Anda di halaman 1dari 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Perkhidmatan kaunseling ialah perkhidmatan peribadi yang


diadakan bagi membantu insan dalam menangani permasalahan yang
berlaku ke atas mereka. Kaunseling juga berperanan sebagai satu tempat
di mana seseorang yang bermasalah membuat rujukan bagi menangani
masalah kehidupan dalam seharian.

Mereka cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut jadi sebagai


kaunselor yang mempunyai pengetahuan sepatutnya mereka menjadi
penasihat atau pembimbing kepada insan yang memerlukan bantuan ini
denga memberi mereka cadangan atau membantu mereka dalam mencari
penyelesaian sendiri mengenai masalah mereka tadi.

Kaunseling adalah berasal daripada perkataan Inggeris iaitu


counseling. Kaunseling merupakan satu bidang sains perlakuan terapan.

1
Kaunseling adalah hubungan peribadi bersemuka antara dua orang,
seorang adalah kaunselor dan seorang lagi adalah kaunselor atau klien.
Kaunselor, melalui perhubungan ini dengan menggunakan kemahiran
khususnya, menyediakan satu situasi atau suasana, apabila kaunselor
(seorang yang normal dari segi mental) dibantu memahami masalah
dirinya, memahami situasi semasanya serta kemungkinan situasi masa
hadapannya, supaya dia dapat mengunakan sifat-sifat peribadinya dan
potensinya dengan cara memuaskan dirinya dan memberikan faedah
kepada masyarakat. Dan selanjutnya dan mempelajari cara-cara
menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluanya pada masa akan
datang.

Untuk mencapai tahap ketahanan dalam setiap permasalahan


seharian ini kita amat memerlukan bimbingan dan kaunseling bagi
mengenali keupayaan sebenar diri kita dan mengeksploitasi segenap
sudut dan situasi bagi kegunaan diri untuk mencapai kehidupan sejahtera
dan membantu mewujudkan komuniti yang aman dan tenteram. Melalui
kursus ini anda akan diperkenalkan dengan topik-topik yang komprehensif
secara teori dan praktikal bagi mempertingkatkan keupayaan mengenali
dan mendekatkan diri anda dengan persekitaran yang dapat membawa
anda kearah kesejahteraan hidup.

1.2 Pernyataan Masalah

Kajian ini dilakukan untuk mengkaji keperluan perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling di Sekolah Tengku Budriah, Arau, Perlis
mengikut persepsi murid, guru dan pentadbir. Penumpuan terhadap
keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sangat penting kerana

2
ia menentukan sejauh mana perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
diperlukan dalam sesebuah institusi persekolahan.

Terdapat pelbagai persepsi mengenai keperluan perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling di Sekolah Tengku Budriah, namun kajian ini
hanya memfokuskan kepada sejauh mana warga Sekolah Tengku
Budriah mengetahui tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling,
keperluan perkhidmatan kepada mereka, dan kelebihan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling di sekolah ini.

Kaunseling adalah untuk menumpukan ke arah memberi


pertolongan kepada klien. Selain itu, ia juga bermatlamatkan kepada
kepuasan klien yang mendapat sesuatu nikmat hasil daripada Kaunseling.
Di samping itu, ia juga untuk memberi kesedaran dalaman kepada klien.

Oleh hal yang demikian, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling


amatlah diperlukan sama ada kepada umum mahupun kepada sekolah.
Guru Bimbingan dan Kaunseling yang mahir perlu memahami dan menilai
keperluan yang diperlukan oleh klien dalam membantu proses
mengendalikan perkhidmtan bimbingan dan kaunseling.

1.3 Persoalan Kajian

1.3.1 Apakah persepsi warga sekolah terhadap perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling?
1.3.2 Sejauh manakah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
diperlukan di sekolah?

1.4 Matlamat Kajian

3
Matlamat kajian ini dijalankan ialah untuk mengkaji keperluan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Sekolah Tengku Budriah,
Arau, Perlis mengikut persepsi murid, guru dan pentadbir.

1.5 Objektif Kajian

Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk:

1.5.1 Mengkaji persepsi terhadap pengetahuan mengenai


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Sekolah Tengku
Budriah, Arau, Perlis.

1.5.2 Mengenalpasti persepsi terhadap keperluan perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling di sekolah dan kelebihan yang
diperoleh daripada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

1.5.3 Mencadangkan cara-cara untuk menggalakkan warga


sekolah menggunakan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling.

1.6 Skop Kajian

Kajian ini hanya tertumpu kepada sajauh mana warga Sekolah


Tengku Budriah mengetahui tentang perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling, keperluan perkhidmatan kepada mereka, dan kelebihan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah ini.

4
Kajian ini melibatkan murid-murid, guru-guru dan pentadbir Sekolah
Tengku Budriah, Arau, Perlis.

1.7 Kepentingan Kajian

Diharapkan keputusan kajian ini akan dapat memberi panduan,


maklumat dan pendedahan kepada seluruh warga Sekolah Tengku
Budriah mengenai keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
bagi sesebuah sekolah serta sejauh mana ia diperlukan dan memainkan
peranan dalam institusi pendidikan masa kini.

Selain daripada itu, hasil kajian ini mungkin akan memberi


kesedaran kepada pihak sekolah dalam mendapatkan maklumat dan
menjadikannya sebagai sumber rujukan dalam membentuk program-
program sekolah serta menilai keberkesanan perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling kerana selain dapat menyumbang ke arah perkembangan
intelektual murid-murid, ia juga secara tidak langsung menjadikan warga
sekolah khususnya pihak pentadbiran lebih efektif dan efisyen.

Akhir sekali, kajian ini penting untuk rujukan ilmiah pelajar-pelajar


akan datang terutama pelajar dalam bidang Pengajian Bimbingan dan
Kaunseling. Pelajar-pelajar akan datang dapat menilai keperluan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi sesebuah sekolah seiring
dengan perubahan waktu dan tuntutan warga sekolah yang sentiasa
berubah dari semasa ke semasa selaras dengan kemajuan dan
perubahan dari segi sains dan teknologi.

5
1.8 Batasan Kajian

Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan


maklumat daripada responden. Sebagai kaedah pengumpulan data, soal
selidik mempunyai keterbatasannya. Namun begitu, kami sedaya mungkin
telah cuba mengatasi masalah tersebut seperti menggunakan ayat yang
ringkas dan mudah untuk difahami oleh responden terutama murid-murid
ketika menjawab soalan supaya tidak berlaku salah faham terhadap
maksud soalan serta memberikan arahan yang jelas dan mudah difahami
di samping memberikan pilihan jawapan yang jelas untuk di pilih oleh
responden.

Namun, terdapat juga beberapa masalah yang mungkin akan


timbul akibat daripada jawapan dari responden yang mempengaruhi
ketepatan hasil kajian. Hal ini kerana ianya dipengaruhi oleh kejujuran
responden semasa menjawab soalan dalam borang soal selidik. Jawapan
responden mungkin boleh dipengaruhi oleh faktor psikologi, emosi dan
persekitaran yang akan memberi kesan kepada ketepatan jawapan yang
diberi. Contohnya, soalan mungkin dijawab oleh responden ketika dalam
situasi yang banyak gangguan dan dengan itu, responden tidak dapat
memberikan perhatian yang penuh ketika menjawab soalan.

1.9 Definisi Istilah

Berikut adalah definisi-definisi kepada kaunseling:

6
1974 Patterson
Kaunseling dan psikoterapi merupakan satu proses menolong
yang berlangsung melibatkan perhubungan sesame insan yang
diperlukan bagi rawatan spesifik untuk orang yang bermasalah.

1976 Krumbolts &Thovenson


Kaunseling sebagai proses menolong orang dengan masalahnya
melalui cara pembelajaran.

1987 Cormier & Hackney


Satu perhubungan menolong di antara seseorang yang terlatih
dan mahir dalam teknik menolong secara pertuturan dan mempunyai
pengetahuan berkenaan perlakuan manusia, dengan seseorang yang
meminta bantuan sama ada secara sukarela ataupun paksa.

1996 Gladding
Mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses menolong
individu yang normal atau sihat daripada segi psikologi, menyekesaikan
masalah berkaitan tugas-tugas perkembangan dan keadaan hidup.

Mizan & Halimahtun (1996)


Pernah mengata bahawa kaunseling adalah proses pendidikan
yang berterusan dalam prinsip-prinsip kaunseling mereka. Prinsip-prinsip
yang lain adaalah seperti berikut:
 Setiap manusia adalah unik.
 Setiap manusia mempunyai harga diri.
 Manusia melalui proses sosialisasi, oleh itu manusia mempunyai
pengalaman yang berbeza.

7
 Hubungan kaunseling seharusnya bersifat sukarela supaya ada
kerjasama.
 Kaunseling adalah proses pendidikan yang berterusan.

2.0 Definisi Operasional

i. Murid-murid
Murid-murid dalam kajian ini merujuk kepada kanak-kanak berusia
7 hingga 12 tahun yang belajar di Tahun 1 hingga Tahun 6,
Sekolah Tengku Budriah, Arau, Perlis.

ii. Guru-guru
Guru-guru dalam kajian ini merujuk kepada para pendidik yang
sedang berkhidmat di Sekolah Tengku Budriah, Arau, Perlis.

iii. Pentadbir
Pentadbir dalam kajian merujuk kepada para pekerja dan staf
sokongan yang sedang berkhidmat di Sekolah Tengku Budriah,
Arau, Perlis.

iv. Bimbingan dan Kaunseling


Bimbingan dan Kaunseling dalam kajian ini merujuk kepada
perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang telah sedia ada di
Sekolah Tengku Budriah, Arau, Perlis dan perkhidmatan yang
diberikan oleh seorang profesional yang dipanggil ‘Kaunselor’.

8
BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 PENDAHULUAN

Terdapat banyak kajian tentang persepsi perkhidmatan bimbingan


dan kaunseling telah dijalankan di dalam dan di luar negara tetapi kami
dikehendaki menjalankan kajian keperluan perkhidmtan bimbingan dan
kaunseling mengikut persepsi warga sekolah iaitu murid-murid, guru dan
pentdbir.

2.2 Kajian Luar Negara

Mengikut Stone (1998), Kaunseling bukan hanya pertemuan


kaunselor dengan klien secara bersemuka semata-mata untuk
menyelesaikan masalah prestasi seseorang individu. Dalam konteks
organisasi, kaunseling adalah proses sistematik dan proses kaunseling
adalah sebahagian daripada elemen pengurusan korporat yang penting.

Milkovich & Bodreau (1991), menyatakan salah satu daripada


aspek penting dalam kaunseling ialah perkembangan seseorang individu

9
merujuk kepada aktiviti sumber manusia yang direka untuk meningkatkan
nilai selepas memasuki sesebuah organisasi.

Proffer (1995) menyatakan pihak atasan memperkenalkan


kaunseling berdasarkan tiga alasan utama iaitu satu perkhidmatan, kedua
ialah sebagai cara membantu menyelesaikan sebarang masalah, dan
ketiga sebagai pengurusan tekanan. Ini menunjukkan pihak pentadbiran
mempunyai persepsi yang baik terhadap perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling.

2.3 Kajian Dalam Negara

Kajian yang dijalankan oleh Mohd Razali dan Lim Mei Ling (2002)
menjelaskan tentang keperluan EAP di Sarawak mendapati bahawa
penerimaan organisasi terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
adalah amat baik.

Manakala kajian yang dijalankan oleh Mohamed Fadzil Che Din


(1997) yang bertajuk ‘A Surver of Employee Problems and The
Effectiveness of Employer Counseling Program In An Organization in
Malaysia’ menerangkan bahawa program kaunseling yang dianjurkan
sangat memberi kesan dalam menjaga kesejahteraan pekerja. Hal ini
menunjukkan majikan mempunyai persepsi yang baik terhadap
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di tempat kerja.

10
Kesimpulan

Kebanyakan kajian di luar dan di dalam negara menunjukkan


persepsi yang amat memuaskan terhadap perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling di dalam kebanyakan organisasi mereka. Ia boleh menjadikan
suatu aset penting ke arah pembentukan sesebuah organisasi yang lebih
utuh, kental dan harmoni dalam sesebuah masyarakat atau institusi
pendidikan. Perkhidmatan ini semestinya perlu diperkembangkan secara
lebih meluas kerana hasilnya nanti diharapkan dapat diserlahkan.

11
BAB lll

METODOLOGI

3.1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menghuraikan kaedah penyelidikan yang digunakan


dalam menjalankan kajian ini. Perkara yang dibincangkan ialah
rekabentuk kajian, kaedah pengumpulan data, pensampelan kajian, kajian
rintis dan kaedah penganalisisan data.

3.2 Rekebentuk Kajian

Kajian yang dijalankan merupakan kajian tinjauan tentang


keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sebuah sekolah
mengikut persepsi murid, guru dan pentadbir. Kajian ini dijalankan
berdasarkan kepada borang soal selidik yang diedarkan kepada
responden. Ia bertujuan untuk menilai keperluan perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling di Sekolah Tengku Budriah, Arau, Perlis mengikut
persepsi murid, guru dan pentadbir.

12
Kaedah tinjauan dipilih untuk menjalankan kajian ini kerana ia
boleh membantu kami membuat penilaian dan kajian mengenai keperluan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sebuah sekolah mengikut
persepsi murid, guru dan pentadbir sebagai langkah permulaan untuk
pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, kajian tinjauan juga
membantu kami mengumpul data dengan lebih efektif dan efisien.

3.3 Populasi dan Persampelan

Populasi kajian ialah warga Sekolah Tengku Budriah, Arau, Perlis


yang berjumlah seramai 1200 orang. Sampel kajian ialah murid-murid 36
orang murid Tahun 1 hingga Tahun 6, 15 orang guru, dan 5 orang staf
sokongan dan pentadbiran.

Dalam kajian ini, sampel dipilih dengan menggunakan teknik


persampelan rawak di mana pemilihan telah dibuat secara rawak daripada
senarai nama yang kami peroleh dari pejabat sekolah. Sampel kajian
dipilih menggunakan kaedah cabutan nombor. Kaedah ini digunakan
kerana populasi yang ingin dikaji bersaiz besar dan kami perlu
mengecilkan skop kajian.

3.4 Kaedah pengumpulan Data

Data kajian dikumpul dengan menggunakan kaedah soal selidik.


Kami mendapatkan kerjasama daripada murid-murid semasa kelas ganti,
berjumpa dengan guru-guru dan pihak pentadbiran yang disenarai pendek
untuk menjawab borang soal selidik.

13
Masa yang diberikan untuk responden menjawab soal selidik ialah
15 minit. Kemudian soal selidik dikutip semula. Bagi memastikan setiap
responden memberikan kerjasama semasa mengisi borang soal selidik
yang diedarkan, kami menunggu responden menjawab soal selidik yang
diberikan.

3.5 Instrumen Kajian

Salah satu instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data


dalam kajian ini ialah borang soal selidik. Borang soal selidik merupakan
kaedah utama yang digunakan oleh pengkaji untuk mengumpul data-data
kajian bagi mencapai matlamat dan objektif kajian. Menurut Mohd Najib
(1998), kajian yang berbentuk tinjauan sesuai menggunakan soal selidik
sebagai instrumen kajian. Selain itu, penggunaan soal selidik juga dapat
meningkatkan kerjasama di kalangan responden kerana mereka bebas
untuk memilih jawapan yang sesuai dan berkaitan dengan diri mereka.

Soalan yang digunakan dalam borang soal selidik mudah difahami


dan senang dijawab oleh responden. Instrumen kajian ini menggunakan
Skala Likert bagi mengukur sejauh mana warga Sekolah Tengku Budriah
mengetahui tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, keperluan
perkhidmatan kepada mereka, dan kelebihan perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling di sekolah ini. Instrumen kajian mengandungi 25 item
soalan yang dibahagikan kepada 3 bahagian.

Bahagian A: Latar Belakang Responden


Bahagian pertama dalam soal selidik mengandungi dua item yang
berkaitan dengn biodata atau maklumat diri responden. Bahagian ini
bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang latar belakang

14
responden. Item yang terdapat dalam bahagian ini adalah seperti jantina,
umur, kumpulan responden sama ada murid, guru mahupun pentadbir
yang berkhidmat.
Bahagian B: Pengetahuan Mengenai Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling
Bahagian kedua dalam soal selidik terdiri daripada 8 item soalan
tentang pengetahuan mengenai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Bahagian C: Keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling


Bahagian ketiga terdiri daripada 6 item soalan tentang keperluan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada sesebuah sekolah.

Bahagian D: Kelebihan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling


Bahagian keempat terdiri daripada 10 item soalan tentang
kelebihan yang diperolehi warga sekolah daripada perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling.

3.6 Kaedah Penganalisisan Data

Data yang diperolehi dianalisis dengan bantuan pakej Statistical


Packages for Social Sciences (SPSS – Version 10). Data ini dianalisis
dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif dan inferensi bagi
menjawab persoalan kajian dan mencapai matlamat serta objektif kajian.

15
BAB IV

ANALISIS HASIL KAJIAN

4.1 Pengenalan

Bab ini membincangkan hasil kajian yang telah dijalankan tentang


keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Sekolah Tengku
Budriah, Arau, Perlis mengikut persepsi murid, guru dan pentadbir.

Analisis hasil kajian ini dibahagikan kepada tujuh bahagian.


Bahagian pertama membincangkan tentang latar belakang. Bahagian
kedua, membincangkan tahap pengetahuan tentang perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling, tahap keperluan perkhidmatan kepada
mereka, dan kelebihan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di
sekolah ini.

4.2 Latar Belakang Responden

4.2.1 Jantina Responden


Daripada 55 responden, majorititinya terdiri daripada kaum lelaki
iaitu 32.7% manakala 67.3% adalah kaum perempuan. Taburan
responden yang tidak seimbang ini disebabkan oleh bilangan murid dan
guru perempuan lebih ramai daripada murid dan guru lelaki.

16
Jadual 4.1: Latar Belakang Responden

Bil. Ciri Demografi Komponen Kekerapan Peratusan


(f) (%)
N = 55

1 Jantina 1. Lelaki 18 32.7


2. Perempuan 37 67.3

4.3 Persepsi Responden terhadap Keperluan Perkhidmatan


Bimbingan dan Kaunseling

Persepsi responden terhadap keperluan perkhidmatan bimbingan


dan kaunseling di Sekolah Tengku Budriah, Arau, Perlis diukur mengikut
tahap pengetahuan tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling,
tahap keperluan perkhidmatan kepada mereka, dan kelebihan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah ini. Ia ditentukan
berdasarkan julat berikut:

Kod Julat Tahap Keperluan


Kumpulan Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling

3 3.68 - Sangat Perlu


5.00

2 2.34 – Kurang Perlu


3.67

1 1.00 – Tidak Perlu

17
2.33

18
Merujuk Jadual 4.2, tahap keperluan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling di sesebuah sekolah yang dipersepsikan oleh responden
adalah sangat perlu iaitu sebanyak 92.7 peratus atau 51 orang daripada
jumlah keseluruhan responden dan diikuti dengan 7.3 peratus atau empat
orang daripada jumlah responden yang menyatakan tahap keperluan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah adalah kurang perlu.
Pada keseluruhannya, majoriti daripada distribusi responden menyatakan
tahap keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sesebuah
sekolah sebagai sangat perlu. Min ialah 4.10.

Jadual 4.2 : Persepsi Responden terhadap Keperluan Perkhidmatan


Bimbingan dan Kaunseling

Keperluan Kekerapan Peratusan


(f) (%)

51 92.7
Sangat Perlu

Kurang Perlu 4 7.3

Tidak Perlu 0 0

Jumlah 55 100

Min : 4.10

Median: 4.10

Mod : 4.14

19
Selanjutnya, dapatan kajian ini akan membincangkan hasil kajian
mengikut tahap pengetahuan tentang perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling, tahap keperluan perkhidmatan kepada mereka, dan kelebihan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Sekolah Tengku Budriah,
Arau, Perlis.

4..4 Tahap Pengetahuan Tentang Perkhidmatan Bimbingan dan


Kaunseling

Jadual 4.3 menunjukkan bahawa 92.7 peratus atau 51 orang


daripada responden mengetahui tentang perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling di sekolah mereka dan hanya terdapat 7.3 peratus atau empat
orang daripada jumlah keseluruhan responden yang mempunyai kurang
pengetahuan tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam. Min
ialah 4.24.

20
Jadual 4.3 : Tahap Pengetahuan Tentang Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling

Keperluan Kekerapan Peratusan


(Pengetahuan) (f) (%)

Sangat Perlu 51 92.7

Kurang Perlu 4 7.3

Tidak Perlu 0 0

Jumlah 55 100

Min : 4.24

Median: 4.33

Mod : 4.67

Jadual 4.4 : Penilaian Tahap Pengetahuan Responden terhadap


Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
1 2 3 4 5
Perkhidmatan Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat Min
Bimbingan dan Tidak Setuju Setuju Setuju
Kaunseling Setuju
(N=55) (ƒ) (ƒ) (ƒ) (ƒ) (ƒ)
(%) (%) (%) (%) (%)
1. Saya - - 2 32 21 4.35
tahu (3.6) (58.2) (38.2)
sekola
h
memp
unyai
bilik
bimbin
gan
dan
kauns

21
eling.
2. Saya - - 4 28 23 4.35
amat (7.3) (50.9) (41.8)
jelas
tentan
g
kegun
aan
bilik
bimbin
gan
dan
kauns
eling.
3. Saya 1 1 19 28 6 3.67
selalu (1.8) (1.8) (34.5) (50.9) (10.9)
berjum
pa
kauns
elor di
sekola
h
4. Saya - - 3 31 21 4.33
akan (5.5) (56.4) (38.2)
berjum
pa
kauns
elor
apabil
a
memp
unyai
masal
ah.
5. Kauns - 1 6 35 13 4.09
elor (1.8) (10.9) (63.6) (23.6)
banya
k
memb
antu
saya.
6. Saya - - 1 29 25 4.44
akan (1.8) (52.7) (45.5)
meruju
k
kepad
a
kauns
elor
menge

22
nai
masal
ah
saya.
7. Kausel - - 6 28 21 4.27
or (10.9) (50.9) (38.2)
merup
akan
orang
yang
diperc
ayai
8. Saya - - 5 39 11 4.11
suka (9.1) (70.9) (20.0)
berbin
cang
denga
n
kauns
elor.
Min Keseluruhan : 4.24

Jadual 4.4 menjelaskan analisis tahap pengetahuan tentang


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Persoalan pertama mengajukan
berkenaan sejauh manakah mereka tahu mengenai kewujudan bilik
kaunseling. Analisis menunjukkan bahawa 3.6 peratus atau dua orang
daripada responden kurang setuju dengan pernyataan tersebut,
sementara 58.2 peratus mewakili 32 orang setuju manakala selebihnya 21
orang atau 38.2 peratus sangat setuju dengan pernyataan tersebut.
Manakala, persoalan kedua ialah tentang kejelasan kegunaan bilik
bimbingan dan kaunseling. Hasil analisis menunjukkan terdapat sebanyak
50.9 peratus responden bersetuju dan 41.8 peratus yang mewakili 23
orang responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Namun,
terdapat 7.3 peratus responden kurang bersetuju mengenai kejelasan
kegunaan bilik bimbingan dan kaunseling.

23
Persoalan ketiga yang diajukan kepada responden ialah tentang
kekerapan mereka berjumpa kaunselor di sekolah. Majoriti responden
bersetuju dengan pernyataan tersebut iaitu sebanyak 50.9 peratus, dan
terdapat 10.6 peratus responden sangat bersetuju dengan pernyataan
tersebut. Namun, hasil analisis juga menunjukkan terdapat 34.5 peratus
atau 19 orang responden kurang bersetuju, dan 1.8 peratus masing-
masing tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju tentang pernyataan
tersebut.

Dalam persoalan keempat, responden diajukan dengan persoalan


tentang individu yang dirujuk jika menghadapi masalah. Hasil analisis
mendapati terdapat 56.4 peratus atau 31 orang reponden bersetuju, diikuti
oleh 38.2 peratus responden yang sangat bersetuju dan hanya terdapat
5.5 peratus responden sahaja kurang bersetuju dengan pernyataan
tersebut.

Persoalan berkenaan sikap kaunselor dalam proses membantu


mereka juga diajukan kepada responden. Majoriti responden bersetuju
sememangnya kaunselor sangat membantu mereka iaitu sebanyak 63.6
peratus, diikuti oleh responden yang sangat bersetuju dengan pernyataan
tersebut iaitu sebanyak 23.6 peratus. Namun, terdapat 10.9 peratus atau
enam orang responden kurang bersetuju dan 1.8 peratus tidak bersetuju
dengan pernyataan tersebut.

Persoalan ketujuh yang diajukan kepada responden ialah tentang


individu yang akan dirujuk jika menghadapi masalah. Hasil analisis
menunjukkan terdapat sebanyak 52.7 peratus responden bersetuju dan
sebanyak 45.4 peratus yang mewakili 13 orang responden sangat
bersetuju mereka akan merujuk kepada kaunselor mengenai masalah

24
mereka. Manakala, hanya terdapat 1.8 peratus sahaja responden yang
kurang bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Seterusnya, responden diajukan dengan persoalan tentang sejauh


manakah kaunselor boleh dipercayai. Daripada dapatan kajian yang
dijalankan menunjukkan bahawa sebanyak 50.9 peratus responden
bersetuju dan sebanyak 38.2 peratus responden sangat bersetuju dengan
pernyataan tersebut. Namun, terdapat juga responden yang kurang
bersetuju dengan pernyataan tersebut iaitu seramai enam orang atau 10.6
peratus.

Persoalan terakhir yang diajukan kepada responden dalam item


penerimaan kepada kaunselor iaitu seajuh mana responden suka
mengadakan perbincangan dengan mereka. Majoriti responden bersetuju
bahawa mereka akan mengadakan perbincangan dengan kaunselor iaitu
sebanyak 70.9 peratus diikuti oleh responden yang sangat bersetuju
dengan pernyataan tersebut iaitu sebanyak 20.0 peratus dan hanya
terdapat 9.1 peratus responden yang kurang bersetuju. Min keberkesanan
matlamat pasukan ialah 4.24.

4.5 Tahap Keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Seterusnya, kajian ini melihat lebih terperinci tentang tahap


keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada responden.
Jadual 4.5 menunjukkan majoriti responden 90.9 peratus atau 50 orang
daripada jumlah keseluruhan responden menyatakan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling amat diperlukan di sesebuah sekolah.
Manakala, selebihnya sebanyak 9.1 peratus responden atau lima orang

25
daripada jumlah responden menyatakan ianya kurang diperlukan. Min
ialah 4.25.

Jadual 4.5 : Tahap Keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan


Kaunseling

Keperluan Kekerapan Peratusan


(f) (%)

Perlu 50 90.9

Kurang Perlu 5 9.1

Tidak Perlu 0 0

Jumlah 55 100

Min : 4.25

Median: 4.25

Mod : 4.00

Jadual 4.6 : Penilaian Tahap Keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan


Kaunseling
1 2 3 4 5
Keperluan Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat Min
(N=55) Tidak Setuju Setuju Setuju
Setuju
(ƒ) (ƒ) (ƒ) (ƒ) (ƒ)
(%) (%) (%) (%) (%)
1. Perkhidmatan 1 - 4 35 15 4.15
bimbingan dan (1.8) (7.3) (63.6) (27.3)
kaunseling perlu

26
ada di sekolah.
2. Perkhidmatan - 1 4 28 22 4.29
bimbingan dan (1.8) (7.3) (50.9) (40.0)
kaunseling
memainkan
peranan penting
dalam sekolah.

3. Perkhidmatan - - 5 30 20 4.27
bimbingan dan (9.1) (54.5) (36.4)
kaunseling banyak
membantu pihak
sekolah.
4. Perkhidmatan - - 7 28 20 4.24
bimbingan dan (12.7) (50.9) (36.4)
kaunseling
berupaya
membentuk warga
sekolah.
5. Perkhidmatan - - 3 35 17 4.25
bimbingan dan (5.5) (63.6) (30.9)
kaunseling boleh
menjadi sumber
rujukan sekolah.
6. Perkhidmatan - 1 4 26 24 4.33
bimbingan dan (1.8) (7.3) (47.3) (43.6)
kaunseling amat
diperlukan di
sekolah.
Min Keseluruhan : 4.25

Jadual 4.6 menjelaskan analisis penilaian tahap tahap keperluan


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada warga sekolah.
Persoalan pertama yang diajukan ialah tentang kewujudan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat
sebanyak 63.6 peratus responden bersetuju, 27.3 peratus responden
sangat bersetuju, 7.4 peratus responden kurang setuju, dan baki 1.8
peratus responden sangat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Seterusnya, responden diajukan pula dengan persoalan berkenaan


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling memainkan peranan penting

27
dalam sekolah. Dapatan kajian menunjukkan sebanyak 50.9 peratus
respoden bersetuju diikuti oleh sebanyak 40 peratus atau 22 orang
responden sangat bersetuju bahawa perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling memainkan peranan penting dalam sekolah. Namun, terdapat
sebanyak 7.3 peratus responden kurang bersetuju dan 1.8 peratus
responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Persoalan ketiga yang diajukan kepada responden ialah tentang


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling banyak membantu pihak
sekolah. Hasil analisis mendapati bahawa majoriti responden bersetuju
dan sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut yang masing-masing
sebanyak 54.5 peratus dan 36.4 peratus. Baki sebanyak 9.1 peratus atau
lima orang responden kurang bersetuju dengan pernyataan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling banyak membantu pihak sekolah.

Persoalan seterusnya ialah berkenaan keupayaan perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling membentuk warga sekolah melalui pelbagai
perkhidmatan. Terdapat sebanyak 50.9 peratus atau 28 orang responden
bersetuju dan terdapat sebanyak 36.4 peratus responden sangat
bersetuju dengan pernyataan bahawa perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling berupaya membentuk warga sekolah. Manakala, baki
sebanyak 12.7 peratus yang mewakili seramai tujuh orang responden
kurang bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Responden diajukan pula dengan persoalan tentang kebolehan


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling menjadi sumber rujukan kepada
warga sekolah. Hasilnya, sebanyak 63.6 peratus responden bersetuju,
30.9 peratus responden sangat bersetuju dan 5.5 peratus responden
kurang bersetuju dengan pernyataan tersebut.

28
Akhir sekali, responden diajukan dengan persoalan sejauh mana
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diperlukan di sekolah. Analisis
menunjukkan bahawa terdapat sebanyak 47.3 peratus responden
bersetuju dan 43.6 peratus responden sangat bersetuju dengan
pernyataan bahawa perkhidmatan bimbingan dan kaunseling amat
diperlukan di sekolah. Namun, terdapat sebanyak 7.3 peratus responden
kurang bersetuju dan 1.8 peratus responden tidak bersetuju dengan
pernyataan tersebut.

4.6 Kelebihan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Kepada


Sekolah

Jadual 4.7 melihat secara keseluruhan tentang kelebihan


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Kajian ini mendapati
63.6 peratus daripada responden mempunyai persepsi bahawa
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sangat bermanfaat dan
berkesan, dan diikuti dengan 36.4 peratus responden yang menyatakan
ianya adalah kurang berkesan. Min ialah 3.71.

29
Jadual 4.7 : Kelebihan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
Kepada Sekolah

Kelebihan Kekerapan Peratusan


(f) (%)

Berkesan 43 78.2

Kurang Berkesan 12 21.8

Tidak Berkesan 0 0

Jumlah 55 100

Min : 3.88

Median: 3.90

Mod : 4.00

Jadual 4.8 : Kelebihan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling


Kepada Sekolah
1 2 3 4 5
Kelebihan Perkhidmatan Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat Min
Bimbingan dan Tidak Setuju Setuju Setuju
Kaunseling Setuju
(N=55) (ƒ) (ƒ) (ƒ) (ƒ) (ƒ)
(%) (%) (%) (%) (%)
1. Perkhidmat - - 6 41 8 4.04
an (10.9) (74.5) (14.5)
bimbingan
dan
kaunseling
memberi
banyak
kelebihan
kepada
warga
sekolah.

30
2. Perkhidmat - 6 24 14 11 3.55
an (10.9) (43.6) (25.5) (20.0)
bimbingan
dan
kaunseling
banyak
memberi
pengetahu
an dan
maklumat
yang
mencukupi.

3. Saya 2 7 20 23 3 3.33
mencari (3.6) (12.7) (36.4) (41.8) (5.5)
alternatif
melalui
perkhidmat
an
bimbingan
dan
kaunseling.
4. Keputusan - 2 2 43 8 4.04
yang saya (3.6) (3.6) (78.2) (14.5)
hasilkan
adalah
melalui
bimbingan
dan
kaunseling.
5. Perkhidmat 1 9 21 20 4 3.31
an (1.8) (16.4) (38.2) (36.4) (7.3)
bimbingan
dan
kaunseling
membantu
saya
semasa
proses
menimban
gkan
alternatif
yang
sesuai
dalam
pembuatan
keputusan.

31
6. Keputusan 1 1 2 46 5 3.96
yang (1.8) (1.8) (3.6) (83.6) (9.1)
dihasilkan
menjadi
rujukan
selepas
tindakan
dilaksanak
an.
7. Kerapkali - 2 4 38 11 4.05
mendapat (3.6) (7.3) (69.1) (20.0)
idea
semasa
membuat
keputusan.
8. Keputusan - 1 3 36 15 4.18
terhasil (1.8) (5.5) (65.5) (27.3)
daripada
perbincang
an semasa
sesi
bimbingan
dan
kaunseling.
9. Kaunselor - 1 4 39 11 4.09
memantau (1.8) (7.3) (70.9) (20.0)
semula
keputusan
yang
dihasilkan
untuk
mengenalp
asti
keberkesa
nannya.
10. Jika - 2 1 35 17 4.22
keputusan (3.6) (1.8) (63.6) (30.9)
tidak
berkualiti,
maka saya
akan
berbincang
semula
dengan
kaunselor.
Min Keseluruhan : 3.71

32
Jadual 4.8 menghuraikan tentang penilaian tahap persepsi
responden terhadap kelebihan dan keberkesanan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling. Persoalan pertama yang diajukan kepada
responden ialah berkenaan sejauh manakah perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling memberi banyak kelebihan kepada warga sekolah. Hasil
analisis menunjukkan majoriti responden bersetuju dengan pernyataan
tersebut iaitu sebanyak 74.5 peratus yang mewakili seramai 41 orang
responden dan diikuti dengan 14.5 peratus responden yang sangat
bersetuju dengan pernyataan tersebut. Baki sebanyak 10.9 peratus
responden bagaimanapun kurang bersetuju dengan pernyataan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling memberi banyak kelebihan
kepada warga sekolah.

Persoalan kedua yang diajukan kepada responden ialah tentang


adakah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling banyak memberi
pengetahuan dan maklumat yang mencukupi. Dapatan kajian
menunjukkan bahawa sebanyak 43.6 peratus responden kurang
bersetuju, manakala 25.5 peratus responden bersetuju dan terdapat
sebanyak 20 peratus responden sangat bersetuju dengan pernyataan
tersebut. Hanya 10.9 peratus atau enam orang responden sahaja yang
tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Seterusnya, responden diajukan dengan persoalan tentang


kelebihan mencari alternatif melalui perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling. Hasilnya, terdapat sebanyak 41.8 peratus responden
bersetuju, 36.4 peratus responden kurang setuju, 12.7 peratus responden
tidak bersetuju dan 3.6 peratus responden sangat tidak bersetuju. Namun,
terdapat sebanyak 5.5 peratus responden sangat bersetuju dengan
pernyataan tersebut.

33
Persoalan keempat ialah tentang adakah sesuatu keputusan yang
dihasilkan adalah melalui bimbingan dan kaunseling. Hasil analisis
mendapati majoriti responden bersetuju iaitu sebanyak 78.2 peratus atau
43 orang responden dan 14.5 peratus responden sangat bersetuju
dengan pernyataan bahawa keputusan yang dihasilkan adalah melalui
bimbingan dan kaunseling. Namun, terdapat sebanyak masing-masing 3.6
peratus responden kurang bersetuju dan tidak bersetuju dengan
pernyataan tersebut.

Persoalan seterusnya ialah berkenaan sejauh mana perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling membantu responden semasa proses
menimbangkan alternatif yang sesuai dalam pembuatan keputusan.
Dapatan kajian menunjukkan terdapat sebanyak 38.2 peratus responden
kurang bersetuju, 36.4 peratus responden bersetuju dan 7.3 peratus
responden sangat bersetuju. Manakala, terdapat sebanyak 16.4 peratus
responden tidak bersetuju dan 1.8 peratus responden sangat tidak
bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Responden juga diajukan dengan persoalan berkenaan keputusan


yang dihasilkan menjadi rujukan selepas tindakan dilaksanakan. Hasil
analisis mendapati terdapat sebanyak 83.6 peratus responden bersetuju
dan 9.1 peratus responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut.
Namun, terdapat sebanyak 3.6 peratus responden kurang bersetuju, dan
1.8 peratus responden masing-masing tidak bersetuju dan sangat tidak
bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Persoalan ketujuh ialah berkenaan kekerapan mendapat idea


semasa membuat keputusan melalui perkhidmatan bimbingan dan

34
kaunseling. Majoriti responden bersetuju iaitu sebanyak 69.1 peratus dan
20 peratus responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut.
Manakala, sebanyak 7.3 peratus responden kurang bersetuju dan 3.6
peratus responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Persoalan yang seterusnya yang diajukan kepada responden ialah


tentang keputusan yang terhasil daripada perbincangan semasa sesi
bimbingan dan kaunseling. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat
sebanyak 65.5 peratus responden bersetuju dan 27.3 peratus responden
sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Baki sebanyak 5.5 peratus
responden tidak bersetuju dan hanya 1.8 peratus sahaja responden yang
kurang bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Persoalan kesembilan ialah tentang pemantauan semula


keputusan yang dihasilkan untuk mengenalpasti keberkesanannya oleh
kaunselor. Hasil analisis menunjukkan bahawa majoriti responden
bersetuju iaitu sebanyak 70.9 peratus dan 20 peratus responden sangat
bersetuju dengan pernyataan bahawa kaunselor atau guru bimbingan
akan memantau semua keputusan yang dihasilkan untuk mengenalpasti
keberkesanannya. Manakala, 7.3 peratus responden kurang bersetuju
dan 1.8 peratus responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Persoalan terakhir dalam item kelebihan perkhidmatan bimbingan


dan keunseling yang dipersoalkan kepada responden ialah tentang
penilaian semula keputusan oleh responden dan kaunselor jika keputusan
tidak berkualiti. Dapatan kajian menunjukkan terdapat sebanyak 63.6
peratus responden bersetuju, 30.9 peratus responden sangat bersetuju,
1.8 peratus responden kurang bersetuju dan 3.6 peratus responden tidak

35
bersetuju dengan pernyatan tersebut. Min aspek elebihan perkhidmatan
bimbingan dan keunseling ialah 3.71.

36
BAB V

PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1 Pengenalan

Bab ini membincangkan dan menghuraikan hasil dapatan kajian


yang telah diperolehi daripada kajian ke atas 55 orang warga Sekolah
tengku Budriah, Arau, Perlis termasuk murid-murid, guru-guru dan
pentadbir sekolah. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji tentang
tahap pengetahuan warga sekolah mengenai perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling yang disediakan. Ia juga digunakan untuk mengenalpasti
persepsi pekerja terhadap keperluan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling di sesebuah sekolah dan kelebihan yang diperoleh oleh warga
sekolah. Kajian ini penting dalam konteks pengukuhan usaha untuk
menggalakkan warga sekolah menggunakan perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling.

Di samping itu, bab ini juga akan merumuskan kesimpulan tentang


hasil kajian dan mengemukakan cadangan-cadangan kepada pihak
sekolah dalam memenuhi keperluan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling. Selain itu, cadangan juga diberikan kepada pihak yang ingin

37
membuat kajian lanjutan terhadap kajian ini. Cadangan yang
dikemukakan adalah berdasarkan kepada keputusan analisis yang telah
dilakukan.

Program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 10.0 for


Windows digunakan untuk menganalisis data yang dikumpul. Analisis data
dilakukan untuk menjawab persoalan kajian. Maklumat latar belakang
responden telah dianalisis menggunakan kaedah jadual kekerapan.
Manakala maklumat tentang persepsi terhadap keberkesanan kerja
berpasukan telah dianalisis menggunakan kaedah taburan kekerapan dan
peratusan.

5.2 Perbincangan Hasil Kajian

Perbincangan hasil kajian ini berdasarkan kepada dua bahagian


iaitu pengetahuan mengenai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan
persepsi terhadap keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di
sesebuah sekolah dan kelebihan yang boleh diperoleh oleh warga
sekolah.

5.2.1 Tahap Pengetahuan Mengenai Perkhidmatan Bimbingan Dan


Kaunseling

Bahagian ini ialah untuk menjawab objektif kajian pertama iaitu


mengkaji tahap pengetahuan mengenai perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling. Salah satu elemen pengetahuan mengenai perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling ialah maklumat yang disampaikan kepada
warga sekolah yang jelas.

38
Perkara yang dikaji ialah kejelasan mengenai kewujudan dan
kegunaan bilik bimbingan dan kaunseling, kejelasan tentang tugas
kaunselor, peranan kaunselor dalam proses membantu dan kepada siapa
akan dirujuk jika menghadapi masalah.

Nilai min 4.24 bagi aspek tahap pengetahuan mengenai


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling telah membuktikan persepsi
responden terhadap keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
sangat berkesan. Selain itu, maklumat mengenai perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling mempengaruhi kecenderungan warga sekolah untuk
menggunakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Faktor yang menentukan persepsi responden terhadap keperluan


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang kedua ialah sejauh mana
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diperlukan. Perkara-perkara
yang dikaji ialah sejauh mana bimbingan dan kaunseling berfungsi dan
peranannya dalam sesebuah sekolah.

Segala fungsi dan peranan bimbingan dan kaunseling yang


dinyatakan tersebut hendaklah memberi impak positif kepada sekolah.
Nilai min 4.61 bagi aspek keperluan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling menunjukkan persepsi responden terhadap item keperluan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada sesebuah sekolah
adalah berkesan.

Di samping itu, nilai min bagi aspek kelebihan perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling ialah 3.88. hal ini boleh dilihat dari segi semasa
proses bimbingan dan kaunseling, pembuatan keputusan yang bermula
dari definisi masalah, perkongsian pengetahuan dan maklumat, alternatif,

39
penyemakan semula keputusan yang dibuat dari semasa ke semasa,
merujuk semula keputusan yang dibuat, sumbangan idea, perbincangan,
pemantauan, dan penilaian semula keputusan yang dibuat dapat
diperolehi semasa sesi dijalankan.
5.3 Cadangan

Berdasarkan kepada perbincangan, rumusan dan dapatan


daripada kajian yang telah dijalankan, pengkaji telah mengemukakan
beberapa cadangan. Cadangan pengkaji difokuskan kepada dua pihak
yang utama iaitu cadangan kepada pihak sekolah untuk menggalakkan
warga sekolah menggunakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
seperti mana yang dinyatakan sebagai objektif yang ketiga dan cadangan
kepada pengkaji-pengkaji lain yang berminat untuk mengembangkan dan
meneruskan serta menghasilkan kajian yang lebih baik pada masa akan
datang.

5.3.1 Cadangan kepada Pihak Sekolah

Berdasarkan kepada dapatan kajian, perkhidmatan bimbingan dan


kaunseling yang disediakan dikatakan sangat bekesan. Oleh itu, pihak
sekolah perlu mengekalkan keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling yang diamalkan dan menggalakkan lagi warga sekolah
menggunakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Cadangan yang
dikemukakan adalah seperti berikut.

(i) Sekolah perlu memberi kebenaran kepada guru bimbingan dan


kaunseling lebih autoriti untuk menjalankan sesi bimbingan dan
kaunseling terutama kepada murid Tahun 6. Hal ini kerana
murid Tahun 6 merupakan klien yang lebih memerlukan

40
bimbingan dan kaunseling untuk membantu mereka membuat
keputusan dan sebarang perancangan selepas tamat UPSR.

(ii) Pihak pengurusan atasan juga perlu memberi peluang kepada


guru-guru bimbingan dan kaunseling untuk menyampaikan
cadangan dan idea-idea dalam sesuatu perbincangan. Ianya
bermaksud memberi peluang kepada guru-guru bimbingan dan
kaunseling menyertai perbincangan dan melibatkan diri secara
aktif dalam aktiviti yang dirancang serta keterlibatan semasa
proses pembuatan keputusan.

(iii) Sekolah juga perlu mengurangkan jarak status dan kuasa di


antara pentadbir dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling.
Apabila pihak pentadbiran iaitu Guru Besar, guru-guru penolong
mempunyai hubungan interpersonal yang erat dengan guru-
guru bimbingan dan kaunseling, maka ini akan mengurangkan
sikap ego dan diktator dalam pasukan.

(iv) Di samping itu, pihak sekolah juga perlulah menghargai


kejayaan yang dicapai oleh Unit bimbingan dan kaunseling
seperti memberikan penghargaan sama ada dari segi
kewangan atau bukan kewangan. Hal ini akan menjadi salah
satu faktor yang mendorong supaya guru-guru bimbingan dan
kaunseling memberi lebih komitmen pada masa akan datang
untuk mencapai matlamat sekolah untuk melahirkan lebih ramai
murid yang cemerlang kerana mereka menganggap diri mereka
penting di dalam pasukan dan sentiasa dihargai. Ianya ibarat
satu kepuasan setelah berjaya mencapai matlamat dan
mendapat penghargaan daripada sekolah.

41
5.3.2 Cadangan untuk Kajian Selanjutnya

Dicadangkan bahawa kajian selanjutnya dibuat bertujuan bagi


menerangkan beberapa isu:

(i) Menilai lain-lain aspek keperluan perkhidmatan bimbingan dan


kaunseling mengikut persepsi murid, guru dan pentadbir seperti
komunikasi, pengurusan konflik, dan peranan jelas. Hal ini
kerana, daripada perbincangan dengan guru pembimbing,
terdapat banyak lagi aspek keperluan perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling yang boleh dikaji.

(ii) Mengkaji keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan


kaunseling bagi keseluruhan sekolah. Dalam kajian yang
dilakukan, kami mengkaji kumpulan murid, guru dan pentadbir.
Oleh hal yang demikian, pengkaji mencadangkan kajian akan
datang akan melibatkan keseluruhan murid Tahun 6.

(iii) Membuat perbandingan keberkesanan perkhidmatan bimbingan


dan kaunseling di antara sekolah yang besar dengan sekolah
bersaiz kecil kerana perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
antara kedua-dua sekolah berbeza. Pengkaji melihat
keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di
sekolah yang besar lebih jelas berbanding sekolah yang bersaiz

42
kecil. Oleh itu, kami mencadangkan agar kajian boleh dilakukan
bagi sekolah bersaiz kecil.

5.1 Penutup

Keseluruhannya, responden mempunyai persepsi yang baik


terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Sekolah Tengku
Budriah, Arau, Perlis. Faktor-faktor yang dikaji ialah tahap pengetahuan
mengenai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, sejauh mana
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diperlukan di sesebuah sekolah,
dan kelebihan yang diperolehi melalui perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling.

Berdasarkan dapatan kajian, Sekolah Tengku Budriah, Arau, Perlis


memnyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang baik kerana
guru bimibingan dan kaunseling merupakan golongan profesional dan
mempunyai kemahiran dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
Oleh itu, pihak sekolah hendaklah menggalakkan lagi warga sekolah
menggunakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kerana masih
terdapat responden yang kurang gemar menggunakan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling yang disediakan.

43