Anda di halaman 1dari 5

Kemahiran dan

Tanggungjawab Sosial
MBE 13603
Pensyarah:
Dr. Mimi Mohaffiyza Bt Mohamad

Anas Redzuan Bin Sharif


GB130197

Pengenalan
Keharmonian sesebuah negara disumbangkan oleh pengurusan yang
baik dalam kompenan sosial,ekonomi dan politiknya. Termasuk dalam
kompenan penting kesejahteraan negara ini ialahtanggungjawab
masyarakat terhadap kerja-kerja kemasyarakatan yang mesti dipupuk
dan disemai sebagai suatu budaya yang menjadi teras kemakmuran
negara. Individu, keluarga dan institusiatau organisasi merupakan
agen sosial penting yang menyumbang segala bentuk aktiviti
dalamsesebuah masyarakat. Antara aktiviti tersebut termasuklah
aktiviti
kejiranan
yang
mampumenjadipemangkindalammemupukkemesraanantaraanggo
ta
masyarakatsekiranyaiadapatberfungsidan
melaksanakan
peranannya dengan baik (Mashitah et. al, 2009)

Definisi Kemahiran Sosial

Kemahiran sosial membawa maksud tingkah laku


yang prihatin untuk melakukan perhubungan
interpersonal yang efektif.
Selain itu, kemahiran sosial adalah sebagai
keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif
dengan individu lain dalam situasi sosial atau
kerja.
Istilah kemahiran sosial yang digunakan
bermaksud keupayaan untuk menghasilkan
tingkahlaku atau respon yang sesuai secara lisan
atau bukan lisan.

Definisi Kemahiran
Tanggungjawab
Bertanggungjawab bermaksud kewajiban
seseorang untuk menanggung, memikul
jawab, menanggung segala sesuatunya,
atau memberikan jawab dan menaggung
akibatnya.
Kewajiban dibahagi kepada dua iaitu:
a) kewajiban terbatas
b) kewajiban tidak terbatas

Dalam konteks masyarakat moden kini, aktiviti kemasyarakatan dan


kejiranan seringkalidipandang sepi dan diremehkan lantaran
kesibukan tugas seharian yang menyukarkannya untuk dilaksanakan
dan sikap tidak mengambil berat atau mengutamakan programprogran sedemikian.Untuk itu, perlu ada satu mekanisme agar aktiviti
kejiranan ini mampu menjadi pemangkin dalam proses transformasi
sosial ke arah perpaduan. Selain itu, aktiviti kejiranan juga perlu dan
boleh berfungsi sebagai penggerak dalam membangunkan
masyarakat dengan melaksanakan aktiviti berbentuk kebajikan,
kemasyarakatan dalam ekonomi, kesihatan dan pendidikan yang
memberimanfaat yang besar kepada penduduk setempat.