Anda di halaman 1dari 2

PSIKOSOSIAL SUKAN

Berikan
2
pneranganringkasttgkepeluan
esteem
dan
3
peneranganringkasberkenaanfakto
raktualisasidiri.

CONTOH SOALAN
Menurutmorgan
1972
psikologisukanadalahberkaitandgnelemen
aktvtfzkalmelaluipenglibatansukan.
1. Rangkumkandefinisipsikologisukandan
senaman paling tepatialah
- Persediaanaspekpengukurandanp
enilaianprestasiatlet.
2. Semasamenghadapisesuatukejohana
n, ssorgatlitbgn awl, srpan n
siapkandiridraspek mental n fzkal.
Sbgjrulthmnakahkaedahtrbaikbrasask
anprinsippsikologisukanutktigkatkanpr
estasiatlet
- Tanganitekanan.
3. Kebangkitan, tekanan, kebimbangan
4. Puncautamapenyrtaan
kanak2
dlmaktivitisukan
- Bersenamdanmeningkatkankecerg
asanfizikalaktifdanlasak.
5. Sbgjurulatih,
rumuskanpndakatanygplgssuaiutkmen
epatikehendak kanak2 tsbut?
- Ikhlasdlmbripujian,
jangkaanadalahrealistik, galakkan
kanak2 utkbrtanding
6. Menurutteoripndkatanhukuman,
antarabrikut,
manakahkesanpendekatanyg
xmmbntudlmmengangaimslhtngkahlak
upemainataujurulatihatau guru pj?
- Hukumantidakdisertaidgnkritikanter
hadapsifatindividu.
Struktur
1. Teoripsikoanalitikmerupakansalahs
atucontohteoriygmmndupemikirank
itautkmemahami personality.
Nyatakan
5
contohlainteoripersonaliti.
2. Teorimaslow,
antarafaktorkejayaanssorgialahpen
garuhfaktorkepeluandanfakturactu
alisasidiri.

3. Sbuahpasukan
b
keranjangtlhmenetapkanmatlamatp
asukannyadlmtempoh 6 bulan.
a. Merekamengaplikasikanprinsip
matlamatberkumpulanberdasar
kanwidmeyerdanduchame
1997.
Jelaskanlimaprinsipkeberkesan
anmatlamatberkumpulanmenur
utwidmeyerdanduchame 1997.
- Ttpkanmatlamatjangkapnjgkmudia
njngkapndk.
- Semua org kerjautkcpaimatlamat
- Klumtlamatdcpai, bripenghargaan
b. Jurulatih, atlet
4. Setiapmanusiadilahirkandenganten
aganalurikeagresifandantenagaini
mebinasatudorongandlaamanyagh
arusdibendungataudihapuskan.
Berikanlimafaktor
yang
bolehmempengaruhikeagresifansu
kan.
- Lokasiplawanan
- Keputusanpelawanan
- Pengadil
- Pengurusygganas
5. Sukanmerupakansatupernagaan
yang
dapatmembawakeuntungankepada
individu, masyarakatdan Negara.
Berdasarkanpandangananda,
jelaskanlimacarabagaimanasukanb
olehmenjanaekonomi Negara.
4.
salahsatuperanan
media
ialahsebagaipemberimotivasikepadaatletd
anbadansukan.
Huraikansecararingkaslimacarabagaiman
a
media
dapatmembantumemotivasikanatlet

ESEI

1. Kebinbangandlmsukanditakrifkansbgk
esankognitifatauemoasi
yang
terhadildaripersepsiterhadapsituasi
yang
dihadapi,
dilahirdalambentukancaman
yang
bakalditerimaindividusptkekalahan,
ugutanfizikal,
rasa
maludansebagainya.
Bersadarkanulasan di atas, rumuskan
punca2
kebimbangan
yang
dihadapiolehatletsblmdansmasaptandinga
ndgn contoh2 ygssuai.
Smsa
-

X fikir negative
Kawalemosi

2. Motivasimerujukkpd
faktor2
personaliti, sosialdankognitif yang
memainkanperananpentingketikaatlet
membuatpersembahanataumencapai
matlamat ( Robert 1993)
Bincangkanbagaimanamotivasiintrinsik
danektrinsik
data
mempengaruhiprestasiatletdenganme
mberikan contoh2 ygssuai.
3. Proses
sosialisasimerupakansatu
proses
pembelajaranssorgmelaluisukandgntuj
uanmengenaldanmenghayati norma2
masyarakat.
Perjelaskansejauhmanakah
proses
sosialisasidptmmbantukitautkmembangun
kantarafsukan Negara
-

Rujuk JERIS
Sosialisasisedarkanatlet
xlakukanpenipuan.

Sosialisasitetapkeluar

spy

Anda mungkin juga menyukai