Anda di halaman 1dari 2

METODESTERILISASIPENGION

(OlehLusianaRizqi,MerinYanita,MuhamadAliA.,MurniAyut.,NaimAnggraita,NiaZahrotulH.,
NissyaArienda,NovitaW.)dipresentasikandalankuliahFarmasiRumahSakit

Suatuprodukdikatakansterilapabilatidakadasatupunmikroorganismehiduppadaproduk
tersebut.Sterilisasiadalahsuatuprosesuntukmembunuhataumenginaktivasisemuamikroorganisme
yangterdapatpadasuatuproduk.Sterilisasiradiasiprodukkesehatanmerupakansalahsatuaplikasi
teknologiprosesradiasiyangberkembangsangatpesat.Halinidisebabkankarenaradiasiionisasi
mempunyaikemampuanuntukmembunuhseluruhmikroorganismepatogen.
Metodesterilisasiradiasiionisasidapatdidefinisikansebagaisterilisasiyangmenggunakanradiasi
sinarpengionyangmempunyaienergicukuptinggisehinggadapatmelepaskanelektrondariatomatau
molekulnya(ionisasi)danmerubahnyamenjadipartikelpertikelbermuatanlistrik.
Adaduajenisradiasipengionyangbanyakdigunakanuntuksterilisasiyaitusinargammayang
dipancarkandariradioisotopcobalt60ataucesium137danberkaselektron(elektronbeam)yang
merupakanelektronberenergitinggiyangdihasilkandariakseleratorelektronataumesinberkas
elektron.
SinarGammatermasukgelombangelektromagnetikyangdiperolehdaripeluruhanzatradioaktifyang
dipancarkandariatomdengankecepatantinggikarenaadanyakelebihanenergi.Radioaktivitasnya
tidakterpengaruholehsuhu,kelembaban,tekanandanlainlaintetapiterpengaruhiolehkeadaaninti
intiisotopnya.RadiasisinarGammadapatdipancarkanolehCobalt60danCaesium137(Soeminto,
1985dalamDarjanto,1995).
MenurutKume(2005),radiasiSinarGammamemilikiefektivitasyangberbedadalammematikan
mikrobseiringdenganbesarandosisyangdiberikan(Gambar1).Semakinbesardosisyangdiberikan
makadayamematikanmikrobnyasemakinbesarpula.

RadiasisinarGammaatauelektronberenergitinggidisebutjugaradiasipengionkarenaenergiradiasi
yangterserapolehbendaakanberinteraksidenganbendatersebutdanmenimbulkanefekbiologiyang
mengubahproseskehidupannormaldariselhidup.PadamikrobdapatberpengaruhterhadapDNA
sehinggamikrobtidakdapatmembelahdiriakibatperubahanyangditimbulkanolehradiasipengion
(Hilmy,1980).
ProsessterilisasipengiondapatdilakukandenganmenggunakanMBE(MesinBerkasElektron).
PrinsipkerjaMBEdimulaidarielektronberkecepatanrendahyangdihasilkanolehsumberelektron
berupafilamenataukatodayangdipanaskandenganaruslistrik.Elektrontersebutdipercepatakibat
adanyabedavoltasemedanlistrikantarakatodadananoda.Elektronyangtelahdipercepatdipusatkan
dandiarahkanselanjutnyadibelokkanmenggunakanmedanmagnetatauscannersehinggaberkas
elektronmelebardansiapuntukmeradiasibahanatautarget(Sukarman,2007).
BahanyangdiradiasidenganMBEbebasdariradioaktivitaskarenainteraksiberkaselektrondengan
bahanyangdiradiasihanyaakanmenyebabkanpenyusunanulangelektronterluardariatomatau

molekulbahan.Dengankatalainprosesradiasitersebuthanyaakanmenimbulkanreaksikimiadan
bukanreaksiintisehinggatidakakanadaprosestransmutasiintidandengandemikiantidakakanada
radioaktivitas(Anonim,1990).
Beberapaprodukkesehatanyangdilakukansterilisasisinarpengionsepertisyringes,hidrogel,katup
jantungbuatan,jarumsuntik,kantungdarah,internalkateter,obatsuntik,obatmatadanprodukproduk
yangberkontaklangsungdengandarahmempunyaisalahsatupersyaratanyaitusteril.
Keuntungansterilisasisinarpengionyaitu,
1.

Tidakmenimbulkankenaikantemperaturyangberarti

2.

Sterilisasidilakukanpadasuhukamar

3.

Sterilisasidapatdilakukanpadaprodukdalamkemasanakhir

4.

Prosesmudahdikontrol(hanyadosisyangdikontrol)

5.

Tidakmeninggalkanresiduyangmembahayakan.

Beberapaprodukadayangtidakdapatdisterilisasidengansterilisasipengion.Salahsatunyaproduk
minumanisotonik.Halinidikarenakandalamsediaanminumanisotonikterdapatbanyakionion
pengganticairantubuhyangmanajikadisterilisasidengansterilisasipengiondikhawatirkanminuman
tersebuttidaklagiberefekkarenakerjadaristerilisasipengionadalahmengionisasi.
DAFTARPUSTAKA
Anonim.1990SeminarSehariProspekRekayasadanAplikasiMesinBerkasElektronuntukIndustridi
Indonesia.PusatAplikasiIsotopdanRadiasi.BATAN.Jakarta
Darjanto,L.D.1995.PengaruhLajuDosisdanDosisIradiasiGammaCobalt60terhadapJumlahSel
danHargaD10SalmonellaspppadaMediaNAdanBHIAgar[skripsi].JurusanBiologi.Bandung:
FakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlam.UniversitasPadjajaran.
DarmawanDarwisdanBasrilAbbas.2012.AplikasiIsotopDanRadiasiDalamPembuatanDan
PengembanganBahanBiomaterialUntukKeperluanKlinis.SeminarNasionalKeselamatanKesehatan
danLingkunganVI.Batan:PusatAplikasiTeknologiIsotopdanRadiasi.
Hilmy,N.1980.PenetapanDosisSterilisasidanPasteurisasiRadiasi.Jakarta:PusatAplikasiIsotop
danRadiasi.
Kume,T.2005.RadiationSterilizationofCarrier.Tokyo:FNCABiofertilizerProjectTechnical
meetingonSterilizationofCarrierbyIrradiation.
Sukarman,M.2007.Simulasisisteminterlockpengamanoperasimesinberkaselektron(MBE)dengan
perangkatlunakbascom805.JurnalForumNuklir1(2):121123