:segalasesuatubergantungkepadaniat

Dasarnya hadis nabi Sesungguhnya segala amal hanyalah menurut niatnya dan sesungguhnya bagi seseorangituhanyalahmemperolahapayangdiniatkannya

KaidahPokokke­2:yangyakintidakdapatdihilangkanolehyangmasihragu

DasarnyahadisnabiApabilaseorangdarikamumendapatkansesuatudidalamperutnya,kemudiansangsi apakah telah keluar sesuatu dari perutnya ataukah belum, maka janganlah keluar dari masjid sehingga mendengarsuaraataumendapatbau

Apabila seseorang dari kamu ragu ragu didalam sholatnya, tidak tahu sudah berapa rokaat yang telah dikerjakanapakahtigarokaatatauempatrokaat,makabuanglahkeragu­raguanitudanberpeganglahkepada apayangmeyakini.

KaidahPokokke­3:Dalamkesempitanadakelapangan

Dasarnya QS Al­Baqoroh :185 : Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki

kesukaranbagimu.

QS Al­Haj :78 : Dan Dia tidak menjadikan untuk kamu kesukaran dalam agama Hadis nabi Agama itu mudah,agamayangdisenangiAllahadalahagamayangbenardanmudah

Haditsnabi:Mudahkanlahjangandipersukar.

KaidahPokokke­4:Kemudhorotanharusdihilangkan

DasarnyaFirmanAllahDanjanganlahkamusekalianberbuatkerusakandimukabumi

danayatSesungguhnyaAllahtidaksukakepadaorang­orangyangmembuatkerusakan

kemudianhadisnabitidakbolehmembuatkemudhorotanpadadirisendiridanmembuatkemudhorotanpada

oranglain

KaidahPokokke­5:Adatdapatdijadikanhukum

DasarnyaayatDanbergaullahdenganmereka(manusia)secarapatutdanhadisnabiApayangdipandang

baikolehkaummuslimin,makabaikpuladisisiAllah

Darilimakaidahpokokdiatasterdapatratusankaidahkaidahcabangyanglain,diantaranya(yangpopluer

danseringdigunakan)adalah:

1.Menolakmasfadatlebihdiutamakandaripadamengambilmanfaat.

2.Mudhorotkhusus(kecil)harusditempuhuntukmenghindarkanmudhorotumum(besar).

3.Bilaharusmemilihantaraduamudhorotmakapilihyangpalingkecil.

4.Bilauntukmelaksanakanyangwajibmemerlukansarana,makamengadakansaranaitujugawajib.

5.Jalanyangmenujuharamjugaharam.

6.Kemudhorotanharusdihilangkandanjalanyangmenujukearahnyaharusditutup.

7.Bilatidakbisamelaksanakansemuanyamakajanganditinggalkanseluruhnya.

8.Hukumasalsegalasesuatumubah/bolehsampaiadadalilyangjelasmelarangnya.

9.Hukumasalmasalahibadahmakdohharamsampaiadadalil/contohyangmenyuruhnya.

10.Apabilaberkumpulduaperkarayangsejenismakayangsatumasukkepadayanglain.

11. Hukum*dapat berubahmenurut perubahanjaman. (*yangdimaksuddisinihukummasalahfuru (cabang)yangdzannidanmasalah­masalahmuamalah­keduniaanbukanmasalahushuldanatauyang qothi)

12.Hakkeuntunganadabersamaresikomenanggungkerugian.

13.Menolak(preventif)lebihutamadarimengangkat(kuratif).

14.Yanglebihkuatmeliputiyanglemah,bukansebaliknya.

E.SumberHukumSekunder

3.Ijma

Ijmaadalahkesepakatan(konsensus)paramujtahidsetelahwafatnyaRasulullahSAW,terhadapsuatu

hukumsyarayangbersifatpraktisamaly.

DalilyangmenjadidasarIjma:

FirmanAllahdalamQSAnNisa[4]:59

TaatilahAllahdantaatilahRasuldanUlil­Amri(pemegangurusan)diantarakamu.

TaatilahAllahmerujukkepadaAl­Quran.

TaatilahRasulmerujukkepadasunnah(hadits)

danUlil­Amri(pemegangurusan)diantarakamumerujukkepadaIjma(konsensus)Ulil­Amri.

HaditsNabi:

Apayangdipandangbaikolehkaummuslimin,makabaikpuladalampandanganAllah. Umatkutidakakanbersepakatdalamkesesatan. Ingatlah,barangsiapayanginginmenempatisurga,makabergabunglah(ikutilah)jamaah,karenasyaitan adalahbersamaorang­orangyangmenyendiri.Iaakanlebihjuahdariduaorang,daripadadaripadadari padaseorangyangmenyendiri. a.IjmaSahabat KhalifahAbuBakarketikamendapatimasalahyangbelumdiketahuistatushukumnya,makabeliau mengumpulkan fukaha dari kalangan para sahabat dan menanyakan apa ada yang mengetahui haditsNabitentangmasalahtersebut,bilaadayangmenyampaikanhaditsNabimakaKhalifahAbu Bakar memutuskan hukumnya berdasarkan hadits tersebut, tetapi bila tidak ada hadits maka KhalifahAbuBakarbermusyawarahmenentukankeputusanberdasarkankesepakatandenganpara sahabat. KhalifahUmarpunmengikuticarayangdilakukanolehAbuBakar.Padamasaduakhalifahpertama yaitu Abu Bakar dan Umar, para sahabat Nabi semuanya masih berada di Kota Mekkah. Ijma sahabat padamasakhalifahAbuBakardanUmarinilahyangmutlak dapat dijadikanhujjahdan wajibdiikutiolehseluruhkaummuslimin. b.IjmaUlamaMujtahid ParasahabatbesarbarubertebarankeluardarikotaMadinahpadasaatKhalifahUsmanbinAffan dengantujuanmengajarkanagamapadakota­kotayangtelahditaklukkanolehkaummuslimin.Pada masing­masing kota yang didiami, para sahabat besar mengajarkan agama sesuai dengan kapasitasnya masing­masing yang akhirnya disetiap kota besar menghasilkan para ulama dan mujtahiddarigenerasitabiindantabiit­tabiin. Masing­masingimammujtahidtidakmengeluarkanpendapatyangsamasekalimenyalahipendapat ulamanegerinya,agartidakdianggapaneh.LantaranItuImamAbuHanifahmenghargaiIjmaulama Kufah,begitupulaImamMalikmenghargaiijmaulamaMadinah. TingkatanIjma:

a.IjmaSharih,jikasemuaulamamenyatakankesepakatannya. b.IjmaSukuti,jikaseorangmujtahidmenyampaikanpendapatnya,kemudianpendapatnyatersebut diketahuiolehseluruhulamayanghidupsemasadantidakadaseorangulamapunyangmengingkari pendapatnya, artinyaadajugayangmendiamkannya. Ijmasukutiinimasihdiperdebatkanapakah dapatdijadikanhujjah,karenadiamnyaseseorangulamabelumtentumenyatakankesepakatannya, bisajadisedangmemikirkannya.

4.QaulSahabi(PerkataanSahabatNabi)

FirmanAllahdalamQSAt­Taubah:100:

Orang­orangyangterdahululagipertama­tama(masukIslam)diantaraorang­orangMuhajirindanAnshar

danorang­orangyangmengikutimerekadenganbaik,Allahridhakepadamerekadanmerekapunridha

kepadaAllah.

HaditsNabi:

Sayaadalahkepercayaansahabatku,sedangsahabatkuadalahkepercayaansekalianumatku. DiantarametodeijtihadImamAbuHanifahadalah: Bilaadakonsensus pendapat dari sahabat maka sayaambil,bilaadaperbedaanpendapatdiantaraparasahabat,makasayapilih.Bilaadapendapatdari tabiinmakasayateliti.

5.Qiyas

Qiyasadalahmemberikanhukumyangsamakepadasesuatuyangmiripatauserupadenganyangtelah ada nash nya dalam Al­Quran atau Hadits. Contohnya menyamakan hukum segala minuman yang memabukkandenganhukumkhamr(arak). DasarkehujjahanQiyas:

a.FirmanAllahdalamQSAnNisa[4]:59

TaatilahAllahdantaatilahRasuldanUlil­Amri(pemegangurusan)diantarakamu.Makajikakamu berselisihdalamsuatuperkaramakakembalikanlahkepadaAllahdanRasulNya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul­Nya merujuk kepada Qiyas, maksudnya bandingkanlah (qiyas­kanlah)denganyangdekatdanserupadenganyangtelahadapadakitabAllah(Al­Quran)dan atauSunnahRasul­Nya(Hadits).

b.FirmanAllahdalamQSAl­Baqarah:179:

Dandalamqisashituada(jaminankelangsungan)hidupbagimu. Dalamayatdiatastampakbahwaillat(sebab)disyariatkannyaqishasadalahagaradajaminanhidup bagimanusia.

c.FirmanAllahdalamQSAl­Maidah:91:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamulantaran(meminum)khamardanberjudiitudanmenghalangikamudarimengingatAllahdan sholat,makaberhentilahkamu(darimengerjakanpekerjaanitu). Dariayatdiatastampakbahwaillat(sebab)diharamkannyajudidanmeminumkhamradalahkarena menimbulkanpermusuhandankebencian,jugakarenamenghalangimanusiadarimengingatAllah. d.HaditsHaditsNabi:

1.DariUmarbinKhatab:Hariiniakutelahmelakukanperkarabesar,yaknimenciumistriku,

sedang aku sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bersabda : Bagaimana menurut pendapatmu andaikata kamu berkumur­kumur padahal kamu sedang berpuasa ?. Hal itutak mengapa, jawabku. Maka mengapa (kamu menanyakan) ? Jawab Rasulullah. (HR Ahmad dan Abu Dawud) RiwayatdiatasmenunjukkanbahwaRasulullahmengqiyaskanmenciumistriketikaberpuasa dengan berkumur­kumur ketika berpuasa. Keduanya mengandung persamaan illat yaitu mendekatimembatalkantapibelumsampaipadatahapmembatalkan. 2.Seorangwanitadari qabilahJuhainahmenghadapNabi, serayaiaberkata: YaRasulullah, ibuku telah bernadzar untuk mengerjakan haji, akan tetapi ia tak sempat mengerjakan haji sampai ia meninggal dunia. Apakah saya berkewajiban mengerjakan haji untuknya ?. Benar, jawab Nabi. kerjakan haji untuknya. Tahukah kamu andaikata ibumu mempunyai hutang, bukankahkamuyangpalingpatutmelunasinya?Ya,jawabnya.Rasulullahberkata:Tunaikan hutang­hutangAllah,sebabhakAllahlebihberhakuntukdipenuhi.(HRBukharydanNasai). Riwayat diatas menunjukkanNabi mengqiyaskannadzarkepadaAllahyangbelum dipenuhi denganhutangkepadasesamamanusia. e.SuratUmarbinKhattabkepadaAbuMusaAlAsyariyangmenjabatsebagaigubernurBasrah:

Lihatlahbanyakhal­halyangserupadansetara,makaqiyaskanlahhal­halyangsemacamitu.

RukunQiyasada4(empat)yaitu:

1.Asal,yaituperkarayangsudahadaketentuanhukumnyapadanashAl­Qurandanhadits.

2.Furu,yaitucabangyanghukumnyadisamakandenganhukumasal.

3.Hukum,yaituhukumyangsudahdiketahuipadaasal.

4.Illat,yaitusebabyangsamayangmenyebabkanhukumasaldapatdisamakanjugapadahukum

furu.

Syarat­syaratqiyas:

a.Hukumasaltidakdinasakh.

b.Hukumasaljelasnashnya.

c.Hukumasaldapatditerapkanpadaqiyas.

d.Hukumcabangtidakbolehmendahuluihukumasal.

e.Mempunyaiillatyangsama.

f.Hukumcabangsamadenganhukumasal.

g.Adaillatadahukum,tidakadaillattidakadahukum.

h.Illattidakbolehbertentanganataumenyalahisyara.

Macam­macamQiyas:

1.QiyasAula/Awlawi/Qathi

Yaituqiyashukumyangdiberikankepadaasallebihpatutdiberikankepadacabang.

Contoh,Nabibersabda:

Keduamataitutalipengikatlubangdubur,makaapabilamatatelahtidurterlepaslahtali. Kita pahamkan bahwa gila, pingsan, mabuk dan segala yang menghilangkan akal lebih patut membatalkanwudhu.

2.QiyasMusawi

Yaitumengqiyaskansesuatukepadasuatuyangbersamaankedua­duanyayangpatut menerima hukumtersebut.

ContohnyadalamQSAn­Nisa:25:

Makaatasmereka(budak­budakwanita)separohhukumandariyangdikenakanataswanita­wanita yangmerdeka. Kita pahamkan bahwa menurut irama pembicaraan hukuman dera budak laki­laki kita qiyaskan denganhukumbudakwanitayaituseparohdarihukumanderalaki­lakiyangmerdeka.

3.QiyasAdna/Adwan

Yaitumeng­qiyas­kansesuatuyangkurangpatutmenerimahukumyangdiberikankepadasesuatu yangmemangpatutmenerimahukumitu. Misalnya kita mengqiyaskan haramnya nabiz (rendaman lain dari anggur) kepada khamr (arak anggur)karenaillatnyasamasamamemabukkan.

4.QiyasDalalah

Yaitu qiyas yang menunjuki kepada hukum, berdasar dalil illat atau mengumpulkan asal dengan cabangberdasarkepadadalilillat. Misalnyamengqiyaskanahrtaanakkecildalamsoalwajibdizakatikepadahartaorangdewasaatas dasarillatnyasama­samahartayangberkembang.

5.QiyasIllah

Yaituqiyasyangtegasillatnyayangmengumpulkanasaldengancabangdanillatitulahyang menyebabkanhukumpadaasal.

6.QiyasfiManalAshli

Yaituqiyasyangtidaktegasillatnyayangmengumpulkanasaldengancabang.

Misalnyamengqiyaskankadarhukumanderabudalaki­lakikepadabudakwanitadenganillatsama­

samabudak.

7.QiyasSyabah

Yaitu qiyas yang menjadi washaf (sebab illat) yang mengumpulkan antara cabang dengan asal hanyalah penyerupaan atau cabang yang pulang pergi dua asal, yaitu yang dapat diserupakan denganduaasal,laludihubungkandenganyangbanyakpersamaannya. Misalnya, seorangbudak ketikamerusakkansesuatudalammembayargantirugi, berubahstatus antarasebagaimanusiakarenaiaanakketurunanAdamdanbinatang,karenaiadipandangsebagai hartayangdapatdiperjual­belikandandiwakafkan.

8.QiyasJali

Qiyasyangillatnyabaikdinashkanatautidak,namunperbedaanpemisahantaraasaldanfuru diyakinitidakberbekas. Misalnya,mengqiyaskanharamnyamencaci,memukulorangtuakepadakeharamanmengucapkan cis,denganillatsama­samamenyakitkanbagikeduanya.

9.QiyasKhafi

Qiyasyangillatnyadipetikdarihukumasal. Misalnya,mengqiyaskanpembunuhandenganbendaberatdenganbendatajam.

10.QiyasSabriwattaqsim

Qiyasyangdiketahuiillatnyasetelahdilakukanpenelitianyangmendalam. Misalnya,mengqiyaskanjagungkepadagandumdenganillatsama­samamakananpokokyang mengenyangkandansamasamaditimbang.

11.QiyasThardi

Qiyasyangdikumpulkanantaraasaldengancabangolehsuatusebabyangadanyahukumbeserta wujudnyasebabitu,bilasebabhilangmakahukumnyajugahilang.

12.QiyasAksi

Tidakadahukumbilatidakadaillatataumenetapkanlawanhukumsesuatubagiyangsepertinya

karenakeduanyaituberlawanandengantentangillatnya.

Contohnya,haditsNabi:

Dan pada kemaluan seseorang kamu ada sedekah. Para Sahabat bertanya : Apakah kami memuaskan syahwat dan memperoleh pahala ? Jawab Nabi : Bagaimana pendapatmu jika dia meletakkansyahwatnyapadayangharam,adakahdiaberdosa?,demikianlahapabilaiameletakkan padayanghalal,adapahalabaginya.(HRMuslim).

13.QiyasIkhlatiwalMunasabati

Qiyas yang menetapkan illat berdasarkan munasabah, yakni kemaslahatan memelihara dasar maksud. a.QiyasMuatstsir Qiyas yangillatnyamengumpulkanantaraasaldengancabangdinashkandenganterangatau denganisyaratataudenganijma.

MisalnyafirmanAllahQSAnNur:27:

Haiorang­orangyangberiman,janganlahkamumemasukirumahyangbukanrumahmusebelum mintaijindanmemberisalamkepadapenghuninya. Sehubungan dengan ayat ini, maka Rasululah bersabda : Ijin dilakukan semata­ata untuk kepentingan(keselamatan)mata. b.Qiyasbekassebab Misalnyadibenarkanmenjamashalatdimasahujan.Tidakadaketeranganbahwahujanitu menjadisebab,akantetapiadaketeranganbahwasafarmenjadisebabbolehnyajama.Maka dipahamkanbahwasebabdisiniadalahhujan.

14.QiyasMulaim

Qiyasyangjenissebabnyamemberibekaspadajenishukum. Misalnya,wanitayangberhaidtidakperlumengqadhashalatnya,karenamenimbulkankesukaran. Kesukaran ini tidak ada keterangannya dari nash. Akan tetapi ada keterangan dari syara bahwa kesukaranitumeringankanhukum.

15.QiyasMunasibGharib

Qiyasyangdibinaatasillatyangtidaktegassyaramembolehkanataumenolaknya. Misalnya,wanitayangditalaktigasaatsuamimenjelangmatidapatmenerimawarisankarenakita lawanmaksudnyadenganmengqiyaskankepadapembunuhanagarcepatmendapatwarisan,maka sipembunuhtidakmendapatwarisan. F.SumberHukumTersier(digunakanuntukmasalahjuziyah(parsial),furuiyah(cabang)yangjauh).

6.Istihsan

yaitu:keluardarinashkarenasebabyanglebihkuat,contoh:menurutqiyassumuryangkenanajis

harusdisiramair,tapihalitutidakmemungkinkanmakapensuciannyadenganmenimbaairsumur

7.Mashlahahmursalah

Yaitu keluar dari Qiyas kulli karena pertimbangan memelihara hukum syara dengan jalan mempertimbangkanaspekkemaslahatan,contoh:dibolehkanmemenjaraataumengintimidasiterdakwa

untukmemperolehpengakuannya.

8.Istihshab

Yaitumengekalkanhukumyangtelahada,tidakbisaberubahkarenasesuatuyangmasihragu.,contoh:

seseorang yang pada mulanya punya wudhu kemudian ragu ragu apakah dia telah batal apa belum, makahukumnyadiadianggapmasihpunyawudhu.

9.Istidlal

Yaitupertalianantaraduahukumtanpamenentukanillat(persamaanpenyebabnya),contoh:seseorang sholat denganmemenuhisyarat danrukunnya, tapikemudiandiketahuidiatidak punyawudhu, maka karenadiatidakpunyawudhusholatnyajugatidaksyah.

10.SadudzDzariah

Yaitumencegahsesuatuyangmenjadijalankerusakanuntukmenolakkemudhorotanataumenyumbat

jalanyangmenujukemudhorotan.Contoh:Zinaituharam,makamelihatauratwanita,berduaandengan

lawanjenisbukanmahramditempatsepi,bacaanpornoitujugaharamkarenasemuaitujalanmenuju

zina

11.Urf

yaitukebiasaanyangtetappadajiwamanusiaditerimaolehakaldantidakmenyalahisyara,contoh=

sudahmenjadiurf(kebiasaan)bahwahargabahanbangunanadalahsudahtermasukongkoskirim,bila

adapenjualketikamengirimkanbahanbangunanketempatpembelimasihmenagihongkoskirim,maka

hakimdapatmenolakgugatanpenjualberdasarkanUrf.

12.Adah

yaitusesuatuyangdikehendakimanusiapadaumumnyadanberlakuterusmenerus

13.Taamul

yaituadat­istiadatkebiasaandalampergaulanmumalahmanusia

14.BaraahAshliyah

yaitu:bebasdarihukumyangmemberatkan

15.Istiqra

yaitu memeriksa seteliti mungkin berbagai juziyah supaya dapat dihukumkan dengannya, contoh = seluruhsholat fardhunabi tidak pernahdilakukandiatas kendaraan, suatuketikarosul pernahsholat duhadiataskendaraan,makadipahamibahwasholatduhaituhukumnyasunnah.

16.At­Taharri

yaitumempergunakansegalakemampuanakaluntukmencapaiketaatan

17.ArRujuuilalmanfaatiwalmadharrah

yaitumenetapkanhukumberdasarkanmanfaatdanmudhorot

18.AlQaulubinnushushwalijmaaIfilibadatiwalmuqaddaratiwalqaulubiitibaarilmashalihfil

muaamalatiwabaqilahkami

yaitumenetapkanhukumdengannashdanijmathdsoalygpokokdanberdasarkankemaslahatanpada urusan cabang, contoh = para sahabat tidak menentang sitem Monarki Muawiyah krn takut terjadi perpecahankaummuslimin

19.TaghyirulAhkambitaghaiyurilahwaliwalazman

Yaituberubahnyahukum(masalahfuru,muamalah,duniawiyah)karenaberubahnyakeadaandanjaman.

Yang mula­mula dan menjadi panutan dalam masalah ini adalah Khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkansholat Tarawihberjamaahdibawahsatuimam denganpertimbanganlebihteraturdan tertib,tidakmemberizakatkepadamuallaf(orangyangbarumasukIslam)denganpertimbanganIslam sudah kuat, tidak membagikan tanah daerah taklukan kepada prajurit yang menaklukkan demi kepentingankemaslahatangenerasiyangkemudian,tidakmemotongtanganpencuripadasaatpaceklik dankelaparandenganpertimbangankeadaankesulitanekonomi.

20.Alakhdzubilakhaffi(alakhdzubiaqalli)maaqila

yaituberubahnyahukumkarenaberubahnyamasadankeadaan,contoh=Umartidakmemberikanzakat

kepadaparaMuallafkarenaIslamsudahkuat,bilamerekamurtadmakadibunuh

21.AlIshmah

yaitumenjadikanhujjahperkataanorangyangmendapathakmenetapkanhukumsyara,contoh=Rosul

memberikanhakkepadaSaadBinMuazuntukmenentukanhukumanbagipengkhianatanBaniQuraizah.

22.Syarumanqablana

yaitu:hukumsyariatorangsebelumkita,apabiladisebutkandalamnashmakajugamenjadisyariatkita.

23.Alamalubidhadhahirawiladhar

yaituberamaldenganprioritasmemeganginashyanglahir

24.Alakhdzubilihtiyath

yaitumemegangimanayanglebihkuatdariduadalil

25.AlQurah

yaitumenetapkanhukumberdasarkanundian,untukmencegahsalingberbantah­bantahan

26.Alamalubilashli

yaitumengamalkandalilyanglebihrajih(kuat).

27.Maqulunnash

yaitumengamalkandariapayangdipahamidarinash,bilatidakdapatditafsirkansecaratekstualmaka

dibawakemaknamajasi.

28.Syahadatulqalbi

yaitudenganmemperhatikansuarahatinurani,dasarnyahadisnabi:“mintalahfatwakepadahatimu”

29.Tahkimulhal

yaitumenyerahkankeputusankepadakeadaansekarangyangsedangberlaku

30.Umumulbalwa

yaitumembolehkansesuatuyangsulitmelepaskandiriatauselaluterjadi

31.Alamalubiaqawasysyabahaini

yaitu memegangi mana yang lebih kuat kemiripannya, contoh menentukan orang tua anak dengan melihatkemiripannya

32.Dalalatuliqtiran

yaitu menyamakan hukum karena bergandengan dengan yang lain, contoh = imam malik tidak mewajibkanzakatpadakudakarenaadaayat“dankudadanbighaldankeledai”

33.Dalalatulilhami

yaitusesuatuyangdiperolehdariilham,disyaratkanpadaorangyangtaqwadansoleh

dasarnyahadisnabi“berhatihatilahdenganfirasatorangmukminkarenamerekamelihatdengancahaya

Allah”

34.Ruyannabi

yaituberpegangkepadaapayangdikatakannabidalammimpi,dasarnyahadisnabi: “mimpi seorang

muslimitu1/46kenabian”

35.Alakhdzubiaisarimaaqilaa

yaitumengambilmanayangpalingmudahdariduapendapat

36.Alakhdzubiaktsarimaaqilaa

yaitumengambiljumlahyanglebihbanyakdarijumlahyangberbedabeda

37.Faqduddalilbadalfihshi

yaitumenetapkantidakadahukumatassesuatulantarantidakdiperolehdalilyangmewujudkansesuatu

hukumsesudahdilaksanakanpembahasanyangluas.

X.MaqashidSyariah(TujuanSyara)

Melaluipenelitianyangmendalamakandiketahuibahwasemuasyariatagamamengandungmaksud,tujuandan hikmahbagikepentinganhamba.Semuaperintahdanlarangandalamsyariatagamamengandungkemaslahatan, baikyangmudahdiketahuimaupunyangbelumdiketahuikarenaakalmanusiatidakmampumemahaminya. Tuhantidakmensyariatkanhukum­hukumsecarakebetulandantanpahikmah.Syarabermaksuddenganhukum­ hukumituuntukmewujudkanmaksud­maksudumum.Kitatidakdapatmemahamihakikatnashterkecualijika kitamengetahuiapayangdimaksudolehsyaradalammenetapkannash­nashsyariatitu.Harusdiingatbahwa petunjuk­petunjuk lafazh dan ibarat­ibaratnya kepada makna yang kadang­kadang mempunyai lebih dari satu penafsiranmakna. Untuk mentarjihpenafsiranmaknayanglebihtepat makaperlumemahami maksudsyara (maqashidsyariah). Segala hukum muamalah, akal dapat mengetahui maksud­maksud syara dalam menetapkan hukum yaitu berdasarkanmendatangkankemaslahatanbagimanusiadanmenolak masfadat terhadapmereka. Jadisegala yangmembawamanfaat­maslahatadalahmubahdansegalayangmembawamudharat­masfadatadalahharam. IbnulQayyimberkata:

Dasarsyariatialahkemaslahatanhambadiduniadandiakhirat.Syariatsemuanyaadil,semuanyarahmatdan

semuanyamengandunghikmah.Tiapmasalahyangkeluardariadilkepadacurang,darirahmatkepadabala,dari

maslahatkepadamasfadat,darihukmahkepadasia­siamakabukanlahsyariat.SyariatituadalahkeadilanAllah

diantarahamba­Nya,rahmatAllahdiantaramakhluk­nyadanbayanganAllahdibumi­Nyadanhimah­Nyayang

menunjukkankepada­NyadankebenaranRasul­Nya.

Maksud­maksudsyarayangumum:

1.Memeliharasegalayangdharuri(esensialdanfital)bagimanusiadalamkehidupanmereka,yaitu:

a.MemeliharaAgama(dien). b.MemeliharaNyawa(nafs). c.MemeliharaAkal(aqlu). d.MemeliharaNasab­keturunan(nasl). e.MemeliharaHarta(mal). Apabila yang dharuri ini tidak terpelihara maka kacaulah tatanan kehidupan, timbullah kekacauan dan kerusakanyangmerata.

2.Menyempurnakansegalayangdihajatimanusia.

Yaitu segala yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan untuk dapat menanggung kesukaran­ kesukaranpembebanan(taklif)danbeban­bebanhidup.Tetapibilaurusanitutidakdiperoleh,tidaklahrusak tatananhidupdantidakmeratakekacauan,hanyamengalamikesempitandankesukaransaja. Segala yang dihajati dalam pengertian ini meliputi segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan,tatasosialkehidupan,kemudahan­kenyamananhidup.Apabilayangdemikianinitidakdiperoleh makatiadacederatatanankehidupan,hanyasajadipandangtidakbaikolehakalyangsehatdanfitrahyang sejahtera. TingkatanMaksudSyara

1.TingkatDharuriyah.

Yaitutingkat yangharus ada, tidak bolehtidak ada. Apabilatidak difardhukanpokok­pokok ibadat maka

manusiaakanlupadanberpalingdariTuhandanagama. Apabilatidak disyariatkankitamemrangiorang­ orangyangmerusak agamadanmemaksakembaliorangyangmurtad, tenturusaklahurusanagamadan hilanglahpemeliharaannya. Apabila tidak dihalalkan benda­benda yang baik untuk dimakan, diminum dan dipakai dan apabila tidak disyariatkannikahdanpokok­pokok muamalahsertatidak difardhukanhukum­hukum jinayahmakaakan hilangmaslahattertentuuntukmemeliharajiwa,akal,keturunandankehormatan. Apabilatidak disyariatkanpokok­pokok hukumyangberkenaandenganhak milik danpenukaranmanfaat serta tidak didakan hukum membayar barang yang kita rusakkan dan tidak disyariatkan hukuman untuk pencurian,perampokantenturusakmaslahatharta.

2.TingkatHajiyah

Yaitusegalayangkitahajatiuntukmemperolehkeluasanhidupdanmenolakkesempitan. Umapamanyauntukmemeliharaagamakitadibolehkanmengqasharshalatketikadalamsafarataumenjama ketikasedangadaudzuryangsyari.

3.TingkatTahsiniah.

Yaitutingkatyangpalingrendah,denganhilangnyatingkatinitidakmenghilangkantingkataslisertatidak menimbulkan kepicikan dan kesukaran dalam hidup. Tingkat ini masuk bagian kesempurnaan untuk memeliharaakhlak­akhlaktinggidanadat­adatyangbaik.

XI.MasalahUshul(pokok)Furu(cabang)

A.MasalahUshul(pokok) MasalahUshul(pokok)adalahmasalahyangmenyangkutItikad(keyakinan)dalamurusan:akidah,tauhiddan rukunimanyangenam. Dalil­dalil dari Al­Quran maupun hadits yang menerangkan hal ini semuanya adalah muhkam(tidakadakemungkinanpenafsiranlain)dansharih(jelaspetunjuklafaznya)danQathi(pasti). Seorangmuslim dalam masalahushul ini harus benarItikadnya(keyakinannya). Salahdalam Itikadmasalah ushulbisamenyebabkanseseorangmenjadikafirkeluardariIslam.Jadidalammasalahushulyangadaadalah imanataukafir. Contoh­contohmasalahushul:

a.TidakadatuhanselainAllah. b.Allahtidakberanakdantidakdiperanakkan. c.Allahsatusatunyatempatbergantung. d.TauhidRububiyah(meyakiniAllahsatusatunyapencipta) e.TauhidUluhiyah(meyakiniAllahsatusatunyayangdisembahdandiibadahi) f. Tauhid Mulkiyah (meyakini Allah satu satunya yang mengatur, memelihara, memberi rejeki seluruh makhluk­Nya). g.MengimanikebenarandankesucianAl­Quran. h.MengimanikebenaranNabiMuhammadsebagaiRasulyangmaksum. i.MengimaniMalaikat­malaikatAllah j.Mengimaniadanyaakhirat(alamkubur,mashar,shirot,surga­neraka) k.Mengimaniadanyatakdiryangbaikdanburuk. l.Danlain­lain. (LihatkembaliIlmuKalampointterakhir) Masalahushulyaituakidahibaratakaryangmerupakandasarbagisebuahpohon,Itikad­tauhidmerupakansatu batanglurusyangtidakbercabang­cabangyangmerupakanpenopang.

Jadi tidak boleh ada variasi, perbedaan pendapat dan ijtihad dalam masalah ushul ini. Bila ada yang berani berbedapendapat,mengotak­atikmasalahushulinimakaharusditentangdantidakadatoleransidalamhalini. Itusebabnyaparaulamasangat keras danmencelahparapelakubidahakidahsepertikaumKhawarij, Syiah Ghulat,Murjiah,Qadariyah,Jabariyah,Mujasimah,Musyabbihah,Muatillah(bacakembaliIlmuKalam). KelompoksempalandalammasalahUshul(akidah)inilahyangdimaksudkelompokyangbinasaolehhaditsNabi

:

Umatku akan terpecah­belah menjadi 73 golongan, diantara golongan­golongan itu yang selamat hanya satu golongansaja,sedangkanlainnyaadalahbinasa.Parasahabatbertanya:Siapakahgolonganyangselamatitu? Nabi menjawab : golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat bertanya lagi, Apakah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ? Nabi menjawab : Yaitu yang mengikuti apa­apa yang sekarang ini dipraktekkan (manhaj)sayadanparasahabatku B.MasalahFuru(cabang) Masalah Furu (cabang) adalah semua hal diluar masalah ushul, seperti rincian praktek tata cara ibadah, muamalah, urusanduniawi, dsb. Begituluasnyacakupanmasalahfuruini yangberhubungandanmenyentuh hampirseluruhaktivitaskehidupanseorangmuslim.Dalammasalahfuruiyahinitidaksemuadalil­dalilhukumnya muhkamdansharih, bahkanbanyak yangmasihmujmal, masiham(umum), masihmutlaqtanpapenjelasan (bayan),masihmusytarak(mengandunglebihdarisatuarti),petunjuklafazhdancakupanlafazhnyatidaksharih (tidakjelas),memungkinkantimbulmultipenafsirandansebagainya. makadalam masalahfuruiyahini seringterjadi ijtihaddalam mengistinabtkanhukumnya. Dari sinilahsering terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama dan muijtahid. Jadi dalam masalah furu yang ijtihadi ini hendaknyasetiapmuslimbersifatsalingbertoleransiyaitumengikutimanayangdianggappalingbaikdiantara pendapat­pendapat yang ada, tidak memaksa orang lain mengikuti pendapatnya dan membiarkan (tidak

mencelah)oranglainyangtidak sependapat.Dalammasalahfuruyangijtihadiiniyangadaadalahbenardan salah.Bilabenardapatduapahala,bilasalahdapatsatupahala. Contoh­contohmasalahFuru a.Detailtatacarasholat b.FiqihZakat c.FiqihPuasa d.FiqihHaji e.FiqihJual­Beli f.FiqihSewa­Menyewa g.Fiqihmuamalah h.Urusanduniawiyah i.Danlain­lain. Masalah furu itu ibarat ranting, dahan dan cabang dalam sebuah pohon, yang tentunya tidak harus satu (sebagaimanabatangpohon/akidah)melainkanadabanyakragamcabang.Jadidalammasalahfurubolehada ijtihad,bolehadavariasi,danbolehadaperbedaanpendapat.

XII.DalilQathi(pasti)Dzani(dugaan)

A.DalilQathi(pasti)

DalildisebutQathi(pasti)apabilamemenuhiduapersyaratan:

1.Qathiwurudnya(sumbernya)yaitu:Al­QurandanHaditsMutawatir

2.Qathi dhalalah­nya(petunjuk lafazhnya)yaitu: muhkam (tidak adakemungkinanmulti penafsiran)dan sharih(jelas). BilasuatudalildariAyatAl­QurandanatauHaditstelahmemenuhisemuasyaratdalilQathidiatasmakamenjadi dalilQathiyangsempurna,makahukumnyaharusditerimabulat­bulat,tanpareserve.Tidakbolehadaijtihadilagi dantidakbolehdiotak­atik,tidakbolehditambah­dikurangi. Kebanyakan masalah Ushul dalilnya adalah qathi, sedangkan kebanyakan masalah furu dalilnya tidak qathi. Tetapi ada juga masalah furu yang dalilnya qothi sehingga semua ulama menyepakatinya dan tidak ada perbedaanpendapatdalamhaltersebut,contohnya:

a.Hukumharambagidagingbabi,bangkai,darahyangmengalir,khamr(arak)danriba.

b.Hukumrajambagipezinamukhson(sudahpernahmenikah),dera100kalibagipezinaghoirumukhson

(belumpernahmenikah). c.HukumQisash(balasbunuh)bagipembunuhanyangdisengaja. d.Hukumpotongtanganbagipencuri.

e.Hukumdera80kalibagiorangyangmendakwakantuduhandusta.

f.Hukumpotongtangan,kakidandisalipbagipelakukerusuhandantindakananarkis.(perampok,penjarah,

pelakuhuru­hara,pemberontak,dsb)

B.DalilDzani(dugaan)

Dalildzaniadalahdalilyangtidakmemenuhisyaratdalilqathi,yaitu:

1.Dzaniwurudnya(sumbernya)yaitu:Haditsyangtidakmencapaiderajadmutawatir.

2.DzaniDhalalahnya(petunjuklafazhnya)yaitu:masihadakemungkinanmultipenafsirandantidaksharih

(tidakjelas)petunjukdancakupanlafazhnya.

KebanyakanmasalahfuruyangijtihadidalilnyaadalahDzani,sepertihadisahad,atsar­fatwasahabat,istihsan,

maslahahmursalahdansemuasumberhukumsekunderdantersieryangdiuraikanpadapointIXBdiatas.

XIII.TentangBidah

Pembahasan tentang bidah merupakan masalah yang sangat krusial, karena perbedaan pendapat dan pemahamantentangmasalahbidahini yangsekarangini menjadi salahsatubiangkeladi danpemicuutama terjadinyafriksidiantaraberbagaikelompok,aliran,mazhabdanharokahIslam.Apalagisekaranginiadayang menjadikankatabidahsebagaipeluruyangseringdimuntahkandanmenjadikankatamubtadi (pelakubidah) sebagailabelyangseringditempelkankepadakelompoklain. A.PengertianBidahSecaraBahasa Secarabahasabid’ahituberasal dari ba­da­’aasy­syai yangartinyaadalahmengadakandanmemulai. Kata “bid’ah”maknanyaadalahbaruatausesuatuperkarayangbaruyangbelumpernahadapadamasaNabi. B.PengertianBid’ahSecaraIstilah. Secaraistilah,bid’ahitudidefinisikanolehparaulamadengansekianbanyakversidanbatasan.Halitulantaran persepsimerekaatas bid’ahitumemangberbeda­beda. Sebagianmerekaadayangmeluaskanpengertiannya hinggamencakupapapunjenisyangbaru(diperbaharui),sedangkanyanglainnyamenyempitkanbatasannya.

SultonuUlama,ImamIzzudinbinAbdusSalam,seorangulamaterbesardarimazhabSyafii(wafat660H)dalam

kitabnyaQawaidul Ahkam menerangkanbahwabidahadalahsuatuperbuatan(baru)yangtidak dikenal pada zamanRasulullahSAW. Dalam Ensiklopedi Fiqih jilid 8 keluaran Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait halaman 21 disebutkan bahwa secara umum ada dua kecenderungan orang dalam mendefinisikan bid’ah. Yaitu kecenderungan menganggap apa yang tidak di masa Rasulullah SAW sebagai bidah meski hukumnya tidak selalu sesat atau haram. Dan kedua adalah kecenderungan untuk mengatakan bahwa semua bid’ah adalah sesat. KelompokPertama

Kelompok yang menganggap bahwa perkara baru yang tidak di masa Rasulullah SAW sebagai bidah meski hukumnyatidakselalusesatatauharam,maksudnyaadajugaperkarabaruyangbaik. a.Tokoh­tokohnya DiantaraparaulamayangmewakilikalanganiniantaralainadalahAl­ImamAsy­Syafi’idanpengikutnyaseperti ImamIzzudinbinAbdisSalam,ImamNawawi,IbnuHajarAtsqolani,As­Suyuthi,AbuSyaamah.Sedangkandari kalanganAl­MalikiyahadaAl­QarafidanAz­Zarqani.DarikalanganMalikisepertiIbnulAbidindandarikalangan Al­HanbaliahadalahAl­JauzisertaIbnuHazmdarikalanganDzahiri. b.Argumennya ShalatTarawihpadajamanNabidanAbuBakardilakukansendiri­sendiriatauberjamaahberkelompok­kelompok yang terpisah dalam Masjid. Pada Jaman Khalifah Umar bin Al­Khattab beliau membuat perkara baru yaitu menghimpunorang­oranguntukshalattarawihberjamaahdengansatuimam,padawaktuituditunjukUbaybin Kaabsebagaiimamnya.SetelahituUmarberkata:“iniadalahsebaik­baikbid’ah“. Perbuatan itu tidak ditentang oleh para sahabat Nabi yang lain dan bahkan sepeninggal Umar masih terus berlangsungsampaimasakitasekarangini. IbnuUmarjugamenyebut shalat dhuha’ berjamaahdi masjidsebagai bid’ahyaitujenis bid’ahhasanahatau bid’ahyangbaik. Haditsyangmengindikasikanadanyabidahyangbaikadalahhaditsberikut:

Siapa yang mensunnahkan sunnah hasanah maka dia mendapat ganjarannya dan ganjaran orang yang mengamalkannya hingga hari qiyamat. Siapa yang mensunnahkan sunnah sayyi’ah (kejelekan), maka dia mendapatkanganjarandanganjaranorangyangmengamalkannyahinggahariqiyamat.

DalamKitabFathulBarikaryaIbnuHajarAtsqolani,padajuzXVIIhalaman10menyebutkan:1.Adariwayat

dariAbuNuimmenyebutkanbahwaImamSyafiipernahberkata:

Bidahituduamacam,satubidahterpujidanyanglainbidahtercela.Bidahterpujiadalahyangsesuaidengan sunnahNabidanbidahyangtercelaadalahyangtidaksesuaiataumenentangsunnahNabi.

2.ImamBaihaqidalamkitabnyaManaqibSyafiimenyebutkanbahwaImamSyafiipernahberkata:

Perkarabaru(bidah)ituadaduamacam:1.Perbuatankeagamaanyangmenentangatauberlainandengan

Quran,SunnahNabi,atsardanIjma,inidinamakanbidahdhalalah.2.Perbuatankeagamaanyangbaik,yang

tidakmenentangsalahsatudariyangtersebutdiatasadalahbidahjuga,tetapitidaktercela.

3.Tentangbidah,sebagianulamamembagikepadahukumyanglimadanmemangbegitulah.(maksudnya

IbnuHajarAtsqolany mendukungmembagi hukumbidahkepadahukumyanglimayaitu: wajib, sunnah, makruh,mubah,haram). BisakitanukilpendapatImamIzzudinbinAbdisSalamyangmengatakanbahwaperkarabaruyangtidakterjadi padamasaRasulullahSAW, terbagi menjadi limahukum, yaitu: bid’ahwajib, bid’ahharam, bid’ahmandub (sunnah),bid’ahmakruhdanbid’ahmubah. c.Contoh­contohnya:

Bidahyangwajib:

­MembukukanmushafAl­Quran. ­Membukukan hadits Nabi (padahal ada hadits Nabi yang melarang membukukan hadits, karena khawatirtercampur­baurdenganAl­Quran). ­Kodifikasi,perumusandanpenulisanilmu­ilmukeislamanyangseolah­olahberdirisendiriseperti:ilmu tafsir,ilmuhadits,ilmuAl­Quran,ilmuFiqih,ilmukalam(ushuludin),ilmumantiq(logika),ilmunahwu­ sharaf,ilmubalaghah,ilmutasawuf. ­MempelajariteknologimiliteruntukmenjagakekuatandanpertahanankaumMuslimin. Bidahyangharam:

­Bidahdalammasalahakidahberbagaifirqohsempalan,seperti:

a.Khawarij yang memisahkan diri dan selalu memberontak terhadap Amir Kaum Muslimin yang mereka anggap berbuat zalim, menghalalkan darah orang­orang diluar kelompoknya dan mudah mengkafirkansesamamuslim. b.SyiahGhulatyangmengkultuskanImamAli,menuduhAbuBakar,Umar,Usmanmenyerobothak kekhalifahannya. Mencaci maki Aisyah, Talhah, Zubair dan Muawiyah yang pernah berseteru melawanAli. c.Murjiahyangmempunyaikeyakinanimanitucukupdenganhati.Perkataandanperbuatantidak termasukiman. d.Qadariyahyangmenolaktakdir,Jabariyahyangmenolakikhtiarusahabebasmanusia. e.MujasimahdanMusyabbihahyangmenyerupakanAllahdengankeadaanmanusia. f.Muatillahyangmenolaksifat­sifatAllah. g.MutazilahyangmengatakanAl­Quranadalahmakhluk. ­Bidahdalamibadah,seperti:

a.Menambahataumengurangijumlahrokaatshalatlimawaktu.

b.ShalatdengantambaanbacaanbahasaIndonesia.

c.Puasaseharipenuh(tidakberbukasaatmaghrib).

d.Mewajibkanzakatterhadapbarang­barangyangtidakwajibdizakati.

e.MelakukanhajitidakkeMekkah.

­BidahyangSunnah:

a.ShalatTarawihberjamaah.

b.AdzanpertamapadashalatJumat.

c.MengadakanpengajianMaulidNabi.

d.Mendirikansekolah/madrasah/majelistalim.

­BidahyangMakruh:

a.Menghiasmasjid.

b.Menetapkanwaktutertentuuntukibadah.

c.Perdebatanyangsengitdalammasalahkhilafiah.

d.Sistempemerintahanyangmonarki.

e.Melakukanibadah(shalat/puasa)sunahuntuktujuanduniawisemata­mata.

­BidahyangMubah:

a.Makanmenggunakansendok. b.Memakaipakaianyangbagus. c.Membuatrumahyangbesar. d.Menggunakanperalatanmodern. e.Dzikirberjamaah. f.Bersalam­salamansetelahshalatberjamaah. KelompokKedua Kelompok inimenganggapbahwayangdisebut perkarabaru(bid’ah)itusemuanyaadalahsesat, berdasarkan pemahamantekstualkeumumanlafazhhaditsSemuaperkarabaru(bidah)adalahsesat(dhalalah). Kelompokinimenganggapsemuaperkarabarudalammasalahsyariatadalahbidahdhalalah.Sedangkanperkara baru dalam masalah diluar syariat dihukumi sebagai sarana. Hukum sarana itu tergantung pada tujuannya. Saranamenujuyangharamadalahharam,saranamenujuyangwajibjugamenjadiwajib. a.Tokoh Di antara mereka yang berpendapat demikian antara lain adalah At­Thurthusy, Asy­Syathibi, Imam Asy­ SyumunnidanAl­AinidarikalanganAl­Hanafiyah.JugaadaAl­BaihaqisertaIbnuHajarAl­Haitamidarikalangan Asy­Syafi’iyah.DankalanganAl­HanabilahdiwakiliolehIbnuRajabdanIbnuTaimiyah. b.Dalil Dalilyangmerekagunakanadalah:

BahwaAllohSWTtelahmenurunkansyariatdenganlengkapdiantaranyaadalahfimanAllohSWT:Padahariini telahKusempurnakanuntukkamuagamamu,dantelahKu­cukupkankepadamuni’mat­Ku,dantelahKu­ridhai

Islamitujadiagamabagimu(QSAl­Maidah:3)

HaditsNabi:

Bahwasemuaperkarabaru(bid’ah)ituadalahsesat. “Barangsiapayangmengerjakansuatuperbuatanyangtidakadaperintahnyadarikamimakaamalantersebut

akantertolak.”(HRMuslim1817)

c.Contoh:

­MauludNabitidakadadijamanNabi,makaitutermasukbidahdhalalah.

­DzikirberjamaahtidakadadijamanNabi,makaitutermasukbidahdhalalah.

­PemilutidakadadijamanNabi,makaitutermasukbidahdhalalah.

­TahlilantidakadadijamanNabi,makaitutermasukbidahdhalalah.

Tahqiq:

1.Kedua kelompok sepakat bahwa tidak semua perkara baru adalah bidah dhalalah, yaitu sarana yang menujukebaikandanurusanduniawitidaktermasukbidahdhalalah.

2.Perbedaanpendapatterjadipada:perkarabarutentangibadahdanadat/tradisiyangmengandungunsur

agama,contohnya:

a.ShalatJumahdenganKutbahBahasaIndonesia,itutermasukbidahdhalalahatautidak. b.ShalatSunahberjamaahitubidahdhalalahatautidak. c.Dzikirberjamahitubidahdhalalahatautidak. d.PeringatanmaulidNabiitubidahdhalalahatautidak.

e.Tradisitahlilanpadaharike­3,7,40,100hariorangmeninggalitubidahatautidak.

3.HaditsnabiSemuaperkarabaru(bidah)adalahsesat(dhalalah).Secaratekstualmemangmengisyaratkan

bahwasemuaperkarabaruituadalahbidahdhalalah. Petunjuk lafazh hadits diatas memang bersifat umum (am), lafazh am masih memungkinkan menerima takhsis (peng­khususan)danternyatamemangadatakhsisnyayaituhadits : Siapa yang mensunnahkan sunnahhasanahmakadiamendapat ganjarannyadanganjaranorangyangmengamalkannyahinggahari qiyamat. Jaditidaksemuaperkarabarubidahdhalalah,masihmemungkinkanadanyasunnahhasanah.

4.Riwayat­atsaryangmenunjukkanparasahabatNabimelakukanperkarabaruyangbelumdikenaldijaman

Nabi:

a.KhalifahAbuBakarmengumpulkanAl­Qurandalamsatumushafyangtidakdiperintahkandantidak

adacontohnyadariNabi.

b.KhalifahUsmanmenyatukanAl­Qurandalamsaturasmdanmenyalinnyamenjadibeberapamushaf.

c.KhalifahUsmanmenambahkanadanmenjadiduakalipadaShalatJumat,maksudnyaadanpertama

untukmengingatkanmanusiabahwawaktushalatJumatsudahdekat. d.KhalifahUmarbinKhatabmelaksanakanshalatTarawihberjamaahdibawahsatuimamyangbelum pernahdilakukandijamanNabi. e. Khalifah Umar bin Khatab tidak memberikan zakat kepada muallaf, padahal mereka jelas­jelas termasuk muzakki yang berhak menerima zakat dengan alasan Islam sudah kuat tidak perlu lagi membujukhatiorang­orangyangbarumasukIslam. f.KhalifahUmartidakmemotongtanganpencuriketikamasakelaparandanpaceklik. g.KhalifahUmarmenetapkanorangyangmentalaktigasekaligus,jatuhtalaktigakarenapadamasaitu orangmemudahkanurusantalakdanseringterjadilelakiyangmenjatuhkantalaktigasekaligus.Padahal jamanNabidanKhalifahAbuBakar,talaktigasekaligushanyadianggapjatuhtalaksatu. h.Khalifah Umar tidak membagikan tanah taklukan di Iraq kepada para prajurit dengan perimbangan kemaslahatan generasi mendatang, padahal Nabi membagikan tanah taklukan Khaibar kepada para perajurit. i.IbnuUmarmenyebut bahwashalat dhuha’ berjamaahdi masjidsebagai bid’ahhasanahataubid’ah yangbaik. j.KhalifahUmarbinAbdulAzismembukukanhadits,padahaladahaditsNabiyangmelarangmenuliskan hadits(karenakhawatirtercampurdenganAl­Quran). Semuaatsardiatasmenunjukkanbahwatidaksemuaperkarabaruadalahbidahdhalalah,jadiperludiselidiki dulufaktormaslahatdanmanfaatnya,illathukumnya,maqashidsyariahnyadansebagainya. 5.Jadi jangan gampang memvonis bidah dhalalah terhadap semua perkara baru, tapi juga jangan terus seenaknyamembuatperkarabaruyangtanpaadatujuandankemaslahatanyangnyata. 6.Tentang adat, tradisi atau perkara mubah yang mengandung unsur agama, hendaknya dilihat content (isinya) dan dampaknya, kalau isinya tidak bertentangan dengan jiwa syariat dan dampaknya tidak mendatangkankemudharatanatauperkarabaruitumenjadisaranayangmembawamanfaat­maslahatmaka janganterusmudahdivonissebagaibidahdhalalah.

XIV.IkhtilafdanToleransi

Dalammasalahushul,ataumasalahfuruyangdalilnyasudahQathimakatidakbolehadaperbedaanpendapat, tidak bolehadaijtihaddantidak bolehditambah­dikurangi. Makabilaadapihak­pihak yangberbedapendapat dalamhalitumakasetiapmuslimharus berteriak lantangmenentangnya, itulahsebabnyajanganherankalau para ulama dengan tegas menentang pemikiran kelompok­kelompok sempalan pelaku bidah dalam masalah akidah,yaitukaumKhawarij,SyiahGhulat,Murjiah,Qadariyah,Jabariyah,Mujasimah,Musyabbihah,Muatillah. Dalammasalahfuruyangdzanidanijtihadimakabolehadaijtihad,bolehadavariasidanperbedaanpendapat. Setiapmuslimtidakbolehbersikapkerasataufanatikterhadappendapatataumazhabnya.Dalammasalahini perbedaanpendapatadalahsuatukeniscayaan(pastiterjadi)danharussalingbertoleransi. Perbedaanpendapatdalammasalahfuru,fiqih­amaliahyangkhilafiahinisudahterjadisejakjamansahabatNabi danmasaparasalafussaleh.Paragenerasisalafberbedapendapattapitetapbersatu,tidakterpecah­belahdan saling ber toleransi. Tidak saling mencelah, tidak saling menyalahkan, tidak saling mencaci, tidak saling memvonismubtadi(pelakubidah),tidaksalingmengkafirkandantidakmudahmenghukumi haram terhadap suatumasalahyangtidakadadalilqathiyangtegasmenunjukkanhukumharamnya. Berikutiniriwayat­riwayatyangmenunjukkanmanhajgenerasisalafdalammasalahikhtilaf:

KhalifahHarunAlRasyidpernahberkata:AkuakanmenggiringmanusiakepadakitabAlMuwattasebagaimana UsmanmenggiringpadaMushafAl­Quran.KeinginanKhalifahtersebutdijawabolehImamMalikbahwahalitu tidakmungkin,karenasejakMasaKhalifahUsman,sahabatNabisudahtersebarkeberbagaikotadanmasing­ masingmengembangkanijtihaddanberfatwa.Jadimanhajsalafussalehadalahmemaklumiperbedaanpendapat masalahikhtilafdantidakmemaksakanpendapatnya. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa keluar darah dari hidung atau karena luka maka membatalkan wudhu.Suatuharikepadabeliauadayangbertanya:Apakahengkaumaushalatdibelakangorangyangluka berdarahtetapitidak berwudhulagi?.DengannadameninggiImamAhmadbinHanbalberkata:Bagaimana saya tidak mau shalat dibelakang Imam Malik bin Anas dan Said Al Musayyab ?. Kedua imam tersebut berpendapatbahwakeluardarahdarihidungataukarenalukatidakmembatalkanwudhu.Jadi manhaj salafus salehadalahmenghormatipendapatoranglainyangberbedadantetapmenjagaukuwah. AbdurrahmanbinMahdymeriwayatkan:KamipernahdisampingImamMalik,ketikaitudatangseoranglaki­laki kepada beliau lalu berkata : Dari perjalanan yang menghabiskan tempoenam bulan lamanya, para kawanpenduduk dikampungsaamembawasuatumasalahkepadakuuntuk ditanyakankepadaengkau. Imam Malik berkata : Bertanyalah. Orang tadi lalu menyampaikan pertanyaan kepada beliau dan beliau hanya menjawab:akutidakmemandangnyabaik.OrangituterusmendesakkarenamenginginkanImamMaliklebih tegas memfatwakanhukumnya, Bagaimananantikalaukauditanyaorangdikampungkuyangmenyuruhaku datangkemari,bilamanaakutelahpulangkepadamereka?ImamMalikberkata:Katakanolehmubahwaaku Malik bin Anas mengatakan tidak menganggapnya baik. Artinya beliau sangat hati­hati, tidak gegabah menghukumiharambilatidakadadalilnashqathiyangtegasmengharamkannya. ImamAlAuzai(muftidanfuqahadiDamaskusSyria)menceritakanpendapatnyatentangorangyangmencium istrinya: Kalauorangitudatangpadakubertanyabagaimanahukumnya, makaakanakukatakanbahwadia haruswudhulagi,tetapibiladiatidakmauwudhulagi,akutidakakanmencelanya. ImamAhmadbinHanbalberkatatentangsholatsunnahsetelahashar:Kamitidakmelakukannyatetapikami

tidakmencelayangmelakukannya. Suatu hari, ada perbedaan perdebatan terbuka antara Ali bin Madini dan Yahya bin Muin tentang hukumnya menyentuhkemaluan:apakahmembatalkanwudhuatautidak?PerdebataninidihadiriolehImamAhmadbin Hanbal. KataYahyabinMuin: Orangituharus wudhlulagi. Diamenggunakanhadits yangdiriwayatkandari Busrah binti Shafwan sebagai dalil. Sedangkan Ali bin Madini pendapatnya berlawanan menggunakan hadits yang diriwayatkan dari Qais bin Thalaq sebagai dalil. Kemudian Yahya menyampaikan pendapat Ibnu Umar sebagaidaliltambahan,dibalaslagiolehAlidenganpendapatAmmarbinYasir. Menanggapi kejadianitu, Imam AhmadbinHanbal langsungmenengahi, Sudahlah, derajadAmmardanIbnu Umarsama.Siapasukabolehmengambilpendapatsalahsatunya. IbnuQudamahdalamkitabAlMugnimenceritakansebuahketentuandalammazhabImamAhmadbinHanbal:

Menurut penegasanImamAhmadbinHanbal, shalat dibelakangorang­orangyangberbedadengankitadalam masalahcabang­cabanghukumfiqih,sepertiparapengikutmazhabAbuHanifah,Malik,Syafiihukumnyaadalah sahdansamasekalitidak makruh. Karenaparasahabat, paratabiindanorang­orangsesudahmerekamasih tetapbermakmum kepadayanglain, walaupunberbedapendapat dalam masalahhukum cabangitu. Dengan demikian, ketentuan ini merupakan salah satu kesepakatan (ijma). Dan kalau diketahui bahwa imamnya meninggalkansebuahsyarat shalat atausalahsaturukunnya, yangdiyakiniolehmakmumtetapitidak diakui olehimam,makamenurutmaknaliteraldariredaksipendapatImamAhmad:shalatdibelakangimamitutetap sah. DalammazhabImamAbuHanifahdanparasahabatnyadikatakanbahwawudhuseseorangbisabatalkarena keluar darah. Suatu hari imam Abu Yusuf (pengikut mazhab Abu Hanifah) melihat bahwa Khalifah Harun Al Rasyid berbekam kemudian langsung shalat tanpa wudhu terlebih dahulu, karena mengikuti pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa orang yang berbekam tidak batal wudhunya. Kemudian Imam Abu Yusuf langsungbermakmumdibelakangKhalifahHarunAlRasyiddantidakmengulangishalatnya. ImamSyafiidalamqaulqadimnyaberpendapatbahwarambutyangsudahdipotonghukumnyanajis,suatuhari Imam Syafii shalat setelah bercukur rambut, sementara dibajunya masih ada sisa­sisa rambut berceceran. Orang­orangyangmelihatnyamenanyakanhaltersebut,makaImamSyafiImenjawab:Saatdalamkesulitan, kitamengambilpendapatpendudukIraq(mazhabImamAbuHanifah). IbnuTaimiyahdalamMajmuFatwamenceritakanbahwaImamSyafiiyangberpendapatmenjaharkan(membaca nyaring)Bismillahirrahmanirrahimdalamshalat,tetapbermakmumkepadaparaulamaMadinahyangtidakpernah menjaharkanBismillahirrahmanirrahim DiriwayatkandariAbuBakarbinAlKhallal:diceritakankepadasayaolehAlHushainbinBasyarAlMakhrumi, bahwa yang bersangkutan telah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah sumpah yang menjuruskearahperceraian.ImamAhmadbinHanbalmenjawabtegas,Kalauidiamelakukanmberartidiatelah melanggarsumpahnya. LaluAlHushainmemintajalankeluar,Bagaimanakalauadaoranglainyangmemfatwakankepadasaya,bahwa diatidakmelanggarsumpahnya(tidakjatuhtalakperceraian)?.ImamAhmadbinHanbalmenjawab:Kamutahu pengajianparaulamaMadinah?AlHushainmenjawab,YaSaatitumemangadabeberapaulamaMadinahyang membukapengajianditeras MasjidAgungBaghdad. Apakahkalaumerekamemberikanfatwa(berbeda), istri sayatetaphalal?makaImamAhmadbinHanbalmenjawab:Ya!. BaihaqidalamSunanAlKubrameriwayatkandariAbdurrahmanbinYazid:DahulukamibersamaAbdullahbin MasuddiMudzalifah.DansaatmerekamemasukiMasjidMina,beliaubertanya:AmirulMukminin(Usmanbin Affan)shalatberaparakaat?Merekamenjawab,Empatrakaat.MakaIbnuMasudlangsungshalatempatrakaat tanpamembantah. Merekalangsungmempertanyakan,BukankahandayangmeriwayatkanhaditsbahwaRasulullahdanAbuBakar melakukanshalatduarakaat?.IbnuMasudmenjawab:Memang,dansekarangsayaakanmeriwayatkannya untukkalian.TetapiUsmanbinAffansekarangadalahimamkitadansayaengganberbedadengannya,karena perbedaanpendapat(padasaatseperti)iniadalahburuk. DiriwayatkanpulabahwaImamSyafiimeninggalkanqunutsaatshalatsubuhdiMasjidImamAbuHanifah.Ini bertentangandenganmazhabbeliausendiri.Banyakyangmempertanyakanhalitu,makaImamSyafiimenjawab :AkutidakmencabutpendapatkutentangqunutpadashalatsubuhtetapiakumenghormatipendapatImamAbu Hanifah. DariIbnuAbdilBarrberkatadalamAtTahmid:PenulispernahmendengargurubesarkamiAbuumarAhmadbin AbdulMalikberkata:DahuluAbuIbrahimbinIshaqbinIbrahim,gurubesarkami,selalumengangkattangannya sebelum dan sesudah bangun dari ruku, berdasarkan hadits Ibnu Umar yang tercantum dalam Al Muwatta; sejauhyangpenulistemui,beliauadalahterbaikyangpalingmenguasaifiqihdanpalingbenardalamilmudan agamanya. Penulis berkata: Tapi kenapaandatidak mengangkat tangananda, agarkami bisamengikuti anda?Beliau menjawab:SayatidakakanberbedadenganbunyihaditsyangdiriwayatkanolehIbnAlQasim,karenaorang­ orang disekitar kita sekarang ini melakukan ruku (tanpa mengangkat tangan) berdasarkan hadits itu. Dan tindakanyangberbedadengankebiasaanumumdalamhal­halyangdiperbolehkanbukantermasuktradisiimam­ imamkita. IbnuTaimiyahdalamMajmuFatwanyamengatakan,Apabilaseorangmakmumberjamaahdenganimamyang membacaqunutpadashalatsubuhataushalatwitir,selayaknyadiaikutmembacaqunut.Tidakperduliapakah imamnyaberqunutsebelumrukuatausesudahnya.Sebaliknya,kalauimamnyatidakmembacaqunut,makmum jugadianjurkantidakberqunut.Begitujugakalauimammemandangbahwaperbuatanitudisunnatkan,berbeda

denganpandanganparamakmumnya, maka; kalaudiameninggalkannyauntuk menyatukanpendapat, tentu tindakaninidianggaplebihbaik. IbnuTaimiyahkemudianmengajukansabdaNabi kepadaAisyahsebagai dalil : Hanyakarenakaummubaru meninggalkanmasajahiliyah,akutidakjadimenyuruhoranguntukmeratakanbangunanKabah,kemudianaku akanmembuat bangunanbaruyangmempunyaiduapintu, satupintuuntuk masuk danpintuyanglainuntuk keluar. Terlihat disini, bahwakeinginanyangdianggapNabi lebihbaik ditinggalkansendiri olehbeliauhanyasupaya tidakmenimbulkanantipatiorangbanyak. DibagianlaindalambukuMajmuFatwanya, IbnuTaimiyahberkata: Karenaitu, paraimam, Ahmaddanlain­ lainnyamemandangakanlebihbaik kalauseorangimamshalat meninggalkansebuahperbuatansunnat yang diyakininya,kalauhalitubisamenariksimpatiorangorangyangberiman. IbnuMuflihdalamkitabnyaAlFunundalambabAlAdabAstSyariahberkata:Tidakbolehkeluar(menyalahi) dari adat kebiasaan masyarakat kecuali kalau perbuatan itu diharamkan, karena Rasulullah sendiri telah membiarkanbangunanKabahbegitusaja,serayabersabda:Kalaubukankarenakaummubarumeninggalkan masajahiliyah FiqihIkhtilaf Pokok­pokokpedomanbagipemahamanfiqihikhtilaf:

1.Persatuanadalahwajib.

Aku wasiatkan kepada kalian (Agar mengikuti) para sahabatku kemudian generasi berikutnya (tabiin) kemudian generasi berikutnya (tabiit tabiin). Kalian harus tetap dalam jamaah. Waspadalah terhadap perpecahan, karenasesungguhnyasyetanbersamaorangyangsendiriandandia(syetan)akanlebihjauh dari dua orang. Barang siapa menginginkan bau harum surga hendaknya selalu dalam jamaah. (HR Turmudzi,Hakim,shahihmenurutsyaratBukharyMuslim)

2.Menjauhidanmenghindariperpecahan.

BerpeganglahkamusekalianpadataliAllahdanjanganberpecahbelah.(QSAliImran:103).

danjanganlahkamusalingberselisihkarenanantikamujadilemahdanhilangkekuatankamu.(QSAlAnfal:

46).

3. Perbedaan pendapat dalam masalah furu (cabang) adalah suatu kemestian yang pasti terjadi dan merupakanrahmatdankeluasanbagiumat. HaditsNabi:Perbedaan(pendapat)umatkuadalahrahmat. AtsarriwayatBaihaqi,menyebutkanKhalifahUmarbinAbdulAzisberkata:

Sayatidak senangbilaparasahabat Nabi tidak berselisihpendapat, seandainyamerekatidak berselisih (berbeda)pendapat,niscayatidakadaruksyah(keringanan)bagikita.

4.Salingbertoleransiterhadapperbedaanpendapatmasalahfuruyangijtihadi.

5.Tidakadatoleransipadaperbedaanpendapatyangnyelenehpadamasalahushul(akidah)atauterhadap

masalahyangdalilnyasudahqathi(pasti)dansharih(jelas).

6.Tidakmemaksakanpendapatkepadaoranglain.

7.Tidakmemastikandantidakmenolakmentah­mentahdalammasalah­masalahyangijtihadi.

8.Bersikapmoderat(pertengahan),tidakekstrimberlebih­lebihan.

Jauhkanlahdirikamudariberlebih­lebihandalamagamakarenaorang­orangsebelumkamuhancurhanya disebabkankarenaberlebih­lebihandalamagama.(HRAhmad,Nasai,IbnuMajah,Hakim,IbnuKhuzaimah, Ibnuhibban)

9.Bersikapobyektifdanmenelaahperbedaanpendapatdiantaraparaulama.

10. Menahan diri dari menyerang kelompok yang berbeda pendapat dalam masalah khilafiah dari :

memvonissesat,fasik,zindiq,mubtadi(pelakubidah)ataumengkafirkan.

11.Lebihmemprioritaskanmasalahyanglebihutamayangdihadapiumatdaripadasekedarberkutatpada

masalahikhtilaf,seperti:

a.Ketinggalansciencedanteknologiumatislamdibandingbaratyangnonmuslim. b.Kemiskinandankebodohanumat. c.Kezalimandankesewenang­wenangangpolitik d.Perangpemikiran(ghazwulfikri)yangmenarikumatkearahmaterialistis,sekuleristis,hedonis. e.Degradasimoraldanspiritual. f.ZionismedanKolonialismenegerinegeiIslam.

12.Menjauhitaqlidbutadanfanatisme

a.Mewajibkantaqlidpadasalahsatumazhabataukelompoktertentu. b.Meneriakkanseloganbebasmazhab/tidakbermazhab(dariempatmazhabyangsudahada)tapi menjadikanimamyanglainsebagaimazhabkelima. c.Melarangtaqlidpadaulama­ulamamasalalutapibertaqlidpenuhpadaulamamasasekarang. d.Merasakelompoknyapalingbenar,palingsupermendekatimakshumyangbebasdarikesalahan. e.Berperasangkabaikkepadaoranglain. f.Adanyakemungkinanpluraritaskebenaran.

13.Tidakmenyakitiorangyangberbedapendapat.

14.Berdialogdengancarayangbaikdanilmiah.

XV.FikihKotemporer

DR.YusufQaradhawi,seorangulamasunikotemporer,hufadz(hafalAl­Quran),dikenalmoderat,matangdalam

fiqihdanberwawasanluas,beliaupernahmendapatgelarTheManofTheYeardaripemerintahUniEmiratArab

dalambukunyaKebangkitanGerakanIslamDariMasaTransisiMenujuKematanganmenuliskanpemikirannya

yangsangatmenarik,pentingdanperludiketahuiuntukmenambahkematangankitadalammemahamikhazanah

danfenomenapemahamanberagamadalammasakotemporersekaranginiyaitupoint­pointmenujukematangan

kebangkitanIslamyaitu:

1.Dariformalitasmenujuhakikat.

Aspeklahirsyariat:shalat,puasa,zakathaji,hafalayatdantekshadits,hafalteori­teoritheologi:sifat20,

asmaulhusna,dsbitusemuaadalahaspekformalyangpenting,tapijauhlebihpentingadalahmengamalkan aspekhakikatnya,yaitu:menghambakandirikepadaAllah,tulusmenolongsesama,rendahhati,menjauhi rasasombong­tinggihati.

2.DariSimbolmenujusubstansi.

Memanjangkanjenggot,memakaibajugamis,memakaijilbab,memakaipeci,memendekkancelanadiatas matakaki,membawakayusiwak,dsbitusemuaadalahsimbolyangpenting,tapijauhlebihpentingadalah memegangisubstansinyayaitu:tauhiddalamakidah,ikhlasdalamibadah,tulusmenolongsesama,amanat dalammuamalah,adildalammemutuskan,kasihsayangdalampergaulan,berperasaandalametika,dsb.

3.Daripembicaraanmenujuamal

Ceramah,wejangan,obrolanituadalahsebataspembicaraanmakamengamalkannyaitujauhlebihpenting.

4.Daripolemik­perdebatanmenujuberlombadalamkebaikan.

Diskusi, seminar, aduargumentasi, beradudalil, mengunggulkanpendapat sendiri, melemahkanpendapat orang lain, itu semua termasuk polemik maka berlomba dalam kebaikan amal (fastabiqul khoirot) :

mengamalkanilmuyangsudahdiketahui,membangunsaranapendidikan,menyantunifakir­miskin,berinfaq untukyayasanyayasanamal,risetpenelitianilmiah,itusemuajauhlebihpenting.

5.Darisentimentilmenujuilmiah

Mengedepankanaspekbangsa,ras,suku,golongan,kelompok,mazhabituadalahaspeksentimen,maka mengutamakankebenaran,dalildanargumenituadalahsikapilmiah.

6.Dariemosionalmenujurasional

Memusuhikelompokyangberbeda,bersikapagresif­ofensifmenyerang,ituadalahsikapemosional,maka menerimakebenarandarikelompoklaindan

7.Dariekstrimmenujumoderat

Cirisikapekstrimberlebihan:

a.Tidakmengakuipendapatlain.

b.Memaksakanpendapat.

c.Kerasbukanpadatempatnya(padamasalahfuruyangijtihadi).

d.Kasar,menyakiti.

e.Buruksangka.

f.Memvonisoranglainsesat,mubtadi,fasik,kafir.

g.Liberalis.

h.Literalis.

i.Sukamen­generalisir,tanpamemilihdanmemilah.

Ciri­cirisikapmoderatadalahpertengahan:

a.Antaramengikutimazhabdannonmazhab(memilihpendapatyangterbaik). b.Antarapengikuttasawufdanyangmenentangtasawuf. c.Antararasionalisdanliteralis. d.Antarayangmengabaikanpolitikdanyangsematamataberkutatdalampolitik. e.Antara yang terburu­buru memertik buah sebelum matang dan yang terlalu lamban memetik buah hinggadipetikoranglain. f.Antarakelompokidealisyangtidakmelihatrealitadankelompokrealisyangtidakpercayaakanide ide.

8.Darimenyulitkanmenujukemudahan.

Tidak mau mengambil ruksyah, mudah mengharamkan, memperluas konsep bidah dhalalah yaitu berpendapat seolah semua perkara baru yang tidak ada di jaman Nabi adalah bidah dhalalah, sehingga seolah­olah hidup sekarang ini adalah penuh dengan sekumpulan larangan, itu semua adalah pandangan yangmenyulitkan. PadahalAllahberfirman:

Dia(Allah)tidakmenghendakiadanyakesulitanbagimu.(QSAlBaqarah:185).

Diatidakmenjadikankesukarandalamagamaatasdirikalian.(QSAlHajj:78).

HaditsNabi:

AgamayangdisukaiAllahadalahagamayangmudah.(HRBukhari,Ahmad,Thabrani) Sesungguhnya Allah menyukai kalau ruksyah (keringanan)­Nya diambil, sebagaimana Dia suka dipenuhi azimah(ketentuanhukumasal bilatidak adauzur)Nya. (HR IbnuHibban, parapentaqiqtidak adayang mendhaifkannya)

Hanya memegangi makna literal teks dalil yang masih dzanni, tidak mau mempertimbangkan maqashid syariah, illat hukum, kondisi sosial dan perkembangan jaman dan sikap taqlid kepada pendapat ulama tertentumenyebabkansikapjumud(beku),makadiperlukansaranayangmecairkannyademikemaslahatan umatyaitumenggalakkankembaliapiijtihad.

10.Daritaklidmenujuittiba.

Sikaptaklidadalahmengikutipendapatoranglaintanpamengetahuiargumen­argumennya,sedangkanittiba adalahmengetahuiargumen­argumenparaimamdanmemilihmanayangpalingbaik.

11.Darifanatismemenujutoleransi.

Cirisikapfanatik:

a.Menganggapdirinyapalingbenar.

b.Menganggapsemuayanglainpastisalah.

c.Keraspadamasalahfuruyangijtihadi

d.Tidakmaumeninggalkanperkarayangsunnahuntukmenjagasolidaritas.

e.Tidakmaumenerimapendapatlainyanglebihkuat.

Cirisikaptoleran:

a.Tidakmerasayangpalingbenar. b.Maumenerimakemungkinankebenaranadapadaoranglain. c.Tidakbersikapkeraspadamasalahfuruyangijtihadi. d.Maumeninggalkanperkarasunnahuntukmenjagasolidaritaspersamaan. e.Maumenerimapendapatoranglainyangternyatalebihkuat.

12.Darieksklusifismemenujuinklusifisme.

13.Darikeberingasanmenujukasihsayang.

14.Dariperpecahanmenujupersatuan.

15.Dariperselisihanmenujusolidaritas.

101Comments»

1. Pembahsanyangsangatberhargabagikaummuslimsaatinimengingatbegitubanyaknya

pahamyangmenyimpangdimasyarakatdanbudayatakliddiindonesia.Mudah2anmaterinya

bisaterusdikembangkandanditambah.

FerryWijaya—15Nopember2009@07:12 07:12

2. ?????????????????

…assalamualaikum

gurungajisayapernahberkata,:

“kitalebihbaiksecarakonsekwenberpegangpadamadzhabtertentuyangkitaanggappaling

pas(bukanberartimenafikanmadzhabyanglain)sebabpadaprinsipnyametodeijtihadpara

mujtahidituberbeda­beda,tentuhasilnyapunkemungkinanbesartidakakansamadanserupa.

danjikakitadalamkeadaanleluasakitamemakai/memilihpendapatmadzhablain,makahirarki

pengambilanhukumpunmenjaditidaktepatkarenametodenyapunsalingberbeda…

AsepIsmailPamungkas—27April2010@22:16 22:16

3. Assalamualikum, salamsilaturahmi, PembahasanyangsingkatdanpadatmengenaiFikihyangmerupakandasardarikehidupan

sehari2menurutIslam.

KarenakalaukitaberpegangteguhdgnFikihIslamInsyaallahhidupkitaakanslladayg

membimbingdanadamemberikanteguranyaitudgnfikihtersebut.

Wassalam,

Ikitasya

Ikitasya—16Juli2010@ 19:10 4. ??????????????????????????? ????????????????

Ikitasya—16Juli2010@19:10

4. ???????????????????????????

????????????????

bolehsayamengcopasya…buatreferensi…inisangatbermanfaatbuatsya…?????????

????????????????????????????

ankga—4Agustus2010@16:18 16:18

5. Assalaamu’alaikum… Jazakumulloohkhoironkatsiiro semogaamalbaikmuyaakhiidibalasolehAllahdenganberlipatganda… anamohonizinuntukmengcopytulisaniniuntukmempelajarinya karenamasihbanyak kekurangandalamdirianatentangilmufiqh terimakasihyaakhii… wassalaamu’alaikum…

terimakasihyaakhii… wassalaamu’alaikum… sai—6September2010@ 03:27 6.

sai—6September2010@03:27

6. asslmunglaikum”’mohonbantuaanyakloseumpamaseorangmuslimpria itumemakeantingapahukumnyadlmafikih…dndiasekarangudahgamaketpidaun telinganyamasihbolong apakahblehjdiimamdlmrumahtanggasamaistri. mohonpenjelasanya” satulg”kloseorangmuslimwanita

memakeanting2buahdlamsatudauntelinga”

apaadakahhukumnyadlmilmufikih”

atasjawabnyasyaucapkanterimakasih’

wassalmdiazizanzalla

atasjawabnyasyaucapkanterimakasih’ wassalmdiazizanzalla azizanzalla—13September2010@ 10:34 7.

azizanzalla—13September2010@10:34

7. mohontolongdijelaskansecararincitentangdalalatuliqtiran.

7. mohontolongdijelaskansecararincitentangdalalatuliqtiran. taufik—3Desember2010@ 16:39 8.

taufik—3Desember2010@16:39

8. sewbenarnyaygmendekaticaraibadahnyarasulitufiqihdarimahzabapa?

benygunarso—22Desember2010@ 14:10 9.

benygunarso—22Desember2010@14:10

9. Assalamualaikum.Mintaizinuntukmengcopyilmunya.

Diumurygkianberkurangini(29thn),sayapunyaNiatinginmenjadiseorangyangahli

Ibadah,penghafalAl­Qur’an,sedangkansayamemilikiilmuagamayangsangat

kurang.Bagaimanadandimanabaiknyasayabelajar?wassalam

kurang.Bagaimanadandimanabaiknyasayabelajar?wassalam Muh.Reza—13Februari2011@ 07:03 10. Ilmuyangbermanfaat

Muh.Reza—13Februari2011@07:03

10. Ilmuyangbermanfaat

Muh.Reza—13Februari2011@ 07:05 11. mohonizinuntukmengambilreferensiilmudariartikelini bombom—24Februari2011@ 11:05 12.

Muh.Reza—13Februari2011@07:05

11. mohonizinuntukmengambilreferensiilmudariartikelini

bombom—24Februari2011@11:05 11:05

12. mohonizinuntukcopymaterinya

11:05 12. mohonizinuntukcopymaterinya rAHMI—26Maret2011@ 07:27 13.

rAHMI—26Maret2011@07:27

13. apapenyembuhdaripenyakitkeputihandanistihadhoh?

07:27 13. apapenyembuhdaripenyakitkeputihandanistihadhoh? andre—6April2011@ 22:23 14.

andre—6April2011@22:23

14. terimakasihatasilmuyangandasebarkansobat

22:23 14. terimakasihatasilmuyangandasebarkansobat @to21—13April2011@ 18:39 15.

@to21—13April2011@18:39

15. mohonizincopyartikelnyaya…jazaKUMullahukhair

18:39 15. mohonizincopyartikelnyaya…jazaKUMullahukhair luthfi—20April2011@ 10:35 16.

luthfi—20April2011@10:35

16. Assalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuhu

Alhamdulillah,ucapanterimakasihpadaPakUstadzatausipasajayangsudimembahasagama dandipostinguntukdiketahuiolehmasyarakatluas(yangmautentunya). Ohyasayamaukomentarataunanya,sementarasayabelumselesaimembacaartikelini, namunsayalangsungkontakpenulis.Karenadaribarispertamatulisaninisudahtidaksama

denganalQuranjadisayastopduludaripadapercumaudahbacabanyak2ternyatamenyelisihi

alQuran.

Comtohnya:Halamanpertamaayatpembukaan

FirmanAllahdalamQSAtTaubah[9]:123;

Makaapakahtidaklebihbaikdaritiap­tiapkelompoksegolonganmanusiauntukbertafaqquh

(memahamifiqih)dalamurusanagamadanuntukmemberiperingatankaumnyabilamereka

kembali;mudah­mudahankaumnyadapatberhati­hati(menjagabatasperintahdanlarangan

Allah).

SayabukadiAlQuranonline:

QStaubah(9):123adalahsebagaiberikut:

Menampilkan:At­Taubah(9)No.Ayat::123

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????

9.123.Haiorang­orangyangberiman,perangilahorang­orangkafiryangdisekitarkamuitu,

danhendaklahmerekamenemuikekerasandaripadamu,danketahuilah,bahwasanyaAllah

bersamaorang­orangyangbertakwa.

Terlalujauhberbeda,tolomgmanayangbenarnya?Barunantisayaakanlanutkanuntuk

membacanyaterimakasih

Wasalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuhu.

Wasalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuhu. KuatSlamet—2Mei2011@ 07:58 17. terimakasih,

KuatSlamet—2Mei2011@07:58

17. terimakasih,

ahmadfauzi—13Mei2011@15:10 15:10

18. Jazakallahatasilmuyangsangatbermanfaatini,smgAllahmemberikanganjaranyang

sempurnauntukantumUstadz.Kalosayamaumengcopytulisaninigimanaya,maklumsaya

agakgaptek.

agakgaptek. abuhazami—19Mei2011@ 17:00 19. mohonijincopyustad

abuhazami—19Mei2011@17:00

19. mohonijincopyustad

abuhazami—19Mei2011@ 17:00 19. mohonijincopyustad ibnuhambal—26Juli2011@ 12:53 20. mhonijinuntukdicopypa…

ibnuhambal—26Juli2011@12:53

20. mhonijinuntukdicopypa…

ibnuhambal—26Juli2011@ 12:53 20. mhonijinuntukdicopypa… saepudin—15Agustus2011@ 11:18 21.

saepudin—15Agustus2011@11:18

21. mas,mautanya,,tolongdijelaskanapabilakitaterlanjursumpahdanbagaimanahukumnyabila

kitamelanggarnya,dantolongdijelaskanpulabagaimanamenebussumpahtersebut.

terimakasihmas,mhondibalas

terimakasihmas,mhondibalas adibarvian—7September2011@ 09:03 22.

adibarvian—7September2011@09:03

22. maaf,mohonijinuntukdicopyyapak…

09:03 22. maaf,mohonijinuntukdicopyyapak… Arif—13September2011@ 00:35 23.

Arif—13September2011@00:35

23. assalamu’alaikumwr.wb.makasihbanyakinfomateri2nyayangbanyakmembantumahasiswa2

yangbelumfahamtentangilmufiqh

yangbelumfahamtentangilmufiqh indrinining—2Oktober2011@ 11:20 24.

indrinining—2Oktober2011@11:20

24. mohonizindicopyyangbanyakfaedahnya

11:20 24. mohonizindicopyyangbanyakfaedahnya madmijie—2Oktober2011@ 20:04 25.

madmijie—2Oktober2011@20:04

25. MOHONIJINDICOPY…SEMOGABAROKAHDANBERGUNABAGISAYADAN

KELUARGA…AMIN

ismajaya—16Oktober2011@ 19:09 26. Mohonizinuntukdicopyustad,sebagaibahanpersentasi??!!!?? abdurrahman—18Oktober2011@

ismajaya—16Oktober2011@19:09

26. Mohonizinuntukdicopyustad,sebagaibahanpersentasi??!!!??

abdurrahman—18Oktober2011@18:30 18:30

27. ustadz,mohonadatulisanal­Qur’anyangjelasya………………………….

farhan—25Oktober2011@ 09:10 28. mhonijindcopypak

farhan—25Oktober2011@09:10

28. mhonijindcopypak

farhan—25Oktober2011@ 09:10 28. mhonijindcopypak trie—27Oktober2011@ 20:29 29.

trie—27Oktober2011@20:29

29. Assalamu’alaikum_Ustadmintaizinsayacopyuntukdipelajari,,,,,,

sukarankasiranUstad

sukarankasiranUstad suci—31Oktober2011@ 12:02 30.

suci—31Oktober2011@12:02

30. assalamu’alaikum,mohonizinuntukdicopyya…

12:02 30. assalamu’alaikum,mohonizinuntukdicopyya… misbah—14Desember2011@ 15:45 31.

misbah—14Desember2011@15:45

31. Assalamu’alaikum_Ustadzmohonijinsayacopyagarbarokahuntuksayadankelataukalo

maubeliCDnyayanglengkapkemanaya

maubeliCDnyayanglengkapkemanaya ikhwanhidayat—24Desember2011@ 11:38 32.

ikhwanhidayat—24Desember2011@11:38

32. ijinngopyyapakuztad,biarmenjadiamalanilmuyangbermanfaatkelak,amin

haq—24Desember2011@ 23:35 33. sayamintaijinmengkopiyapak

haq—24Desember2011@23:35

33. sayamintaijinmengkopiyapak buatbelajar.

23:35 33. sayamintaijinmengkopiyapak buatbelajar. hasan—16Januari2012@ 17:50 34. ijinnimbailmuyaustad

hasan—16Januari2012@17:50

34. ijinnimbailmuyaustad

hasan—16Januari2012@ 17:50 34. ijinnimbailmuyaustad m.imron—30Januari2012@ 16:26 35.

m.imron—30Januari2012@16:26

35. Assalamu’alaykum,mohonizinmeng­copynggih,jazakumullah…

Assalamu’alaykum,mohonizinmeng­copynggih,jazakumullah… aurora—31Januari2012@ 11:08 36. Assalamu’alaikum,….

aurora—31Januari2012@11:08

mohonijinuntukmengcopyuntukpanduansayadanbacaanumum.

terimakasih.

Wassalam.

terimakasih. Wassalam. MohammadSupardi—3Februari2012@ 15:00 37.

MohammadSupardi—3Februari2012@15:00

37. asalamualaikum,,mohonizinnyasayainginmengunduhnya

!

Ruswandi—14Februari2012@11:16 11:16

38. ustad,mhnizinmengcopyutkpembelajaran

smgbermanfaatbuatsysbgpembacadanuntkustadsbgpenulis

trmksh

smgbermanfaatbuatsysbgpembacadanuntkustadsbgpenulis trmksh iyepsaepurohman—21Februari2012@ 16:08 39.

iyepsaepurohman—21Februari2012@16:08

39. sayainginajukansupayanegaraindonesiamenggunakanhukumpiqih!!!!

lelijayadi—23Februari2012@ 16:36 40. ijinmengunduh…

lelijayadi—23Februari2012@16:36

40. ijinmengunduh…

infonyabermanfaat.

16:36 40. ijinmengunduh… infonyabermanfaat. i—24Februari2012@ 14:32 41.

i—24Februari2012@14:32

41. Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatu,,

Ustad,Sayaizinmengkopiuntukbelajar,

JazakallahuKhairan,,

Ustad,Sayaizinmengkopiuntukbelajar, JazakallahuKhairan,, ZuriaUlfa—13Maret2012@ 23:00 42. anaizincopyjgUstadz….

ZuriaUlfa—13Maret2012@23:00

42. anaizincopyjgUstadz….

Ahsanpostingnya.

Jazakallah.

Barrakallahfiikum

Ahsanpostingnya. Jazakallah. Barrakallahfiikum JSURONO—16Maret2012@ 05:39 43.

JSURONO—16Maret2012@05:39

43. Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatu,,

Artikelnyabermaanfaatsklbagikaummuslimin

mohonizincopasu/kepentinganumatustad,jazakallahu

smogaAllahtrimaamalsohlenya

mohonizincopasu/kepentinganumatustad,jazakallahu smogaAllahtrimaamalsohlenya Dizu—17Maret2012@ 12:00

Dizu—17Maret2012@12:00

44.

izincopyustadz,tukpembelajaran…makasih.

44. izincopyustadz,tukpembelajaran…makasih. lyan—24Maret2012@ 18:40 45. izincopyustadztukpembelajaran….

lyan—24Maret2012@18:40

45. izincopyustadztukpembelajaran….

lyan—24Maret2012@18:42 18:42

46. Terimakasihataspenjelasanyangsangatmembantuuntukmenambahpemahamanbagisaya

tentangfiqihIslamdanmohonizinumtukmengkopy.

tentangfiqihIslamdanmohonizinumtukmengkopy. yuhyansauri—14April2012@ 22:28 47.

yuhyansauri—14April2012@22:28

47. Terimakasihataspenjelasannyayangsangatbermanfaatbagisayadansayamohonizinuntuk

mengkopy

mengkopy yuhyansauri—14April2012@ 22:31 48.

yuhyansauri—14April2012@22:31

48. apakadaiddahbagiorangkafirygsudahbercerai

22:31 48. apakadaiddahbagiorangkafirygsudahbercerai ahmad—24April2012@ 11:27 49.

ahmad—24April2012@11:27

49. ijinkopynggehustadprianggadimagelang

11:27 49. ijinkopynggehustadprianggadimagelang assalamualaikum—4Mei2012@ 23:01 50.

assalamualaikum—4Mei2012@23:01

50. assalamu’alaikum,mohonijinmengcopypakustad

23:01 50. assalamu’alaikum,mohonijinmengcopypakustad dhimas—10Mei2012@ 17:19 51.

dhimas—10Mei2012@17:19

51. Assalmu’alaikumpakustadz,mohonijinuntukcopypasteuntukbelajartentang fikih,jazakumullah… wassalam

fikih,jazakumullah… wassalam fahrudin—29Mei2012@ 09:27 52.

fahrudin—29Mei2012@09:27

52. .assalamualaikummhonijincopypasteustad…soalnyamaubljaragamalbihdlamlgi…

welova—10Juni2012@ 08:28 53.

welova—10Juni2012@08:28

53. asslmu’alaikumyaust,,,mhonizicopynya,,,,tukdipelajarindsebarkanlagi,,,

ADDE—21Juni2012@ 11:13 54. AssalamualaikumWr.Wb

ADDE—21Juni2012@11:13

54. AssalamualaikumWr.Wb

DengansegalaHormat,

SetelahsayabacaternyataIlmuUshulFiqihSangatpentingbagikehidupandiduniaini.

Untukitusayamohonizinuntukmengcopydanmempelajarinyadariartikeldiatas.Terima

kasih

Wasalam,

ByAliTsabit

(CahCher­Bond)

DedenaliSabit—21Juni2012@14:40 14:40

55. assalammu’alaikum

penjelasanyangsangatbermanfaat

mohonizinuntukmengcopyuntukbahanbelajar

trimakasih

mohonizinuntukmengcopyuntukbahanbelajar trimakasih maya—30Juni2012@ 07:00 56. aslmkum.wr.wb

maya—30Juni2012@07:00 07:00

56. aslmkum.wr.wb

maafnih,.qkartidlamsurahat­taubahayat123nya,.berbedadenganatiyangadadibeberapa

alquran

mohonpenjelasannya,.terimakasihwaslmualaikum.wr.wb

hendry—30Juni2012@12:11 12:11

57. Ass.

Subhanallah ,ijincopybahanini

wass.

didit—23Juli2012@05:32 05:32

58. semugasodara2kitaditanahairbisamengertiilmufiqihsepertiygditerangkantadi,biar

merekagkgampangmensesatkanorngterutamadrteman2kitaygdrwahabi.

daneil—26Juli2012@09:58 09:58

59. AlhamdulillahallahmenunjukanpilihanNya

Izinmengcopyuntukperbendaharaanpengetahuanumat

yusmanto—30Juli2012@21:37 21:37

60. Mohonperkenannyauntukmeng­copypelajaranini,semogabermanfaatdansemogaatas

perkenannya,SaudarakumendapatkanbalasandengankebaikanyangbanyakdariAllahSWT,

Amin

BambangWahyuHidayat—31Juli2012@10:12 10:12

61. sangatmemuaskandansangatmembantuuntukmemecahkanmasalahyangsaya

hadapi…………….

hadapi……………. adzim—9Agustus2012@ 11:40 62.

adzim—9Agustus2012@11:40

62. Isinyasangatbagus,akanlebihbaikjika:

1.DisertaidenganayatAlqur’andanhadisdengantertulis(arab)

2.Disertaidenganfiledownloadsupayadapatdisebarkan

IndraFarni—21Agustus2012@19:28 19:28

63. Aslmkum.wr.wb,SelamatIedulFitri1433H,MohonmaafLahirBatinDankamimohonIzin

untukmeng­copysemogabermanfaatatasperkenannyaDanSaudarakumendapatkanbalasan

dengankebaikanyangbanyakdariAllahSWT,Amin

dengankebaikanyangbanyakdariAllahSWT,Amin H.A.Kholid—23Agustus2012@ 10:34 64.

H.A.Kholid—23Agustus2012@10:34

64. assalamualaikum.paksayamautanya,itusuratAtTaubah[9]:123;Makaapakahtidaklebih

baikdaritiap­tiapkelompoksegolonganmanusiauntukbertafaqquh(memahamifiqih)dalam

urusanagamadanuntukmemberiperingatankaumnyabilamerekakembali;mudah­mudahan

kaumnyadapatberhati­hati(menjagabatasperintahdanlaranganAllah).tapiditempatlaindan

kebanyakan:Wahaiorangyangberiman!Perangilahorang­orangkafiryangdisekitarkamu,

danhendaklahmerekamerasakansikapTEGASdarimu,danketahuilahbahwaAllahbersama

orangyangbertakwa.

mengapabisademikian?sedangkanartiattaubahitusendiripengampunan,

maafkaloadakatayangsalah,sayamasihbelajar.

maafkaloadakatayangsalah,sayamasihbelajar. yoga—3September2012@ 14:18 65.

yoga—3September2012@14:18

65. Ilmuyangamatbermanfa’at.MohonizindicopyyaUstadz.

14:18 65. Ilmuyangamatbermanfa’at.MohonizindicopyyaUstadz. adlanshukor—5September2012@ 17:06 66.

adlanshukor—5September2012@17:06

66. Istakdzinikutngopi“jazakallohahsanalJaza”

17:06 66. Istakdzinikutngopi“jazakallohahsanalJaza” KangFatkhur—6Oktober2012@ 18:09 67. assalamu’alaikum,,

KangFatkhur—6Oktober2012@18:09

67. assalamu’alaikum,,

paksayabolehmintaizinuntukmengcopyketerangantersebut,,karenasayarasasangat

bermanfaatbuatsayayangmasihbelajarlebihjauhlgtentangilmufiqih

muihammaddiansya'ban—9Oktober2012@ 17:33 68.

muihammaddiansya'ban—9Oktober2012@17:33

68. Mohonijincopyketerangannya,karenasayamenganggapsangatbermanfaatbuatsaya

Mohonijincopyketerangannya,karenasayamenganggapsangatbermanfaatbuatsaya Marlin—8Nopember2012@ 10:29 69. Assalamulaikum

Marlin—8Nopember2012@10:29

69. Assalamulaikum

awie—17Desember2012@ 07:31 70. assalamualaikum… izincopy indahfita—22Desember2012@ 16:59 71. Assalaamu’alaikum.

awie—17Desember2012@07:31

70. assalamualaikum…

izincopy

indahfita—22Desember2012@16:59 16:59

71. Assalaamu’alaikum.

Alhamdulillah,izincopy.

16:59 71. Assalaamu’alaikum. Alhamdulillah,izincopy. Bestalman—28Desember2012@ 16:29 72. assalamualaikumWr.Wb.

Bestalman—28Desember2012@16:29

72. assalamualaikumWr.Wb.

semogaAllohSwtmelimpahkanrahmatNyakepadasiPenulis,karenainisuatuteksIlmuyang

Indah…

Sangatbermanfaatsekali

IjinCopybuatreferensi

Indah… Sangatbermanfaatsekali IjinCopybuatreferensi eric—31Desember2012@ 07:27 73.

eric—31Desember2012@07:27

73. assalamualaikumwr.wbbolehsayasalinuntukpembelajarankami?karnamanfa’at

alik.ks1—21Januari2013@ 01:32 74. BOLEHSAYAMENYALIN?

alik.ks1—21Januari2013@01:32

74. BOLEHSAYAMENYALIN?

alik.ks1—21Januari2013@ 01:32 74. BOLEHSAYAMENYALIN? alik.ks1—21Januari2013@ 01:34 75. Assalamualikum izincopy

alik.ks1—21Januari2013@01:34

75. Assalamualikum

izincopy

alik.ks1—21Januari2013@ 01:34 75. Assalamualikum izincopy welly—4Februari2013@ 12:59 76.

welly—4Februari2013@12:59

76. makasihinfonya.semogaAllahmemberikanridho­NyakepadaAnda.dansayamintaizinuntuk

mengcopy­paste.

mengcopy­paste. idham—5Februari2013@ 19:44 77. makasuhinfonya.

idham—5Februari2013@19:44

77. makasuhinfonya.

sayamintaizinutkcopas

mengcopy­paste. idham—5Februari2013@ 19:44 77. makasuhinfonya. sayamintaizinutkcopas idham—5Februari2013@ 19:45

idham—5Februari2013@19:45

78. izinkopas

78. izinkopas toharin—6Februari2013@ 21:56 79. Shareilmuyangbermanfaatbagisesamamuslimdanmuslimanuntukmembukawawasanilmu

toharin—6Februari2013@21:56

79. Shareilmuyangbermanfaatbagisesamamuslimdanmuslimanuntukmembukawawasanilmu

agamaislam.Mohonijinmen­copyUstad.Terimakasih.

DidiSuhandardi—2April2013@10:19 10:19

80. mohonkeikhlasannyasayamengcopituntunaniniuntukbekalkusmogaUstazdmendapaat

pahalayangmelimpahdariAllohTaalaaamiin

pahalayangmelimpahdariAllohTaalaaamiin idris—5April2013@ 01:37 81.

idris—5April2013@01:37

81. mohonizinsayacopyartikelnyaya,tqatasshare­nya.

01:37 81. mohonizinsayacopyartikelnyaya,tqatasshare­nya. ramlilubis—17Mei2013@ 10:38 82.

ramlilubis—17Mei2013@10:38

82. assalam.ustadzmohonizinbuatrefensiceramah.makasih

10:38 82. assalam.ustadzmohonizinbuatrefensiceramah.makasih nuruddinbustomi—11Juni2013@ 09:22 83.

nuruddinbustomi—11Juni2013@09:22

83. assalamu’alaikumustadz,mohonizincopyartikelnya.semogaAlllahSTWmemberikanpahala

setimpalkpdustadz.sangatbermanfaatsekalibuatsaya.trimakasih

setimpalkpdustadz.sangatbermanfaatsekalibuatsaya.trimakasih leni —14Juni2013@ 17:12 84. AssalamualaikumWW.

leni—14Juni2013@17:12

84. AssalamualaikumWW.

TerimakasihPakUstadz.Sayasudahmengambilprintoutdariartikeltersebut.

BASRI—17Juni2013@ 16:34 85.

BASRI—17Juni2013@16:34

85. lengkapdansangatbermanfaatsyukron.

16:34 85. lengkapdansangatbermanfaatsyukron. ciponk—11Juli2013@ 14:24 86. ass… ikutanbelajarah.

ciponk—11Juli2013@14:24

86. ass… ikutanbelajarah.

ciponk—11Juli2013@ 14:24 86. ass… ikutanbelajarah. senopatizaid—12Juli2013@ 22:33 87. ijincopyfasteustadz

senopatizaid—12Juli2013@22:33

87. ijincopyfasteustadz

senopatizaid—12Juli2013@ 22:33 87. ijincopyfasteustadz ridwan—23Agustus2013@ 08:50 88.

ridwan—23Agustus2013@08:50

88. teimakasihatasilmuantum,ijimcopy.barakallahlakum

wahyu—11Oktober2013@ 14:17 89. mohonizinuntukmengkopiartikelxya abdulaziz—19Oktober2013@ 10:44 90.

wahyu—11Oktober2013@14:17

89. mohonizinuntukmengkopiartikelxya

abdulaziz—19Oktober2013@10:44 10:44

90. assalamualaikumwrwb,izinngopyya,terimakasih

10:44 90. assalamualaikumwrwb,izinngopyya,terimakasih rudi—30Oktober2013@ 21:56 91.

rudi—30Oktober2013@21:56

91. semogabanyakorangyangmengamalkanajaranfiqhahlussunnahwaljama’ah(nahdlatul

‘ulama.

‘ulama. fadlillahmuhammadrozy—29Nopember2013@ 21:06 92.

fadlillahmuhammadrozy—29Nopember2013@21:06

92. aswajaitusangatberguna,,,untuklebihmemberipengetahuanterhadapparapenerusbangsa

mazroil—11Desember2013@ 07:13 93.

mazroil—11Desember2013@07:13

93. Jazzakullahkhoiran……sangatsingkatdanpadat…smogabermanfaat amindanmintaijin untukmengcopyartikel….

amindanmintaijin untukmengcopyartikel…. SharifAzis—17Januari2014@ 05:40 94.

SharifAzis—17Januari2014@05:40

94. bloginimerupakansalahsatuyangsangatbermamfaatbagikaummuslim

maafustazizincofyya………………

maafustazizincofyya……………… ABDULAZIS—29Maret2014@ 19:52 95. AsslamualaikumWr.Wb.

ABDULAZIS—29Maret2014@19:52

95. AsslamualaikumWr.Wb. Ustadz.terimakasihKhazanahnya,sayamintakizinjgtukcopynya. tpsayamintakcexlgayatygmnyeruhbertafaqquh(memahamifiqh),ygpastibukansuratAt­

Taubahayat123.

krnapassycektaksesuaiayatsmaartinya.

trimkshust.

Wassallam.wr.wb…

trimkshust. Wassallam.wr.wb… ArybenSaddez—29Maret2014@ 21:31 96.

ArybenSaddez—29Maret2014@21:31

96. Ass.Mohonijindicopynmohondoanyasemogamenjadiilmuyangbermanfaat.Wassalam

NajmiFuadi—23Juni2014@ 10:20 97.

NajmiFuadi—23Juni2014@10:20

97. Assalamualaikum,ustadz.mohonijinuntukcopyilmudiatasuntuksayasimpandansayabaca.

jazakumullah.wassalamualaikum.

fatahillahsyafiq—28Juni2014@ 08:57 98. Assalamualaikumustadzmauizincofydatanya…………terimakasihbanyakatas

fatahillahsyafiq—28Juni2014@08:57

98.

Assalamualaikumustadzmauizincofydatanya…………terimakasihbanyakatas

 

informasinya

 
  khikikusuma—7Juli2014@ 21:07

khikikusuma—7Juli2014@21:07

99.

Assl.MohonIzinuntukcopyilmudiatasuntuksayabacauntukmenambahwawasansaya.

Wass.

 

Sudariyanto

 
  sudariyanto—18Juli2014@ 11:26

sudariyanto—18Juli2014@11:26

100.

INGINMERASAKANKEMENANGANDIDALAMBERMAINTOGELTLPKIANGEN

JALLODINMR(_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_)JIKAINGINMENGUBAHNASIBKAMI

SUDAH20XTERBUKTITRIMSROO,MXSOBAT

INGINMERASAKANKEMENANGANDIDALAMBERMAINTOGELTLPKIANGEN

JALLODINMR(_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_)JIKAINGINMENGUBAHNASIBKAMI