Anda di halaman 1dari 7

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO

SEKOLAH DASAR NEGERI


SDN 1 AYUMOLINGO KECAMATAN PULUBALA
Jln. Desa Ayumolingo Kec. Pulubala

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 AYUMOLINGO
KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 420/ SDN 1 AYUMOLINGO/ 10 /I/2012
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER II TAHUNN PELAJARAN 2011 / 2012
Menimbang

Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di SDN 1


Ayumolingo Kecamatan Pulubala perlu menetapkan pembagian tugas
guru mengajar.
Mengingat
:
1. Undang Undang Republik Indonesia, Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
5. Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84
/ Menpan / 1993.
6. Surat edaran Bersama Mentri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
BAKN Nomor 38 / SE / 1989
7. Surat edaran Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0433/P/1993
Memperhatikan :
- Hasil Keputusan rapat Dewan Guru Tanggal 14 Juli 2011
- Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tanggal 22 Januari 2009 tentang
Mutasi
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Pertama
: Pembagian tugas guru dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar atau bim
bingan dan konseling pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran
I Keputusan ini
Kedua
: Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas PBM seperti tersebut pada
lampiran II keputusan ini.
Ketiga
: Masing masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis
dan berkala kepada kepala sekolah.
Keempat
: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan
pada anggaran yang sesuai.
Kelima
: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya
Keenam
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.DITETAPKAN DI
: PULUBALA
PADA TANGGAL
: Januari 2012
KEPALA SDN 1 AYUMOLINGO
KECAMATAN PULUBALA

RIDWAN TAMRIN
NIP.19650626 199403 1 008
Tembusan : Yth.
1. Kepala Dinas Diknas Kabupaten Gorontalo
2. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Pulubala
3. A r s i p.LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SDN 1 AYUMOLINGO

Nomor
: 420/ SDN 1 Ayumolingo/I/2012
Tanggal: 02 Januari 2012
N
o
1

Nama Guru / Nip / NUPTK


RIDWAN TAMRIN
19650626 199403 1 008
1958 7436 4820 0002
HADJIRA G. MALI A.Ma.Pd
19610428 198703 2 004
1760 7396 4130 0022
FATMAH ALI S.Pd
19680903 199101 2 004
5235 7466 4930 0043
HUSNA HULIMA A.Ma.Pd
19670525 199407 2 001
8657 7456 4730 0063
RISMA H. HASAN S.Pd
19710622 200604 2 021
8954 7496 5130 0032
SUMIYATI NDUNA
9851 7536 5530 0062
FERY GUSTOMI KAHARU
1149 7606 6120 0043
RUSLAWATY S. ENTENGO
7261 7486 5130 0043

Jabatan

II

Kelas / Jumlah Jam


III
IV
V

Kepala
Sekolah

Guru Kelas

Guru Kelas

26

26

26

27

Guru Kelas

33

Guru Kelas
( GTT )

26

Guru Kelas

26

33

27

33

26

Guru Kelas
( GTT )
Mulok
( GTT )

SBK
( GTT )

30

31

32

Total Jam Mengajar Setelah Penambahan

Jumlah
VI

33

3
24

36

36

36

201

DITETAPKAN DI
: PULUBALA
PADA TANGGAL
: Januari 2012
Kepala Sekolah

RID
WAN TAMRIN
NIP.19650626 199403 1 008

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA SDN 1 AYUMOLINGO


KECAMATAN PULUBALA
Nomor
: 420/ SDN 1YUMOLINGO- PLB /0I / 2012
Tanggal:
Januari 2012

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM BIMBINGAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
SEMESTER II ( DUA )
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

NO

NAMA / NIP / NUPTK


RIDWAN TAMRIN
19650626 199403 1 008
1958 7436 4820 0002
HADJIRA G. MALI A.Ma.Pd
19610428 198703 2 004
1760 7396 4130 0022
FATMAH ALI S.Pd
19680903 199101 2 004
5235 7466 4930 0043
HUSNA HULIMA A.Ma.Pd
19670525 199407 2 001
8657 7456 4730 0063
RISMA H. HASAN S.Pd
19710622 200604 2 021
8954 7496 5130 0032
SUMIYATI NDUNA
9851 7536 5530 0062
FERY GUSTOMI KAHARU
1149 7606 6120 0043
ISHAK HASAN
7261 7486 5130 0043

PENUGASAN DALAM
PEMBIMBINGAN
Membimbing Guru dalam
Proses Belajar Mengajar

JENIS
KEGIATAN

KET.

Cara Pembelajaran
PAKEM/PKG

Membimbing siswa dalam


Kegiatan Ekstrakurikuler

Pramuka Siaga
Putri

Membimbing siswa dalam


Kegiatan Ekstrakurikuler

Kepramukaan
Penggalang
Putri

Membimbing siswa dalam


Kegiatan Ekstrakurikuler

PMR

Membimbing siswa dalam


Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan
Olah Raga

Membimbing siswa dalam


Kegiatan Ekstrakurikuler

Pramuka
Siaga Putra

Membimbing siswa dalam


Kegiatan Ekstrakurikuler

Pramuka
Penggalang
Putra

Membimbing siswa dalam


Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan
Olah Raga

DITETAPKAN DI
: PULUBALA
PADA TANGGAL
:
Januari 2012
Kepala Sekolah

RID
WAN TAMRIN
NIP.19650626 199403 1 008

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO


SEKOLAH DASAR NEGERI
SDN 1 AYUMOLINGO KECAMATAN PULUBALA
Jln. Desa Ayumolingo Kec. Pulubala

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 AYUMOLINGO
KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 420 /SDN 1 AYUMOL PLBL/ I /2012
TENTANG
BEBAN KERJA GURU TAHUN PELAJARAN 2011/2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 AYUMOLINGO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
Menimbang

Mengingat

a. Bahwa Proses Belajar Mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan


Pendidikan pada Satuan Pendidikan
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu
ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan.
1.
2.
3.
4.
5.

Undang Undang Republik Indonesia, Nomor : 20 Tahun 2003


Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006
MEMUTUSKAN

Menetapkan

BEBAN KERJA GURU TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Pertama

Kedua
Ketiga

:
:

Beban kerja Guru tahun Pelajaran 2011 / 2012 meliputi kewajiban tatap
Muka / mengajar dan tugas tambahan lainnya.
Beban kerja Guru tersebut tertuang dalam daftar terlampir.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.DITETAPKAN DI
: PULUBALA
PADA TANGGAL
: Januari 2012
KEPALA SDN 1 AYUMOLINGO
KECAMATAN PULUBALA

RIDWAN TAMRIN
NIP.19650626 199403 1 008
Tembusan : Yth.
4. Kepala Dinas Diknas Kabupaten Gorontalo
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Pulubala
6. A r s i p.-

LAMPIRAN

NO

KEPUTUSAN KEPALA SDN 1 AYUMOLINGO


KECAMATAN PULUBALA
Nomor
: 420/ SDN 1YUMOLINGO- PLB / 0I / 2012
Tanggal:
Januari 2012

NAMA / NIP / NUPTK

RIDWAN TAMRIN
19650626 199403 1 008
1958 7436 4820 0002
HADJIRA G. MALI A.Ma.Pd
19610428 198703 2 004
1760 7396 4130 0022
FATMAH ALI S.Pd
19680903 199101 2 004
5235 7466 4930 0043
HUSNA HULIMA A.Ma.Pd
19670525 199407 2 001
8657 7456 4730 0063
RISMA H. HASAN S.Pd
19710622 200604 2 021
8954 7496 5130 0032
SUMIYATI NDUNA
9851 7536 5530 0062
FERY GUSTOMI KAHARU
1149 7606 6120 0043

MATA
PELAJARAN/

JAM PER
MINGGU

BEBAN
KERJA

GURU KELAS

MENGAJA
R
KELAS

IPS

V - VI

GURU
KELAS

III

26

26

GURU
KELAS

26

26

GURU
KELAS

VI

27

27

GURU
KELAS

33

33

GURU
KELAS

II

26

26

GURU
KELAS

IV

33

33

Gr. Mulok
Gr. SBK

I - VI

17
7

24

KET.

8
RUSLAWATY S. ENTENGO
7261 7486 5130 0043

DITETAPKAN DI
: PULUBALA
PADA TANGGAL
: Januari 2012
Kepala Sekolah

RID
WAN TAMRIN
NIP.19650626 199403 1 008

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO


SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SMPN 14 PULUBALA SATAP KECAMATAN PULUBALA
Jln. Desa Ayumolingo Kec. Pulubala

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 14 PULUBALA SATAP
KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 420 /SMPN 14 PLBL-SATAP/015/VII/2011
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER I DAN II TAHUNN PELAJARAN 2011 / 2012
Menimbang

Mengingat

Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di SMP


Negeri 14 Pulubala Satap Kecamatan Pulubala perlu menetapkan
pembagian tugas guru mengajar.
1. Undang Undang Republik Indonesia, Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
5. Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84
/ Menpan / 1993.
6. Surat edaran Bersama Mentri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
BAKN Nomor 38 / SE / 1989
7. Surat edaran Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0443/P/1993
MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:
:

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Pembagian tugas guru dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar atau bim
bingan dan konseling pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran
I Keputusan ini
Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas PBM seperti tersebut pada
lampiran I keputusan ini.
Masing masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis
dan berkala kepada kepala sekolah.
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan
pada anggaran yang sesuai.
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.DITETAPKAN DI
: PULUBALA
PADA TANGGAL
: JULI 2011
KEPALA SMPN 14 PULUBALA SATAP
KECAMATAN PULUBALA

RIDWAN TAMRIN
NIP.19650626 199403 1 008
Tembusan : Yth.
1. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Pulubala
2. A r s i p.-

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SMPN 14 PULUBALA SATAP


Nomor
: 420/ SMPN 14 PLB-SATAP/015/2011
Tanggal: 14 Juli 2011

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

No

Nama / NIP / NUPTK

FEBRIYAN RASID S.Pd


RAHMAD A. TUNA S.Pd
FERY GUSTOMI KAHARU
1149 7606 6120 0043
ROBYAN POBI
6449 7546 5430 0003
LIA INDRIANI MANGOPA
-

Gol.
Ruang

Jabatan/
Pekerjaan

GTT

GTT

GTT

GTT

GTT

Tugas
Mengaja
r/mata
Pel
GMP
B. Indo.
VII - IX

GMP
IPS/PKn
VII - IX
GMP
MAT-MAT

VII - IX
GMP
Agama
VII - IX
GMP
B. Ingg.
VII - IX

Jumlah
Jam
Mengajar

Ket.

15 Jam

20 Jam

15 Jam

kuliah

6 Jam

kuliah

9 Jam

kuliah

DITETAPKAN DI
: PULUBALA
PADA TANGGAL
:
JULI 2011
KEPALA SMPN 14 PULUBALA SATAP
KECAMATAN PULUBALA

RIDWAN TAMRIN
NIP.19650626 199403 1 008

Anda mungkin juga menyukai